Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0022(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0431/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0431/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.32
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0600

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 434kWORD 59k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών *
P6_TA(2006)0600A6-0431/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (COM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0084)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο (β), σημείο (i) της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0256/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0431/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
(3)  Η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, οι Μπαχάμες, οι Μπαρμπάντος, ο Μαυρίκιος, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις και οι Σεϋχέλλες πρέπει να μεταφερθούν στο παράρτημα ΙΙ. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης υπέρ των υπηκόων των χωρών αυτών δεν πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται πριν από τη σύναψη διμερούς συμφωνίας απαλλαγής από τη θεώρηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της εν λόγω χώρας.
(3)  Η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, οι Μπαχάμες, οι Μπαρμπάντος, ο Μαυρίκιος, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις και οι Σεϋχέλλες πρέπει να μεταφερθούν στο παράρτημα ΙΙ. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης υπέρ των υπηκόων των χωρών αυτών δεν πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται πριν από τη σύναψη διμερούς συμφωνίας απαλλαγής από τη θεώρηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της εν λόγω χώρας. Κατά την προσεχή αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 θα πρέπει να εξετασθούν οι περιπτώσεις και άλλων μικρών νησιωτικών κρατών.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
(6)  Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να απαλλάξουν από τη θεώρηση τους έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και τους απάτριδες που κατοικούν σε τρίτη χώρα του παραρτήματος II καθώς και τους μαθητές που συμμετέχουν σε σχολικό ταξίδι και κατοικούν σε μία από αυτές τις χώρες. Πρέπει να εισαχθεί υπέρ των δύο αυτών κατηγοριών προσώπων πλήρης απαλλαγή από τη θεώρηση όταν κατοικούν σε ένα κράτος μέλος.
(6)  Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να απαλλάξουν από τη θεώρηση τους έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και όλους τους απάτριδες, τόσο αυτούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης του 1954 για τη νομική κατάσταση των ανιθαγενών όσο και αυτούς που δεν εμπίπτουν σ' αυτό, καθώς και τους μαθητές που συμμετέχουν σε σχολικό ταξίδι και κατοικούν σε τρίτη χώρα του παραρτήματος ΙΙ. Ήδη ισχύει υπέρ των τριών αυτών κατηγοριών προσώπων πλήρης απαλλαγή από τη θεώρηση εφόσον κατοικούν στο χώρο Σένγκεν όταν επανεισέρχονται στο χώρο αυτό. Πρέπει να θεσπισθεί γενική απαλλαγή για πρόσωπα αυτών των κατηγοριών εφόσον κατοικούν σε ένα κράτος μέλος το οποίο δεν έχει προσχωρήσει ή δεν έχει προσχωρήσει ακόμη στο χώρο Σένγκεν όσον αφορά την επανείσοδό τους στην επικράτεια οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους το οποίο δεσμεύεται από το κεκτημένο του Σένγκεν.
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 1α, περίπτωση 3 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001)
- οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και οι απάτριδες που κατοικούν σε κράτος μέλος και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο χορηγείται από το κράτος αυτό.
- οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα, οι απάτριδες, καθώς και άλλα πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι καμίας χώρας, που κατοικούν σε κράτος μέλος και είναι κάτοχοι διαβατηρίου αλλοδαπού, διαβατηρίου μη υπηκόου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο χορηγείται από το κράτος αυτό·
- οι υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας μακροχρόνιας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες1.
1 ΕΕ L 16, 23.1.2004, σελ. 44.
Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (α) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001)
(α) τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων, υπηρεσιακών/επίσημων διαβατηρίων ή ειδικών διαβατηρίων, σύμφωνα με τη μία ή την άλλη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2001·
(α) τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων ή υπηρεσιακών/επίσημων διαβατηρίων, σύμφωνα με τη μία ή την άλλη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2001·
Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)
Παράρτημα Ι, σημείο 3 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001)
3)  ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
3)  ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
British Overseas Territories Citizens
British Overseas Territories Citizens οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο
British Overseas Citizens
British Overseas Citizens
British Subjects
British Subjects οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο
British Protected Persons
British Protected Persons

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου