Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες
 Συμφωνία ΕΚ-Βουλγαρίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας *
 Συμφωνία ΕΚ-Ρουμανίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας *
 Συμφωνία ΕΚ-Τουρκίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας *
 Συμφωνία ΕΚ/Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
 Συμφωνία ΕΚ/Αυστραλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
 Συμφωνία ΕΚ/Νέας Ζηλανδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
 Συμφωνία ΕΚ/Ουρουγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
 Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας των Μαλδιβών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
 Διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης *
 Απαιτούμενη ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Δικαίωμα εκμίσθωσης, δικαίωμα δανεισμού, και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Καταπολέμηση της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ (κωδικοποιημένη έκδοση) *
 Γλυκόζη και λακτόζη (κωδικοποιημένη έκδοση) *
 Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου
 Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ *
 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ *
 Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων ***I
 Έκτακτη οικονομική συνδρομή της Κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο *
 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης *
 Ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης *
 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) *
 Μελλοντικές δράσεις στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 Η προστασία και η καλή μεταχείριση των ζώων (2006-2010)
 Συνέχεια της έκθεσης για τον ανταγωνισμό στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών
 Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Mercosur
 Τομέας των μαλακών απύρηνων καρπών και των κερασιών που προορίζονται για μεταποίηση
Κείμενα (1044 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου