Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2113(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0426/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0426/2006

Συζήτηση :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.35
CRE 14/12/2006 - 6.35
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0603

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 461kWORD 174k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος
P6_TA(2006)0603A6-0426/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος (2006/2113(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής – Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια (COM(2006)0105),

–   έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και του Υπάτου Εκπροσώπου σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15-16 Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2005, για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας(2),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2005, για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες(3),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2006, για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας(4),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε στις 18 Μαΐου 2006, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί της υπογραφής από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα(5),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 9, το οποίο προσαρτάται στην πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τον πυρηνικό σταθμό Bohunice V1 της Σλοβακίας(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, με τίτλο "Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί"(8)

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 14ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (κωδικοποιημένη έκδοση)(9),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2005, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής(10),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου(11),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(12)

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενεργείας της ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις(13),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Μαρτίου 2006, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση(14),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα - Πράσινη Βίβλος(15),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την έγκριση της Πράσινης Βίβλου για μια Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και του Υπάτου Εκπροσώπου για τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης που οργάνωσε η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για το θέμα αυτό στις 12 Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, προβλέπει ότι στον τομέα της ενέργειας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0426/2006),

1.   χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αναγνωριστούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην ευρύτερη παγκόσμια αγορά ενέργειας και τονίζει τη σπουδαιότητα της επέκτασης της διάστασης του παραγωγού σε μια συστηματική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση προκειμένου να χαραχθεί μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή ενέργεια η οποία θα παράγεται κατά το δυνατό περισσότερο από πόρους χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα σε βραχυπρόθεσμη βάση και μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα σε μεσοπρόθεσμη βάση καθώς και από εγχώριους πόρους, τηρώντας τους μηχανισμούς της αγοράς και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή και προωθώντας την ενεργειακή απόδοση·

2.   τονίζει ότι η Επιτροπή δήλωσε με την Πράσινη Βίβλο της ότι πρέπει να επενδυθεί 1 τρισεκατομμύριο ευρώ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, προκειμένου να διασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οι προμήθειες ενέργειας στην Ευρώπη· επισημαίνει, επίσης, ότι δεν μπορεί να υποτεθεί ότι οι εν λόγω πόροι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το δημόσιο ταμείο και ότι είναι κατά συνέπεια σημαντικό να συμμετάσχουν οι φορείς εκμετάλλευσης της ενεργειακής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην περαιτέρω ανάπτυξη της συναίνεσης σχετικά με την ενεργειακή πολιτική·

3.   προτρέπει το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007 να υιοθετήσει σχέδιο δράσης το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής, ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ) της ΕΕ ώστε να οδηγηθεί η αγορά στο να επενδύσει σε μια οικονομία χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα βάσει καθορισμένου στόχου για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ έως το 2020, περιλαμβανομένου του στόχου να προέρχεται το 25% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και δεσμευτικού στόχου για τις εκπομπές των οχημάτων, αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης, ενισχυμένες προσπάθειες για τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων, από άποψη μορφής και ουσίας, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους διαχωρισμού ιδιοκτησίας ενεργειακών δικτύων σε περίπτωση που άλλα μέτρα αποδεικνύονται αναποτελεσματικά, ελάχιστες δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ άλλων για τη διαδικασία του διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, ανεξαρτησία, διαφάνεια και λογοδοσία, μεγαλόπνοη στρατηγική Ε&Α στον τομέα των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών, την κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική και την πλήρη εφαρμογή του συνόλου της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα ενεργείας·

Αειφορία
Κλιματική αλλαγή

4.   αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν άμεση δράση από την ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι, έως το 2050, το συντριπτικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ πρέπει να προέρχεται από πηγές από ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ή να παράγεται από τεχνολογίες που περιορίζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, και ότι είναι συνεπώς ανάγκη να χαραχθεί σαφής χάρτης πορείας για την επίτευξη του στόχου αυτού· προτρέπει τους ηγέτες της ΕΕ να συμφωνήσουν, έως τα τέλη του προσεχούς έτους, σχετικά με δεσμευτικό στόχο για το CO2 έως το 2020 και ενδεικτικό στόχο για το CO2 έως το 2050 και πιστεύει επίσης ότι:

   α) η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την αναθεώρηση του ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά αποδεκτής διαχείρισης μονάδων ΣΕΕ, όπως είναι η σταδιακή προσέγγιση της δημοπράτησης ή συγκριτικής αξιολόγησης βάσει της απόδοσης· το σύστημα ΣΕΕ θα πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική αξιολόγηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε συνεκτική αξιολόγηση των μεθοδολογιών κατανομής, την αναθεώρηση συστημάτων επιβολής κυρώσεων·
   β) κατά τη δεύτερη περίοδο χρηματοδότησης του ΣΕΕ (2008-2012), οι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να κατανεμηθούν κατά τρόπο που να ευνοεί την ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας·
   γ) το σύστημα ανώτατων ορίων και εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο και να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ" ό,τι ισχύει προς το παρόν·
   δ) το ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους μεγάλους τομείς εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων εμπορευματικών μεταφορών· θα πρέπει να χαραχθεί στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από πλοία, μετά από αξιολόγηση των επιπτώσεων και ξεχωριστό σύστημα θα πρέπει να καταρτιστεί το ταχύτερο δυνατόν για τις αεροπορικές μεταφορές·
   ε) δεδομένης της αστάθειας των τιμών των πιστοποιητικών εκπομπών, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επιλογές μετριασμού τους· αυτές οι επιλογές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προαγωγή της εμπιστοσύνης στην αγορά με την αύξηση της διαφάνειας της αγοράς, π.χ. μέσω της έγκαιρης και ομοιόμορφης δημοσίευσης των δεδομένων των εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μέσω μιας εκτεταμένης χρήσης των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (κοινή εφαρμογή και καθαρή ανάπτυξη) για την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς·
   στ) η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει έως το 2007 με ποιον τρόπο θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω οι εθνικές μέθοδοι κατανομής και με ποιο τρόπο μπορεί να απλουστευτεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια η μεθοδολογία του ΣΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του χρηματιστηρίου·
   ζ) η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει έκθεση σχετικά με την ενδεχόμενη ανάγκη ρύθμισης της αγοράς αντισταθμίσεων για τη χρήση του άνθρακα·

Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία

5.   καλεί το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2007 να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης στηρίζεται με μεγαλόπνοη στρατηγική Ε&Α στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας επαρκέστερη δημόσια χρηματοδότηση και ισχυρά κίνητρα για αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες Ε&Α, τηρώντας τις υποχρεώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χαράξουν στρατηγική για την αύξηση του προϋπολογισμού για την έρευνα στον τομέα της ενέργειας, ιδίως κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (7 ΠΠ) και στο ειδικό πρόγραμμα ευφυούς ενέργειας· ζητεί να καταρτιστεί ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής τεχνολογίας και ελπίζει ότι το περιεχόμενό του θα καλύπτει ενεργειακούς τομείς που θα εστιάζονται σε νέες τεχνολογίες ενέργειας με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της αποθήκευσης ενέργειας·

6.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συμβολή των εφαρμογών του υδρογόνου και των εφαρμογών των κυψελών καυσίμου στην επιτάχυνση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα σε ένα σύστημα ενέργειας και μεταφορών χαμηλής περιεκτικότητας σε CO2 αντικατοπτρίζεται στις βραχυπρόθεσμες δράσεις πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών και στους συναφείς φορείς·

7.   υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει βασικός παράγοντας σε πρωτοβουλίες όπως η Διεθνής Εταιρική Σχέση για την οικονομία του υδρογόνου (IPHE)(16) ή ο Διεθνής πειραματικός θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας (ITER)(17)·

8.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν χάρτη πορείας για την καινοτομία που θα είναι φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον, βάσει όχι μόνο τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και της ανάπτυξης στρατηγικών, ώστε να αυξηθεί η διείσδυση στην αγορά για τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και τις οργανωτικές βελτιώσεις π.χ. στον τομέα της διοικητικής μέριμνας·

9.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενεργειακό έλεγχο των υφιστάμενων τεχνολογικών πλατφόρμων προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης·

10.   διαπιστώνει ότι η έρευνα στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών αποτελεί θεμέλιο λίθο για το άνοιγμα των εξαγωγικών αγορών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξακολουθεί να στηρίζει την έρευνα σχετικά με όλες τις πηγές ενέργειας (συμβατικής, πυρηνικής και ανανεώσιμης), ώστε η Ευρώπη να επιτύχει και το άνοιγμα των εξαγωγικών αγορών, πέρα από τη δυνατότητα της αυτόνομης χρήσης σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος της ΕΕ·

Επενδύσεις

11.   υπενθυμίζει την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή:

   α) να συμβάλει στη διαμόρφωση ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος,
   β) να διασφαλίσει ότι επιτρέπεται στις αγορές να στέλνουν τα σωστά επενδυτικά σήματα στους επενδυτές·

12.   καθώς τα δίκτυα ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσαρμοστούν στο αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποκεντρωμένης παραγωγής, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την έρευνα επί των απαραίτητων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας·

13.   ενθαρρύνει τη συμμετοχή περιφερειακών ενδιαφερομένων φορέων σε ενεργειακά θέματα, καθώς πολλά προβλήματα ανευρίσκουν λύση μέσω των επενδύσεων σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο, ιδίως λύσεων που ευνοούν τη χρήση ποικίλων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να επενδύουν στην ενέργεια και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια (όπως είναι η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα κα η αστική θέρμανση) στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε αυτά τα θέματα ώστε να δεσμευθούν ακόμη περισσότερο στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της συνολικής σύνθεσης ενεργειακών πηγών·

14.   εφιστά την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιοχές λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στην εθνική ενεργειακή πολιτική, της έλλειψης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των παρόχων ενέργειας των κρατών μελών και της έλλειψης εναρμονισμένης κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής·

15.   τονίζει τη θετική επίδραση της προώθησης και ανάπτυξης της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη δημιουργία νέων, μακροπρόθεσμων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας·

Ασφάλεια εφοδιασμού
Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

16.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν μέτρα προκειμένου να αποτελέσει η ΕΕ την αποδοτικότερη από πλευράς ενέργειας οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2020 και να καθορίσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης ως οριζόντια προτεραιότητα για όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα αυτό και προτρέπει το Συμβούλιο να θεσπίσει τις προτάσεις στο σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης, και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν βέλτιστες πρακτικές ως βάση των εθνικών σχεδίων δράσης τους στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης που θα υποβληθούν έως τον Ιούνιο 2007· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επαρκές προσωπικό σε όλα τα επίπεδα για την υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται στο σχέδιο δράσης σε συγκεκριμένες ενέργειες· υπενθυμίζει ότι εάν εφήρμοζαν τα κράτη μέλη πλήρως την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, το 50% του κοινοτικού στόχου για την εξοικονόμηση του 20% της ενέργειας έως το 2020 θα είχε ήδη επιτευχθεί· καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προωθήσει παγκόσμια συμφωνία ενεργειακής απόδοσης·

17.   τονίζει το γεγονός ότι διατίθενται πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμένες μεθόδους παραγωγής θέρμανσης, ενέργειας και ψύξης και ότι η αστική θέρμανση παρέχει επίσης την υποδομή για μελλοντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· προτρέπει, συνεπώς, τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν πλήρως την ισχύουσα οδηγία για τον συνδυασμό ηλεκτρισμού και θερμότητας και να θέσουν σε εφαρμογή τις απαιτούμενες νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, όπως έχει προσδιοριστεί στις εθνικές μελέτες για το υπάρχον δυναμικό·

18.   υπενθυμίζει ότι το 40% της συνολικής ενέργειας της ΕΕ χρησιμοποιείται σε κτήρια και ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό μείωσης της κατανάλωσης αυτής κατά το σχεδιασμό νέων κτηρίων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτηρίων· προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ισχύουσα οδηγία για τα κτήρια προκειμένου να συμπεριληφθούν κτήρια κάτω του ορίου των 1000 m2· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα κτήρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα δίνουν το παράδειγμα, επιτυγχάνοντας το καθεστώς ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2012· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν να εξασφαλίσουν ότι τούτο θα ισχύει επίσης για όλα τα κυβερνητικά τους κτήρια και ότι το στόχος αυτός θα επεκταθεί στα κτήρια της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έως το 2015· προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει πρόγραμμα με στόχο μεγάλης κλίμακας οικοδόμηση οικιών και κτηρίων παθητικής και καθαρής θετικής ενέργειας στην ΕΕ·

19.   καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να συγκαλέσει συνεδρίαση εκπροσώπων των μεγαλύτερων πόλεων των κρατών μελών με σκοπό την ανταλλαγή των εμπειριών τους στον τομέα των τοπικών έργων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με στόχο τη μείωση και αποτελεσματικότερη κατανάλωση αστικής ενέργειας· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την αύξηση της ενέργειας από τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την αστική θέρμανση· προσθέτει ότι οι εν λόγω τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες όσον αφορά την αυξημένη χρήση βιομάζας και βιοκαυσίμων και τονίζει ότι η αστική θέρμανση προσφέρει υποδομές και για μελλοντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το ζήτημα αυτό·

20.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα εκτελεστικά μέτρα για προϊόντα με υψηλές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (οδηγία EuP)(18), έως την άνοιξη του 2007 το αργότερο·

21.   καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τη βιομηχανία να διαμορφώσει και να αναπτύξει συστήματα ευφυούς μέτρησης και χρέωσης, ιδίως μέσω συστήματος ευφυούς μέτρησης με τηλεχειρισμό (AMM-αυτόματη διαχείριση μετρήσεων)· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους-ωφέλειας των μέτρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών·

22.   θεωρεί ότι η φορολογία διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε τα εθνικά φορολογικά συστήματα των κρατών μελών να ευνοούν τις πρακτικές για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

23.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη χρήσης κοινοτικών διαρθρωτικών πόρων για τον εκσυγχρονισμό σε μεγάλη κλίμακα, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, της θερμομόνωσης των κατοικιών, ο οποίος θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές CO2·

24.   ζητεί να χαραχθεί συνεκτική στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το πετρέλαιο και τη σταδιακή χρήση καθαρών ενεργειών στις μεταφορές· τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τα ενεργειακά αποδοτικότερα και καθαρά μέσα μεταφορών, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταξύ άλλων με την προώθηση της διείσδυσης στην αγορά υβριδικών οχημάτων με συνδεόμενη μονάδα (plug in) και οχημάτων που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια·

25.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα κατά τη συσχέτιση των μεταφορών με το ενεργειακό πρόβλημα· υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών προκαλεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ευρώπη και της εντατικής εξάρτησης από το πετρέλαιο, και ότι οι εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών που επιδρούν στην αλλαγή του κλίματος αυξάνονται ραγδαία, και ιδίως στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών·

26.   τονίζει ότι πολλές απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες έχουν σημαντικές δυνατότητες από την άποψη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που συνδέονται με τα γεωγραφικά ή τα κλιματολογικά τους χαρακτηριστικά (ηλιακή, αιολική ενέργεια καθώς και ενέργεια από βιομάζα και κύματα)· ευελπιστεί ότι θα αξιοποιηθεί περαιτέρω η εξέχουσα αυτή ευκαιρία, ιδίως προκειμένου να σημειωθεί ενεργή συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Κιότο·

27.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πρακτικά μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα, μέτρων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και δράσεις για τη διασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕπ, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να επενδύσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας·

28.   ελπίζει να ενθαρρυνθεί η αυξημένη ενεργειακή απόδοση σε τρίτες χώρες, και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να προωθηθεί η έγκριση διεθνούς συμφωνίας για την ενεργειακή απόδοση·

29.   είναι της άποψης ότι το σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο συμφωνήθηκε με την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες(19), προκειμένου να επιτευχθεί η τελική ενεργειακή απόδοση, αποτελεί ένα οικονομικά ορθολογικό, μη γραφειοκρατικό και αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και προτείνει το εν λόγω σύστημα να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε άλλους ενεργειακούς τομείς· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ώστε να επισπευσθεί η θέσπιση κοινών κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης για το σύνολο της ΕΕ σε όλους τους συναφείς τομείς βάσει τομεακών δεικτών ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της προαναφερθείσας οδηγίας·

Σύνθεση ενεργειακών πηγών

30.   πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων από κοινού με την αυξημένη χρήση εγχώριων πόρων και την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας θα συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού αλλά αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση ενεργειακών πηγών σε ένα κράτος μέλος μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του εφοδιασμού σε άλλα κράτη μέλη· θεωρεί η εξάρτηση της ΕΕ από περιορισμένο αριθμό παραγωγών ενέργειας και οδών εφοδιασμού συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη σταθερότητα και ευημερία της ΕΕ· επιδοκιμάζει τη θέσπιση ενός μηχανισμού ικανού να διασφαλίσει την ταχεία αλληλεγγύη και αρωγή προς κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατόπιν καταστροφών στις υποδομές τους·

31.   θεωρεί ζωτικής σημασίας η ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική να βασίζεται στον μέγιστο βαθμό επικουρικότητας και οι αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση των ενεργειακών πηγών θα πρέπει να παραμείνουν προνόμιο των κρατών μελών της ΕΕ·

32.   επικροτεί το σενάριο σχετικά με την υψηλή απόδοση και το υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υπέβαλε η ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής τον Ιούλιο 2006 και τη μελέτη που ανατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και η οποία υποβλήθηκε στην εν λόγω επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου·2006 παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να λάβει αμφότερα σενάρια ως βάση για την ενεργειακή αναθεώρηση που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2007·

33.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, χωρίς να παραβλέπουν το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο κόστος, να δώσουν προτεραιότητα στις μορφές ενέργειας που μειώνουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές –ιδίως από τα ορυκτά καύσιμα– και σέβονται το περιβάλλον, είναι αειφόρες και μειώνουν τους κινδύνους του συνεχούς εφοδιασμού, ιδίως μέσω της αποκέντρωσης της παραγωγής·

34.   ζητεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να υλοποιήσει το σχέδιο δημοσίευσης σε μηνιαία βάση των αριθμητικών στοιχείων που αφορούν τα χρηματιστήρια, τις εισαγωγές και εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Ευρώπη, ανά τύπο προϊόντος (αργό πετρέλαιο, βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα)· πιστεύει ότι τέτοιους είδους στοιχεία (τα οποία θα είναι δημόσια, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες) θα καθιστούσαν δυνατή καλύτερη εκτίμηση των πιέσεων που ασκούνται στην παγκόσμια αγορά και θα έδιναν σαφέστερη εικόνα της κατανάλωσης στην Ευρώπη, μειώνοντας παράλληλα την εμμονή των φορέων εκμετάλλευσης με τις αμερικανικές μετοχές, καθιστώντας κατ" αυτόν τον τρόπο λιγότερο ασταθείς τις τιμές του πετρελαίου·

35.   καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει διαφανή και αντικειμενικό διάλογο για τη μελλοντική σύνθεση των ενεργειακών πηγών, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μορφής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των επιπτώσεων στην οικονομία και το περιβάλλον·

36.   καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει, το αργότερο έως το τέλος του 2008, ένα νέο εργαλείο διαμόρφωσης προτύπων στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών για την ΕΕ· πιστεύει ότι το "εκ των κάτω προς τα άνω" πρότυπο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής, του ΔΟΕ και των εθνικών κυβερνήσεων και να έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό όλων των στατιστικών στοιχείων που αφορούν την ενέργεια και τις μεταφορές, ότι το εν λόγω πρότυπο θα αντικαταστήσει εν συνεχεία την πληθώρα προτύπων που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής και επίσης θα εναρμονίσει τις ενεργειακές στατιστικές στο σύνολο της Ευρώπης· πιστεύει επίσης ότι το πρότυπο αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από το κοινό, και ότι όπως ισχύει σήμερα στις ΗΠΑ, θα μπορεί να χρησιμοποιείται κατά παραγγελία από τους διάφορους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων για το ενεργειακό μέλλον της ΕΕ·

37.   προτείνει, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, να χαράξει η ΕΕ μακροπρόθεσμο σταθερό πλαίσιο πολιτικής προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο επενδυτικό κλίμα· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινοτικό στόχο για βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον ύψους 20% έως το 2020, καλεί την Επιτροπή να προτείνει πλαίσιο δυνατοτήτων εναρμονισμένων συστημάτων στήριξης για ανανεώσιμες ενέργειες ως μέρος του χάρτη πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης, να καθορίσει δεσμευτικούς τομεακούς στόχους για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 25% της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020 και ένα χάρτη πορείας - σε επίπεδο Συμβουλίου και Επιτροπής για την επίτευξη του στόχου του 50% της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών έως το 2040, τη μείωση κατά 30% σε επίπεδο ΕΕ του στόχου για το CO2 έως το 2020 και μείωση κατά 60-80% έως το 2050·

38.   τονίζει ότι η ανάγκη αλλαγής της σημερινής παραγωγής σύνθετης μορφής ενέργειας δεν είναι επιβάρυνση, αλλά ευκαιρία· η χρήση ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής ενέργειας ή ενέργειας από βιομάζα ή υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και οι πιο αποδοτικές ενεργειακά τεχνολογίες θα συμβάλουν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο Κιότο και δυνάμει της σύμβασης πλαισίου του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές και θα ενισχύσουν επίσης την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη·

39.   πιστεύει ότι η προτεινόμενη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση (Stategic Energy Review - SER) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το έργο του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Ενεργειακού Εφοδιασμού (το οποίο δεν θα πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο φορέα) και ότι η SER θα πρέπει να αναλύει την ασφάλεια του εφοδιασμού σε μόνιμη βάση· πιστεύει ότι στις αρμοδιότητες της SER θα πρέπει να περιλαμβάνεται η στρατηγική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών ζητημάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την SER για την ανάπτυξη φόρμουλας που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αναλύουν τα θετικά και αρνητικά σημεία των διαφόρων επιλογών πολιτικής όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων· επιδοκιμάζει την προσπάθεια της Επιτροπής να αναλάβει την εκπόνηση εμπεριστατωμένης μελέτης σχετικά με την επιδότηση και το κόστος όλων των ενεργειακών πηγών, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους στο πλαίσιο της SER, εφαρμόζοντας την προσέγγιση του κύκλου ζωής και όλα τα στάδια από την παραγωγή έως τη χρήση· ζητεί τη δημοσίευση της μελέτης αυτής με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης· προτείνει να διεξαχθεί πανευρωπαϊκή προοπτική μελέτη της προσφοράς και ζήτησης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να εντοπιστούν οι επενδυτικές ανάγκες, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, και να βελτιωθεί το προφίλ των φορέων εκμετάλλευσης· προτείνει ανάλυση κόστους-οφέλους που θα εστιαστεί στη συνεισφορά κάθε ενεργειακού πόρου στους τρεις κοινοτικούς στόχους στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική αειφορία·

40.   πιστεύει ότι η SER θα πρέπει επίσης να καλύπτει εμπορικά ζητήματα, με την έννοια ότι θα πρέπει να αναλύει τον αντίκτυπο της διεθνούς συνεργασίας και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί ή πρόκειται να υπογραφούν και να αξιολογεί τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και των πολιτικών που εφαρμόζονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·

41.   υπενθυμίζει ότι το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτογενή ενεργειακή πηγή στην ΕΕ, για την οποία η ΕΕ εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής δεν αποδίδει επαρκή προσοχή σε αυτό το δεδομένο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την ανάγκη να μειωθεί η χρήση του πετρελαίου, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO2·

42.   ζητεί επίμονα να αναπτύξουν τα κράτη μέλη συστηματική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, οικολογικών και τεχνολογικών ζητημάτων, της παραγωγής, της διανομής, της κατανάλωσης και της διείσδυσης στην αγορά των υγρών αερίων βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στα βιοκαύσιμα και να προωθηθεί το εμπόριό τους· ζητεί επίμονα να εφαρμοστεί πλήρως η ισχύουσα δεσμευτική νομοθεσία· προτρέπει την Επιτροπή να άρει τα τεχνικά και διοικητικά εμπόδια που περιορίζουν τα επίπεδα ανάμιξης και να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής, λ.χ. μεταφορές, γεωργία, εμπόριο, και ότι θα αναγνωρίζονται τόσο τα υγρά όσο και τα αέρια βιοκαύσιμα ως επιλογή για τον τομέα των μεταφορών και όχι μόνο ως καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ένα υποχρεωτικό και συνεκτικό σύστημα πιστοποίησης που πρόκειται να θεσπιστεί από την Επιτροπή και θα επιτρέπει την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων σε όλα τα στάδια, καθώς και για τη συνολική ισορροπία του κύκλου ζωής των αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εισάγονται σε αυτή·

43.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το ταχύτερο δυνατόν και υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

44.   καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα το σημαντικό ρόλο των ορυκτών καυσίμων και να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της έντασης άνθρακα σύμφωνα με το στόχο των 2°C για τη μείωση του CO2· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να περιληφθεί ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της απόδοσής τους, η ανάπτυξη νέας γενιάς εγκαταστάσεων βάση της αεριοποίησης και της παράλληλης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χημικής παραγωγής, την περαιτέρω ανάπτυξη οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με το γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για μονάδες παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με μηδενικές εκπομπές και την άρση των φραγμών που θέτει η νομοθεσία της ΕΕ·

45.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την κοινωνικοοικονομική σημασία των τοπικών και εγχώριων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξή τους ως μέσου συνεισφοράς στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη·

46.   καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και να καταρτίσει σχέδιο διασυνδέσεων προτεραιότητας, ενόψει της πρόσφατα τροποποιημένης απόφασης που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, χωρίς να παραβλέπει τις υποδομές υποδοχής/επαναεριοποίησης και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου· πιστεύει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να παρέχεται δίκαια και μη διακριτική πρόσβαση όλων των ενεργειακών πηγών, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτροδότησης ούτως ώστε να προωθηθεί η ολοκλήρωση των αγορών και να παρασχεθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού· πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης πρέπει να ενσωματωθούν αρχικά σε ένα περιφερειακό δίκτυο ηλεκτροδότησης και τελικά στο διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας·

47.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ιδιαίτερα το ενδεχόμενο ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βάση τη θάλασσα (αιολική ενέργεια ανοικτής θαλάσσης, ενέργεια από κύματα και παλιρροϊκή), ιδίως στη Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική, τη θάλασσα της Ιρλανδίας και τη Μεσόγειο, καθώς και της ηλιακής ενέργειας, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πηγές αυτές θα βρίσκονται στον χάρτη πορείας του 2007 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι θα γνωρίσουν ταχύτατα πλήρη ανάπτυξη·

48.   ζητεί την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ που παρεμποδίζει την εξέλιξη των προτεραιοτήτων ενεργειακής πολιτικής που καθορίζονται στο παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ανάπτυξης σχεδίων μεγάλης κλίμακας για την παλιρροιακή ενέργεια·

49.   πιστεύει ότι η πυρηνική ενέργεια συνιστά τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου για τη σύνθεση ενεργειακών πηγών· αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει επί του παρόντος η πυρηνική ενέργεια σε ορισμένα κράτη μέλη ως προς της διατήρηση της ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέρους του ενεργειακού μίγματος και ως μέσου αποφυγής εκπομπών CO2· θεωρεί ότι οι αποφάσεις ως προς το εάν η παραγωγή της ενέργειας θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί μόνο να λαμβάνεται σε επίπεδο κράτους μέλους, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

50.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ζήτημα της ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας (μικρή αστάθεια του κόστους παραγωγής και μηδενικές εκπομπές CO2) όσο και τους κινδύνους που σχετίζονται με την ύπαρξη σταθμών πυρηνικής ενέργειας (βλάβες και διάθεση αποβλήτων)·

51.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, δεδομένου του υψηλού βαθμού εξάρτησης από τις εισαγωγές στην ΕΕ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αυξηθεί η ποικιλία των χωρών προέλευσης και των διαύλων μεταφοράς·

52.   αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση των ενεργειακών πηγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα εθνικά και περιφερειακά δεδομένα· θεωρεί, συνεπώς, ότι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να συνδεθεί με τις εκάστοτε γεωγραφικές, κλιματικές και οικονομικές συνθήκες·

Υποδομές και επενδύσεις για ασφαλή εφοδιασμό

53.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη των ενεργειακών διασυνδέσεων που δεν υπάρχουν, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απομονωμένες και παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ, όπως είναι τα κράτη της Βαλτικής· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού, και καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγορές στέλνουν σωστά μηνύματα στους επενδυτές· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν ενδελεχώς τις περιβαλλοντικές πτυχές, προτού εγκρίνουν περαιτέρω μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, όπως είναι επί παραδείγματι ο σχεδιαζόμενος αγωγός της Βόρειας Ευρώπης - North Stream·

   54. είναι της άποψης ότι, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, και η οικονομική αποδοτικότητα θα πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οικονομική επιβάρυνση του τελικού χρήστη·

Εξωτερικές πτυχές

55.   πιστεύει ότι η κοινή στάση της ΕΕ στον διάλογο με τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια και ότι ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας Επίτροπος θα πρέπει να ακολουθεί σαφώς προσδιορισμένη εντολή που θα καθορίζει το μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό όραμα ενεργειακού σχεδιασμού·

56.   προτρέπει τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να καθορίσουν κατάλογο τομέων προτεραιότητας στους οποίους έχουν καταλήξει σε συμφωνίες στο πλαίσιο εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

   α) στόχους για την αλλαγή του κλίματος, για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων τεχνολογιών,
   β) τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον κοινωνικό διάλογο στην προσπάθεια καθορισμού προτύπων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα αυτό, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και Ηνωμένων Εθνών,
   γ) τη συμπερίληψη σε όλες τις νέες εμπορικές και διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ τμήματος για την ενέργεια, αναγνωρίζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου,
   δ) την καθιέρωση ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με επί σημαντικών συμβάσεων αερίου ή επί της πώλησης ενεργειακών υποδομών με τρίτες χώρες,
   ε) τη διαφοροποίηση των προμηθειών και των διαύλων μεταφοράς για το πετρέλαιο και το αέριο αναγνωρίζοντας την πολιτική γειτονίας της ΕΕ·

57.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξαγορά μεριδίων της αγοράς της από εταιρείες πετρελαιοπαραγωγών χωρών, μόνο με τον όρο της αμοιβαιότητας, δηλαδή την ασφάλεια επενδύσεων σε αυτές τις χώρες, με στρατηγική που θα συνδυάζει τη μεταφορά των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών με τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου για τις επενδύσεις βάσει διεθνών κανόνων, κάνοντας χρήση τόσο των συμφωνιών στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσο και των διμερών οικονομικών συμφωνιών·

58.   θεωρεί ότι είναι ζωτικό να συνεχίσει η ΕΕ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και να επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του Κυότο· θεωρεί απαραίτητο οι προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων και καθαρών ενεργειακών πόρων και τεχνολογιών και οι τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση να ενσωματωθούν στις εξωτερικές σχέσεις, σύμφωνα με το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη που συμφωνήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002·

59.   τονίζει την ανάγκη θέσπισης κοινής ενεργειακής πολιτικής με γνώμονα τους κανονισμούς της εσωτερικής αγοράς, καθώς και τις εξωτερικές πτυχές που θα λαμβάνει υπόψη τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα όλων των κρατών μελών·

60.   υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης Συνθήκης για την πανευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα·

61.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο της πράσινης βίβλου, την πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναλάβει μελέτη με θέμα την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της διαχείρισης των φυσικών πόρων και των συγκρούσεων στις εξωτερικές σχέσεις της Επιτροπής και τονίζει ιδιαίτερα τους δεσμούς μεταξύ της ενεργειακής και της κλιματικής ασφάλειας·

62.   ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει ως απώτερο στόχο της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα που προέρχονται από λίγους μεγάλους προμηθευτές και να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές, και για τον σκοπό αυτόν· πιστεύει ότι θα πρέπει να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μακροπρόθεσμο σχέδιο με ενδεικτικές ημερομηνίες·

63.   τονίζει το γεγονός ότι έχει καταστεί απαραίτητη νέα μορφή πολιτικού διαλόγου και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών που καταναλώνουν ενέργεια, ιδίως με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία· επισημαίνει ότι παρόμοιος διάλογος μεταξύ βασικών χωρών που καταναλώνουν και που παράγουν ενέργεια έχει επίσης καταστεί απαραίτητος, ώστε να αναπτυχθεί παγκόσμια προσέγγιση στην ενέργεια· πιστεύει ότι αυτές οι νέες μορφές διαλόγων για την ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να έχουν ως στόχο να καταστήσουν σταθερές, ασφαλείς και διαφανείς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και παράλληλα να προσφέρουν συνεχή ώθηση υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης·

64.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότιος Αφρική, η Βραζιλία και το Μεξικό, για την τεχνική υποστήριξη των χωρών αυτών ώστε να διαμορφώσουν βιώσιμες ενεργειακές στρατηγικές και, με τον τρόπο αυτόν, να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος·

65.   καλεί μετ" επιτάσεως την Επιτροπή να εστιαστεί όχι μόνο στη στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία, αλλά και να εντείνει τη συνεργασία με άλλους εξαγωγείς ενέργειας και ιδιαίτερα τις χώρες του ΟΠΕΚ· χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη πανευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας·

66.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τον πραγματικό κίνδυνο του ελλείμματος στις προμήθειες αερίου από τη Ρωσία μετά το 2010 λόγω, μεταξύ άλλων, της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· ζητεί επίμονα να καταστήσουν σαφές τα κράτη μέλη ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να πραγματοποιηθούν χωρίς μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας για τις επενδύσεις δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθούν χωρίς μακροπρόθεσμες συμβάσεις· καλεί τα κράτη μέλη και την Ένωση, στις συζητήσεις τους με τη Ρωσία σχετικά με την ενέργεια, να ζητήσουν την κύρωση του Μεταβατικού Πρωτοκόλλου και της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας, που είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τη διασφάλιση των απαιτούμενων μελλοντικών ξένων επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και για τη διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού αερίου στην ΕΕ στο μέλλον·

67.   επισημαίνει ότι το ανεπίσημο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Λάτι συμφώνησε ως προς το ότι οι αρχές του ενεργειακού κεφαλαίου και των συμπερασμάτων της G8 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσεχή συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, η οποία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει:

   α) μηχανισμό, παρεμφερή με εκείνον στο πλαίσιο του ΠΟΕ, για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ της ΕΕ και Ρωσίας και/ή μεμονωμένων επενδυτών,
   β) διάταξη αμοιβαίας πρόσβασης σε υποδομές,
   γ) κανόνες ανταγωνισμού για τον περιορισμό της ισχύος μονοπωλιακών εταιρειών στις οποίες δεν έχει γίνει διαχωρισμός δραστηριοτήτων και οι οποίες έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές ενέργειάς τους,
   δ) συμφωνία για αντιμετώπιση του ζητήματος τεχνικών βλαβών στις τρίτες χώρες που πλήττουν τις διασυνοριακές προμήθειες σε κράτη μέλη της ΕΕ·

68.   επισημαίνει ότι η επισφαλής κατάσταση ενεργειακής και κλιματικής ασφάλειας αποτελεί συχνά το έναυσμα διεθνών κρίσεων και συγκρούσεων, με σοβαρές συνέπειες για την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την φτώχεια·

69.   αναφέρει ότι η ανωμαλία που παρατηρήθηκε κατά τον παρελθόντα χειμώνα στην αγορά ενέργειας του φυσικού αερίου σε πολλά κράτη μέλη, έχει ήδη ως αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στον κλάδο των βιομηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το πλαίσιο να εξετάσει τις ευκαιρίες για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα κατά προτεραιότητα με σκοπό να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών διασυνδέσεων·

70.   καλεί την ΕΕ να επιδιώξει να συμπεριλάβει στους κανονισμούς του ΠΟΕ διατάξεις που διέπουν την ενέργεια, επιτρέποντας στον οργανισμό αυτό να καταστεί διεθνής διαμεσολαβητής ικανός να διευθετεί αντιδικίες σχετικά με την παράδοση και διανομή ενέργειας·

71.   πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ευθύνη να αναπτύξει μαζί με τις ενδιαφερόμενες χώρες αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις προσαρμοσμένες στις αγροτικές περιοχές·

72.   καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να αντιμετωπίσει το ζήτημα των τεχνικών βλαβών σε τρίτες χώρες, οι οποίες πλήττουν τις διασυνοριακές προμήθειες στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως στην περίπτωση των διαταραχών στον εφοδιασμό πετρελαίου από τον αγωγό Druzhba·

73.   τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διαφοροποίηση στην αγορά αερίου της ΕΕ με την αναζήτηση τρόπων διασφάλισης μεγαλύτερων άμεσων ενεργειακών προμηθειών από παραγωγούς στην Κεντρική Ασία, όπως το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν·

74.   ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι η Πανευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα (ΠΕΕΚ) θα αναπτυχθεί με την επέκταση της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα ώστε να συμπεριληφθεί η Τουρκία, και εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προσχωρήσουν στην ΠΕΕΚ οι χώρες του Μασρέκ και του Μαγκρέμπ·

Ενιαία αγορά ενέργειας και ανταγωνιστικότητα

75.   καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η αγορά ενέργειας της ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει πλήρως απελευθερωθεί και ότι απαιτείται πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας· υποστηρίζει την άποψη ότι είναι απαραίτητο ένα σαφές και σταθερό πολιτικό πλαίσιο και μια ανταγωνιστική και δίκαια ενεργειακή αγορά για την επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν προσεκτικά κατά πόσον απαιτούνται ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό·

76.   επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν προωθήσει τις πολιτικές ελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας κατά τρόπο ανομοιογενή και αυτή η ανομοιογένεια αντανακλάται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του εκάστοτε κράτους μέλους·

77.   καλεί το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007 να προβεί σε ευρύτερη θεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς να ενταχθεί σε σαφές πολιτικό πλαίσιο, κάτι που επί του παρόντος δεν υπάρχει·

78.   καλεί την Επιτροπή να ασκήσει τις εξουσίες της σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ για να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά τον διαχωρισμό της υποδομής φυσικού αερίου, προκειμένου να προαχθεί ο ανταγωνισμός στο τομέα των δικτύων διαμετακόμισης φυσικού αερίου και να δοθούν κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης να ανοίξουν τις αγορές και σε άλλους φορείς, πέρα από τους παραδοσιακούς προμηθευτές φυσικού αερίου·

79.   συγχαίρει την Επιτροπή για την έρευνά της στον τομέα της ενέργειας και την καλεί να προχωρήσει στη λήψη μέτρων επιβολής συμπεριλαμβανομένων και των προστίμων σε βάρος εταιρειών που παραβαίνουν τους κανόνες ανταγωνισμού· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διώκει κράτη μέλη που προστατεύουν με αθέμιτους τρόπους τις μεγάλες εθνικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας και οι οποίες επιχειρούν να ρυθμίσουν εκ νέου τις τελικές τιμές σε επίπεδο χαμηλότερο της τιμής αγοράς ή να παρεμποδίσουν συγχωνεύσεις και εξαγορές δεδομένου ότι μια τέτοια τακτική θα παρεμπόδιζε την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κατάλληλες μορφές μακροπρόθεσμων συμβάσεων και τους όρους υπό τους οποίους οι ρυθμίσεις αυτές είναι αποδεκτές·

80.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι μικρομεσαίες εταιρείες παραγωγής ενέργειας θα τύχουν ισότιμης μεταχείρισης με τους μεγάλους παραγωγούς στην αγορά, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών ενέργειας από τις επιπτώσεις των μονοπωλίων της αγοράς·

81.   καλεί την Επιτροπή στην αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (ΕΣΚ) να απορρίψει τις στρεβλώσεις της αγοράς που απορρέουν από τα ΕΣΚ και να επιμείνει στην εναρμόνιση των ΕΣΚ, πολλά από τα οποία, επί του παρόντος, υπονομεύουν την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει'·

82.   καλεί την Επιτροπή να τερματίσει την πρακτική των ρυθμισμένων τιμών ενέργειας, καθόσον αυτή υπονομεύει την καθαυτή ουσία των ανοιχτών αγορών ενέργειας· καλεί, πάνω απ' όλα, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει όλα τα ρυθμισμένα συστήματα τιμολόγησης της ενέργειας για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας, καθόσον αυτά υπονομεύουν όχι μόνο την ενεργειακή αγορά της ΕΕ αλλά και την εσωτερική αγορά σε άλλα βασικά προϊόντα· δέχεται ότι, ενδεχομένως, θα ήταν απαραίτητα ειδικά μέτρα για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας της ΕΕ, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό αλλά τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν συντονισμένα στην ΕΕ· καλεί, συνεπώς, τη ΓΔ Ανταγωνισμού να υποβάλει μια σαφή δέσμη κριτηρίων που θα καθορίζουν τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας που είναι εκτεθειμένες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και την αξιοποίηση των κριτηρίων αυτών για την αξιολόγηση της εγκυρότητας των ειδικών εθνικών καθεστώτων ενέργειας για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας·

83.   καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων στην ενεργειακή αγορά σε περιπτώσεις καταχρήσεων λόγω δεσπόζουσας θέσης στην αγορά·

84.   προτείνει τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών, που θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία, και να εναρμονιστούν οι εξουσίες τους, πράγμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη διαφάνεια, τη δημοσιοποίηση και τη λογοδοσία, που πρέπει να ελέγχονται από την Επιτροπή και, σε ετήσια βάση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να καθοριστούν ελάχιστες δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών· πιστεύει ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθεί επίσης ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών και η διασφάλιση της προβλεπόμενης από το νόμο υποχρέωσης των εταιρειών ενέργειες να παρέχουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους καταναλωτές·

85.   καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε αναθεώρηση των εξουσιών και της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών· και μόνο στη συνέχεια να εκπονήσει η Επιτροπή συστάσεις σχετικά με την εναρμονισμένη προώθηση κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά·

86.   καλεί τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να λειτουργούν κατά τη διασυνοριακή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της μη διακριτικής πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των τιμών μεταφοράς ενέργειας, της κατανομής ικανότητας, της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της συμφόρησης και λειτουργίας των δικτύων, καθώς και σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υποβολή προσφορών στην αγορά ενέργειας· πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει επίσης να εμμένουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων πρέπει να δρουν προς το συμφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών· πιστεύει ότι, πριν από τη σύσταση ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, οι τομείς αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να εναρμονιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη συνοχή της δράσης που αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου εργασίας της αγοράς·

87.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βελτίωση της συνεργασίας των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ), ιδίως σε τομείς όπως η κατανομή της διασυνοριακής ικανότητας, η διαφάνεια, οι ημερήσιες (intra-day) αγορές, ο σχεδιασμός των δικτύων και οι επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, από κοινού με τους ΔΣΜ, ευρωπαϊκό κώδικα δικτύων·

88.   καλεί την Επιτροπή να εξεύρει λύση στα προβλήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία/σύγκρουση συμφερόντων και τη διαφάνεια όσον αφορά τους ΔΣΜ και να υποβάλει προτάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στους ΔΣΜ να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους ως παράγοντες διευκόλυνσης της αγοράς και να εναρμονίσει τους διεθνείς κανονισμούς για τους ΔΣΜ, ώστε να βελτιωθεί η διασυνοριακή μεταφορά·

89.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση των κρατών μελών με τους όρους του άρθρου 7(6) της οδηγίας 2001/77/EΚ, και συγκεκριμένα ότι οι δαπάνες μεταφοράς που εφαρμόζουν οι φορείς εκμετάλλευσης για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δικτύου, δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιφερειακές περιοχές, όπως νησιωτικές περιοχές και περιοχές με μικρή πυκνότητα πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει τον τερματισμό των υφισταμένων εσωτερικών διακρίσεων εντός των κρατών μελών·

90.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν με προσοχή κατά πόσον απαιτούνται νέοι οργανισμοί, όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενεργειακών Δικτύων, για την επίτευξη ισότιμων συνθηκών στην αγορά, λόγω του ήδη σημαντικού αριθμού των υφιστάμενων οργανισμών επί των οποίων μπορεί να στηριχτεί·

91.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στους φορείς διασύνδεσης στα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδίως εντός των κρατών μελών, καθιστώντας έτσι δυνατή την καλύτερη πρόσβαση των φορέων μεταφοράς ενέργειας στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, στα δίκτυα της ενδοχώρας·

92.   καλεί την Επιτροπή να αναλύσει επακριβώς τα υφιστάμενα προβλήματα όσον αφορά τη χορήγηση άδειας κατασκευής στα σύνορα και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίζουν για την εκχώρηση άδειας κατασκευής στα σύνορα εντός τεσσάρων ετών από την υποβολή σχετικής αίτησης· προσθέτει ότι πιθανός τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου θα μπορούσε να είναι η θέσπιση νομοθεσίας, εφόσον απαιτείται·

93.   πιστεύει ότι η δημιουργία περιφερειακών ενεργειακών αγορών θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών της ΕΕ και ότι επ" ουδενί δεν θα υψώσει περαιτέρω εμπόδια στην ολοκλήρωση όλων των ενεργειακών αγορών·

94.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στις περιπτώσεις που η διασυνοριακή μεταφορά παραγωγικής δυνατότητας είναι περιορισμένη, θα αξιοποιηθούν περισσότερο τα συστήματα κατανομής που θα βασίζονται στην αγορά·

95.   καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα τη δημιουργία εύρυθμων εναρμονισμένων περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2009, με στόχο την ολοκλήρωση των αγορών με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2012 και να προωθήσει τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης·

96.   επισημαίνει ότι οι διασυνοριακές διασυνδέσεις απαιτούν τη λήψη ειδικών μέτρων, π.χ. προτιμησιακή μεταχείριση της χρηματοδότησης ή φορολογικές απαλλαγές· καλεί την ΕΕ να προωθήσει τάχιστα τα σχέδια διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων (ΔΕΔ)· σημειώνει ότι η συμπλήρωση των συνδέσουν που λείπουν στα ΔΕΔ, θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς·

97.   πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αναβληθεί η πιθανή επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου και ότι, αντί αυτού, πρέπει να επισπευστεί η εφαρμογή των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι τα επιπλέον ρυθμιστικά μέτρα όπως οι διατάξεις για τον πλήρη διαχωρισμό ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξεταστούν μόνο σε περίπτωση που οι μηχανισμοί που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εσωτερική αγορά αποδεχθούν αναποτελεσματικοί· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και να διασφαλιστεί η κατάλληλη και συνεκτική εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το διαχωρισμό δραστηριοτήτων που προβλέπεται στις ισχύουσες οδηγίες·

98.   προτρέπει την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις πρόσφατες εκθέσεις της UCTE και της ERGEG για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος το Νοέμβριο 2006 στη Γερμανία όταν θα καταλήξει στη θέση της σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση και ιδιοκτησία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάγκη για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο την καλύτερη ρύθμιση του τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ·

99.   πιστεύει ότι τα συστήματα μεταφοράς στον ενεργειακό τομέα, θα πρέπει να υπόκεινται σε πλήρη διαχωρισμό ιδιοκτησίας· η Επιτροπή θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι αποτελεσματική, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα αποτρέπονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ ανταγωνιζομένων εταιρειών ενέργειας·

100.   πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χαράξει συνεκτική στρατηγική για το φυσικό αέριο η οποία θα εξετάζει την ανάγκη της μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων προβλέποντας την οικονομική και αποτελεσματική χρήση του φυσικού αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και των διαύλων μεταφοράς και τη βελτίωση των υποδομών φυσικού αερίου (λ.χ. αποθήκευση του φυσικού αερίου, τις εγκαταστάσεις LNG και τους ελλείποντες κόμβους φυσικού αερίου), σε στάδιο προετοιμασίας για την καθιέρωση του βιοαερίου – και την ανάγκη σε ορισμένα κράτη μέλη να αντιστρέψουν την κατεύθυνση της ροής του φυσικού αερίου, και, επίσης, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αποθήκευσης και των αποθεμάτων μετά τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης ανάλυσης κόστους/ωφέλειας λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς του τομέα φυσικού αερίου·

101.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για οδηγία για το φυσικό αέριο ώστε να εξισορροπηθούν οι οδηγίες για τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο·

102.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τον ορισμό του μεγάλου χρήστη ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ειδικά το ζήτημα των μεγάλων χρηστών ενέργειας στην ΕΕ που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια οικονομία·

103.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει σε θέματα ανταγωνισμού για να αντιμετωπίσει την ύπαρξη των ρητρών διαχωρισμού της αγοράς στις συμβάσεις εφοδιασμού μεταξύ παραγωγών φυσικού αερίου και εθνικών φορέων παροχής ενέργειας στην ΕΕ, που απαγορεύουν στους εθνικούς φορείς παροχής ενέργειας στην ΕΕ να μεταπωλούν πλεονάζον φυσικό αέριο παραγωγών φυσικού αερίου σε άλλες αγορές της ΕΕ, και να διερευνήσει την νομιμότητα εκείνων των μακροπρόθεσμων συμβάσεων εφοδιασμού που στεγανοποιούν την πρόσβαση άλλων προμηθευτών στην αγορά·

Ενεργειακή ένδεια και δικαιώματα του καταναλωτή

104.   πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε μελλοντικής ενεργειακής πολιτικής και ότι η ενεργειακή ένδεια θα πρέπει να εμφανίζεται σαφέστερα στις προτάσεις της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές, και ιδίως οι δημόσιες αρχές, που πρέπει να δίνουν το παράδειγμα στον τομέα αυτό, έχουν επίσης υποχρεώσεις από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας· αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευφυής μέτρηση και χρέωση όσον αφορά τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε σχέση με τον τρόπο και τους λόγους χρήσης της ενέργειας και, κατά συνέπεια, στην αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς των καταναλωτών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προτείνουν μέτρα που θα βοηθούν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τους λογαριασμούς τους για την κατανάλωση ενέργειας και την έκθεσή του σε μελλοντικές αυξήσεις τιμών·

105.   εμμένει στην ανάγκη να διεξαχθεί εκστρατεία με σκοπό την εκπαίδευση και την αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού, υπέρ της βιωσιμότερης κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών·

106.   απαιτεί να δοθεί ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σε σχέση με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας στο πλαίσιο όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, ιδίως τα διαρθρωτικά ταμεία, το ΠΠ7, το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη", και, γενικά, όλα τα μέτρα περιφερειακής πολιτικής και χρηματοοικονομικής τεχνικής που περιλαμβάνονται στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013, καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

107.   καλεί την Επιτροπή να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της τόσο ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας υπογραμμίζοντας τις πολιτικές αυτές σε όλες τις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής (main streaming) και ιδιαίτερα εκείνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις περιφέρειες της Ένωσης, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, και να καταρτίσει πρόταση σχετικά με δυνατότητα άρσης του περιορισμού που θέτει στην πρόοδο εξοικονόμησης ενέργειας το όριο του 3% στη διαρθρωτική χρηματοδότηση που καταβάλλεται για ενεργειακή απόδοση από τους πόρους αυτούς και να εξεταστεί το ενδεχόμενο άρσης του ορίου αυτού μετά το 2013·

108.   επιβεβαιώνει την άποψή του ότι ο εφοδιασμός με ενέργεια για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων είναι απαραίτητος και ότι πρέπει να διασφαλιστεί· ζητεί, συνεπώς, από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των κρατών μελών να διασφαλίσουν την τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και την αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων και φτωχών καταναλωτών·

109.   επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής στη διατύπωση των κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, όπου είναι εφικτό για την αναθέτουσα αρχή, λογικό για τον εκάστοτε προσφέροντα και δεν αποτελεί αθέμιτη παρέμβαση στον ανταγωνισμό·

110.   τονίζει τη σπουδαιότητα της εύκολης πρόσβασης των καταναλωτών σε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις επιλογές, σε εύκολη μέθοδο αλλαγής φορέων παροχής ενέργειας και στο δικαίωμα διατύπωσης γνώμης στις ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους·

Ανάπτυξη

111.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ενέργειας και ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει μια πολιτική για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης και την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας·

112.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία για το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμης Ενέργειας, ως τμήμα της πολιτικής ευθύνης που αναλαμβάνεται για την προώθηση της ανάπτυξης·

113.   επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους καθώς και τις σχέσεις βοήθειας και εμπορίου με τις χώρες που εφοδιάζουν ενέργεια, προκειμένου να προωθηθεί η φορολογική διαφάνεια· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει επίσημα και να προωθήσει την πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI) και να καταρτίσει μια στρατηγική για την ενσωμάτωση των αρχών της EITI και του συστήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις συμφωνίες με τρίτες χώρες· πιστεύει ότι ειδικές διατάξεις σε αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να υποστηρίζουν τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών ως ανεξάρτητο φύλακα της διαχείρισης των εσόδων από την ενέργεια·

114.   θεωρεί ότι ο αντίκτυπος των δράσεων θα ενισχυόταν σημαντικά μέσω μιας ισχυρής εξωτερικής πολιτικής, σκοπός της οποίας θα ήταν να πειστούν όλες οι βιομηχανικές χώρες να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και μέσω της συμπερίληψης περισσότερων προγραμμάτων για καθαρή και αποδοτική ενέργεια στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

115.   πιστεύει, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τις πλέον "εξελιγμένες" αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους ώστε να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να εξετάσει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ώστε να ενισχυθεί η παγκόσμια αλληλεγγύη ενώπιον των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, ιδίως στις φτωχότερες χώρες·

116.   υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων χωρών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πρέπει να επαναλάβουν τη ρυπογόνο συμπεριφορά των βιομηχανικών χωρών και, συνεπώς, ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική συνεργασία και την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον τομέα της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας, καθώς και σε παγκόσμια πρότυπα αποδοτικότητας για προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια·

117.   ζητεί να υποστηριχθεί περισσότερο, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, η χρησιμοποίηση αειφόρων μορφών ενέργειας που είναι διαθέσιμες επί τόπου και αποκεντρωμένων ενεργειακών δικτύων, μεταξύ άλλων και με τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ενέργεια, να γίνει εξοικονόμηση πόρων, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να μειωθεί η εξάρτηση και να υποστηριχθεί η δημιουργία λειτουργικών οικονομιών της αγοράς·

o
o   o

118.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 36.
(2) ΕΕ C 272 E, 9.11.2006, σ. 404.
(3) ΕΕ C 286 E, 23.11.2006, σ. 172.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0118.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0219.
(6) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 108.
(7) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 117.
(8) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 120.
(9) ΕΕ C 226 E, 15.9.2005, σ. 44.
(10) ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 61.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0300.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0058.
(13) ΕΕ C 227 E, 21.9.2006, σ. 599.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0110.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0243.
(16) www.iphe.net
(17) www.iter.org
(18) ΕΕ L 191, 22.7.2005, σ. 29.
(19) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου