Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006 - Στρασβούργο
 Ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας σε διεθνείς εκδηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση *
 Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***II
 Πολιτική αεροπορία (εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών) ***II
 Αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου *
 Περισσότερη έρευνα και καινοτομία - Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση
 Μεταποιητικός τομέας της Ένωσης: προς πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής
Κείμενα
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου