Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 Καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
 Συμφωνία ΕΚ-Καναδά σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας *
 Συμφωνία ΕΚ-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης *
 Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους που μετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας ***I
 Χρήση, στην υδατοκαλλιέργεια, ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών *
 Κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας *
 Τροποποίηση της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος *
 Φόρος προστιθέμενης αξίας και ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες *
 Τρίτη συνεισφορά της Κοινότητας για το Ταμείο Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ *
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς *
 Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gabriele Albertini
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gabriele Albertini
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gérard Onesta
 Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***I
 Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο ***I
 Κοινή επιχείρηση για το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) *
 Ετήσια έκθεση 2006 για την ευρωζώνη
 Θεματική στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον
 Ενυπόθηκη πίστη
Κείμενα (552 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου