Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2286(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0456/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0456/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2006 - 6.34
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0602

Hyväksytyt tekstit
PDF 126kWORD 50k
Torstai 14. joulukuuta 2006 - Strasbourg
Tietosuoja rikosasioita koskevassa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä
P6_TA(2006)0602A6-0456/2006

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle tietosuojaa rikosasioita koskevassa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä käsittelevää puitepäätöstä koskevien neuvottelujen edistymisestä (2006/2286(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Martine Rouren PSE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle tietosuojaa rikosasioita koskevassa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä käsittelevästä puitepäätöksestä (B6-0618/2006),

–   ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 esittämänsä kannan ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta(1),

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 19. joulukuuta 2005(2) ja 29. marraskuuta 2006(3) asiasta antamat lausunnot,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä,

–   ottaa huomioon tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen(4),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0456/2006),

A.   ottaa huomioon, että neuvosto on noudattanut 27. syyskuuta 2006 Euroopan parlamentille antamaansa sitoumusta vauhdittaa puitepäätösehdotuksesta käytävää keskustelua ja että se on saavuttamassa sopimuksen kyseisestä tekstistä,

B.   ottaa huomioon, että neuvoston 27. syyskuuta 2006 Euroopan parlamentille antamasta sitoumuksesta huolimatta vaikuttaa siltä, ettei Euroopan parlamentin edellä mainittua yksimielisesti hyväksymää kantaa ole otettu huomioon neuvostossa parhaillaan käytävissä neuvotteluissa,

C.   ottaa huomioon, ettei Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden parlamenteille ole tiedotettu neuvostossa käytävien neuvottelujen tilanteesta,

D.   ottaa huomioon jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten eurooppalaisen konferenssin 24. tammikuuta 2006 varauksin antamat lausunnot ja niiden 2. marraskuuta 2006 Lontoossa esittämän julkilausuman, joka koskee tietosuojantason parantamista kolmannen pilarin puitteissa ja jossa vaaditaan johdonmukaisia puitteita tietosuojalle riippumatta siitä, onko kyse tiedonvaihdosta jäsenvaltioiden sisällä, niiden välillä tai kolmansien maiden kanssa,

E.   katsoo, että Euroopan tietosuojavaltuutetun ja tietosuojaviranomaisten eurooppalaisen konferenssin antamia lausuntoja ei ilmeisesti ole otettu huomioon neuvoston neuvotteluissa,

F.   on erittäin huolestunut neuvostossa käytävien keskustelujen saamasta suunnasta, koska jäsenvaltiot pyrkivät pääsemään sopimukseen tietosuojaa koskevan pienimmän yhteisen nimittäjän pohjalta; pelkää itse asiassa, että tietosuojan taso on alempi kuin yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(5) ja Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 varmistama taso ja että tällaisen sopimuksen täytäntöönpanolla on kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden tietosuojaa koskevaan yleisperiaatteeseen eikä se edesauta tyydyttävän tietosuojatason saavuttamista Euroopan tasolla,

G.   katsoo, että neuvoston nyt neuvottelema puitepäätösehdotus johtaisi erilaisiin tietosuojasääntöihin: Schengenin alueeseen kuuluvien maiden soveltamat säännöt ja siihen kuulumattomien maiden säännöt; katsoo, että nämä erot johtaisivat tietosuojanormien epäyhdenmukaisuuteen Euroopan unionin sisällä,

H.   katsoo, että kyseinen puitepäätösehdotus liittyy kiinteästi Haagin ohjelman prioriteetin eli saatavuusperiaatteen käyttöönottoon,

I.   muistuttaa, että kyseisen ehdotuksen puitepäätökseksi on tietyn ajan kuluessa korvattava tietosuojaa käsittelevä Euroopan neuvoston yleissopimus 108 ja annettava Euroopan unionille oma väline, jolla tietoja suojataan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa,

1.   suosittaa neuvostolle, että

   Yleisperiaatteet
   a) varmistetaan Euroopan kansalaisten perusoikeuksien korkea suoja luomalla henkilötietojen suojaamista koskeva oikeuskehys aloilla, jotka Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osasto kattaa,
   b) myötävaikutetaan eurooppalaisen yhteistyön parempaan sujumiseen poliisi- ja oikeustoimen alalla ja vahvistetaan molemminpuolista luottamusta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä varmistamalla tietosuojan yhdenmukaistettu vähimmäistaso,
   c) varmistetaan, että tuleva puitepäätös tuottaa eurooppalaista lisäarvoa takaamalla korkeatasoisen tietosuojan kaikissa jäsenvaltioissa,
   d) vahvistetaan tietosuojan perusperiaatteet kolmannessa pilarissa käyttämällä tämän yhteisön direktiivien mukaisia periaatteita ja vahvistamalla tietosuojaa koskevia lisäsääntöjä, joissa otetaan huomioon poliisi- ja oikeustoimen erityisluonne,
   e) taataan käyttötarkoitusta koskeva periaate ja suhteellisuusperiaate, joiden mukaan kansalaisen yksityiselämään puuttumisen on oltava välttämätöntä ja perusteltua ja tietojen jatkokäsittelyssä on noudatettava sitä alkuperäistä käyttötarkoitusta, jonka vuoksi tiedot kerättiin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti,
   f) annetaan tulevalle puitepäätökselle laaja soveltamisala, joka kattaa tietosuojan myös jäsenvaltioiden sisäisessä tietojenkäsittelyssä, jolla on sama tavoite kuin direktiivillä 95/46/EY eli tarjota kansalaisille korkeatasoinen suoja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella, sekä poistetaan eroavaisuudet henkilöiden tietosuojan sekä asiakirjojen ja tietojärjestelmien tietosuojan väliltä, sillä ne haittaavat tietojen välitystä ja vaihtoa eri jäsenvaltioiden välillä,
   Tietosuojan vähimmäisnormit poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä
  g) pidättäydytään heikentämästä olemassa olevia tietosuojanormeja ja hyväksymästä tekstiä, joka ei ole direktiivin 95/46/EY ja jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovan, edellä mainitun Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 tasolla, ja etenkin
   säilytetään kyseessä olevien henkilöiden oikeus saada tietoa ja päästä käsiksi henkilötietoihin sekä muutoksenhakuoikeus yleissopimuksen 108 5 artiklan a kohdan ja 8 artiklan mukaisesti,
   säilytetään arkaluonteisten tietojen suojan korkea taso ensimmäisen pilarin olemassa olevien normien mukaisesti eli siten, että periaatteena on, ettei käytetä tiettyjä tietokategorioita, joihin liittyy rajoitettuja poikkeuksia; varmistetaan kaikkein korkein tietosuojataso, kun kyse on biometristen tietojen ja DNA-tietojen käsittelystä,
   säilytetään ero eri tietotyyppien välillä (tiedot uhreista, epäillyistä, todistajista jne.), jotta voidaan toteuttaa erilaista ja erityistä käsittelyä ja takeita tietotyypistä riippuen, erityisesti mitä tulee muihin kuin epäiltyihin,
   h) otetaan huomioon, että liian suuret erot tietosuojatasossa ensimmäisen ja kolmannen pilarin välillä aiheuttaisivat kielteisiä vaikutuksia kansalaisten tietosuojaa koskeviin oikeuksiin ja vahingoittaisivat lisäksi jäsenvaltioiden välistä molemminpuolista luottamusta ja haittaisivat poliisien toiminnan tehokkuutta,
   i) taataan tietojen laatu siten, että ainoastaan paikkansapitävät tiedot lähetetään toimivaltaisen viranomaisen ennalta tekemän perustellun pyynnön pohjalta,
   j) varmistetaan tietojen luottamuksellisuutta koskevien eurooppalaisten normien täytäntöönpano,
   Tietojen myöhempi käsittely ja siirtäminen
   k) vahvistetaan erityiset rajat ja takeet käsiteltäessä tietoja myöhemmin ja siirrettäessä tietoja muille kuin toimivaltaisille viranomaisille ja säilytetään samalla täysin käyttötarkoitusta koskeva periaate,
   l) vaaditaan, että tiedonvaihto kolmansien maiden asiasta vastaavien viranomaisten kanssa sisällytetään tämän puitepäätöksen soveltamisalaan, jotta varmistetaan riittävä tietosuoja neuvottelemalla tarvittaessa asianmukaisia kansainvälisiä sopimuksia; vaaditaan myös, että kolmansilta mailta saatujen tietojen laatu arvioidaan myös perusoikeuksien suojaamisen pohjalta,
   m) annetaan erityistakeet sellaisten tietojen siirrosta ja käytöstä, jotka yksityinen taho on kerännyt ja joiden käsittely liittyy julkisen viran hoitoon, ja säädetään seuraamuksista, mukaan lukien rikosoikeudelliset seuraamukset, tässä yhteydessä käsiteltyjen tietojen väärinkäytöstä;
   Erityishuomiot
   n) katsotaan, että julkisen viranomaisen ja kansalaisen välisessä arkaluonteisessa ja epätasa-arvoisessa suhteessa ei henkilön suostumusta voida yksinomaan pitää riittävänä oikeusperustana henkilötietojen myöhemmän käsittelyn oikeuttamiseksi turvallisuustarkoituksessa kuin erityisissä ja ennalta määritellyissä kansallisen lainsäädännön mukaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa, ja muistuttaa, että direktiiviä 95/46/EY sovelletaan edelleen kaikkeen ensimmäiseen pilariin kuuluvaan tietojenkäsittelyyn;
   o) arvioidaan tarpeelliseksi, että kansallisia tietosuojaviranomaisia ja heidän eurooppalaista institutionaalista verkostoaan eli 29 artiklan mukaista työryhmää kuullaan aina (direktiivin 95/46/EY mukaisesti), kun laaditaan tietosuojaa koskevia hallintotoimia;
   p) pyydetään, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit otetaan täysimääräisesti mukaan neuvostossa käytäviin keskusteluihin ja että edellä mainittu yksimielisesti hyväksytty parlamentin kanta otetaan huomioon;
   q) hyväksytään mahdollisimman pian ehdotus tietosuojaa koskevaksi puitepäätökseksi ja otetaan asianmukaisesti huomioon edellä mainittu, yksimielisesti hyväksytty parlamentin kanta; katsoo, että tietosuojaa kolmannessa pilarissa käsittelevän asianmukaisen puitepäätöksen hyväksyminen olisi erittäin suotavaa ennen viisumitietojärjestelmää koskevan ehdotuksen neuvoston päätökseksi pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) (KOM(2005)0600) ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi viisumitietojärjestelmästä (VIS) (KOM(2004)0835) hyväksymistä;
   r) tulevassa puitepäätöksessä säilytetään Europol-yleissopimukseen verrattavissa olevat yksityiskohtaiset säännöt tietoturvasta;
   s) hyväksytään puitepäätös pikaisesti samalla ottaen huomioon, että nopeat päätökset eivät saa johtaa siihen, että tietosuoja heikentyy, ja että ongelmallisia artikloja ei pidä noin vain poistaa tai yksinkertaistaa;

2.   varaa itselleen mahdollisuuden keskustella jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa tulevasta puitepäätösehdotusta koskevasta kannasta sen jälkeen, kun neuvosto on määritellyt kantansa kyseisessä asiassa;

o
o   o

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle sekä tiedoksi komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Euroopan neuvostolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0370.
(2) EUVL C 47, 25.2.2006, s. 27.
(3) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(4) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.
(5) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö