Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0022(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0431/2006

Predkladané texty :

A6-0431/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2006 - 6.32
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0600

Prijaté texty
PDF 495kWORD 56k
Štvrtok, 14. decembra 2006 - Štrasburg
Víza na prekračovanie vonkajších hraníc členských štátov *
P6_TA(2006)0600A6-0431/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2006)0084)(1),

–   so zreteľom na článok 62 ods. 2 písm. b) bod (i) Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0256/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0431/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 3
(3)  Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof a Nevis a Seychely musia byť presunuté do prílohy II. Oslobodenie štátnych príslušníkov týchto štátov od vízovej povinnosti sa nezačne uplatňovať pred uzavretím dvojstrannej dohody o oslobodení od vízovej povinnosti medzi Európskym spoločenstvom a týmito štátmi.
(3)  Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof a Nevis a Seychely musia byť presunuté do prílohy II. Oslobodenie štátnych príslušníkov týchto štátov od vízovej povinnosti sa nezačne uplatňovať pred uzavretím dvojstrannej dohody o oslobodení od vízovej povinnosti medzi Európskym spoločenstvom a týmito štátmi. Pri budúcom preskúmaní nariadenia (ES) č. 539/2001 by sa mal preskúmať prípad ďalších malých ostrovných štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 6
(6)  Členské štáty môžu oslobodiť od vízovej povinnosti osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v treťom štáte uvedenom v prílohe II, ako aj žiakov, ktorí sa zúčastňujú školskej exkurzie a ktorí majú trvalé bydlisko v niektorom z týchto štátov. Malo by sa zaviesť úplné oslobodenie od vízovej povinnosti týchto dvoch kategórií osôb, ak majú trvalé bydlisko v členskom štáte.
(6)  Členské štáty môžu oslobodiť od vízovej povinnosti osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca, všetky osoby bez štátnej príslušnosti, a to tie, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti Dohovoru z roku 1954 týkajúceho sa štatútu osôb bez štátnej príslušnosti, ako aj osoby, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti uvedeného dohovoru, ako aj žiakov, ktorí sa zúčastňujú školskej exkurzie a ktorí majú trvalé bydlisko v tretej krajine uvedenej v prílohe II. Už existuje úplné oslobodenie od vízovej povinnosti týchto troch kategórií osôb s trvalým bydliskom v schengenskom priestore pri ich opätovnom vstupe do tohto priestoru. Mala by sa zaviesť všeobecná výnimka pre osoby v týchto kategóriách s trvalým bydliskom v členskom štáte, ktorý nevstúpil alebo ešte nevstúpil do schengenského priestoru, pokiaľ ide o ich opätovný vstup na územie ktoréhokoľvek iného členského štátu, ktorý je viazaný schengenským acquis.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 1 PÍSMENO B)
Článok 1 odsek 2 pododsek 1 a zarážka 3 (nariadenie (ES) č. 539/2001)
– osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v niektorom z členských štátov a ktoré sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného týmto členským štátom.
‐ osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca, osoby bez štátnej príslušnosti a iné osoby, ktoré nemajú štátnu príslušnosť žiadnej krajiny, ktoré majú trvalé bydlisko v niektorom z členských štátov a ktoré sú držiteľmi cudzineckého pasu, pasu osoby bez štátneho občianstva alebo iného cestovného dokladu vydaného týmto členským štátom;
‐ štátni príslušníci tretích krajín s povolením na dlhodobý pobyt v súlade s článkom 8 smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom1.
1 Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO A)
Článok 4 odsek 1 písmeno a) (nariadenie (ES) č. 539/2001)
a) držitelia diplomatických, služobných/úradných alebo špeciálnych pasov v súlade s jedným alebo druhým postupom stanoveným v článku 1 ods. 1 a v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 789/2001.
a) držitelia diplomatických alebo služobných/úradných pasov v súlade s jedným alebo druhým postupom stanoveným v článku 1 ods. 1 a v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 789/2001;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO C)
Príloha I bod 3 (nariadenie (ES) č. 539/2001)
3)  BRITSKÍ OBČANIA, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA V ZMYSLE PRÁVA SPOLOČENSTVA:
3.  BRITSKÍ OBČANIA, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA V ZMYSLE PRÁVA SPOLOČENSTVA:
British Overseas Territories Citizens
British Overseas Territories Citizens (občania britských zámorských území), ktorí nemajú právo pobytu v Spojenom kráľovstve
British Overseas Citizens
British Overseas Citizens (britskí zámorskí občania)
British Subjects
British Subjects (britské subjekty), ktoré nemajú právo pobytu v Spojenom kráľovstve
British Protected Persons;
British Protected Persons (chránené britské osoby);

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia