Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Διορισμός της Επιτρόπου της Βουλγαρίας
 Διορισμός του Επιτρόπου της Ρουμανίας
 Διορισμός του μέλους της Βουλγαρίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
 Διορισμός του μέλους της Ρουμανίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
 Λεπτομέρειες της συμμετοχής της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα *
 Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013) ***II
 Πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών ***II
 Υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη ***II
 Προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης ***II
 Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 ***I
 Ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις ***I
 Έρευνες σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ***I
 Συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων *
 Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα *
 Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση ***III
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***II
 Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας ***I
 Κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών ***I
 Κοινοτικές στατιστικές για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών ***I
 Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως ***I
 Πρόληψη των τραυματισμών και προαγωγή της ασφάλειας *
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες και εδάφη και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη *
 Ενεργά συστατικά των φαρμάκων

Διορισμός της Επιτρόπου της Βουλγαρίας
PDF 257kWORD 33k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία εγκρίνεται ο διορισμός του νέου μέλους της Επιτροπής, Meglena KUNEVA, που ορίστηκε από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας
P6_TA(2006)0529B6-0644/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Διορισμός του Επιτρόπου της Ρουμανίας
PDF 255kWORD 33k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία εγκρίνεται ο διορισμός του νέου μέλους της Επιτροπής, Leonard ORBAN, που ορίστηκε από τη Ρουμανία
P6_TA(2006)0530B6-0645/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Διορισμός του μέλους της Βουλγαρίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
PDF 259kWORD 35k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό της Nadezhda Sandolova ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0411/2006 – 2006/0811(CNS))
P6_TA(2006)0531A6-0442/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Διορισμός του μέλους της Ρουμανίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
PDF 258kWORD 34k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Ovidiu Ispir ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0410/2006 – 2006/0812(CNS))
P6_TA(2006)0532A6-0443/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Λεπτομέρειες της συμμετοχής της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα *
PDF 255kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2006)0178 – C6-0358/2006 – 2006/0063(CNS))
P6_TA(2006)0533A6-0423/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013) ***II
PDF 256kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013) (13241/1/2006 – C6-0420/2006 – 2005/0042Β(COD))
P6_TA(2006)0534A6-0408/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών ***II
PDF 256kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (14224/4/2006 – C6-0432/2006 – 2004/0270B(COD))
P6_TA(2006)0535A6-0445/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη ***II
PDF 256kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1382/91 (14283/1/2006 – C6-0421/2006 – 2005/0223(COD))
P6_TA(2006)0536A6-0400/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης ***II
PDF 255kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης (9577/1/2006 – C6-0313/2006 –2004/0117 (COD))
P6_TA(2006)0537A6-0433/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 ***I
PDF 349kWORD 155k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) (COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD))
P6_TA(2006)0538A6-0428/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις ***I
PDF 252kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (COM(2005)0609 – C6-0420/2005 – 2005/0247(COD))
P6_TA(2006)0539A6-0407/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Έρευνες σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ***I
PDF 277kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 571/88 του Συμβουλίου για τη διοργάνωση κοινοτικών ερευνών σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2009 και την ανώτατη κοινοτική συμμετοχή για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (COM(2006)0344 – C6-0217/2006 – 2006/0112(COD))
P6_TA(2006)0540A6-0424/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων *
PDF 347kWORD 54k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας που αφορά την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη στον τομέα του εντοπισμού και της ανίχνευσης προϊόντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))
P6_TA(2006)0541A6-0388/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα *
PDF 373kWORD 60k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (COM(2006)0273 – C6-0199/2006 – 2006/0098(CNS))
P6_TA(2006)0542A6-0409/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση ***III
PDF 257kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (PE-CONS 3658/2006 – C6-0382/2006 – 2003/0210(COD))
P6_TA(2006)0543A6-0446/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***II
PDF 255kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (11944/2/2006 – C6-0357/2006 – 2004/0220(COD))
P6_TA(2006)0544A6-0448/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας ***I
PDF 1108kWORD 866k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας) (COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))
P6_TA(2006)0545A6-0429/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών ***I
PDF 332kWORD 46k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διόρθωση της οδηγίας 2002/2/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί κυκλοφορίας των σύνθετων ζωοτροφών (COM(2006)0340 – C6-0209/2006 – 2006/0117(COD))
P6_TA(2006)0546A6-0411/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Κοινοτικές στατιστικές για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών ***I
PDF 592kWORD 421k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών (COM(2005)0088 – C6-0084/2005 – 2005/0016(COD))
P6_TA(2006)0547A6-0332/2005

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως ***I
PDF 385kWORD 160k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (Eυρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) (COM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD))
P6_TA(2006)0548A6-0376/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Πρόληψη των τραυματισμών και προαγωγή της ασφάλειας *
PDF 390kWORD 94k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας (COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))
P6_TA(2006)0549A6-0398/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Μηχανισμός χρηματοδότησης της συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες και εδάφη και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη *
PDF 475kWORD 106k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (11877/2006 – C6-0265/2006 – 2006/0807(CNS))
P6_TA(2006)0550A6-0430/2006

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


Ενεργά συστατικά των φαρμάκων
PDF 291kWORD 47k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ενεργά συστατικά των φαρμάκων
P6_TA(2006)0551P6_DCL(2006)0061

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου