Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0802(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0397/2006

Ingivna texter :

A6-0397/2006

Debatter :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.31
CRE 14/12/2006 - 6.31
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0599

Antagna texter
PDF 390kWORD 109k
Torsdagen den 14 december 2006 - Strasbourg
Kärnsäkerhetsstöd *
P6_TA(2006)0599A6-0397/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets text (9037/2006),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0630)(1),

–   med beaktande av artiklarna 177 och 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0153/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och budgetutskottet (A6-0397/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets text såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det vägledande referensbelopp som anges i lagstiftningstexten måste stämma överens med taket i utgiftskategori 4 i den nya fleråriga budgetramen och påpekar att beslut om det årliga beloppet kommer att fattas inom ramen för det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2).

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rådets förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 1
(1)  Europeiska gemenskapen är en av de främsta givarna av ekonomiskt, finansiellt, tekniskt, humanitärt och makroekonomiskt bistånd till tredjeländer. I syfte att effektivisera Europeiska gemenskapens bistånd till tredjeländer har det utarbetats en ny ram med bestämmelser om hur stödinsatser skall planeras och tillhandahållas. Genom rådets förordning (EG) nr … av den … upprättas ett föraranslutningsinstrument, vilket skall täcka gemenskapens stöd till kandidatländer och potentiella kandidatländer. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr … av den … upprättas ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr … av den … är inriktad på utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete med övriga tredjeländer. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ... av den ... inrättas ett stabilitetsinstrument. Den här förordningen utgör ett kompletterande instrument som är avsett att stödja satsningarna på att förbättra kärnsäkerheten och tillämpningen av effektiva och verkningsfulla säkerhetskontroller av kärnmaterial.
(1)  Europeiska gemenskapen är en av de främsta givarna av ekonomiskt, finansiellt, tekniskt, humanitärt och makroekonomiskt bistånd till tredjeländer. I syfte att effektivisera Europeiska gemenskapens bistånd till tredjeländer har det utarbetats en ny ram med bestämmelser om hur stödinsatser skall planeras och tillhandahållas. Genom rådets förordning (EG) nr … av den … upprättas ett föraranslutningsinstrument, vilket skall täcka gemenskapens stöd till kandidatländer och potentiella kandidatländer. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr … av den … upprättas ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr … av den … är inriktad på utvecklingssamarbete med tredjeländer1. Genom rådets förordning (EG) nr … av den … främjas ekonomiskt samarbete med övriga tredjeländer. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ... av den ... inrättas ett stabilitetsinstrument. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr … av den … inrättas ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter)2. Den här förordningen utgör ett kompletterande instrument som är avsett att stödja satsningarna på att förbättra kärnsäkerheten och tillämpningen av effektiva och verkningsfulla säkerhetskontroller av kärnmaterial.
_______________
1 EUT L …, …, s. … .
2 EUT L …, …, s. … .
Ändring 3
Skäl 2a (nytt)
(2a) Kärnmaterial blir allt tillgängligare, vilket ökar risken för spridning av kärnvapen och därför får tydliga följder för kärnsäkerheten, något som bör tas upp i detta instrument.
Ändring 4
Skäl 3a (nytt)
(3a) Det är mycket viktigt att sekretessen för uppgifter om kärn- och strålsäkerhet, som måste vara exakta och bekräftade, garanteras, särskilt uppgifter som kan vara av stort intresse för terrorister.
Ändring 5
Skäl 4
(4)  I enlighet med kapitel X i fördraget bedriver gemenskapen ett nära samarbete med Internationella atomenergiorganet (IAEA), både vad avser kärnämneskontroller (för främjande av syftena i fördragets del två kapitel VII) och vad avser kärnsäkerhet.
(4)  I enlighet med avdelning II kapitel 10 i fördraget bedriver gemenskapen ett nära samarbete med Internationella atomenergiorganet (IAEA), både vad avser kärnämneskontroller (för främjande av syftena i fördragets avdelning II kapitel 7) och vad avser kärnsäkerhet. Gemenskapen stöder därför aktivt ett utarbetande av en uppförandekod för ett internationellt övervakningssystem avseende kärnkraftsolyckor under IAEA:s överinseende.
Ändring 6
Skäl 7
(7)  Utöver internationella konventioner och fördrag har några medlemsstater ingått bilaterala överenskommelser om tillhandahållande av tekniskt stöd.
(7)  Utöver internationella konventioner och fördrag har några medlemsstater ingått bilaterala överenskommelser om tillhandahållande av tekniskt stöd. En samordning mellan åtgärder som vidtas med stöd av sådana överenskommelser och gemenskapsåtgärderna är önskvärd.
Ändring 7
Skäl 9
(9)  Det är underförstått att när stöd lämnas till den berörda kärnenergianläggningen är det i syfte att det skall ha maximal effekt, dock utan att ge avkall på principen att ansvaret för anläggningens säkerhet bör vila på den driftsansvarige och den stat som har behörighet över anläggningen.
(9)  Det är underförstått att när stöd lämnas till den berörda kärnenergianläggningen är det i syfte att det skulle kunna få maximal effekt, dock utan att ge avkall på principen att "förorenaren betalar" och att ansvaret för anläggningens säkerhet, avvecklingen av den och för det avfall den genererat bör vila på den driftsansvarige och den stat som har behörighet över anläggningen. Dessutom bör företräde ges åt stöd till sådana kärnenergianläggningar och sådan verksamhet på kärnenergins område som sannolikt kan få betydande konsekvenser för medlemsstaterna.
Ändring 8
Skäl 13
(13)  Denna förordning som föreskriver ekonomiskt bistånd till stöd för syftena i fördraget påverkar inte gemenskapens och medlemsstaternas respektive behörighet på de berörda områdena, särskilt vad avser kärnämneskontroller.
(13)  Denna förordning som föreskriver ekonomiskt bistånd till stöd för syftena i fördraget påverkar inte medlemsstaternas exklusiva behörighet att själva välja energiformer och gemenskapens och medlemsstaternas respektive behörighet på de berörda områdena, särskilt vad avser kärnämneskontroller.
Ändring 9
Skäl 13a (nytt)
(13a) Ett ekonomiskt referensbelopp av det slag som avses i artikel 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1, bör tas med i denna förordning för hela den period under vilken detta instrument skall vara i kraft, utan att det påverkar den budgetansvariga myndighetens befogenheter, sådana som de fastställts i fördraget.
_____________________
EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
Ändring 10
Artikel 1
Gemenskapen skall i enlighet med bestämmelserna i denna förordning finansiera åtgärder som främjar en hög kärnsäkerhetsnivå, strålskydd och tillämpning av effektiva och verkningsfulla säkerhetskontroller av kärnmaterial i tredjeländer.
Gemenskapen kan i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, och utan att det påverkar tillämpningen av principen att "förorenaren betalar", finansiera åtgärder som främjar ett effektivt genomförande, om detta resulterar i en kärnsäkerhetsnivå som i fråga om teknik, föreskrifter och drift motsvarar den aktuella nivån i unionen, med beaktande av den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen, strålskydd och tillämpning av effektiva och verkningsfulla säkerhetskontroller av kärnmaterial i tredjeländer.
Ändring 11
Artikel 2, led a, inledningen
a)  Främjande av en effektiv kärnsäkerhetskultur på alla nivåer, särskilt genom
a)  Främjande av effektiva kärnsäkerhetsåtgärder på alla nivåer, särskilt genom
Ändring 13
Artikel 2, led a, strecksats 3
– bättre säkerhetsaspekter vid utformning, drift och underhåll av befintliga kärnkraftsverk eller andra befintliga kärnenergianläggningar så att höga säkerhetsnivåer kan uppnås,
– bättre säkerhetsaspekter vid drift, modernisering och underhåll av befintliga kärnkraftverk eller andra befintliga kärnenergianläggningar som är i drift, med hänsyn tagen till de erfarenheter som vunnits vid driften av dem, så att högsta möjliga säkerhetsnivåer kan uppnås,
Ändring 14
Artikel 2, led a, strecksats 4
– stöd till säker transport, behandling och bortskaffande av kärnbränsle och radioaktivt avfall,
– stöd till utveckling av korrekta metoder och korrekt teknik för säker transport, behandling och bortskaffande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och
Ändring 15
Artikel 2, led a, strecksats 5
– utveckling och genomförande av strategier för avveckling av befintliga anläggningar och sanering av f.d. kärnenergianläggningar.
– utveckling och genomförande av strategier för avveckling av befintliga anläggningar och sanering av f.d. kärnenergianläggningar, för att uppnå en hög säkerhetsnivå till ett rimligt pris under en överskådlig tid.
Ändring 16
Artikel 2, led b
(b)  Främjande av effektiva regelverk, förfaranden och system för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot joniserande strålning från radioaktivt material, särskilt från radioaktiva strålkällor med hög aktivitet, och att deras bortskaffande sker på ett säkert sätt.
b)  Främjande av effektiva regelverk, förfaranden och system för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot joniserande strålning från radioaktivt material, särskilt från radioaktiva strålkällor med hög aktivitet, och bortskaffande av sådant material under betryggande former, för vilket det ekonomiska ansvaret fortsatt skall åvila endast den driftsansvarige.
Ändring 17
Artikel 2, led d
d)  Upprättande av effektiva arrangemang för katastrofberedskap, beredskaps- och insatsplanering, räddningstjänst och saneringsåtgärder.
d)  Upprättande av effektiva arrangemang för förebyggande av olyckor, katastrofberedskap, beredskaps- och insatsplanering, räddningstjänst, skadebegränsning och saneringsåtgärder.
Ändring 18
Artikel 2, led e
e)  Åtgärder för att främja internationellt samarbete (bland annat inom berörda internationella organisationer, särskilt IAEA) på ovannämnda områden, bl.a. genom genomförande och övervakning av internationella konventioner och fördrag, informationsutbyte, utbildning och forskning.
e)  Åtgärder för att främja internationellt samarbete (bland annat inom berörda internationella organisationer, särskilt IAEA) på ovannämnda områden, bl.a. genom genomförande och övervakning av internationella konventioner och fördrag, informationsutbyte, och allmän och yrkesinriktad utbildning samt forskning.
Ändring 19
Artikel 5, punkt 2
2.  Mål, åtgärdsområden, planerade åtgärder, förväntade resultat, förvaltningsformer samt beräknat totalt finansieringsbelopp skall anges i dessa handlingsprogram. De skall också innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som skall finansieras samt uppgifter om finansieringsbelopp för dem och en vägledande tidsplan för deras genomförande. Vid behov kan de innehålla resultaten av erfarenheter från tidigare stöd.
2.  Mål, åtgärdsområden, planerade åtgärder, förväntade resultat, förvaltningsformer samt beräknat totalt finansieringsbelopp skall anges i dessa handlingsprogram. De skall också innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som skall finansieras samt uppgifter om finansieringsbelopp för dem och en vägledande tidsplan för deras genomförande. I förekommande fall skall de innehålla resultaten av erfarenheter från tidigare stöd.
Ändring 20
Artikel 5, punkt 3
3.  Handlingsprogrammen och varje översyn därav, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.2, i förekommande fall efter samråd med det eller de partnerländer i regionen som berörs.
3.  Handlingsprogrammen och varje översyn därav skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.2 och med hänsyn tagen till artikel 18, i förekommande fall efter samråd med det eller de partnerländer i regionen som berörs.
Ändring 21
Artikel 7, punkt 1, strecksats 5
–  Europeiska unionens organ.
–  Gemenskapens gemensamma forskningscenter och Europeiska unionens organ.
Ändring 22
Artikel 8, punkt 1, strecksats 6
–  Skuldlättnadsprogram.
–  Skuldlättnadsprogram, som skall komma i fråga i undantagsfall och genomföras i enlighet med ett internationellt överenskommet skuldlättnadsprogram.
Ändring 23
Artikel 8, punkt 2a (ny)
2a. Gemenskapsfinansieringen skall i princip inte användas för betalning av skatter, tullavgifter eller andra avgifter av skatterättslig natur i mottagarländerna.
Ändring 24
Artikel 18
I syfte att kontrollera om målen har nåtts och för att utarbeta rekommendationer om hur verksamheten kan förbättras i framtiden skall kommissionen regelbundet utvärdera resultaten av strategier och program samt effektiviteten i programplaneringen. Kommissionen skall för kännedom överlämna mer betydelsefulla utvärderingsrapporter till den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 20.
I syfte att kontrollera om målen har nåtts och för att utarbeta rekommendationer om hur verksamheten kan förbättras i framtiden skall kommissionen med biträde av oberoende sakkunniga regelbundet, utgående från de enskilda projekten tagna vart för sig, utvärdera resultaten av strategier och program samt effektiviteten i programplaneringen. Kommissionen skall för kännedom överlämna mer betydelsefulla utvärderingsrapporter till Europaparlamentet, rådet och den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 20.
Ändring 25
Artikel 20a (ny)
Artikel 20a
Ekonomiskt referensbelopp
Det ekonomiska referensbeloppet för genomförandet av denna förordning under perioden 2007–2013 skall uppgå till 524 miljoner EUR.
De årliga anslagen skall godkännas av den budgetansvariga myndigheten, inom de gränser som uppställs av budgetramen.
Ändring 26
Artikel 21
Kommissionen skall senast den 31 december 2010 till Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport med en utvärdering av genomförandet av förordningen under de första tre åren, vid behov tillsammans med ett lagstiftningsförslag om införande av nödvändiga ändringar i instrumentet.
Kommissionen skall senast den 31 december 2010 till Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport med en utvärdering av genomförandet av förordningen under de första tre åren och därefter rapportera vartannat år, vid behov tillsammans med ett lagstiftningsförslag om införande av nödvändiga ändringar i instrumentet.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy