Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2082(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0347/2006

Indgivne tekster :

A6-0347/2006

Forhandlinger :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Afstemninger :

PV 14/12/2006 - 6.36
CRE 14/12/2006 - 6.36
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0604

Vedtagne tekster
PDF 69kWORD 77k
Torsdag den 14. december 2006 - Strasbourg
Strategi for biomasse og biobrændstoffer
P6_TA(2006)0604A6-0347/2006

Europa-Parlamentets beslutning om strategi for biomasse og biobrændstoffer (2006/2082(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsplan for biomasse" (KOM(2005)0628),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "En EU-strategi for biobrændstoffer" (KOM(2006)0034),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport(2),

-   der henviser til sin beslutning af 14. februar 2006 med henstillinger til Kommissionen om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder(3),

-   der henviser til det mandat, Kommissionen har fået med henblik på WTO-forhandlingerne på landbrugsområdet, og som fremgår af dokumentet "The EC's proposal for modalities in the WTO Agriculture Negotiations" (ref. 625/02, januar 2003),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om International Handel og Transport- og Turismeudvalget (A6-0347/2006),

A.   der henviser til, at bl.a. biomasse på lang sigt bør bruges i øget omfang som energikilde, og at energien skal udnyttes mest muligt, især inden for skovbrug, landbrug og affald,

B.   der henviser til, at bæredygtige løsninger i forbindelse med de energimæssige krav skal findes ved hjælp af en markant og absolut nødvendig forbedring af energieffektiviteten, energibesparelser samt øget anvendelse af vedvarende energikilder,

C.   der henviser til, at de vigtigste anvendelsesmuligheder for biomasse ligger inden for produktion af elektricitet, opvarmning og afkøling, fremstilling af hydrogen og metan, fremstilling af brændstoffer samt inden for den kemiske industri og fødevare-, papir- og træindustrien,

D.   der henviser til, at biomasse er den eneste kulstofholdige energikilde blandt de vedvarende energikilder, og at der derfor bør tages højde for både energiudnyttelse og fremstilling af kulstofholdige produkter,

E.   der henviser til, at en øget anvendelse af biomasse med en nedbringelse af drivhusgasemissionerne til følge kan bidrage til de tre hovedmål i energipolitikken, nemlig forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed,

F.   der henviser til, at formen for bioenergiudnyttelse, valget af afgrøde og kendetegnene ved det landbrugssystem, hvori afgrøden dyrkes, er afgørende for, hvorvidt anvendelsen af bioenergi vil nedsætte produktionen af drivhusgasser,

G.   der henviser til, at transportsektoren er ansvarlig for mere end 20 % af drivhusgasemissionerne, selv om denne sektor ikke er omfattet af emissionshandelsmekanismen, og at stigningen i disse emissioner forventes at fortsætte i fremtiden, og at biobrændstoffer er én måde, hvorpå sektorens miljøpræstation kan forbedres,

H.   der henviser til, at biomasse ville kunne mindske afhængigheden af eksterne energikilder og give nye økonomiske udviklings- og beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne,

I.   der henviser til, at nogle medlemsstater ikke opfylder direktiv 2003/30/EF vedrørende biobrændstoffer til transport, og at deres målsætning sigter meget lavt,

J.   der henviser til, at der ved anvendelsen af biomasse i dag stadig findes logistiske og tekniske hindringer, som kan henføres til det relativt lave energiindhold, den decentrale forekomst, forskelligheden af de anvendte stoffer og brændstofsyntesen,

K.   der henviser til, at andengenerationsbiobrændstoffer ("Biomass-to-Liquid (BTL)" - brændstoffer) muliggør en betydeligt højere energiudnyttelse end førstegenerationsbiobrændstofferne (vegetabilsk olie, biodiesel og etanol),

L.   der henviser til, at fællesskabslovgivningen om benzinkvalitet forbyder brug af blandinger med mere end 5 % bioetanol,

M.   der henviser til, at teknologien til fremstilling af andengenerationsbiobrændstoffer står til rådighed, at der er et stigende behov for brændstoffer af god kvalitet, og at infrastrukturen og det motortekniske er på plads,

N.   der henviser til, at det i hele verden er økonomisk muligt at gå ind i fremstilling af kulstofholdige produkter ved hjælp af syntetiske brændstoffer, som det er godtgjort ved eksempler fra Sydafrika og Trinidad, men at produktionen af andengenerationsbiobrændstoffer ikke må hindre produktionen af førstegenerationsbrændstof, som medlemsstaterne har sat i gang i henhold til direktiv 2003/30/EF,

O.   der henviser til, at der ved fastlæggelsen af en EU-politik om fremme af biomasse kræves en integreret strategi, som åbner for konkurrence mellem alle anvendelsesformer,

P.   der henviser til, at handlingsplanen for biomasse i henhold til subsidiaritetsprincippet skal give medlemsstaterne det nødvendige beslutningsspillerum og fleksibilitet til selv at kunne fastlægge såvel egne mål og politiske tiltag som instrumenter til fremme af bioenergi under forudsætning af, at disse politikker ikke fordrejer konkurrencen mellem medlemsstaterne,

Q.   der henviser til, at omkostningseffektivitet og bæredygtighed er vigtige principper for den miljømæssigt set fornuftige fremme af bioenergi, som samtidig med at være miljøvenlig også er baseret på et økonomisk bæredygtigt langsigtet finansieringsgrundlag,

R.   der henviser til, at det er nødvendigt at sikre, at den overordnede livscyklus for biobrændstoffer fra mark til brændstoftank, herunder al transport, resulterer i væsentligt mindre kulstofemissioner end de, der skabes af fossile brændstoffer, for at opfylde målene for bæredygtighed og opnå en nedbringelse af drivhusgasemissionerne,

S.   der henviser til, at spørgsmålet om indenlandsk produktion og import af biomasse skal betragtes ud fra det synspunkt, at udviklingen af en selvstændig biomassesektor i EU er værd at fremme, også i betragtning af de ekstra indtægter, som det vil kunne betyde for landbruget,

T.   der henviser til, at oprettelse af en europæisk sektor for biobrændstoffer skaber muligheder for overførsel af biobrændstofteknologi til udviklingslande, der er meget hårdt ramt af stigende oliepriser,

U.   der henviser til, at manglen på klare miljøstandarder og miljøbeskyttelsesforanstaltninger, især med hensyn til biobrændstoffer, kunne få alvorlige negative konsekvenser, såsom øget rydning af tropiske skove, samtidig med at der ikke vil ske nogen væsentlig nedbringelse af drivhusgasemissionerne,

V.   der henviser til, at de gældende forskrifter i EU skal gennemgås med henblik på en bedre udnyttelse af biomasse,

W.   der henviser til, at der skal findes frem til et afbalanceret miks mellem vareproduktion og energiudnyttelse, og at energiudnyttelse kun er en af flere anvendelsesmuligheder for biomasse,

X.   der henviser til, at en kemisk udnyttelse af produkter fra animalsk fedt og vegetabilske olier er en konkurrencedygtig branche, hvis eksistens der ikke må sættes spørgsmålstegn ved,

Y.   der henviser til, at den industrielle anvendelse af træ og biprodukter af træ som materiale er en konkurrencedygtig sektor, der skaber arbejdspladser og værdi, og hvis eksistens ikke bør bringes i fare,

Z.   der henviser til, at andre ikke-europæiske lande har truffet væsentlige foranstaltninger til fremme af biobrændstoffer, og at det allerede er lykkedes at slå godt igennem på brændstofmarkedet,

1.   bifalder Kommissionens to meddelelser om handlingsplanen for biomasse og strategien for biobrændstoffer;

2.   deler Kommissionens bedømmelse af den nuværende situation for anvendelsen af biomasse og af hindringerne for en yderligere udbredelse inden for energisektoren;

3.   mener, at EU-strategien til fremme af biobrændstoffer netop på baggrund af Lissabon-strategien skal være orienteret mod effektivitet og bæredygtighed, og at initiativerne ikke må føre til uforholdsmæssigt store administrative omkostninger;

4.   er af den opfattelse, at der på regionalt, nationalt og europæisk plan skal skabes gennemsigtige og åbne markeder for biomasse og biobrændstoffer, som opfylder standarder for bæredygtig produktion, og at disse markeder bør integreres i verdenshandelsorganisationen WTO's system og være forenelige med et fælles, gennemsigtigt og konkurrencedygtigt energimarked;

5.   er af den opfattelse, at producenterne af biobrændstoffer har brug for en konsekvent investerings- og prispolitik på mellemlang sigt både på nationalt plan og på EU-plan, som vil gøre det muligt at få dækket deres investeringer inden for en rimelig periode;

6.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at bestræbe sig på at skabe et fælles europæisk marked for biomasse og opfordrer medlemsstaterne til at fjerne hindringer på nationalt plan og mellem medlemsstaterne;

7.   går ud fra, at handlingsplanen for biomasse og den fremlagte meddelelse om strategien for biobrændstoffer er grundlag for konkrete og effektive tiltag;

8.   opfordrer indtrængende Kommissionen til på ny at behandle de mål for produktion af varme, elektricitet og biobrændstoffer, der er fastsat i handlingsplanen for biomasse, med hensyn til konkurrence, effektivitet og energiproduktion inden for hver enkelt sektor;

9.   mener, at Kommissionen bør tage alle aktionsplaner og direktiver op til fornyet overvejelse med henblik på at tillade en rationel produktion og anvendelse af bioenergi og biobrændstoffer, og at dette principielt bør finde sted inden for planteproduktion, skovbrug og affaldsforvaltning;

10.   er enig med Kommissionen i, at anvendelsen af biomasse i stationære anlæg, f.eks. til produktion af kraft, opvarmning og afkøling, kan bidrage optimalt til opfyldelsen af EU's erklærede målsætning om nedsættelse af produktionen af drivhusgasser; kræver, at der ydes støtte til en omkostningseffektiv og bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse inden for produktion af electricitet, metan, transport samt opvarmning og afkøling, om nødvendigt ved hjælp af relevante tiltag, der er forenelige med opfyldelsen af Kyoto-målene og den langsigtede målsætning om en klimaændring på højst 2°C; opfordrer i den forbindelse til, at der lægges særlig vægt på konvertering af fjernvarmenet;

11.   mener, at støtte og bistand til vedvarende energi baseret på biomasse ikke bør forvride konkurrencen på råstofmarkederne på lang sigt;

12.   går ud fra, at hurtigere udvikling og øget anvendelse af biomasse og biobrændstoffer også kan opnås ved hjælp af frivillige aftaler, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme anvendelsen af biomasse til energiproduktion, bl.a. ved at indføre miljøkrav for emissioner frem for valg af brændstoftype;

13.   er af den opfattelse, at især træbiomasse i betragtning af markedets størrelse og de eksisterende anvendelsesmuligheder egner sig til at opbygge velfungerende markeder i hele Europa, men påpeger manglerne på de eksisterende markeder og de stigende priser; støtter derfor Kommissionens hensigt om så snart som muligt at fremlægge en handlingsplan for skovbruget;

14.   er imidlertid af den opfattelse, at anvendelse af skovbiomasse ikke må føre til øget pres på naturskove, stoppe genvindingen af traditionelt overudnyttede skove eller føre til udvidelse af områderne med monokulturer eller plantning af eksotiske arter og altid bør fremmes på en måde, der er forenelig med forbedring af skovenes økologiske kvalitet;

15.   opfordrer medlemsstaterne til at gøre den økonomiske støtte til biomasse afhængig af det pågældende anlægs effektivitet, og ikke dets størrelse, og af, at der eksisterer en klart positiv balance med hensyn til niveauet for drivhusgasser såvel som af de mærkbare fordele for miljøet og forsyningssikkerheden i overensstemmelse med additionalitetsprincippet og under hensyntagen til arten og størrelsen af den støtte, der er nødvendig for, at en given type biomasse kan slå igennem på markedet;

16.   opfordrer Kommissionen til at udvikle et instrument, der kan anvendes til at vurdere bæredygtigheden af produktionen og anvendelsen af (bio)brændstoffer; mener, at der bør udvikles fælles metoder til objektiv måling af mineralske brændstoffers og biobrændstoffers miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed, hvilket kan tjene som referencegrundlag for politiske incitamenter til fordel for de mest bæredygtige (bio)brændstoffer;

17.   opfordrer medlemsstaterne til, som en prioriteret opgave, at skabe incitamenter til energiproduktion i henhold til forsyningskontrakter mellem landbrugere og virksomheder, der anvender biomasse til energiformål;

18.   forventer, at medlemsstaterne yder den form for investeringsstøtte til produktion og anvendelse af biomasse og biobrændstoffer, som er den mest effektive set ud fra et klimamæssigt synspunkt, og som kan forenes med de struktur- og landbrugspolitiske ordninger under særlig hensyntagen til miljømæssigt forsvarlige, regionalt tilpassede og traditionelle variationer; er af den opfattelse, at sådanne støtteordninger under ingen omstændigheder må føre til, at den bæredygtige lokale fødevareproduktion erstattes;

19.   forventer, at medlemsstaterne udvikler nationale handlingsplaner for biomasse, rettidigt samordner disse planer med deres egne struktur- og landbrugspolitiske foranstaltninger og ajourfører sådanne nationale handlingsplaner med faste tidsintervaller; forventer endvidere, at medlemsstaterne gør alt, hvad der står i deres magt, for at opfylde målene i direktiv 2003/30/EF;

20.   opfordrer Kommissionen til - på grundlag af videnskabelige "well-to-wheel"-sammenligninger mellem forskellige former for importeret og EU-produceret biomasse - at undersøge biomassens og biobrændstoffernes bæredygtighed på alle anvendelsesområder og fremlægge en statusopgørelse over foreneligheden med fællesskabsbestemmelserne og sende en rapport til Parlamentet og Rådet inden udgangen af 2007;

21.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med øget anvendelse af biomasse til energiformål at sikre respekt for de interesser og begrænsninger, der gør sig gældende med hensyn til naturbeskyttelse, landskabsforvaltning og forvaltning af landdistrikter og forvaltning af skove;

22.   forventer, at Kommissionen efter gennemførelse af en strategisk miljøvurdering fremsætter forslag til fremme af omkostningseffektiv og bæredygtig anvendelse af biomasse til opvarmnings- og afkølingsformål i både den offentlige og den private sektor;

23.   mener, at det i lyset af de modstridende krav til biomasse produceret ved hjælp af affald er vigtigt, at bioenergi ikke vil blive brugt som et påskud til at fremme affaldsafbrænding i forhold til mere ressourcebesparende muligheder som f.eks. genanvendelse, genbrug eller kompostering;

24.   forventer, at udnyttelse af affald, der ikke efterfølgende kan genbruges som materiale, herunder biprodukter fra landbrugets fødevareproduktion, bortset fra dem, der kommer fra områder med ørkendannelse, bliver gjort lettere i forbindelse med revisionen af rammedirektivet om affald under hensyntagen til energieffektiviteten; bemærker imidlertid, at dette bør betinges af, at det ikke skaber hindringer for genvinding af brugbare materialer;

25.   anmoder Kommissionen om at fjerne eventuelle hindringer i EU-lovgivningen for således at muliggøre og fremme gæringen af gødning eller organisk affald til produktion af biogas;

26.   kræver, at gasnettene åbnes for levering af biogas og transport heraf på et ikke-diskriminerende grundlag, hvor det er teknisk muligt at lede det ind i og transportere det i naturgassystemet på sikker vis;

27.   forventer, at de administrative procedurer for produktion og anvendelse af bioenergi forenkles og udvides til at omfatte alle medlemsstater;

28.   understreger, at der blev indført støtte til fremme af energiafgrøder som led i reformen af den fælles landbrugspolitik;

29.   understreger, at man ved anvendelse af biomasse af hensyn til bæredygtigheden skal fremme den anvendelsesform, der ligger nærmest ved det sted, hvor landbrugets udgangsmaterialer opstår, således at transportbetingede energitab undgås; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende den finansielle støtte til udvikling af landdistrikterne på en sådan måde, at offentlige anlæg i landdistrikterne omstilles til bioenergi som varmekilde;

30.   kræver anerkendelse og fremme af forbrænding af helplanter som f.eks. forbrænding af korn;

31.   glæder sig over, at Kommissionen lægger vægt på betydningen af fuld udnyttelse af Fællesskabets lagre af interventionskorn til produktion af bioenergi; understreger, at dette vil gøre det muligt at mindske mængden af interventionskorn, der er bestemt til eksport, og således gøre det lettere for EU at opfylde de forpligtelser, som det har påtaget sig inden for rammerne af WTO; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle passende incitamenter med henblik på at sikre, at en så stor mængde som muligt af interventionskornet anvendes til dette formål;

32.   bifalder det mål, som ligger til grund for Kommissionens meddelelse om fortsat at fremme anvendelse af vedvarende energi, herunder biobrændstoffer, bl.a. anvendelse heraf til transportformål, uden at det begrænser medlemsstaternes ret til at vælge andre vedvarende energiteknologier og den sektor og anvendelse, hvor biomasse giver de største fordele med hensyn til drivhusgasser og energi;

33.   opfordrer medlemsstaterne til at fremme anvendelse af biobrændstoffer gennem beskatnings- og punktafgiftssystemet, således at produktionen og anvendelsen af biobrændstoffer gøres mere attraktiv; opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at støtte en koordineret politik inden for dette område, tilslutter sig derfor Kommissionens målsætning om at foreslå biobrændstofforpligtelser som beskrevet i meddelelsen om en EU-strategi for biobrændstoffer (KOM(2006)0034); opfordrer Kommissionen til at opstille nye og mere ambitiøse langsigtede mål frem til 2020 med henblik på at skabe sikkerhed for investorer;

34.   opfordrer Kommissionen til, ved dialog med olie- og gasselskaberne samt bilfabrikanterne, at gøre miljøvenlige køretøjer lettere tilgængelige og forbedre distributionen af og forbrugernes adgang til biobrændstof;

35.   opfordrer Kommissionen til at fjerne alle ubegrundede hindringer for markedsadgang for biomasse og biobrændstoffer uden at tilsidesætte hensynet til miljøet og sundheden, der danner grundlag for disse foranstaltninger;

36.   støtter Kommissionens hensigt om at fremme forskning og udvikling, især med hensyn til andengenerationsbiobrændstoffer, og lette gennemførelsen i stort format;

37.   mener, at andengenerationsbiobrændstoffer (BTL-brændstoffer) giver mulighed for en væsentligt større energiudnyttelsekapacitet end førstegenerationsbiobrændstoffer;

38.   anser det for bydende nødvendigt så snart som muligt at fastlægge de tekniske standarder for biobrændstoffer og at revidere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og sammenhængen med anvendelsen af biobrændstoffer, uden at tilsidesætte hensynet til miljøet og sundheden, der dannede grundlag for denne foranstaltning; understreger, at de gældende standarder først bør tilpasses, eller at direktiv 98/70/EF først bør ændres, når Kommissionen har afsluttet sin evaluering af indvirkningerne på luftkvaliteten ved anvendelse af en højere koncentration af biobrændstof i benzin og dieselolie;

39.   kræver især en revision af den nuværende standard EN 14214 med henblik på at medtage flere former for biomasse;

40.   mener, at der med hensyn til miljøindvirkningerne bør fastsættes en definition på forskellige typer andengenerationsbiobrændstoffer for at skelne mellem den produktion, der opnås fra skovbrug, i forhold til produktion på grundlag af celluloseholdige affaldsmaterialer, organisk affald fra lossepladser og vegetabilske og animalske råstoffer;

41.   støtter, at der etableres en platform for biobrændstofteknologi sammen med alle de teknologiudbydere, der er involveret i udviklingen, produktionen, forarbejdningen og den endelige anvendelse af energiafgrøder;

42.   forventer, at Kommissionen i forbindelse med dens forskningsstøtte tager det fornødne hensyn til målsætningen om at øge anvendelsen af biomasse i fjernvarme- og kølesystemer - i overensstemmelse med den holdning, som Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen af det syvende rammeprogram for forskning(4);

43.   opfordrer kraftigt medlemsstaterne til så snart som muligt at oplyse deres nationale mål for bioenergi, som bør være i overensstemmelse med deres nationale Kyoto-mål og EU's langsigtede mål om en klimaændring på højst 2°C;

44.   anmoder Kommissionen om at indføre en obligatorisk og omfattende certificering, som tillader bæredygtig produktion af biobrændstoffer på alle stadier, herunder standarder for dyrknings- og forarbejdningsfaserne og for den samlede drivhusgasbalance i hele livscyklussen, og som både gælder for EU-producerede og importerede biobrændstoffer;

45.   opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen og anvendelsen af observationssystemet GMES (Global Monitoring for Environment and Security) til overvågning af arealudnyttelse i forbindelse med produktion af bioetanol for at forhindre ødelæggelse af regnskove og andre alvorlige konsekvenser for miljøet;

46.   erkender, at en yderligere stigning i produktionen af palmeolie kan få konsekvenser for naturskove og traditionel fødevareproduktion med forringet biodiversitet, konflikter om jord og store emissioner af drivhusgasser til følge; opfordrer derfor Kommissionen til at gøre importen af palmeoliebaserede produkter til EU betinget af overholdelse af bæredygtige produktionskriterier fastlagt inden for rammerne af en omfattende certificeringsordning;

47.   forventer, at et eventuelt mål for biomasse for hele EU fastsættes i overensstemmelse med EU's målsætning om 25% vedvarende energi inden 2020;

48.   satser inden for transportsektoren på politikker og foranstaltninger samt alternative teknologier, der er i overensstemmelse med EU's klimaændringsmål;

49.   opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der kan tilvejebringe et kompromis på biobrændstofområdet mellem bilindustrien og oliebranchen efter princippet om "biobrændstof til biler og ikke biler til biobrændstof";

50.   mener, at man bør gennemføre CARS 21-gruppens 8. henstilling, der udpeger andengenerationsbiobrændstoffer som en særligt lovende teknologi til reduktion af CO2-udledningerne fra transportsektoren;

51.   anbefaler, at man i forbindelse med produkt- og teknologistøtten tager hensyn til den eventuelle anvendelse af biobrændstoffer i alle transportformer;

52.   er af den opfattelse, at fremme af biobrændstoffers anvendelse ved hjælp af langsigtede skattemæssige incitamenter for rene brændstoffer baseret på en hensigtsmæssig certificeringsordning kan være formålstjenlig for anvendelsen af biobrændstoffer inden for udvalgte sektorer som land- og skovbrug, skibsfart og offentlig nærtrafik;

53.   opfordrer Kommissionen til gennem ændring af fællesskabsbestemmelserne om forbrugsafgifter at fremme tilsætning af biobrændstof til konventionelt brændstof i hver enkelt medlemsstat;

54.   understreger, at det er vigtigt at anvende skattemæssige foranstaltninger, som f.eks. skattefritagelser, men opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på markedsforvridninger;

55.   støtter Kommissionen i dens ønske om inden for rammerne af WTO-forhandlingerne at skabe klare regler, som gør det muligt at udvikle en europæisk sektor for biobrændstof, navnlig ved at skabe en hensigtsmæssig og sammenhængende ramme for handel og told;

56.   opfordrer Kommissionen til at prioritere anerkendelsen af ikke-handelsmæssige forhold højere i fremtidige WTO-aftaler, og bemærker, at dette vil gøre det muligt for EU at sikre, at importerede biobrændstoffer navnlig på miljøområdet opfylder kravene om bæredygtighed;

57.   bemærker, at biobrændstoffer nu handles på verdensmarkedet, og at EU endnu ikke er selvforsynende på dette område; mener imidlertid, at fremme af hjemmemarkedsproduktionen absolut bør prioriteres;

58.   mener, at der bør fastsættes en acceptabel indtrængningsgrad for importen af bioethanol til EU for en given periode, der er forenelig med den gradvise udvikling af en fællesskabsproduktion i overensstemmelse med den europæiske strategi til fordel for en bæredygtig udvikling, især inden for energisektoren;

59.   anser det for nødvendigt, at Kommissionen inden udgangen af 2007 fremlægger en rapport om produktions- og eksportbetingelser for biobrændstoffer i de vigtigste produktionslande;

60.   opfordrer Kommissionen til i handlingsplanen for biomasse at fremme yderligere undersøgelser og forskning inden for biomassebaseret plast for at få en større forståelse for, hvordan det gennem dets livscyklus bidrager til besparelse af fossile brændstoffer, nedbringelse af drivhusgasemissionerne og energibesparelser i forbindelse med genvindingsaktiviteter bortset fra kompostering; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at gøre anvendelse af visse bioplasttyper obligatorisk i tilfælde af, at de viser sig at være et godt alternativ til eksisterende plasttyper;

61.   opfordrer Kommissionen til at overveje, som pilotprojekt, at etablere vedvarende energiparker, hvor energibehovet ville blive opfyldt ved hjælp af en kombination af forskellige vedvarende energikilder, som f.eks. biomasse, vind- og solenergi;

62.   er overbevist om, at offentlig støtte til biobrændstoffer er yderst vigtig, og bemærker den udbredte bekymring i befolkningen med hensyn til den grønne genteknologi; er af den opfattelse, at udvikling af en energiintensiv biomasse skal være miljøvenlig og ikke må udgøre en reel eller formodet trussel mod produktionen af ikke-genmanipulerede fødevarer; er overbevist om, at MAS (Marker Assisted Selection), der giver mulighed for forbedring af afgrøder ved hjælp af "smart breeding", dvs. krydsning af planter fra nært beslægtede familier frem for genetisk ændring ved hjælp af fremmede gener, skal yde et væsentligt bidrag til udviklingen af en energiintensiv og samtidig miljøvenlig biomasse;

63.   kræver, at der i alle medlemsstater skabes passende incitamenter til bæredygtig dyrkning af energiafgrøder, som kan lette bæredygtig adgang til og øge mængden af biomasse fra land- og skovbrug, uden at fødevareproduktionen bringes i fare;

64.   opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på biobrændstofprojekter i lille målestok inden for den primære landbrugssektor som f.eks. mobil destillation og gæring, der kan få stor betydning for den fremtidige forarbejdning af vigtige biprodukter;

65.   er af den opfattelse, at også midlerne fra budgettet til den fælles landbrugspolitik (§60) under udgiftsområde 2, søjle 1, og fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne skal øremærkes til energiudnyttelse af biomasse;

66.   mener, at fremme af anvendelse af biomasse i landområder bør opnås ved at prioritere forskning, udvikling og demonstration med hensyn til de former for biomasseanvendelse, som har vist sig at give de største og mest omkostningseffektive resultater i forbindelse med reduktion af drivhusgasser og energibesparelse, og ved at skabe et særligt marked for at forbedre rentabiliteten ved hjælp af informationskampagner; foreslår, at der tages særligt hensyn til udvikling og fremme af win-win-løsninger, hvor biomasseproduktionen kan kombineres med genoprettelse af levesteder, ikke-intensivt landbrug og miljøvenlig arealforvaltning;

67.   kræver, at støtteordningen til energiafgrøder, hvor det garanterede maksimumareal er på højst 1,5 mio. ha under præmieordningen, hæves væsentligt, og at der ikke udelukkes nogen afgrøder fra støtteordningen til energiafgrøder, selv om der bør lægges særlig vægt på meget energieffektive energiafgrøder;

68.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at afskaffe braklægningsordningen og udvikle nye incitamenter for energiafgrøder;

69.   gør opmærksom på, at også dyrkning af fornyelige råstoffer skal ske efter bedste praksis, og at reglerne om såkaldt krydsoverensstemmelse finder anvendelse på dyrkningen;

70.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvide listen over afgrøder, der kan anvendes til fremstilling af biobrændstoffer inden for støtteordningerne, for at sikre, at der på lokalt og regionalt plan vælges de bedst egnede energiafgrøder, og til at fremme gæring af gødning;

71.   opfordrer Kommissionen til at fjerne hindringer for udviklingen af energiafgrøder i de nye medlemsstater, der anvender en forenklet betalingsordning for enkeltarealer;

72.   kræver, at der vedtages en ensartet ramme på europæisk plan, således at der også gives forrang til levering af biomasse til energiformål i selv de lande, hvor bioenergien endnu ikke spiller nogen rolle;

73.   er af den overbevisning, at en bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse, der bør omfatte dyrkning på små brug og indgå som del af integrerede politikker for udvikling af landdistrikter, indebærer betydelige fordele for udviklingslande, og at teknologioverførsel med disse tredjelande og, eksport af bioenergiteknologier bør støttes af EU; er ikke desto mindre af den opfattelse, at denne politik bør afbalanceres, og at disse bestræbelser bør koncentreres om lande, der opfylder deres eget energibehov, frem for kun at udvikle deres eksportkapacitet;

74.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde et konkret initiativ, der informerer, uddanner og øger kendskabet til anvendelse af biomasse og biobrændstoffer, og som henvender sig til landbrugssektoren, borgerne og de lokale myndigheder;

75.   mener, at produktion af biomasse og biobrændstoffer kan yde et væsentligt bidrag til opfyldelsen af de europæiske mål om at begrænse klimaændringerne;

76.   opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at fremsætte et forslag til direktiv om opvarmning og afkøling under anvendelse af vedvarende energikilder som led i energipakken 2007 og minder om sin ovennævnte beslutning af 14. februar 2006 med henstillinger til Kommissionen om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder;

77.   understreger behovet for en EU-dækkende informationspolitik om biomasse og biobrændstoffer;

78.   opfordrer Kommissionen til med hensyn til livscyklusaspektet at medtage tørv som en på lang sigt vedvarende energikilde til produktion af biomasse og biobrændstoffer;

79.   kræver, at der opstilles pålidelige rammebetingelser for investorer og producenter, der især baseres på afgiftsmæssige incitamenter, med henblik på at skabe en langsigtet strategi til fremme af et konkurrencedygtigt marked for biobrændstoffer i EU;

80.   opfordrer til, at der lægges større politisk og økonomisk vægt på samarbejde og integration mellem EU's markeder for biobrændstoffer og dets europæiske nabostater, især som et led i de særlige partnerskabsaftaler;

81.   mener, at programmet for intelligent energi i Europa vil bidrage til at støtte lokale projekter inden for energibesparelse og sikre hensigtsmæssig anvendelse af naturressourcerne;

82.   opfordrer Kommissionen til i forbindelse med de biregionale og bilaterale forhandlinger ikke at tilbyde mere end det, der i forvejen er indrømmet i WTO-regi for så vidt angår anmodninger om præferentiel adgang til markedet for bioethanol, samt i forbindelse med anvendelsen af den generelle præferenceordning (GPS) og GPS+-ordningen at indføre bestemmelser, der kan gøre det muligt at indskrænke eller ophæve præferencer, som er indrømmet visse lande for bioethanol, når disse ikke længere er berettigede;

83.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på forsøg på svig eller omgåelse af den told, der pålægges bioethanol, navnlig ved at sikre, at oprindelsesbestemmelserne og reglerne for toldklassificering overholdes, og ved at forhindre misbrug af visse suspensive toldordninger;

84.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33.
(2) EUT L 123 af 17.5.2003, s. 42.
(3) EUT C 290 E af 29.11.2006, s. 115.
(4) EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 401.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik