Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0022(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0431/2006

Teksty złożone :

A6-0431/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2006 - 6.32
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0600

Teksty przyjęte
PDF 374kWORD 55k
Czwartek, 14 grudnia 2006 r. - Strasburg
Wizy na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich *
P6_TA(2006)0600A6-0431/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2006)0084)(1),

–   uwzględniając art. 62 ust. 2 lit. b) i) Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0256/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0431/2006),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
PUNKT 3 PREAMBUŁY
(3)  Do załącznika II należy przenieść następujące kraje: Antigua i Barbuda, Wyspy Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts i Nevis oraz Seszele. Zwolnienie obywateli tych państw z obowiązku wizowego powinno zacza obowiązywać dopiero po zawarciu umowy dwustronnej w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego między Wspólnotą a danym państwem.
(3)  Do załącznika II należy przenieść następujące kraje: Antigua i Barbuda, Wyspy Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts i Nevis oraz Seszele. Zwolnienie obywateli tych państw z obowiązku wizowego powinno zacząć obowiązywać dopiero po zawarciu umowy dwustronnej w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego między Wspólnotą a danym państwem. Przy kolejnej rewizji rozporządzenia (WE) 539/2001 powinno się również rozpatrzyć przypadki innych małych państw wyspiarskich.
Poprawka 2
PUNKT 6 PREAMBUŁY
(6)  Państwa członkowskie mają możliwość zniesienia obowiązku wizowego wobec osób ze statusem uchodźcy i bezpaństwowców, którzy na stałe zamieszkują w państwie trzecim wymienionym w załączniku II, jak również wobec uczniów podróżujących w ramach wycieczki szkolnej, którzy na stałe zamieszkują w jednym z tych państw. Należy wprowadzić wobec nich całkowite zniesienie obowiązku wizowego, jeśli zamieszkują oni na stałe w którymś z państw członkowskich.
(6)  Państwa członkowskie mają możliwość zniesienia obowiązku wizowego wobec osób ze statusem uchodźcy i wszystkich bezpaństwowców, zarówno osób, które obejmuje konwencja z 1954 r. dotycząca statusu bezpaństwowców, jak i osób nieobjętych jej zakresem, jak również wobec uczniów podróżujących w ramach wycieczki szkolnej, którzy na stałe zamieszkują w państwie trzecim wymienionym w załączniku II. W odniesieniu do tych trzech kategorii osób zamieszkałych na stałe w obrębie obszaru Schengen, w przypadku ponownego wjazdu na ten obszar obowiązuje już całkowite zniesienie obowiązku wizowego. Wobec osób należących do tych kategorii i zamieszkujących na stałe w państwie członkowskim, które nie przystąpiło lub jeszcze nie przystąpiło do obszaru Schengen, należy wprowadzić ogólne zwolnienie z obowiązku wizowego w przypadkach ponownego wjazdu na terytorium każdego innego państwa członkowskiego, które obowiązuje dorobek z Schengen.
Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1) LITERA B)
Artykuł 1 ustęp 2 akapit pierwszy a tiret trzecie (rozporządzenie (WE) nr 539/2001)
– osoby ze statusem uchodźcy i bezpaństwowcy, którzy zamieszkują na stałe w danym państwie członkowskim i są posiadaczami dokumentu podróży wydanego przez to państwo członkowskie.
- osoby ze statusem uchodźcy, osoby ze statusem bezpaństwowca oraz inne osoby niebędące obywatelami żadnego kraju, które zamieszkują na stałe w danym państwie członkowskim i są posiadaczami paszportu dla cudzoziemców, paszportu dla osób niebędących obywatelami lub innego dokumentu podróży wydanego przez to państwo członkowskie.
- obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt długoterminowy zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi1.
1 Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 44.
Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA A)
Artykuł 4 ustęp 1 litera a) (rozporządzenie (WE) nr 539/2001)
a) posiadaczy paszportów dyplomatycznych, paszportów służbowych/urzędowych lub paszportów specjalnych, zgodnie z jedną z procedur przewidzianych w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 789/2001.
a) posiadaczy paszportów dyplomatycznych lub paszportów służbowych/urzędowych, zgodnie z jedną z procedur przewidzianych w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 789/2001.
Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA C)
Załącznik I punkt 3 (rozporządzenie (WE) nr 539/2001)
3)  OBYWATELE BRYTYJSCY, KTÓRZY NIE SĄ OBYWATELAMI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ W ROZUMIENIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO:
3)  OBYWATELE BRYTYJSCY, KTÓRZY NIE SĄ OBYWATELAMI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ W ROZUMIENIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO:
obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens)
obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens) bez prawa stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie.
brytyjscy obywatele zamorscy (ang. British Overseas Citizens)
brytyjscy obywatele zamorscy (ang. British Overseas Citizens)
poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects)
poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects) bez prawa stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie.
obywatele byłych protektoratów brytyjskich (ang. British Protected Persons)
obywatele byłych protektoratów brytyjskich (ang. British Protected Persons)

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności