Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0022(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0431/2006

Esitatud tekstid :

A6-0431/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2006 - 6.32
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0600

Vastuvõetud tekstid
PDF 284kWORD 51k
Neljapäev, 14. detsember 2006 - Strasbourg
Viisad liikmesriikide välispiiride ületamiseks *
P6_TA(2006)0600A6-0431/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2006)0084)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkti i;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 67, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0256/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0431/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 3
(3)  Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis ning Seišellid tuleb viia üle II lisasse. Viisanõudest loobumine nende riikide kodanike suhtes hakkab kehtima alles pärast kahepoolse viisanõudest loobumise lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja asjaomaste riikide vahel.
(3)  Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis ning Seišellid tuleb viia üle II lisasse. Viisanõudest loobumine nende riikide kodanike suhtes hakkab kehtima alles pärast kahepoolse viisanõudest loobumise lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja asjaomaste riikide vahel. Määruse (EÜ) nr 539/2001 järgneval läbivaatamisel tuleks käsitleda ka teisi väikesaari.
Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 6
(6)  Liikmesriigid võivad viisanõudest vabastada pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta isikud, kelle elukoht on II lisas loetletud kolmandas riigis, ning kooliõpilased, kes reisivad kooliekskursiooni raames ja kelle elukoht on ühes nendest riikidest. Nendesse kahte kategooriasse kuuluvate isikute suhtes tuleks kehtestada automaatne viisanõudest vabastus, kui nende elukoht on liikmesriigis.
(6)  Liikmesriigid võivad viisanõudest vabastada pagulaseks tunnistatud isikud ja kõik kodakondsuseta isikud – nii 1954. aasta kodakondsuseta isikute staatust käsitleva konventsiooni kohaldamisalasse jäävad kui ka selle alla mittekuuluvad isikud – ning kooliõpilased, kes reisivad kooliekskursiooni raames ja kelle elukoht on II lisas loetletud kolmandas riigis. Nendesse kolme kategooriasse kuuluvate isikute suhtes juba kehtib täielik viisanõudest vabastus, kui nende elukoht on Schengeni lepingu piirkonnas ja kui nad naasevad sellesse piirkonda. Üldist viisanõudest vabastust tuleks kohaldada nendesse kategooriatesse kuuluvate isikute suhtes, kelle elukoht on liikmesriigis, mis pole või pole veel ühinenud Schengeni lepingu piirkonnaga, kui nad naasevad mõnda teise Schengeni acquis´d järgiva liikmesriigi territooriumile.
Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKT B
Artikli 1 lõike 2 alapunkti 1 a kolmas taane (määrus (EÜ) nr 539/2001)
– pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta isikud, kelle elukoht on liikmesriigis ja kellele on nimetatud liikmesriik väljastanud reisidokumendi.
– pagulaseks tunnistatud isikud, kodakondsuseta ning muud isikud, kes ei ole ühegi riigi kodanikud, kelle elukoht on liikmesriigis ja kellele on nimetatud liikmesriik väljastanud välismaalase passi, mittekodaniku passi või muu reisidokumendi;
– kolmandate riikide kodanikud, kellel on pikaajalised elamisload vastavalt nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ artiklile 8, mis käsitleb pikaajalise elamisloaga kolmandate riikide kodanike staatust1.
1 ELT L 16, 23.1.2004, lk 44.
Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT A
Artikli 4 lõike 1 punkt a (määrus (EÜ) nr 539/2001)
a) diplomaatilise passi, teenistus-/ametipassi või eripassi kasutajad vastavalt ühele määruse (EÜ) nr 789/2001 artikli 1 lõikes 1 või artikli 2 lõikes 1 kehtestatud menetlustest.
a) diplomaatilise passi või teenistus-/ametipassi kasutajad vastavalt ühele määruse (EÜ) nr 789/2001 artikli 1 lõikes 1 või artikli 2 lõikes 1 kehtestatud menetlustest.
Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C
I lisa punkt 3 (määrus (EÜ) nr 539/2001)
3.  BRITI KODANIKUD, KES EI OLE SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRIMAA ÜHENDKUNINGRIIGI KODANIKUD ÜHENDUSE ÕIGUSE TÄHENDUSES:
3.  BRITI KODANIKUD, KES EI OLE SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRIMAA ÜHENDKUNINGRIIGI KODANIKUD ÜHENDUSE ÕIGUSE TÄHENDUSES:
British Overseas Territories Citizens
British Overseas Territories Citizens, kel pole Ühendkuningriigi elamisluba
British Overseas Citizens
British Overseas Citizens
British Subjects
British Subjects, kel pole Ühendkuningriigi elamisluba
British Protected Persons;
British Protected Persons;

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika