Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
 Συμφωνία ΕΚ-Καναδά σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας *
 Συμφωνία ΕΚ-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης *
 Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους που μετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας ***I
 Χρήση, στην υδατοκαλλιέργεια, ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών *
 Κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας *
 Τροποποίηση της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος *
 Φόρος προστιθέμενης αξίας και ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες *
 Τρίτη συνεισφορά της Κοινότητας για το Ταμείο Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ *
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς *
 Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gabriele Albertini
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gabriele Albertini
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gérard Onesta
 Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***I
 Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο ***I
 Κοινή επιχείρηση για το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) *
 Ετήσια έκθεση 2006 για την ευρωζώνη
 Θεματική στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον
 Ενυπόθηκη πίστη

Καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2006)0500 – C6-0335/2006 – 2006/0172(CNS))
P6_TA(2006)0468A6-0377/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0500)(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0335/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0377/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία ΕΚ-Καναδά σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας *
PDF 253kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά με την οποία θεσπίζεται πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (COM(2006)0274 – C6-0255/2006 –2006/0096 (CNS))
P6_TA(2006)0469A6-0338/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0274)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, και τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0255/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0338/2006),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση του Καναδά.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία ΕΚ-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης *
PDF 254kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανανέωση του προγράμματος συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (COM(2006)0180 – C6-0174/2006 – 2006/0061(CNS))
P6_TA(2006)0470A6-0339/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0180)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, και τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0174/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0339/2006),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους που μετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας ***I
PDF 389kWORD 83k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (COM(2005)0676 – C6-0442/2005 – 2005/0258(COD))
P6_TA(2006)0471A6-0346/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0676)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 42 και 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0442/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0346/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας

P6_TC1-COD(2005)0258


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 42 και 308,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών, πρέπει να προσαρμοστούν ορισμένα από τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ανάλογα.

(3)  Για να εξασφαλιστεί ότι η βασική μεταρρύθμιση του ολλανδικού συστήματος ασφάλισης υγείας, η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006, έχει περιληφθεί σωστά στις ευρωπαϊκές συντονιστικές διατάξεις από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ και επομένως παρέχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το συντονισμό των παροχών ασθενείας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων Ι και VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 που αφορούν τη μεταρρύθμιση του ολλανδικού συστήματος ασφάλισης υγείας εφαρμόζονται αναδρομικά με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006.

(4)  Η Συνθήκη δεν προβλέπει εξουσίες άλλες από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 308 για τη θέσπιση κατάλληλων διατάξεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για τους μη μισθωτούς εργαζομένους,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙα, III, IV και VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σημείο 1 στοιχείο β) και το σημείο 6, στοιχείο β) του Παραρτήματος που αφορούν τις Κάτω Χώρες εφαρμόζονται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006 με εξαίρεση το τμήμα "ΙΖ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ", σημείο 1, στοιχείο στ), έκτη περίπτωση του Παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, όπως προστέθηκε με το σημείο 6, στοιχείο β) του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, που εφαρμόζεται από την ημερομηνία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε …,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τροποποιούνται ως εξής:

1.  Το Παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

   α) Στο μέρος Ι το τμήμα "ΚΔ. ΣΟΥΗΔΙΑ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
ΚΔ.  ΣΟΥΗΔΙΑ
Τα πρόσωπα που απασχολούνται σε επικερδή δραστηριότητα και καταβάλλουν τις εισφορές τους επί του εισοδήματος αυτού σύμφωνα με το κεφάλαιο 3, παράγραφος 3, του νόμου περί των εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης (2000:980) θεωρούνται μη μισθωτοί."
   β) Στο μέρος ΙI, το τμήμα "ΙΖ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
ΙΖ.  ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Για τον καθορισμό του δικαιώματος παροχών, σύμφωνα με τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, ως "μέλος της οικογένειας" νοείται ο/η σύζυγος, ο/η δηλωμένος/-η σύντροφος ή το τέκνο κάτω των 18 ετών."

2.  Στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙΙ, το τμήμα "ΙΗ. ΑΥΣΤΡΙΑ" αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"

ΙΗ.  ΑΥΣΤΡΙΑ

Ουδέν

"

3.  Το παράρτημα ΙΙα τροποποιείται ως εξής:

   α) Το τμήμα "ΙΓ. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
ΙΓ.  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
α)   Σύνταξη κοινωνικής αρωγής (νόμος του 2005 περί κρατικών κοινωνικών επιδομάτων, άρθρο 5).
β)   Ειδικό βοήθημα αρωγής (νόμος του 2005 περί κρατικών κοινωνικών επιδομάτων, άρθρο 15).
γ)   Ειδική αποζημίωση μεταφοράς για τα άτομα με αναπηρία που παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας (νόμος του 2000 περί αποζημίωσης μεταφοράς, άρθρο 7)."
   β) Στο τμήμα "ΚΒ. ΣΛΟΒΑΚΙΑ" η τρέχουσα εγγραφή γίνεται στοιχείο α) και προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο:"
β)   Κοινωνική σύνταξη που χορηγήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004."

4.  Στο παράρτημα III, μέρος Α, το σημείο 187 διαγράφεται.

5.  Το παράρτημα ΙV τροποποιείται ως εξής:

   α) Στο μέρος Α το τμήμα "ΚΒ. ΣΛΟΒΑΚΙΑ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
ΚΒ.  ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Σύνταξη αναπηρίας προσώπου του οποίου η αναπηρία επήλθε όταν ήταν συντηρούμενο τέκνο και το οποίο θεωρείται πάντοτε ότι έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη ασφαλιστική περίοδο (άρθρο 70, παράγραφος 2, άρθρο 72, παράγραφος 3 και άρθρο 73, παράγραφος 3 και παράγραφος 4 του νόμου αριθ. 461/2003 περί κοινωνικής ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί)."
   β) Στο μέρος Β το τμήμα "Ζ. ΙΣΠΑΝΙΑ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
Ζ.  ΙΣΠΑΝΙΑ
Καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους στη ναυτιλία, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο βασιλικό διάταγμα αριθ. 2390/2004 της 30ής Δεκεμβρίου 2004."
  γ) Το μέρος Γ τροποποιείται ως εξής:
   i) Το τμήμα "ΚΒ. ΣΛΟΒΑΚΙΑ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
ΚΒ.  ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Σύνταξη επιζώντος (σύνταξη χηρείας και σύνταξη ορφανού) το ποσό της οποίας προέρχεται από σύνταξη γήρατος, προσυνταξιοδότηση γήρατος ή σύνταξη αναπηρίας που καταβαλλόταν προηγουμένως στον αποθανόντα."
   ii) Το τμήμα "ΚΔ. ΣΟΥΗΔΙΑ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
ΚΔ.  ΣΟΥΗΔΙΑ
"Συντάξεις γήρατος που βασίζονται στο εισόδημα (νόμος 1998:674) και εγγυημένες συντάξεις με τη μορφή συντάξεων γήρατος (νόμος 1998:702)."
  δ) Το μέρος Δ τροποποιείται ως εξής:
   i) Το σημείο 1, στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
θ)   Η σουηδική εγγυημένη σύνταξη και η εγγυημένη αποζημίωση που αντικατέστησαν τις πλήρεις κρατικές σουηδικές συντάξεις, οι οποίες προβλέπονταν από τη νομοθεσία περί κρατικών συντάξεων που ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, η πλήρης κρατική σύνταξη που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της νομοθεσίας που ίσχυε από την ημερομηνία εκείνη κι έπειτα, καθώς και η σουηδική αποζημίωση ασθένειας που συνδέεται με το εισόδημα και η αποζημίωση δραστηριότητας."
   ii) Το σημείο 2, στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
θ)   η σουηδική αποζημίωση ασθένειας και η αποζημίωση δραστηριότητας με τη μορφή εγγυημένης αποζημίωσης (νόμος 1962:381, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 2001:489), η σύνταξη επιζώντος, όπως υπολογίζεται βάσει των δυνάμενων να εκτιμηθούν περιόδων (νόμος 2000:461 και νόμος 2000:462), και η σουηδική σύνταξη γήρατος με τη μορφή εγγυημένης σύνταξης, που υπολογίζεται βάσει των προηγούμενων πλασματικών περιόδων (νόμος 1998:702)."
  iii) Το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής:
   Το σημείο 3, στοιχείο α), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
   α) Σκανδιναβική Σύμβαση περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 18ης Αυγούστου 2003
"
   Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"
   γ) Σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης της 10ης Νοεμβρίου 2000 μεταξύ της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
"

6.  Το παράρτημα VI τροποποιείται ως εξής:

   α) Το τμήμα "Ε. ΕΣΘΟΝΙΑ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
Ε.  ΕΣΘΟΝΙΑ
"Για τον υπολογισμό της γονικής παροχής οι περίοδοι απασχόλησης σε άλλα κράτη μέλη εκτός της Εσθονίας θεωρούνται ότι βασίζονται στο ίδιο μέσο ποσό κοινωνικού φόρου που καταβάλλεται κατά τις περιόδους απασχόλησης στην Εσθονία, με τις οποίες συνυπολογίζονται. Εάν, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, το πρόσωπο έχει απασχοληθεί μόνο σε άλλα κράτη μέλη, ο υπολογισμός της παροχής θεωρείται ότι βασίζεται στο μέσο κοινωνικό φόρο που καταβάλλεται στην Εσθονία μεταξύ του έτους αναφοράς και της άδειας μητρότητας."·"
   β) Στο τμήμα "ΙΖ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ" το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
1.  "1. Ασφάλιση υγείας
α)   Όσον αφορά το δικαίωμα σε παροχές σε είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών, ως πρόσωπα που δικαιούνται παροχές σε είδος για τους σκοπούς της εφαρμογής των κεφαλαίων 1 και 4 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού νοούνται:

και
   i) τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Zorgverzekeringswet (νόμου περί ασφάλισης υγείας), είναι υποχρεωμένα να ασφαλιστούν σε ασφαλιστικό φορέα υγείας,
   ii) εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη στο σημείο i), τα πρόσωπα που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος και τα οποία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη στο κράτος κατοικίας τους, το κόστος της οποίας βαρύνει τις Κάτω Χώρες.

β)   Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α), σημείο i) πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Zorgverzekeringswet (νόμου περί ασφάλισης υγείας), να ασφαλιστούν σε ασφαλιστικό φορέα υγείας, και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α), σημείο ii) πρέπει να εγγραφούν στο College voor zorgverzekeringen (Συμβούλιο ασφάλισης υγείας).
γ)   Οι διατάξεις του Zorgverzekeringswet (νόμου περί ασφάλισης υγείας) και του Algemene wet bijzondere ziektekosten (νόμου περί γενικών ασφαλίσεων περί ειδικών ιατρικών δαπανών) σχετικά με την υποχρέωση καταβολής των εισφορών εφαρμόζονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α) και στα μέλη των οικογενειών τους. Όσον αφορά τα μέλη των οικογενειών, οι εισφορές επιβάλλονται στο πρόσωπο από το οποίο απορρέει το δικαίωμα ασφάλισης υγείας.
δ)   Οι διατάξεις του Zorgverzekeringswet (νόμου περί ασφάλισης υγείας) σχετικά με την καθυστερημένη ασφάλιση εφαρμόζονται κατ" αναλογία στην περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής στο College voor zorgverzekeringen (Συμβούλιο ασφάλισης υγείας) για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α) περίπτωση ii).
ε)   Τα πρόσωπα που δικαιούνται παροχές σε είδος δυνάμει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους εκτός των Κάτω Χωρών τα οποία κατοικούν στις Κάτω Χώρες ή διαμένουν προσωρινά στις Κάτω Χώρες δικαιούνται παροχές σε είδος σύμφωνα με την πολιτική που εφαρμόζει στους ασφαλισμένους των Κάτω Χωρών ο ασφαλιστικός φορέας του τόπου κατοικίας ή διαμονής, λαμβανομένων υπόψη του άρθρου 11, παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 19, παράγραφος 1 του Zorgverzekeringswet (νόμου περί ασφάλισης υγείας), καθώς και των παροχών σε είδος που προβλέπονται από το Algemene wet bijzondere ziektekosten (νόμος περί γενικών ασφαλίσεων που καλύπτουν ειδικές ιατρικές δαπάνες).
στ)   Για τους σκοπούς των άρθρων 27 έως 34 του παρόντος κανονισμού, οι ακόλουθες συντάξεις εξομοιώνονται προς τις συντάξεις που καταβάλλονται δυνάμει των νομικών διατάξεων που μνημονεύονται στα στοιχεία β) (αναπηρία) και γ) (γήρας) της δήλωσης του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού:
   οι συντάξεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το νόμο της 6ης Ιανουαρίου 1966 για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των στενών συγγενών τους (Algemene burgerlijke pensioenwet) (ολλανδικός νόμος για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων)·
   οι συντάξεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το νόμο της 6ης Οκτωβρίου 1966 για τις συντάξεις των στρατιωτικών και των στενών συγγενών τους (Algemene militaire pensioenwet) (νόμος για τις συντάξεις των στρατιωτικών)·
   οι συντάξεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το νόμο της 15ης Φεβρουαρίου 1967 σχετικά με τις συντάξεις των υπαλλήλων των ολλανδικών σιδηροδρόμων (NV Nederlandse Spoorwegen) και των στενών συγγενών τους (Spoorwegpensioenwet) (νόμος για τις συντάξεις των σιδηροδρομικών)·
   οι συντάξεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (νόμο για τις συνθήκες απασχόλησης στους ολλανδικούς σιδηροδρόμους)·
   οι παροχές που χορηγήθηκαν σε συνταξιούχους πριν φτάσουν τη συντάξιμη ηλικία των 65 ετών δυνάμει συνταξιοδοτικού συστήματος που έχει ως στόχο την παροχή εισοδήματος σε πρώην εργαζομένους κατά το γήρας τους ή οι παροχές που χορηγήθηκαν σε περίπτωση πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας βάσει ρύθμισης που ορίζεται από το κράτος ή από συλλογική σύμβαση εργασίας για πρόσωπα ηλικίας 55 ετών και άνω·
   επιδόματα τα οποία χορηγούνται σε στρατιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους βάσει ρύθμισης που εφαρμόζεται σε περίπτωση πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού, απολύσεων λόγω ηλικίας για λειτουργικούς σκοπούς και πρόωρης συνταξιοδότησης·

ζ)   Για τους σκοπούς των κεφαλαίων 1 και 4 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, η απόδοση για τη μη αίτηση παροχών που προβλέπεται από το ολλανδικό σύστημα σε περίπτωση περιορισμένης χρήσης των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης θεωρείται παροχή ασθενείας σε χρήμα."·"
   γ) Στο τμήμα "ΚΓ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ" τα σημεία 1 και 2 διαγράφονται και προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"
1.  "1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) για τον υπολογισμό των αποδοχών κατά την πλασματική περίοδο σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία για τις συντάξεις που συνδέονται με τις αποδοχές, όταν ένα άτομο έχει περιόδους ασφάλισης κλάδου συντάξεων βάσει απασχόλησης σε άλλο κράτος μέλος για ένα μέρος της περιόδου αναφοράς δυνάμει της φινλανδικής νομοθεσίας, οι αποδοχές για την πλασματική περίοδο πρέπει να είναι ισοδύναμες με το ποσό των αποδοχών που αποκτήθηκαν κατά το μέρος της περιόδου αναφοράς στη Φινλανδία διαιρούμενες διά του αριθμού των μηνών για τους οποίους υπήρχαν περίοδοι ασφάλισης στη Φινλανδία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς."

Τα σημεία 3, 4 και 5 επαναριθμούνται σε σημεία 2, 3 και 4 αντιστοίχως.

  δ) Το τμήμα "ΚΔ. ΣΟΥΗΔΙΑ" τροποποιείται ως εξής:
   i) Διαγράφεται το σημείο 1.
   ii) Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
1.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού για το συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης ή παραμονής δεν εφαρμόζονται στις μεταβατικές διατάξεις της σουηδικής νομοθεσίας περί του δικαιώματος στην εγγυημένη σύνταξη για τα άτομα που γεννήθηκαν το 1937 ή πριν από το έτος αυτό, τα οποία κατοικούν στη Σουηδία για μια ορισμένη περίοδο πριν από την υποβολή της αίτησης σύνταξης (νόμος 2000:798)."
   iii) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
2.  Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος σχετικά με την αποζημίωση ασθένειας και την αποζημίωση δραστηριότητας που συνδέεται με το εισόδημα σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 του Lag (1962:381) om allmän försäkrings (εθνικού νόμου περί ασφαλίσεων), ισχύουν τα ακόλουθα:
α)   εάν ο ασφαλισμένος, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, υπαγόταν και στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών λόγω της δραστηριότητάς του ως μισθωτού ή μη μισθωτού, το εισόδημα που απέκτησε στα κράτη μέλη αυτά θεωρείται ισοδύναμο με το μέσο ακαθάριστο εισόδημα του ασφαλισμένου στη Σουηδία κατά τη διάρκεια του μέρους της περιόδου αναφοράς στη Σουηδία, το οποίο υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των αποδοχών στη Σουηδία διά του αριθμού των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων αποκτήθηκαν οι αποδοχές αυτές·
β)   εάν οι παροχές υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρόντος κανονισμού και τα πρόσωπα δεν είναι ασφαλισμένα στη Σουηδία, η περίοδος αναφοράς καθορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 8, παράγραφος 2 και παράγραφος 8 του προαναφερθέντος νόμου όπως εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε ασφαλιστεί στη Σουηδία. Εάν το πρόσωπο αυτό δεν έχει εισόδημα που να θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής σύμφωνα με το νόμο περί των συντάξεων γήρατος με βάση το εισόδημα (1998:674), η περίοδος αναφοράς υπολογίζεται από παλαιότερη ημερομηνία κατά την οποία ο ασφαλισμένος είχε εισόδημα από επικερδή δραστηριότητα στη Σουηδία."
   iv) Το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
3.   α) Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού περιουσιακού στοιχείου της σύνταξης για μια σύνταξη επιζώντος με βάση το εισόδημα (νόμος 2000:461), εάν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν πληρούται η προϋπόθεση της σουηδικής νομοθεσίας των τριών τουλάχιστον από τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται αμέσως του θανάτου του ασφαλισμένου (περίοδος αναφοράς), λαμβάνονται επίσης υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης που συμπληρώθηκαν σε άλλα κράτη μέλη όπως εάν είχαν συμπληρωθεί στη Σουηδία. Οι περίοδοι ασφάλισης σε άλλα κράτη μέλη θεωρούνται ότι βασίζονται στο μέσο όρο του σουηδικού εισοδήματος με το οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα για σύνταξη. Εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει μόνο ένα έτος στη Σουηδία που θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη, κάθε περίοδος ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται ισοδύναμη του αντίστοιχου ποσού.
β)   Για τον υπολογισμό των τεκμαρτών μορίων σύνταξης για τις συντάξεις χηρείας που αφορούν θανάτους που επήλθαν την 1η Ιανουαρίου 2003 ή μετά την ημερομηνία αυτή, εάν δεν πληρούται η προϋπόθεση της σουηδικής νομοθεσίας για τα μόρια σύνταξης των δύο τουλάχιστον από τα τέσσερα ημερολογιακά έτη που προηγούνται αμέσως του θανάτου του ασφαλισμένου (περίοδος αναφοράς) και έχουν συμπληρωθεί περίοδοι ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τα έτη αυτά θεωρείται ότι βασίζονται στα ίδια μόρια σύνταξης με το σουηδικό έτος."

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Γνώμη της … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006.


Χρήση, στην υδατοκαλλιέργεια, ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών *
PDF 355kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη χρήση, στην υδατοκαλλιέργεια, ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (COM(2006)0154 – C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS))
P6_TA(2006)0472A6-0331/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0154)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0137/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0331/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5a) Η ιχθυοκαλλιέργεια δεν είναι η μόνη πηγή πιθανής εξάπλωσης ξένων ειδών στο υδάτινο περιβάλλον. Άλλες δραστηριότητες όπως, μεταξύ άλλων, η χρήση του τενάγους και το εμπόριο διακοσμητικών ψαριών, είναι πιθανώς σημαντικότερες από πλευράς περιβαλλοντικού κινδύνου και απαιτούν ειδικά μέτρα διαχείρισης. Θα πρέπει να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ξένων ειδών κατά συνολικό τρόπο. Ωστόσο, μέχρις ότου εφαρμοσθεί τέτοια στρατηγική, καλό θα ήταν να εφαρμοσθούν τομεακά μέτρα όπως τα συγκεκριμένα που προτείνονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)
(5β) Πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές στρατηγικές για να αντιμετωπισθεί η εισαγωγή γενετικώς τροποποιημένων ειδών στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας της ΕΕ και για να ελέγχονται οι κινήσεις γονιμοποιημένων αυγών.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μετακινήσεις ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών που βρίσκονται σε κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας οι οποίες είναι ασφαλείς και παρουσιάζουν πολύ μικρό κίνδυνο διαφυγής, δεν πρέπει κανονικά να υπόκεινται σε προηγούμενη αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9a) Ορισμένα ξένα είδη έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί γενικώς στην υδατοκαλλιέργεια επί μακρόν και η εμπειρία απέδειξε ότι ο κίνδυνος για το περιβάλλον είναι ελάχιστος. Οι συναφείς επομένως δραστηριότητες θα πρέπει να τυγχάνουν διαφοροποιημένης μεταχείρισης που θα διευκολύνει την ανάπτυξή τους χωρίς την οποιαδήποτε πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 9β (νέα)
(9β) Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη μεταβατική περίοδος μεταξύ της έναρξης ισχύος και της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και θεσμικών επιπτώσεων για τους ενδιαφερομένους.
Τροπολογία 6
Άρθρο 2, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας του άρθρου 3, σημείο 3, παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο διαφυγής.
Τροπολογία 7
Άρθρο 2, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Ο παρών κανονισμός, εκτός των άρθρων 3 και 4, δεν εφαρμόζεται σε είδη που έχουν γενικώς χρησιμοποιηθεί στην υδατοκαλλιέργεια από 30ετίας και άνω και η επιστροφή των οποίων στην άγρια κατάσταση έχει αποδειχθεί ότι δεν παρουσιάζει κίνδυνο για το περιβάλλον.
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30, παράγραφος 3, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2371/2002 και βάσει των επιστημονικών γνώσεων, καταρτίζει κατάλογο των ειδών αυτών προ της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 8
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ("αρμόδια αρχή"). Κάθε αρμόδια αρχή διορίζει συμβουλευτική επιτροπή προκειμένου να τη βοηθήσει στο έργο της, η οποία περιλαμβάνει κατάλληλους εμπειρογνώμονες στον τομέα της βιολογίας και οικολογίας ("συμβουλευτική επιτροπή").
Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ("αρμόδια αρχή"). Κάθε αρμόδια αρχή διορίζει συμβουλευτική επιτροπή προκειμένου να τη βοηθήσει στο έργο της, η οποία περιλαμβάνει κατάλληλους εμπειρογνώμονες στον τομέα της βιολογίας και οικολογίας ("συμβουλευτική επιτροπή"). Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα διαχείρισης των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας ανατεθεί σε περιφερειακούς ή υποπεριφερειακούς φορείς, οι αρμόδιες αυτές αρχές και οι συμβουλευτικές επιτροπές είναι δυνατόν να ορίζονται από τους εν λόγω φορείς.
Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 1
1.  Οποιοσδήποτε επιθυμεί να πραγματοποιήσει εισαγωγή ή μετατόπιση υδρόβιου οργανισμού, ζητεί άδεια από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται για πολλαπλές μετακινήσεις που πραγματοποιούνται εντός περιόδου μέχρι πέντε ετών.
1.  Οποιοσδήποτε επιθυμεί να πραγματοποιήσει εισαγωγή ή μετατόπιση υδρόβιου οργανισμού, ζητεί άδεια από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται για πολλαπλές μετακινήσεις που πραγματοποιούνται εντός περιόδου μέχρι επτά ετών.
Τροπολογία 10
Άρθρο 10, παράγραφος 1
1.  Ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με την απόφαση έκδοσης ή απόρριψης άδειας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και, οπωσδήποτε, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
1.  Ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με την απόφαση έκδοσης ή απόρριψης άδειας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και, οπωσδήποτε, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Τροπολογία 11
Άρθρο 12
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει την άδεια εφόσον συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα με αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή τους αυτόχθονες πληθυσμούς.
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει την άδεια εφόσον συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα με αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Οιαδήποτε ανάκληση άδειας πρέπει να αιτιολογείται επιστημονικώς.
Τροπολογία 12
Άρθρο 25, εδάφιο 1α (νέο)
Εφαρμόζεται από ...*
____________________
* Δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

(1) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας *
PDF 251kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (COM(2006)0233 – C6-0202/2006 – 2006/0081(CNS))
P6_TA(2006)0473A6-0311/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0233)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0202/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0311/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Τροποποίηση της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος *
PDF 261kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τροποποίησης της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος (COM(2006)0338 – C6-0276/2006 – 2006/0113(CNS))
P6_TA(2006)0474A6-0336/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0338)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παράγραφος 1 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0276/2006),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Διάσκεψη του Almaty όσον αφορά τη Σύμβαση του Aarhus(2),

–   έχοντας υπόψη τη Δεύτερη Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών (MOP-2) της Σύμβασης Aarhus, Almaty, Καζακστάν, από 25 έως 27 Μαΐου 2005

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0336/2006),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της τροποποίησης·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 92 E της 20.4.2006, σ. 383.


Φόρος προστιθέμενης αξίας και ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες *
PDF 355kWORD 56k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες (COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0076)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0078/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0361/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Άρθρο 3, σημείο 1α (νέο)
1α) ως "επιβάτες θαλάσσιων οχηματαγωγών ή κρουαζιερόπλοιων" νοούνται οι ταξιδιώτες που μετακινούνται μέσω τακτικών θαλάσσιων πορθμειακών γραμμών, πλοίων γραμμής ή κρουαζιερόπλοιων καλύπτοντας απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ.·
Τροπολογία 2
Άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
1.  Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τις εισαγωγές εμπορευμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στο τμήμα 3, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 220 ευρώ ανά άτομο.
1.  Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τις εισαγωγές εμπορευμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στο τμήμα 3, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 330 ευρώ ανά άτομο.
Τροπολογία 3
Άρθρο 8, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Στην περίπτωση επιβατών αεροπλάνων, το χρηματικό όριο που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο είναι 500 ευρώ.
Στην περίπτωση επιβατών αεροπλάνων, ή θαλάσσιων οχηματαγωγών ή κρουαζιερόπλοιων, το χρηματικό όριο που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο είναι 1000 ευρώ.
Τροπολογία 4
Άρθρο 8, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το χρηματικό όριο για τους ταξιδιώτες κάτω των δεκαπέντε ετών, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο. Ωστόσο, το χρηματικό όριο δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από 110 ευρώ.
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το χρηματικό όριο για τους ταξιδιώτες κάτω των δεκαέξι ετών, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο. Ωστόσο, το χρηματικό όριο δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από 110 ευρώ.
Τροπολογία 5
Άρθρο 9, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να κάνουν διάκριση μεταξύ επιβατών αεροπλάνων και λοιπών ταξιδιωτών εφαρμόζοντας τα ελάχιστα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 μόνο στους ταξιδιώτες που δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να κάνουν διάκριση μεταξύ επιβατών αεροπλάνων, θαλάσσιων οχηματαγωγών ή κρουαζιερόπλοιων, και λοιπών ταξιδιωτών, εφαρμόζοντας τα ελάχιστα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 μόνο στους ταξιδιώτες που δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς ή με θαλάσσια οχηματαγωγά ή κρουαζιερόπλοια.
Τροπολογία 6
Άρθρο 10, παράγραφος 3
3.  Εκτός από την απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπίρας.
3.  Εκτός από την απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης συνολικά 8 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπίρας.
Τροπολογία 7
Άρθρο 11
Οι απαλλαγές δυνάμει των άρθρων 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ταξιδιωτών κάτω των δεκαεπτά ετών.
Οι απαλλαγές δυνάμει των άρθρων 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ταξιδιωτών κάτω των δεκαοκτώ ετών.
Τροπολογία 8
Άρθρο 12
Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στην περίπτωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς με αυτοκίνητο όχημα, τα καύσιμα που περιέχονται στη δεξαμενή και ποσότητα καυσίμων που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα η οποία περιέχεται σε φορητό δοχείο, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την κατοχή και τη μεταφορά καυσίμων.
Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ποσότητα καυσίμων που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα η οποία περιέχεται σε φορητό δοχείο και μεταφέρεται με αυτοκίνητο όχημα, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την κατοχή και τη μεταφορά καυσίμων. Τα κράτη μέλη διατηρούν ωστόσο το δικαίωμα να παρακολουθούν την εξέλιξη του "τουρισμού καυσίμων" για λόγους φοροαποφυγής στις παραμεθόριες περιοχές τους και να λαμβάνουν μέτρα για την παρεμπόδισή του.
Τροπολογία 9
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο α)
a) πρόσωπα που κατοικούν στην παραμεθόρια ζώνη·
Διαγραφή
Τροπολογία 10
Άρθρο 16, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια με γνώμονα κατ' ελάχιστο όριο τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών κατανάλωσης ή τα επίσημα δεδομένα του Eurostat σχετικά με τα μέσα ποσοστά πληθωρισμού των κρατών μελών, σύμφωνα με το υψηλότερο από τα ποσοστά αυτά, εκτός εάν το Συμβούλιο λάβει ομοφώνως διαφορετική απόφαση.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Τρίτη συνεισφορά της Κοινότητας για το Ταμείο Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ *
PDF 409kWORD 44k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την πρώτη δόση της τρίτης συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το Ταμείο Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ (COM(2006)0305 – C6-0251/2006 – 2006/0102(CNS))
P6_TA(2006)0476A6-0374/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0305)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0251/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0374/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το Άρθρο 119, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο
Οι πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.
Οι πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών. Η συνεισφορά χρηματοδοτείται από τις διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις του προϋπολογισμού.
Τροπολογία 2
Άρθρο 2, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Η Επιτροπή παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ζητά από την ΕΤΑΑ κάθε συμπληρωματική πληροφορία, που, ενδεχομένως, το Ελεγκτικό Συνέδριο επιθυμεί να λάβει, όσον αφορά τις πτυχές λειτουργίας του Ταμείου Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ που σχετίζονται με τη συνεισφορά της Κοινότητας.
Η Επιτροπή παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και κάθε συμπληρωματική πληροφορία, που, ενδεχομένως, επιθυμούν να λάβουν, όσον αφορά τις πτυχές λειτουργίας του Ταμείου Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ που σχετίζονται με τη συνεισφορά της Κοινότητας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς *
PDF 329kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (COM(2006)0082 – C6-0105/2006 – 2006/0023(CNS))
P6_TA(2006)0477A6-0380/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0082)(1),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς της 31ης Οκτωβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 47, παράγραφος 2, 57 παράγραφος 2, 95, 107, παράγραφος 5, 179, 181α, 190, παράγραφος 5, 195, παράγραφος 4, 199, 207, παράγραφος 3, 218, παράγραφος 2, 223, τελευταία παράγραφος, 224, προτελευταία παράγραφος, 225α, προτελευταία παράγραφος, 245, παράγραφος 2, 248, παράγραφος 4, τελευταία παράγραφος, 255, παράγραφος 2, 255, παράγραφος 3, 260 δεύτερη παράγραφος, 264, δεύτερη παράγραφος, 266, τελευταία παράγραφος, 279, 280, 283 και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0105/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0380/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει και τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Έχει εξαιρετική σημασία να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει,

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ *
PDF 331kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2006)0237 – C6-0237/2006 –2006/0082(CNS))
P6_TA(2006)0478A6-0319/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0237)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0237/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0319/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gabriele Albertini
PDF 262kWORD 34k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Gabriele Albertini (2006/2099(IMM))
P6_TA(2006)0479A6-0378/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Gabriele Albertini για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε συνάρτηση με ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί εις βάρος του ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μιλάνου στις 25 Απριλίου 2006, η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 27 Απριλίου 2006,

–   αφού άκουσε τον Gabriele Albertini, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Πράξης σχετικά με την εκλογή των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0378/2006),

1.   αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Gabriele Albertini·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στις αρμόδιες αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 397, και υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2391.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gabriele Albertini
PDF 288kWORD 44k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Gabriele Albertini (2006/2122(IMM))
P6_TA(2006)0480A6-0383/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Gabriele Albertini για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με ποινική δίωξη ασκηθείσα εις βάρος του ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μιλάνου, στις 28 Απριλίου 2006, και η οποία ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 15 Μαΐου 2006,

–   έχοντας ακούσει τον Gabriele Albertini, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 4, παράγραφος 2, της Πράξης σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 68 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0383/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Gabriele Albertini είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκλεγείς κατά τις, για έκτη φορά, διεξαγόμενες άμεσες εκλογές από 10 έως 13 Ιουνίου 2004, και ότι η εντολή του ελέγχθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2004(2),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές του απολαύουν, εντός της επικράτειας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του εθνικού τους κοινοβουλίου και ότι δεν μπορεί να γίνει επίκληση της ασυλίας σε περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος, αλλά ότι τούτο δεν δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός εκ των βουλευτών του(3),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη που ισχύει στην περίπτωση αυτής της υπόθεσης είναι το άρθρο 68, δεύτερο εδάφιο του Ιταλικού Συντάγματος το οποίο επιτρέπει να ασκείται ποινική δίωξη εις βάρος βουλευτών χωρίς συγκεκριμένες ειδικές διατυπώσεις, καθόσον προβλέπει ότι, χωρίς την άδεια του Σώματος στο οποίο ανήκει ο βουλευτής, δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν εις βάρος μέλους του Κοινοβουλίου έρευνες είτε για το ίδιο το άτομο είτε κατ' οίκον, όπως δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί βουλευτής ή να στερηθεί καθ" οιονδήποτε άλλον τρόπο την προσωπική του/της ελευθερία ή να φυλακισθεί, παρεκτός εάν πρόκειται για περίπτωση επιβολής της οριστικής καταδίκης ή για περίπτωση που ο βουλευτής συλληφθεί να διαπράττει αδίκημα για το οποίο είναι υποχρεωτική η σύλληψη (περίπτωση flagrante delicto),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εις βάρος του Gabriele Albertini από την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου του Μιλάνου σχετικά με την κατάθεση "λευκών" τροπολογιών (κενών περιεχομένου), στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού του δημοτικού συμβουλίου του Μιλάνου, με σκοπό να τις συμπληρώσει αργότερα αφού λάβει γνώση των τροπολογιών που κατέθεσε η αντιπολίτευση, ώστε να αποφύγει την εκπρόθεσμη κατάθεση τροπολογιών οι οποίες θα εκρίνοντο μη παραδεκτές,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθεση "λευκών" τροπολογιών μπορεί να θεωρηθεί πτυχή της πολιτικής και της πολιτικής ζωής εν γένει και ότι, στο μέτρο που η τελική πράξη στην οποία αναφέρονται δεν έχει εγκριθεί, ανάλογες τροπολογίες αποτελούν απλώς και μόνον πράξεις εσωτερικής διαδικασίας χωρίς εξωτερικές επιπτώσεις, ιδίως και πρωτίστως από την άποψη του ποινικού δικαίου, εφόσον η κατάθεση παρομοίων τροπολογιών ισοδυναμεί με ανέφικτο έγκλημα και, σε οποιαδήποτε περίπτωση, με ανύπαρκτο αδίκημα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλες διαδικασίες (υπόθεση αριθ. 9384/03 R.G.Ν.R.), το ίδιο Πρωτοδικείο του Μιλάνου, κληθέν να εξετάσει κατηγορίες ανάλογες προς αυτές που διατυπώθηκαν εις βάρος του Gabriele Albertini, τις οποίες όμως τότε διετύπωσε ο ίδιος ο Gabriele Albertini εις βάρος των πολιτικών του αντιπάλων, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε αδίκημα προς εκδίκαση και ακύρωσε την υπόθεση,

Ζ.   εκτιμώντας ότι το γεγονός ότι το ίδιο δικαστήριο κράτησε διαμετρικά αντίθετη στάση σε δύο κατ" ουσίαν όμοιες υποθέσεις ισοδυναμεί με παράλογη άνιση μεταχείριση και μας οδηγεί στην υπόθεση ότι ο Gabriele Albertini διώκεται αδίκως,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα και οι συνέπειές του για τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαράδεκτες, εφόσον δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την άνιση μεταχείριση του Gabriele Albertini, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα "fumus persecutionis",

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε υπόθεση πολιτικής δίωξης ενός εκ των βουλευτών του συνιστά επίθεση κατά της ακεραιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πολιτικού θεσμικού οργάνου δημοκρατικά εκλεγμένου από τους λαούς της Ευρώπης και ισοδυναμεί με περιφρόνηση του Κοινοβουλίου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεροληπτική στάση του ιταλικού δικαστηρίου παραβλάπτει τον Gabriele Albertini,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε ήδη τεθεί σε ισχύ, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει εγκρίνει δις, στα ψηφίσματά του της 5ης Δεκεμβρίου 2002(4) και της 17ης Δεκεμβρίου 2003(5), η ποινική διαδικασία κατά του Gabriele Albertini θα μπορούσε να έχει ανασταλεί,

1.   εκφράζει τη λύπη του διότι το Πρωτόκολλο Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, υπό την σημερινή του μορφή, δεν παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα μέσα να αναλάβει δεσμευτική δράση προκειμένου να προστατεύσει τον Gabriele Albertini και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να μην υπερασπισθεί την ασυλία του·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου του Μιλάνου σε σχέση με την ποινική υπόθεση αριθ. 8629/05 R.G.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 397, και υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2391.
(2) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της εντολής (ΕΕ C 226 Ε της 15.9.2005, σ. 51).
(3) Άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965.
(4) ΕΕ C 27 Ε της 30.1.2004, σ. 139.
(5) ΕΕ C 91 Ε της 15.4.2004, σ. 230.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Gérard Onesta
PDF 425kWORD 45k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Gérard Onesta (2006/2121(IMM))
P6_TA(2006)0481A6-0386/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση της Monica Frassoni για την υπεράσπιση της ασυλίας του Gérard Onesta σε σχέση με την ποινική δίωξή του ενώπιον του Τρίτου Τμήματος του Εφετείου της Τουλούζ στη Γαλλία, που υποβλήθηκε στις 17 Μαΐου 2006 και ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 31 Μαΐου 2006,

–   αφού άκουσε τον Gérard Onesta, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Πράξης σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0386/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Gérard Onesta είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη κατά τις έκτες άμεσες εκλογές στις 10-13 Ιουνίου 2004 και ότι η εντολή του ελέγχθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2004(2),

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους και ότι επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτόφωρου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του(3),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προκειμένη περίπτωση η εφαρμοστέα διάταξη είναι το άρθρο 26, δεύτερο εδάφιο, του γαλλικού Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν συλλαμβάνεται για κακούργημα ή πλημμέλημα ούτε υπόκειται σε μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του χωρίς την άδεια του Προεδρείου της Συνέλευσης της οποίας είναι μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτείται τέτοια άδεια σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος ή τελεσίδικης καταδίκης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εφετείο της Τουλούζ καταδίκασε τον Gérard Onesta σε φυλάκιση τριών μηνών, επιβάλλοντάς του αυστηρότερη ποινή απ" ό,τι στον άλλο κατηγορούμενο, και ότι το εν λόγω δικαστήριο αιτιολόγησε τη διαφορετική απόφαση με το σκεπτικό ότι ο Gérard Onesta, υπό την ιδιότητά του ως μέλους ενός Κοινοβουλίου, είχε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη τη δυνατότητα να προβάλει την άποψή του σε πολιτικά φόρουμ, ιδίως με την υποστήριξη άλλων εκλεγμένων μελών του κόμματός του, της ομάδας του στη Συνέλευση ή εν ανάγκη των μέσων ενημέρωσης, καθώς, σύμφωνα με το γαλλικό δικαστήριο, είναι ειδικός στην τέχνη της επικοινωνίας,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυστηρότερη τιμωρία του Gérard Onesta μόνο λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους ενός Κοινοβουλίου αποτελεί σαφή διάκριση εις βάρος των εκλεγμένων πολιτικών, καθώς φαίνεται ότι, επειδή διαθέτουν άλλα και αποτελεσματικότερα μέσα έκφρασης, δεν τους επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις κατά τον ίδιο τρόπο με τους άλλους πολίτες και ότι αυτό θα οδηγούσε στο απαράδεκτο συμπέρασμα ότι τα μέλη Κοινοβουλίων επιτρέπεται να ενεργούν μόνο στο πλαίσιο πολιτικών συνελεύσεων και ότι, έξω από αυτά τα φόρουμ, έχουν λιγότερα δικαιώματα και μέσα έκφρασης από οποιονδήποτε άλλο πολίτη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ μέρους των γαλλικών αρχών μεροληπτική χρησιμοποίηση της διαδικασίας του αυτοφώρου εναντίον μόνο βουλευτών –επιλεγμένων ανάμεσα σε περισσότερα από 400 εμπλεκόμενα άτομα– αποτελεί καταχρηστική άσκηση εξουσίας με μοναδικό σκοπό την καταστρατήγηση του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Gérard Onesta υποστηρίζει πως η πρόθεσή του ήταν να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε δυσμενώς για τη Γαλλία, επειδή η χώρα αυτή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον(4),

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για εξαιρετικά λεπτό ζήτημα με απαράδεκτες συνέπειες για τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι η μεροληπτική στάση του γαλλικού δικαστηρίου και η συνακόλουθη πολιτική βλάβη για τα ατομικά δικαιώματα του Gérard Onesta πρέπει να αποδοκιμαστούν σθεναρά,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξαντλήσει τα εγχώρια ένδικα μέσα, ο Gérard Onesta έχει ούτως ή άλλως δικαίωμα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη εξετάζει μέτρα υποστήριξης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε πολιτική δίωξη βουλευτή του προσβάλλει την ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πολιτικού θεσμικού οργάνου, δημοκρατικά εκλεγμένου από τους λαούς της Ευρώπης, και ισοδυναμεί με περιφρόνηση του Κοινοβουλίου, και ότι, ως δημοκρατικός πολιτικός θεσμός, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να προασπίζει τις προνομίες του με όλα τα μέσα που διαθέτει,

1.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, με τη σημερινή του μορφή, το Πρωτόκολλο περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965 δεν παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα μέσα για την ανάληψη δεσμευτικής δράσης με στόχο την προστασία του Gérard Onesta, και ως εκ τούτου αποφασίζει να μην υπερασπίσει την ασυλία του.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 397, και υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2391.
(2) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο της εντολής (ΕΕ C 226 E της 15.9.2005, σ. 51).
(3) Άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965.
(4) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.


Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***I
PDF 623kWORD 300k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική) (COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD))
P6_TA(2006)0482A6-0373/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0505)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0346/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0373/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική)

P6_TC1-COD(2005)0211


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που επιβάλλεται να προστατεύεται, να αποκαθίσταται και να αντιμετωπίζεται ανάλογα, ώστε τελικά να εξασφαλίζεται η ύπαρξη βιολογικά ποικίλων και δυναμικών ωκεανών και θαλασσών που να είναι ασφαλείς, καθαροί, υγιείς και παραγωγικοί.

(2)  Η Ευρώπη περιβάλλεται από τέσσερις θάλασσες, τη Μεσόγειο, τη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα και από δύο ωκεανούς, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τον Αρκτικό Ωκεανό.

(3)  Η χερσαία έκταση της Κοινότητας αποτελείται κατ" ουσία από μία χερσόνησο η οποία διαθέτει ακτογραμμή μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων, και η θαλάσσια έκταση της Κοινότητας είναι πιο εκτεταμένη από ό,τι η χερσαία.

(4)  Είναι προφανές ότι η ζήτηση που ασκείται στους φυσικούς θαλάσσιους πόρους και τις θαλάσσιες οικολογικές υπηρεσίες, όπως η απορρόφηση των αποβλήτων, είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ότι η Κοινότητα θα πρέπει να μειώσει την επιβάρυνση των θαλασσίων υδάτων εντός και εκτός της κοινοτικής επικράτειας.

(5)  Έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ευαισθησίες του οικοσυστήματος της Βαλτικής Θάλασσας, που απορρέουν από την κλειστή και βραχιονοειδή φύση της, τα κράτη μέλη τα οποία περιβάλλουν τη Βαλτική θα πρέπει να ασχοληθούν κατεπειγόντως με τις συγκεκριμένες απειλές που αντιμετωπίζει η Βαλτική Θάλασσα, όπως ο ευτροφισμός, η εισβολή επιθετικών ειδών και η υπεραλίευση.

(6)  Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον(5), επιβάλλεται να διαμορφωθεί θεματική στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εντός τριών ετών από την έγκριση του εν λόγω προγράμματος, με γενικούς σκοπούς την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

(7)  Η θεματική στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον -με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση- θα πρέπει να περιλαμβάνει, ενδεχομένως, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση και την αποτίμηση των προβλεπόμενων μέτρων. Οι δράσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής θα πρέπει να σέβονται την αρχή της επικουρικότητας. Επίσης θα πρέπει να εξετασθούν τα θέματα της μεγαλύτερης ανάμειξης των ενδιαφερόμενων μερών και της καλύτερης χρήσης των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της Κοινότητας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(8)  Έχει σημασία να ορισθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής για τη διατήρηση του οικοσυστήματος. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βιογεωγραφικές ζώνες που πρέπει να προστατευθούν και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.

(9)  Πρέπει να συνεχισθεί ο προσδιορισμός βιολογικών και περιβαλλοντικών στόχων και σημείων αναφοράς, λαμβανομένων υπόψη των στόχων που θεσπίζονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(6) (οδηγία για τους οικοτόπους) και στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(7), καθώς και άλλων στόχων που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς.

(10)  Για να επιτευχθεί η προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και η διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, επιβάλλεται να αποδοθεί προτεραιότητα στην επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κοινότητας, στη συνέχιση της προστασίας και της διαφύλαξης του εν λόγω περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση της πρόληψης κάθε πιθανής συνακόλουθης υποβάθμισης.

(11)  Για να επιτευχθούν οι ως άνω στόχοι, απαιτείται διαφανές και συνεπές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να περιλαμβάνει ορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και να συνδέεται με τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, να προσφέρεται συνολικά για την ανάληψη δράσης και να επιτρέπει το συντονισμό των επιμέρους ενεργειών, ενώ παράλληλα θα συνάδει και θα ολοκληρώνεται αρμονικά με τη δράση που αναλαμβάνεται βάσει της υπόλοιπης κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμφωνιών.

(12)  Λόγω της ποικιλίας των συνθηκών, των προβλημάτων και των αναγκών των επιμέρους θαλάσσιων περιφερειών που απαρτίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον της Κοινότητας, απαιτούνται διαφορετικές και εξειδικευμένες λύσεις. Η εν λόγω ποικιλία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την προπαρασκευή, το σχεδιασμό και την εκτέλεση των μέτρων που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κοινότητας στο πλαίσιο των θαλάσσιων περιφερειών και υποπεριφερειών.

(13)  Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη τα οποία κατέχουν από κοινού μια θαλάσσια περιφέρεια να εξασφαλίζουν ότι θα αναπτυχθεί μια ενιαία κοινή θαλάσσια στρατηγική ανά περιφέρεια ή υποπεριφέρεια για τα ύδατα τα οποία εμπίπτουν στην κυριαρχία τους ή στη δικαιοδοσία τους. Έκαστο των κρατών μελών να αναπτύξει θαλάσσια στρατηγική για τα ευρωπαϊκά του ύδατα, η οποία αν και θα προσιδιάζει στα οικεία του ύδατα, πρέπει να αντανακλά και τις συνολικές προοπτικές της αντίστοιχης θαλάσσιας περιφέρειας. Κορύφωση των θαλάσσιων στρατηγικών επιβάλλεται να αποτελεί η εκτέλεση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

(14)  Λόγω του διαμεθοριακού χαρακτήρα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των θαλάσσιων στρατηγικών επιβάλλεται να συντονίζεται για εκάστη θαλάσσια περιφέρεια. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μοιράζονται τις θαλάσσιες περιφέρειες τόσο με άλλα κράτη μέλη όσο και με τρίτες χώρες, επιβάλλεται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζουν το στενότερο δυνατό συντονισμό με όλα τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη καθώς και τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Όπου είναι πρακτικώς δυνατό και ενδεδειγμένο, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες θεσμικές δομές που έχουν καθιερωθεί για τις θαλάσσιες περιφέρειες, με στόχο να εξασφαλιστεί ο προαναφερόμενος συντονισμός.

(15)  Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η παρούσα οδηγία αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της συμβολής της Κοινότητας στην εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών.

(16)  Λόγω της αλληλεπίδρασης των συμφερόντων των κρατών με μεγάλο ναυτιλιακό και αλιευτικό τομέα, καθώς και των σκαφών τους και των δραστηριοτήτων τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο συντονισμός των προσπαθειών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από κινδύνους που συνδέονται με τη δραστηριότητα των εν λόγω σκαφών στη θαλάσσια περιφέρεια με τα κράτη σημαίας των σκαφών. Όταν σκάφη τρίτης χώρας δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια περιφέρεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίζουν τις προσπάθειές τους για να προστατεύσουν το θαλάσσιο περιβάλλον εντός του πλαισίου των υφισταμένων φορέων και οργανισμών.

(17)  Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη συγκαταλέγονται στα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που εγκρίθηκε με την απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου(8). Ως εκ τούτου, στην παρούσα οδηγία επιβάλλεται να ληφθούν δεόντως υπόψη οι υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη βάσει των προαναφερόμενων συμφωνιών.

(18)  Η παρούσα οδηγία πρέπει επίσης να ευθυγραμμίζεται προς τη θέση που υποστηρίζει ένθερμα η Κοινότητα, στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα που εγκρίθηκε με την απόφαση 93/626/ΕΚ του Συμβουλίου(9), όσον αφορά την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, εξασφαλίζοντας τη διατηρήσιμη και αειφόρο χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και τη θέση της Κοινότητας σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου θαλάσσιων ζωνών προστασίας έως το 2012. Επιπλέον, αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Έβδομης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD/COP7), η οποία ενέκρινε αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών για τη θαλάσσια και την παράκτια βιοποικιλότητα με σειρά στόχων, σκοπών και δραστηριοτήτων για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να υποστηρίζουν την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και πρόγραμμα εργασίας για τις προστατευόμενες περιοχές με στόχο την καθιέρωση και τη διατήρηση οικολογικά αντιπροσωπευτικών εθνικών και περιφερειακών συστημάτων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών έως το 2012. Ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στη διαδικασία αυτή θα εξασφαλισθεί με τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για το χαρακτηρισμό των τόπων του Natura 2000 βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (τα οικολογικά ενδιαιτήματα).

(19)  Θα πρέπει να καθοριστεί μια ορθολογική προσέγγιση για την πλήρη εφαρμογή του Δικτύου Natura 2000. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην οδηγία "οικότοποι" σχετικά με τους θαλάσσιους οικοτόπους και τα θαλάσσια είδη, καθώς και να μεριμνά για την εφαρμογή και την προσαρμογή των απαιτούμενων τεχνικών και χρηματοδοτικών μέσων.

(20)  Η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης σε Θαλάσσιες Στρατηγικές των στόχων προστασίας, των διοικητικών μέτρων και των στρατηγικών παρακολούθησης και αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί για τις θαλάσσιες ζώνες προστασίας, έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

(21)  Η παρούσα οδηγία αναμένεται να συμβάλει στην εκπλήρωση των σημαντικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση, τις οποίες έχουν αναλάβει η Κοινότητα και τα κράτη μέλη βάσει των κάτωθι διεθνών συμφωνιών: Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, που εγκρίθηκε με την απόφαση 94/157/ΕΚτου Συμβουλίου(10), Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, που εγκρίθηκε με την απόφαση 98/249/ΕΚ του Συμβουλίου(11), συμπεριλαμβανομένου του νέου Παραρτήματος V αυτής σχετικά με την Προστασία και τη Διατήρηση των Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας της Ναυτιλιακής Περιοχής και του αντιστοίχου προσαρτήματος III, που εγκρίθηκαν με την απόφαση 2000/340/ΕΚ του Συμβουλίου(12), και Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη Ρύπανση, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 77/585/ΕΟΚ του Συμβουλίου(13), τροποποιήθηκε το 1995 και εγκρίθηκε με την απόφαση 1999/802/ΕΚ του Συμβουλίου(14), καθώς επίσης και του πρωτοκόλλου της για την Προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη Ρύπανση από Χερσαίες Πηγές, που εγκρίθηκε με την απόφαση 83/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου(15).

(22)  Είναι σημαντικό να κληθούν οι γειτονικές χώρες να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή και να αναπτυχθούν με αυτές εταιρικές σχέσεις, ιδίως στη Βαλτική, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των πρωτοβουλιών εταιρικής σχέσης που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών του 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

(23)  Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη η βιοποικιλότητα και οι δυνατότητες θαλάσσιας έρευνας που αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον στα βαθέα ύδατα στα ανοικτά των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και να υποστηριχθεί, στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη επιστημονικών μελετών με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό των χαρακτηριστικών οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων.

(24)  Για μια αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργούν πλαίσια και πλατφόρμες που επιτρέπουν τη διατομεακή επεξεργασία θαλάσσιων ζητημάτων. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων δεν θα πρέπει να εξετάζεται μόνο από περιβαλλοντική άποψη αλλά να συνδυάζει τις φυσικές επιστήμες με την οικονομική, κοινωνική και διοικητική ανάπτυξη της περιοχής.

(25)  Δεδομένου ότι τα προγράμματα μέτρων που εκτελούνται βάσει των θαλάσσιων στρατηγικών θα είναι αποτελεσματικά και αποδοτικά από άποψη κόστους στο μέτρο του δυνατού αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχουν διαμορφωθεί βάσει αξιόπιστων επιστημονικών γνώσεων όσον αφορά την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος κάποιας συγκεκριμένης περιοχής και είναι κατά το δυνατόν προσαρμοσμένα στις ανάγκες των οικείων υδάτων εκάστου κράτους μέλους στο πλαίσιο των γενικών προοπτικών της αντίστοιχης θαλάσσιας περιφέρειας, είναι ανάγκη να προβλέπεται η προπαρασκευή, σε εθνικό επίπεδο, κατάλληλου πλαισίου για τη διαμόρφωση ενημερωμένης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας έρευνας και της παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

(26)  Ως πρώτο βήμα της εν λόγω προπαρασκευής, τα κράτη μέλη της εκάστοτε θαλάσσιας περιφέρειας οφείλουν να διενεργούν αναλύσεις των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών των θαλάσσιων υδάτων τους, εντοπίζοντας τις δεσπόζουσες πιέσεις και επιπτώσεις στα εν λόγω ύδατα, την οικονομική και κοινωνική τους χρήση καθώς και το κόστος της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(27)  Βάσει ανάλογων αναλύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει εν συνεχεία να καθορίσουν για τα ευρωπαϊκά ύδατα ποια είναι η δέσμη των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Προς τούτο, πρέπει να προβλέπονται γενικοί παράγοντες ποιοτικής περιγραφής, ήτοι τα λεπτομερή κριτήρια και πρότυπα που θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να διαμορφώσει η Επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών.

(28)  Η Κοινότητα θα πρέπει να δημιουργήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ποιότητα της έρευνας και τις κεκτημένες γνώσεις πανεπιστημίων που ασχολούνται ειδικά με τις θαλάσσιες επιστήμες. Θα πρέπει λοιπόν η επιστημονική και τεχνική ενημέρωση που απαιτείται για να υλοποιηθούν τα διάφορα στάδια που θεσπίζει η παρούσα οδηγία να παρέχεται με αξιόπιστο τρόπο και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παράκτιων περιοχών στις οποίες βρίσκονται κατά κανόνα τα κέντρα αυτά εκπαίδευσης.

(29)  Η υποστήριξη της έρευνας στον τομέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα πρέπει να κατοχυρώνεται στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013).

(30)  Το επόμενο βήμα για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης θα πρέπει να είναι η θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και προγραμμάτων παρακολούθησης για συνεχή αξιολόγηση, που να επιτρέπουν την αξιολόγηση της κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(31)  Βάσει των ως άνω πλαισίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα μέτρων με σκοπό την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων, τα οποία παράλληλα συνάδουν προς τις ισχύουσες κοινοτικές και διεθνείς απαιτήσεις και τις ανάγκες της εκάστοτε θαλάσσιας περιφέρειας.

(32)  Μολονότι είναι σκόπιμο, δεδομένης της απαιτούμενης ακρίβειας εστίασης, τα εν λόγω βήματα να εκτελεστούν από τα κράτη μέλη, είναι καθοριστικής σημασίας, για να εξασφαλισθεί η συνοχή των ενεργειών που αναλαμβάνονται ανά την Κοινότητα συνολικά και σε σχέση με τις δεσμεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, το προπαρασκευαστικό πλαίσιο και τα προγράμματα μέτρων να προϋποθέτουν την έγκριση της Επιτροπής.

(33)  Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η διαχείριση των προγραμμάτων μέτρων μπορεί να απαιτήσει σημαντικές δαπάνες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα μέτρων είναι το μέσο για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η Κοινότητα θα πρέπει να συμμετέχει στις δαπάνες των κρατών μελών κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και το συντονισμό των προγραμμάτων αυτών.

(34)  Για λόγους δικαιοσύνης και εφικτού, κρίνεται ενδεδειγμένο να προβλεφθεί πώς θα αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κράτους μέλους να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται στο προβλεπόμενο επίπεδο φιλοδοξίας.

(35)  Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρξουν προβλέψεις για δύο τύπους ειδικών περιπτώσεων. Ο πρώτος αφορά την κατάσταση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι ένα κράτος μέλος είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στους περιβαλλοντικούς στόχους του λόγω των ενεργειών ή της αδράνειας άλλης χώρας, φυσικών αιτίων, ανωτέρας βίας, ή λόγω ίδιων ενεργειών για λόγους δημοσίου συμφέροντος που θεωρήθηκαν σημαντικότεροι των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε ανάλογες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν ad hoc μέτρα εκτός των αντιστοίχων προγραμμάτων τους. Τα εν λόγω ad hoc μέτρα θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόληψη κάθε περαιτέρω υποβάθμισης της κατάστασης των θιγόμενων θαλάσσιων υδάτων κατά τρόπο που να περιορίζεται ο αρνητικός αντίκτυπος στην αντίστοιχη θαλάσσια περιφέρεια.

(36)  Ο δεύτερος τύπος ειδικής περίπτωσης αφορά την κατάσταση κατά την οποία ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι μολονότι ένα θέμα έχει επιπτώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων του, ή ακόμη και για ολόκληρη την αντίστοιχη θαλάσσια περιφέρεια, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Σε ανάλογες περιπτώσεις πρέπει να προβλέπεται η ενημέρωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της υποβολής προγραμμάτων μέτρων.

(37)  Ωστόσο, είναι απαραίτητο η προβλεπόμενη ελαστικότητα για τις ειδικές περιπτώσεις να ελέγχεται σε κοινοτικό επίπεδο. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία ειδικών περιπτώσεων, κρίνεται κατά συνέπεια σκόπιμο, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που πραγματοποιεί η Επιτροπή πριν από την έγκριση του προγράμματος μέτρων, να εξετάζεται δεόντως η αποτελεσματικότητα τυχόν μέτρων ad hoc. Επιπλέον, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος μέλος αναφέρεται σε ενέργειες που αναλήφθηκαν για λόγους επιτακτικής ανάγκης δημοσίου συμφέροντος, η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει ότι τυχόν συνακόλουθες τροποποιήσεις ή μεταβολές του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να αποκλείουν ή να θέτουν σε κίνδυνο οριστικά και αμετάκλητα την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στην υπόψη θαλάσσια περιφέρεια.

(38)  Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία ειδικών περιπτώσεων, η Επιτροπή οφείλει, πριν από την έγκριση του προγράμματος μέτρων, να εξετάζει την εγκυρότητα των απόψεων που υποστηρίζει το αντίστοιχο κράτος μέλος, ήτοι κατά πόσον καθίσταται όντως αναγκαία η ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο επειδή είναι αντικειμενικά αδύνατον να επαρκέσουν τα λαμβανόμενα εθνικά μέτρα.

(39)  Λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό χαρακτήρα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και τις φυσικές τους διακυμάνσεις, και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι οι πιέσεις και οι επιπτώσεις που υφίστανται ποικίλλουν συναρτήσει της εξέλιξης των επιμέρους μοντέλων ανθρώπινης δραστηριότητας και των συνεπειών της μεταβολής του κλίματος, είναι καθοριστικής σημασίας να αναγνωριστεί ότι ο ορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης είναι δυναμικός και ελαστικός και ότι επιβάλλεται να αναπροσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, θεωρείται σκόπιμο η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος να είναι ελαστική και προσαρμοστική. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να προβλέπεται η τακτική επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών.

(40)  Είναι επίσης αναγκαίο να προβλέπεται η δημοσίευση των προγραμμάτων μέτρων και των επικαιροποιήσεων αυτών, καθώς και η σύνταξη ενδιάμεσων εκθέσεων που να υποβάλλονται στην Επιτροπή και να περιγράφουν την πρόοδο εφαρμογής του προγράμματος.

(41)  Για να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του ευρύτερου κοινού στη θέσπιση, την εφαρμογή και την επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η κοινοποίηση διάφορων στοιχείων των θαλάσσιων στρατηγικών ή των αντιστοίχων επικαιροποιήσεών τους καθώς και, κατόπιν διατύπωσης σχετικού αιτήματος, αντίστοιχων εγγράφων αναφοράς και πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάστρωση των θαλάσσιων στρατηγικών.

(42)  Είναι ενδεδειγμένο η Επιτροπή να υποβάλει την πρώτη έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός δύο ετών από την παραλαβή όλων των προγραμμάτων μέτρων και, οπωσδήποτε, έως το 2017 το αργότερο. Οι εκθέσεις που εν συνεχεία θα συντάσσει η Επιτροπή επιβάλλεται να δημοσιεύονται ανά εξαετία.

(43)  Πρέπει να προβλέπεται η έγκριση των προσαρμογών των προτύπων για την αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της παρακολούθησης, των περιβαλλοντικών στόχων και των τεχνικών δελτίων διαβίβασης και επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να συμφωνούν με την οδηγία 2007/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)(16).

(44)  Τα ρυθμιστικά μέτρα για τη διαχείριση των αλιευμάτων εμπίπτουν και στην παρούσα οδηγία, επειδή επιτρέπεται να λαμβάνονται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής βάσει επιστημονικών τεκμηρίων όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής(17). Ο έλεγχος των αποβλήτων και των εκπομπών λόγω χρήσης ραδιενεργών υλικών διέπεται από τα άρθρα 30 και 31 της Συνθήκης Ευρατόμ και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην παρούσα οδηγία.

(45)  Η μελλοντική μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας και τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(46)  Δεδομένου ότι οι στόχοι των προς ανάληψη δράσεων είναι ανέφικτοι σε επίπεδο κρατών μελών και ότι λόγω κλίμακας ή επιπτώσεων της εκάστοτε δράσης μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Διαπιστώνεται επίσης ότι η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαραίτητα για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων και ως εκ τούτου είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο προαναφερόμενο άρθρο.

(47)  Οι δράσεις των κρατών μελών θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης και σε μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.

(48)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδιαίτερα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν προκειμένω, επιδιώκεται ιδίως να προαχθεί η ενσωμάτωση στις κοινοτικές πολιτικές ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(49)  Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(18),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Θέμα

Η παρούσα οδηγία καθιερώνει πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το έτος 2017, και λαμβάνουν μέτρα τα οποία

   α) εξασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή επιτρέπουν την αποκατάστασή του ή, όταν αυτό είναι δυνατόν, αποκαθιστούν τη δομή, τη λειτουργία και τις διαδικασίες της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων·
   β) προλαμβάνουν και εξαφανίζουν σταδιακά τη ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει επίπτωση ή σημαντικός κίνδυνος για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις θεμιτές χρήσεις της θάλασσας·
   γ) διατηρούν τη χρήση των θαλάσσιων υπηρεσιών και αγαθών και των άλλων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον σε επίπεδα τα οποία είναι αειφόρα και τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες και τις δραστηριότητες των μελλοντικών γενεών, ούτε τη δυνατότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις αλλαγές που προκύπτουν από τη φύση και από τους ανθρώπους.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα και μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος των συνδεδεμένων και υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Άρθρο 3

Υφιστάμενες υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

   α) των υφισταμένων υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών των κρατών μελών ή της Κοινότητας σε κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων· και
   β) της αρμοδιότητας των κρατών μελών σε υφιστάμενες διεθνείς θεσμικές δομές.

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

  1. "ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα":
   όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής βάσης από την οποία υπολογίζονται τα χωρικά ύδατα, μέχρι τα όρια της περιοχής που καλύπτει η εθνική κυριαρχία ή η δικαιοδοσία των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του βυθού των ως άνω υδάτων και του υπεδάφους του· και
   όλα τα παλιρροιακά ύδατα -είτε βρίσκονται εντός των κρατών μελών είτε εφάπτονται προς αυτά- από τα οποία υπολογίζεται το εύρος των χωρικών υδάτων, και όλη η ξηρά ή ο θαλάσσιος βυθός που καλύπτεται διακεκομμένα ή συνεχώς από τέτοια ύδατα·
  2. "περιβαλλοντική κατάσταση": η συνολική κατάσταση του περιβάλλοντος στα εν λόγω θαλάσσια ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη:
   α) τη δομή, τη λειτουργία και τις διαδικασίες που συνθέτουν το θαλάσσιο περιβάλλον·
   β) τα συστατικά, συνθήκες και παράγοντες είτε ακουστικούς, βιολογικούς, κλιματικούς, γεωγραφικούς, γεωλογικούς, φυσικούς είτε φυσιογραφικούς, που αλληλεπιδρούν και καθορίζουν τη συνθήκη, την παραγωγικότητα, την ποιότητα και την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Τα συστατικά, συνθήκες και παράγοντες που αναφέρονται στο στοιχείο β) περιλαμβάνουν τους παράγοντες που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν οι εν λόγω δραστηριότητες πραγματοποιούνται εντός ή εκτός των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων·

  3. "καλή περιβαλλοντική κατάσταση": η κατάσταση του περιβάλλοντος όταν:
   α) η δομή, η λειτουργία και οι διαδικασίες των οικοσυστημάτων που αποτελούν το θαλάσσιο περιβάλλον επιτρέπουν στα εν λόγω οικοσυστήματα να λειτουργούν πλήρως, κατά τρόπο αυτοσυντηρούμενο, σύμφωνα με τις φυσικές διαδικασίες. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα διατηρούν τη φυσική αντοχή τους απέναντι σε μια πιο εκτεταμένη περιβαλλοντική αλλαγή· και
   β) όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες εντός και εκτός της εν λόγω περιοχής αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης κατά τρόπο ο οποίος καθιστά τη συλλογική πίεσή τους επί των θαλάσσιων οικοσυστημάτων συμβατή με την καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Η χρήση των θαλάσσιων υπηρεσιών και αγαθών, και άλλων δραστηριοτήτων που ασκούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν υπερβαίνει τα επίπεδα τα οποία είναι αειφόρα, στο πλαίσιο της κατάλληλης γεωγραφικής κλίμακας για τη σχετική αξιολόγηση. Το δυναμικό για τις χρήσεις και τις δραστηριότητες των μελλοντικών γενεών στο θαλάσσιο περιβάλλον διατηρείται· και
   γ) η βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα προστατεύονται, αποφεύγεται η επιδείνωση, είναι δυνατή η ανάκτηση και, στο μέτρο του δυνατού, ανασυντίθενται η δομή, η λειτουργία και οι διαδικασίες τους · και
   δ) η ρύπανση και η ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, στο θαλάσσιο περιβάλλον μειώνονται συνεχώς ώστε να εξασφαλισθεί ότι η επίπτωση ή ο κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα της θάλασσας, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τους νόμιμους χρήστες της θάλασσας έχει ελαχιστοποιηθεί· και
   ε) τηρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι·
   4. "ρύπανση": η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, ως συνέπεια της ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών ή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, στο θαλάσσιο περιβάλλον η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει ζημιογόνες επιπτώσεις ικανές να βλάψουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, να δημιουργήσει κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και να αποτελέσει εμπόδιο στις νόμιμες χρήσεις της θάλασσας·
   5. "θαλάσσιες ζώνες προστασίας": περιοχές στις οποίες περιορίζονται ή απαγορεύονται οι δραστηριότητες εκείνες που αναγνωρίζεται ότι προκαλούν σημαντικές πιέσεις και/ή επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι θαλάσσιες ζώνες προστασίας προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη κατά την προπαρασκευαστική φάση της θαλάσσιας στρατηγικής και ανήκουν σε σύστημα θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού ο οποίος είναι συνεπής σε κοινοτικό, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, και συμφωνεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις στις οποίες η Κοινότητα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 5

Θαλάσσιες περιοχές και υποπεριοχές

1.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία αναφορικά με τις ακόλουθες θαλάσσιες περιφέρειες:

   α) Βαλτική Θάλασσα·
   β) Βορειοανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός·
   γ) Μεσόγειο Θάλασσα·
   δ) Μαύρη Θάλασσα.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται, για να λάβουν υπόψη τις ιδιομορφίες κάποιας επιμέρους περιοχής, να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία αναφερόμενα σε υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υδάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, εφόσον η οροθέτηση ανάλογων υποδιαιρέσεων είναι συνεπής προς τις διεθνείς συμφωνίες και συμφωνεί προς τις κατωτέρω θαλάσσιες υποπεριφέρειες:

  α) στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό:
   i) την ευρύτερη Βόρεια Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του Kattegat, του διαύλου της Μάγχης, των θαλάσσιων υδάτων που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του Βελγίου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου·
   ii) στις Κελτικές Θάλασσες, τα θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου·
   iii) στον Βισκαϊκό Κόλπο και στην Ιβηρική Ακτή, τα θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας·
   iv) στον Ατλαντικό Ωκεανό, τα θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Πορτογαλίας γύρω από τις Νήσους Αζόρες και Μαδέρα καθώς και της Ισπανίας γύρω από τις Κανάριες Νήσους·
  β) στη Μεσόγειο Θάλασσα:
   i) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, τα θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας·
   ii) στην Αδριατική Θάλασσα, τα θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ιταλίας, της Σλοβενίας και της Κροατίας·
   iii) στο Ιόνιο Πέλαγος, τα θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας·
   iv) στο Αιγαίο Πέλαγος, τα θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε υποδιαίρεση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 30, παράγραφος 1.

3.  Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια, τα ενεχόμενα κράτη μέλη επιτυγχάνουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση στα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα εντός κάθε μιας από αυτές τις περιφέρειες το αργότερο μέχρι το 2017, χάρη στη δημιουργία και την εφαρμογή μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την εν λόγω περιφέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ενδεδειγμένες μονάδες διαχείρισης στα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατά τους σε σχέση με εκάστη θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια. Οι μονάδες διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, υφιστάμενες μονάδες διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς και προσδιορίζονται από τους συντονιστές στην οικεία θαλάσσια στρατηγική.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, έως την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, για οιαδήποτε ορισθείσα μονάδα διαχείρισης.

Άρθρο 6

Θαλάσσιες στρατηγικές

1.  Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας θαλάσσιες στρατηγικές.

2.  Το κράτος μέλος το οποίο κατέχει από κοινού μια θαλάσσια περιφέρεια εξασφαλίζει ότι μια ενιαία κοινή θαλάσσια στρατηγική θα αναπτυχθεί ανά περιφέρεια ή υποπεριφέρεια για τα ύδατα τα οποία εμπίπτουν στην κυριαρχία του ή στη δικαιοδοσία του εντός αυτής της περιφέρειας. Έκαστο κράτος μέλος καταστρώνει, όσον αφορά την αντίστοιχη θαλάσσια περιφέρεια, θαλάσσια στρατηγική για τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατά του σύμφωνα με το κατωτέρω σχέδιο δράσης:

α)   Προετοιμασία:

   i) αρχική εκτίμηση, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως ...(19), της επικρατούσας περιβαλλοντικής κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 10·
   ii) καθορισμός, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως ...*, της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1·
   iii) θέσπιση, έως ...(20)*, σειράς περιβαλλοντικών στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1·
   iv) θέσπιση και υλοποίηση, έως ...**, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες υφίστανται διαφορετικές προβλέψεις στην αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία, προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική επικαιροποίηση των στόχων σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1·

β)   Προγράμματα μέτρων:

   i) κατάρτιση, το αργότερο έως το 2012, προγράμματος μέτρων με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφοι 1, 3 και 5·
   ii) έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του προγράμματος που προβλέπεται στο σημείο i), το αργότερο έως το 2014 σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 8.

3.  Όταν κράτη μέλη, που κατέχουν από κοινού μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια, συμφωνούν για την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παράγραφο 2, στοιχεία α) και β) ταχύτερα από ό,τι προβλεπόταν, ενημερώνουν την Επιτροπή για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμά τους και προχωρούν αναλόγως.

Τα εν λόγω κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλη κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των προσπαθειών που καταβάλλουν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της μετατροπής της ζώνης σε πιλοτική ζώνη.

Οι διατάξεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 2 δεν εμποδίζουν κανένα κράτος μέλος από το να διατηρήσει ή να εισαγάγει αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα.

4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο 2 όσον αφορά τα άρθρα 10, 11 , 12, 13 και 16 θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν σε συμφωνία με το άρθρο 8 και κατά τρόπο ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα μια απλή κοινή θαλάσσια στρατηγική ανά περιφέρεια, καθώς και κοινή αναφορά σχετικά με τα συστατικά που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα.

Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια, το κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή ανακοινώνει, εντός προθεσμίας 3 μηνών, την έκθεση που έχει εκπονηθεί στην Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη.

5.  Η θαλάσσια περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας μπορεί να αποτελέσει πιλοτική περιοχή για την εφαρμογή της θαλάσσιας στρατηγικής. Το προσεχές Σχέδιο Δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα της Επιτροπής του Ελσίνκι (ΗΕLCΟΜ), μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη πηγή για τη χρησιμοποίηση της Βαλτικής Θάλασσας προς το σκοπό αυτό.

Τα κράτη μέλη της περιοχής θα καταρτίσουν, το αργότερο έως το 2010, κοινό πρόγραμμα μέτρων για τη θαλάσσια περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), με σκοπό την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στη θαλάσσια περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας.

Άρθρο 7

Θαλάσσιες ζώνες προστασίας

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν στις στρατηγικές τους μέτρα προστασίας περιοχών, ανά περιφέρεια και υποπεριφέρεια, οι οποίες προσδιορίζονται ως "θαλάσσιες ζώνες προστασίας".

Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, στο πλαίσιο των περιφερειακών και υποπεριφερειακών στρατηγικών τους, μέτρα για τη δημιουργία κλειστών θαλασσίων βιοτόπων, με στόχο την προστασία και τη διατήρηση των πλέον ευαίσθητων θαλασσίων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

2.  Το κράτος μέλος που θεσπίζει πρόγραμμα μέτρων συμπεριλαμβάνει μεταξύ των μέτρων του προγράμματός του τη χρήση χωρικών μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη χρήση ειδικών περιοχών διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, τη χρήση ειδικών ζωνών προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών(21) (οδηγία για τα πτηνά), καθώς και θαλάσσιων ζωνών προστασίας όπως συμφωνήθηκε στην Απόφαση VΙΙ/5 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, καθώς και μέτρα που απορρέουν από άλλες διεθνείς ή περιφερειακές συμφωνίες τις οποίες έχει προσυπογράψει η Κοινότητα.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αυτές οι περιοχές συμβάλλουν σε ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό δίκτυο θαλάσσιων ζωνών προστασίας το αργότερο έως το 2012, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές ικανοποιητικού μεγέθους οι οποίες απολαύουν πλήρους προστασίας από όλες τις εξαγωγικές χρήσεις, για να προστατεύονται, μεταξύ άλλων, η ωοτοκία, ο θηλασμός και τα εδάφη διατροφής και για να διατηρείται ή να ανακτάται η ακεραιότητα, η δομή και η λειτουργία των οικοσυστημάτων.

4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα ή περισσότερα μητρώα για τις εν λόγω θαλάσσιες ζώνες προστασίες οι οποίες θα πρέπει να οριστικοποιηθούν το αργότερο στις ...(22)*

5.  Το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο ή στα εν λόγω μητρώα.

6.  Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια το ή τα μητρώα των ζωνών θαλάσσιας προστασίας θα πρέπει να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται.

Άρθρο 8

Συνεργασία και συντονισμός με τρίτες χώρες

1.  Τα κράτη μέλη που διαθέτουν θαλάσσια ύδατα εντός της ιδίας θαλάσσιας περιφέρειας ή υποπεριφέρειας συνεργάζονται και συντονίζουν τις ενέργειές των για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας.

Εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις ήδη καθιερωμένες θεσμικές δομές της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιφέρειας ή υποπεριφέρειας και, στο μέτρο του δυνατού, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν αποφασιστεί εκεί, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να είναι ειδικότερα συμβατά με το άρθρο 22.

2.  Για τους σκοπούς του καθορισμού και της εφαρμογής μιας θαλάσσιας στρατηγικής, τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντονίζουν τις ενέργειές των με:

   α) τρίτες χώρες που διαθέτουν κυριαρχία ή δικαιοδοσία σε θαλάσσιες ζώνες στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια·
   β) τρίτες χώρες των οποίων σκάφη υπό εθνική σημαία ασκούν δραστηριότητες στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια· και
   γ) τρίτες χώρες που είναι ηπειρωτικές αλλά έχουν στα εδάφη τους συγκεντρωμένες ή διασκορπισμένες πηγές ρύπανσης η οποία μεταφέρεται στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια μέσω ποταμών ή της ατμόσφαιρας.

Στο εν λόγω πλαίσιο, τα κράτη μέλη βασίζονται κατά το δυνατόν σε υφιστάμενα προγράμματα και δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο δομών που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες.

Στο πλαίσιο διεθνών ή και περιφερειακών συμφωνιών που έχει συνάψει η Κοινότητα με οργανισμούς και τρίτες χώρες που διαθέτουν κυριαρχία ή δικαιοδοσία

   σε ύδατα που συνορεύουν με ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα,
   σε σκάφη που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα και
   σε επίγεια εδάφη που δύνανται να προκαλέσουν μόλυνση σε ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα,
  

τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν την υιοθέτηση μέτρων και προγραμμάτων για Θαλάσσιες στρατηγικές σύμφωνα με τις διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ.

3.  Η Επιτροπή, έως το 2007, καθορίζει ρυθμιστικό πλαίσιο, με επικέντρωση σε περιβαλλοντικά κριτήρια, για να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους πριν από σχέδια υποδομής μείζονος σημασίας στο θαλάσσιο περιβάλλον.

4.   Η ΕΕ δεν θα πρέπει να χορηγεί ενισχύσεις, λόγου χάριν στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής, παρά μόνο σε κατόχους εκμετάλλευσης που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η δραστηριότητά τους χαρακτηρίζεται από ισορροπημένη χρήση των θρεπτικών υλών, δηλαδή ότι δεν συνεπάγεται εντατική απόπλυση λιπαντικών ουσιών στα ύδατα υποδοχής.

Άρθρο 9

Αρμόδιες εθνικές αρχές

1.  Τα κράτη μέλη, μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 30, παράγραφος 1, ορίζουν για εκάστη θαλάσσια περιφέρεια την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατά τους.

Εντός έξι μηνών από την προαναφερόμενη ημερομηνία, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών που έχουν ορίσει καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙI.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων εθνικών αρχών όλων των αντίστοιχων διεθνών φορέων στους οποίους συμμετέχουν.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει δυνάμει της παραγράφου 1 εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει ανάλογη μεταβολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Θαλάσσιες στρατηγικές: Προετοιμασία

Άρθρο 10

Εκτίμηση

1.  Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια, τα κράτη μέλη διενεργούν αρχική εκτίμηση των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων τους η οποία μεταξύ άλλων καλύπτει τα εξής:

   α) ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών, των λειτουργιών και της επικρατούσας περιβαλλοντικής κατάστασης στα εν λόγω ύδατα βάσει του μη εξαντλητικού καταλόγου στοιχείων του πίνακα 1 του Παραρτήματος IΙI, η οποία καλύπτει τα είδη των οικολογικών ενδιαιτημάτων, τα βιολογικά στοιχεία, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και την υδρομορφολογία·
  β) ανάλυση των κυρίαρχων πιέσεων και επιπτώσεων, συμπεριλαμβανόμενης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, στην περιβαλλοντική κατάσταση των ως άνω υδάτων η οποία:
   i) βασίζεται στον μη εξαντλητικό κατάλογο στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ·
   ii) καλύπτει τις αθροιστικές και συνεργειακές επιδράσεις, καθώς και τις αντιληπτές τάσεις και
   iii) λαμβάνει υπόψη τις εύστοχες αξιολογήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν βάσει της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας·
   γ) οικονομική και κοινωνική ανάλυση της χρήσης τους και του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

2.  Οι αναλύσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 1 λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τα παράκτια, μεταβατικά και χωρικά ύδατα τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(23), της οδηγίας 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης(24) και της οδηγίας …/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … για τα πρότυπα ποιότητας για το περιβάλλον και τους ελέγχους των εκπομπών στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ(25), ώστε να προκύπτει καθολική εκτίμηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

3.  Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια, τα κράτη μέλη προετοιμάζουν την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταβάλλοντας προσπάθειες, μέσω του συντονισμού που καθορίζεται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3, για να εξασφαλίσουν ότι:

   α) οι μέθοδοί τους αξιολόγησης είναι συνεκτικές μεταξύ των κρατών μελών που ανήκουν στην ίδια θαλάσσια περιφέρεια·
   β) οι διασυνοριακές επιπτώσεις και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη·
   γ) οι απόψεις των κρατών μελών που ανήκουν στην ίδια θαλάσσια περιφέρεια λαμβάνονται επίσης υπόψη.

4.   Δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση θα είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος καθώς και τις περιφερειακές οργανώσεις και συμβάσεις τις σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία όχι αργότερα από τρεις μήνες μετά την περάτωση αυτής της αξιολόγησης, για χρήση σε πανευρωπαϊκές θαλάσσιες αξιολογήσεις, ειδικότερα δε την αναθεώρηση του καθεστώτος του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 3, στοιχείο β).

Άρθρο 11

Καθορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης

1.  Συναρτήσει της αρχικής εκτίμησης η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη ορίζουν για τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα και όσον αφορά εκάστη των εμπλεκομένων θαλάσσιων περιφερειών, δέσμη ειδικών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, βάσει των γενικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής, των κριτηρίων και των προτύπων που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ.

Προς τούτο λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και IIΙ σχετικά με τις κατηγορίες οικολογικών ενδιαιτημάτων, τα βιολογικά στοιχεία, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και την υδρομορφολογία.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διενεργηθείσα εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, καθώς και όσα ορίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων.

Άρθρο 12

Θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων

1.  Βάσει της αρχικής εκτίμησης η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη θεσπίζουν από κοινού για εκάστη των θαλάσσιων περιφερειών ενιαία αναλυτική δέσμη περιβαλλοντικών στόχων, με σκοπό να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση το αργότερο το 2017, και συναφών δεικτών για όλα τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατά τους, λαμβάνοντας υπόψη τον μη εξαντλητικό κατάλογο χαρακτηριστικών του Παραρτήματος IV.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω στόχων και δεικτών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων περιβαλλοντικών στόχων που έχουν ορισθεί σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο όσον αφορά τα εν λόγω ύδατα, και διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα σχετικά διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους περιβαλλοντικούς στόχους στην Επιτροπή το αργότερο τρεις μήνες μετά τη θέσπισή τους.

Άρθρο 13

Θέσπιση προγραμμάτων παρακολούθησης

1.  Βάσει της αρχικής εκτίμησης που διενεργείται δυνάμει του άρθρου 10, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη διαμορφώνουν και υλοποιούν συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων τους συναρτήσει των καταλόγων που περιέχονται στα Παραρτήματα III και V και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12.

Τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να είναι συνεπή εντός των θαλάσσιων περιφερειών ή υποπεριφερειών και να βασίζονται στις διατάξεις περί αξιολόγησης και παρακολούθησης που ορίζονται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, και ειδικότερα τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, ή απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, ή κατόπιν πρωτοβουλιών της Κοινότητας σχετικά με τις υποδομές χωρικών πληροφοριών και GMES (Παγκόσμια Επιτήρηση για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια) ειδικότερα για τις θαλάσσιες υπηρεσίες, στο βαθμό που τέτοιες απαιτήσεις αφορούν ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα του κράτους μέλους στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια.

2.  Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια, τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα παρακολούθησης σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζει η παράγραφος 1, μεριμνούν δε, χάριν συντονισμού, ώστε να εξασφαλισθεί ότι:

   α) οι μέθοδοι παρακολούθησης χαρακτηρίζονται από συνοχή μεταξύ των κρατών μελών και βασίζονται σε σαφώς προσδιορισθέντες κοινούς στόχους·
   β) λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα σχετικά διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

3.  Εφόσον είναι σκόπιμο, η Επιτροπή, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, εγκρίνει προδιαγραφές και τυποποιημένες μεθόδους παρακολούθησης και εκτίμησης που λαμβάνουν υπόψη τις ήδη υφιστάμενες δεσμεύσεις και εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.

4.  Δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από τα εν λόγω προγράμματα επιτήρησης θα είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, καθώς και στις περιφερειακές οργανώσεις και συμβάσεις τις σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία, όχι αργότερα από τρεις μήνες μετά την περάτωση αυτών των προγραμμάτων, για χρήση σε πανευρωπαϊκές θαλάσσιες αξιολογήσεις, ειδικότερα δε την αναθεώρηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 3, στοιχείο β).

Άρθρο 14

Θαλάσσια ρύπανση

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα καθώς και προγράμματα ιχνηλασιμότητας και ανιχνευσιμότητας για τη θαλάσσια ρύπανση.

Άρθρο 15

Έγκριση

Βάσει των κοινοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, το άρθρο 11, παράγραφος 2, το άρθρο 12, παράγραφος 2 και το άρθρο 13, παράγραφος 2, η Επιτροπή αξιολογεί για κάθε θαλάσσια περιφέρεια και κράτος μέλος κατά πόσον τα κοινοποιηθέντα στοιχεία συνιστούν πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Κατά τις εν λόγω εκτιμήσεις, η Επιτροπή εξετάζει τη συνέπεια των πλαισίων εντός των επιμέρους θαλάσσιων περιφερειών και ανά την Κοινότητα.

Για τους σκοπούς της εκτίμησης, η Επιτροπή δύναται να καλεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη να παράσχουν τις συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι ενδεχομένως απαραίτητες για να καταλήξει σε απόφαση.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης των προγραμμάτων παρακολούθησης που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 13, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, για οποιοδήποτε εκ των κρατών μελών, απόρριψη του πλαισίου ή στοιχείου αυτού, εάν θεωρήσει ότι δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Θαλάσσιες στρατηγικές: Προγράμματα μέτρων

Άρθρο 16

Προγράμματα μέτρων

1.  Τα κράτη μέλη αποφασίζουν για εκάστη θαλάσσια περιφέρεια στα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατά τους, τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για να επιτευχθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση όπως ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.

Τα εν λόγω μέτρα εκπονούνται βάσει της αρχικής εκτίμησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τα είδη μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα VI, τις σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, και βασίζονται στις ακόλουθες περιβαλλοντικές αρχές:

   α) την αρχή της προφύλαξης και τις αρχές ότι αναλαμβάνεται προληπτική δράση, ότι η περιβαλλοντική ζημία αποκαθίσταται, κατά προτεραιότητα, στην πηγή και ότι ο ρυπαίνων πληρώνει·
   β) σε μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν βάσει του άρθρου 14 για την ανιχνευσιμότητα και την ιχνηλασιμότητα της θαλάσσιας ρύπανσης.

2.  Τα προγράμματα μέτρων των κρατών μελών ενσωματώνουν μέτρα χωρικής προστασίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη χρήση ειδικών περιοχών διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, τη χρήση ειδικών ζωνών προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ, καθώς και θαλάσσιων ζωνών προστασίας όπως συμφωνήθηκε στην Απόφαση VΙΙ/5 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, καθώς και μέτρα που απορρέουν από άλλες διεθνείς ή περιφερειακές συμφωνίες τις οποίες έχει προσυπογράψει η Κοινότητα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αυτές οι περιοχές συμβάλλουν σε ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό δίκτυο θαλάσσιων ζωνών προστασίας το αργότερο έως το 2012, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές ικανοποιητικού μεγέθους οι οποίες απολαύουν πλήρους προστασίας από όλες τις εξαγωγικές χρήσεις, για να προστατεύονται, μεταξύ άλλων, η ωοτοκία, ο θηλασμός και τα εδάφη διατροφής και για να διατηρείται ή να ανακτάται η ακεραιότητα, η δομή και η λειτουργία των οικοσυστημάτων.

3.  Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τα μέτρα που εκπονούνται δυνάμει της παραγράφου 1 σε πρόγραμμα μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που απαιτούνται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία ή από αντίστοιχες διεθνείς συμφωνίες. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ωφέλειες που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, της οδηγίας 2006/7/ΕΚ και της οδηγίας .../.../ΕΚ [σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για το περιβάλλον στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα].

4.  Τα προγράμματα μέτρων συμπεριλαμβάνουν ειδικότερα:

   α) τα μέτρα σχετικά με τα παράκτια, μεταβατικά και χωρικά ύδατα βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· και
   β) τα μέτρα προστασίας των θαλασσίων ζωνών προστασίας βάσει του άρθρου 7.

5.  Κατά την εκπόνηση του προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία στην αειφόρο ανάπτυξη και ιδίως στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των υπό μελέτη μέτρων. Τα κράτη μέλη δημιουργούν πλαίσια και πλατφόρμες που επιτρέπουν τη διατομεακή επεξεργασία θαλάσσιων ζητημάτων. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο από περιβαλλοντικής άποψης αλλά να συνδυάζει τις φυσικές επιστήμες με την οικονομική, κοινωνική και διοικητική ανάπτυξη της περιοχής.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα να είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά, ενώ παράλληλα διενεργούν εκτιμήσεις του αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αναλύσεων οικονομικής αποδοτικότητας, πριν από την εισαγωγή οιουδήποτε νέου μέτρου.

6.  Τα κράτη μέλη αναφέρουν στα προγράμματα μέτρων τους πώς εφαρμόζονται τα μέτρα και πώς αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1.

7.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή καθώς και οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο κράτος μέλος σχετικά με τα προγράμματα μέτρων, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωσή τους.

8.  Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα καθίστανται επιχειρησιακά εντός δύο ετών από την ολοκλήρωσή τους.

9.  Μετά από διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή καθορίζει, το αργότερo ...(26), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 28, παράγραφος 2, τα λεπτομερή κριτήρια και πρότυπα, ενόψει της εφαρμογής των αρχών της χρηστής διαχείρισης των ωκεανών.

Άρθρο 17

Εξαιρέσεις

1.  Εφόσον ένα κράτος μέλος το οποίο έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα μέτρων βάσει του άρθρου 16, παράγραφος 1, προσδιορίσει μια περίπτωση όπου, λόγω οποιουδήποτε από τους κατωτέρω λόγους, είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και καλή περιβαλλοντική κατάσταση με μέτρα τα οποία λαμβάνει το συγκεκριμένο κράτος μέλος, οφείλει να προσδιορίσει επακριβώς αυτή την περίπτωση στο πρόγραμμα μέτρων του και να παράσχει στην Επιτροπή τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να τεκμηριώσει την άποψή του:

   α) ο περιβαλλοντικός στόχος δεν είναι σημαντικός για το εν λόγω κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν αφορά το εν λόγω κράτος μέλος·
   β) η δυνατότητα να εγκρίνει το ή τα εν λόγω μέτρα δεν εμπίπτει αποκλειστικά στην εξουσία του εν λόγω κράτους μέλους βάσει του κοινοτικού δικαίου·
   γ) η εξουσία να εγκρίνει το ή τα εν λόγω μέτρα δεν εμπίπτει αποκλειστικά στην εξουσία του εν λόγω κράτους μέλους βάσει του διεθνούς δικαίου·
   δ) η δράση ή η αδράνεια εκ μέρους άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή άλλου διεθνούς οργανισμού·
   ε) οι φυσικές αιτίες ή η ανωτέρα βία·
   στ) οι κλιματολογικές αλλαγές·
   ζ) οι τροποποιήσεις ή οι μεταβολές των φυσικών χαρακτηριστικών των θαλάσσιων υδάτων λόγω δράσεων που αναλαμβάνονται για επιτακτικούς και πρωταρχικής σημασίας λόγους δημοσίου συμφέροντος.

2.  Κάθε κράτος μέλος που επικαλείται την αιτία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχεία β), γ), δ), ε) ή στ), περιλαμβάνει στο πρόγραμμα μέτρων του, κατάλληλα μέτρα ad hoc συμβατά με το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, ώστε να ελαχιστοποιήσει το μέγεθος στο οποίο η καλή περιβαλλοντική κατάσταση δεν μπορεί να επιτευχθεί στα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα στην αντίστοιχη θαλάσσια περιφέρεια.

3.  Κάθε κράτος μέλος το οποίο επικαλείται την αιτία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο ζ) εξασφαλίζει ώστε οι τροποποιήσεις ή οι μεταβολές να μην αποκλείουν ή θέτουν σε κίνδυνο οριστικά και αμετάκλητα την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στην αντίστοιχη θαλάσσια περιφέρεια.

4.  Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται την αιτία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β), και η Επιτροπή δέχεται την ισχύ του εν λόγω σκεπτικού, η Επιτροπή παίρνει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω περιβαλλοντικός στόχος θα υλοποιηθεί.

Άρθρο 18

Ενημέρωση

Όταν ένα κράτος μέλος εντοπίζει θέμα το οποίο έχει αντίκτυπο στην περιβαλλοντική κατάσταση των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων του και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά και παρέχει τις απαραίτητες αποδείξεις για να τεκμηριώσει την άποψή του.

Άρθρο 19

Έγκριση

Βάσει των κοινοποιήσεων των προγραμμάτων μέτρων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 7, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο σε κάθε κράτος μέλος τα κοινοποιημένα προγράμματα συνιστούν το ενδεδειγμένο μέσο για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 11, παράγραφος 1.

Κατά τη διενέργεια αναλόγων εκτιμήσεων, η Επιτροπή εξετάζει τη συνέπεια των προγραμμάτων μέτρων ανά την Κοινότητα.

Για τους σκοπούς της εκτίμησης, η Επιτροπή δύναται να καλέσει το οικείο κράτος μέλος να παράσχει κάθε συμπληρωματική πληροφορία που της είναι απαραίτητη για να καταλήξει σε απόφαση.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης των προγραμμάτων μέτρων, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, για οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη, να απορρίψει ένα πρόγραμμα ή πτυχή του εφόσον κρίνει ότι δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Επικαιροποίηση, εκθέσεις και ενημέρωση του κοινού

Άρθρο 20

Επικαιροποίηση

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών των θαλάσσιων περιφερειών.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τα εξής στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών τους κάθε έξι έτη μετά την αρχική θέσπισή τους:

   α) την αρχική εκτίμηση και τον καθορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 και το άρθρο 11, παράγραφος 1, αντιστοίχως·
   β) τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 1·
   γ) τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1·
   δ) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3.

3.  Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις επικαιροποιήσεις λόγω των διενεργούμενων επανεξετάσεων βάσει της παραγράφου 2, διαβιβάζονται στην Επιτροπή και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο κράτος μέλος εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 4.

4.  Τα άρθρα 15 και 19 εφαρμόζονται κατ'αναλογία.

Άρθρο 21

Ενδιάμεσες εκθέσεις

Τα κράτη μέλη, εντός τριών ετών από τη δημοσίευση κάθε προγράμματος μέτρων ή επικαιροποίησης σχετικών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 4, υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση η οποία περιγράφει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο 22

Δημόσια διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού

1.  Σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον(27), τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε στη θέσπιση των θαλάσσιων στρατηγικών που προβλέπονται στα κεφάλαια II και III καθώς και στην επικαιροποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 20.

2.  Σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εμπλέκουν, όπου είναι δυνατό, ενδιαφερόμενα μέρη χρησιμοποιώντας υφιστάμενους οργανισμούς ή φορείς διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας Συμβάσεις Περιφερειακών Θαλασσών, Επιστημονικούς Συμβουλευτικούς Οργανισμούς και Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια.

3.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μια δομή συνεννόησης και τακτικών ανταλλαγών πληροφοριών με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, τους εμπειρογνώμονες, τους ΜΚΟ και το σύνολο των ενεχομένων χρηστών στη θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια. Η εν λόγω δομή θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια για την αλιεία που συνιστά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και διαθέτουν προς σχολιασμό στο κοινό συνόψεις των στοιχείων των θαλάσσιων στρατηγικών ή των αντιστοίχων επικαιροποιήσεών τους, ως εξής:

   α) την αρχική εκτίμηση και τον ορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 10, παράγραφος 1 και στο άρθρο 11, παράγραφος 1·
   β) τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1·
   γ) τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1·
   δ) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3.

5.  Σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες(28), κατόπιν διατύπωσης σχετικής αίτησης, εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα έγγραφα γενικότερης τεκμηρίωσης και τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάστρωση των θαλάσσιων στρατηγικών. Ιδίως διατίθενται στο κοινό μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου ενδεδειγμένου τηλεπικοινωνιακού μέσου τα στοιχεία και οι πληροφορίες που προκύπτουν από την αρχική εκτίμηση και τα προγράμματα παρακολούθησης.

Τα κράτη μέλη παραχωρούν στην Επιτροπή, για την εκτέλεση των καθηκόντων της, απεριόριστη πρόσβαση και χρήση δικαιωμάτων όσον αφορά τα ως άνω δεδομένα και πληροφορίες.

Άρθρο 23

Εκθέσεις της Επιτροπής

1.  Η Επιτροπή δημοσιεύει πρώτη έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός δύο ετών από την παραλαβή όλων των προγραμμάτων μέτρων και οπωσδήποτε το αργότερο έως το 2017.

Η Επιτροπή δημοσιεύει εν συνεχεία ανάλογες εκθέσεις ανά έξι έτη.

Η Επιτροπή υποβάλλει τις εν λόγω εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2.  Ως τις ...(29), η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση η οποία να εντοπίζει την ύπαρξη συγκρούσεων ή συμπληρωματικότητας μεταξύ των πιθανών βελτιώσεων της παρούσας οδηγίας και των υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών που αναφέρει το άρθρο 3.

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.  Οι εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα εξής:

   α) επισκόπηση της προόδου που έχει συντελεστεί όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
   β) επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κοινότητα, που εκτελείται σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τους συναφείς περιφερειακούς οργανισμούς και συμβάσεις με αντικείμενο τη θάλασσα και την αλιεία·
   γ) επισκόπηση των θαλάσσιων στρατηγικών, από κοινού με προτάσεις για τη βελτίωσή τους·
   δ) σύνοψη των εκτιμήσεων της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 19, σε σχέση με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 18·
   ε) σύνοψη της ανταπόκρισης σε εκάστη των εκθέσεων που υποβάλλουν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21·
   στ) σύνοψη των απαντήσεων στα σχόλια που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις προηγούμενες θαλάσσιες στρατηγικές.

4.  Ως τις ...(30), η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την κατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος των υδάτων της Αρκτικής που έχουν σημασία για την Κοινότητα και, όπου αυτό είναι πρόσφορο προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά μέτρα για την προστασία τους με στόχο την καθιέρωση της Αρκτικής ως προστατευόμενης περιοχής, όπως ακριβώς με την Ανταρκτική, και για το χαρακτηρισμό της ως "φυσικού οικοτόπου αφιερωμένου στην ειρήνη και την επιστήμη".

Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα που περιλαμβάνουν ύδατα στην Αρκτική θέτουν στη διάθεση του Αρκτικού Συμβουλίου τα πορίσματα της αρχικής αξιολόγησης σχετικά με τα εν λόγω ύδατα.

Άρθρο 24

Έκθεση προόδου σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές

Ως τις ...*, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου σχετικά με την εγκαθίδρυση σφαιρικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών και χρονικών περιόδων κλεισίματος των περιοχών για την προστασία των εδαφών και περιόδων αναπαραγωγής σύμφωνα με τη δέσμευση στο πλαίσιο της Απόφασης VΙΙ/5 της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, καθώς και με την υπόσχεση της Κοινότητας για συμβολή στην επίτευξη ενός τέτοιου δικτύου.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στη Συνθήκη, τυχόν πρόσθετα κοινοτικά μέτρα τα οποία απαιτούνται για να υλοποιηθεί ο στόχος της προστασίας ενός αντιπροσωπευτικού δικτύου θαλάσσιων ζωνών προστασίας έως το 2012.

Άρθρο 25

Επανεξέταση της παρούσας οδηγίας

1.  Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία έως τις ...(31)* και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε:

   α) να διευκολυνθεί η υλοποίηση της καλής οικολογικής κατάστασης στα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα εάν αυτή δεν έχει επιτευχθεί μέχρι το 2017·
   β) να διευκολυνθεί η διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης στα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα εάν αυτή δεν έχει επιτευχθεί μέχρι το 2017.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, κυρίως, την πρώτη έκθεση αξιολόγησης που εκπονείται βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 1.

Άρθρο 26

Κοινοτική χρηματοδότηση

1.  Δεδομένου του πρωταρχικού χαρακτήρα που έχει η θέσπιση θαλάσσιας στρατηγικής, η παρούσα οδηγία εγγράφεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό αρχής γενομένης από το 2007.

2.  Τα προγράμματα που εκπονούν τα κράτη μέλη συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 27

Τεχνικές προσαρμογές

1.  Τα Παραρτήματα IΙI, IV και V προσαρμόζονται στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28, παράγραφος 3 λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 2 για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών.

2.  Εφόσον είναι ανάγκη, η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28, παράγραφος 3, να εγκρίνει τα εξής:

   α) πρότυπα για την εφαρμογή των Παραρτημάτων IIΙ, IV και V·
   β) τεχνικά υποδείγματα (δελτία) για τη διαβίβαση και την επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών και χαρτογραφικών στοιχείων.

Άρθρο 28

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 21, παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, εφεξής αναφερόμενη ως "η επιτροπή".

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, όσον αφορά τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 8. Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε τρεις μήνες.

3.  Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 29

Ύδατα που βρίσκονται πέραν των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή το Συμβούλιο κατά περίπτωση, εγκρίνουν τα κοινοτικά μέτρα που έχουν στόχο να βελτιωθεί η περιβαλλοντική κατάσταση των υδάτων που βρίσκονται πέραν των ευρωπαϊκών θαλασσίων υδάτων, όταν μια παρόμοια βελτίωση είναι δυνατή μέσω του ελέγχου των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοινότητας ή των κρατών μελών.

Τα εν λόγω μέτρα εγκρίνονται βάσει της προτάσεως που παρουσιάζεται από την Επιτροπή πριν από ...(32) σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τη Συνθήκη.

Άρθρο 30

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις ...(33)*. Κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας που συσχετίζει τις ως άνω διατάξεις με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Κατά την έγκριση των εν λόγω διατάξεων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από ανάλογη αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των κυρίων διατάξεων της εθνικής τους νομοθεσίας που εγκρίνουν στον τομέα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 32

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Όροι που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 11

   α) βάσει πληροφοριών που δείχνουν την υφιστάμενη τάση, η βιολογική ποικιλότητα μιας θαλάσσιας περιφέρειας διατηρείται (όταν οι τάσεις που καταγράφονται είναι σταθερές) και αποκαθίσταται (όταν η τάση που είχε καταγραφεί ήταν πτωτική), συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, των οικοτόπων και των ειδών, δίδοντας ειδική σημασία σε αυτά που είναι τα πλέον ευαίσθητα έναντι των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, λόγω ορισμένων οικολογικών χαρακτηριστικών: εύθραυστος, ευαίσθητος χαρακτήρας, ευαισθησία, αργή αύξηση, χαμηλή γονιμότητα, μακροζωία, κατάσταση στην περιφέρεια του χώρου κατανομής, ασθενές γεννητικό ρεύμα, και σαφώς διαχωρισμένοι από γενετικής απόψεως υποπληθυσμοί·
   β) οι πληθυσμοί όλων των έμβιων θαλασσίων πόρων έχουν αποκατασταθεί και διατηρούνται σε επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη αφθονία των ειδών και τη διατήρηση της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητάς τους, παρουσιάζοντας μια κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικία και ανά μέγεθος που δείχνει την καλή υγεία του αποθέματος·
   γ) η κατανομή και η πληθώρα των ειδών που δεν υφίστανται άμεση εκμετάλλευση δεν πρέπει να πλήττονται (σημαντικά) από την ανθρώπινη δραστηριότητα·
   δ) οι αρνητικές επιπτώσεις των πρακτικών αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον έχουν μειωθεί, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στο θαλάσσιο βυθό και τις παράπλευρες αλιεύσεις ειδών και μικρών σε ηλικία ιχθύων·
   ε) τα επίπεδα του πληθυσμού ιχθύων μικρού μεγέθους που χρησιμεύουν ως "ζωοτροφή", στο κατώτατο επίπεδο της τροφικής αλυσίδας, είναι αειφόρα ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους για τα ανεξάρτητα σαρκοβόρα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων που έχουν εμπορική αξία, και για την αειφόρο διατήρηση των οικοσυστημάτων και των βάσεων τροφοδοσίας τους·
   στ) τα ποσοστά συγκέντρωσης οικοτοξικών ουσιών ανθρωπογενούς προέλευσης, περιλαμβανομένων των συνθετικών ουσιών και των χημικών προϊόντων που διαταράσσουν την ορμονική λειτουργία, πλησιάζουν το μηδέν και δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν βλάβες, εμμέσως ή αμέσως, στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία·
   ζ) τα ποσοστά συγκέντρωσης οικοτοξικών ουσιών φυσικής προέλευσης πλησιάζουν τα φυσιολογικά επίπεδα του οικοσυστήματος·
   η) η επίπτωση των οργανικών ρύπων και των λιπασμάτων που προέρχονται από την ακτή ή από την ενδοχώρα, την υδροκαλλιέργεια ή από αγωγούς αποβλήτων και άλλες εκροές έχει μειωθεί κάτω του επιπέδου που θα μπορούσε να προσβάλει το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία ή τη νόμιμη χρήση της θάλασσας και των ακτών·
   θ) ο ευτροφισμός, ο οποίος προκαλείται, για παράδειγμα, από εκπομπές στοιχείων διατροφής όπως ο φώσφορος και το άζωτο, έχει ελαχιστοποιηθεί σε επίπεδο που δεν προκαλεί πλέον αρνητικές επιπτώσεις, όπως απώλειες στη βιοποικιλότητα, υποβάθμιση του οικοσυστήματος, επιβλαβής άνθιση χλωρίδας και έλλειψη οξυγόνου στο βυθό των θαλασσών·
   ι) οι επιπτώσεις στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των οικοτόπων και των ειδών, που προκύπτουν από την εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού, του υπεδάφους ή των μόνιμα εγκατεστημένων ειδών έχουν ελαχιστοποιηθεί και δεν επιδρούν κατά τρόπο αρνητικό στη δομική και οικολογική ακεραιότητα των βενθικών και συναφών οικοσυστημάτων·
   ια) η ποσότητα των αποβλήτων στα θαλάσσια και παράκτια περιβάλλοντα έχει μειωθεί σε ένα επίπεδο το οποίο εξασφαλίζει ότι δεν απειλούν τα είδη και τους θαλάσσιους οικοτόπους, την ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια και την οικονομία των παράκτιων κοινοτήτων·
   ιβ) οι ρυθμιζόμενες λειτουργικές απορρίψεις πετρελαίου από τις πλατφόρμες και τους πετρελαιαγωγούς και η χρήση ιλύος γεωτρήσεων δεν παρουσιάζουν σημαντικούς κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον και οι τυχαίες απορρίψεις ουσιών από υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ελαχιστοποιηθεί·
   ιγ) οι λειτουργικές επιβλαβείς απορρίψεις και οι απορρίψεις που προέρχονται από τη θαλάσσια κυκλοφορία έχουν εξαλειφθεί, και έχει περιορισθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος ατυχημάτων ικανών να προκαλέσουν επιβλαβείς απορρίψεις·
   ιδ) οι τακτικές απορρίψεις πετρελαίου από τις πλατφόρμες και τους πετρελαιαγωγούς και η χρήση ιλύος γεωτρήσεων που είναι βλαβερές έχουν παύσει και οι τυχαίες απορρίψεις αυτών των ουσιών έχουν ελαχιστοποιηθεί·
   ιε) οι επιβλαβείς λειτουργικές απορρίψεις και οι απορρίψεις που προέρχονται από τη θαλάσσια κυκλοφορία έχουν εξαλειφθεί, και έχει περιορισθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος ατυχημάτων ικανών να προκαλέσουν επιβλαβείς απορρίψεις·
   p) ιστ) η ηθελημένη εισαγωγή εξωτικών ειδών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον απαγορεύεται, οι τυχαίες εισαγωγές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και τα υδάτινα έρματα έχουν παύσει να υφίστανται ως πιθανή πηγή εισαγωγής. Η χρήση νέων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των εξωτικών ειδών και των γενετικά τροποποιημένων) στην υδροκαλλιέργεια απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση της επίπτωσης·
   ιζ) οι επιπτώσεις στους θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους και είδη που προκύπτουν από τις κατασκευές του ανθρώπου έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και δεν επιδρούν αρνητικά στη δομική και οικολογική ακεραιότητα των βενθικών και συναφών οικοσυστημάτων, ούτε στη δυνατότητα των θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων και ειδών να προσαρμόζουν στους χώρους κατανομής τους σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές μεταβολές·
   ιη) η ηχορρύπανση που προέρχεται λόγου χάριν από τη θαλάσσια κυκλοφορία και τον υποβρύχιο ακουστικό εξοπλισμό έχει περιορισθεί στο ελάχιστο, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο βίο, την ανθρώπινη υγεία ή τη νόμιμη χρήση της θάλασσας και των ακτών·
   ιθ) η συστηματική/εκούσια απόρριψη κάθε υγρού ή αερίου στα ύδατα έχει απαγορευθεί και η απόρριψη στερεών σωμάτων στα ύδατα απαγορεύεται εκτός αν χορηγηθεί έγκριση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(34) και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις·
   κ) η συστηματική/εκούσια απόρριψη κάθε υγρού ή αερίου στον θαλάσσιο βυθό ή το υπέδαφος έχει απαγορευθεί και η απόρριψη στερεών σωμάτων στον θαλάσσιο βυθό ή το υπέδαφος απαγορεύεται εκτός αν χορηγηθεί έγκριση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις·
   κα) σε κάθε περιφέρεια, η αναλογία θαλασσίων περιοχών που προστατεύονται από δυνάμει επιζήμιες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως και η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων που συνιστούν τις εν λόγω περιοχές, είναι επαρκείς ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός περιφερειακού και παγκόσμιου δικτύου προστατευμένων θαλασσίων περιοχών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

Άρθρο 9, παράγραφος 1

(1)  Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής – Επίσημη ονομασία και διεύθυνση της προσδιορισθείσας αρχής.

(2)  Νομικό καθεστώς της αρμόδιας αρχής – Περιγραφή του νομικού καθεστώτος της αρμόδιας αρχής και, ενδεχομένως, περίληψη ή αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού της ιδρυτικής συμφωνίας ή ισοδύναμου νομικού κειμένου.

(3)  Ευθύνες – Περιγραφή των νομικών και διοικητικών ευθυνών της αρμόδιας αρχής και του ρόλου της για τα συγκεκριμένα θαλάσσια ύδατα.

(4)  Ιδιότητα του μέλους – Όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για άλλες αρμόδιες αρχές, απαιτείται κατάλογος των εν λόγω φορέων, καθώς και περίληψη των θεσμικών σχέσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός.

(5)  Περιφερειακός συντονισμός – Απαιτείται σύνοψη των μηχανισμών που έχουν εγκατασταθεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών των οποίων τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα εμπίπτουν στην ίδια θαλάσσια περιφέρεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

Άρθρα 10, παράγραφος 1, 11, παράγραφος 1 και 13, παράγραφος 1

Πίνακας 1 – Χαρακτηριστικά

Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά

- βαθυμετρικά χαρακτηριστικά·

- ετήσιες και εποχιακές θερμοκρασίες·

- δεσπόζοντα ρεύματα και εκτιμώμενοι χρόνοι ανακύκλωσης/αντικατάστασης·

- αλατότητα, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων και βαθμίδων καθ" όλη την περιφέρεια.

Τύποι ενδιαιτημάτων

- ο(οι) δεσπόζων(οντες) τύπος(οι) ενδιαιτημάτων, με περιγραφή των χαρακτηριστικών φυσικών και χημικών ιδιοτήτων – βάθος, θερμοκρασίες, ρεύματα, αλατότητα, δομή και υπόστρωμα του στρώματος·

- προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ειδικών τύπων ενδιαιτημάτων, ιδίως εκείνων που αναγνωρίζονται ή προσδιορίζονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγίας για τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά) ή διεθνείς συμβάσεις, ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος ή ενδιαφέροντος όσον αφορά τη βιολογική ποικιλότητα·

- άλλες ειδικές περιοχές, οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της θέσεως ή της στρατηγικής σημασίας τους, απαιτούν ιδιαίτερη αναφορά· μεταξύ αυτών μπορούν να συγκαταλέγονται περιοχές που υπόκεινται σε έντονες ή ειδικές πιέσεις ή περιοχές που χρήζουν ειδικού καθεστώτος προστασίας.

Βιολογικά στοιχεία

- Περιγραφή των βιολογικών κοινοτήτων που συνδέονται με τα δεσπόζοντα ενδιαιτήματα. Η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις χαρακτηριστικές κοινότητες φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ειδών, της εποχιακής και γεωγραφικής διακύμανσης, καθώς και εκτιμήσεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγικότητας. Πληροφορίες για την ασπόνδυλη βενθική πανίδα, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των ειδών, της βιομάζας, της παραγωγικότητας και της ετήσιας/εποχιακής διακύμανσης. Τέλος, πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία σχετικά με την δομή των ιχθυοπληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης της αφθονίας, της κατανομής και της δομής από πλευράς ηλικίας/μεγέθους των πληθυσμών·

- Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης και του καθεστώτος όλων των ειδών των θαλάσσιων θηλαστικών που απαντούν στην περιφέρεια/υπο-περιφέρεια. Προκειμένου περί ειδών που καλύπτονται από τη νομοθεσία ΕΕ (οδηγία περί ενδιαιτημάτων) ή από διεθνείς συμφωνίες, πρέπει επίσης να υποβάλλεται περιγραφή των κυρίων απειλών και των ληφθέντων μέτρων προστασίας/διαχείρισης·

- Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης και του καθεστώτος όλων των ειδών θαλάσσιων ειδών όλων των πτηνών που απαντούν στην περιφέρεια/υπο-περιφέρεια. Προκειμένου περί ειδών που καλύπτονται από τη νομοθεσία ΕΕ (οδηγία περί πτηνών) ή από διεθνείς συμφωνίες, πρέπει επίσης να υποβάλλεται περιγραφή των κυρίων απειλών και των ληφθέντων μέτρων προστασίας/διαχείρισης·

- Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης και του καθεστώτος όλων των άλλων ειδών που απαντούν στην περιφέρεια/υπο-περιφέρεια, τα οποία υπόκεινται σε νομοθεσία ΕΕ ή σε διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των κυρίων απειλών και των ληφθέντων μέτρων προστασίας/διαχείρισης·

- Κατάλογο της συχνότητας εμφάνισης, της αφθονίας και κατανομής των μη-αυτόχθονων εξωτικών ειδών που απαντούν στην περιφέρεια / υπο-περιφέρεια.

Άλλα χαρακτηριστικά

- Περιγραφή των επιπτώσεων του εμπλουτισμού / των εισροών θρεπτικών συστατικών, του θρεπτικού κύκλου (ρεύματα και αλληλεπιδράσεις ιζημάτων / υδάτων), της γεωγραφικής κατανομής, των συνεπειών·

- Περιγραφή της γενικής κατάστασης της χημικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των προβληματικών χημικών ουσιών, της ρύπανσης των ιζημάτων, των θερμών σημείων, των σχετικών με την υγεία ζητημάτων (ρύπανση της σάρκας των ψαριών)·

- Κάθε άλλη ιδιαιτερότητα ή ιδιαίτερο / διακριτικό χαρακτηριστικό της περιφέρειας / υπο-περιφέρειας (π.χ. παρουσία ποντισθέντων πυρομαχικών).

Πίνακας 2 – Πιέσεις και αντίκτυπος

Γενικότητες

Ρύπανση, υπό μορφήν άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής στο θαλάσσιο περιβάλλον, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών ή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπογενών υποβρύχιων πηγών θορύβου, η οποία (ρύπανση) έχει ή ενδέχεται να έχει, ζημιογόνες επιπτώσεις, όπως βλάβες στους έμβιους πόρους και στη θαλάσσια ζωή, κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, να δημιουργεί εμπόδια στις θαλάσσιες δραστηριότητες και ιδίως στην αλιεία, στον τουρισμό και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας, να προκαλεί αλλοίωση της χρηστικής ποιότητας των υδάτων και μείωση της ψυχαγωγικής αξίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Φυσικές απώλειες

Κάλυψη (π.χ., με την κατασκευή τεχνητών δομών, την απομάκρυνση της λάσπης που προκύπτει από τις βυθοκορήσεις)

Σφράγιση (που οφείλεται, λόγου χάριν, σε μόνιμες κατασκευές)

Φυσικές ζημίες

Προσάμμωση (π.χ. απορροή, βυθοκόρηση, απορρίψεις)

Διάβρωση (π.χ. ναυσιπλοΐα αναψυχής, αγκυροβόληση)

Επιλεκτικές απολήψεις (π.χ. βυθοκορήσεις αδρανών, παγιδεύσεις)

Μη φυσικές οχλήσεις

Ηχητικές οχλήσεις (π.χ. ναυτικές δραστηριότητες, σεισμική δραστηριότητα)

Οπτικές οχλήσεις (π.χ. ψυχαγωγικές δραστηριότητες)

Τοξική ρύπανση

Εισαγωγή συνθετικών ενώσεων (π.χ. φυτοφάρμακα, αντιρρυπαντικές ουσίες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια - PCB)

Εισαγωγή μη συνθετικών ενώσεων (π.χ. βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες)

Μη τοξική ρύπανση

Εμπλουτισμός με θρεπτικά συστατικά / ευτροφισμός (π.χ. γεωργικά λύματα, απορρίψεις)

Εμπλουτισμός με οργανικές ουσίες (π.χ. υδατοκαλλιέργειες θαλάσσιων ειδών, απορρίψεις)

Τροποποιήσεις της θερμικής κατάστασης (π.χ. απορρίψεις , σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής)

Μεταβολές της θολότητας (π.χ. απορροές, βυθοκόρηση)

Αλλαγές στην αλατότητα (π.χ. απολήψεις υδάτων, απορρίψεις)

Βιολογικές οχλήσεις

Εισαγωγή παθογόνων μικροβιακών οργανισμών

Εισαγωγή μη αυτόχθονων ειδών και μετατοπίσεις

Επιλεκτικές απολήψεις ειδών (π.χ. εμπορική αλιεία και ψυχαγωγική αλιεία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Άρθρο 12, παράγραφος 1

(1)  Επαρκής κάλυψη των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια ύδατα που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κρατών μελών σε θαλάσσια περιφέρεια ή υπο-περιφέρεια.

(2)  Ανάγκη καθορισμού α) στόχων για τον καθορισμό των επιθυμητών όρων βάσει του ορισμού της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης· β) μετρήσιμοι στόχοι που επιτρέπουν την παρακολούθηση· και γ) επιχειρησιακοί στόχοι που αναφέρονται σε συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής που διευκολύνουν την υλοποίησή τους.

(3)  Καθορισμός της επιδιωκόμενης περιβαλλοντικής κατάστασης και αποσαφήνισή της υπό το πρίσμα μετρήσιμων ιδιοτήτων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα κράτους μέλους σε θαλάσσια περιφέρεια ή υπο-περιφέρεια.

(4)  Συνοχή της δέσμης στόχων· μη αντιφατικότητα των στόχων.

(5)  Καθορισμός των πόρων που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων.

(6)  Διατύπωση των στόχων στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος για την επίτευξή τους.

(7)  Καθορισμός των δεικτών που προβλέπονται για την παρακολούθηση της προόδου και τον προσανατολισμό των διαχειριστικών αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων.

(8)  Κατά περίπτωσιν, καθορισμός σημείων αναφοράς (σημεία αναφοράς – στόχοι και όρια).

(9)  Επαρκής συνεκτίμηση, στον καθορισμό των στόχων, των κοινωνικών και οικονομικών συνιστωσών και ανησυχιών.

(10)  Εξέταση της δέσμης περιβαλλοντικών στόχων, των συνδεόμενων δεικτών και σημείων αναφοράς – ορίων και στόχων που καθορίζονται σε συνάρτηση με τον γενικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων θα οδηγούσε στη συμμόρφωση ,με τους εν λόγω στόχους, της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών σε θαλάσσια περιφέρεια.

(11)  Συμβατότητα των περιβαλλοντικών στόχων με τους στόχους στους οποίους έχουν δεσμευθεί η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο σχετικών διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών.

(12)  Αφ" ης στιγμής συγκεντρωθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι δείκτες, είναι σκόπιμο να εξεταστούν από κοινού υπό το πρίσμα του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επίτευξη των στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε αυτούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Άρθρο 13, παράγραφος 1

(1)  Ανάγκη παροχής πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και τη μέτρηση της απόστασης που απομένει, καθώς και της ήδη επιτελεσθείσας προόδου προς την κατεύθυνση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και με τα λεπτομερή πρότυπα και κριτήρια που πρέπει να καθοριστούν δυνάμει του Παραρτήματος Ι και ΙΙΙ.

(2)  Ανάγκη πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό των δεικτών που είναι κατάλληλοι για τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 12.

(3)  Ανάγκη πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 16.

(4)  Ανάγκη ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στον προσδιορισμό της αιτίας της αλλαγής και, ως αποτέλεσμα αυτού, των ενδεχόμενων διαρθρωτικών μέτρων που θα έπρεπε να ληφθούν προκειμένου να επανέλθει η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όταν έχουν παρατηρηθεί διαφορές σε σχέση με το επιδιωκόμενο φάσμα καταστάσεων.

(5)  Ανάγκη παραγωγής πληροφοριών σχετικά με τους χημικούς ρύπους που ανευρίσκονται σε είδη που απαντούν στις ζώνες εμπορικής αλιείας και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(6)  Ανάγκη πρόβλεψης δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν ότι τα διορθωτικά μέτρα όντως επιφέρουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές, αλλά καμία παρενέργεια.

(7)  Ανάγκη συνδυασμού και συγκέντρωσης των πληροφοριών, με γνώμονα τις θαλάσσιες περιφέρειες στις οποίες αναφέρονται.

(8)  Ανάγκη επεξεργασίας τεχνικών προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθησης σε κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε οι πληροφορίες να καταστούν συγκρίσιμες.

(9)  Ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο μέτρο του δυνατού, η συμβατότητα με τα υφιστάμενα προγράμματα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. με στόχο να προαχθεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω προγραμμάτων και να αποφευχθούν οι τυχόν επαναλήψεις.

(10)  Ανάγκη να περιληφθεί, στην αρχική εκτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 10, εκτίμηση των κυριότερων αλλαγών που αφορούν τους περιβαλλοντικούς όρους και, ενδεχομένως, τα νέα ή υπό εκκόλαψιν προβλήματα.

(11)  Στην αρχική εκτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 10, είναι ανάγκη να υπάρξει επεξεργασία των στοιχείων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ, συνεκτιμώντας τη φυσική διακύμανσή τους και να αξιολογηθεί η πρόοδος προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωσιν, τους καθορισμένους δείκτες και τα οικεία σημεία αναφοράς - όρια ή στόχους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Άρθρο 16, παράγραφος 1

(1)  Έλεγχοι δραστηριοτήτων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα ανθρώπινης δραστηριότητας.

(2)  Έλεγχοι επιπτώσεων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον επιτρεπόμενο βαθμό όχλησης μιας συνιστώσας του οικοσυστήματος.

(3)  Ρύθμιση της χωρικής και χρονικής κατανομής: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον τόπο και τον χρόνο που επιτρέπεται κάποια δραστηριότητα.

(4)  Μέτρα συντονισμού της διαχείρισης: μέσα που διασφαλίζουν τον συντονισμένο χαρακτήρα της διαχείρισης.

(5)  Οικονομικά κίνητρα: διαχειριστικά μέτρα τα οποία, λόγω του οικονομικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, ωθούν τους χρήστες του θαλάσσιου οικοσυστήματος να ενεργούν κατά τρόπον ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των καθορισθέντων, για το συγκεκριμένο οικοσύστημα, οικολογικών στόχων.

(6)  Μέσα άμβλυνσης των επιπτώσεων και μέτρα αποκατάστασης: διαχειριστικά μέσα που προσανατολίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες προς την αποκατάσταση των πληγέντων στοιχείων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

(7)  Επικοινωνία, εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και ευαισθητοποίηση του κοινού.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 185, 8.8.2006, σ. 20.
(3) ΕΕ C 206, 29.8.2006, σ. 5.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006.
(5) ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
(7) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331, 15.12.2001, σ. 1).
(8) ΕΕ L 179, 23.6.1998, σ. 1.
(9) L 309, 13.12.1993, σ. 1.
(10) ΕΕ L 73, 16.3.1994, σ. 19.
(11) ΕΕ L 104, 3.4.1998, σ. 1.
(12) ΕΕ L 118, 8.5.2000, σ. 44.
(13) ΕΕ L 240, 19.9.1977, σ. 1.
(14) ΕΕ L 322, 14.12.1999, σ. 32.
(15) ΕΕ L 67, 12.3.1983, σ. 1.
(16) ΕΕ ...
(17) ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.
(18) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(19)* 2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(20)** 3 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(21) ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).
(22) * 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(23) ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(24) ΕΕ L 64, 4.3.2006, σ. 37.
(25) ΕΕ ...
(26)* Tρια έτη μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(27) ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 17.
(28) ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26.
(29)* 4 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(30)* Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(31)** Δέκα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(32)* Τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(33)** Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(34) ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2003/35/EK.


Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο ***I
PDF 408kWORD 68k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο (COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))
P6_TA(2006)0483A6-0287/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0069)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0064/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0287/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2006/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο

P6_TC1-COD(2006)0018


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο, στην οποία εξετάστηκαν όλες οι χρήσεις της ουσίας αυτής, διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να εισαχθούν σε κοινοτικό επίπεδο περιορισμοί για ορισμένα είδη μη ηλεκτρικού ή μη ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία αποτελούν την κύρια ομάδα προϊόντων με υδράργυρο που δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής από κοινοτική δράση.

(2)  Η πρόληψη της εισόδου του υδραργύρου στη ροή αποβλήτων αναμένεται να προσπορίσει οφέλη για το περιβάλλον και, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, για την ανθρώπινη υγεία, εάν εισαχθούν περιορισμοί στην εμπορία των οργάνων μέτρησης με υδράργυρο.

(3)  Ο συνυπολογισμός της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας, των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τα όργανα μέτρησης και ελέγχου καταδεικνύει ότι τα μέτρα περιορισμού πρέπει να καλύψουν μόνο τα όργανα ελέγχου που προορίζονται για χρήση από το ευρύτερο κοινό και σε όλα τα θερμόμετρα πυρετού.

(4)  Η εισαγωγή οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο με παλαιότητα μεγαλύτερη των 50 ετών αφορά είτε είδη παλαιοπωλείου είτε πολιτιστικά αγαθά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 3911/92 της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών(4). Αυτού του είδους το εμπόριο είναι περιορισμένο σε έκταση και δεν φαίνεται να θέτει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να περιορισθεί αυτό το εμπόριο.

(5)  Με σκοπό τον περιορισμό στο ελάχιστο της αποδέσμευσης υδραργύρου στο περιβάλλον και προκειμένου να εξασφαλισθεί η σταδιακή κατάργηση των εναπομεινάντων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση, ιδίως των σφυγμομανόμετρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει κατά πόσον υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, εφικτές από τεχνική και οικονομική άποψη. Στην περίπτωση των σφυγμομανόμετρων για υγειονομική περίθαλψη, θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των ιατρικών εμπειρογνωμόνων ώστε να εξασφαλισθεί ότι αντιμετωπίζονται επαρκώς ορισμένες ιατρικές συνθήκες από πλευράς διαγνωστικών και θεραπευτικών αναγκών.

(6)  Με την παρούσα οδηγία περιορίζεται μόνο η διάθεση στην αγορά των νέων οργάνων μέτρησης. Κατά συνέπεια, ο περιορισμός αυτός δεν αφορά όργανα που ήδη χρησιμοποιούνται ή που διατίθενται ήδη στην αγορά.

(7)  Οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών ή των διοικητικών μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τον περιορισμό του υδραργύρου σε διάφορα όργανα μέτρησης και ελέγχου ενδέχεται να δημιουργήσουν εμπόδια για το εμπόριο, να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Κοινότητα και, ως εκ τούτου, να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των οργάνων μέτρησης και ελέγχου με την εισαγωγή εναρμονισμένων διατάξεων όσον αφορά τα προϊόντα αυτά που περιέχουν υδράργυρο, διαφυλάττοντας με τον τρόπο αυτό την εσωτερική αγορά και συγχρόνως εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

(8)  Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων(5) πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(9)  Η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίες περιέχονται στην οδηγία 89/391/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία(6), καθώς και με ειδικές οδηγίες βασιζόμενες στην προηγούμενη, ιδιαιτέρως με την οδηγία 98/24/EΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες(7).

(10)  Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας(8), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, για λογαριασμό τους και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα εμφαίνεται, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ο συσχετισμός μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς, και να τους δημοσιοποιούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις …(9), τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την …(10)*.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

"19α

Υδράργυρος

CAS αριθ

7439-97-6

(1) Δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά:

(α) σε θερμόμετρα πυρετού·

(β) σε άλλα όργανα μέτρησης που προορίζονται για πώληση στο ευρύτερο κοινό (π.χ. μανόμετρα, βαρόμετρα, σφυγμομανόμετρα, θερμόμετρα άλλα από τα θερμόμετρα πυρετού)·

(γ) σε άλλα όργανα μέτρησης που δεν προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, μετά …(11)·

(δ) στα σφυγμομανόμετρα (εκτός από τους μετρητές τάσης) που περιέχουν υδράργυρο, τόσο για τον καταναλωτή όσο και για υγειονομική φροντίδα.

Οι κατασκευαστές μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση από το στοιχείο (γ) πριν...(12)* . Χορηγείται παρέκκλιση για βασικές χρήσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται κατά περίπτωση εφόσον οι κατασκευαστές είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων ή διαδικασιών και ότι οι λύσεις ή οι διαδικασίες αυτές εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμες.

(2) Κατά παρέκκλιση, ο περιορισμός στην παράγραφο 1, στοιχείο (β) δεν ισχύει για:

(α) τα όργανα μέτρησης που είναι παλαιότερα από 50 ετών στις …(13)**·

ή

(β) τα βαρόμετρα. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αδειοδότηση και τον έλεγχο της διάθεσης στην αγορά ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπονομεύονται οι στόχοι της παρούσας οδηγίας.

(3) Εως τις …(14)*** η Επιτροπή διερευνά κατά πόσον διατίθενται αξιόπιστες και ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, εφικτές από τεχνική και οικονομική άποψη, για τα σφυγμομανόμετρα και άλλα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και για άλλες επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

Με βάση αυτή την ανασκόπηση, ή μόλις υπάρξουν πληροφορίες σχετικά με αξιόπιστες και ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις για σφυγμομανόμετρα και άλλα όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν το κρίνει σκόπιμο, νομοθετική πρόταση με σκοπό την επέκταση των περιορισμών της παραγράφου 1 και στα σφυγμομανόμετρα και στα άλλα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και για άλλες επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις, ώστε να καταργηθεί σταδιακά ο υδράργυρος στα όργανα μέτρησης στο μέτρο που τούτο είναι εφικτό από τεχνική και οικονομική άποψη."

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Γνώμη της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006.
(4) ΕΕ L 395 της 31.12.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).
(5) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία 2005/90/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 28).
(6) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(7) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
(8) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(9)* Ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(10)** Δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(11)* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(12)** Δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(13)*** Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(14)**** Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Κοινή επιχείρηση για το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) *
PDF 453kWORD 168k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 –2005/0235(CNS))
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0602)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0002/2006),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0382/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Πρώτη αιτιολογική αναφορά
- έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 171,
- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 171 και 173,
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το σχέδιο εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το "σχέδιο SESAR", αποτελεί το τεχνολογικό σκέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Έχει ως στόχο να παράσχει στην Κοινότητα μια υποδομή ελέγχου υψηλής απόδοσης που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών, επωφελούμενο πλήρως από τις τεχνολογικές προόδους προγραμμάτων όπως το Galileo.
(2)  Το σχέδιο εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το "σχέδιο SESAR", αποτελεί το τεχνολογικό σκέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Έχει ως στόχο να παράσχει στην Κοινότητα μια υποδομή ελέγχου υψηλής απόδοσης που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή, ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών, επωφελούμενο πλήρως από τις τεχνολογικές προόδους προγραμμάτων όπως το Galileo. Έχει επίσης ως στόχο να ενσωματώσει τόσο τη διαχείριση της ταχύτητας των αεροσκαφών, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας, όσο και την εντατική συνεργασία με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος της αεροπορίας στην αλλαγή του κλίματος.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το σχέδιο SESAR στοχεύει στην ολοκλήρωση και το συντονισμό δραστηριοτήτων οι οποίες προηγουμένως διεξάγονταν κατά τυχαίο και ασυντόνιστο τρόπο στο πλαίσιο της Κοινότητας.
(3)  Το σχέδιο SESAR στοχεύει στην ολοκλήρωση και το συντονισμό δραστηριοτήτων οι οποίες προηγουμένως διεξάγονταν κατά τυχαίο και ασυντόνιστο τρόπο στο πλαίσιο της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των πιο απομακρυσμένων και εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Μετά το στάδιο του καθορισμού θα ακολουθήσει ένα στάδιο για την υλοποίηση του σχεδίου εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Κοινότητα, το οποίο θα αποτελείται από δύο διαδοχικά βήματα: ανάπτυξη (2008-2013) και εφαρμογή (2014-2020).
(6) ) Μετά το στάδιο του καθορισμού θα ακολουθήσουν δύο διαδοχικές φάσεις: ανάπτυξη (2008-2013) και εφαρμογή (2014-2020).
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Πρέπει να καθοριστούν τα βασικά στοιχεία του περιεχομένου της κάθε φάσης και ιδίως για τη "φάση της εφαρμογής" πρέπει να καταγραφούν οι πιθανές νομικές διατάξεις σε ξεχωριστή πρόταση.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Λόγω του πλήθους των παραγόντων που θα χρειαστεί να υπεισέλθουν στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίζει τη συντονισμένη διαχείριση των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο SESAR κατά τη διάρκεια του σταδίου υλοποίησής του.
(12)  Λόγω του πλήθους των παραγόντων που θα χρειαστεί να υπεισέλθουν στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίζει τη συντονισμένη διαχείριση των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο SESAR κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξής του.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η οντότητα αυτή, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του δημόσιου σχεδίου έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, πρέπει να θεωρείται διεθνής οργανισμός δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 10 δεύτερη περίπτωση της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση[22], και του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
(13)  Η οντότητα αυτή θα είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του δημόσιου σχεδίου έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 10 δεύτερη περίπτωση της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, και του άρθρου 23, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η οντότητα αυτή πρέπει επίσης να εξαιρεθεί από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ και οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος.
(14)  Η οντότητα αυτή πρέπει επίσης να εξαιρεθεί από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ και οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το SESAR είναι ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης για το οποίο η χρηματοδότηση αιτιολογείται δυνάμει των κοινοτικών προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης. Είναι συνεπώς αναγκαίο να συσταθεί μια κοινή επιχείρηση δυνάμει του άρθρου 171 της Συνθήκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης (2008-2013).
(15)  Το SESAR είναι ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης για το οποίο η χρηματοδότηση αιτιολογείται δυνάμει των κοινοτικών προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης. Είναι συνεπώς αναγκαίο να συσταθεί μια κοινή επιχείρηση δυνάμει των άρθρων 171 και 173 της Συνθήκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης (2008-2013).
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να έχει ως κύριο καθήκον να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σχέδιο SESAR με το συνδυασμό κονδυλίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας εξωτερικούς τεχνικούς πόρους που θα προέρχονται κυρίως από τα μέλη του και θα βασίζονται ιδίως στην εμπειρία του Eurocontrol.
(17)  Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να έχει ως κύριο καθήκον να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σχέδιο SESAR με το συνδυασμό κονδυλίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας εξωτερικούς τεχνικούς πόρους που θα προέρχονται κυρίως από τα μέλη του και θα βασίζονται ιδίως στην εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη του Eurocontrol.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)
(17a) Θα ήταν σκόπιμο να εξασφαλισθεί η δέουσα εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε όλες αυτές τις φάσεις, ιδιαίτερα δε στη φάση της ανάπτυξης, ώστε να διασφαλισθεί η ευθύνη των συμμετεχόντων από τον ιδιωτικό τομέα κατά τη φάση της εφαρμογής.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της κοινής επιχείρησης πρέπει να καθοριστούν με την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της κοινής επιχείρησης.
(20)  Οι κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας, αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων και διορισμού των υπαλλήλων της κοινής επιχείρησης πρέπει να καθοριστούν με την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της κοινής επιχείρησης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα.
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)
(20a) Πρέπει να εκχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης.
Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 20β (νέα)
(20β) Οι αιτήσεις προσχώρησης στην κοινή επιχείρηση νέων μελών πρέπει να γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 3, του Παραρτήματος.
Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)
(22α) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανά τριετία σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, εάν απαιτείται, να προτείνει τροπολογίες επ" αυτού.
Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες ανάπτυξης του σταδίου υλοποίησης του σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το "σχέδιο SESAR", συστήνεται κοινή επιχείρηση, εφεξής αναφερόμενη ως η "κοινή επιχείρηση SESAR", για περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
1.  Συστήνεται κοινή επιχείρηση, εφεξής αναφερόμενη ως η "κοινή επιχείρηση". Βασικός στόχος είναι η διαχείριση των δραστηριοτήτων της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το "σχέδιο SESAR", για περίοδο που αρχίζει κατά την ημερομηνία έγκρισης του γενικού σχεδίου ΔΕΚ από το Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1α κατωτέρω, και τελειώνει στο τέλος της φάσης ανάπτυξης.
Τροπολογία 19
Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Το "σχέδιο SESAR" αποτελείται από τρεις φάσεις:
(α) η "φάση του καθορισμού" η οποία έχει στόχο τον καθορισμό των τεχνολογικών επιλογών και βημάτων που πρέπει να γίνουν και των προτεραιοτήτων του προγράμματος εκσυγχρονισμού, καθώς και των σχεδίων επιχειρησιακής εφαρμογής. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2005 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2007, με την κατάρτιση του γενικού σχεδίου ΔΕΚ. Το γενικό σχέδιο ΔΕΚ εφαρμόζεται από κοινοπραξία επιχειρήσεων, υπό την εποπτεία του Eurocontrol·
(β) η "φάση της ανάπτυξης" η οποία θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2008, μετά την έγκριση του γενικού σχεδίου ΔΕΚ από το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η φάση της ανάπτυξης θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2013·
(γ) η "φάση της εφαρμογής" η οποία θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2020 και θα περιλαμβάνει την παραγωγή και την υλοποίηση της νέας υποδομής ΔΕΚ σε μεγάλη κλίμακα. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπου θα καθορίζονται:
(i) η μετάβαση από τη φάση της ανάπτυξης στη φάση της εφαρμογής,
(ii) οι μηχανισμοί αποζημίωσης που θα ισχύουν για κάθε φορέα που θα διαδεχθεί την κοινή επιχείρηση, και
(iii) η μεταφορά επιλεγμένων υλικών και άυλων στοιχείων στον νέο φορέα που θα διαδεχθεί την κοινή επιχείρηση.
Τροπολογία 20
Άρθρο 1, παράγραφος 1β (νέα)
1β. Το αντικείμενο, η διαχείριση, η χρηματοδότηση και η διάρκεια της κοινής επιχείρησης αναθεωρούνται από το Συμβούλιο, όταν απαιτείται, σύμφωνα με την εξέλιξη του σχεδίου και το "γενικό σχέδιο ΔΕΚ". Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 και τις διατάξεις του άρθρου 6α.
Τροπολογία 21
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος
2.  Η κοινή επιχείρηση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με τη συνένωση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης στην Κοινότητα. Η επιχείρηση θα είναι αρμόδια ιδίως για την πραγματοποίηση των ακόλουθων εργασιών:
2.  Η κοινή επιχείρηση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με το συντονισμό και τη συγκέντρωση του συνόλου των σχετικών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Η επιχείρηση θα είναι αρμόδια ιδίως για την πραγματοποίηση των ακόλουθων εργασιών:
Τροπολογία 22
Άρθρο 1, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση
- οργάνωση και συντονισμός της εφαρμογής του σχεδίου SESAR, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το "σχέδιο", που καταρτίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), με το συνδυασμό χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·
- οργάνωση και συντονισμός των δραστηριοτήτων της φάσης της ανάπτυξης του σχεδίου SESAR, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο ΔΕΚ, που θα προκύψει από τη φάση του καθορισμού του σχεδίου που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), με το συνδυασμό και τη διαχείριση υπό ενιαίο φορέα της χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·
Τροπολογία 23
Άρθρο 1, παράγραφος 2, περίπτωση 2α (νέα)
- διασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της φάσης ανάπτυξης, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο ΔΕΚ·
Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 2, περίπτωση 2β (νέα)
- διασφάλιση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και στη χρηματοδότηση·
Τροπολογία 25
Άρθρο 1, παράγραφος 3
3.  Η έδρα της κοινής επιχείρησης βρίσκεται στις Βρυξέλλες.
3.  Η έδρα της κοινής επιχείρησης καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων1.
_________________
1 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
Τροπολογία 26
Άρθρο 2, παράγραφος 2
2.  Η κοινή επιχείρηση θεωρείται διεθνής οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 10 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.
Διαγράφεται
Τροπολογία 27
Άρθρο 2, παράγραφος 3
3.  Η κοινή επιχείρηση εξαιρείται από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα, εξαιρείται από την καταβολή τελών εγγραφής και εταιρικών ή παρόμοιων φόρων. Οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της κοινής επιχείρησης εξαιρούνται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος.
3.  Η κοινή επιχείρηση εξαιρείται από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα, εξαιρείται από την καταβολή τελών εγγραφής και εταιρικών ή παρόμοιων φόρων. Οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της κοινής επιχείρησης ανταποκρίνονται στους όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τροπολογία 28
Άρθρο 3, παράγραφος 1
1.  Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα.
1.  Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 29
Άρθρο 3, παράγραφος 2
2.  Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 8 του εσωτερικού κανονισμού.
2.  Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6a.
Τροπολογίες 63 και 61
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β)
α) τις εισφορές των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 1 του εσωτερικού κανονισμού της και
α) τις εισφορές των μελών της σύμφωνα με τα άρθρα 1, 3 και 11 του εσωτερικού κανονισμού της και
β) πιθανή εισφορά επί των τελών της αεροναυτιλίας κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004. Η Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 τη διαδικασία συλλογής και χρήσης αυτής της εισφοράς.
β) πιθανή εισφορά επί των τελών της αεροναυτιλίας κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπου καθορίζεται η διαδικασία συλλογής και χρήσης αυτής της εισφοράς.
Τροπολογία 32
Άρθρο 4, παράγραφος 3
3.  Το σύνολο των κοινοτικών χρηματοδοτικών συνεισφορών στην κοινή επιχείρηση παύει με την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1.
3.  Το σύνολο των κοινοτικών χρηματοδοτικών συνεισφορών στην κοινή επιχείρηση παύει με την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1, εκτός και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λάβουν διαφορετική απόφαση βάσει πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 34
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η θέση της Επιτροπής σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις τεχνικές προσαρμογές του γενικού σχεδίου ΔΕΚ εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Τροπολογία 35
Άρθρο 5α (νέα)
Άρθρο 5a
Προσχώρηση νέων μελών
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών στην κοινή επιχείρηση. Η προσχώρηση νέων μελών, συμπεριλαμβανομένων των μελών από τρίτες χώρες, υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 36
Άρθρο 6
Κάθε τρία χρόνια από την έναρξη των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και με την εκπνοή της θητείας της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινή επιχείρηση και τις μεθόδους εργασίας της.
Σύμφωνα με το άρθρο 173 της Συνθήκης, από την έναρξη των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και με την εκπνοή της θητείας της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινή επιχείρηση και τις μεθόδους εργασίας της. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών και για τα συμπεράσματα που πρέπει συναχθούν από αυτές.
Τροπολογία 37
Άρθρο 6α (νέο)
Άρθρο 6a
Αναθεώρηση
Εάν η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο ή εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ζητήσουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας, την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού ή του εσωτερικού κανονισμού της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή υποβάλλει τη δέουσα νομοθετική πρόταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Συνθήκη ΕΚ.
Τροπολογία 38
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση
- κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμός.
- κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμός που έχει συνάψει τουλάχιστον μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα των αερομεταφορών.
Τροπολογία 39
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο διευθύνων σύμβουλος διαπραγματεύεται τους όρους προσχώρησης και τους υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο. Οι όροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν, ιδίως, διατάξεις που αφορούν τις χρηματοδοτικές εισφορές και την εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.
Το διοικητικό συμβούλιο συμβουλεύει την Επιτροπή για το εάν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση και η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5α, υποβάλλει σχετική πρόταση. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο διευθύνων σύμβουλος διαπραγματεύεται τους όρους προσχώρησης και τους υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο. Οι όροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν, ιδίως, διατάξεις που αφορούν τις χρηματοδοτικές εισφορές και την εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 40
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Κατά την πρότασή του σχετικά με την έγκριση της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέα, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας που αναφέρεται στην τρίτη περίπτωση του άρθρου 1 του Παραρτήματος, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει ιδιαιτέρα υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
- την τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ή/και την κατασκευή εξοπλισμού ή/και την παροχή υπηρεσιών προς χρήση στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας·
- την αναμενόμενη συνεισφορά της επιχείρησης ή του φορέα στην εκτέλεση του γενικού σχεδίου ΔΕΚ·
- την οικονομική ασφάλεια της επιχείρησης ή του φορέα·
- οποιεσδήποτε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.
Τροπολογία 41
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (αα) (νέο)
(αα) εκπρόσωπο της στρατιωτικής αρχής·
Τροπολογία 42
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2
2.  Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία β), γ), δ), ε) και ζ) ορίζονται από το συμβουλευτικό όργανο του κλάδου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.
2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο υπό καθεστώς παρατηρητή.
Τροπολογία 43
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Το διοικητικό συμβούλιο προεδρεύεται από την Επιτροπή.
Τροπολογία 44
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 1
1.  Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία α) και β) έχουν δικαίωμα ψήφου.
1.  Όλοι οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, έχουν μια σταθμισμένη ψήφο ανάλογη με τη συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής επιχείρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.
Τροπολογία 46
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 5
5.  Κάθε απόφαση που αφορά την προσχώρηση νέων μελών κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 σχετικά με τον ορισμό του διευθύνοντα συμβούλου και σχετικά με τη διάλυση της κοινής επιχείρησης πρέπει να λάβει τη θετική γνώμη του εκπροσώπου της Κοινότητας στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 47
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Οι αποφάσεις σχετικά με την έγκριση του γενικού σχεδίου ΔΕΚ και των σχετικών τροποποιήσεων απαιτούν θετική ψήφο όλων των ιδρυτικών μελών. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται όταν οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία γ) και στα), εκφράσουν ομόφωνα τη διαφωνία τους.
Τροπολογία 48
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 5β (νέα)
5β. Το γενικό σχέδιο ΔΕΚ ανακοινώνεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 49
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) να αποφασίζει σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών·
β) να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών·
Τροπολογία 50
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ)
γ) να διορίζει το διευθύνοντα σύμβουλο και να εγκρίνει το οργανόγραμμα·
γ) να διορίζει το διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2, του Παραρτήματος, και να εγκρίνει το οργανόγραμμα.
Τροπολογία 51
Παράρτημα, άρθρο 5α (νέο)
Άρθρο 5a
Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων
1.  Τα μέλη της κοινής επιχείρησης ή του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της κοινής επιχείρησης δεν συμμετέχουν στην προετοιμασία διαδικασιών δημοσίων προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών ή την αξιολόγηση ή ανάθεση συμβάσεων, εάν είναι ιδιοκτήτες φορέων που αποτελούν δυνητικούς υποψηφίους στο πλαίσιο των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών ή εκπροσωπούν τέτοιους δυνητικούς υποψηφίους, ή εάν έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τέτοιους φορείς.
2.  Τα μέλη της κοινής επιχείρησης και οι συμμετέχοντες στο διοικητικό συμβούλιο πρέπει να δημοσιοποιούν κάθε άμεσο ή έμμεσο προσωπικό ή εταιρικό συμφέρον από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με κάθε ζήτημα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα μέλη του προσωπικού όσον αφορά τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.
3.  Βάσει της δημοσιοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εξαιρέσει μέλη, συμμετέχοντες ή προσωπικό από αποφάσεις ή καθήκοντα σε περίπτωση που ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Τα μέλη, οι συμμετέχοντες και τα μέλη του προσωπικού που εξαιρούνται δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τους τομείς όπου θεωρείται ότι θα μπορούσαν να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων.
Τροπολογία 52
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 1
1.  Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση της κοινής επιχείρησης και είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπός της. Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία.
1.  Ο διευθύνων σύμβουλος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση την αξία και τις αποδεδειγμένες ικανότητες στον διοικητικό και διαχειριστικό τομέα, καθώς και τα προσόντα και την εμπειρία του στο θέμα, με βάση κατάλογο τριών τουλάχιστον υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή και το Eurocontrol, με βάση των αποτελεσμάτων εξωτερικού διαγωνισμού αφού ακουστεί η γνώμη του εκπροσώπου που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει την απόφασή του με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του.
Τροπολογία 53
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου είναι πενταετής. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, αφού ακουστεί η γνώμη του εκπροσώπου που έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από αξιολόγηση, μία φορά και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
Τροπολογία 54
Παράρτημα, άρθρο 8, εισαγωγικό μέρος
Προκειμένου να εκτελεστούν τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση συνάπτει με το Eurocontrol συμφωνία σύμφωνα με την οποία:
1.  Προκειμένου να εκτελεστούν τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση συνάπτει ειδικές συμφωνίες με τα μέλη της.
1α. Ο ρόλος και η συμβολή του Eurocontrol ορίζονται κατόπιν συμφωνίας με την κοινή επιχείρηση. Η συμφωνία αυτή:
Τροπολογία 55
Παράρτημα, άρθρο 8, στοιχεία α) και β)
α) το Eurocontrol γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του σταδίου καθορισμού στην κοινή επιχείρηση·
α) καθορίζει τους όρους γνωστοποίησης και χρήσης των αποτελεσμάτων του σταδίου καθορισμού στην κοινή επιχείρηση·
β) στο Eurocontrol δίνεται η αρμοδιότητα για τα ακόλουθα καθήκοντα, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του "σχεδίου" καθώς και για τη διαχείριση των σχετικών πόρων:
β) περιγράφει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Eurocontrol στην εφαρμογή του γενικού σχεδίου ΔΕΚ, όπως:
Τροπολογία 56
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο
3.  Τα μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίπτωση δεσμεύονται να καταβάλουν αρχική εισφορά 10 εκατ. τουλάχιστον εντός προθεσμίας ενός έτους από τη στιγμή της αποδοχής της προσχώρησης στην κοινή επιχείρηση. Το ποσό αυτό μειώνεται στα 5 εκατ. € για τα μέλη που εγγράφονται στην κοινή επιχείρηση εντός των 12 μηνών από τη σύστασή της.
3.  Τα μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίπτωση δεσμεύονται να καταβάλουν αρχική εισφορά 10 εκατ. EUR τουλάχιστον εντός προθεσμίας ενός έτους από τη στιγμή της αποδοχής της προσχώρησης στην κοινή επιχείρηση.
Τροπολογία 57
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που εγγράφονται ατομικά ή συλλογικά, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης της Επιτροπής, της 6.05.2003, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ποσό αυτό μειώνεται στα 250.000 όποια και αν είναι η στιγμή της προσχώρησής τους.
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που εγγράφονται ατομικά ή συλλογικά, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης της Επιτροπής, της 6 Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ποσό αυτό μειώνεται στα 250.000 EUR όποια και αν είναι η στιγμή της προσχώρησής τους. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το ποσό αυτό τμηματικά εντός συμφωνηθείσας περιόδου.
Τροπολογία 58
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 5
5.  Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εισφορές σε είδος. Οι εισφορές αυτές θα αποτιμηθούν ανεξάρτητα ως προς την αξία τους και τη σκοπιμότητά τους για την πραγμάτωση των αποστολών της κοινής επιχείρησης.
5.  Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εισφορές σε είδος, οι οποίες ορίζονται στις συμφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος. Οι εισφορές αυτές θα αποτιμηθούν ανεξάρτητα ως προς την αξία τους και τη σκοπιμότητά τους για την πραγμάτωση των αποστολών της κοινής επιχείρησης.
Τροπολογία 59
Παράρτημα, άρθρο 17
Η κοινή επιχείρηση είναι κύριος όλων των υλικών και άυλων στοιχείων τα οποία δημιουργούνται ή της μεταβιβάζονται για το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου SESAR.
Η κοινή επιχείρηση είναι κύριος όλων των υλικών και άυλων στοιχείων τα οποία δημιουργούνται από αυτή ή μεταβιβάζονται σε αυτή για το στάδιο της ανάπτυξης του σχεδίου SESAR, δυνάμει των συμφωνιών προσχώρησης που συνάπτονται από την κοινή επιχείρηση. Η κοινή επιχείρηση μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα πρόσβασης στη γνώση που παράγεται από το σχέδιο, ιδίως στα μέλη της, καθώς και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Eurocontrol για ίδιους μη εμπορικούς σκοπούς.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ετήσια έκθεση 2006 για την ευρωζώνη
PDF 380kWORD 90k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2006 για την ευρωζώνη (2006/2239(INI))
P6_TA(2006)0485A6-0381/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ετήσια δήλωση για την ευρωζώνη" (COM(2006)0392),

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση πρόβλεψη της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το από 3 Ιουλίου 2003 ψήφισμά του σχετικά με τον διεθνή ρόλο της ευρωζώνης και την πρώτη αξιολόγηση της καθιέρωσης χαρτονομισμάτων και κερμάτων(1),

–   έχοντας υπόψη το από 4 Απριλίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας: προπαρασκευαστική έκθεση σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής για το 2006(2),

–   έχοντας υπόψη το από 14 Μαρτίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με τη στρατηγική επανεξέταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(3),

–   έχοντας υπόψη το από 17 Μαΐου 2006 ψήφισμά του σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)(4),

–   έχοντας υπόψη το από 1 Ιουνίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με τη διεύρυνση της ευρωζώνης(5),

–   έχοντας υπόψη το από 26 Οκτωβρίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεση 2005 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(6),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ και τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην ευρωζώνη,

–   έχοντας υπόψη το από 13 Δεκεμβρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0381/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην ευρωζώνη ενισχύει τον βαθμό οικονομικής αλληλεξάρτησης των κρατών μελών και απαιτεί στενότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής με στόχο τη διόρθωση των διαρθρωτικών αδυναμιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επερχόμενες προκλήσεις και να επιτευχθεί περισσότερη ευημερία και ανταγωνιστικότητα για ετοιμότητα ενόψει της ευρύτερης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη επιταχύνεται και φαίνεται να έχει ευρύτερη βάση, καθώς αυξάνεται η εγχώρια ζήτηση και κυρίως οι επενδύσεις· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το 2007 η ανάπτυξη ενδέχεται να επιβραδυνθεί λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου, των καθυστερημένων επιπτώσεων της ενίσχυσης του ευρώ και της μείωσης στην ανάπτυξη των ΗΠΑ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνητική ανάπτυξη της ευρωζώνης εκτιμάται συνήθως ότι ανέρχεται σε 2% περίπου και ότι πρέπει να αυξηθεί και να διατηρηθεί στο 3% προκειμένου να προσφερθεί εργασία σε περισσότερα από δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους ανέργους, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημά τους και να διατεθούν οι πόροι που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό των, μοναδικών στο είδος τους, κρατών προνοίας της Ευρώπης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για το κριτήριο που αφορά το ποσοστό πληθωρισμού χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί ορισμοί της "σταθερότητας των τιμών'· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ έχει διευκρινίσει ότι, επιδιώκοντας τη σταθερότητα των τιμών, στοχεύει στη διατήρηση ποσοστού πληθωρισμού χαμηλότερου του 2% αλλά, μεσοπρόθεσμα κοντά στο ποσοστό αυτό, ενώ στις εκθέσεις σύγκλισης, η ΕΚΤ και η Επιτροπή χρησιμοποιούν τιμή αναφοράς που υπολογίζεται ως το μέσο ποσοστό πληθωρισμού κατά τους προηγούμενους 12 μήνες στα τρία κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις συν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, με βάση το πρωτόκολλο για τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 121, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, όπου λαμβάνεται ως δεδομένο ότι οι καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών σημαίνουν στην πράξη όσο το δυνατό χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2007, η ευρωζώνη θα περιλαμβάνει μόλις 13 κράτη μέλη, αλλά ο συντονισμός της μακροοικονομικής πολιτικής και η εσωτερική αγορά θα αφορούν και τα 27 κράτη μέλη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης σε διεθνή ιδρύματα και φόρουμ δεν είναι ανάλογη προς το οικονομικό της βάρος στην παγκόσμια οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος από την έναρξη χρήσης του ευρώ όσον αφορά το ζήτημα της ενιαίας φωνής της ευρωζώνης στα διεθνή οικονομικά ιδρύματα ή φόρουμ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αδυναμίες αυτές προκαλούν δυσχέρειες στην ευρωζώνη για την προώθηση των συμφερόντων της και την επίδειξη ηγετικής στάσης στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ έχει, από κοινού με το Συμβούλιο, την ευθύνη για τα θέματα που αφορούν τις τιμές συναλλάγματος και τη διεθνή εκπροσώπηση της ευρωζώνης·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωομάδα είναι αρμόδια για τον άτυπο διάλογο με την ΕΚΤ και τα κυριότερα καθήκοντά της είναι να επεξεργάζεται κοινές απόψεις για τη γενική λειτουργία της οικονομίας της ευρωζώνης και να εξετάζει τις εξελίξεις στην τιμή του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων,

Μακροοικονομική πολιτική

1.   επικροτεί την παρουσίαση εκ μέρους της Επιτροπής της πρώτης της ετήσιας έκθεσης για την ευρωζώνη, η οποία αντικατοπτρίζει την εξέλιξη των οικονομιών της ευρωζώνης το 2006 και αποτελεί χρήσιμη συνεισφορά στη συζήτηση σχετικά με τις κοινές προκλήσεις οικονομικής πολιτικής τις οποίες αντιμετωπίζουν τα μέλη της ευρωζώνης·

2.   θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική θα μπορούσε να καταστεί πιο προβλέψιμη και αποτελεσματική με τη θέσπιση σαφών και διαφανών κανόνων για τους τρόπους με τους οποίους οι δύο βασικοί πυλώνες –η προσφορά χρήματος, αφενός, και όλες οι άλλες συναφείς πληροφορίες για τις μελλοντικές εξελίξεις του πληθωρισμού αφετέρου– επηρεάζουν τις επιχειρησιακές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής· θεωρεί, επίσης, ότι θα έπρεπε να δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με σαφή μνεία των επιχειρημάτων υπέρ και κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται και των λόγων για τους οποίους λαμβάνονται· θεωρεί σημαντική τη διαφάνεια αυτή, καθώς με τον τρόπο αυτόν η αγορά θα είναι σε θέση να αποκτά σαφέστερη εικόνα της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ·

3.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομισματική τόνωση που είχε δοθεί τα τελευταία χρόνια σταδιακά υποχωρεί, καλεί την Επιτροπή να επιμείνει στην αυστηρή ερμηνεία του αναθεωρημένου συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ετήσια βελτίωση των κυκλικά προσαρμοσμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους κατά 0,5% του ΑΕγχΠ ως μέγεθος αναφοράς, γεγονός που θα συμβάλει στην άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων και στη συγκράτηση των επιτοκίων σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη· υπενθυμίζει, συναφώς, την προστιθέμενη αξία του καλύτερου φορολογικού, και ιδίως δημοσιονομικού, συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών με στόχο τη συνεκτικότερη ισορροπία της μακροοικονομικής πολιτικής, σε σύγκριση με τη δεόντως ανεπτυγμένη νομισματική πολιτική της ΟΝΕ·

4.   θεωρεί ότι, χωρίς να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αρχή της επικουρικότητας στη φορολογική πολιτική και με σεβασμό του αποκλειστικού δικαιώματος των εθνικών κυβερνήσεων όσον αφορά τον καθορισμό των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών τους πολιτικών, είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη, τουλάχιστον εκείνα που ανήκουν στην ευρωζώνη, να συντονίζουν τα εθνικά δημοσιονομικά χρονοδιαγράμματά τους και να χρησιμοποιούν ως βάση για τις εθνικές τους δημοσιονομικές προβλέψεις παρόμοια κριτήρια, ώστε να αποφεύγουν τις διαφορές που προκαλούνται από τη χρήση διαφορετικών μακροοικονομικών προβλέψεων (παγκόσμια ανάπτυξη, ανάπτυξη της ΕΕ, τιμή βαρελιού πετρελαίου, επιτόκια) και άλλων παραμέτρων· θεωρεί ότι η Επιτροπή μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη της αποστολής αυτής·

5.   καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν για τη μείωση του δημόσιου χρέους σημαντικό μερίδιο των προσθέτων φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από την τρέχουσα οικονομική ανάπτυξη ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια για επενδύσεις στην παιδεία, στην επαγγελματική κατάρτιση, στις υποδομές και στην έρευνα και καινοτομία, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ, καθώς και να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που εγείρουν η γήρανση του πληθυσμού και η μεταβολή του κλίματος·

6.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 4ης Απριλίου 2006, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη γενική αναθεώρηση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών, η οποία αποτελεί βασική μέθοδο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών·

7.   καλεί την Επιτροπή να συντάξει μελέτη για τα οφέλη που προκύψουν για την ευρωζώνη και ολόκληρη την Ένωση από τη βελτιωμένη λειτουργία του οικονομικού πυλώνα της ΟΝΕ σε σχέση με την ευρωζώνη, όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Οικονομικές μεταρρυθμίσεις

8.   υπενθυμίζει συναφώς τη σημασία της ενεργού και επείγουσας εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας εξίσου σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς πολιτικής, με πολλαπλή πολιτική ενίσχυση μεταρρυθμίσεων στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική, καθώς και στην πολιτική για την απασχόληση·

9.   συνειδητοποιεί ότι η προσαρμογή της οικονομίας της ευρωζώνης στην ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης έγινε με ιδιαίτερη βραδύτητα, κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας της εγχώριας ζήτησης, και ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίου θα βοηθήσουν τις τιμές και τους μισθούς να ανταποκριθούν πιο γρήγορα στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, γεγονός ζωτικής σημασίας για την αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης, την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων διαφορών του πληθωρισμού και των ρυθμών ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης, καθώς και για την προσαρμογή στις ενδεχομένως αρνητικές παγκόσμιες εξελίξεις·

10.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιδείξει ζήλο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) που έχουν καταρτίσει· συνειδητοποιεί, ωστόσο, ότι αυτό δεν αρκεί και ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση· υπενθυμίζει ότι οι οικονομικές επιδόσεις θα μπορούσαν να βελτιωθούν με την έγκριση κώδικα συμπεριφοράς που θα καθιστούσε δυνατή την αμοιβαία παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών από τα κράτη μέλη, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και με την έκδοση, από την Επιτροπή, ετήσιου "πίνακα κατάταξης" στον οποίο θα εμφαίνονται οι χώρες με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις, όπως προτείνει η έκθεση που δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2004 η ομάδα υψηλού επιπέδου της Επιτροπής υπό την προεδρία του Wim Kok, με τίτλο "Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση – Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση'·

11.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης πρέπει να συνεχίσουν να εμφανίζουν ταυτόχρονη πρόοδο όσον αφορά τις τρεις αρχές του προτύπου Λισαβόνας-Γκέτεμποργκ (οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική προστασία), και τονίζει επίσης τις δυνατότητες της ευελιξίας με ασφάλεια όσον αφορά την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, των νέων, των μακροχρονίως ανέργων και των μεταναστών·

12.   υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι ο στόχος της θέσπισης κοινής ενοποιημένης βάσης για τον φόρο εταιρειών στην Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί με τον μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας, εάν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε ομόφωνη συμφωνία· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας –αν και λιγότερο επιθυμητός από την ομόφωνη συμφωνία των κρατών μελών– θα έδινε στη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών τη δυνατότητα να επιτελέσει προόδους όσον αφορά τη δημιουργία κοινού πλαισίου για τη φορολογία των εταιρειών στην εσωτερική αγορά, και στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο· θεωρεί ότι το εν λόγω ζήτημα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την ευρωζώνη και ζητεί από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να σημειώσουν πρόοδο στον τομέα αυτόν·

Εσωτερική αγορά

13.   θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, έχει καίρια σημασία για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας εντός της ΟΝΕ· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση και βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών· καταδικάζει τις πολιτικές που έχουν εγκρίνει ορισμένα κράτη μέλη για την προστασία των βασικών βιομηχανιών και υπηρεσιών τους από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό και επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου·

14.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι απαιτείται απομάκρυνση των εμποδίων για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών και περαιτέρω δράσεις για το άνοιγμα των κατακερματισμένων αγορών λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (προγράμματα αποταμίευσης, στεγαστικά δάνεια, ασφάλειες και συντάξεις) διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών· υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης πανευρωπαϊκής προσέγγισης για τη ρύθμιση και την εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς και υπενθυμίζει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες για το περιθώριο φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Solvency II), καθώς και οι κανόνες που αφορούν τη διακριτική ευχέρεια των ρυθμιστικών αρχών στην περίπτωση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ των εποπτικών αρχών της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής·

15.   πιστεύει ότι η χάραξη μακρόπνοης κοινοτικής πολιτικής για την καινοτομία αποτελεί έναν από τους βασικούς ακρογωνιαίους λίθους της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ως κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο βελτιωμένης μεθόδου οικονομικού συντονισμού· εκφράζει τη λύπη του, διότι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στην ευρωζώνη ανέρχονται σε περίπου 2% του ΑΕγχΠ, δηλαδή ποσοστό κατά πολύ κατώτερο του στόχου του 3% που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρηματοδότηση της Ε&Α εντός της ΕΕ και για τη δημιουργία αποτελεσματικού πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην έρευνα και στην καινοτομία και να θεσπίσουν φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια που επενδύουν στην Ε&Α, δεδομένου ότι, σε σύγκριση με τις άμεσες επιδοτήσεις, τα κίνητρα αυτά αποτελούν μεγαλύτερη εγγύηση ότι οι δημόσιοι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη επιτυχημένων εγχειρημάτων·

16.   θεωρεί ότι οι αγορές εργασίας θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες και θα πρέπει να καταργηθούν οι πτυχές της νομοθεσίας περί μόνιμης απασχόλησης που ενδέχεται να λειτουργούν ως εμπόδιο για την προσαρμογή της αγοράς εργασίας· παραδέχεται ότι, μακροπρόθεσμα, η αύξηση των πραγματικών μισθών και η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να συμβαδίζουν· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι πολλές από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου δεν έχουν ληφθεί υπόψη, ειδικά αυτές που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών για τη φύλαξη των παιδιών, την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας στο θέμα της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικού βίου, τη θέσπιση κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να καθυστερούν την εκούσια συνταξιοδότησή τους, καθώς και τη χάραξη πολιτικής με στόχο την ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης·

17.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα σημερινά επίπεδα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο βελτιωμένης μεθόδου οικονομικού συντονισμού, είναι, προφανώς, ανεπαρκή και συμφωνεί με τα περισσότερα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή· ωστόσο, εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ορισμένες από τις προτάσεις που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο δεν έχουν ληφθεί υπόψη, ιδίως όσες αφορούν τον στόχο της βελτίωσης της γνώσης ξένων γλωσσών, μαθηματικών και θετικών επιστημών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου επαγγελματικής κατάρτισης, την προσέλκυση περισσότερων σπουδαστών σε επιστημονικές σταδιοδρομίες, την ενίσχυση της συνεργασίας των πανεπιστήμια και του βιομηχανικού και εμπορικού τομέα, την ενθάρρυνση της παροχής εκπαίδευσης που να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τη διασφάλιση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους, την προώθηση της διά βίου μάθησης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την μακροχρόνια ανεργία και την ανεργία των νέων αντίστοιχα, καθώς και την εξασφάλιση βελτιωμένης γνωστοποίησης, διάδοσης και εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας·

18.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντάξουν στις κορυφαίες προτεραιότητές τους την επίτευξη εσωτερικής αγοράς ενέργειας, βελτιωμένης πολιτικής Ε&Α για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και φιλικότερη προς το περιβάλλον και καθαρότερη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ώθησης για αυξημένη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη συστηματικότερη επιδίωξη οικονομιών ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών δεσμών με όσο το δυνατόν περισσότερες προμηθεύτριες χώρες, ώστε να διαφοροποιηθούν οι πηγές εφοδιασμού και να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα οι ελλείψεις της προσφοράς·

Η εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ

19.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι αποκλίσεις των ρυθμών ανάπτυξης και πληθωρισμού στην ευρωζώνη, με διαφορές που το 2005 άγγιζαν έως και το 4,5% όσον αφορά την ανάπτυξη και 2,7% όσον αφορά τον πληθωρισμό, οφείλονται σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό σε διαρθρωτικά αίτια· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η απόκλιση των ρυθμών του πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών με υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και τη νομισματική σταθερότητα της ευρωζώνης εν γένει· επισημαίνει ότι οι διαφορές αυτές αποτελούν μερικές φορές μέρος θετικής διαδικασίας σύγκλισης όσον αφορά τα έσοδα και το επίπεδο τιμών λόγω της διαδικασίας "κάλυψης των καθυστερήσεων'· καλεί τα κράτη μέλη της ευρωζώνης για μία ακόμα φορά να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους προς τον αποτελεσματικό συντονισμό των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των κοινών τους στρατηγικών εντός της Ευρωομάδας, προκειμένου να βελτιωθεί η πραγματική σύγκλιση των οικονομιών και να περιορισθούν οι κίνδυνοι ασύμμετρης κρίσης στην ΟΝΕ·

20.   καλωσορίζει τη Σλοβενία στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2007· καλεί τα νέα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης του Μάαστριχτ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΚΤ και η Επιτροπή υποχρεούνται να εφαρμόζουν το κριτήριο σταθερότητας τιμών όπως καθορίζεται με τη Συνθήκη ΕΚ, το οποίο διαφέρει από το κριτήριο που εφαρμόζει η ΕΚΤ κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής της, και προτείνει να αξιολογήσουν η ΕΚΤ και η Επιτροπή εάν δικαιολογείται να διατηρηθεί αυτή η διαφορά προσέγγισης·

21.   αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ, το ποσοστό πληθωρισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1,5% το ποσοστό των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών· επισημαίνει ότι, τόσο ο ορισμός των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών, όσο και η μέθοδος υπολογισμού της τιμής αναφοράς πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά, ώστε να εκφράζουν το γεγονός ότι σήμερα δώδεκα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ΟΝΕ χρησιμοποιούν ενιαίο νόμισμα, το οποίο υπόκειται σε κοινή νομισματική πολιτική, και ότι οι διαφορές των επιμέρους επιδόσεών τους στον τομέα του πληθωρισμού αντανακλούν μάλλον διαρθρωτικούς παράγοντες παρά διαφορές μακροοικονομικής πολιτικής·

22.   καλεί την Επιτροπή και τη Eurostat να βελτιώσουν την ποιότητα των μακροοικονομικών στατιστικών στοιχείων (ιδίως σε σχέση με το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος) και να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία τους για να αποφύγουν τις φορολογικές ανισορροπίες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος· ζητεί να αυξηθούν περαιτέρω οι εξουσίες της Επιτροπής όσον αφορά την επαλήθευση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων·

23.   καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο που έχει η συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών αγορών για τη μακροοικονομική κατάσταση της ευρωζώνης·

24.   ζητεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματικότερη εποπτεία των δραστηριοτήτων των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου σε σχέση με τους συστημικούς κινδύνους που ενδέχεται να προξενούν, και καλεί την Ευρωομάδα να εξετάσει το ζήτημα αυτό·

Εξωτερική εκπροσώπηση

25.   χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη εντός του Συμβουλίου να έχει ενιαία φωνή κατά τη διάσκεψη των οργανισμών του Bretton Woods που θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2006· επιμένει ότι οι θέσεις των αντιπροσωπειών των κρατών μελών εντός του ΔΝΤ πρέπει να συντονίζονται καλύτερα· καλεί και πάλι τα κράτη μέλη να εργασθούν για την καθιέρωση ενιαίας εκλογικής περιφέρειας, που θα ξεκινήσει ενδεχομένως ως εκλογική περιφέρεια του ευρώ, με σκοπό, μακροπρόθεσμα, την εξασφάλιση συνεπούς ευρωπαϊκής εκπροσώπησης, η οποία θα περιλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου ECOFIN και την Επιτροπή και θα υπόκειται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου·

Συντονισμός

26.   επικροτεί την επανεκλογή του Jean-Claude Juncker ως προέδρου της Ευρωομάδας· θεωρεί ότι η Ευρωομάδα θα πρέπει να συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη σχετικά με τους στόχους της ευρωζώνης για τα δύο προσεχή έτη·

27.   τονίζει ότι η Συνθήκη ΕΚ δεν διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο πρέπει να ασκεί την αρμοδιότητά του για την πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών· καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να συντονίσουν περισσότερο τη δράση τους όσον αφορά την πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών·

28.   τονίζει την ανάγκη της στήριξης της συνεργασίας στην ευρωζώνη για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ετήσια έκθεση για την ευρωζώνη θα παρέχει στο μέλλον πιο συγκεκριμένο σύνολο εργαλείων, τα οποία θα καταστήσουν δυνατό τον βαθύτερο διάλογο μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ που έχουν ως μέλημα τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει σθεναρή στήριξη των δραστηριοτήτων της Ευρωομάδας και του προέδρου της·

29.   θεωρεί ότι θα ήταν επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη η καθιέρωση, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, τακτικότερου και πιο διαρθρωμένου διαλόγου, για θέματα μακροοικονομίας, μεταξύ της Ευρωομάδας, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, παρόμοιου με τον νομισματικό διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου και ΕΚΤ, προκειμένου να εμβαθυνθούν τα υπάρχοντα πλαίσια και να συζητούνται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία της ευρωζώνης και οι τρόποι αντιμετώπισής τους·

30.   θεωρεί ότι οι τακτικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων θα μπορούσαν σαφώς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, συμβάλλοντας ώστε να αυξηθεί ο ενστερνισμός του απαιτούμενου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών από τα εθνικά κοινοβούλια·

o
o   o

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον πρόεδρο της Ευρωομάδας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ C 74 E της 24.3.2004, σ. 871.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0124.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0076.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0214.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0240.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0464.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0511.


Θεματική στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον
PDF 389kWORD 92k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια θεματική στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (2006/2174 INI))
P6_TA(2006)0486A6-0364/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Θεματική Στρατηγική για την Προστασία και Διατήρηση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" (COM(2005)0504),

–   έχοντας υπόψη το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ)(1),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική) (COM(2005)0505),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(2) (την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα), στους στόχους της οποίας περιλαμβάνεται η προστασία των χωρικών και θαλάσσιων υδάτων και η πρόληψη και η εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2003(3) σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Προς μια στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος",

–   έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύτηκε το 2005(4),

–   έχοντας υπόψη την ενημέρωση πολιτικής του Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP)(5),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS)(6),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας (HELCOM)(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού (OSPAR)(8),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της (Σύμβαση της Βαρκελώνης)(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0364/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το θαλάσσιο περιβάλλον υφίσταται σημαντικές πιέσεις και, σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση του ΕΟΠ, υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα της Ευρώπης υφίστανται διαρθρωτικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την τροφική αλυσίδα, οι οποίες αποδεικνύονται από την απώλεια βασικών ειδών, την εμφάνιση μεγάλων συγκεντρώσεων βασικών πλαγκτονικών ειδών τα οποία αντικαθιστούν άλλα είδη και από την εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών. Όλα αυτά οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και τις εκτεταμένες ανθρώπινες δραστηριότητες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 6ο ΠΔΠ ορίζει ως τομείς προτεραιότητας δράσης την περαιτέρω προστασία των θαλάσσιων περιοχών και την καλύτερη ενσωμάτωση του περιβάλλοντος σε άλλες κοινοτικές πολιτικές,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θάλασσα της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη θάλασσα στον κόσμο και ότι η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από το έδαφος της ΕΕ συνολικά. Είκοσι κράτη μέλη διαθέτουν ακτές που εκτείνονται σε μήκος 70 000 σχεδόν χιλιομέτρων και ο μισός σχεδόν πληθυσμός της ΕΕ ζει σε απόσταση μικρότερη από 50 χιλιόμετρα από την ακτή. Το 2004, οι θαλάσσιες περιφέρειες της ΕΕ των 15 παρήγαγαν περισσότερο από το 40% του ΑΕΠ. Η ναυπηγική βιομηχανία, οι λιμένες, η αλιεία και οι κλάδοι συναφών υπηρεσιών απασχολούν δυόμισι εκατομμύρια άτομα. Η ΕΕ διαθέτει 1 200 λιμένες και το 90% του εξωτερικού εμπορίου της όπως και το 41% του ενδοκοινοτικού εμπορίου της μεταφέρονται δια θαλάσσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν πλήρως μόνο σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον σε καλή οικολογική κατάσταση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να μειώσουν σημαντικά τον ρυθμό απώλειας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας έως το 2012, μια δέσμευση που επαναλήφθηκε στη διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα που πραγματοποιήθηκε στην Curitiba, το 2006,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι φυσικοί οικότοποι και η βιολογική ποικιλότητα στη θάλασσα και να προστατεύσουν τα παράκτια οικοσυστήματά τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αυτού του είδους προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων εντός των θαλασσών τους,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθότητα μιας πολιτικής εξαρτάται από την υψηλή –ή μη– ποιότητα των πληροφοριών και ότι απαιτείται η χρήση επιστημονικών πληροφοριών, στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, η οποία πρέπει να προσδιορίζει και να καλύπτει τα γνωστικά χάσματα, να περιορίζει την άσκοπη διπλή συλλογή δεδομένων και έρευνας και να προάγει την εναρμόνιση, την ευρεία διασπορά και χρήση θαλάσσιας επιστημονικής τεχνογνωσίας και δεδομένων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία να τονισθεί επαρκώς ότι τα κριτήρια που έχουν επιλεχθεί για τον ορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης πρέπει να είναι αρκετά μακρόπνοα, δεδομένου ότι αυτοί οι ποιοτικοί στόχοι θα διέπουν πιθανότατα τα προγράμματα μέτρων για πολύ καιρό ακόμα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την προστασία και βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε μία συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, απαιτείται η λήψη διασυνοριακών μέτρων σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την εν λόγω περιοχή, ήτοι μέτρα που ενδέχεται να απαιτούνται εντός της θαλάσσιας περιοχής και των παρακείμενων θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, στην περιοχή της λεκάνης απορροής και, στην περίπτωση ορισμένων διασυνοριακών ουσιών, σε άλλες περιοχές,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα ύδατα της Αρκτικής είναι σημαντικά για την Κοινότητα και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ότι ορισμένα κράτη μέλη (Δανία, Φινλανδία και Σουηδία) είναι μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2007 με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ο Εύξεινος Πόντος θα περιληφθεί στα ευρωπαϊκά ύδατα,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη σε διάφορες διεθνείς συμφωνίες οι οποίες ενέχουν σημαντικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την προστασία των θαλάσσιων υδάτων από τη ρύπανση, ιδίως οι συμβάσεις HELCOM και OSPAR και η σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν μπορούν να πραγματωθούν μόνο με εθνικές προσπάθειες, αλλά είναι απαραίτητη η στενή περιφερειακή συνεργασία και άλλα ενδεδειγμένα διεθνή μέτρα,

Ορίζοντας το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας

1.   χαιρετίζει τη θεματική στρατηγική της Επιτροπής για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τον γενικότερο στόχο της σε ό,τι αφορά την προώθηση της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· θεωρεί, με απογοήτευση, ότι η πρόταση οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική σε αυτήν τη μορφή δεν θα επιτύχει την κινητοποίηση των περιφερειακών και τοπικών αρχών για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα·

2.   πιστεύει στον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία αυτή και, επομένως, ζητεί μια ισχυρή πολιτική της ΕΕ για τη θαλάσσια προστασία, η οποία θα αποτρέπει περαιτέρω απώλειες βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και θα προωθεί την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

3.   ζητεί να συμπεριληφθεί στην οδηγία ένας κοινός ευρωπαϊκός ορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, που νοείται ως η περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία η διαχείριση όλων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων εντός μιας δεδομένης θαλάσσιας περιφέρειας είναι τέτοια που τους επιτρέπει να λειτουργούν με ισορροπημένο και αυτοσυντηρούμενο τρόπο ενόψει της περιβαλλοντικής αλλαγής, στηρίζοντας τόσο τη βιοποικιλότητα, όσο και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό διασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική·

4.   επισημαίνει ότι η καλή περιβαλλοντική κατάσταση των ευρωπαϊκών περιφερειακών θαλασσών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ισχυρή και συντονισμένη δράση σε περιφερειακό επίπεδο αντί με την μεμονωμένη δράση των κρατών μελών, και, ως εκ τούτου, ζητεί να συμπεριληφθεί στην οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική η νομική υποχρέωση των κρατών μελών να επιτυγχάνουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η στρατηγική πρέπει να οδηγεί σε δεσμευτικές υπερεθνικές υποχρεώσεις που ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν κοινές δεσμεύσεις σε τρίτες χώρες·

5.   ζητεί, επίσης, να συμπεριληφθεί ένας κατάλογος γενικών παραγόντων ποιοτικής περιγραφής, κριτηρίων και προτύπων για την αναγνώριση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, δηλαδή ένας υφιστάμενος κατάλογος ο οποίος είναι γενικά αποδεκτός από τους ενδιαφερομένους για το θαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω βελτιώσεις και ανάπτυξη του καταλόγου·

6.   θεωρεί σημαντική την εναρμόνιση των στόχων, των μέτρων, της γλώσσας και των εννοιών που χρησιμοποιούνται στην οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική και σε άλλες οδηγίες που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για τους οικοτόπους(10), προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια και να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των οδηγιών αυτών·

7.   θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και, ως εκ τούτου, εκφράζει την ανησυχία του για το παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα που προτείνεται στην πρόταση οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική· θεωρεί πρέπον το χρονοδιάγραμμα να ευθυγραμμιστεί με το χρονοδιάγραμμα της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα·

8.   επισημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης στα παράκτια ύδατα έως το 2015, έχει ήδη εφαρμοστεί στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι δεν είναι λογικό ή σωστό να προτείνεται ταυτόχρονα ένας λιγότερο φιλόδοξος στόχος για μερικώς επικαλυπτόμενες και παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές· τονίζει ότι δεν θα είναι εφικτό να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση σε διάφορες περιοχές παράκτιων υδάτων, εκτός εάν υπάρξει αντίστοιχα καλή περιβαλλοντική κατάσταση στις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές·

Συνέργειες με τις πολιτικές της ΕΕ

9.   χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο με τίτλο "Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση" (COM(2006)0275), η οποία προβλέπει μια ολιστική προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης των ωκεανών, αλλά συνιστά την αποφυγή υπερβολικής έμφασης σε μία οικονομική προσέγγιση και προτρέπει να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και οικολογικών πτυχών· αναμένει ότι η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, ο περιβαλλοντικός πυλώνας της, θα παράσχει το νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση και την ακεραιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και, συνεπώς, το νομικό πλαίσιο για τις κατάλληλες μονάδες διαχείρισης –τις θαλάσσιες περιφέρειες και στρατηγικές– για τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον·

10.   είναι της άποψης ότι πρέπει να διευκρινισθούν οι επιπτώσεις για τα κράτη μέλη, εάν οι στόχοι και τα μέτρα που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αρκετά μακρόπνοα, δηλαδή ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στο πώς θα διασφαλιστεί ότι ο στόχος της οδηγίας –η καλή περιβαλλοντική κατάσταση– μπορεί πράγματι να επιτευχθεί·

11.   επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν καθυστερήσει ως προς τη συμμόρφωση με τα υφιστάμενα θαλάσσια στοιχεία του δικτύου Natura 2000· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντοπίσουν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές συγκεκριμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος ή ενδιαφέροντος για τη βιοποικιλότητα, ή περιοχές οι οποίες υφίστανται έντονες πιέσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά(11)·

12.   τάσσεται υπέρ των μακροπρόθεσμων προσπαθειών ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών στόχων στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) και, ως εκ τούτου, εκπλήρωσης των απαιτήσεων για την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά επιμένει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν πιο επείγοντα και βραχυπρόθεσμα μέτρα, π.χ. τη θέσπιση απαγορευμένων περιοχών (θαλάσσια πάρκα), ή θαλάσσιων καταφυγίων, για την προστασία των πλέον ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

13.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αναφέρθηκε, τόσο στην ανακοίνωση όσο και στην οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, στα θαλάσσια ύδατα των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων, των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων, δεδομένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 299 της Συνθήκης ΕΚ και στα θαλάσσια ύδατα των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης·

Δημοσιονομικά ζητήματα

14.   εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη χρηματοδοτικής δέσμευσης για την εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος Life+ λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα·

15.   θεωρεί ότι ο συντονισμός μεταξύ οικονομικών και περιβαλλοντικών συμφερόντων θα πρέπει, όπου είναι εφικτό, να συντελείται σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της επικουρικότητας και η συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, αλλά ότι πρέπει να συντελείται και σε υψηλότερα επίπεδα (περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές) όποτε είναι πρόσφορο και αναγκαίο·

16.   επισημαίνει ότι οι διάφορες θαλάσσιες περιφέρειες εντός της ΕΕ διαφέρουν μεταξύ τους και έχουν διαφορετικές ανάγκες προστασίας· θεωρεί, επομένως, ότι μπορεί να χρειαστούν πιο μακρόπνοα οικονομικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για ορισμένες περιφέρειες συγκριτικά με άλλες, προκειμένου να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση και αειφορία··

17.   πιστεύει ότι τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τον συντονισμό με τα υφιστάμενα προγράμματα μπορούν να αποκτηθούν μέσω του συντονισμού του χρονοδιαγράμματος για τη θαλάσσια στρατηγική με σημαντικά προγράμματα σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι ο συντονισμός με την επόμενη περίοδο προγραμματισμού για το γεωργικό ταμείο της ΕΕ (από το 2014) έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνες τις περιοχές όπου η γεωργία ευθύνεται για σημαντικές ποσότητες απορρίψεων στη θαλάσσια περιοχή·

18.   πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν σε όλους τους τομείς τα οικονομικά κίνητρα, όπως –για να παραθέσουμε ένα παράδειγμα που λειτουργεί στη Βαλτική Θάλασσα– περιβαλλοντικά διαφοροποιημένα λιμενικά τέλη και τέλη διαύλων ναυσιπλοΐας· είναι της άποψης ότι σε ορισμένες περιοχές μπορεί επίσης να απαιτηθούν πιο μακρόπνοα σχετικά μέτρα·

Κοινή χρήση δεδομένων

19.   συνιστά μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια αξιολόγηση και παρακολούθηση, η οποία θα στηρίζεται στα υφιστάμενα όργανα και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο της ΚΑΠ, και θα αποτελέσει το αντικείμενο επεξεργασίας ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη συνέπεια και ενσωμάτωση με τις σχετικές νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την υποδομή για χωρικά δεδομένα και την παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES), ιδίως τις θαλάσσιες υπηρεσίες·

20.   υπενθυμίζει την εντολή του ΕΟΠ να διεξαγάγει τακτικές πανευρωπαϊκές εκτιμήσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βάσει των υφιστάμενων δεικτών και άλλων δεδομένων και πληροφοριών διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί περαιτέρω η υποβολή εθνικών εκθέσεων, όπως μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με, παραδείγματος χάρη, τις ροές δεδομένων για την υποστήριξη της ανάπτυξης των βασικών δεικτών του Οργανισμού·

21.   κρίνει απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων και προγραμμάτων ιχνηλασιμότητας και ανιχνευσιμότητας για τον προσδιορισμό της ρύπανσης και τον εντοπισμό της πηγής της ώστε να αντιμετωπίζεται αυτή αποτελεσματικά·

22.   θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία με αποκεντρωμένους οργανισμούς (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας κα) καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών για τη διάθεση στοιχείων που αφορούν την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων καθώς και για τον προσδιορισμό, εντοπισμό και καταπολέμηση της ρύπανσης·

Σχέσεις με τις συμβάσεις και τις τρίτες χώρες

23.   χαιρετίζει την άριστη συμβολή ορισμένων περιφερειακών συμβάσεων για τη θάλασσα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της επιστημονικής και τεχνικής τους αρμοδιότητας και ικανότητας να ενεργούν ως γέφυρα με τρίτες χώρες, και αναμένει να γίνουν βασικοί εταίροι στην εκπόνηση της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική, και ζητεί να συμπεριληφθούν ρητές δεσμεύσεις για προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες και οργανισμούς με στόχο την υιοθέτηση από αυτούς θαλάσσιων στρατηγικών που να καλύπτουν τις περιφέρειες ή υποπεριφέρειες με ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα·

24.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί ο διπλασιασμός του γραφειοκρατικού φόρτου της αποτελεσματικής εκπόνησης της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική, να διασφαλίσουν είτε ότι οι περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα έχουν τις σχετικές νομικές και διοικητικές ικανότητες, είτε ότι αναπτύσσονται μηχανισμοί για την κοινή εφαρμογή της στρατηγικής μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών φορέων που λειτουργούν εντός της ίδιας θαλάσσιας περιοχής· και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να περιλαμβάνεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή σε διασυνοριακό επίπεδο και σε επίπεδο ενδιαφερόμενων φορέων·

25.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάδειξης της Βαλτικής Θάλασσας σε πιλοτική περιοχή, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή και ότι τα κράτη μέλη που την περιβάλλουν είναι πιθανόν να συμφωνήσουν σε ταχύτερη εφαρμογή των σχεδίων και των δράσεων μέσω του έργου στο πλαίσιο της HELCOM και άλλων φορέων· επισημαίνει ότι το επερχόμενο σχέδιο δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα από τη Σύμβαση του Ελσίνκι (HELCOM) θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πιλοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση των στόχων στρατηγικής στη θαλάσσια περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας·

26.   θεωρεί ότι πρέπει να επανεξεταστούν οι ισχύοντες διεθνείς κανόνες, ούτως ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν τα διεθνή ύδατα (πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή) για την εκκένωση αποχωρητηρίων·

27.   επισημαίνει ότι η προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης στερείται είτε της απαραίτητης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, είτε, στις περιπτώσεις που υφίσταται η εν λόγω νομοθεσία, της πολιτικής θέλησης για την επιβολή της. Οι στόχοι της σύμβασης της Βαρκελώνης για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών πρέπει να αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη δύο ταχυτήτων των περιφερειών, συγκεκριμένα των χωρών της νότιας και ανατολικής Μεσογείου αφενός, και των χωρών της βόρειας Μεσογείου αφετέρου·

28.   επισημαίνει ότι, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας των υδάτων και του χαμηλού ρυθμού εναλλαγής των υδάτων, τα οικοσυστήματα της Βαλτικής Θάλασσας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη ρύπανση και ότι η θαλάσσια οικολογία της περιοχής της Βαλτικής εκτιμάται ότι έχει υποστεί σχεδόν ανεπανόρθωτη ζημία. Ως εκ τούτου, προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εισαγάγουν ειδικά μέτρα, μεταξύ άλλων στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική κατάσταση της Βαλτικής Θάλασσας. Επιπρόσθετα, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ταμείο του προγράμματος της περιβαλλοντικής εταιρικής σχέσης της Βόρειας Διάστασης της ΕΕ αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για τη βελτίωση της προστασίας των υδάτων στη Βαλτική Θάλασσα·

29.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχετικά μέτρα για την προστασία των υδάτων της Αρκτικής, που αποτελούν ένα εξαιρετικά εύθραυστο οικοσύστημα, το οποίο υφίσταται συνεχείς και αναδυόμενες απειλές, και να αναπτύξουν και να στηρίξουν προγράμματα και σχέδια που αφορούν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των αυτοχθόνων πληθυσμών σε ό,τι αφορά την επίτευξη της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων της Αρκτικής·

30.   καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό της Αρκτικής ως προστατευόμενης περιοχής, ομοίως με την Ανταρκτική, και τον χαρακτηρισμό της ως "βιότοπου αφιερωμένου στην ειρήνη και την επιστήμη", και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως το 2008·

31.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθούν, στο πλαίσιο διεθνών ή και περιφερειακών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες που διαθέτουν κυριαρχία ή δικαιοδοσία σε ύδατα που συνορεύουν με ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα, την υιοθέτηση μέτρων και προγραμμάτων σύμφωνα με την υπό υιοθέτηση οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική·

32.   συνιστά να συμπεριληφθεί ο Εύξεινος Πόντος ως μία από τις θαλάσσιες περιφέρειες που θα καλύπτει η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική· η εν λόγω σημαντική θαλάσσια περιφέρεια συνορεύει με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες θα ενταχθούν στην ΕΕ το 2007 και ήδη συμμετέχουν στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα – ως μέρος του έργου της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία του Δούναβη – και με την Τουρκία, με την οποία διεξάγονται ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

33.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη περιβαλλοντικών εγγυήσεων σχετικά με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Βόρειας Ευρώπης για την πρόληψη ενδεχόμενης περιβαλλοντικής καταστροφής στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σχεδιαζόμενο έργο και να αναβάλει τη λήψη οιωνδήποτε αποφάσεων σχετικά με τη συγχρηματοδότηση του έργου·

34.   ζητεί προηγούμενη διαβούλευση, σε όλες τις περιπτώσεις, με τις γειτονικές και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σε περίπτωση σχεδίων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο κοινό περιβάλλον, ακόμα και όταν το σχέδιο υλοποιείται σε διεθνή ύδατα· επισημαίνει ότι η εμπειρία καταδεικνύει πως οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων συχνά έχουν ελλείψεις και δεν πραγματοποιούνται σε διαβούλευση με άλλα κράτη· καλεί επομένως την Επιτροπή να προτείνει έναν υποχρεωτικό μηχανισμό διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών και προτρέπει το Συμβούλιο να αναλάβει δράση σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να αναπτύξει υποχρεωτικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών·

o
o   o

35.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 2455/2001/EΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 1).
(3) ΕΕ C 69 E της 19.3.2004, σ. 141.
(4) http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2005_1/en
(5) http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/marine_thematic _strategy.pdf
(6) (http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm)
(7) http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
(8) http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
(9) http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28084.htm
(10) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
(11) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.


Ενυπόθηκη πίστη
PDF 392kWORD 93k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενυπόθηκη πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2102(INI))
P6_TA(2006)0487A6-0370/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής για την ενυπόθηκη πίστη στην ΕΕ (COM(2005)0327) (Πράσινο Βιβλίο),

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (COM(2005)0629),

–   έχοντα υπόψη την απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο πράσινο βιβλίο για την ενυπόθηκη πίστη στην ΕΕ, της 1ης Δεκεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)(2) (οδηγία για τις απαιτήσεις κεφαλαίου) και την οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά(5),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές που τροποποιεί την οδηγία 93/13/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2005)0483),

–   έχοντας υπόψη τη συνταχθείσα από την Επιτροπή τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ενυπόθηκης πίστης (COM(1987)0255),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0370/2006),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενυπόθηκη πίστη αποτελεί μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και ζωτικό μέρος της οικονομικής και κοινωνικής δομής της ΕΕ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρωτοφανή ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων, χάρη στην οποία ο κατασκευαστικός τομέας ,καίριος παράγοντας στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης την οποία βίωσε η Ευρώπη κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2005, έχει καταστεί αντικυκλικός,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιστορικώς χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων έχουν οδηγήσει σε ευρύτατη εξάπλωση του ενυπόθηκου δανεισμού, ιδίως σε εκείνες τις χώρες όπου βασίστηκε σε εμπιστοσύνη η οποία έχει επιφέρει οικονομική ανάπτυξη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό χαρακτηριστικό οποιασδήποτε νομοθετικής δράσης στον τομέα της ενυπόθηκης πίστης, η οποία για τους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική δέσμευση της ζωής τους με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο βιοτικό τους επίπεδο και την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της διαφάνειας σε βασικά χαρακτηριστικά σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα ενυπόθηκων δανείων, όχι μόνον θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς αλλά και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των δανειοληπτών της ΕΕ οι οποίοι αναζητούν συμφωνίες ενυπόθηκων δανείων σε άλλα κράτη μέλη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να λάβουν εμπεριστατωμένη απόφαση,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις πληρέστερες και απλούστερες δυνατές πληροφορίες, που θα παρέχονται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με τυποποιημένη μορφή και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκριτική μελέτη μεταξύ κρατών μελών, προκειμένου να επιτρέψουν στους καταναλωτές να ασκούν την ελευθερία επιλογής τους αποτελεσματικότερα, όταν προβαίνουν σε συμφωνία ενυπόθηκης πίστης σε διασυνοριακή βάση,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη στοχοθετημένων μέτρων για τη βελτίωση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών, την ενίσχυση της διαθεσιμότητας και την ολοκλήρωση της αγοράς χρηματοδότησης θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς, τις οικονομίες κλίμακας και τη διαφοροποίηση, και να περιορίσουν το κόστος του δανεισμού, ωφελώντας έτσι την ευρωπαϊκή οικονομία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ίσων όρων πρόσβασης σε βάσεις πιστοληπτικών δεδομένων πελατών για παρόχους υπηρεσιών ενυπόθηκης πίστης σε περίπτωση διασυνοριακού δανεισμού αποτελεί συνεισφορά ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε δραστηριότητες δανεισμού που βασίζονται σε ενυπόθηκα δάνεια και στη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκης πίστης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη αγορά ενυπόθηκης πίστης θα διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, περιέργως, δεν ασκείται έντονη πίεση από τους ενυπόθηκους δανειστές ή τις οργανώσεις των καταναλωτών για την ανάπτυξη του διασυνοριακού δανεισμού πέρα από τη φυσική εγκατάσταση στις εθνικές αγορές χωριστά,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικοί φραγμοί που υπάρχουν στην αγορά έχουν μέχρι στιγμής παρεμποδίσει την αύξηση της προσφοράς διασυνοριακών ενυπόθηκων δανείων, τα οποία μέχρι στιγμής αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της συνολικής αγοράς ενυπόθηκων δανείων της ΕΕ,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλά σημαντικά θέματα δεν υπάρχει καμία ή μόνο περιορισμένη αρμοδιότητα της Κοινότητας και ότι πρέπει να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματομεσίτες ενυπόθηκων δανείων μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αντλώντας από την εμπειρία τους όσον αφορά προϊόντα στην εγχώρια αγορά αλλά και σε αγορές άλλων κρατών μελών, υποστηρίζοντας τη διασυνοριακή δραστηριότητα και ενεργώντας ως γέφυρα μεταξύ των καταναλωτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τόσων εγχώριων όσο και της αλλοδαπής,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το φάσμα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις δομές διανομής, τη διάρκεια των δανείων και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, λόγω των διαφορετικών νομικών, φορολογικών και κανονιστικών συνθηκών και των συνθηκών προστασίας των καταναλωτών,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στεγαστικά δάνεια συνδέονται με εξαιρετικά περίπλοκες διαδικασίες, ότι τα νομικά συστήματα και η φιλοσοφία χρηματοδότησης καθώς και τα κτηματολόγια, το εμπράγματο δίκαιο, οι διαδικασίες δανειοδοτικών συμβάσεων, οι μέθοδοι εκτίμησης, οι διαδικασίες υποχρεωτικής εκποίησης, οι αγορές επαναχρηματοδότησης κ.λπ. διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, ενώ ταυτόχρονα υφίσταται επίσης εσωτερική συνάφεια μεταξύ των τομέων αυτών,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ακόμη ορισμένα φορολογικά εμπόδια που εισάγουν διακρίσεις και τα οποία εμποδίζουν την αξιοποίηση ενιαίας αγοράς ενυπόθηκης πίστης και δύνανται σε ορισμένες περιπτώσεις να αντίκεινται στην κοινοτική νομοθεσία,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της αγοράς ενυπόθηκης πίστης και της μακροοικονομικής πολιτικής, ιδίως δε της άσκησης της νομισματικής πολιτικής,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια της αγοράς ενυπόθηκης πίστης μπορεί να επηρεάσει τον κατασκευαστικό και τον οικονομικό κύκλο και να προκαλέσει, έτσι, συστημικούς κινδύνους,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι, προκειμένου η αγορά ενυπόθηκων δανείων της ΕΕ να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και ανταγωνιστική, ίσως είναι προτιμότερο να εξετασθεί πρώτα η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της σύστασης 2001/193/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά με τις προσυμβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια(6) (κώδικας συμπεριφοράς) καθώς και η χρήση του Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών (ΤΕΔΠ), το οποίο αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι στους καταναλωτές παρέχονται διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες για στεγαστικά δάνεια,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προαναφερθείς κώδικας συμπεριφοράς φαίνεται να έχει εφαρμοστεί με κυμαινόμενο βαθμό επιτυχίας στα διάφορα κράτη μέλη, χωρίς ωστόσο να έχει λύσει το συνολικό πρόβλημα της έλλειψης κοινού νομικού πλαισίου,

Εισαγωγή

1.   αναγνωρίζει το όφελος που θα απέφερε στους καταναλωτές η περαιτέρω, καλά εστιασμένη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκων δανείων·

2.   θεωρεί ότι οποιαδήποτε δράση σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά ενυπόθηκης πίστης πρέπει, κατά πρώτο και κύριο λόγο, να ωφελεί άμεσα τους πολίτες ως ενυπόθηκους δανειζόμενους και ότι η αγορά ενυπόθηκης πίστης πρέπει να είναι προσβάσιμη σε μεγαλύτερο αριθμό πιθανών δανειζόμενων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν χαμηλή ή ανεπαρκή φερεγγυότητα, των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και όσων αγοράζουν για πρώτη φορά·

3.   χαιρετίζει την ευρεία διαβούλευση που διενήργησε η Επιτροπή και τονίζει ότι πριν από τη διατύπωση οποιωνδήποτε συγκεκριμένων προτάσεων πρέπει να διενεργούνται ενδελεχείς εκτιμήσεις οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου·

4.   επικροτεί τις μέχρι σήμερα προσπάθειες της Επιτροπής να ανταποκριθεί στην απαίτηση καλύτερων κανονιστικών όρων· υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή ότι κάθε συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αποτέλεσμα εκτενούς διαδικασίας διαβούλευσης·

5.   σημειώνει τα πολυάριθμα εμπόδια που παρακωλύουν τη δημιουργία ενιαίας κοινοτικής λιανικής αγοράς ενυπόθηκης πίστης που επισημαίνονται στο πράσινο βιβλίο και καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί σε στοχοθετημένα μέτρα που θα προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη, ενθαρρύνοντας, όπου είναι δυνατόν, τις καθοδηγούμενες από την αγορά πρωτοβουλίες·

6.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι οι ίδιες οι απόπειρες εναρμόνισης των προϊόντων ενδέχεται να οδηγήσουν σε νομικές ανακολουθίες και να επιφέρουν έτσι αρνητικές συνέπειες στον τομέα·

7.   εμμένει ότι οι κοινοτικές δράσεις δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, ιδίως σε σχέση με τα προϊόντα, τις παρεπόμενες υπηρεσίες και τις τεχνικές χρηματοδότησης·

Κώδικας συμπεριφοράς και προσυμβατική ενημέρωση

8.   ζητεί να γίνουν κινήσεις προς την εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με τις προσυμβατικές πληροφορίες, που είναι απαραίτητες προκειμένου ο δανειολήπτης να έχει τη δυνατότητα να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για πιθανή ενυπόθηκη σύμβαση·

9.   εμμένει ότι οι προσυμβατικές αυτές πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς και κατανοητές, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη τεκμηριωμένης απόφασης και ότι πρέπει να προσφέρουν στον καταναλωτή όσο το δυνατόν πιο κατανοητή και σφαιρική εικόνα, υπό το πρίσμα των διαθέσιμων πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η σύμβαση ενυπόθηκου δανείου· τονίζει ότι, στην περίπτωση που ο δανειστής αναλαμβάνει πρωτοβουλία να προσφέρει δάνειο σε άλλο κράτος μέλος, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται στον δανειολήπτη το ταχύτερο δυνατόν στις επίσημες γλώσσες που είναι αναγνωρισμένες στο κράτος μέλος διαμονής του δανειολήπτη·

10.   θεωρεί ότι ο κώδικας συμπεριφοράς καθώς και το ΤΕΔΠ είναι σημαντικά αλλά όχι επαρκή εργαλεία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών που διακινούνται μεταξύ κρατών μελών και είναι πιθανό να αγοράσουν ακίνητα σε άλλα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συντελεσθείσα πρόοδο και να εξετάσει τη μετατροπή του προαιρετικού Κώδικα Συμπεριφοράς σε υποχρεωτικό αν δεν επίκειται ταχεία συμμόρφωση·

Χρηματοδότηση

11.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη ανοιχτής και συμβατής ενιαίας αγοράς χρηματοδότησης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, καθώς θα τονώσει την αποτελεσματικότητα, θα επιτρέψει τη διεθνή διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου, θα βελτιστοποιήσει τους χρηματοδοτικούς όρους και τη διάθεση κεφαλαίου, και θα μειώσει το κόστος του δανεισμού· αναγνωρίζει τη σημασία και τις δυνατότητες της ολοκλήρωσης πρωτοβουλιών που καθοδηγούνται από την αγορά στον εν λόγω τομέα·

12.   επισημαίνει ότι η δημιουργία ενιαίας δευτερογενούς αγοράς ενυπόθηκης πίστης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σταδιακή σύγκλιση των εθνικών κανόνων για τις συμβάσεις·

13.   χαιρετίζει τη σύσταση της ομάδας Mortgage Funding Expert Group (ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοδότηση της ενυπόθηκης πίστης) και ζητεί την εις βάθος ανάλυση των διαφορών στις εθνικές ρυθμιστικές και νομικές πρακτικές που επηρεάζουν τα ενυπόθηκα δάνεια·

14.   θεωρεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας για τις απαιτήσεις κεφαλαίου σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα και τους τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκες προσφέρουν ουσιαστικές χρηματοδοτικές επιλογές·

15.   συνιστά να εξεταστούν από την Επιτροπή οι προσφορότεροι τρόποι για τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων ως αποθετηρίου πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες εθνικές αγορές ενυπόθηκης πίστης και τις υπερεθνικές ομαδοποιήσεις (pools) υποθηκικών τίτλων (όπως πληροφοριών για τις πιθανότητες μη εξόφλησης, για τις ζημίες λόγω μη εξόφλησης και για τις πρόωρες εξοφλήσεις), πράγμα που θα επέτρεπε στους επενδυτές να αξιολογούν και να τιμολογούν καταλλήλως τις ομαδοποιήσεις υποθηκικών τίτλων·

16.   προτείνει τη διαπραγμάτευση στις αγορές κεφαλαίου ενός φάσματος τυποποιημένων πακέτων ευρωπαϊκών ενυπόθηκων δανείων με βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, ενισχύοντας έτσι τις δευτερεύουσες αγορές εξασφαλισμένων ενυπόθηκων δανείων·

17.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την αυξανόμενη αγορά ενυπόθηκης πίστης που είναι συνάδει με τον νόμο της σαρία και να μεριμνήσει ούτως ώστε καμία νομοθεσία να μην αποκλείει τις απαιτήσεις της εν λόγω αγοράς·

18.   αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της ασφάλισης των ενυπόθηκων δανείων, αφενός στη μείωση της έκθεσης των δανειστών σε κινδύνους, αφετέρου στη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δάνεια αυτά από ευρύτερο φάσμα δανειζομένων·

Λιανική

19.   καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τα εμπόδια που περιορίζουν τα δικαιώματα των δανειστών όσον αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη και να εξετάσει εάν η ρήτρα "για το γενικό συμφέρον" χρησιμοποιείται για την αποθάρρυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων·

20.   στηρίζει τις ενέργειες της Επιτροπής για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δίκτυα διανομής λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις των περιφερειακών καταστάσεων και των μικρότερων αγορών, αλλά τονίζει ότι οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν αρκούν από μόνες τους για την προώθηση της ολοκλήρωσης της αγοράς στον εν λόγω τομέα·

21.   θεωρεί ότι το άνοιγμα της αγοράς ενυπόθηκης πίστης σε μη πιστωτικά ιδρύματα, με ισότιμο εποπτικό σύστημα, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα εμπλουτίσει το φάσμα των προϊόντων·

22.   αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μεσίτες πιστώσεων, όπως οι χρηματομεσίτες ενυπόθηκων δανείων, βοηθώντας τους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ανταγωνιστικά προϊόντα ενυπόθηκης πίστης από εγχώριους και αλλοδαπούς δανειστές, και υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διενεργήσει διαβουλεύσεις με αντικείμενο τη διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τους παράγοντες αυτούς·

23.   καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τα εμπόδια στη διασυνοριακή μεταφορά δανείων και να εξετάσει περαιτέρω τις δυνατότητες της ευρωυποθήκης ως μέσου εξασφάλισης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων:

   τις απαραίτητες συνοδευτικές εγγυήσεις κατά τη θέσπιση και την εισαγωγή της, ιδίως όσον αφορά την επαλήθευση της ασφάλειας, τη δημόσια πρόσβαση στους τίτλους των ακινήτων και τις επιπτώσεις έναντι τρίτων,
   το καθεστώς το οποίο θα της δοθεί σε σύγκριση με άλλα βάρη που ασφαλίζονται με υποθήκη ακίνητης περιουσίας,
   τη σύνδεση μεταξύ του δανείου και της εγγύησης,
   τις νομικές επιπτώσεις μερικής ή πλήρους εξόφλησης του καλυτπόμενου δανείου, μιας αλλαγής στη βάση αξιολόγησής της ή της μεταφοράς της, τόσο έναντι των πιστωτών όσο και έναντι τρίτων·

24.   θεωρεί ότι οιεσδήποτε προτάσεις για αυτόν τον σκοπό πρέπει, εφόσον απαιτείται, να συνοδεύονται από αξιολόγηση των επιπτώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει τις νομικές πτυχές, με λεπτομερείς μελέτες συγκριτικού δικαίου, καθώς και τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές σύμφωνα με την προσέγγιση που υποστηρίζεται στο πλαίσιο του οδηγού για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 29 Μαΐου 2006·

25.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, μηχανισμών για ανανεώσιμα ενυπόθηκα δάνεια και ισόβια ενυπόθηκα δάνεια με πλήρεις εγγυήσεις από την άποψη της δημοσίευσης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη της εμπιστευτικότητας και των επιπτώσεων έναντι τρίτων·

26.   θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανότερο να εισέλθουν δανειστές σε μια αγορά εάν οι εθνικοί κανόνες τους επιτρέπουν να προσφέρουν όρους πρόωρης εξόφλησης σε τιμές αναλογικές προς το κόστος ή να διαφοροποιούν τα επιτόκια σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και τους κινδύνους, καθώς και ότι οι περιορισμοί ως προς τα θέματα αυτά ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη της αγοράς σε σχέση με τη χρηματοδότηση, τη δημιουργία νέων προϊόντων και τη χορήγηση δανείων σε δανειζόμενους υψηλότερου κινδύνου·

27.   πιστεύει ότι ένα κοινοτικό πρότυπο, που θα ορίζει το εύρος και τον τρόπο υπολογισμού του ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, θα πρέπει να συνυπολογίζει όλες τις επιβαρύνσεις που εισπράττονται από τον δανειστή και να εξασφαλίζει τη συγκρισιμότητητα μεταξύ προϊόντων που προσφέρονται σε άλλα κράτη μέλη· πιστεύει, ωστόσο, ότι οι δανειζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων και για κάθε άλλη επιβάρυνση που σχετίζεται με τη συναλλαγή και τις νομικές υποχρεώσεις του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων που εισπράττονται από τρίτους, όπως οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, του κόστους της δήλωσης του ακινήτου καθώς και του κόστους τυχόν δικαστικών διαδικασιών και αποτιμήσεων· θεωρεί ότι όταν οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες δημοσίως, απαιτείται υπόδειξη του κατ" εκτίμηση κόστους·

28.   πιστεύει ότι, πέρα από την παροχή επακριβών πληροφοριών σχετικά με το ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, οι δανειστές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για οποιεσδήποτε άλλες μορφές χρεώσεων ή δαπανών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους, για παράδειγμα έξοδα που προκύπτουν κατά την εξέταση μιας αίτησης, προμήθειες ανάληψης υποχρεώσεων, ποινές συνολικής ή μερικής πρόωρης εξόφλησης, κτλ.·

29.   αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο ως μέσο εμπορίας προϊόντων ενυπόθηκης πίστης, και συνιστά στην Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω το θέμα αυτό·

Νομικά, φορολογικά και λειτουργικά εμπόδια

30.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα νομικά και ρυθμιστικά εμπόδια στην καθοδηγούμενη από την αγορά ανάπτυξη πανευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδότησης για την ενυπόθηκη πίστη·

31.   καλεί την Επιτροπή να καθορίσει το πεδίο εφαρμογής των μελλοντικών της προτάσεων και να το περιορίσει στις συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων και τις εγγυήσεις τους (πάγιες επιβαρύνσεις ακίνητης περιουσίας), προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη με το COM(2005)0483·

32.   καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς των δανείων, θεσπίζοντας νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα των πράξεων χαρτοφυλακίου, επισημαίνοντας ιδίως τους παράγοντες που εμποδίζουν τα διαθέσιμα νομικά μέσα αναχρηματοδότησης να επιτύχουν τον επιθυμητό στόχο και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις και τα διαφορετικά μοντέλα εμπράγματων ασφαλειών·

33.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου σε συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί εντός του πλαισίου της αναθεώρησης της Σύμβασης της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές· συμμερίζεται εντούτοις την άποψη της Mortgage Credit Forum Group (ομάδα του φόρουμ για τις ενυπόθηκες πιστώσεις) ότι το εφαρμοστέο δίκαιο για τις συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης, που θα καλύπτεται από τον μελλοντικό κανονισμό σχετικά με τον νόμο για τις συμβατικές υποχρεώσεις (Ρώμη Ι) δεν είναι απαραίτητο να είναι ευθυγραμμισμένο με το δίκαιο για τις πράξεις υποθήκευσης και ότι στην περίπτωση των πράξεων υποθήκευσης ισχύει το lex rei sitae·

34.   τονίζει τη σημασία που έχουν οι περιεκτικές και αξιόπιστες βάσεις πιστοληπτικών δεδομένων πελατών και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη μέσων μετάβασης σε ένα σταθερό πρότυπο σε όλα τα κράτη μέλη·

35.   καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη διασυνοριακή πρόσβαση στις βάσεις πιστοληπτικών δεδομένων πελατών χωρίς διακρίσεις ως προτεραιότητα για την ενθάρρυνση των δανειστών να εισέρχονται σε νέες αγορές·

36.   αναγνωρίζει ότι θα ήταν επιθυμητή η πρόσβαση τόσο σε θετικά όσο και σε αρνητικά πιστοληπτικά δεδομένα, τηρουμένης της δικαιολογημένης προστασίας του απορρήτου·

37.   επικροτεί τις προσπάθειες για επίτευξη βελτιώσεων και προσαρμογών στο δίκαιο που διέπει τις διαδικασίες αναγκαστικής πώλησης·

38.   στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την κατάρτιση ενός βαθμολογικού πίνακα για τη διάρκεια και το κόστος των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης·

39.   συνιστά στους επαγγελματικούς φορείς των εκτιμητών να συνεργαστούν για να υιοθετήσουν υψηλής ποιότητας και συγκρίσιμα κοινά πρότυπα εκτίμησης ακινήτων σε επίπεδο ΕΕ·

40.   τονίζει τη σημασία που έχει για τους δανειστές η εύκολη πρόσβαση σε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για την εξασφάλιση των ενυπόθηκων δανείων και για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας·

41.   τάσσεται υπέρ της ενθάρρυνσης της πρόσβασης στα κτηματολόγια, εφόσον δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και στηρίζει όλες τις προσπάθειες εναρμόνισης της πληροφοριακής αξίας των κτηματολογίων αυτών μέσω εθνικών μέτρων και ενθαρρύνει την επέκταση του τρέχοντος συστήματος EULIS·

42.   στηρίζει τις ενέργειες για την κατάργηση των φορολογικών εμποδίων που δημιουργούν διακρίσεις, όπως η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση εγχώριων και αλλοδαπών δανειστών και τα κρατικά τέλη·

43.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στην περίπτωση των διασυνοριακών ενυπόθηκων δανείων, τρόπους εναρμόνισης των διαφόρων προσεγγίσεων για τη φορολογική έκπτωση των τόκων των δανείων σε ολόκληρη την ΕΕ·

Συστημικά, μακροοικονομικά και εποπτικά ζητήματα

44.   καλεί την Επιτροπή και την ΕΚΤ να παρακολουθήσουν και να αναλύσουν τους δυνητικούς κινδύνους των αυξανόμενων επιπέδων του χρέους από τον δανεισμό και της ενυπόθηκης πίστης που χρηματοδοτείται από τις αγορές κεφαλαίου·

Συμπέρασμα

45.   καταλήγει ότι η περαιτέρω, καλά μελετημένη ολοκλήρωση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης στην ΕΕ θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές καθώς και οικονομικά οφέλη·

o
o   o

46.   αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΚΤ και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 386 της 30.12.1989, σ. 1.
(2) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201.
(4) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.
(5) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(6) ΕΕ L 69 της 10.3.2001, σ. 25.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου