Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ***II
 Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) ***II
 Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
 Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
 Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) ***II
 Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006
 Συντονισμός ορισμένων διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***I
 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ***I
 Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων ***I
 Χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) *
 Τομέας της μπανάνας *
 Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με το ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά *
 Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007
 Σύνοδος κορυφής Ρωσσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες)
 Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007
 Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη
Κείμενα (968 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου