Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 Διορισμός της Επιτρόπου της Βουλγαρίας
 Διορισμός του Επιτρόπου της Ρουμανίας
 Διορισμός του μέλους της Βουλγαρίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
 Διορισμός του μέλους της Ρουμανίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
 Λεπτομέρειες της συμμετοχής της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα *
 Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013) ***II
 Πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών ***II
 Υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη ***II
 Προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης ***II
 Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 ***I
 Ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις ***I
 Έρευνες σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ***I
 Συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων *
 Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα *
 Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση ***III
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***II
 Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας ***I
 Κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών ***I
 Κοινοτικές στατιστικές για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών ***I
 Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως ***I
 Πρόληψη των τραυματισμών και προαγωγή της ασφάλειας *
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες και εδάφη και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη *
 Ενεργά συστατικά των φαρμάκων
Κείμενα
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου