Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2286(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0456/2006

Indgivne tekster :

A6-0456/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2006 - 6.34
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0602

Vedtagne tekster
PDF 30kWORD 59k
Torsdag den 14. december 2006 - Strasbourg
Beskyttelse af personoplysninger
P6_TA(2006)0602A6-0456/2006

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om udviklingen i forhandlingerne om rammeafgørelse om databeskyttelsen i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde (2006/2286(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Martine Roure fra PSE-Gruppen om databeskyttelse i forbindelse med politisamarbejde på det politimæssige og strafferetlige område (B6-0618/2006),

-   der henviser til sin holdning af 27. september 2006 om forslag til Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde(1) (herefter benævnt "forslaget til rammeafgørelse"),

-   der henviser til udtalelser fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om dette emne af 19. december 2005(2) og af 29. november 2006(3),

-   der henviser til Europarådets konvention 108 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger,

-   der henviser til konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser(4),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 94,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0456/2006),

A.   der henviser til, at Rådet har overholdt sit løfte til Europa-Parlamentet den 27. september 2006 og fremskyndet drøftelserne om forslaget til rammeafgørelse, og at det menes at være tæt på at nå til enighed om denne tekst,

B.   der henviser til, at Europa-Parlamentets ovennævnte holdning, der blev enstemmigt vedtaget, trods formandskabets løfte til Europa-Parlamentet den 27. september 2006, ikke synes at være blevet taget i betragtning under de igangværende forhandlinger i Rådet,

C.   der henviser til, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter ikke er blevet holdt underrettet om, hvorledes forhandlingerne i Rådet forløber,

D.   der henviser til de forbeholdne udtalelser fra den europæiske konference den 24. januar 2006 som de nationale databeskyttelsesbefuldmægtigede afholdt, og disses erklæring den 2. november 2006 i London om høje standarder for databeskyttelse inden for den tredje søjle, hvor de krævede sammenhængende rammer for beskyttelse af data, og at disse udveksles i medlemsstaterne, mellem medlemsstaterne eller med tredjelande,

E.   der henviser til, at udtalelsen fra Den Europæiske Konference for Datatilsynsbefuldmægtigede og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse tilsyneladende ikke er taget i betragtning under forhandlingerne i Rådet,

F.   der er yderst bekymret over den drejning, drøftelserne i Rådet har taget, hvor medlemsstaterne arbejder hen imod en aftale baseret på den mindste fællesnævner, hvad angår databeskyttelse; der frygter, at databeskyttelsesniveauet vil blive lavere end det, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(5) og Europarådets konvention 108, og at gennemførelsen af en sådan aftale vil få negative følger for det generelle princip om databeskyttelse i Den Europæiske Unions medlemsstater, uden at der alligevel skabes noget tilfredsstillende beskyttelsesniveau på europæisk plan,

G.   der henviser til, at der med teksten til den rammeaftale, der er til behandling i Rådet vil blive indført forskellige databeskyttelsesregler: regler, der anvendes af de lande, der indgår i Schengen-området, og regler, der anvendes af lande uden for dette område, hvilket vil resultere i forskellige normer for databeskyttelse selv inden for Den Europæiske Union,

H.   der finder, at dette forslag til rammeafgørelse hænger snævert sammen med disponibilitetsprincippet, der er prioriteret i Haag-programmet,

I.   der minder om, at dette forslag til rammeafgørelse med tiden skal erstatte Europarådets ovennævnte konvention 108 ved at give EU dets eget databeskyttelsesinstrument inden for rammerne af det politimæssige og strafferetlige samarbejde,

1.   henstiller til Rådet:

   Almene principper
   a) at sikre øget beskyttelse af de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder ved at skabe en juridisk ramme for beskyttelsen af personoplysninger på de områder, der er dækket af EU-traktatens afsnit VI,
   b) at bidrage til at forbedre det europæiske samarbejde inden for det politimæssige og retlige samarbejde og styrke den gensidige tillid mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne ved at sikre et harmoniseret mindsteniveau for databeskyttelse,
   c) at sikre, at den fremtidige rammeafgørelse giver europæisk merværdi ved at medføre et højere niveau af databeskyttelse i alle medlemsstater,
   d) at fastsætte almene principper for databeskyttelse henhørende under tredje søjle ved at genanvende principperne i fællesskabsdirektiverne på dette område, samtidig med at der fastlægges supplerende regler for databeskyttelse under hensyntagen til den særlige karakter af politi- og retsarbejdet,
   e) at sikre principperne om formål og proportionalitet, der fastslår, at enhver indgriben i borgernes privatliv skal være nødvendig og berettiget, og at enhver senere behandling af oplysningerne skal overholde hovedformålet, hvortil de blev indsamlet, i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis,
   f) at give den fremtidige rammeafgørelse et stort anvendelsesområde , som også dækker databeskyttelse i forbindelse med privat databehandling, for den har samme mål som direktiv 95/46/EF, nemlig at sikre borgerne et højt beskyttelsesniveau inden for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, samt at fjerne forskellene mellem niveauerne for beskyttelse af personlige rettigheder og sikkerhedsniveauerne for registre og datasystemer - forskelle der hindrer datavideregivelse og -udveksling mellem de forskellige medlemsstater,
   Minimumstandarder for databeskyttelse inden for rammerne af det politimæssige og retlige samarbejde
  g) at undlade at svække de eksisterende standarder for databeskyttelse ved at vedtage en tekst, der ikke går lige så langt som direktiv 95/46/EF og Europarådets ovennævnte konvention 108, der er juridisk bindende for medlemsstaterne, navnlig:
   - fastholde retten til information og adgang til oplysninger for de involverede personer, samt prøvelsesretten, jf. artikel 5(a) og 8 i konvention 108,
   - fastholde et højt niveau af beskyttelse af følsomme oplysninger i overensstemmelse med de eksisterende standarder under første søjle, således at der gælder et princip om forbud mod at anvende bestemte kategorier af oplysninger udvalgt efter begrænsede fravigelser; ønsker desuden at sikre et meget højt beskyttelsesniveau for oplysninger, hvad angår behandling af biometriske oplysninger og dna-data,
   - fastholde adskillelsen mellem forskellige typer data (data om ofre, mistænkte, vidner osv.) for at fremme forskellig behandling og specifikke garantier alt efter datatypen, navnlig hvad angår ikke-mistænkte personer,
   h) at tage hensyn til, at for store divergenser i databeskyttelsesniveauet under henholdsvis første og tredje søjle ikke blot kan indvirke negativt på borgernes ret til databeskyttelse, men også på medlemsstaternes indbyrdes tillid samt på effektiviteten af det politimæssige samarbejde,
   i) at sikre kvaliteten af oplysningerne, så kun de oplysninger, der formodes at være korrekte, må videregives efter forudgående og begrundet anmodning fra den kompetente myndighed,
   j) at sikre gennemførelsen af de europæiske normer om fortrolige oplysninger,
   Yderligere behandling og overførsel af oplysninger
   k) at fastsætte begrænsninger og specifikke garantier, hvad angår yderligere behandling og overførsel af oplysninger til andre myndigheder end de kompetente myndigheder, hvor formålsprincippet samtidig sikres,
   l) at insistere på, at dataudveksling med tredjelandes kompetente myndigheder bliver omfattet af denfremtidige rammeafgørelses anvendelsesområde, så der opnås et tilfredsstillende databeskyttelsesniveau, om nødvendigt via forhandlinger om passende internationale aftaler; endvidere at anmode om, at kvaliteten af de oplysninger, der modtages af tredjelande, evalueres, herunder på grundlag af overholdelse af de grundlæggende rettigheder,
   m) at fastsætte specifikke garantier, hvad angår overførsel og anvendelse af oplysninger indsamlet af private parter og behandlet inden for et offentligt hverv; at fastsætte sanktioner, herunder strafferetlige, over for enhver uberettiget anvendelse af behandlede oplysninger i denne sammenhæng;
   Særlige bemærkninger
   n) at fastholde, at en persons samtykke, når der er tale om et så følsomt og uligeværdigt forhold som mellem en offentlig myndighed og en borger, ikke i sig selv kan betragtes som et tilstrækkeligt retsgrundlag til at legitimere yderligere behandling af personoplysninger til sikkerhedsformål, medmindre der er tale om særlige undtagelsestilfælde, der på forhånd er fastsat, og som er omfattet af national lovgivning, og minder endvidere om, at direktiv 95/46/EF fortsat gælder for enhver yderligere behandling henhørende under første søjle;
   o) at finde det nødvendigt, at der foretages obligatorisk høring af de nationale databeskyttelsesmyndigheder (i henhold til direktiv 95/46/EF) og af disses institutionelle netværk på europæisk plan, den såkaldte "Artikel 29-Gruppe", i forbindelse med udarbejdelse af enhver fællesskabsforanstaltning eller administrativ foranstaltning med hensyn til databeskyttelse;
   p) at involvere Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter fuldt ud i de igangværende drøftelser i Rådet, og tage hensyn til Europa-Parlamentets ovennævnte holdning, der er enstemmigt vedtaget;
   q) snarest muligt at vedtage forslaget til rammeafgørelse om databeskyttelse under behørig iagttagelse af ovennævnte holdning, som er vedtaget enstemmigt af Parlamentet; understreger på ny, at Europa-Parlamentet anser det for særdeles ønskeligt, at der vedtages en behørig rammeafgørelse om databeskyttelse under tredje søjle, inden forslaget til Rådets afgørelse om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) (KOM(2005)0600) og forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) (KOM(2004)0835) kan vedtages;
   r) at den fremtidige rammeafgørelse kommer til at indeholde lige så detaljerede regler for datasikkerhed som dem, der er fastlagt i Europol-konventionen;
   s) at forslaget til rammeafgørelse vedtages hurtigt, og at det sørger for, at hurtige beslutninger ikke resulterer i en slækkelse af kravene til databeskyttelsen og en udvanding eller direkte fjernelse af problematiske artikler;

2.   forbeholder sig mulighed for med de nationale parlamenter at drøfte sin kommende holdning til forslaget om rammeafgørelse, når Rådet har fastlagt sin strategi på området;

o
o   o

3.   pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet til orientering til Kommissionen, til medlemsstaternes parlamenter og regeringer, samt til Europarådet.

(1) Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2006)0370.
(2) EUT C 47 af 25.2.2006, s. 27.
(3) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(4) EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19.
(5) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik