Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0802(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0397/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0397/2006

Debates :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Balsojumi :

PV 14/12/2006 - 6.31
CRE 14/12/2006 - 6.31
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0599

Pieņemtie teksti
PDF 471kWORD 88k
Ceturtdiena, 2006. gada 14. decembris - Strasbūra
Kodoldrošības veicināšana *
P6_TA(2006)0599A6-0397/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido palīdzības instrumentu kodoldrošības veicināšanai (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes tekstu (9037/2006),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2004)0630)(1),

–   ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 177. pantu un tā 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0153/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, kā arī Budžeta komitejas atzinumus (A6-0397/2006),

1.   apstiprina grozīto Padomes tekstu;

2.   uzskata, ka likumdošanas tekstā norādītajam finansējumam jāatbilst jaunās daudzgadu finanšu shēmas 4. izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, un norāda, ka par ikgadējo summu lems ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu pārvaldību(2) 38. punkta noteikumiem;

3.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta otro daļu;

4.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai iesniegto tekstu;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. apsvērums
(1)  Eiropas Kopiena ir ievērojams saimnieciskās, finansiālās, tehniskās, humanitārās un makroekonomikas palīdzības sniedzējs trešām valstīm. Lai uzlabotu Eiropas Kopienas ārējā atbalsta efektivitāti, ir izstrādāta jauna palīdzības plānošanas un sniegšanas sistēma. Ar Padomes ... gada ... Regulu (EK) Nr. … izveidos pirmspievienošanās instrumentu, kas atteiksies uz Kopienas palīdzību kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes … gada …Regulu (EK) Nr. … tiks ieviests Eiropas Kaimiņattiecību un Partnerības instruments. Eiropas Parlamenta un Padomes … gada … Regulas (EK) Nr. … mērķis ir veicināt sadarbību attīstības jomā un saimniecisku sadarbību ar pārējām trešām valstīm. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes … gada …Regulu (EK) Nr. … tiks izveidots Stabilitātes instruments. Šī regula ir papildinošs instruments, kura mērķis ir atbalstīt centienus stiprināt kodoldrošību un piemērot efektīvus kodolmateriālu drošības pasākumus trešās valstīs.
(1)  Eiropas Kopiena ir ievērojams saimnieciskās, finansiālās, tehniskās, humanitārās un makroekonomikas palīdzības sniedzējs trešām valstīm. Lai uzlabotu Eiropas Kopienas ārējā atbalsta efektivitāti, ir izstrādāta jauna palīdzības plānošanas un sniegšanas sistēma. Ar Padomes ... gada ... Regulu (EK) Nr. … izveidos pirmspievienošanās instrumentu, kas attieksies uz Kopienas palīdzību kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes … gada …Regulu (EK) Nr. … tiks ieviests Eiropas Kaimiņattiecību un Partnerības instruments. Eiropas Parlamenta un Padomes … gada …Regulas (EK) Nr. … mērķis ir veicināt sadarbību attīstības jomā ar trešām valstīm1. Ar Padomes ... gada ... Regulu (EK) Nr. ... veicina saimniecisku sadarbību ar pārējām trešām valstīm. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes … gada …Regulu (EK) Nr. … tiks izveidots Stabilitātes instruments. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes ... gada ... Regulu (EK) Nr. ... izveido finanšu instrumentu demokrātijas un cilvēktiesību sekmēšanai visā pasaulē (Eiropas Iniciatīva demokrātijai un cilvēktiesībām)2. Šī regula ir papildinošs instruments, kura mērķis ir atbalstīt centienus stiprināt kodoldrošību un piemērot efektīvus kodolmateriālu drošības pasākumus trešās valstīs.
_______________·
1 OV L […], […], […] lpp.
2 OV L […], […], […] lpp.
Grozījums Nr. 3
2.a apsvērums (jauns)
(2a) Aizvien pieaugošā kodolmateriālu pieejamība palielina kodolieroču izplatīšanas iespējas, un tādēļ uz to attiecas kodoldrošības jautājumi, kas jārisina ar pašreizējo instrumentu.
Grozījums Nr. 4
3.a apsvērums (jauns)
(3a) Ir ļoti svarīgi garantēt tās informācijas konfidencialitāti, kura attiecas uz kodoldrošību un radioloģisko drošību un kurai ir jābūt precīzai un apstiprinātai, jo īpaši attiecībā uz informāciju, kas var interesēt teroristus.
Grozījums Nr. 5
4. apsvērums
(4)  Kopiena saskaņā ar Līguma X nodaļu jau cieši sadarbojas ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru gan attiecībā uz kodoldrošības pasākumiem (veicinot Līguma otrās daļas VII nodaļas mērķus), gan attiecībā uz kodoldrošību.
(4)  Kopiena saskaņā ar Līguma otrās sadaļas 10. nodaļu jau cieši sadarbojas ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru gan attiecībā uz kodoldrošības pasākumiem (veicinot Līguma otrās sadaļas 7. nodaļas mērķus), gan attiecībā uz kodoldrošību. Šajā ziņā Kopiena aktīvi atbalsta kodolnegadījumu brīdināšanas sistēmas rīcības kodeksa izstrādi, ko pārraudzītu Starptautiskās Atomenerģijas aģentūra.
Grozījums Nr. 6
7. apsvērums
(7)  Papildus starptautiskām konvencijām un līgumiem dažas dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus līgumus par tehniskās palīdzības nodrošināšanu.
(7)  Papildus starptautiskām konvencijām un līgumiem dažas dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus līgumus par tehniskās palīdzības nodrošināšanu. Ir vēlama šādos līgumos paredzēto pasākumu saskaņošana ar Kopienas pasākumiem.
Grozījums Nr. 7
9. apsvērums
(9)  Jāsaprot, ka, sniedzot palīdzību saistībā ar attiecīgu kodoliekārtu, nolūks ir iegūt maksimālu labumu no sniegtās palīdzības, tomēr neatkāpjoties no principa, ka operatoram un valstij, kuras jurisdikcijā ir iekārta, joprojām jābūt atbildīgām par iekārtas drošību.
(9)  Jāsaprot, ka, sniedzot palīdzību saistībā ar attiecīgu kodoliekārtu, nolūks ir iegūt maksimālu labumu no sniegtās palīdzības, tomēr neatkāpjoties no principa "maksā piesārņotājs" un tā, ka operatoram un valstij, kuras jurisdikcijā ir iekārta, joprojām jābūt juridiski atbildīgām par iekārtas drošību, ekspluatācijas pārtraukšanu un atkritumiem, kas radušies iekārtas ekspluatācijas laikā. Turklāt par prioritāriem jānosaka atbalsta pasākumi attiecībā uz kodoliekārtām un darbībām, kas varētu būtiski ietekmēt dalībvalstis.
Grozījums Nr. 8
13. apsvērums
(13)  Šī regula, nodrošinot finansiālu palīdzību Līguma mērķu atbalstam, neskar attiecīgas Kopienas un dalībvalstu kompetences attiecīgās jomās, jo īpaši kodoldrošības pasākumu jomā.
(13)  Šī regula, nodrošinot finansiālu palīdzību Līguma mērķu sasniegšanai, neskar dalībvalstu ekskluzīvās kompetences attiecībā uz to pašnoteikšanās tiesībām enerģētikas jomā un attiecīgās Kopienas un dalībvalstu kompetences attiecīgās jomās, jo īpaši kodoldrošības pasākumu jomā.
Grozījums Nr. 9
13.a apsvērums (jauns)
(13a) Atbilstīgi 38. punktam Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, ko 2006. gada 17. maijā pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija1, šajā regulā ir jāiekļauj bāzes finansējums visam instrumenta darbības laikam, tomēr neskarot Līgumā noteiktās budžeta lēmējiestādes pilnvaras.
_______________·
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
Grozījums Nr. 10
1. pants
Kopiena finansē pasākumus, lai palīdzētu veicināt augstu kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju līmeni, kā arī piemērot efektīvus un iedarbīgus drošības līdzekļus attiecībā uz kodolmateriālu trešās valstīs saskaņā ar šo regulu.
Kopiena var finansēt pasākumus, lai atbalstītu efektīvu īstenošanu gadījumos, kad darbības rezultātā kodoldrošības līmenis atbilst pašreizējai situācijai Eiropas Savienībā attiecībā uz tehnoloģiju, regulējumu un darbību, ņemot vērā jaunākos zinātniskos un tehnoloģiskos sasniegumus, radiācijaizsardzību, kā arī efektīvu un iedarbīgu drošības līdzekļu piemērošanu saskaņā ar šo regulu attiecībā uz trešo valstu kodolmateriālu, neskarot principu "maksā piesārņotājs".
Grozījums Nr. 11
2. panta a) apakšpunkts, ievaddaļa
a) veicināt efektīvu kodoldrošības kultūru visos līmeņos, jo īpaši izmantojot:
a) veicināt efektīvus kodoldrošības pasākumus visos līmeņos, jo īpaši izmantojot:
Grozījums Nr. 13
2. panta a) apakšpunkta 3. ievilkums
- drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību un uzturēšanu, lai varētu panākt augstu drošības līmeni,
– drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu pašreizējo kodoliekārtu darbību, modernizāciju un uzturēšanu, ņemot vēro to ekspluatācijas pieredzi, lai varētu panākt augstāko iespējamo drošības līmeni,
Grozījums Nr. 14
2. panta a) apakšpunkta 4. ievilkums
- atbalstu kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošai pārvadāšanai, apstrādei un apglabāšanai,
– atbalstu tādu pienācīgu metožu un tehnoloģiju izstrādei, kas paredzētas izmantotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošai pārvadāšanai, apstrādei un apglabāšanai,
Grozījums Nr. 15
2. panta a) apakšpunkta 5. ievilkums
- un stratēģiju izstrādi un īstenošanu attiecībā uz pašreizējo iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanu un agrāko kodolvietu atkopšanu;
– un stratēģiju izstrādi un īstenošanu attiecībā uz pašreizējo iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanu un agrāko kodolvietu atveseļošanu, ja ir iespējams panākt augsta līmeņa drošību par sapratīgām izmaksām un saprātīgā termiņā;
Grozījums Nr. 16
2. panta b) apakšpunkts
b) veicināt efektīvu normatīvo bāzi, regulatīvās procedūras un sistēmas, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret radioaktīvu materiālu jonizējošiem starojumiem, jo īpaši no spēcīgas iedarbības radioaktīvajiem avotiem, un to droša apglabāšana;
b) veicināt efektīvu normatīvo bāzi, regulatīvās procedūras un sistēmas, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret radioaktīvu materiālu jonizējošiem starojumiem, jo īpaši no spēcīgas iedarbības radioaktīvajiem avotiem, un šādu materiālu drošu apglabāšanu, par ko vienpersonisku finansiālu atbildību joprojām uzņemas operators;
Grozījums Nr. 17
2 panta d) apakšpunkts
d) izveidot efektīvas sistēmas ārkārtējām situācijām, sagatavotībai un reaģēšanai, civilās aizsardzības un rehabilitācijas pasākumiem;
d) izveidot efektīvas sistēmas attiecībā uz nelaimes gadījumu novēršanu, operatīvās rīcības plānošanu, sagatavotību un reaģēšanu, civilo aizsardzību, seku mazināšanu un rehabilitācijas pasākumiem;
Grozījums Nr. 18
2. panta e) apakšpunkts
e) pasākumus, lai veicinātu starptautisku sadarbību (arī saistībā ar attiecīgām starptautiskām organizācijām, īpaši SAEA) minētajās jomās, tostarp, lai īstenotu un uzraudzītu starptautiskas konvencijas un līgumus, informācijas apmaiņu, apmācību un pētniecību;
e) pasākumus, lai veicinātu starptautisku sadarbību (arī saistībā ar attiecīgām starptautiskām organizācijām, īpaši SAEA) minētajās jomās, tostarp, lai īstenotu un uzraudzītu starptautiskas konvencijas un līgumus, informācijas apmaiņu, apmācību, izglītību un pētniecību;
Grozījums Nr. 19
5. panta 2. punkts
2.  Rīcības programmās ir precizēti nospraustie mērķi, rīcības jomas, paredzētie pasākumi, gaidāmie rezultāti, pārvaldes kārtība, kā arī paredzētā finansējuma kopapjoms. Tajā iekļauts finansējamo darbību apraksts, norāde uz katrai darbībai piešķirtajām summām un indikatīvs īstenošanas grafiks. Vajadzības gadījumā tajā var iekļaut gūto pieredzi no agrāk piešķirtas palīdzības.
2.  Rīcības programmās ir precizēti nospraustie mērķi, rīcības jomas, paredzētie pasākumi, gaidāmie rezultāti, pārvaldes kārtība, kā arī paredzētā finansējuma kopapjoms. Tajā iekļauts finansējamo darbību apraksts, norāde uz katrai darbībai piešķirtajām summām un indikatīvs īstenošanas grafiks. Kur attiecināms, tajā iekļauj iepriekšējos palīdzības pasākumos gūto pieredzi.
Grozījums Nr. 20
5. panta 3. punkts
3.  Rīcības programmas, kā arī to pārskatīšanu vai paplašināšanu, pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto procedūru, vajadzības gadījumā apspriežoties ar attiecīgu partnervalsti vai partnervalstīm reģionā.
3.  Rīcības programmas, kā arī to pārskatīšanu vai paplašināšanu, pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto procedūru un, ņemot vērā 18. pantu, vajadzības gadījumā apspriežoties ar attiecīgo partnervalsti vai partnervalstīm reģionā.
Grozījums Nr. 21
7. panta 1. punkta 5. ievilkums
-  Eiropas Savienības aģentūras;
  Kopienas Kopīgais pētniecības centrs un Eiropas Savienības aģentūras;
Grozījums Nr. 22
8. panta 1. punkta 6. ievilkums
– nodokļu atlaides programmas;
– nodokļu atlaides programmas, kuras piemēro izņēmuma gadījumos un saskaņā ar nodokļu atlaides programmu, par kuru panākta starptautiska vienošanās;
Grozījums Nr. 23
8. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Kopienas finansējumu vispār nedrīkst izmantot nodokļu, muitas nodokļu vai citu fiskālu nodevu maksāšanai saņēmējvalstīs.
Grozījums Nr. 24
18. pants
Komisija regulāri novērtē politikas un programmu rezultātus, kā arī plānošanas efektivitāti, lai pārbaudītu, vai ir sasniegti mērķi, un lai varētu izstrādāt ieteikumus, kas uzlabotu turpmāko darbību. Komisija būtiskus vērtējuma ziņojumus nosūta saskaņā ar 20. pantu izveidotajai komitejai.
Komisija, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un pamatojoties uz atsevišķiem projektiem, regulāri novērtē politikas un programmu rezultātus, kā arī plānošanas efektivitāti, lai pārbaudītu, vai ir sasniegti mērķi, un lai varētu izstrādāt ieteikumus, kas uzlabotu turpmāko darbību. Komisija būtiskus vērtējuma ziņojumus nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un saskaņā ar 20. pantu izveidotajai komitejai.
Grozījums Nr. 25
20.a pants (jauns)
20.a pants
Bāzes finansējums
Šīs regulas īstenošanas bāzes finansējums periodā no 2007. līdz 2013. gadam ir EURO 524 miljoni.
Gada apropriācijas saskaņā ar finanšu shēmu piešķir budžeta lēmējiestāde.
Grozījums Nr. 26
21. pants
Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, novērtējot regulas īstenošanu pirmajos trīs gados, vajadzības gadījumā līdz ar priekšlikumu tiesību aktam, ar ko instrumentā ievieš vajadzīgus grozījumus.
Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, novērtējot regulas īstenošanu pirmajos trīs gados, un turpmākos ziņojumus iesniedz reizi divos gados, vajadzības gadījumā iesniedzot priekšlikumu tiesību aktam, ar ko instrumentā ievieš vajadzīgus grozījumus.

(1) OV vēl nav publicēts.
(2) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika