Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2286(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0456/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0456/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.34
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0602

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 353kWORD 61k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
P6_TA(2006)0602A6-0456/2006

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την απόφαση πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (2006/2286(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε η Martine Roure εξ ονόματος της Ομάδας PSE σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (B6-0618/2006),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(1) (στο εξής: πρόταση απόφασης-πλαισίου),

–   έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί του θέματος αυτού, της 19ης Δεκεμβρίου 2005(2), και της 29ης Νοεμβρίου 2006(3),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0456/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο τήρησε τη δέσμευση που ανέλαβε στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 ενώπιον του Κοινοβουλίου, επιταχύνοντας τον ρυθμό των συζητήσεων σχετικά με την πρόταση απόφασης πλαισίου για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και ότι σύντομα πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία ως προς το κείμενο,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σχετική δέσμευση που ανέλαβε το Συμβούλιο στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα– φαίνεται ότι δεν ελήφθη υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν ενημερωθεί για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των αρχών προστασίας των δεδομένων της 24ης Ιανουαρίου 2006, καθώς και τη δήλωση στην οποία προέβησαν στις 2 Νοεμβρίου 2006 στο Λονδίνο, σχετικά με τις αυξημένες απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, με την οποία ζητούν τη θέσπιση συνεκτικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων, είτε η ανταλλαγή τους γίνεται σε εθνικό επίπεδο, είτε μεταξύ κρατών μελών ή με τρίτες χώρες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνωμοδοτήσεις του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων και της Διάσκεψης των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων δεν φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου,

ΣΤ.   ανησυχώντας εντονότατα για την τροπή που παίρνουν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο, με τα κράτη μέλη να προσανατολίζονται κατά τα φαινόμενα προς μια συμφωνία στη βάση του ελάχιστου κοινού παρανομαστή στον τομέα προστασίας των δεδομένων· φοβούμενο, αντιθέτως, ότι το επίπεδο προστασίας των δεδομένων είναι χαμηλότερο από το επίπεδο που κατοχυρώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(5) και τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι η εφαρμογή της θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γενική αρχή της προστασίας των δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να θεσπίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απόφαση πλαίσιο που εξετάζεται επί του παρόντος από το Συμβούλιο τείνουν να καθιερωθούν διαφορετικοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων, δηλαδή γι αυτούς που εφαρμόζουν τα κράτη του Σένγκεν και γι αυτούς που εφαρμόζουν τα κράτη μη Σένγκεν, και δεδομένου ότι οι διαφορές αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα μη συμβατά πρότυπα προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρόταση απόφασης πλαισίου συνδέεται στενά με την εφαρμογή της αρχής της διαθεσιμότητας, προτεραιότητα του προγράμματος της Χάγης,

Θ.   υπενθυμίζοντας ότι η εν λόγω πρόταση απόφασης πλαισίου θα αντικαταστήσει στο μέλλον την προαναφερθείσα Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης παρέχοντας στην ΕΕ ένα κατάλληλο μέσο για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας,

1.   απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

   Γενικές αρχές
   α) να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών με τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα στους τομείς που καλύπτονται από τον τίτλο VI της Συνθήκης ΕΕ,
   β) να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς της αστυνομίας και της δικαιοσύνης και να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών εξασφαλίζοντας το ελάχιστο εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας των δεδομένων,
   γ) να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική απόφαση πλαίσιο προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων στο σύνολο των κρατών μελών,
   δ) να θεσπίσει γενικές αρχές προστασίας των δεδομένων για τον τρίτο πυλώνα με βάση τις αρχές των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα αυτόν, θεσπίζοντας συμπληρωματικούς κανόνες για την προστασία δεδομένων οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του έργου των αστυνομικών και δικαστικών αρχών,
   ε) να κατοχυρώσει τις αρχές του επιδιωκόμενου σκοπού και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάμειξη στην ιδιωτική ζωή των πολιτών πρέπει να είναι απαραίτητη και δικαιολογημένη και ότι κάθε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να συμβιβάζεται με τους αρχικούς σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
   στ) να εξασφαλίσει ευρύ πεδίο εφαρμογής στην οδηγία πλαίσιο ώστε να καλύπτει και την προστασία των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία στο εσωτερικό της χώρας, δεδομένου ότι έχει τον ίδιο στόχο με την οδηγία 95/46/ΕΚ, δηλαδή να εξασφαλίσει στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας στο πλαίσιο ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και να εξαλείψει τις ανισότητες μεταξύ των επιπέδων προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων και των επιπέδων ασφαλείας των αρχείων και των συστημάτων δεδομένων, ανισότητες οι οποίες παρακωλύουν τη διαβίβαση και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών,
   Ελάχιστες προδιαγραφές προστασίας των δεδομένων στο ειδικό πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας
  ζ) να μην εξασθενίσει τις ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας των δεδομένων με την έγκριση ενός κειμένου που να υπολείπεται της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της προαναφερθείσας Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είναι νομικά δεσμευτική για τα κράτη μέλη, και ιδίως:
   - να διατηρήσει τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα δεδομένα και το δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος a, και το άρθρο 8 της Σύμβασης 108,
   - να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στον πρώτο πυλώνα, οπότε θα υπερισχύει η αρχή της απαγόρευσης της χρησιμοποίησης συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων σε συνδυασμό με περιορισμένες παρεκκλίσεις· επιθυμεί επίσης να εξασφαλιστεί πολύ υψηλό, καλύτερο επίπεδο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που συνδέονται με το DNA,
   - να διατηρήσει τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων δεδομένων (δεδομένα για τα θύματα, τους υπόπτους, τους μάρτυρες κλπ.) έτσι ώστε να προβλέπονται διαφορετική και ιδιαίτερη μεταχείριση και εγγυήσεις ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τους μη υπόπτους,
   η) να λάβει υπόψη ότι μια πολύ μεγάλη απόκλιση όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των δεδομένων μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα θα είχε αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στο δικαίωμα των πολιτών για προστασία των δεδομένων αλλά και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών καθώς και στην αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου,
   θ) να εξασφαλίσει την ποιότητα των δεδομένων με βάση την αρχή ότι πρέπει να διαβιβάζονται μόνον a priori ακριβή δεδομένα, μετά από προηγούμενη και αιτιολογημένη αίτηση της αρμόδιας αρχής,
   ι) να εξασφαλίσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων εμπιστευτικότητας των δεδομένων,
   Περαιτέρω επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων
   ια) να θεσπίσει όρια και συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά την περαιτέρω επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων σε αρχές διαφορετικές από τις αρμόδιες αρχές, τηρώντας συγχρόνως την αρχή του επιδιωκόμενου σκοπού,
   ιβ) να εμμείνει στην αρχή ότι η ανταλλαγή δεδομένων με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης πλαισίου, προκειμένου να διασφαλισθεί, ακόμα και μέσω της διαπραγμάτευσης των κατάλληλων διεθνών συμφωνιών, εφόσον είναι απαραίτητο, το αρμόζον επίπεδο προστασίας των δεδομένων, καθώς και να ζητήσει να αξιολογείται η ποιότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται από τρίτες χώρες μεταξύ άλλων και από την άποψη της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
   ιγ) να προβλέψει συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από ιδιώτες και υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο δημόσιας λειτουργίας, καθώς και κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών, για κάθε κακή χρησιμοποίηση των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία σε αυτό το πλαίσιο,
   Ειδικές παρατηρήσεις
   ιδ) να εκτιμήσει ότι, στο πλαίσιο τόσο ευαίσθητης και άνισης σχέσης όπως αυτή που υπάρχει μεταξύ της δημόσιας αρχής και του πολίτη, η συναίνεση του ατόμου δεν μπορεί από μόνη της να θεωρείται επαρκής νομική βάση για τη νομιμοποίηση περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ασφάλειας παρά μόνο σε έκτακτες , ειδικές, εκ των προτέρων ορισθείσες και οριοθετηθείσες με την εθνική νομοθεσία περιστάσεις, και υπενθυμίζει ότι η οδηγία 95/46/ΕΚ εξακολουθεί να ισχύει για κάθε περαιτέρω επεξεργασία που εμπίπτει στον πρώτο πυλώνα·
   ιε) να κρίνει απαραίτητο να πραγματοποιούνται υποχρεωτικές διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων (κατ" εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ) καθώς και με το ευρωπαϊκό θεσμικό δίκτυό τους, την "ομάδα εργασίας του άρθρου 29", πριν από την εκπόνηση οποιουδήποτε ρυθμιστικού ή διοικητικού μέτρου σχετικού με την προστασία των δεδομένων,
   p) ιστ) να συμμετέχει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Συμβούλιο και να ληφθεί υπόψη η προαναφερθείσα γνώμη που ενέκρινε ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
   ιζ) να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατόν την απόφαση-πλαίσιο περί προστασίας των δεδομένων λαμβάνοντας δεόντως υπόψη του τη σαφή και ομόφωνα ληφθείσα θέση του Κοινοβουλίου· θεωρώντας νομικώς επιθυμητό το να εγκριθεί μια σωστή απόφαση-πλαίσιο περί προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο του Τρίτου Πυλώνα, προτού υποβληθούν προς έγκριση η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (COM(2005)0600) και η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (COM(2004)0835),
   ιη) να διατηρήσει στη μελλοντική απόφαση-πλαίσιο λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, συγκρίσιμοι με τους κανόνες της σύμβασης Europol,
   ιθ) να εγκρίνει ταχέως την απόφαση πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα των αποφάσεων δεν πρέπει να καταλήγει στην εξίσωση προς τα κάτω του επιπέδου προστασίας των δεδομένων, και ότι τα προβληματικά άρθρα δεν πρέπει απλώς να καταργηθούν ή να απλουστευθούν,

2.   επιφυλάσσεται να συζητήσει με τα εθνικά κοινοβούλια τη μελλοντική γνώμη του για το κείμενο της απόφασης πλαισίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, μόλις το Συμβούλιο καθορίσει την κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσει στο θέμα,

o
o   o

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0370.
(2) ΕΕ C 47 της 25.2.2006, σ. 27.
(3) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(4) ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.
(5) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου