Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0022(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0431/2006

Indgivne tekster :

A6-0431/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2006 - 6.32
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0600

Vedtagne tekster
PDF 86kWORD 52k
Torsdag den 14. december 2006 - Strasbourg
Visum ved passage af de ydre grænser *
P6_TA(2006)0600A6-0431/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (KOM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2006)0084)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 62, nr. 2), litra b), nr. i),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 67, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0256/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0431/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 3
(3)  Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Christopher og Nevis og Seychellerne skal overføres til bilag II. Fritagelsen for visumpligt for statsborgere fra disse lande bør ikke træde i kraft, før der er indgået en bilateral visumfritagelsesaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og det pågældende land.
(3)  Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Christopher og Nevis og Seychellerne skal overføres til bilag II. Fritagelsen for visumpligt for statsborgere fra disse lande bør ikke træde i kraft, før der er indgået en bilateral visumfritagelsesaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og det pågældende land. Ved næste gennemgang af forordning (EF) nr. 539/2001 bør andre små østaters situation undersøges.
Ændring 2
BETRAGTNING 6
(6)  Medlemsstaterne har mulighed for at visumfritage konventionsflygtninge og statsløse, der har bopæl i et tredjeland i bilag II, og skoleelever, der deltager i en skolerejse, og som har bopæl i et af disse lande. Der bør indføres en automatisk visumfritagelse for disse to kategorier af personer, når de har bopæl i en medlemsstat.
(6)  Medlemsstaterne har mulighed for at visumfritage konventionsflygtninge, samtlige statsløse, både dem, der er omfattet af konventionen af 1954 om statsløses retsstilling, og dem, der ikke er omfattet heraf, og skoleelever, der deltager i en skolerejse, og som har bopæl i et tredjeland i bilag II. Der findes allerede en automatisk visumfritagelse for disse tre kategorier af personer, der har bopæl inden for Schengen-området, når de genindrejser i dette område. Der bør indføres en almindelig fritagelse for disse kategorier af personer, der har bopæl i en medlemsstat, der ikke har eller endnu ikke har tilsluttet sig Schengen-området, for så vidt angår deres genindrejse i en anden medlemsstat, der er omfattet af Schengen-reglerne.
Ændring 3
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1 a, led 3 (forordning (EF) nr. 539/2001)
- konventionsflygtninge og statsløse, som har bopæl i en medlemsstat, og som er indehavere af et rejsedokument, der er udstedt af denne medlemsstat.
- konventionsflygtninge, statsløse og andre personer uden statsborgerskab i noget land, som har bopæl i en medlemsstat, og som er indehavere af fremmedpas, pas tilhørende ikke-statsborgere eller et andet rejsedokument, der er udstedt af denne medlemsstat
- tredjelandsstatsborgere, som er indehavere af en opholdstilladelse for fastboende udlændinge, jf. artikel 8 i Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding1.
1 EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44.
Ændring 4
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A
Artikel 4, stk. 1, litra a (forordning (EF) nr. 539/2001)
a) indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas eller særlige pas i overensstemmelse med en af procedurerne i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 789/2001.
a) indehavere af diplomatpas eller tjenestepas/officielle pas i overensstemmelse med en af procedurerne i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 789/2001.
Ændring 5
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA C
Bilag I, punkt 3 (forordning (EF) nr. 539/2001)
3)  BRITISKE STATSBORGERE, DER IKKE ER STATSBORGERE I DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND I FÆLLESSKABSRETTENS FORSTAND:
3)  BRITISKE STATSBORGERE, DER IKKE ER STATSBORGERE I DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND I FÆLLESSKABSRETTENS FORSTAND:
British Overseas Territories Citizens
British Overseas Territories Citizens uden bopælsret i Det Forenede Kongerige
British Overseas Citizens
British Overseas Citizens
British Subjects
British Subjects uden bopælsret i Det Forenede Kongerige
British Protected Persons
British Protected Persons

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik