Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ***II
 Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) ***II
 Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
 Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
 Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) ***II
 Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006
 Συντονισμός ορισμένων διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***I
 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ***I
 Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων ***I
 Χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) *
 Τομέας της μπανάνας *
 Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με το ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά *
 Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007
 Σύνοδος κορυφής Ρωσσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες)
 Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007
 Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ***II
PDF 3993kWORD 4481k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (7524/8/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))
P6_TA(2006)0552A6-0352/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου ((7524/8/2006 – C6-0267/2006)(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0644)(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0352/2006),

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου και οι οποίες θα δημοσιευθούν μαζί με τη νομοθετική πράξη στην Επίσημη Εφημερίδα,

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

P6_TC2-COD(2003)0256

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (Reach) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής

(Δεδομένου ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους δοκιμής:

H ανάπτυξη μεθόδων που να βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ελέγχους in vitro κλπ., συμπεριλαμβανόμενης και της περαιτέρω εξέλιξης των ήδη υφιστάμενων, έχει αποτελέσει προτεραιότητα για δεκαετίες ως μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για την προαγωγή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής. Μεταξύ 1999 και 2002 (Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο), η ΕΕ υποστήριξε 43 ερευνητικά έργα αξίας 65 εκατομ. €, πολλά εκ των οποίων τελούν ακόμα υπό εξέλιξη. Στο τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο: 2003-2006), η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει περισσότερα από 90 εκατομ. € για την ανάπτυξη έγκυρων και αποτελεσματικών μεθόδων δοκιμής δίχως πειραματόζωα που να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες διεθνείς απαιτήσεις περί επικυρώσεων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα συνεχιστούν και στο επικείμενο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013) με συντονισμένες δραστηριότητες για τις εναλλακτικές μεθόδους και στρατηγικές όσον αφορά τις δοκιμές ασφαλείας με επίκεντρο τα φαρμακευτικά προϊόντα (στο πλαίσιο του θέματος "Υγεία") και τα προϊόντα της χημικής βιομηχανίας (στο πλαίσιο του θέματος "Περιβάλλον"). Έχουν συνεκτιμηθεί οι μέθοδοι που θα μπορούσαν να συμβάλουν περισσότερο στη μείωση των δοκιμών που γίνονται με ζώα στο πλαίσιο του REACH, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη των δεδομένων και τις αντιστοίχως προβλεπόμενες προθεσμίες καταχώρισης του REACH. Συνεπεία τούτου, το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο καλύπτει την ανάπτυξη μεθόδων που θα μπορούσαν να συμβάλουν άμεσα στη μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται για δοκιμές στο πλαίσιο του REACH. Επιδιώκεται η συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων, με πρωτοβουλίες όπως η ευρωπαϊκή συνεργασία υπέρ των εναλλακτικών προσεγγίσεων δίχως πειραματόζωα, που εγκαινιάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2005 από τους Επιτρόπους κ.κ. Potocnik και Verheugen, παράλληλα με τη βιομηχανία. Αναμένεται ότι, αν συνδυαστούν αποτελεσματικά η πείρα, η τεχνογνωσία και οι πόροι της Επιτροπής και των αντίστοιχων βιομηχανικών κλάδων, η κοινή και συντονισμένη συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διατομεακό επίπεδο θα αποδειχθεί αποδοτικότερη από τις αποσπασματικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά το παρελθόν στον τομέα αυτόν.

Η επικύρωση των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής αποτέλεσε επίσης προτεραιότητα για την Επιτροπή από το 1991. Προς τούτο, η Επιτροπή συγκρότησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης των Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM), που αποτελεί ειδική μονάδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών με στόχο το συντονισμό της επικύρωσης των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προαγωγή της ανάπτυξης, της επικύρωσης και της διεθνούς αναγνώρισης των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επικυρώνει κατάλληλες μεθόδους και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να καθιερωθεί η εφαρμογή των επικυρωμένων μεθόδων μέσω της κοινοτικής νομοθεσίας. Σήμερα, χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, και μάλιστα για την προσαρμογή του παραρτήματος V της οδηγίας 67/548/EΟΚ. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η κανονιστική αποδοχή αναλόγων μεθόδων το ταχύτερο δυνατό και έχει εγγράψει πολλές επικυρωμένες εναλλακτικές μεθόδους δοκιμής στο παράρτημα V της οδηγίας 67/548/EΟΚ, πριν από μια ενδεχόμενη διεθνη έγκρισή τους. Η Επιτροπή θα αποδώσει υψηλή προτεραιότητα στην ταχύτερη δυνατή προσαρμογή του κανονισμού REACH σε ό,τι αφορά τις δοκιμές, μόλις προσφερθούν κατάλληλες επικυρωμένες μέθοδοι.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενεργοποιείται σε διεθνή fora, ιδίως δε στον ΟΟΣΑ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων προτύπων για τις δοκιμές και αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις προσφάτως επικυρωθείσες μεθόδους όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι δοκιμής είναι εξίσου σημαντικό με τις επιμέρους μεθόδους. Εξ αρχής, η ελαχιστοποίηση των δοκιμών στα ζώα αποτέλεσε καθοριστικής σημασίας στοιχείο του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε το REACH και η Επιτροπή κατέβαλε συνεχώς προσπάθειες για να βελτιωθεί η συγκεκριμένη πτυχή της πρότασης. Αυτό προκύπτει εξάλλου από τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στην όλη διαδικασία, όπως είναι η προσθήκη ενός σταδίου προκαταχώρισης, βάσει των αντιδράσεων που προκάλεσε η Λευκή Βίβλος το 2001, και η αποδοχή μοναδικής ημερομηνίας προκαταχώρισης, όπως προτάθηκε τόσο στη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση, όσο και στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Η επιδιωκόμενη ελαχιστοποίηση των δοκιμών στα ζώα είναι επίσης εμφανής στις επιμέρους ρυθμίσεις του νομοθετικού κειμένου, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης για την ταξινόμηση των ουσιών σε κατηγορίες, την αξιολόγηση των προτάσεων δοκιμής και την αξιοποίηση της επάλληλης ανάγνωσης. Σημαντικές εργασίες που σχετίζονται με τη μείωση της χρήσης των πραγματοποιούνται στα RIP (έργα για την εφαρμογή του REACH), με την ανάπτυξη στρατηγικών για τις ευφυείς δοκιμές. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να συνεχίσει τις εν λόγω εργασίες και μετά την έγκριση του REACH. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη και η εμμονή στις κατευθυντήριες γραμμές και στις διαδικασίες του οργανισμού θα προσφέρουν περαιτέρω ευκαιρίες για την αντιμετώπιση του γενικότερου προβληματισμού όσον αφορά την εκτέλεση δοκιμών σε ζώα.

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τα αντίστοιχα θέματα κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/EΟΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα ήταν δυνατόν να προωθηθούν περαιτέρω η ανάπτυξη, η επικύρωση και η κανονιστική αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων σύμφωνα με την αρχή του "κανόνα ΥΜΕ''.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα πρόσθετα στον καπνό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το REACH (καταχώριση, αξιολόγηση και έγκριση χημικών ουσιών) καθώς και την αντιμετώπιση των τροπολογιών του ΕΚ όσον αφορά τις πρόσθετες ουσίες στον καπνό

Ο κανονισμός REACH καλύπτει τα χημικά συστατικά των προϊόντων του καπνού, όπως και οποιαδήποτε άλλη χημική ουσία. Ως εκ τούτου τα εν λόγω συστατικά θα πρέπει να καταχωρίζονται και να αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, περιορισμού ή έγκρισης βάσει του συστήματος REACH. Ορισμένες από τις επιπτώσεις τους μετά την καύση επιβάλλεται να καλύπτονται από όλες τις απαιτούμενες αξιολογήσεις της χημικής ασφάλειας.

Αφ'ης στιγμής το σύστημα REACH τεθεί σε λειτουργία, θα είναι αναγκαίο να συνοψίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που διατίθενται βάσει του REACH όσον αφορά τα συστατικά του καπνού, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρέστερη εκμετάλλευση των συνεργιών με τις υπό εκτέλεση εργασίες στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/37/EΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού.

Βάσει της οδηγίας 2001/37/EΚ, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να προωθήσει:

   - την ανάπτυξη και την εφαρμογή εκθέσεων υπό εναρμονισμένη μορφή για τα συστατικά του καπνού, με στόχο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις συστηματικής αξιολόγησης των συστατικών του καπνού. Αυτή η κατάσταση, εξελισσόμενη, θα μπορούσε να οδηγήσει στην εν συνεχεία συγκρότηση ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα συστατικά του καπνού και τις επιπτώσεις τους,
   - την αξιολόγηση των δοκιμών για τον προσδιορισμό των τοξικολογικών συνεπειών και των συνεπειών των χρησιμοποιούμενων προσθέτων όσον αφορά τη δημόσια υγεία
   - τη συνεργασία ανεξάρτητων εργαστηρίων καπνού στην ΕΕ, με στόχο τη διαμόρφωση επιχειρησιακού υπόβαθρου για την κοινή ανάλυση και αξιολόγηση των συστατικών του καπνού ή/και των εκπομπών καπνού από τα κράτη μέλη και, συνακόλουθα, την εξέταξη της μορφής υπό την οποία ενδεχομένως θα υποβληθεί πρόταση για κοινό κατάλογο των συστατικών του καπνού.

Η Επιτροπή καλείται επίσης:

   - να συμμετάσχει στη διαδικασία διαμόρφωσης κατευθυντηρίων γραμμών για την πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων του περιεχομένου και των εκπομπών των προϊόντων του καπνού, βάσει της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού (FCTC-ΣΠΕΚ), και
   - να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχρηματοδότησης των ερευνών σχετικά με την τοξικότητα και ιδιαίτερα την ανάπτυξη εξάρτησης από συστατικά του καπνού ή/και τις εκπομπές του καπνού, βάσει του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα.

Μέχρι την επόμενη επανεξέταση της οδηγίας 2001/37/EΚ, η οποία θα βασίζεται στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της που αναμένεται να υποβληθεί στα τέλη του 2007, η Επιτροπή θα εξετάσει τις δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης του πλαισίου αξιολόγησης των συστατικών του καπνού, με γνώμονα την κτηθείσα πείρα και την αξιολόγηση του αντικτύπου στις επιμέρους εναλλακτικές δυνατότητες.

Το βάρος της απόδειξης για τις επιπτώσεις στην υγεία του περιεχομένου και των εκπομπών των προϊόντων του καπνού, πρέπει να φέρει αποκλειστικά και μόνο η βιομηχανία, η οποία οφείλει να είναι υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της επικύρωσης και της εκτέλεσης κατάλληλων τοξικολογικών δοκιμών καθώς και δοκιμών σχετικά με την ανάπτυξη εξαρτήσεων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη δημόσια υγεία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αναπτυχθείσες μέθοδοι αντιμετωπίζουν δεόντως τον προβληματισμό για τη δημόσια υγεία.

Βάσει της αρχής που ορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο σε ό,τι αφορά το ρόλο της βιομηχανίας στη χρηματοδότηση των δοκιμών, η Επιτροπή θα εξετάσει συγκεκριμένες εναλλακτικές δυνατότητες συγκέντρωσης επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση κάθε ουσιαστικού προγράμματος εργασίας, με αντικείμενο την αξιολόγηση των συστατικών και των εκπομπών του καπνού, ώστε τα αντίστοιχα ευρήματα να εξεταστούν ορθά από την άποψη της υγείας.

Η Επιτροπή έχει υπόψη ότι η ανάπτυξη και η επικύρωση των μεθοδολογιών, καθώς και η αξιολόγηση των ουσιών, αποτελεί απαιτητικό μέλημα, για την υλοποίηση του οποίου θα απαιτηθεί σειρά ετών.

(1) EE C 276 E, 14.11.2006, σ. 1.
(2) EE C 280 Ε, 18.11.2006, σ. 303.
(3) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) ***II
PDF 258kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (7525/3/2006 – C6-0268/2006 – 2003/0257(COD))
P6_TA(2006)0553A6-0345/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (7525/3/2006 – C6-0268/2006)(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0644)(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0345/2006),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE C 276 E, 14.11.2006, σ. 252.
(2) EE C 280 E, 18.11.2006, σ. 440.
(3) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
PDF 252kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν η βουλγαρική και η ρουμανική μεταξύ των γλωσσών διαδικασίας που ορίζει ο Κανονισμός Διαδικασίας (15712/2006 – C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS))
P6_TA(2006)0554A6-0463/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15712/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 245, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0434/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0463/2006),

1.   εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
PDF 252kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας που ορίζονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας (15715/2006 – C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS))
P6_TA(2006)0555A6-0462/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15715/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 245, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚΑΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0435/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0462/2006),

1.   εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) ***II
PDF 256kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) (14153/2/2006 – C6-0422/2006 –2005/0203 (COD))
P6_TA(2006)0556A6-0435/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (14153/2/2006 – C6-0422/2006),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0467)(2),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0492)(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0435/2006),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 1.6.2006, P6_TA(2006)0234.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
PDF 590kWORD 338k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή κατευθυντήρια γραμμή που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (14259/2006 – C6-0431/2006 – 2005/0090(CNS))
P6_TA(2006)0557A6-0447/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή κατευθυντήρια γραμμή του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2006 (14259/2006),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0181)(1) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2006)0213)(2),

–   έχοντας υπόψη τις θέσεις του της 15ης Μαρτίου 2006(3) και της 6ης Ιουλίου 2006(4) επί της πρότασης της Επιτροπής και της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 επί της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής(5),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 279 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0431/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 56 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0447/2006),

1.   αποδέχεται τα συμπεράσματα της συνεννόησης της 21ης Νοεμβρίου 2006 και δηλώνει περατωθείσα τη διαδικασία συνεννόησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 184 του Δημοσιονομικού Κανονισμού·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν νομοθετικό ψήφισμα, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2005/0090 (CNS)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 279,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 183,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(6),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), εφεξής "δημοσιονομικός κανονισμός", θέτει τα νομικά θεμέλια της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης. Έτσι, τα ουσιώδη στοιχεία του θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Η διαφάνεια ιδίως θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της παροχής πληροφόρησης για τους δικαιούχους κοινοτικών πόρων. Ακόμη, οι δημοσιονομικές αρχές που θεσπίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις και οι παρεκκλίσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν.

(2)  Με βάση την κτηθείσα πείρα επιβάλλονται ορισμένες τροποποιήσεις για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την επίτευξη των πολιτικών στόχων που τη συνοδεύουν καθώς και για την αναπροσαρμογή ορισμένων απαιτήσεων διαδικασίας και τεκμηρίωσης ώστε να καταστούν πλέον αναλογικές προς τους εκάστοτε κινδύνους και έξοδα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ.

(3)  Όλες οι τροποποιήσεις θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της Επιτροπής και στη βελτίωση ή τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οπότε και στην επίτευξη εύλογης ασφάλειας ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσιονομικών πράξεων.

(4)  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις για την εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού που θα περιλαμβάνονται στις βασικές νομοθετικές πράξεις της περιόδου 2007-2013, ώστε να εξασφαλισθεί η λογική συνέπεια μεταξύ των πράξεων αυτών και του δημοσιονομικού κανονισμού.

(5)  Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση απαιτεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο και να ορισθούν τα βασικά χαρακτηριστικά και στόχοι των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

(6)  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια της χρήσης πόρων που προέρχονται από τον προϋπολογισμό, είναι αναγκαίο να διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των εν λόγω πόρων εντός ορισμένων ορίων που επιβάλλονται για λόγους προστασίας νόμιμων δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων και λαμβανομένης υπόψη της ιδιομορφίας του έτους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων.

(7)  Όσον αφορά την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού, ο κανόνας που διέπει τους τόκους που γεννώνται από τις προχρηματοδοτήσεις θα πρέπει να απλοποιηθεί. Ο διοικητικός φόρτος τον οποίο συνεπάγεται η είσπραξη των τόκων αυτών είναι δυσανάλογος προς τον επιδιωκόμενο στόχο, οπότε θα ήταν αποδοτικότερο να επιτρέπεται ο συμψηφισμός των τόκων αυτών με την πληρωμή εξόφλησης του δικαιούχου.

(8)  Ως προς την αρχή της ετήσιας διάρκειας, θα πρέπει να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών. Η μεταφορά πιστώσεων στο επόμενο έτος θα πρέπει να επιτρέπεται κατ" εξαίρεση στην περίπτωση των δαπανών για άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

(9)  Οι αιτήσεις πληρωμής από τα κράτη μέλη βάσει των νέων γεωργικών κανονισμών θα συγκεντρώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην αρχή του οικονομικού έτους Ν. Ως εκ τούτου, το μέγιστο κατώτατο όριο για τις εκ των προτέρων δεσμεύσεις έναντι του ΕΓΤΕ (από τις 15 Νοεμβρίου του έτους Ν-1) για την κάλυψη των συνήθων διαχειριστικών δαπανών (οι οποίες εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους Ν) θα πρέπει να αυξάνεται στα τρία τέταρτα των αντίστοιχων πιστώσεων του τελευταίου εγκριθέντος γεωργικού προϋπολογισμού. Όσον αφορά το όριο των εκ των προτέρων δεσμεύσεων πιστώσεων για διοικητικές δαπάνες, το κείμενο θα πρέπει να τροποποιηθεί για να αναφέρεται στις πιστώσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, εξαιρουμένων συνεπώς των μεταφορών πιστώσεων.

(10)  Η χρήση μη διαχωριζόμενων πιστώσεων για κτηνιατρικά μέτρα, με εγγραφή στο ΕΓΤΕ, εμποδίζουν άσκοπα την εκτέλεση τέτοιων μέτρων, ιδίως σε ό,τι αφορά τα όρια που τίθενται στις δυνατότητες μεταφοράς στο επόμενο οικονομικό έτος. Η χρήση διαχωριζόμενων πιστώσεων για τις δαπάνες αυτές θα πρέπει συνεπώς να επιτρέπεται, διότι τούτο συνάδει περισσότερο προς τον πολυετή χαρακτήρα των μέτρων αυτών.

(11)  Όσον αφορά την αρχή της καθολικότητας, θα πρέπει να προστεθούν δύο σημεία στον κατάλογο των εσόδων με συγκεκριμένο προορισμό. Πρώτον, όπως είναι σήμερα δυνατόν στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων, θα πρέπει να είναι δυνατόν στα κράτη μέλη να καταβάλλουν συνεισφορές κατά την εκάστοτε περίσταση, ως έσοδα με συγκεκριμένο προορισμό, για να χρησιμοποιηθούν σε σχέδια στο πλαίσιο προγραμμάτων εξωτερικών σχέσεων τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή. Δεύτερον, τα έσοδα από την πώληση οχημάτων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και υλικών καθώς και επιστημονικών και τεχνικών συσκευών που αντικαθίστανται ή διαλύονται θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έσοδα με συγκεκριμένο προορισμό, ώστε να ενθαρρύνονται οι διατάκτες να επιδιώκουν τις καλύτερες τιμές κατά την εκποίησή τους.

(12)  Προς το παρόν, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν αποδεχθεί οποιαδήποτε ελευθεριότητα, όπως δώρα ή κληροδοτήματα, η οποία συνεπάγεται έξοδα. Για να αποφεύγονται οι περιττές και δυσκίνητες διαδικασίες, η παροχή έγκρισης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον η συναφής ελευθεριότητα υπερβαίνει ορισμένη αξία και συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση.

(13)  Οι κανόνες που διέπουν τις μεταφορές πιστώσεων θα πρέπει να απλοποιηθούν και να αποσαφηνισθούν σε ορισμένα σημεία, διότι στην πράξη αποδείχθηκαν ασαφείς ή δυσεφάρμοστοι.

(14)  Για λόγους αποδοτικότητας, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αποφασίζει μόνη της σχετικά με τις μεταφορές από το αποθεματικό στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει βασική πράξη για την αντίστοιχη ενέργεια κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, αλλά εκδίδεται βασική πράξη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

(15)  Οι κανόνες περί διοικητικών μεταφορών της Επιτροπής θα πρέπει να προσαρμοσθούν στη νέα δομή του Προϋπολογισμού Βάσει Δραστηριοτήτων (ΠΒΔ). Έτσι, θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης από τη "διαδικασία κοινοποίησης". Κατά τον τελευταίο μήνα του οικονομικού έτους η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αποφασίζει μόνη της για τις μεταφορές πιστώσεων που αφορούν τις δαπάνες προσωπικού, εντός του ορίου του 3% των πιστώσεων του έτους.

(16)  Τα άρθρα 26, 45 και 46 του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθούν, διότι το αποθεματικό που συνδέεται με τα χορηγούμενα από την Κοινότητα δάνεια και τις εγγυήσεις τέτοιων δανείων προς τρίτες χώρες καταργείται, ενώ υιοθετείται ένας νέος μηχανισμός τροφοδότησης του Ταμείου Εγγύησης για τις εξωτερικές ενέργειες.

(17)  Προκειμένου να επιταχυνθεί η κινητοποίηση πόρων σε έκτακτες περιπτώσεις διεθνών ανθρωπιστικών καταστροφών και κρίσεων που συμβαίνουν στο τέλος του οικονομικού έτους, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει μόνη της αχρησιμοποίητες πιστώσεις του προϋπολογισμού που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προς τις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού.

(18)  Όσον αφορά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, η απαίτηση που τίθεται στο άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, δηλαδή να δημοσιεύεται ο προϋπολογισμός εντός δύο μηνών από την έγκρισή του, αποδείχθηκε δυσεφάρμοστη: τρεις μήνες κρίνονται περισσότερο εφικτοί. Στο άρθρο 33 του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να εισαχθεί η έννοια της "δήλωσης δραστηριοτήτων", ώστε να επισημοποιηθεί ένα από τα βασικά στοιχεία του ΠΒΔ, και το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών θα πρέπει να ορισθεί ακριβέστερα προκειμένου να καταστούν λειτουργικές. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα έγγραφα εργασίας τα οποία συνοδεύουν το ΠΣΠ και απαριθμούνται στο άρθρο 33 του δημοσιονομικού κανονισμού, αντί του ίδιου του προϋπολογισμού, καθώς δεν έχει σημασία για τη διαδικασία του προϋπολογισμού και δημιουργεί περιττό φόρτο εργασίας.

(19)  Όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, κρίνονται αναγκαίες ορισμένες αναπροσαρμογές, ώστε να αποτυπώνονται καλύτερα οι ιδιαιτερότητες της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Για λόγους νομικής σαφήνειας, τα είδη βασικών πράξεων που εφαρμόζονται δυνάμει της συνθήκης ΕΚ και των τίτλων V και VI της συνθήκης ΕΕ θα πρέπει να προσδιορίζονται στο άρθρο 49 του δημοσιονομικού κανονισμού και όχι στους κανόνες εφαρμογής. Ακόμη, θα πρέπει να προστεθεί συγκεκριμένη διάταξη για να αποτυπωθούν τα είδη προπαρασκευαστικών μέτρων που είναι δυνατόν να ληφθούν στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ.

(20)  Όσον αφορά τις μεθόδους διαχείρισης, το άρθρο 53 του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας. Επίσης, ο περιορισμός της επιμερισμένης διαχείρισης στο ΕΓΤΠΕ και στα Διαρθρωτικά Ταμεία θα πρέπει να απαλειφθεί, διότι στο εξής με επιμερισμένη διαχείριση θα εκτελούνται και άλλα προγράμματα. Οι απαιτήσεις ως προς την από κοινού διαχείριση χρειάζεται να αποσαφηνισθούν. Το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) θα πρέπει να συμπληρωθεί για να συμπεριλάβει ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως κοινοτικούς οργανισμούς στους οποίους μεταβιβάζονται καθήκοντα από την Επιτροπή. Τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 54 του δημοσιονομικού κανονισμού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εθνικούς δημόσιους οργανισμούς θα πρέπει να απλοποιηθούν, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή τους και να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες, το δε πεδίο εφαρμογής της σχετικής διάταξης θα πρέπει να επεκταθεί και στους διεθνείς δημόσιους οργανισμούς. Ακόμη, το άρθρο 54 θα πρέπει αποσαφηνίσει την κατάσταση ως προς τους ειδικούς συμβούλους ή επικεφαλής αποστολών που διορίζονται από το Συμβούλιο για τη διαχείριση ορισμένων ενεργειών στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

(21)  Οι αρμοδιότητες των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης θα πρέπει να καθορισθούν λεπτομερέστερα, για να ληφθούν υπόψη και οι συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ των οργάνων σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και τα ενδεδειγμένα συστήματα ελέγχου που πρέπει να δημιουργηθούν, κατά τρόπο που να αποτυπώνει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής. Βάσει της νέας διοργανικής συμφωνίας (σημείο 44), τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια σύνοψη των διαθέσιμων ελέγχων και δηλώσεων σε σχέση με τους πόρους της επιμερισμένης διαχείρισης.

(22)  Η απαγόρευση της μεταβίβασης καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε ιδιωτικές οντότητες θα πρέπει να τροποποιηθεί, στο άρθρο 57 του δημοσιονομικού κανονισμού, διότι οι όροι της απαγόρευσης αυτής αποδείχθηκαν άσκοπα αυστηροί. Θα πρέπει να είναι δυνατόν, π.χ., η Επιτροπή να αναθέτει σε γραφείο ταξιδιών ή σε διοργανωτή διασκέψεων την επιστροφή των εξόδων όσων συμμετέχουν σε διασκέψεις, αρκεί να μην ασκείται διακριτική ευχέρεια από τον ιδιωτικό φορέα.

(23)  Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συγκρότησης από περισσότερα του ενός όργανα κοινών υπηρεσιών για την εξέταση δημοσιονομικών παρατυπιών.

(24)  Η αρμοδιότητα του υπολόγου ως προς την επικύρωση των λογαριασμών βάσει των δημοσιονομικών στοιχείων που του παρέχονται από τους διατάκτες θα πρέπει να αποσαφηνισθεί. Προς τούτο, ο υπόλογος θα πρέπει να έχει την εξουσία να ελέγχει τα στοιχεία που λαμβάνει από το διατάκτη κύριας μεταβίβασης και να διατυπώνει επιφυλάξεις, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

(25)  Η σχέση μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής και των οργανισμών που συνιστώνται από τις Κοινότητες θα πρέπει να αποσαφηνισθεί. Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν το δικό τους σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο να αναφέρεται στο δικό τους διοικητικό συμβούλιο, ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής αναφέρεται, ως προς τις διαδικασίες και τα συστήματα της Επιτροπής, στο Σώμα των Επιτρόπων. Θα πρέπει να απαιτείται από τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής απλώς να επιβεβαιώνει ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των ως άνω οργανισμών ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, προς τούτο δε θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει αξιολογήσεις της ποιότητας των εσωτερικών ελέγχων.

(26)  Θα πρέπει να καθιερωθεί χρονικό όριο για την ισχύ των απαιτήσεων. Η Κοινότητα, αντίθετα με πολλά από τα κράτη μέλη, δεν υπόκειται σε χρονικό όριο μετά το οποίο μια δημοσιονομική απαίτησή της να παραγράφεται. Ούτε περιορίζεται χρονικά ως προς τη διεκδίκηση των απαιτήσεών της έναντι τρίτων. Η θέσπιση ενός τέτοιου χρονικού ορίου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(27)  Ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να αποτυπώνει τη σπουδαιότητα των συμβάσεων-πλαισίων στη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων και να ενθαρρύνει την προσφυγή σε διοργανικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων καθώς και να παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής κοινών τέτοιων διαδικασιών από όργανο και αναθέτουσα αρχή από κράτος μέλος.

(28)  Θα πρέπει να γίνουν ορισμένες τεχνικές αναπροσαρμογές, ώστε η ορολογία του δημοσιονομικού κανονισμού να συμπίπτει πλήρως με εκείνη της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(8). Η δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη, με την ως άνω οδηγία, να καθορίζουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τις συμβάσεις που χαρακτηρίζονται απόρρητες, όταν η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας ή όταν τούτο απαιτείται για λόγους προστασίας του οικείου κράτους μέλους θα πρέπει να δοθεί και στα κοινοτικά όργανα.

(29)  Σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ, οι κανόνες αποκλεισμού από διαδικασία ανάθεσης σύμβασης πρέπει να αποσαφηνισθούν. Ακόμη, για λόγους ασφάλειας δικαίου και αναλογικότητας, θα πρέπει να καθορισθεί στο δημοσιονομικό κανονισμό μέγιστη περίοδος αποκλεισμού. Σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ, θα πρέπει να γίνεται εξαίρεση από τους κανόνες αποκλεισμού για τις προμήθειες με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από προμηθευτή του οποίου η επιχείρηση παύει οριστικά να λειτουργεί είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης είτε μέσω διακανονισμού με πιστωτές ή μέσω άλλης παρόμοιας διαδικασίας κατά την οικεία εθνική νομοθεσία.

(30)  Στο άρθρο 93 του δημοσιονομικού κανονισμού, θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση των υποψηφίων και προσφερόντων στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων να πιστοποιούν, εφόσον τους ζητηθεί, το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και τις εξουσίες διοίκησης, ελέγχου και εκπροσώπησης της νομικής οντότητας που υποβάλλει προσφορά, ή ότι οι υπεργολάβοι τους δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 93 του δημοσιονομικού κανονισμού. Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, οι προσφέροντες δεν θα πρέπει να οφείλουν να πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού οσάκις συμμετέχουν σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων πολύ χαμηλής αξίας.

(31)  Προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, η βάση δεδομένων με τους υποψηφίους και προσφέροντες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αποκλεισμού θα πρέπει να είναι κοινή για όλα τα όργανα, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 185.

(  32) Για να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των απορριπτόμενων υποψηφίων, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι μια σύμβαση που εμπίπτει στην οδηγία 2004/18/ΕΚ δεν μπορεί να υπογραφεί πριν λήξει εύλογη περίοδος απραξίας.

(33)  Η υποχρέωση των κοινοτικών οργάνων να αναστέλλουν μια διαδικασία ανάθεσης ή την εκτέλεση μιας σύμβασης δυνάμει του άρθρου 103 σε περιπτώσεις απάτης ή παρατυπιών θα πρέπει να αποσαφηνισθεί, ώστε να καταστεί λειτουργικότερη η διάταξη.

(34)  Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, χρειάζεται απλοποίηση των σχετικών κανόνων. Οι απαιτήσεις για ελέγχους και εγγυήσεις θα πρέπει να είναι πλέον αναλογικές προς τους εκάστοτε δημοσιονομικούς κινδύνους. Ο ορισμός των επιδοτήσεων χρειάζεται αποσαφήνιση, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δανειοδοτήσεων ή των συμμετοχών σε μετοχικά κεφάλαια καθώς και των δαπανών για τις αγορές των αλιευτικών προϊόντων. Για να βελτιωθεί η διαχείριση των επιδοτήσεων και να απλοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες, οι επιδοτήσεις θα πρέπει να μπορούν να καταβάλλονται είτε βάσει αποφάσεως του οργάνου είτε βάσει γραπτής συμφωνίας με το δικαιούχο.

(35)  Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, θα πρέπει να επιτραπεί η συνύπαρξη της καταβολής ποσών κατ" αποκοπή και με ενιαίο συντελεστή με την πλέον παραδοσιακή μέθοδο της επιστροφής εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί πράγματι.

(36)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της μη παροχής κέρδους, οι οποίες προβλέπονται επί του παρόντος στους κανόνες εφαρμογής, θα πρέπει να ενταχθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό. Ακόμη, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η φιλοσοφία της παροχής επιδοτήσεων για ορισμένες ενέργειες έγκειται στην ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων του δικαιούχου ή στην εξασφάλιση εσόδων.

(37)  Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι επιδοτήσεις θα πρέπει να παρέχονται μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων απέδειξε την αξία του. Ωστόσο, από την πείρα προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η φύση της επιδοτούμενης ενέργειας δεν αφήνει περιθώρια επιλογής δικαιούχων, οπότε θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό.

(38)  Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο για την ίδια ενέργεια δεν θα πρέπει να παρέχονται περισσότερες από μία επιδοτήσεις προς οποιονδήποτε δικαιούχο θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί. Πράγματι, ορισμένες βασικές νομοθετικές πράξεις επιτρέπουν το συνδυασμό πολλών κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από διαφορετικές πηγές, οι σχετικές δε περιπτώσεις είναι δυνατόν να αυξηθούν στο μέλλον με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των δαπανών. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές, στο άρθρο 111 του δημοσιονομικού κανονισμού, ότι τα ίδια έξοδα δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

(39)  Ο κανόνας ότι η συμφωνία για επιδότηση λειτουργίας είναι δυνατόν να υπογραφεί εντός τεσσάρων μηνών το πολύ από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου αποδείχθηκε άσκοπα αυστηρή. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει συνεπώς να αυξηθεί σε έξι μήνες.

(40)  Για λόγους απλοποίησης, στην περίπτωση επιδοτήσεων που λαμβάνουν τη μορφή κατ" αποκοπή ποσών ή χρηματοδοτήσεων ενιαίου συντελεστή, θα πρέπει να απαλειφθεί ο κανόνας της βαθμιαίας μείωσης των επιδοτήσεων.

(41)  Ορισμένοι περιορισμοί ως προς την επιλεξιμότητα των δικαιούχων θα πρέπει να απαλειφθούν, ώστε να επιτρέπονται οι επιδοτήσεις και προς φυσικά πρόσωπα καθώς και προς ορισμένες οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο διατάκτης είναι δυνατόν, για τις επιδοτήσεις πολύ μικρού ύψους, να μη ζητήσει από τους υποψήφιους να πιστοποιήσουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού των άρθρων 93, 94 και 96 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(42)  Ενώ οι επιδοτήσεις θα εξακολουθήσουν να παρέχονται βάσει των κριτηρίων επιλογής και καταβολής, δεν χρειάζεται στην πράξη να αξιολογούνται τα κριτήρια αυτά από επιτροπή η οποία συνιστάται ειδικά για το σκοπό αυτό, οπότε η απαίτηση αυτή θα πρέπει να απαλειφθεί.

(43)  Όσον αφορά τους κανόνες σύναψης σύμβασης με τους δικαιούχους επιδότησης, ο ισχύων κανόνας του άρθρου 120 είναι ασαφής και χρειάζεται απλοποίηση. Ακόμη, η περίπτωση όπου η εκτέλεση μιας ενέργειας απαιτεί την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε τρίτους θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά.

(44)  Ως προς τους κανόνες περί λογιστικής και λογαριασμών, το άρθρο 121 του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπει στον υπόλογο της Επιτροπής να εξειδικεύσει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τις λοιπές οντότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης των λογαριασμών, παράλληλα με εκείνες που λαμβάνουν κοινοτικές επιδοτήσεις, με την προϋπόθεση ότι η ενοποίηση των λογαριασμών δεν θα συνεπάγεται ούτε μεταφορά πόρων από αυτοχρηματοδοτούμενες οντότητες στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε θα επηρεάζει την οικονομική και λειτουργική αυτονομία τους και τις διαδικασίες απαλλαγής για τους λογαριασμούς τους.

(45)  Ενόψει της συστάσεως του ΕΓΤΕ, το οποίο θα αντικαταστήσει το ΕΓΤΠΕ από το 2007, η ορολογία στον τίτλο Ι του μέρους ΙΙ και στα άρθρα 26 και 148 έως 151 του δημοσιονομικού κανονισμού πρέπει να αναπροσαρμοσθεί. Το άρθρο 151 χρειάζεται αποσαφήνιση, ώστε οι προσωρινές δεσμεύσεις να είναι δυνατόν να γίνονται και μετά τη συνήθη δίμηνη προθεσμία από την παραλαβή των καταστάσεων δαπανών των κρατών μελών στις περιπτώσεις όπου αναμένεται απόφαση μεταφοράς πιστώσεων. Το άρθρο 153 του δημοσιονομικού κανονισμού, περί μεταφοράς πιστώσεων, χρειάζεται αποσαφήνιση.

(46)  Στον τίτλο ΙΙ του μέρους ΙΙ και στο άρθρο 155 η ορολογία θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί ώστε να γίνεται αναφορά μόνο στα Διαρθρωτικά Ταμεία, στο Ταμείο Συνοχής, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης τις Υπαίθρου. Η αναφορά στα προενταξιακά διαρθρωτικά (ISPA) και γεωργικά (SAPARD) μέτρα θα πρέπει να απαλειφθεί, διότι αυτά συνεπάγονται διαχείριση από τις τρίτες χώρες κατά αποκεντρωμένο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 164, και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται ευρέως όπως και σήμερα. Όσον αφορά την ανασύσταση αποδεσμευμένων πιστώσεων, σύμφωνα με τις νέες βασικές πράξεις των διαρθρωτικών ενεργειών για την περίοδο 2007-2013 οι οποίες καλύπτουν την περίπτωση ανωτέρας βίας, στο δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να διατηρηθεί η σχετική διάταξη μόνο για τις περιπτώσεις όπου το "πρόδηλο σφάλμα" είναι δυνατόν να αποδοθεί αποκλειστικά στην Επιτροπή.

(47)  Στο άρθρο 160 του δημοσιονομικού κανονισμού πρέπει να προστεθεί διάταξη που να καλύπτει τα έσοδα με συγκεκριμένο προορισμό που θα προκύψουν από την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων πιστώσεων.

(48)  Είναι αναγκαίο να επιτρέπεται, για τις πιστώσεις που αποδεσμεύονται λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των προγραμμάτων για τα οποία προορίζονταν, να χρησιμοποιούνται εκ νέου. Ωστόσο, τούτο θα πρέπει να είναι δυνατόν μόνο υπό αυστηρούς όρους και μόνο στον τομέα της έρευνας, διότι τα ερευνητικά προγράμματα παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με τους λοιπούς τομείς πολιτικής.

(49)  Όσον αφορά τις εξωτερικές ενέργειες, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι, κατά την τρέχουσα πρακτική, οι διαδικασίες επιδότησης που πρέπει να ακολουθούνται από τις τρίτες χώρες στην περίπτωση της αποκεντρωμένης διαχείρισης πρέπει να εξειδικεύονται στις συμφωνίες χρηματοδότησης που συνάπτονται με τις χώρες αυτές. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι εφαρμόζεται ο κανόνας "Ν+3", σύμφωνα με τον οποίο οι ατομικές συμβάσεις και συμφωνίες για την εφαρμογή των ως άνω συμφωνιών χρηματοδότησης πρέπει να συνάπτονται το αργότερο τρία έτη μετά τη σύναψη της συμφωνίας χρηματοδότησης. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για την περίπτωση της αποκεντρωμένης διαχείρισης πολυετών προγραμμάτων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … του Συμβουλίου (ΙΡΑ και ΕΜΓΕΣ).

(50)  Θα πρέπει να δοθεί στα κοινοτικά όργανα η δυνατότητα να μεταβιβάζουν εξουσίες διατάκτη στους διευθυντές των διοργανικών ευρωπαϊκών οργανισμών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων που εγγράφονται στα οικεία τμήματα του προϋπολογισμού, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση αυτή. Τα άρθρα 171, 173 και 176 του δημοσιονομικού κανονισμού, ενώ το περιεχόμενό τους θα πρέπει να μείνει ως έχει, θα πρέπει να αναδιατυπωθούν ελαφρώς ώστε να αποσαφηνισθεί η δευτερεύουσα μεταβίβαση εξουσιών διατάκτη από τους διευθυντές των ευρωπαϊκών οργανισμών.

(51)  Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μπορεί να γνωμοδοτήσει ως προς σχέδιο σχετικό με ακίνητα θα πρέπει να αποσαφηνισθεί.

(52)  Τα διαδοχικά ερευνητικά προγράμματα-πλαίσια έχουν διευκολύνει την Επιτροπή θέτοντας απλοποιημένους κανόνες για την επιλογή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με σκοπό την αξιολόγηση προτάσεων ή αιτήσεων επιδότησης, και για την παροχή τεχνικής συνδρομής για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδοτούμενων σχεδίων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη και για όλα τα άλλα προγράμματα.

(52α) Θα πρέπει να προστεθούν μεταβατικές διατάξεις. Πρώτον, στο άρθρο 181 παράγραφος 1, όσον αφορά την ανασύσταση αποδεσμευμένων πιστώσεων που αντιστοιχούν σε δεσμεύσεις που έγιναν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 των διαρθρωτικών ταμείων, θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται η περίπτωση της ανωτέρας βίας όπως προβλέπεται στο δημοσιονομικό κανονισμό της 25ης Ιουνίου 2002 έως την περάτωση της βοήθειας. Αυτό έχει σκοπό να αποφευχθεί η διακοπή του τρέχοντος συστήματος, εφόσον υπάρχει διαφορετική μεταχείριση της ανωτέρας βίας στο νέο κανονισμό που διέπει τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεύτερον, στο άρθρο 181 παράγραφος 2, ώστε να ρυθμισθεί η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων με σκοπό τον αποκλεισμό από τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και καταβολής επιδοτήσεων. Τέλος, στο άρθρο 181 παράγραφος 3, ώστε να ρυθμισθούν οι εκκρεμείς δεσμεύσεις της Κοινότητας οι οποίες πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικά με σκοπό την περάτωση της βοήθειας που προβλέπεται στους κανονισμούς που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2000-2006. Για τις πιστώσεις που αφορούν λειτουργικές δαπάνες πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα της Επιτροπής να μεταφέρει πιστώσεις από τον ένα τίτλο στον άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές πιστώσεις προορίζονται για τον ίδιο στόχο. Παρομοίως, η Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει να μεταφέρει πιστώσεις από τον ένα τίτλο στον άλλο όταν οι σχετικές πιστώσεις αφορούν κοινοτικές πρωτοβουλίες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας και καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται σε μέτρα της ίδιας φύσης. Αυτό σημαίνει παραδείγματος χάριν μεταφορά πιστώσεων που αφορούν μία κοινοτική πρωτοβουλία σε άλλη, υπό διαφορετικό τίτλο.

(53)  Βάσει των ανωτέρω, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 1, το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει τους κανόνες που διέπουν την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφεξής "προϋπολογισμού", καθώς και την παρουσίαση και τον έλεγχο των λογαριασμών.

"

(2)  Το άρθρο 3 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 3

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας, της αυθεντικότητας, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της ενιαίας λογιστικής μονάδας, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που απαιτεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο και της διαφάνειας, όπως αυτές τίθενται στον παρόντα κανονισμό.

"

(3)  Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 διατυπώνεται ως εξής:

"

4.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 5α, 18 και 74, οι τόκοι που γεννώνται από τα χρηματικά ποσά που ανήκουν στην κυριότητα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως διάφορα έσοδα.

"

(4)  Στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙ του μέρους Ι, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 5α:

"

Άρθρο 5a

1.  Οι τόκοι που γεννώνται από τις πληρωμές προχρηματοδότησης διατίθενται στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή ενέργεια και αφαιρούνται από την καταβολή του υπολοίπου των ποσών που οφείλονται στο δικαιούχο.

Κατ" εξαίρεση, οι κανόνες εφαρμογής εξειδικεύουν τις περιπτώσεις όπου ο αρμόδιος διατάκτης εισπράττει σε ετήσια βάση τους τόκους αυτούς μέσω εντάλματος είσπραξης με σκοπό την εγγραφή τους στα διάφορα έσοδα του προϋπολογισμού.

3.  Τόκοι δεν οφείλονται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) προχρηματοδότηση η οποία δεν αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσό, κατά τον ορισμό των κανόνων εφαρμογής,
   β) προχρηματοδότηση η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 88,
   γ) προχρηματοδότηση καταβαλλόμενη σε κράτος μέλος,
   δ) προχρηματοδότηση καταβαλλόμενη στο πλαίσιο προενταξιακής βοήθειας,
   ε) προκαταβολές καταβαλλόμενες στα μέλη των οργάνων και στο προσωπικό τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφεξής "Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης",

"
   στ) προχρηματοδότηση καταβαλλόμενη στο πλαίσιο από κοινού διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

(5)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

   α) στην εισαγωγική φράση της παραγράφου 2 οι "πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων των διαχωριζόμενων πιστώσεων" μετατρέπονται σε "πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων",
   β) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 οι "πιστώσεις πληρωμών των διαχωριζόμενων πιστώσεων" μετατρέπονται σε "πιστώσεις πληρωμών".

(6)  Στο άρθρο 11, το "άρθρο 157" μετατρέπεται σε "άρθρο 157 και άρθρο 160α".

(7)  Στο άρθρο 16, το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Ωστόσο, για τις ταμειακές ανάγκες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 61, ο υπόλογος και, στην περίπτωση των παγίων προκαταβολών, ο υπόλογος παγίων προκαταβολών καθώς και, για τις ανάγκες της διοικητικής διαχείρισης των εξωτερικών υπηρεσιών της Επιτροπής, ο αρμόδιος διατάκτης, εξουσιοδοτείται να διενεργεί πράξεις σε εθνικά νομίσματα, όπως καθορίζεται στους κανόνες εφαρμογής.

"

(8)  Το άρθρο 18 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η εισαγωγική πρόταση διατυπώνεται ως εξής:"
Με την επιφύλαξη του άρθρου 160 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 161 παράγραφος 2, τα ακόλουθα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δαπανών."

β)   Προστίθεται το εξής στοιχείο αα):

"

αα) χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών και άλλων δωρητριών χωρών ή διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενων και στις δύο περιπτώσεις των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για ορισμένα σχέδια ή προγράμματα εξωτερικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και υπάγονται στη διαχείριση της Επιτροπής για λογαριασμό τους, δυνάμει της σχετικής βασικής πράξης,

"
   γ) Προστίθεται το εξής στοιχείο εα):"
εα) έσοδα από την πώληση οχημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, καθώς και επιστημονικών και τεχνικών συσκευών, εξοπλισμού και υλικού που αντικαθίστανται ή διαλύονται, όταν η λογιστική αξία έχει αποσβεσθεί πλήρως,"

(9)  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Η αποδοχή ελευθεριοτήτων αξίας 50 000 ευρώ και άνω που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, περιλαμβανομένου του κόστους παρακολούθησης, η οποία υπερβαίνει το 10% της αξίας της εκάστοτε ελευθεριότητας, υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όργανα τα οποία ενεργούν σχετικά εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής.

"

(10)  Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

"

Άρθρο 22

1.  Κάθε κοινοτικό όργανο εκτός της Επιτροπής μπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, σε μεταφορές πιστώσεων:

   α) από τίτλο σε τίτλο, με μέγιστο όριο το 10% των πιστώσεων του εκάστοτε έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά,
   β) από κεφάλαιο σε κεφάλαιο και από άρθρο σε άρθρο, χωρίς όριο.

2.  Τρεις εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση των μεταφορών στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1, τα όργανα ενημερώνουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τις προθέσεις τους. Εφόσον κατά την περίοδο αυτή προβληθούν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι από ένα από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

3.  Κάθε όργανο εκτός της Επιτροπής είναι δυνατόν να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, μεταφορές από τίτλο σε τίτλο πέρα από το όριο του 10% επί των πιστώσεων που προβλέπονται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά. Οι μεταφορές αυτές υπόκεινται στη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο  24.

4.  Κάθε κοινοτικό όργανο εκτός της Επιτροπής μπορεί, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, να πραγματοποιεί μεταφορές εντός άρθρων χωρίς να προαπαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

"

(11)  Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

  α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
   i) Tο στοιχείο β) διατυπώνεται ως εξής:"
   β) όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας, η μεταφορά πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο με μέγιστο όριο το 10% των πιστώσεων του έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία γίνεται η μεταφορά και με μέγιστο όριο το 30% των πιστώσεων του εκάστοτε έτους που εμφαίνονται στη γραμμή προς την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά,
"
   ii) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"
   δ) μεταφορές πιστώσεων, μόλις θεσπισθεί η βασική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ, από τον τίτλο "προσωρινές πιστώσεις" στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 43, στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε βασική πράξη για την αντίστοιχη ενέργεια κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
"
   iii) Το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Τρεις εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση των μεταφορών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόφασή της. Σε περίπτωση δεόντως τεκμηριωμένων λόγων που προβάλλονται κατά την περίοδο αυτή από οποιοδήποτε από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24."
   iv) Προστίθενται τα ακόλουθα τρίτο και τέταρτο εδάφια:"
"Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών του οικονομικού έτους, η Επιτροπή είναι δυνατόν να μεταφέρει μόνη της πιστώσεις σχετικά με δαπάνες προσωπικού, εξωτερικού προσωπικού και λοιπών υπαλλήλων, από έναν τίτλο σε άλλον και με συνολικό όριο το 5% των πιστώσεων του οικονομικού έτους. Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός δύο εβδομάδων από την έκδοση της απόφασης για τις μεταφορές αυτές.
Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός δύο εβδομάδων από την έκδοση της απόφασης για τις μεταφορές στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου.""
   β) Στην παράγραφο 2, η "παράγραφος 1 στοιχείο γ)" μετατρέπεται σε "παράγραφο 1".

(12)  Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:"
1.  Μεταφορές μεταξύ των τίτλων του προϋπολογισμού που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), στα Διαρθρωτικά Ταμεία, στο Ταμείο Συνοχής, στο Ταμείο Αλιείας, στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και στην έρευνα υπάγονται στις ειδικές διατάξεις των τίτλων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του μέρους ΙΙ."
   β) Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Οι αποφάσεις περί μεταφοράς πιστώσεων προς χρήση του αποθεματικού για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης λαμβάνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μετά από πρόταση της Επιτροπής. Για κάθε επιμέρους πράξη υποβάλλεται χωριστή πρόταση."
   γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"
3.  Σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιπτώσεις διεθνών ανθρωπιστικών καταστροφών και κρίσεων που συμβαίνουν μετά τις 15 Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους, η Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει αχρησιμοποίητες πιστώσεις του προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, οι οποίες είναι ακόμη διαθέσιμες στις γραμμές του προϋπολογισμού που υπάγονται στον τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, σε γραμμές του προϋπολογισμού σχετικές με τις ενισχύσεις για τη διαχείριση κρίσεων και τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Επιτροπή ενημερώνει τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αμέσως μετά τις μεταφορές αυτές."

(13)  Το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:"
1.  Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή από την Επιτροπή ή από κράτος μέλος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συνθήκης ΕΚ ή της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δυνάμενη να έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανόμενων των αλλαγών στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης, πρέπει να συνοδεύεται από δημοσιονομικό δελτίο και από την αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.
Κάθε τροποποίηση πρότασης ή πρωτοβουλίας υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή και δυνάμενη να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανόμενων των αλλαγών στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης, πρέπει να συνοδεύεται από δημοσιονομικό δελτίο, το οποίο καταρτίζεται από το όργανο που προτείνει την τροποποίηση."
   β) Η παράγραφος 3 διατυπώνεται ως εξής:"
3.  Για να προλαμβάνεται ο κίνδυνος απάτης και παρατυπιών, τα όργανα και τα κράτη μέλη καταγράφουν στο δημοσιονομικό δελτίο στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 κάθε στοιχείο σχετικά με τα υφιστάμενα και τα σχεδιαζόμενα μέτρα πρόληψης της απάτης και προστασίας."

(14)  Μετά το άρθρο 28, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

"

Άρθρο 28α

1.  Ο προϋπολογισμός εκτελείται με τον αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο ο οποίος αρμόζει σε κάθε διαχειριστική μέθοδο και σύμφωνα με τις οικείες τομεακές ρυθμίσεις.

2.  Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ως εσωτερικός έλεγχος ορίζεται η διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και αποσκοπεί στην παροχή εύλογης βεβαιότητας ως προς την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

   α) αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία των πράξεων,
   β) αξιοπιστία των εκθέσεων,
   γ) διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση,
   δ) πρόληψη και εντοπισμός των περιπτώσεων απάτης και των παρατυπιών,
   ε) επαρκής διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, λαμβανομένων υπόψη του πολυετούς χαρακτήρα των προγραμμάτων καθώς και της φύσης των σχετικών πληρωμών.

"

(15)  Στο άρθρο 29, η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:

"

2.  Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά για τη δημοσίευση του προϋπολογισμού και των διορθωτικών προϋπολογισμών, στην οριστική μορφή τους, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσεται ως οριστικά εγκριθείς.

Οι ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί και η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση που καταρτίζονται από κάθε όργανο δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"

(16)  Στο άρθρο 30, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

"

3.  Η Επιτροπή διαθέτει με τον κατάλληλο τρόπο τις πληροφορίες για τους δικαιούχους πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό τις οποίες κατέχει όταν ο προϋπολογισμός εκτελείται σε συγκεντρωτική βάση και άμεσα από τις υπηρεσίες της καθώς και τις πληροφορίες για τους δικαιούχους πόρων τις οποίες παρέχουν οι οντότητες στις οποίες μεταβιβάζονται καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με άλλες διαχειριστικές μεθόδους.

Οι πληροφορίες διατίθενται τηρουμένων δεόντως των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, ιδίως δε της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(9) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(10), καθώς και των απαιτήσεων ασφαλείας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε διαχειριστικής μεθόδου που αναφέρεται στο άρθρο 53 και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους οικείους τομεακούς κανόνες.

"

(17)  Το άρθρο 33 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

   α) Το στοιχείο δ) διατυπώνεται ως εξής:"
  δ) τις δηλώσεις δραστηριοτήτων οι οποίες περιέχουν τα εξής:
   - πληροφορίες για την επίτευξη όλων των ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και χρονικά προγραμματισμένων στόχων που είχαν ορισθεί προηγουμένως για τις διάφορες δραστηριότητες, καθώς και των νέων στόχων, οι οποίοι μετρούνται βάσει δεικτών,
   - πλήρη αιτιολόγηση και προσέγγιση κόστους-αποδοτικότητας για τις προτεινόμενες μεταβολές στο επίπεδο των πιστώσεων,
   - βάσιμους λόγους για παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ, τηρουμένης μεταξύ άλλων της αρχής της επικουρικότητας,
   - πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά απορρόφησης του προηγούμενου έτους και τα ποσοστά απορρόφησης του τρέχοντος έτους.

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων εξετάζονται και χρησιμοποιούνται για να καταδειχθούν τα πιθανά πλεονεκτήματα των προτεινόμενων μεταβολών του προϋπολογισμού.""
   β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):"
   ε) συνοπτική κατάσταση με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που πρέπει να γίνουν κατά τα επόμενα οικονομικά έτη για να εκπληρωθούν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.
"

(18)  Στο άρθρο 37 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

"

Πριν από την υποβολή προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού η Επιτροπή και τα λοιπά όργανα εξετάζουν τη δυνατότητα ανακατανομής των σχετικών πιστώσεων, λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε αναμενόμενης υποαπορρόφησης των πιστώσεων.

"

(19)  Στο άρθρο 40, το στοιχείο α) διατυπώνεται ως εξής:

"

α) γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών,

"

(20)  Στο άρθρο 43, παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

"

Οι πιστώσεις στον παρόντα τίτλο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μετά από μεταφορά σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 1, στοιχείο δ), στις περιπτώσεις όπου η έκδοση της βασικής πράξης υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ και εκείνη του άρθρου 24 για τις άλλες περιπτώσεις

"

(21)  Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 44, τα "άρθρα 22, 23 και 25" μετατρέπονται σε "άρθρα 23 και 25".

(22)  Το άρθρο 45 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 45

1.  Το τμήμα της Επιτροπής στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνει αποθεματικό για επείγουσα βοήθεια προς τρίτες χώρες.

2.  Το αποθεματικό στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 συγκροτείται πριν από το τέλος του οικονομικού έτους μέσω μεταφορών κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 24 και 26.

"

(23)  Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 τροποποιείται ως εξής:

  α) Το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής:
   i) Η εισαγωγική φράση διατυπώνεται ως εξής:"
Στη γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών:"
   ii) Το στοιχείο στ) διαγράφεται.
   iii) Το στοιχείο ζ) διατυπώνεται ως εξής:"
   ζ) τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για κάθε υποδιαίρεση, κατά τον ορισμό του άρθρου 41 παράγραφος 1.
"
   β) Το σημείο 2 διατυπώνεται ως εξής:"
   2. Στο τμήμα που αντιστοιχεί σε κάθε όργανο, τα έσοδα και οι δαπάνες εμφαίνονται με την ίδια διάρθρωση όπως και στο σημείο 1.
"
   γ) Στο σημείο 3, το στοιχείο γ) διατυπώνεται ως εξής:"
γ) όσον αφορά το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η κατανομή μπορεί να αναφέρεται ανά ομάδες βαθμών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται σε κάθε προϋπολογισμό. Ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το προσωπικό με υψηλά τεχνικά ή επιστημονικά προσόντα στο οποίο παρέχονται ειδικά πλεονεκτήματα δυνάμει των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης,"
   δ) Το σημείο 5 διατυπώνεται ως εξής:"
   5. Τις γραμμές του προϋπολογισμού σε έσοδα και δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίηση του Ταμείου Εγγύησης για τις εξωτερικές ενέργειες.
"

(24)  Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47, η φράση "των βαθμών A1, A2 και A3" γίνεται "των βαθμών AD 16, AD 15 και AD 14".

(25)  Το άρθρο 49 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 49

1.  Η βασική πράξη εγκρίνεται πριν καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για ενέργεια των Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βασική πράξη αποτελεί νομική πράξη που παρέχει τη νομική βάση για την ενέργεια ή για την εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό.

2.  Κατ" εφαρμογή της συνθήκης ΕΚ ή της συνθήκης Ευρατόμ, η βασική πράξη είναι πράξη που εκδίδεται από τη νομοθετική αρχή και μπορεί να λαμβάνει τη μορφή κανονισμού, οδηγίας, απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 249 της συνθήκης ΕΚ ή απόφασης ιδιάζουσας (sui generis).

3.  Κατ" εφαρμογή του τίτλου V της συνθήκης EE (σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας – ΚΕΠΠΑ), η βασική πράξη μπορεί να λάβει μία από τις μορφές που προσδιορίζονται στα άρθρα 13 παράγραφος 2 και 3, 14, 18 παράγραφος 5, 23 παράγραφος 1 και 2, και 24 της συνθήκης EE.

4.  Κατ" εφαρμογή του τίτλου VΙ της συνθήκης EE (σχετικά με Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις), η βασική πράξη μπορεί να λάβει μία από τις μορφές που προσδιορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης EE.

5.  Οι συστάσεις και γνώμες δεν συνιστούν βασικές πράξεις κατά την έννοια του παρόντος άρθρου ούτε τα ψηφίσματα, συμπεράσματα, δηλώσεις ή άλλες πράξεις που δεν παράγουν νομικό αποτέλεσμα.

6.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, οι ακόλουθες πιστώσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται χωρίς νομική πράξη, ενόσω οι ενέργειες για των οποίων τη χρηματοδότηση προορίζονται εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

   α) πιστώσεις για δοκιμαστικά σχέδια πειραματικού χαρακτήρα με σκοπό τη δοκιμή του εφικτού μιας ενέργειας και της χρησιμότητάς της. Οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό μόνο επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη,
   β) πιστώσεις για προπαρασκευαστικές ενέργειες στους τομείς της εφαρμογής της συνθήκης ΕΚ και της συνθήκης Ευρατόμ, καθώς και του τίτλου VΙ της συνθήκης ΕΕ, με σκοπό την προετοιμασία προτάσεων για την έγκριση μελλοντικών ενεργειών. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες πρέπει να ακολουθούν συνεπή προσέγγιση και μπορούν να λαμβάνουν διάφορες μορφές. Οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό μόνο επί τρία διαδοχικά οικονομικά έτη το πολύ. Η νομοθετική διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από το τέλος του τρίτου οικονομικού έτους. Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων πρέπει να αντιστοιχούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προπαρασκευαστικής ενέργειας όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες, τους επιδιωκόμενους στόχους και τους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα χρησιμοποιούμενα μέσα δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχούν σε όγκο σε εκείνα που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση της οριστικής ενέργειας.

Κατά την παρουσίαση του προσχεδίου προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α) και β), η οποία περιλαμβάνει και αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και τα συνακόλουθα μέτρα της ενέργειας,

   γ) πιστώσεις για προπαρασκευαστικά μέτρα στον τομέα του τίτλου V της συνθήκης ΕΕ (σχετικά με την ΚΕΠΠΑ). Τα μέτρα αυτά περιορίζονται χρονικά και προορίζονται για την εγκαθίδρυση των συνθηκών δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ και για την έκδοση των αναγκαίων νομικών πράξεων.

Για τους σκοπούς της διαχείρισης κρίσεων από την ΕΕ, προπαρασκευαστικά μέτρα σχεδιάζονται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, για την εξασφάλιση ταχείας αρχικής ανάπτυξης των πόρων και για την εγκαθίδρυση των επιτόπιων συνθηκών για την έναρξη της εκάστοτε επιχείρησης.

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα αποφασίζονται από το Συμβούλιο με πλήρη συμμετοχή της Επιτροπής. Προς το σκοπό αυτό, η Προεδρία, επικουρούμενη από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, ενημερώνει την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με την πρόθεση του Συμβουλίου να θέσει σε εφαρμογή προπαρασκευαστικό μέτρο και ιδίως για τους πόρους που εκτιμάται ότι θα χρειασθούν εν προκειμένω. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ταχεία εκταμίευση των αναγκαίων πόρων,

   δ) πιστώσεις για κατ" αποκοπή ενέργειες ή και για ενέργειες αόριστης διάρκειας, οι οποίες αναλαμβάνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από τα προνόμιά της σε θεσμικό επίπεδο δυνάμει της συνθήκης ΕΚ και της συνθήκης Ευρατόμ, πέραν του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας στο οποίο αναφέρεται το στοιχείο β) και δυνάμει των συγκεκριμένων εξουσιών που της μεταβιβάζονται απευθείας από τις ως άνω συνθήκες και οι οποίες απαριθμούνται στους κανόνες εφαρμογής,
   ε) πιστώσεις για τη λειτουργία των οργάνων στο πλαίσιο της διοικητικής τους αυτονομίας.

"

(26)  Στο άρθρο 50, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

"

Κάθε όργανο ασκεί τις εξουσίες του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εντός των ορίων των εγκρινόμενων πιστώσεων.

"

(27)  Το άρθρο 52 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 52

1.  Απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες και σε κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, στη διαχείριση και στο λογιστικό ή άλλο έλεγχο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να φέρει τα συμφέροντά τους σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των Κοινοτήτων. Εάν προκύψει τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να απόσχει από τη σχετική ενέργεια και να αναφέρει το γεγονός στην αρμόδια αρχή.

2.  Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει οσάκις η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων δημοσιονομικού παράγοντα ή άλλου προσώπου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπονομεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους ή από πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή από οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με το δικαιούχο.

"

(28)  Το άρθρο 53 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 53

Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53α έως 53δ, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

   α) σε συγκεντρωτική βάση,
   β) με επιμερισμένη ή αποκεντρωμένη διαχείριση, ή
   γ) με διαχείριση από κοινού με διεθνείς οργανισμούς.

"

(29)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 53α έως 53δ:

"

Άρθρο 53α

Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συγκεντρωτική βάση, τα εκτελεστικά καθήκοντα ασκούνται είτε άμεσα από τις υπηρεσίες της είτε έμμεσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 έως 57.

Άρθρο 53β

1.  Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με επιμερισμένη διαχείριση, τα εκτελεστικά καθήκοντα μεταβιβάζονται στα κράτη μέλη. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ιδίως για τις ενέργειες στις οποίες αναφέρονται οι τίτλοι Ι και ΙΙ του μέρους ΙΙ.

2.  Με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στις οικείες τομεακές ρυθμίσεις και για να εξασφαλίζεται η χρησιμοποίηση των πόρων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Προς το σκοπό αυτό ιδίως:

   α) βεβαιώνονται ότι οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό εκτελούνται πράγματι και κατά τον ορθό τρόπο,
   β) προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις παρατυπίες και τις απάτες,
   γ) ανακτούν τους πόρους που καταβάλλονται κατά λάθος ή χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ή εξαφανίζονται λόγω παρατυπιών ή σφαλμάτων,
   δ) εξασφαλίζουν, μέσω σχετικών τομεακών ρυθμίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3, επαρκή εκ των υστέρων γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων προερχόμενων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Προς τούτο, τα κράτη μέλη διεξάγουν ελέγχους και θέτουν σε λειτουργία αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28α. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και ενδεδειγμένο, κινούν νομικές διαδικασίες.

3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια σύνοψη, στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο, όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και δηλώσεων.

4.  Για να βεβαιώνεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, η Επιτροπή εφαρμόζει διαδικασίες εκκαθάρισης λογαριασμών ή μηχανισμούς δημοσιονομικών διορθώσεων που της επιτρέπουν να αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 53γ

1.  Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με αποκεντρωμένη διαχείριση, τα εκτελεστικά καθήκοντα μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 και του τίτλου IV του μέρους ΙΙ, με την επιφύλαξη της μεταβίβασης των εναπομενόντων καθηκόντων στους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 54 παράγραφος 2.

2.  Για να βεβαιώνεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, η Επιτροπή εφαρμόζει διαδικασίες εκκαθάρισης λογαριασμών ή μηχανισμούς δημοσιονομικών διορθώσεων που της επιτρέπουν να αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3.  Οι τρίτες χώρες στις οποίες μεταβιβάζονται εκτελεστικά καθήκοντα μεριμνούν, μέσω σχετικών τομεακών ρυθμίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3, για την επαρκή ετήσια εκ των υστέρων γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων προερχόμενων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 53δ

1.  Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με από κοινού διαχείριση, ορισμένα εκτελεστικά καθήκοντα μεταβιβάζονται σε διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις που εξειδικεύονται στους κανόνες εφαρμογής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) οσάκις η Επιτροπή και ο διεθνής οργανισμός δεσμεύονται με μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο η οποία καθορίζει τους διοικητικούς και οικονομικούς κανόνες της συνεργασίας τους,
   β) οσάκις η Επιτροπή και ο διεθνής οργανισμός εκπονούν κοινό σχέδιο ή πρόγραμμα,
   γ) για ενέργειες με πολλούς δωρητές, δηλαδή για ενέργειες όπου οι πόροι διαφόρων δωρητών ομαδοποιούνται και δεν προορίζονται για συγκεκριμένους τομείς ή κατηγορίες δαπανών.

Οι ως άνω οργανισμοί εφαρμόζουν στη λογιστική τους και στις διαδικασίες διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου καθώς και ανάθεσης συμβάσεων τα πρότυπα που εξασφαλίζουν εγγυήσεις ισοδύναμες με εκείνες των διεθνώς παραδεκτών προτύπων.

2.  Η ατομική συμφωνία που συνάπτεται με διεθνή οργανισμό για τη χορήγηση χρηματοδότησης περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση των καθηκόντων που μεταβιβάζονται στο διεθνή οργανισμό.

3.  Οι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους μεταβιβάζονται εκτελεστικά καθήκοντα μεριμνούν, μέσω σχετικών τομεακών ρυθμίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3, για την επαρκή εκ των υστέρων ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων προερχόμενων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

"

(30)  Το άρθρο 54 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:"
1.  Η Επιτροπή δεν μπορεί να μεταβιβάζει σε τρίτους τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που της αναθέτουν οι συνθήκες εφόσον περιλαμβάνουν μεγάλο βαθμό διακριτικής ευχέρειας που συνεπάγεται πολιτικές επιλογές. Τα μεταβιβαζόμενα εκτελεστικά καθήκοντα πρέπει να ορίζονται σαφώς, η δε άσκησή τους πρέπει να επιτηρείται πλήρως.
Η μεταβίβαση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού πρέπει να πληροί την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία απαιτεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο, και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων και την αναγνωρισιμότητα των ενεργειών της Κοινότητας. Τα μεταβιβαζόμενα καθήκοντα δεν είναι δυνατόν να επιφέρουν σύγκρουση καθηκόντων."
  β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
   i) Το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί, όταν εκτελεί τον προϋπολογισμό με έμμεση κεντρική διαχείριση ή με αποκεντρωμένη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 53α ή 53γ, να μεταβιβάζει καθήκοντα δημόσιας εξουσίας και ιδίως τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού: […]"
   ii) Το στοιχείο β) διατυπώνεται ως εξής:"
   β) σε οργανισμούς που συνιστώνται από τις Κοινότητες κατά το άρθρο 185 και σε λοιπούς εξειδικευμένους κοινοτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπό τον όρο ότι τούτο είναι συμβατό με τα καθήκοντα του εκάστοτε οργανισμού κατά τη βασική πράξη του.
"
   iii) Το στοιχείο γ) διατυπώνεται ως εξής:"
γ) σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις και συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής."
   iv) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"
   δ) σε πρόσωπα που επιφορτίζονται με την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης ΕΕ και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49.
"
   γ) Στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Αυτοί οι οργανισμοί ή πρόσωπα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης, και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κινούν νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση πόρων που έχουν καταβληθεί ή χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα."

(31)  Τα άρθρα 55 και 56 διατυπώνονται ως εξής:

"

Άρθρο 55

1.  Οι εκτελεστικοί οργανισμοί είναι νομικά πρόσωπα, κατά το κοινοτικό δίκαιο, τα οποία συνιστώνται με απόφαση της Επιτροπής και στα οποία είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται εξουσίες για την εκτέλεση, εν όλω ή εν μέρει, ενός κοινοτικού προγράμματος ή σχεδίου για λογαριασμό της Επιτροπής και με δική της ευθύνη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(11).

2.  Η χρησιμοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών πιστώσεων πραγματοποιείται από το διευθυντή του οργανισμού.

Άρθρο 56

1.  Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με έμμεση κεντρική διαχείριση, εξασφαλίζει κατ" αρχάς στοιχεία για την ύπαρξη και την ορθή λειτουργία στις οντότητες στις οποίες αναθέτει την εκτέλεση:

   α) διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και καταβολής επιδοτήσεων διαφανών, που να μη δημιουργούν διακρίσεις και να αποκλείουν τη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και να τηρούν τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
   β) αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικών ελέγχων για τη διαχείριση των πράξεων, το οποίο να περιλαμβάνει αποτελεσματικό διαχωρισμό των καθηκόντων του διατάκτη και του υπολόγου, ή άλλων ανάλογων καθηκόντων,
   γ) λογιστικού συστήματος που να επιτρέπει την επαλήθευση της χρησιμοποίησης των κοινοτικών πόρων και να αποτυπώνει τη χρησιμοποίηση αυτή στις δημοσιονομικές καταστάσεις της Κοινότητας,
   δ) ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου,
   ε) πρόσβασης του κοινού στο επίπεδο πληροφόρησης που προβλέπεται στους κοινοτικούς κανονισμούς,
   στ) ετήσιας εκ των υστέρων γνωστοποίησης των ονομάτων των δικαιούχων των πόρων που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποδεχθεί την ισοτιμία των συστημάτων ελέγχου, λογιστικής και ανάθεσης συμβάσεων των οντοτήτων στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2 με τα δικά της συστήματα, με τήρηση των διεθνώς παραδεκτών προτύπων.

2.  Στην περίπτωση της αποκεντρωμένης διαχείρισης ισχύουν, εν όλω ή εν μέρει, τα κριτήρια της παραγράφου 1, με την εξαίρεση του κριτηρίου του στοιχείου ε), ανάλογα με τον βαθμό αποκέντρωσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Επιτροπής και της οικείας τρίτης χώρας, εθνικού ή διεθνούς οργανισμού δημοσίου δικαίου.

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) και του άρθρου 169α, η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφασίσει:

   - στην περίπτωση της ομαδοποίησης πόρων, και
   - υπό τους όρους που προβλέπονται στη βασική πράξη,
  

να προσφύγει στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και καταβολής επιδοτήσεων που εφαρμόζει η δικαιούχος τρίτη χώρα ή που συμφωνούνται από τους δωρητές.

Πριν λάβει σχετική απόφαση, η Επιτροπή συγκεντρώνει κατ' αρχάς, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία για το ότι οι διαδικασίες αυτές πληρούν τις απαιτήσεις των αρχών της διαφάνειας και της μη εφαρμογής διακρίσεων, αποκλείουν τις συγκρούσεις συμφερόντων, προσφέρουν εγγυήσεις ισοδύναμες με τα διεθνώς παραδεκτά πρότυπα και εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία απαιτεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο.

Η εκάστοτε τρίτη χώρα, εθνικός ή διεθνής οργανισμός δημοσίου δικαίου πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

   α) να ακολουθεί, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, τα κριτήρια της παραγράφου 1,
   β) να εγγυάται ότι ο έλεγχος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) ασκείται από εθνικό όργανο ανεξάρτητων εξωτερικών ελέγχων,
   γ) να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι οι ενέργειες προς χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχουν εκτελεσθεί ορθώς,
   δ) να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης, καθώς και, εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο, να ασκεί διώξεις για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών που έχουν καταβληθεί εσφαλμένα

3.  Η Επιτροπή μεριμνά για την εποπτεία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναθέτει. Κατά την εφαρμογή των δικών της συστημάτων ελέγχου λαμβάνει υπόψη την ισοδυναμία τους με τα συστήματα των ελεγχόμενων.

"

(32)  Στο άρθρο 57, η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:

"

1.  Η Επιτροπή δεν μπορεί να αναθέτει πράξεις χρησιμοποίησης πόρων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανόμενης της καταβολής και είσπραξης, σε εξωτερικούς οργανισμούς ή οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή συγκεκριμένων περιπτώσεων οι οποίες συνεπάγονται πληρωμές υποκείμενες σε όρους και για ποσά καθοριζόμενα από την Επιτροπή, προς δικαιούχους που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, ενώ δεν συνεπάγονται την άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την οντότητα ή τον οργανισμό που πραγματοποιεί τις πληρωμές.

"

(33)  Το άρθρο 59 τροποποιείται ως εξής:

   α) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"
1α. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ο όρος "υπάλληλοι" αναφέρεται στα πρόσωπα που υπάγονται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης."
   β) Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:"
2.  Κάθε όργανο καθορίζει στους εσωτερικούς διοικητικούς κανόνες του τους υπαλλήλους του ενδεδειγμένου επιπέδου στους οποίους μεταβιβάζει αρμοδιότητες διατάκτη υπό τους όρους που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό του, την έκταση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων και τη δυνατότητα των εξουσιοδοτουμένων να μεταβιβάζουν περαιτέρω τις αρμοδιότητές τους."
   γ) Η παράγραφος 3 διατυπώνεται ως εξής:"
3.  Οι κύριες και δευτερεύουσες μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων διατάκτη πραγματοποιούνται μόνο σε υπαλλήλους."

(34)  Στο άρθρο 60, η παράγραφος 7 διατυπώνεται ως εξής:

"

7.  Ο διατάκτης κύριας μεταβίβασης προβαίνει προς το οικείο όργανο σε απολογισμό της άσκησης των καθηκόντων του με τη μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία συνοδεύεται από δημοσιονομικά και διαχειριστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες της έκθεσης είναι αληθείς και ακριβείς, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις σχετικές με συγκεκριμένους τομείς εσόδων και δαπανών.

Η έκθεση αυτή αναφέρει τα αποτελέσματα των πράξεών του με παραπομπή στους στόχους, στους συναφείς με τις πράξεις αυτές κινδύνους, στη χρησιμοποίηση των πόρων και στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του την ετήσια αυτή έκθεση και κάθε άλλο διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο. Το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων του προηγούμενου έτους.

"

(35)  Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στο στοιχείο ε) της παραγράφου 1, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:"
"ο υπόλογος διαθέτει την εξουσία να επαληθεύει την τήρηση των κριτηρίων επικύρωσης,""
   β) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α, 2β και 2γ:"
2α. Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από το οικείο όργανο, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης του οργάνου.
Προς τούτο, ο υπόλογος βεβαιώνεται ότι οι λογαριασμοί έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, μεθόδους και συστήματα που έχουν δημιουργηθεί με δική του ευθύνη, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό για τους λογαριασμούς του οικείου οργάνου, καθώς και ότι όλα τα έσοδα και δαπάνες έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς αυτούς.
Οι διατάκτες κύριας μεταβίβασης διαβιβάζουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο υπόλογος για την άσκηση των καθηκόντων του.
Οι διατάκτες παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την ορθή χρησιμοποίηση των πόρων που διαχειρίζονται καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται υπό τον έλεγχό τους.
2β. Ο υπόλογος έχει την εξουσία να ελέγχει τα λαμβανόμενα στοιχεία καθώς και να πραγματοποιεί τυχόν περαιτέρω ελέγχους που κρίνει αναγκαίους πριν από την υπογραφή των λογαριασμών.
Εάν απαιτείται, διατυπώνει επιφυλάξεις και εξηγεί επακριβώς τη φύση και την έκταση των επιφυλάξεων αυτών.
2γ. Οι υπόλογοι των λοιπών οργάνων και οργανισμών υπογράφουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους και τους διαβιβάζουν στον υπόλογο της Επιτροπής."

γ)   Η παράγραφος 3 διατυπώνεται ως εξής:

"

3.  Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, ο υπόλογος είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται χρηματικά ποσά και αξίες. Είναι δε υπεύθυνος για τη φύλαξή τους.

"

(36)  Στο άρθρο 62, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

"

Ο υπόλογος μπορεί, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να μεταβιβάσει ορισμένα καθήκοντα σε υφισταμένους του.

"

(37)  Το άρθρο 63 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 63

1.  Οι πάγιες προκαταβολές είναι δυνατόν να συνιστώνται για τη συγκέντρωση εσόδων πέραν των ιδίων πόρων και για την καταβολή μικρών ποσών, κατά τον ορισμό των κανόνων εφαρμογής.

Ωστόσο, στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και της ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά την έννοια του άρθρου 110, οι πάγιες προκαταβολές είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος τους, τηρουμένου όμως του επιπέδου των πιστώσεων που έχει εγγράψει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος.

2.  Οι πάγιες προκαταβολές τροφοδοτούνται από τον υπόλογο του οικείου οργάνου και τίθενται υπό την ευθύνη των υπολόγων παγίων προκαταβολών που διορίζονται από τον υπόλογο του οργάνου.

"

(38)  Στο άρθρο 65, η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:

"

1.  Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν προδικάζουν την ποινική ευθύνη που είναι δυνατόν να υπέχουν οι υπάλληλοι στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 64, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας εθνικής νομοθεσίας και με τις διατάξεις περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων και καταπολέμησης του χρηματισμού των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών.

"

(39)  Το άρθρο 66 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:"
1.  Ο διατάκτης υπέχει ευθύνη προς καταβολή χρηματικής αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης."
   β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"
"1α. Η απαίτηση προς καταβολή χρηματικής αποζημίωσης ισχύει ιδίως εφόσον:
   α) ο διατάκτης, είτε από πρόθεση είτε λόγω βαρείας αμέλειάς του, βεβαιώνει δικαιώματα είσπραξης ή εκδίδει εντάλματα είσπραξης, αναλαμβάνει δαπάνη ή υπογράφει ένταλμα πληρωμής χωρίς να τηρήσει τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής του,
   β) ο διατάκτης, είτε από πρόθεση είτε λόγω βαρείας αμέλειάς του, παραλείπει να συντάξει έγγραφο βεβαίωσης οφειλής, αμελεί να εκδώσει ένταλμα είσπραξης ή καθυστερεί την έκδοσή του ή την έκδοση εντάλματος πληρωμής, εκθέτοντας έτσι το οικείο όργανο στην άσκηση ενδίκων μέσων εκ μέρους τρίτων.
"
   γ) Η παράγραφος 3 διατυπώνεται ως εξής:"
3.  Στην περίπτωση δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, ο διατάκτης κύριας μεταβίβασης συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου που δημιουργούνται, καθώς και για την επιλογή του διατάκτη δευτερεύουσας μεταβίβασης."
   δ) Στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
4.  Κάθε όργανο συγκροτεί υπηρεσία εξειδικευμένη στις δημοσιονομικές παρατυπίες ή συμμετέχει σε κοινή υπηρεσία η οποία συγκροτείται από πλείονα όργανα. Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα και αποφαίνονται για την ύπαρξη και τις πιθανές συνέπειες τυχόν δημοσιονομικής παρατυπίας."

(40)  Το άρθρο 73 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η πρώτη παράγραφος διατυπώνεται ως εξής:"
2.  Όταν ο αρμόδιος κύριος διατάκτης προτίθεται να παραιτηθεί εν όλω ή εν μέρει από την είσπραξη βεβαιωθείσας απαίτησης, βεβαιώνεται, με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, ότι η παραίτηση είναι κανονική και σύμφωνη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αναλογικότητας. Η απόφαση παραίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ο διατάκτης μπορεί να μεταβιβάσει περαιτέρω την έκδοση αυτής της απόφασης μόνο υπό τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής."
   β) Προστίθεται η ακόλουθη υποπαράγραφος:"
Ο αρμόδιος κύριος διατάκτης μπορεί ακόμη να ακυρώσει ή να αναπροσαρμόσει βεβαιωθείσα απαίτηση, υπό τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής."

(41)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 73β:

"

Άρθρο 73β

Με την επιφύλαξη των διατάξεων συγκεκριμένων κανονισμών και της εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου που διέπει το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, οι απαιτήσεις των Κοινοτήτων έναντι τρίτων καθώς και οι απαιτήσεις τρίτων έναντι των Κοινοτήτων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

Η ημερομηνία για τον υπολογισμό της επέλευσης της παραγραφής και οι προϋποθέσεις για τη διακοπή του υπολογισμού αυτού καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής.

"

(42)  Στο άρθρο 75 παράγραφος 2, το "άρθρο 49 παράγραφος 2" μετατρέπεται σε "άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο ε)".

(43)  Στο άρθρο 77 παράγραφος 3, το τρίτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Το ποσό δημοσιονομικής δέσμευσης η οποία αντιστοιχεί σε νομική δέσμευση για την οποία δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή κατά την έννοια του άρθρου 81 επί διάστημα τριών ετών μετά την υπογραφή της νομικής δέσμευσης, αποδεσμεύεται.

"

(44)  Στο άρθρο 80 προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

"

Οσάκις περιοδικές πληρωμές γίνονται για παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης της εκμίσθωσης, ή παραδιδόμενα αγαθά, και υπό την αίρεση της ανάλυσης κινδύνων που αυτός πραγματοποιεί, ο διατάκτης είναι δυνατόν να διατάξει την εφαρμογή συστήματος άμεσης χρέωσης.

"

(45)  Στο άρθρο 86 παράγραφος 1, το στοιχείο β) διατυπώνεται ως εξής:

"
   β) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων εσωτερικού και λογιστικού ελέγχου που εφαρμόζονται σε κάθε πράξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
"

(46)  Στο άρθρο 87, το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Εάν ο εσωτερικός ελεγκτής είναι μέλος του προσωπικού, υπέχει ευθύνη υπό τους όρους που τίθενται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και διευκρινίζονται στους κανόνες εφαρμογής.

"

(47)  Το άρθρο 88 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 88

1.  Οι δημόσιες συμβάσεις είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών, κατά την έννοια των άρθρων 104 και 167, με σκοπό την εξασφάλιση, έναντι καταβολής αντιτίμου, το οποίο καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό, της παροχής κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, της εκτέλεσης εργασιών ή της παροχής υπηρεσιών.

Οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

   α) τις συμβάσεις αγοράς ή μίσθωσης κτιρίων,
   β) τις συμβάσεις προμηθειών,
   γ) τις συμβάσεις έργων,
   δ) τις συμβάσεις υπηρεσιών.

2.  Σύμβαση-πλαίσιο είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων με σκοπό τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις ποσότητες. Διέπεται δε από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου περί ανάθεσης συμβάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διαφήμισης.

3.  Ο παρών τίτλος δεν αφορά τις επιδοτήσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 93 έως 96.

"

(48)  Στο άρθρο 89 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"

Οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι δυνατόν να προσφεύγουν σε συμβάσεις-πλαίσια κατά τρόπο καταχρηστικό ή έχοντα ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού.

"

(49)  Το άρθρο 90 τροποποιείται ως εξής:

  α) Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:
   (i) Το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
1.  Πέραν των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 105 ή 167, όλες οι συμβάσεις αποτελούν το αντικείμενο δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."
   (ii) Το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Η εκ των προτέρων δημοσίευση δύναται να παραλειφθεί μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, όπως προσδιορίζεται στους κανόνες εφαρμογής, και για τις συμβάσεις υπηρεσιών που καλύπτονται από το Παράρτημα ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12)."
   β) Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:"
2.  Οι συμβάσεις των οποίων η αξία είναι κατώτερη από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 105 ή 167 και οι συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ αποτελούν το αντικείμενο κατάλληλης δημοσιότητας, όπως ορίζεται στους κανόνες εφαρμογής."

(50)  Το άρθρο 91 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:"
1.  Οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
   α) ανοικτή διαδικασία,
   β) κλειστή διαδικασία,
   γ) διαγωνισμός μελετών,
   δ) διαδικασία με διαπραγμάτευση,
   ε) διαδικασία με ανταγωνιστικό διάλογο.

Οσάκις δημόσια σύμβαση ή σύμβαση-πλαίσιο ενδιαφέρει δύο ή περισσότερα όργανα, εκτελεστικούς οργανισμούς ή οργανισμούς του άρθρου 185 και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθούν κέρδη αποδοτικότητας, οι οικείες αναθέτουσες αρχές επιδιώκουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης σε διοργανική βάση.
Οσάκις δημόσια σύμβαση ή σύμβαση-πλαίσιο είναι αναγκαία για την υλοποίηση κοινής ενέργειας από όργανο και αναθέτουσα αρχή κράτους μέλους, η διαδικασία ανάθεσης είναι δυνατόν να διεξάγεται από κοινού από το όργανο και τη συμμετέχουσα αναθέτουσα αρχή, όπως εξειδικεύεται στους κανόνες εφαρμογής."
   β) Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
   γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:"
4.  Οι κανόνες εφαρμογής καθορίζουν τη διαδικασία ανάθεσης, κατά την παράγραφο 1, που εφαρμόζεται για τις συμβάσεις υπηρεσιών που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/EΚ καθώς και για τις συμβάσεις που χαρακτηρίζονται απόρρητες και των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας ή όταν τούτο απαιτείται για λόγους προστασίας των ουσιωδών συμφερόντων των Κοινοτήτων ή της Ένωσης."

(51)  Το άρθρο 92 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 92

Τα έγγραφα που σχετίζονται με την πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει να παρέχουν πλήρη, σαφή και επακριβή περιγραφή του αντικειμένου και να προσδιορίζουν τα εφαρμοστέα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης της σύμβασης.

"

(52)  Το άρθρο 93 τροποποιείται ως εξής:

  α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
   i) Το εισαγωγικό τμήμα διατυπώνεται ως εξής:"
Από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων αποκλείονται οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες:"
   ii) Το στοιχείο στ) διατυπώνεται ως εξής:"
   στ) υπόκεινται σε διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 96 παράγραφος 1.
"
   iii) Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"
Τα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου είναι δυνατόν να μην ισχύουν στην περίπτωση προμηθειών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που διακόπτει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, από διακανονισμό με πιστωτές ή από παρόμοια διαδικασία κατά την οικεία εθνική νομοθεσία."
   β) Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:"
2.  Οι υποψήφιοι και προσφέροντες πρέπει να πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να μη ζητήσει την πιστοποίηση αυτή στην περίπτωση συμβάσεων πολύ μικρού ύψους, όπως εξειδικεύεται στους κανόνες εφαρμογής.
   α) οσάκις αποτελεί νομική οντότητα, να δίδει στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εκπροσώπηση της νομικής αυτής οντότητας,
   β) οσάκις προτίθεται να προσφύγει σε υπεργολάβο, να πιστοποιεί ότι ο υπεργολάβος αυτός δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1."
"
   γ) Προστίθεται η εξής παράγραφος 3:"
3.  Οι κανόνες εφαρμογής καθορίζουν τη μέγιστη χρονική περίοδο κατά την οποία οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 συνεπάγονται τον αποκλεισμό των υποψηφίων και προσφερόντων από διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. Αυτή η μέγιστη περίοδος δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη."

(53)  Τα άρθρα 94, 95 και 96 διατυπώνονται ως εξής:

"

Άρθρο 94

Δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί σύμβαση σε υποψήφιο ή προσφέροντα ο οποίος, κατά τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας:

   α) περιέρχεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
   β) έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων τα οποία απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης ή αδυνατεί να παράσχουν τα στοιχεία αυτά,
   γ) εμπίπτει σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 93 παράγραφος 1.

Άρθρο 95

1.  Δημιουργείται κεντρική βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει στοιχεία για τους υποψήφιους και προσφέροντες που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 93, 94, 96 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 96 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η βάση είναι κοινή για όλα τα όργανα, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς του άρθρου 185.

2.  Οι αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών καθώς και οι οργανισμοί, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, που συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54, ανακοινώνουν στον αρμόδιο διατάκτη πληροφορίες σχετικά με υποψηφίους και προσφέροντες οι οποίοι βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1, στοιχείο ε), όταν η συμπεριφορά του οικείου φορέα έβλαψε τα οικονομικά συμφέροντα των κοινοτήτων. Ο διατάκτης παραλαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες και ζητεί από τον υπόλογο να τις εγγράψει στη βάση δεδομένων.

Οι αρχές και οι οργανισμοί που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων και μπορούν να τις λαμβάνουν υπόψη, όπως ενδείκνυται και με δική τους ευθύνη, για την ανάθεση συμβάσεων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3.  Στους κανόνες εφαρμογής θα πρέπει να τεθούν διαφανή και λογικά συνεπή κριτήρια για την εξασφάλιση της αναλογικής εφαρμογής των κριτηρίων αποκλεισμού. Η Επιτροπή καθορίζει τυποποιημένες διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία της εν λόγω βάσης δεδομένων.

"Άρθρο 96

1.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει διοικητικές ή οικονομικές κυρώσεις σε:

   α) υποψήφιους ή προσφέροντες οι οποίοι εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 94 στοιχείο β),
   β) αντισυμβαλλομένους οι οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν σοβαρά τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης καλυπτόμενης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή πρέπει κατ" αρχάς να δίδει στο εμπλεκόμενο πρόσωπο τη δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

2.  Οι κυρώσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 είναι ανάλογες προς το ύψος της σύμβασης και τη σοβαρότητα του παραπτώματος, είναι δε δυνατόν να συνίστανται σε:

   α) αποκλεισμό του εμπλεκόμενου υποψηφίου, προσφέροντος ή αντισυμβαλλομένου από τη σύμβαση ή την επιδότηση που χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, και τούτο για μέγιστη χρονική περίοδο δέκα ετών, και/ή
   β) καταβολή χρηματικών προστίμων από τον υποψήφιο ή προσφέροντα, χωρίς όμως το πρόστιμο να υπερβαίνει το ύψος της αντίστοιχης σύμβασης.

"

(54)  Το άρθρο 97 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 97

1.  Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ισχύουν για το αντικείμενο της προσφοράς και αφού ελεγχθεί, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η ικανότητα των οικονομικών παραγόντων που δεν αποκλείονται δυνάμει των άρθρων 93, 94 και 96 παράγραφος 2 στοιχείο α).

2.  Οι συμβάσεις μπορούν να ανατεθούν με μειοδοτικό διαγωνισμό ή με ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

"

(55)  Το άρθρο 98 τροποποιείται ως εξής:

   α) Οι παράγραφοι 1 και 2 διατυπώνονται ως εξής:"
1.  Οι κανόνες κατάθεσης των προσφορών εγγυώνται το γνήσιο ανταγωνισμό και το απόρρητο του περιεχομένου τους έως την ταυτόχρονη αποσφράγισή τους.
2.  Σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους προσφέροντες προηγούμενη εγγύηση, υπό τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση των υποβαλλόμενων προσφορών."
   β) Η παράγραφος 4 διατυπώνεται ως εξής:"
4.  Όλες οι υποψηφιότητες και προσφορές τις οποίες η επιτροπή αποσφράγισης κρίνει σύμφωνες με τους προβλεπόμενους όρους αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, με σκοπό να προταθεί στην αναθέτουσα αρχή η ανάθεση της σύμβασης ή η διεξαγωγή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού."

(56)  Τα άρθρα 102 και 103 διατυπώνονται ως εξής:

"

Άρθρο 102

1.  Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους αντισυμβαλλομένους προηγούμενη εγγύηση στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στους κανόνες εφαρμογής.

2.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο και αναλογικό, να ζητεί από τους αντισυμβαλλομένους να καταθέσουν την ως άνω εγγύηση η οποία να:

   α) διασφαλίζει την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης,
   β) περιορίζει τους οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με την καταβολή προχρηματοδότησης.

"Άρθρο 103

Οσάκις αποδεικνύεται ότι η διαδικασία ανάθεσης εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη, τα κοινοτικά όργανα αναστέλλουν τη διαδικασία και μπορούν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, συμπεριλαμβανόμενης της ακύρωσης της διαδικασίας.

Οσάκις, μετά την ανάθεση της σύμβασης, αποδεικνύεται ότι η διαδικασία ανάθεσης ή η εκτέλεση της σύμβασης εμφάνισε ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη, τα κοινοτικά όργανα μπορούν είτε να μη συνάψουν τη σύμβαση είτε να αναστείλουν την εκτέλεση της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να την καταγγείλουν.

Οσάκις τα σφάλματα, οι παρατυπίες ή η απάτη οφείλονται σε υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου, τα κοινοτικά όργανα μπορούν επιπλέον να αρνηθούν πληρωμές ή να ανακτήσουν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ή και να καταγγείλουν όλες τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τον εμπλεκόμενο αντισυμβαλλόμενο, κατ" αναλογία προς τη σοβαρότητα των σφαλμάτων, των παρατυπιών ή της απάτης.

"

(57)  Στο άρθρο 104 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"

Μεταβιβάζουν δε τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 59.

"

(58)  Το άρθρο 105 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 105

1.  Με την επιφύλαξη του τίτλου IV του μέρους ΙΙ του παρόντος κανονισμού, η οδηγία 2004/18/ΕΚ καθορίζει τα κατώτατα όρια τα οποία προσδιορίζουν:

   α) τους όρους δημοσίευσης κατά το άρθρο 90,
   β) την επιλογή διαδικασίας κατά το άρθρο 91 παράγραφος 1,
   γ) τις αντίστοιχες προθεσμίες.

2.  Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και των όρων που εξειδικεύονται στους κανόνες εφαρμογής, στην περίπτωση των συμβάσεων που εμπίπτουν στην οδηγία 2004/18/ΕΚ η αναθέτουσα αρχή δεν υπογράφει τη σύμβαση ή τη σύμβαση-πλαίσιο με τον επιτυχόντα προσφέροντα έως ότου παρέλθει μια εύλογη περίοδος απραξίας.

"

(59)  Η επικεφαλίδα του κεφαλαίου 1 του τίτλου VI του μέρους Ι τροποποιείται ως εξής:

"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πεδίο εφαρμογής και μορφή των επιδοτήσεων

"

(60)  Το άρθρο 108 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, το τελευταίο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Η επιδότηση καλύπτεται είτε από γραπτή σύμβαση είτε από απόφαση της Επιτροπής που κοινοποιείται στον επιτυχόντα υποψήφιο."
   β) Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:"
2.  Δεν αποτελούν επιδοτήσεις κατά την έννοια του παρόντος τίτλου:
   α) οι δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό των οργάνων καθώς και οι συνεισφορές στα Ευρωπαϊκά Σχολεία,
   β) τα χορηγούμενα δάνεια, τα φέροντα κινδύνους χρηματοδοτικά μέσα της Κοινότητας ή οι συνεισφορές της Κοινότητας σε τέτοια μέσα, οι δημόσιες συμβάσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 88 καθώς και η βοήθεια που χορηγείται ως μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και οι ενισχύσεις προϋπολογισμών,
   γ) οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου βάσει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή, η χρηματοδότηση έναντι κεφαλαιακών συμμετοχών καθώς και η κατοχή μετοχών και οι συμμετοχές σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και οι εξειδικευμένοι κοινοτικοί οργανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕπ),
   δ) οι συνεισφορές που καταβάλλονται από τις Κοινότητες ως συνδρομές σε οντότητες των οποίων είναι μέλη,
   ε) οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης, αποκεντρωμένης ή από κοινού διαχείρισης, κατά την έννοια των άρθρων 53 έως 53δ,
   στ) οι πληρωμές στους οργανισμούς στους οποίους μεταβιβάζονται καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 καθώς και οι συνεισφορές, δυνάμει της οικείας καταστατικής βασικής πράξης, προς οργανισμούς που συνιστώνται από τη νομοθετική αρχή,
   ζ) οι δαπάνες που σχετίζονται με τις αγορές των αλιευτικών προϊόντων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής(13),
   η) η επιστροφή εξόδων ταξιδιού και διαμονής προσώπων που προσκαλούνται ή αποστέλλονται από τα κοινοτικά όργανα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε άλλη αποζημίωση που καταβάλλεται στα πρόσωπα αυτά.
"
   γ) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"
3.  Εξομοιώνονται με επιδοτήσεις και διέπονται, εφόσον ενδείκνυται, από τον παρόντα τίτλο:
   α) το όφελος που προκύπτει από την επιδότηση επιτοκίου ορισμένων χορηγούμενων δανείων,
   β) οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και οι συμμετοχές πέραν εκείνων στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 2 στοιχείο γ).

4.  Κάθε θεσμικό όργανο μπορεί να χορηγεί επιδοτήσεις για επικοινωνιακές δραστηριότητες όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, δεν ενδείκνυται η χρήση διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων."

(61)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 108α:

"

Άρθρο 108α

1.  Οι επιδοτήσεις είναι δυνατόν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

   α) επιστροφές προσδιοριζόμενου ποσοστού των επιλέξιμων πραγματικών εξόδων,
   β) κατ" αποκοπή ποσά,
   γ) χρηματοδότηση ενιαίου ποσοστού,
   δ) συνδυασμός των μορφών των στοιχείων α), β) και γ).

2.  Οι επιδοτήσεις τηρούν το εκάστοτε συνολικό ανώτατο όριο, εκφραζόμενο σε απόλυτες τιμές.

"

(62)  Η επικεφαλίδα του κεφαλαίου 2 του τίτλου VI του μέρους Ι του παρόντος κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αρχές

"

(63)  Το άρθρο 109 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 109

1.  Οι επιδοτήσεις τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Δεν είναι δυνατόν να σωρεύονται ούτε να παρέχονται αναδρομικά, πρέπει δε να συμπεριλαμβάνουν συγχρηματοδότηση.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να σημειώνεται υπέρβαση των συνολικών επιλέξιμων προς χρηματοδότηση εξόδων, όπως ορίζονται στους κανόνες εφαρμογής.

2.  Η επιδότηση δεν είναι δυνατόν να αποσκοπεί ή να συνεπάγεται κέρδος για το δικαιούχο.

3.  Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για:

   α) υποτροφίες μελέτης, έρευνας ή επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα,
   β) βραβεία που απονέμονται μετά από διαγωνισμό μελετών,
   γ) ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής επιφάνειας δικαιούχου ή την εξασφάλιση εσόδων στο πλαίσιο εξωτερικής ενέργειας.

"

(64)  Στο άρθρο 110, η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:

"

1.  Οι επιδοτήσεις αποτελούν το αντικείμενο ετήσιου προγράμματος εργασίας, το οποίο δημοσιεύεται στην αρχή του οικονομικού έτους.

Αυτό το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εκτελείται μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα δεόντως αιτιολογημένες, ή οσάκις τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου ή της ενέργειας δεν αφήνουν περιθώρια για άλλη επιλογή, ή οσάκις ο δικαιούχος προσδιορίζεται στη βασική πράξη ως ο αποδέκτης της επιδότησης.

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τη βοήθεια που προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων ούτε για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

"

(65)  Τα άρθρα 111 και 112 διατυπώνονται ως εξής:

"

Άρθρο 111

Μία ενέργεια είναι δυνατόν να οδηγήσει στην καταβολή μιας και μόνο επιδότησης από τον προϋπολογισμό, και προς έναν μόνο δικαιούχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει από τον προϋπολογισμό μία και μόνο επιδότηση λειτουργίας ανά οικονομικό έτος.

Ο αιτών ενημερώνει αμέσως τους διατάκτες για τυχόν πολλαπλές αιτήσεις και πολλαπλές επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ίδιας ενέργειας ή του ίδιου προγράμματος εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 112

1.  Επιδότηση για ενέργεια που ήδη έχει αρχίσει είναι δυνατόν να δοθεί μόνο οσάκις ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι ήταν αναγκαίο να αρχίσει η ενέργεια πριν δοθεί η επιδότηση.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιδότησης, εκτός εάν πρόκειται για δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις προβλεπόμενες στη βασική πράξη, ή για δαπάνες αναγκαίες για την ορθή υλοποίηση βοήθειας για τη διαχείριση κρίσεων ή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως προβλέπεται στους κανόνες εφαρμογής.

Επιδότηση δεν είναι δυνατόν να δοθεί αναδρομικά για ήδη ολοκληρωθείσες πράξεις.

2.  Η επιδότηση λειτουργίας καταβάλλεται εντός έξι μηνών από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου. Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί ούτε πριν από την υποβολή της αίτησης επιδότησης ούτε πριν από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου.

"

(66)  Στο άρθρο 113, η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:

"

2.  Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη βασική πράξη υπέρ οντοτήτων οι οποίες επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, οι επιδοτήσεις λειτουργίας κατά την ανανέωσή τους μειώνονται προοδευτικά. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν μία από τις μορφές τις προβλεπόμενες στο άρθρο 108α παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

"

(67)  Το άρθρο 114 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 114

1.  Οι αιτήσεις επιδότησης υποβάλλονται εγγράφως.

2.  Οι αιτήσεις επιδότησης είναι επιλέξιμες εφόσον υποβάλλονται από:

   α) νομικά πρόσωπα· οι αιτήσεις επιδότησης είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμες και όταν υποβάλλονται από οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της οικείας εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές δεσμεύσεις για λογαριασμό τους και αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη,
   β) φυσικά πρόσωπα, ενόσω τούτο απαιτείται λόγω της φύσης ή των χαρακτηριστικών της ενέργειας ή του στόχου που επιδιώκει ο δικαιούχος.

3.  Επιδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να παρέχονται σε αιτούντες οι οποίοι, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας καταβολής της επιδότησης, εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 93 παράγραφος 1 και 96 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο. Ωστόσο, ο διατάκτης είναι δυνατόν να μη ζητήσει τη βεβαίωση αυτή σε περίπτωση επιδοτήσεων πολύ μικρού ύψους, όπως εξειδικεύεται στους κανόνες εφαρμογής.

4.  Υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 96, ο διατάκτης είναι δυνατόν να επιβάλλει σε αιτούντες διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Οι κυρώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σε δικαιούχους οι οποίοι, κατά την υποβολή της αίτησης ή κατά την καταβολή της επιδότησης, προέβησαν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται από το διατάκτη ή αδυνατούν να παράσχουν αυτά τα στοιχεία.

"

(68)  Στο άρθρο 116, η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:

"

1.  Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει προαναγγελθέντων κριτηρίων επιλογής και καταβολής της επιδότησης, και με σκοπό τον προσδιορισμό των προτάσεων που είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν.

"

(69)  Το άρθρο 118 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 118

1.  Ο αρμόδιος διατάκτης είναι δυνατόν, εφόσον το κρίνει ενδεδειγμένο και αναλογικό, να ζητήσει από το δικαιούχο να καταθέσει εκ των προτέρων εγγύηση με σκοπό τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή προχρηματοδότησης.

2.  Ο αρμόδιος διατάκτης ζητεί από το δικαιούχο να καταθέσει την ως άνω εγγύηση στις περιπτώσεις που εξειδικεύονται στους κανόνες εφαρμογής.

"

(70)  Στο άρθρο 119, η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:

"

2.  Εάν ο δικαιούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του, η επιδότηση αναστέλλεται ή μειώνεται ή τερματίζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, αφού δοθεί στο δικαιούχο η δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

"

(71)  Το άρθρο 120 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 120

1.  Οσάκις η εκτέλεση ενέργειας απαιτεί την ανάθεση σύμβασης εκ μέρους του δικαιούχου, οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής.

2.  Οσάκις η εκτέλεση ενέργειας απαιτεί την οικονομική υποστήριξη τρίτων, ο δικαιούχος κοινοτικής επιδότησης είναι δυνατόν να χορηγήσει την υποστήριξη αυτή εφόσον:

   α) δεν αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της ενέργειας,
   β) οι όροι χορήγησης της υποστήριξης καθορίζονται αυστηρά στην απόφαση ή στη συμφωνία επιδότησης που συνάπτεται μεταξύ δικαιούχου και Επιτροπής, χωρίς τη δυνατότητα άσκησης διακριτικής ευχέρειας,
   γ) αφορά μικρά ποσά.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), το μέγιστο ύψος της οικονομικής υποστήριξης που μπορεί να καταβληθεί σε τρίτον από το δικαιούχο καθορίζεται στους κανόνες εφαρμογής.

3.  Κάθε συμφωνία ή απόφαση επιδότησης προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις ελεγκτικές τους εξουσίες, βάσει εγγράφων και επιτόπου, σε όλους τους αντισυμβαλλόμενους, άμεσους και έμμεσους, που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση.

"

(72)  Το άρθρο 121 τροποποιείται ως εξής:

α)   Το στοιχείο α) διατυπώνεται ως εξής:

"

α) τις δημοσιονομικές καταστάσεις των κοινοτικών οργάνων κατά το άρθρο 126, καθώς και εκείνες των οργανισμών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 185 και εκείνων των οποίων οι λογαριασμοί πρέπει να ενοποιούνται σύμφωνα με τους κοινοτικούς λογιστικούς κανόνες,

"
   β) Το στοιχείο δ) διατυπώνεται ως εξής:"
   δ) τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οι οποίες παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιέχονται στις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο γ).
"

(73)  Το άρθρο 122 τροποποιείται ως εξής:

   α) Το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Οι λογαριασμοί των οργάνων και των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 121 συνοδεύονται από έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους."
   β) Προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:"
"Η έκθεση στην οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολογισμό του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων μαζί με συνοπτικά στοιχεία για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού.""

(74)  Το άρθρο 128 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 128

Οι υπόλογοι των λοιπών κοινοτικών οργάνων και των οργανισμών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 121 διαβιβάζουν στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αργότερο στις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, τους προσωρινούς λογαριασμούς τους μαζί με την έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί αυτούς τους προσωρινούς λογαριασμούς με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Επιτροπής και διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έως την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, τους προσωρινούς λογαριασμούς της Επιτροπής μαζί με την έκθεση της Επιτροπής για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά τη διάρκεια του έτους και με τους προσωρινούς ενοποιημένους λογαριασμούς.

Ο υπόλογος κάθε κοινοτικού οργάνου και οργανισμού του άρθρου 121 διαβιβάζει την έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου.

"

(75)  Το άρθρο 129 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, το "άρθρο 185" μετατρέπεται σε "άρθρο 121".
   β) Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:"
2.  Τα κοινοτικά όργανα πέραν της Επιτροπής, καθώς και οι οργανισμοί στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 121 καταρτίζουν τους τελικούς λογαριασμούς τους σύμφωνα με το άρθρο 61 και τους διαβιβάζουν στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο το αργότερο την 1η Ιουλίου του επόμενου οικονομικού έτους, με σκοπό την κατάρτιση των οριστικών ενοποιημένων λογαριασμών."
   γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:"
2α. Ο υπόλογος της Επιτροπής καταρτίζει τους οριστικούς ενοποιημένους λογαριασμούς βάσει των στοιχείων που διαβιβάζουν τα λοιπά κοινοτικά όργανα κατά την παράγραφο 2. Οι οριστικοί ενοποιημένοι λογαριασμοί συνοδεύονται από σημείωμα συντασσόμενο από τον υπόλογο της Επιτροπής, με το οποίο αυτός δηλώνει ότι οι λογαριασμοί αυτοί έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον τίτλο VII καθώς και τις λογιστικές αρχές, κανόνες και μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα των δημοσιονομικών καταστάσεων."
   δ) Η παράγραφος 3 διατυπώνεται ως εξής:"
3.  Μετά την έγκριση των οριστικών ενοποιημένων λογαριασμών και των δικών της οριστικών λογαριασμών, η Επιτροπή διαβιβάζει όλους αυτούς τους λογαριασμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως την 31η Ιουλίου του επόμενου οικονομικού έτους."
   ε) Στην παράγραφο 4, η ημερομηνία "31 Οκτωβρίου" μετατρέπεται σε "15 Νοεμβρίου".

(76)  Το άρθρο 131 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, η "Επιτροπή" γίνεται "ο υπόλογος της Επιτροπής".
   β) Στην παράγραφο 2, η "Επιτροπή" γίνεται "ο υπόλογος της Επιτροπής".

(77)  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 133, το "άρθρο 185" μετατρέπεται σε "άρθρο 121".

(78)  Στο άρθρο 134, το "άρθρο 185" μετατρέπεται σε "άρθρο 121".

(79)  Στο άρθρο 138 παράγραφος 1, το "άρθρο 185" μετατρέπεται σε "άρθρο 121".

(80)  Στο άρθρο 139, η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:

"

2.  Τα όργανα ενημερώνουν το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με τις εσωτερικές κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζουν για δημοσιονομικά θέματα.

"

(81)  Το άρθρο 143 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 2, η ημερομηνία "15 Ιουνίου" μετατρέπεται σε "30 Ιουνίου" και η ημερομηνία "30 Σεπτεμβρίου" σε "15 Οκτωβρίου".
   β) Η παράγραφος 5 διατυπώνεται ως εξής:"
5.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στις αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές και στα άλλα όργανα, το αργότερο στις 15 Νοεμβρίου, την ετήσια έκθεσή του, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων, και εξασφαλίζει τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."
   γ) Στην παράγραφο 6, η ημερομηνία "15 Φεβρουαρίου" μετατρέπεται σε "28 Φεβρουαρίου".

(82)  Το άρθρο 144 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, το πέμπτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Αν το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίσει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένες από τις ειδικές εκθέσεις του, αυτές συνοδεύονται από τις απαντήσεις των οικείων οργάνων."
   β) Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Οι γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 248 παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 160γ παράγραφος 4 της συνθήκης Ευρατόμ, οι οποίες δεν αφορούν προτάσεις ή σχέδια στο πλαίσιο της νομοθετικής διαβούλευσης, μπορούν να δημοσιεύονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

(83)  Στο άρθρο 145 παράγραφος 1, η ημερομηνία "30 Απριλίου" μετατρέπεται σε "15 Μαΐου".

(84)  Η επικεφαλίδα του τίτλου Ι του μέρους ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

"

ΤΙΤΛΟΣ I

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

"

(85)  Στο άρθρο 148, η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:

"

1.  Τα μέρη Ι και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις αρχές και τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρονται οι κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, εφεξής "ΕΓΤΕ", καθώς και για τα αντίστοιχα έσοδα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόντα τίτλο.

"

(86)  Το άρθρο 149 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:"
1.  Για κάθε οικονομικό έτος, το ΕΓΤΕ περιλαμβάνει μη διαχωριζόμενες δαπάνες, με την εξαίρεση των δαπανών που σχετίζονται με τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005(14) του Συμβουλίου, οι οποίες καλύπτονται με διαχωριζόμενες πιστώσεις."
   β) Η παράγραφος 3 διατυπώνεται ως εξής:"
3.  Οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις που έχουν σχέση με τις ενέργειες που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό.
Η μεταφορά αυτή δεν υπερβαίνει, εντός του ορίου του 2% επί των αρχικών πιστώσεων στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, το ποσό της αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003(15), όπως αυτή ίσχυσε κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.
Οι πιστώσεις που μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος επιστρέφουν αποκλειστικά στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις ενέργειες που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.
Οι μεταφορές αυτές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πρόσθετη πληρωμή μόνο προς τους τελικούς δικαιούχους που έχουν υποστεί, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, μείωση των άμεσων ενισχύσεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση μεταφοράς στο επόμενο οικονομικό έτος το αργότερο στις 15 Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο γίνεται η μεταφορά, και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή."

(87)  Στο άρθρο 150, οι παράγραφοι 2 και 3 διατυπώνονται ως εξής:

"

2.  Οι αποφάσεις της Επιτροπής που καθορίζουν τα ποσά των πληρωμών αυτών συνιστούν συνολικές προσωρινές δεσμεύσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το συνολικό ύψος των πιστώσεων που εγγράφονται για το ΕΓΤΕ.

3.  Από τις 15 Νοεμβρίου και εξής, οι συνήθεις δαπάνες διαχείρισης του ΕΓΤΕ είναι δυνατόν να δεσμεύονται εκ των προτέρων έναντι των πιστώσεων που προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό έτος. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα τρία τέταρτα του συνόλου των αντίστοιχων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους. Είναι δυνατόν να ισχύουν μόνο για τις δαπάνες για τις οποίες η αρχή τίθεται στην υφιστάμενη βασική πράξη.

"

(88)  Στο άρθρο 151 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις αρχές και τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρονται οι κανόνες που διέπουν το ΕΓΤΕ υπάγονται, εντός δύο μηνών από την παραλαβή των καταστάσεων που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη, σε δέσμευση ανά κεφάλαιο, άρθρο και θέση. Μια τέτοια δέσμευση είναι δυνατή και μετά την προθεσμία αυτή των δύο μηνών οσάκις είναι αναγκαία διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων αναφερόμενη στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού. Εκτός εάν δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές από τα κράτη μέλη, ή οσάκις η επιλεξιμότητα τίθεται εν αμφιβόλω, τα ποσά καταλογίζονται ως πληρωμές εντός της ίδιας προθεσμίας.

"

(89)  Το άρθρο 152 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 152

Στη λογιστική του προϋπολογισμού, οι δαπάνες καταλογίζονται στους λογαριασμούς ενός οικονομικού έτους βάσει των επιστροφών που πραγματοποιεί η Επιτροπή προς τα κράτη μέλη το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, υπό τον όρο ότι το εκάστοτε ένταλμα πληρωμής περιέρχεται στον υπόλογο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους.

"

(90)  Στο άρθρο 153, η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:

"

1.  Οσάκις η Επιτροπή είναι δυνατόν να μεταφέρει πιστώσεις δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1, εκδίδει τη σχετική απόφαση το αργότερο την 31η Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

"

(91)  Το άρθρο 154 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 154

1.  Τα έσοδα με συγκεκριμένο προορισμό στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου διατίθενται με βάση την προέλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

2.  Το αποτέλεσμα των αποφάσεων εκκαθάρισης των λογαριασμών στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου εγγράφεται σε ένα και μόνο άρθρο.

"

(92)  Η επικεφαλίδα του τίτλου ΙΙ του μέρους ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

"

ΤΙΤΛΟΣ II

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

"

(93)  Το άρθρο 155 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:"
1.  Τα μέρη Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις αρχές και τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρονται οι κανονισμοί που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), εφεξής "Ταμεία", καθώς και για τα έσοδά τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο."
   β) Η παράγραφος 3 διαγράφεται.

(94)  Στο άρθρο 157, το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις είναι δυνατόν να ανασυσταθούν σε περίπτωση προδήλου σφάλματος αποδιδόμενου αποκλειστικά στην Επιτροπή.

"

(95)  Το άρθρο 158 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 158

Με την εξαίρεση του ΕΓΤΑΑ, σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες στις οποίες αναφέρεται ο παρών τίτλος η Επιτροπή είναι δυνατόν να προβαίνει σε μεταφορές από τίτλο σε τίτλο, υπό τον όρο ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις προορίζονται για τον ίδιο στόχο, κατά την έννοια των κανονισμών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 155, ή ότι προορίζονται για τεχνική συνδρομή.

"

(96)  Στο άρθρο 160, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

"

1α. Οι πιστώσεις που έχουν σχέση με τα έσοδα που γεννώνται από το Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα, το οποίο συστάθηκε με το πρωτόκολλο που προσαρτάται στη συνθήκη ΕΚ και αναφέρεται στις δημοσιονομικές συνέπειες της εκπνοής της συνθήκης ΕΚΑΧ και στο Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα, αντιμετωπίζονται ως έσοδα με συγκεκριμένο προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 18. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που γεννώνται από τα έσοδα αυτά διατίθενται ευθύς ως εκτιμηθούν τα προς είσπραξη ποσά, οι δε πιστώσεις πληρωμών ευθύς ως εισπραχθούν τα ποσά αυτά.

"

(97)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 160α:

"

Άρθρο 160a

1.  Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό των πιστώσεων που αποδεσμεύονται λόγω μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, των ερευνητικών προγραμμάτων για τα οποία προορίζονταν είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να ανασυσταθούν, οσάκις τούτο είναι ουσιώδες για την εκτέλεση του αρχικού προγράμματος, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους περιλαμβάνει άλλες πιστώσεις προς το σκοπό αυτό.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κατά την έναρξη ενός οικονομικού έτους η Επιτροπή εξετάζει τις αποδεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και αξιολογεί, με γνώμονα τις ανάγκες, αν χρειάζεται ανασύσταση των πιστώσεων αυτών.

Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή είναι δυνατόν να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, έως την 15η Φεβρουαρίου του εκάστοτε οικονομικού έτους, αναφέροντας, για κάθε θέση του προϋπολογισμού, τους λόγους της ανασύστασης των αντίστοιχων πιστώσεων.

3.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφασίζει βάσει των προτάσεων της Επιτροπής εντός έξι εβδομάδων. Οσάκις δεν εκδίδεται απόφαση εντός της προθεσμίας αυτής, λογίζεται ότι οι προτάσεις εγκρίνονται.

Το ύψος των πιστώσεων προς ανασύσταση κατά το έτος Ν δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 25% του συνολικού ύψους των πιστώσεων που αποδεσμεύθηκαν στην ίδια γραμμή του προϋπολογισμού κατά το έτος Ν-1.

4.  Οι ανασυνιστώμενες πιστώσεις δεν μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν σχέση με τις ανασυσταθείσες πιστώσεις αναλαμβάνονται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν.

Στο τέλος του έτους ν, το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο των ανασυσταθεισών πιστώσεων αποδεσμεύεται οριστικά από τον αρμόδιο διατάκτη.

"

(98)  Στο άρθρο 163, το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Οι ενέργειες στις οποίες αναφέρεται ο παρών τίτλος είναι δυνατόν να υλοποιούνται κεντρικά από την Επιτροπή, με επιμερισμένη διαχείριση, κατά τρόπο αποκεντρωμένο από τη δικαιούχο τρίτη χώρα ή χώρες ή από κοινού με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 53 έως 57.

"

(99)  Το άρθρο 164 διαγράφεται.

(100)  Το άρθρο 166 τροποποιείται ως εξής:

  α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
   i) Στο πρώτο εδάφιο, τα στοιχεία α) και β) διατυπώνονται ως εξής:"
   α) χρηματοδοτικής συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, ενεργούσας εξ ονόματος των Κοινοτήτων, και της δικαιούχου τρίτης χώρας ή των δικαιούχων τρίτων χωρών ή των οργανισμών που αυτές υποδεικνύουν, εφεξής "δικαιούχων",
"
   β) σύμβασης ή συμφωνίας επιδότησης μεταξύ της Επιτροπής και εθνικών ή διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου ή μεταξύ της Επιτροπής και των φυσικών ή νομικών προσώπων που επιφορτίζονται με την υλοποίηση των ενεργειών.
   ii) Το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η εξωτερική βοήθεια τίθενται στη νομοθετική πράξη η οποία διέπει τις συμβάσεις και τις συμφωνίες επιδότησης των στοιχείων α) και β)."
   β) Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:"
2.  Οι συμφωνίες χρηματοδότησης με τις δικαιούχους τρίτες χώρες στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο α) της παραγράφου 1 συνάπτονται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν+1, όπου Ν το έτος κατά το οποίο έγινε η δημοσιονομική δέσμευση.
Οι ατομικές συμβάσεις, αποφάσεις και συμφωνίες επιδότησης με τις οποίες υλοποιούνται οι ως άνω συμφωνίες χρηματοδότησης εκδίδονται ή συνάπτονται το πολύ εντός των τριών ετών μετά την ημερομηνία της συμφωνίας χρηματοδότησης.
Οι ατομικές συμβάσεις και συμφωνίες που αφορούν λογιστικό έλεγχο και αξιολόγηση είναι δυνατόν να συνάπτονται αργότερα."
   γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"
3.  Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν ισχύει για τα πολυετή προγράμματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   - διασυνοριακή συνεργασία, περιφερειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και ανάπτυξη της υπαίθρου, ως συνιστώσες του κανονισμού xxxx/2006, με τον οποίο θεσπίζεται χρηματοδοτικό μέσο προενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ),
   - Διασυνοριακή συνεργασία, ως συνιστώσα του κανονισμού xxxx/2006, με τον οποίο θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ).

  α) Μέρος δημοσιονομικής δέσμευσης για πολυετές πρόγραμμα αυτού του είδους αποδεσμεύεται αυτομάτως οσάκις, έως την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά το έτος Ν κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η δημοσιονομική δέσμευση:
   i) δεν έχει χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση, ή
   ii) δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ενδιάμεσες πληρωμές, ή
   iii) δεν έχει υποβληθεί σχετικά δήλωση δαπανών που να πληροί τους όρους που τίθενται στο άρθρο … του κανονισμού ΙΡΑ ή του άρθρου … του κανονισμού ΕΜΓΕΣ.
   β) Μέρος δημοσιονομικής δέσμευσης που παραμένει διαθέσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και για το οποίο δεν έχει υποβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 δήλωση δαπανών αποδεσμεύεται αυτομάτως.
"

(101)  Το άρθρο 167 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) διατυπώνεται ως εξής:"
   γ) εθνικός ή διεθνής οργανισμός δημοσίου δικαίου ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι επιδότησης για την υλοποίηση εξωτερικής ενέργειας.
"
   β) Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:"
2.  Οι διαδικασίες ανάθεσης πρέπει να καθορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης, στη συμφωνία επιδότησης ή στην απόφαση επιδότησης του άρθρου 166."

(102)  Στον τίτλο IV του μέρους ΙΙ, η επικεφαλίδα του κεφαλαίου 4 τροποποιείται ως εξής:

"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Επιδοτήσεις

"

(103)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 169α:

"

Άρθρο 169a

Οι διαδικασίες ως προς τις επιδοτήσεις προς εφαρμογή στην αποκεντρωμένη διαχείριση από τη δικαιούχου τρίτη χώρα καθορίζονται στις συμφωνίες χρηματοδότησης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 166. Βασίζονται στους κανόνες που εκτίθενται στον τίτλο VI του μέρους Ι.

"

(104)  Το άρθρο 170 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 170

Κάθε χρηματοδοτική συμφωνία ή συμφωνία ή απόφαση επιδότησης πρέπει να προβλέπει ρητά την ελεγκτική αρμοδιότητα της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπου, η οποία ασκείται σε όλους τους αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους που έλαβαν κοινοτικούς πόρους.

"

(105)  Στο άρθρο 171, η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:

"

2.  Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), εξαιρουμένων των άρθρων 174, 174α και 175 παράγραφος 2.

"

(106)  Το άρθρο 173 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 173

Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις που εγγράφονται στο παράρτημα καθεμιάς από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, η Επιτροπή μεταβιβάζει τις εξουσίες διατάκτη στο διευθυντή της εκάστοτε υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 59.

"

(107)  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 174, το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

"

Ο διευθυντής της υπηρεσίας καθορίζει, μετά την έγκρισή τους από την επιτροπή διευθύνσεως, τα κριτήρια στα οποία βασίζεται το λογιστικό σύστημα.

"

(108)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 174α:

"

Άρθρο 174a

1.  Κάθε κοινοτικό όργανο είναι δυνατόν να μεταβιβάσει εξουσίες διατάκτη στο διευθυντή διοργανικής ευρωπαϊκής υπηρεσίας για τη διαχείριση των πιστώσεων που εγγράφονται στο οικείο τμήμα του προϋπολογισμού, και καθορίζει τα όρια και τους όρους αυτής της μεταβίβασης εξουσιών.

2.  Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 8 του μέρους Ι.

"

(109)  Το άρθρο 175 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 1 διαγράφεται.
   β) Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:"
Εφόσον η αποστολή ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνεπάγεται παροχές εξ επαχθούς αιτίας προς τρίτους, ο οικείος διευθυντής καθορίζει, μετά την έγκρισή τους από την επιτροπή διευθύνσεως, τις συγκεκριμένες διατάξεις που διέπουν τον τρόπο εκτέλεσης των παροχών αυτών και την τήρηση των αντίστοιχων λογαριασμών."

(110)  Το άρθρο 176 διαγράφεται.

(111)  Το άρθρο 178 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:"
Πάντως, αυτές οι αναλήψεις δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το ένα τέταρτο των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος."
   β) Στην παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"
Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το όριο της παραγράφου 1."

(112)  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 179, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο διατυπώνονται ως εξής:

"

Εάν οποιοδήποτε από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σκοπεύει να γνωμοδοτήσει, γνωστοποιεί, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή των πληροφοριών για το σχέδιο σχετικά με ακίνητο, στο οικείο όργανο την πρόθεσή του να διατυπώσει σχετική γνώμη. Ελλείψει απαντήσεως, το οικείο όργανο είναι δυνατόν να προβεί στη σχεδιαζόμενη πράξη δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, με την επιφύλαξη του άρθρου 282 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 185 της συνθήκης Ευρατόμ όσον αφορά την εκπροσώπηση της Κοινότητας.

Η γνώμη αυτή διαβιβάζεται στο οικείο όργανο εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από τη γνωστοποίηση αυτή.

"

(113)  Μετά το άρθρο 179, προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος VIΙ:

"

ΤΙΤΛΟΣ VIΙ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Άρθρο 179α

Οι κανόνες εφαρμογής περιλαμβάνουν συγκεκριμένη διαδικασία για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αμείβονται βάσει προκαθορισμένων ποσών, για να επικουρούν τα όργανα, ιδίως στην αξιολόγηση προτάσεων, αιτήσεων επιδότησης και προσφορών καθώς και για την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την παρακολούθηση και την τελική αξιολόγηση σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

"

(114)  Το άρθρο 180 διαγράφεται.

(115)  Το άρθρο 181 διατυπώνεται ως εξής:

"

Άρθρο 181

Όσον αφορά τα ταμεία που αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 1, για τα οποία οι βασικές πράξεις καταργήθηκαν πριν τεθεί σε εφαρμογή ο παρών κανονισμός, πιστώσεις που αποδεσμεύθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 157 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να ανασυσταθούν σε περίπτωση προδήλου σφάλματος αποδιδόμενου αποκλειστικά στην Επιτροπή ή στην περίπτωση ανωτέρας βίας με σοβαρές επιπτώσεις στην εκτέλεση των πράξεων που στηρίχθηκαν από τα ταμεία αυτά.

2.  Η κεντρική βάση δεδομένων στην οποία αναφέρεται το άρθρο 95 θα δημιουργηθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2009.

3.  Για τις μεταφορές πιστώσεων που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες στις οποίες αναφέρονται οι κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, εφόσον απομένουν ποσά προς καταβολή από την Κοινότητα για την εκκαθάριση εκκρεμών κοινοτικών δεσμεύσεων έως την περάτωση της βοήθειας, η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί μεταφορές από τίτλο σε τίτλο, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές πιστώσεις:

   - προορίζονται για τον ίδιο στόχο, ή
   - αφορούν κοινοτικές πρωτοβουλίες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας και καινοτομίας και μεταφέρονται σε ανάλογα μέτρα.

4.  Το άρθρο 30 παράγραφος 3 εφαρμόζεται στο ταμείο που αναφέρεται στο άρθρο 148 παράγραφος 1 για πρώτη φορά όσον αφορά τις πιστώσεις που καταλογίζονται στον προϋπολογισμό του 2008."

"

(116)  Το άρθρο 185 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, η πρώτη πρόταση διατυπώνεται ως εξής:"
Η Επιτροπή θεσπίζει δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο των οργανισμών οι οποίοι δημιουργούνται από τις Κοινότητες, διαθέτουν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν πράγματι επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό."
   γ) Η παράγραφος 4 διαγράφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύει από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και το αργότερο από την 1η Μαΐου 2007.

Εντούτοις, τα σημεία 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 και 94 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, […]

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

[ … ]

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.  Σχέδιο δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια

"Η Επιτροπή αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι, στους ειδικούς ανά τομέα κανονισμούς εφαρμογής, η κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους αποδέκτες πόρων των αγροτικών ταμείων (του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (FEAGA) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Ανάπτυξης της Υπαίθρου (FEADER) είναι συγκρίσιμη με εκείνην που αφορά τους ειδικούς ανά τομέα κανονισμούς εφαρμογής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Διασφαλίζεται, ιδίως, η κατάλληλη εκ των υστέρων δημοσίευση, για κάθε αποδέκτη, των ποσών που εισέπραξε από τα ταμεία αυτά, αναλυμένων σε κύριες κατηγορίες δαπανών."

2.  Σχέδιο δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

"Η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλει, εφόσον είναι δυνατόν, πριν από τον Φεβρουάριο του 2007, πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ενσωμάτωση των κατάλληλων διατάξεων ώστε να εξαιρούνται από τον κανόνα για τη μη παροχή κέρδους, που περιέχεται στο άρθρο 109 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι ίδιοι πόροι και ιδίως οι συνεισφορές και οι συνδρομές των μελών που προστίθενται στους ετήσιους λογαριασμούς των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ξεπερνούν το 25% του επιλέξιμου κόστους που βαρύνει τον δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003."

3.  Σχέδιο δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με εξαιρέσεις από τον δημοσιονομικό κανονισμό

"Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν να κοινοποιούν στα λοιπά θεσμικά όργανα κάθε εξαίρεση από τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που περιέχονται σε νομοθετικές προτάσεις ή σε τροποποιήσεις νομοθετικών προτάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη νομοθετική αρχή, και να δηλώνουν τους σαφείς λόγους που αιτιολογούν τις εξαιρέσεις αυτές."

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0085.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0312.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0343.
(6) ΕΕ C 13, 18.1.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(8) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 333, 20.12.2005, σ. 28).
(9) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(10) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
(11) ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 1.
(12) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.
(13) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 1.
(14) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 1.
(15) ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006
PDF 264kWORD 37k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (15635/2006) – C6-0441/2006 – 2006/2265(BUD))
P6_TA(2006)0558A6-0444/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 272, παράγραφος 4, προτελευταίο εδάφιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 177,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και συγκεκριμένα τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 15 Δεκεμβρίου 2005(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 2006 (SEC(2006)1410),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2006 (15635/2006 – C6-0441/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0444/2006),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 στόχο έχει να εγγράψει στον προϋπολογισμό αύξηση των προβλεπομένων εσόδων και μείωση των πιστώσεων πληρωμών στις γραμμές του προϋπολογισμού για τις κατηγορίες 1, 2 και 7, καθώς και να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις του άρθρου 1 1 1 του προϋπολογισμού σχετικά με την αποθεματοποίηση της ζάχαρης και του άρθρου 13 03 08,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των προβλεπομένων εσόδων ύψους 2 667 εκατομμυρίων EUR και η μείωση των πιστώσεων πληρωμών ύψους 4 706 εκατομμυρίων EUR είναι αρκετά σημαντικές,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών για το έτος 2006 κατά συνολικά 7 373 EUR εκατομμύρια,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επί τακτικής βάσεως και συστηματική υποεκτίμηση εσόδων με όλες τις συνεπαγωγές της πρέπει να θεωρηθεί θέμα που αξίζει να τύχει περαιτέρω ενδελεχούς εξετάσεως,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό επίπεδο εκτελέσεως των πληρωμών που εγκρίθηκαν κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού παραμένει μόνιμο θέμα ανησυχίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχουν επιτύχει συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό 2007, περιλαμβανομένου και του επιπέδου των πληρωμών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των αποτελεσμάτων που έχει στο επίπεδο πληρωμών του προϋπολογισμού 2007, ο διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 6/2006 έχει συμπεριληφθεί στην ως άνω συμφωνία,

1.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ευθύνη που φέρει να κινητοποιεί το μέγιστο των δυνατοτήτων της προς εκτέλεση των πληρωμών όπως έχουν εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός του πλαισίου της ετήσιας διαδικασίας του προϋπoλογισμού·

2.   αποφάσισε να δεχθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(3) ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2005/708/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269, 14.10.2005, σ. 24).


Συντονισμός ορισμένων διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***I
PDF 704kWORD 258k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))
P6_TA(2006)0559A6-0399/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0646)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 47, παράγραφος 2, και 55 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0443/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0399/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων

P6_TC1-COD(2005)0260


(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 47 παράγραφος 2 και 55,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 89/552/ΕΟΚ(5) αφορά το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων τεχνολογιών για τη μετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων απαιτούν την προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών αλλαγών, τη διάδοση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των τεχνολογικών εξελίξεων σε επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως στη χρηματοδότηση της εμπορικής ραδιοτηλεόρασης, καθώς και για την εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών ανταγωνιστικότητας και νομικής ασφάλειας για τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες πληροφοριών, τον κλάδο και τις υπηρεσίες των μέσων επικοινωνίας, και, τέλος, σεβασμό της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας. Οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα διοικητικά μέτρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικά και απλά ούτως ώστε να επιτρέπουν σε νέες και υφιστάμενες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων να αναπτυχθούν και να ακμάσουν, παρέχοντας έτσι δυνατότητες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και πολιτιστική ποικιλομορφία.

(2)  Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη μέλη σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων συντονίζονται ήδη από την οδηγία 89/552/EΟΚ, ενώ οι ισχύοντες κανόνες για δραστηριότητες όπως οι κατ' αίτηση υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας συντονίζονται μόνο στο επίπεδο της διανομής μέσω της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο)(6) και στο επίπεδο της ανταλλαγής μέσω της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)(7)· για τις απαιτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο των νέων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ισχύει μέχρι στιγμής το δίκαιο των κρατών μελών. Μερικές από αυτές τις διαφορές εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των εν λόγω υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην κοινή αγορά.

(3)  Τα οπτικοακουστικά μέσα είναι ταυτοχρόνως πολιτισμικά και οικονομικά αγαθά. Η αυξανόμενη σημασία που προσλαμβάνουν για τις κοινωνίες, τη δημοκρατία, συγκεκριμένα με την εγγύηση της ελευθερίας της πληροφόρησης, της διαφορετικότητας των απόψεων και της πολυφωνίας και για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό αιτιολογεί την εφαρμογή και την τήρηση ειδικών κανόνων για τις εν λόγω υπηρεσίες, για να προστατευτούν οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα που θεσπίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών και στο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις αστικές και πολιτικές ελευθερίες, καθώς επίσης και για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων, των ευπαθών κατηγοριών του πληθυσμού ή των αναπήρων.

(4)  Στα ψηφίσματά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ(8) και της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(9), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να εξαιρεθούν θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παιδεία και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες από την ελευθέρωση στο πλαίσιο του διαπραγματευτικού γύρου της GΑΤS. Με το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης(10), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη σύμβαση της UΝΕSCΟ για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας στην πολιτισμική έκφραση, προβαίνοντας μάλιστα στη διαπίστωση ότι οι πολιτισμικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες έχουν τόσο οικονομικό όσο και πολιτισμικό χαρακτήρα, καθώς είναι φορείς ταυτότητας, αξιών και νοήματος, επομένως δεν είναι επιτρεπτό να αντιμετωπίζονται σαν να είχαν μόνο εμπορική αξία.

(5)  Η αποστολή των μέσων μαζικής επικοινωνίας πρέπει να συνίσταται στην παροχή στους πολίτες των μέσων για κριτική ερμηνεία και για τη χρησιμοποίηση του μέγιστου δυνατού όγκου πληροφοριών, όπως αναφέρεται στη σύσταση 1466 (2000) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέσω αυτής της διαδικασίας εκπαίδευσης, ο πολίτης θα είναι συνεπώς σε θέση να επεξεργάζεται τα μηνύματα και να επιλέγει τα πιο ενδεδειγμένα μέσα για τη διάδοσή τους, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να ασκεί πλήρως το δικαίωμά του στην ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης.

(6)  Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας - όπως η τηλεόραση - και οι νεοεμφανιζόμενες κατ" αίτηση υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του επί ίσοις όροις ανταγωνισμού και μιας γνήσιας ευρωπαϊκής τηλεοπτικής αγοράς, οι βασικές αρχές της κοινής αγοράς, όπως το δίκαιο περί ανταγωνισμού και η ίση μεταχείριση, θα γίνονται σεβαστές προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα στις αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να χαμηλώσουν τα εμπόδια εισόδου στην αγορά.

(7)  Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όσον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τις νεοεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, καθιστά απαραίτητη την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, τη συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς και τη διευκόλυνση της εμφάνισης ενιαίου χώρου πληροφορίας, που θα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, γραμμικών και μη γραμμικών, ανεξαρτήτως του αν μεταδίδονται βάσει καθορισμένου χρονοδιαγράμματος ή κατ" αίτηση, τουλάχιστον σε βασική δέσμη συντονισμένων κανόνων με σκοπό την εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, επαρκούς επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και των ευπαθών κατηγοριών ατόμων ή των ατόμων με αναπηρία, καθώς και τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Οι θεμελιώδεις αρχές της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, δηλαδή η αρχή του κράτους μετάδοσης και οι κοινές ελάχιστες προδιαγραφές, έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία και πρέπει συνεπώς να διατηρηθούν.

(8)  Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα(11), όπου υπογραμμίζεται ότι η κανονιστική πολιτική στον τομέα οφείλει να διασφαλίζει ορισμένα δημόσια συμφέροντα, όπως την πολιτιστική ποικιλομορφία, το δικαίωμα στην ενημέρωση, την ανάγκη πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας, την προστασία των ανηλίκων, την προστασία των καταναλωτών σε συνδυασμό με τη δράση για να καταστεί το κοινό πιο συνειδητοποιημένο και να ενισχυθεί η κατάρτιση στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και την αρχή της πρόσβαση όλων, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευπαθών κατηγοριών του πληθυσμού, σήμερα και στο μέλλον.

(9)  Η συνύπαρξη ιδιωτικών και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων έχει μεγάλη σημασία στην αγορά οπτικοακουστικών μέσων, όπου οι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών μετάδοσης μπορούν να επωφελούνται εξίσου από τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής οικονομίας.

(10)  Η αρχή της χώρας προέλευσης είναι ζωτική για την εμφάνιση μιας πανευρωπαϊκής οπτικοακουστικής αγοράς με μια ισχυρή βιομηχανία που θα παράγει ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Επίσης, η ανωτέρω αρχή διαφυλάσσει το δικαίωμα επιλογής των θεατών από ευρεία ποικιλία ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

(11)  Η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία "i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας"(12) για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στους κλάδους της κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων επικοινωνίας. Η πρωτοβουλία i2010 αποτελεί περιεκτική στρατηγική για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ευρωπαϊκής παραγωγής προγραμμάτων, της ψηφιακής οικονομίας και την κατανόηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της σύγκλισης των υπηρεσιών, δικτύων και συσκευών που αφορούν τις πληροφορίες και τα μέσα επικοινωνίας, με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του συνόλου των μέσων της κοινοτικής πολιτικής: των μέσων κανονιστικής ρύθμισης, της έρευνας και της εταιρικής συνεργασίας με τον κλάδο. Η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να δημιουργήσει συνεκτικό πλαίσιο εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και τις υπηρεσίες των μέσων επικοινωνίας, μέσω εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου για οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αρχής γενομένης εντός του 2005 με πρόταση της Επιτροπής για εκσυγχρονισμό της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ και μετατροπή της σε οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ο στόχος του 2010 θα επιτευχθεί κατ" αρχήν παρέχοντας στις βιομηχανίες δυνατότητες ανάπτυξης με την ελάχιστη δυνατή ρύθμιση, καθώς και με τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν για το μέλλον παράγοντες πλούτου και δημιουργίας απασχόλησης, ώστε να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης σε μια απορυθμισμένη αγορά.

(12)  Στις 6 Σεπτεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/EOK ("Τηλεόραση χωρίς σύνορα"), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/EK, για την χρονική περίοδο 2001-2002(13). Με το εν λόγω ψήφισμα, όπως και με το ψήφισμά του σχετικά με την τηλεόραση χωρίς σύνορα, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003(14), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την προσαρμογή της οδηγίας 89/552/EOK στις διαρθρωτικές μεταβολές και τις τεχνολογικές εξελίξεις, με πλήρη τήρηση των βασικών αρχών της, οι οποίες παραμένουν ισχυρές. Επιπλέον, υποστηρίζεται καταρχήν η γενική προσέγγιση των βασικών κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και των πρόσθετων κανόνων για γραμμικές υπηρεσίες ("ρ/τ εκπομπών").

(13)  Με την παρούσα οδηγία βελτιώνεται η συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ επιδιώκεται η ενσωμάτωση των αρχών, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο άρθρο 11. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι οι θεματοφύλακες του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν κρίνουν πιο σκόπιμο να έχουν μία μόνο ρυθμιστική αρχή για το σύνολο των υπηρεσιών των οπτικοακουστικών μέσων ή περισσότερους διαφορετικούς φορείς για κάθε μια από τις κατηγορίες υπηρεσιών (γραμμικές ή μη γραμμικές). Εξάλλου, η παρούσα οδηγία δεν αποτρέπει κατά κανένα τρόπο τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους συνταγματικούς τους κανόνες ή τις ρυθμίσεις τους αναφορικά με την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης στα μέσα επικοινωνίας.

(14)  Η υποχρέωση του κράτους μέλους καταγωγής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των εκπομπών με την εθνική νομοθεσία, όπως συντονίζεται με την παρούσα οδηγία, επαρκεί, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια δεύτερου ελέγχου για τους ίδιους λόγους στο κράτος μέλος λήψης των εκπομπών· ωστόσο το κράτος μέλος λήψης μπορεί κατ" εξαίρεση και υπό ειδικές συνθήκες να παρακάμψει αυτή την υποχρέωση σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των άρθρων 3δ, 3ε και 22, παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 89/552/EOK, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών της κοινοτικής νομοθεσίας.

(15)  Η οδηγία-πλαίσιο έχει δημιουργήσει ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλα τα δίκτυα και τις υπηρεσίες μετάδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3, αλλά δεν θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή σε εθνικό επίπεδο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδιαιτέρως όσων αναφέρονται σε κανονιστική ρύθμιση περιεχομένου και σε πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα, για να διαχωριστεί η κανονιστική ρύθμιση της μετάδοσης από την κανονιστική ρύθμιση περιεχομένου.

(16)  Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν εμπεριέχει ειδικές διατάξεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων όσον αφορά το περιεχόμενο και αφήνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα παρέκκλισης από την αρχή της χώρας προέλευσης και κατά συνέπεια από τη διαδικασία πληροφόρησης σε αποφάσεις κατά περίπτωση προκειμένου για συγκεκριμένα ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. Με την απαίτηση πρόσθετων ελάχιστων προδιαγραφών για τις μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία αποβλέπει στην προστασία των ανηλίκων και στην προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, η παρούσα οδηγία διευρύνει το πεδίο του εναρμονισμένου κοινοτικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία από αυτή την άποψη έχει ως βάση της την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο στους εν λόγω τομείς για ειδική υποομάδα υπηρεσιών των μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία και χαρακτηρίζονται από την πολιτισμική τους διάσταση. Για αυτές τις υπηρεσίες ο βαθμός συντονισμού των εθνικών διατάξεων είναι υψηλότερος και η εσωτερική αγορά πληρέστερη.

(17)  Σε καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν απαιτείται ή ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να επιβάλουν νέα συστήματα χορήγησης άδειας ή διοικητικής έγκρισης για οποιοδήποτε τύπο στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.

(18)  Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του αν η συντακτική παρέμβαση και η ευθύνη του παρόχου αντανακλώνται στον προγραμματισμό ή σε κατάλογο επιλογών. Το πεδίο εφαρμογής του περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπως ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια καλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Το οικονομικό στοιχείο πρέπει να είναι σημαντικό, προκειμένου να δικαιολογηθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι οικονομικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται έναντι πληρωμής και χαρακτηρίζονται από ορισμένη διάρκεια και σταθερότητα· η αξιολόγηση του οικονομικού στοιχείου θα πρέπει να υπόκειται στα κριτήρια και στους κανόνες της χώρας προέλευσης. Ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν εμπίπτουν οι μη οικονομικές δραστηριότητες, όπως π.χ. τα blog, μορφές επικοινωνίας μη κερδοσκοπικού περιεχομένου που παράγονται από το χρήστη καθώς και όλες οι μορφές ιδιωτικής επικοινωνίας, όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή οι ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι.

(19)  Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνονται τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που ασκούν συντακτική ευθύνη στην ενημερωτική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική χάριν του κοινού λειτουργία τους, και περιλαμβάνουν οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, αποκλείεται όμως κάθε μορφή ιδιωτικής αλληλογραφίας, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σε περιορισμένο αριθμό αποδεκτών. Από τον ορισμό αποκλείονται επίσης όλες οι υπηρεσίες κύριος σκοπός των οποίων δεν είναι η διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή όπου το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι απλώς συμπτωματικό στην υπηρεσία και δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό της. Μεταξύ των παραδειγμάτων περιλαμβάνονται δικτυακοί τόποι που περιέχουν οπτικοακουστικά στοιχεία μόνο επικουρικά, όπως είναι κινούμενα γραφικά στοιχεία, μικρά διαφημιστικά ή πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα προϊόν ή σε μια μη οπτικοακουστική υπηρεσία. Ομοίως, και σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιρούνται τα τυχερά παιχνίδια με βραβεία τα οποία έχουν χρηματική αξία, συμπεριλαμβανομένης της λοταρίας και των στοιχημάτων, υπό τον όρο ότι ο κύριος στόχος τους δεν συνίσταται στη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Άλλα παραδείγματα είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια και οι μηχανές αναζήτησης, στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, ο κύριος στόχος της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

(20)  Οι υπηρεσίες τηλεοπτικών εκπομπών - ήτοι οι γραμμικές υπηρεσίες - περιλαμβάνουν σήμερα ιδίως την αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, την απευθείας μετάδοση, τη διανομή μέσω του διαδικτύου και τις τηλεοπτικές υπηρεσίες οιονεί βιντεοπαραγγελίας, ενώ επί παραδείγματι, οι υπηρεσίες βίντεο κατ" αίτηση αποτελούν μία από τις κατ" αίτηση, δηλαδή μη γραμμικές, υπηρεσίες. Για γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τηλεοπτικές μεταδόσεις οι οποίες παρέχονται επιπρόσθετα από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ζωντανά ή σε μαγνητοσκόπηση ως μη γραμμικές υπηρεσίες, οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θεωρούνται πληρωθείσες με τη γραμμική μετάδοση. Ωστόσο, όταν παρέχονται εκ του παραλλήλου διάφορα είδη υπηρεσιών χωρίς να υπάγεται σαφώς το ένα μέρος στο άλλο, η παρούσα οδηγία εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα διακριτά μέρη της υπηρεσίας που πληρούν όλα τα κριτήρια μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

(21)  Οι ορισμοί της παρούσας οδηγίας και ιδίως οι ορισμοί των τηλεοπτικών μεταδόσεων, των γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών, προσφέρονται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ και δεν επηρεάζουν τα υποκείμενα δικαιώματα που προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων. Το πεδίο εφαρμογής και το καθεστώς αυτών των δικαιωμάτων δεν επηρεάζεται από τους παρόντες ορισμούς και εξακολουθεί να διέπεται ανεξάρτητα από τη σχετική νομοθεσία.

(22)  Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει την ηλεκτρονική μορφή των εφημερίδων.

(23)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος "οπτικοακουστικός" αναφέρεται σε κινούμενη εικόνα, με ή χωρίς ήχο, περιλαμβάνει επομένως μη ομιλούσες ταινίες αλλά δεν καλύπτει ηχητική μετάδοση ούτε ραδιοφωνικές υπηρεσίες.

(24)  Μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας αποτελείται από προγράμματα, δηλαδή από κλειστή ακολουθία κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο υπό συντακτική ευθύνη, οι οποίες μεταδίδονται από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας στο πλαίσιο χρονικά σταθερού προγράμματος ή έχουν συγκροτηθεί σε κατάλογο.

(25)  Η έννοια της συντακτικής ευθύνης είναι ουσιώδης για τον ορισμό του ρόλου του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και επομένως για τον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Ως "συντακτική ευθύνη" νοείται η αρμοδιότητα για την επιλογή και η οργάνωση του περιεχομένου οπτικοακουστικής παροχής σε επαγγελματική βάση. Τούτο μπορεί να ισχύει για μεμονωμένο περιεχόμενο ή συλλογή μορφών του. Μια τέτοια συντακτική ευθύνη εφαρμόζεται στη σύνθεση του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου για τα τηλεοπτικά προγράμματα, ή στη σύνταξη καταλόγων προγραμμάτων, προκειμένου για τις μη γραμμικές υπηρεσίες. Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων όσον αφορά την ευθύνη που καθορίστηκαν στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(26)  Η απλή τεχνική παράδοση, με χερσαία ή δορυφορικά μέσα, μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων δεν στοιχειοθετεί μόνη της το καθεστώς παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας σύμφωνα με την έννοια της παρούσας οδηγίας· η ίδια αρχή ισχύει επίσης όταν πραγματοποιείται απόφαση επιλογής, υπό τον όρο ότι ένας τρίτος υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους φέρει σαφώς αυτή τη συντακτική ευθύνη.

(27)  Τα κριτήρια που παρατίθενται στον ορισμό των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, στοιχείο (α), της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ και επεκτείνονται στις αιτιολογικές σκέψεις 18 έως 26 της παρούσας οδηγίας, πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα.

(28)  Πλέον των διαφημίσεων και των τηλεαγορών, εισάγεται ο ευρύτερος ορισμός των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων (διαφημίσεων). Περιλαμβάνεται κινούμενη εικόνα με ή χωρίς ήχο που μεταδίδεται ως τμήμα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και αποτελεί μέρος προγραμμάτων ή συνοδεύει προγράμματα και προορίζεται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνονται ανακοινώσεις δημόσιων υπηρεσιών και φιλανθρωπικές εκκλήσεις που εκπέμπονται δωρεάν.

(29)  Η αρχή της χώρας προέλευσης παραμείνει στον πυρήνα της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, δεδομένου ότι είναι ουσιώδης για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς. Η εν λόγω αρχή πρέπει επομένως να ισχύει για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ως απαραίτητη βάση για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και για την εμπορική εγκατάσταση των εν λόγω υπηρεσιών. Είναι επίσης ουσιώδης για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής πληροφοριών και οπτικοακουστικών προγραμμάτων στην εσωτερική αγορά. Η εφαρμογή αυτής της αρχής δεν μπορεί να αποκλείει αναφορά στα κριτήρια προέλευσης των πόρων μιας υπηρεσίας με σκοπό την εξασφάλιση των όρων δίκαιου ανταγωνισμού.

(30)  Για την προαγωγή ισχυρού, ανταγωνιστικού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα και για την ενίσχυση της πολυφωνίας των μέσων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ουσιώδες ότι ένα μόνο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία επί κάποιου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας καθώς και ότι η πολυφωνία είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(31)  Κατά συνέπεια, είναι κεφαλαιώδες τα κράτη μέλη να αποτρέπουν την εμφάνιση δεσποζουσών θέσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμό της πολυφωνίας και περιστολή της ελευθερίας πληροφόρησης των μέσων επικοινωνίας και του τομέα της πληροφόρησης συνολικά, για παράδειγμα με μέτρα για την εξασφάλιση πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στην προσφορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για λόγους δημόσιου συμφέροντος, π.χ. με κανόνες υποχρέωσης μετάδοσης.

(32)  Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά ψηφιακά δορυφορικά προγράμματα, συνεπάγονται την ανάγκη προσαρμογής επικουρικών κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση και αποτελεσματική εφαρμογή, και να παρέχεται στους συντελεστές πραγματική εξουσία επί του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.

(33)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται στο ευρύ κοινό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ισχύει μόνο για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που μπορούν να λαμβάνονται απευθείας ή έμμεσα από το κοινό σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με συνήθη καταναλωτικό εξοπλισμό. Ο ορισμός του "συνήθους καταναλωτικού εξοπλισμού" επαφίεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

(34)  Στα άρθρα 43 έως 48 της Συνθήκης καθορίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας είναι εν γένει ελεύθεροι να επιλέξουν το κράτος μέλος εγκατάστασής τους. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επίσης υπογραμμίσει ότι "η Συνθήκη δεν απαγορεύει σε μια επιχείρηση να κάνει χρήση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οσάκις δεν παρέχει υπηρεσίες εντός του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη"(15).

(35)  Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες στα πεδία που συντονίζει η παρούσα οδηγία όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας υπό την δικαιοδοσία τους, φροντίζοντας οι κανόνες αυτοί να συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο για τον ανταγωνισμό. Για να εξασφαλιστεί ότι δεν καταστρατηγούνται οι κανόνες αυτοί, ενδεδειγμένη λύση που λαμβάνει υπόψη τα μελήματα των κρατών μελών χωρίς να αμφισβητείται η ορθή εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης είναι η κωδικοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(16), σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη διαδικασία.

(36)  Για να τεκμηριώσει ένα κράτος μέλος κατά περίπτωση ότι ένας πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος παρεκκλίνει από τις ρυθμίσεις του, το κράτος μέλος μπορεί να επικαλεστεί δείκτες όπως την προέλευση των εσόδων από τη διαφήμιση ή/και τη συνδρομή, τη βασική γλώσσα της υπηρεσίας ή την ύπαρξη προγραμμάτων ή εμπορικών ανακοινώσεων που στοχεύουν ειδικά στο κοινό του κράτους μέλους όπου αυτά λαμβάνονται.

(37)  Βάσει της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της χώρας προέλευσης, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα περιορισμού της ελευθερίας διακίνησης των τηλεοπτικών εκπομπών ή των μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, μόνον όμως υπό ορισμένους όρους που απαριθμούνται στο άρθρο 2α της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ και έπειτα από τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε περιορισμός της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, όπως παρεκκλίσεις από θεμελιώδη αρχή της Συνθήκης, πρέπει να ερμηνεύεται περισταλτικά(17). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των ανηλίκων και την υγεία, χωρίς παρόλα αυτά να επιτρέπεται επουδενί ο εκ προοιμίου έλεγχος ιδεών ή απόψεων. Όσον αφορά τις μη γραμμικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες, η δυνατότητα λήψης μέτρων βάσει του άρθρου 2α της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ αντικαθιστά τα ενδεχόμενα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έως σήμερα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4, ή/και το άρθρο 12, παράγραφος 3, της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο του τομέα τον οποίο συντονίζουν τα άρθρα 3δ και 3ε της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

(38)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(18), η Επιτροπή υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά η κατάλληλη ρυθμιστική προσέγγιση, ιδίως κατά πόσον κρίνεται προτιμότερη η θέσπιση νομοθεσίας για τον οικείο τομέα και πρόβλημα ή κατά πόσον πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η συρρύθμιση ή η αυτορρύθμιση. Πέραν τούτου, όπως έχει προκύψει εμπειρικά, τόσο τα μέσα συρρύθμισης όσο και τα μέσα αυτορρύθμισης που εφαρμόζονται σύμφωνα με διάφορες νομικές παραδόσεις των κρατών μελών, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων δημοσίου ενδιαφέροντος στον τομέα των υπηρεσιών των νέων οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας θα είναι αποτελεσματικότερα, εάν λαμβάνονται με την ενεργό υποστήριξη των ίδιων των παρόχων. Από αυτή την άποψη, η αυτορρύθμιση αποτελεί μορφή εθελοντικής πρωτοβουλίας, η οποία βοηθά τους οικονομικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς να υιοθετήσουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ τους και για λογαριασμό τους. Ωστόσο, ενώ η αυτορρύθμιση μπορεί να αποτελεί συμπληρωματική μέθοδο εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας, δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο για την υποχρέωση του εθνικού νομοθέτη. Η συρρύθμιση, στην απλούστερη μορφή της, παρέχει "νομική σύνδεση" μεταξύ της αυτορρύθμισης και του εθνικού νομοθέτη, σύμφωνα με τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών.

(39)  Στο πλαίσιο της συρρύθμισης εντάσσονται τα ρυθμιστικά μέσα που βασίζονται στη συνεργασία κρατικών φορέων και φορέων αυτορρύθμισης και, σε εθνικό επίπεδο, είναι περιγεγραμμένα και διαρθρωμένα με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Η ακριβής διαμόρφωση συνδέεται με την ιδιαίτερη παράδοση ως προς την τάξη που διέπει τα μέσα επικοινωνίας στα επιμέρους κράτη μέλη. Το κοινό σημείο στα συστήματα συρρύθμισης είναι ότι οι κατ" αρχήν κρατικές επιδιώξεις και οι στόχοι επιτυγχάνονται σε συνεργασία με τους παράγοντες της ρύθμισης. Οι συμμετέχοντες διασφαλίζουν οι ίδιοι την επίτευξη της επιδιωκόμενης ρύθμισης κατόπιν κρατικής αναθέσεως ή εξουσιοδοτήσεως. Η βάση είναι πάντα ένα κρατικό νομικό πλαίσιο, το οποίο εμπεριέχει σχέδια ως προς το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη διαδικασία. Επί αυτής της βάσεως, οι κύκλοι των συμμετεχόντων διαμορφώνουν επιπλέον κριτήρια, κανόνες και μέσα, την τήρηση των οποίων εποπτεύουν οι ίδιοι. Μέσω αυτού του τύπου αυτορρύθμισης είναι δυνατόν να αξιοποιείται άμεσα η ιδιαίτερη τεχνογνωσία για διοικητικούς σκοπούς και να αποφεύγονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Απαιτείται να συμμετέχουν ή να την αναγνωρίζουν όλοι ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των παραγόντων. Η λειτουργία της συρρύθμισης διασφαλίζεται με συνδυασμό σχεδίων για τους κύκλους των συμμετεχόντων και δυνατοτήτων κρατικής παρέμβασης για την περίπτωση όπου δεν υλοποιούνται τα σχέδια.

(40)  Οι τηλεοπτικοί φορείς δύνανται να αποκτήσουν αποκλειστικά δικαιώματα για ψυχαγωγικούς σκοπούς αναφορικά με εκδηλώσεις δημόσιου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, είναι αποφασιστικής σημασίας η προώθηση του πλουραλισμού μέσω της ποικιλομορφίας παραγωγής ειδήσεων και προγραμματισμού σε ολόκληρη την έκταση της ΕΕ, καθώς και η τήρηση των αρχών που αναγνωρίζονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(41)  Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης και για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή προστασία των συμφερόντων των θεατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ασκούντες αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδηλώσεις μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντος οφείλουν να παρέχουν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε ενδιάμεσους, εφόσον ενεργούν για λογαριασμό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμοποίησης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης δημοσίου ενδιαφέροντος ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την άσκηση ανάλογου δικαιώματος. Τα σύντομα αυτά αποσπάσματα δεν θα πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονική διάρκεια 90 δευτερολέπτων· να μεταδίδονται πριν από το τέλος της εκδήλωσης ή, για αθλητικά γεγονότα, πριν από τη λήξη της ημερίδας αγώνων, - ό,τι από τα δύο είναι συντομότερο· να αναμεταδίδονται μετά την παρέλευση 36 ωρών από το γεγονός· να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δημόσιου αρχείου· να μην εμφανίζουν το λογότυπο ή άλλο διακριτικό σήμα του δικαιούχου τηλεοπτικού φορέα, ή να χρησιμοποιούνται σε μη γραμμικές υπηρεσίες άλλες από εκείνες που προσφέρονται ζωντανά ή σε μαγνητοσκόπηση από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Το δικαίωμα πρόσβασης σε διασυνοριακές ειδήσεις πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όπου είναι αναγκαίο· κατά συνέπεια, αν τα αποκλειστικά δικαιώματα για την εν λόγω εκδήλωση έχουν αποκτηθεί από άλλο τηλεοπτικό φορέα στο ίδιο κράτος μέλος, η πρόσβαση πρέπει να ζητείται από αυτόν τον φορέα. Για πανευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς η νομοθεσία που ισχύει είναι η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός.

(42)  Η παιδεία μέσων επικοινωνίας αναφέρεται στις δεξιότητες, τις γνώσεις και την κατανόηση των καταναλωτών που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα επικοινωνίας. Οι εκπαιδευμένοι στα μέσα επικοινωνίας πολίτες θα είναι σε θέση να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές· να κατανοούν το χαρακτήρα του περιεχομένου και των υπηρεσιών· να είναι σε θέση να επωφελούνται από το πλήρες φάσμα ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και να είναι σε καλύτερη θέση να προστατεύουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους από επιβλαβές ή προσβλητικό υλικό. Κατά συνέπεια, έχει κεφαλαιώδη σημασία τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να προωθούν ενεργά την ανάπτυξη της παιδείας μέσων ενημέρωσης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και να διεξάγουν τακτική έρευνα για την παρακολούθησή της και τη συνακόλουθη τροποποίηση των προσεγγίσεών τους στη ρύθμιση του περιεχομένου.

(43)  Οι μη γραμμικές υπηρεσίες διαφέρουν από τις γραμμικές υπηρεσίες όσον αφορά την επιλογή και τον έλεγχο που μπορεί να ασκήσει ο χρήστης καθώς και σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν(19). Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την επιβολή ελαφρύτερης κανονιστικής ρύθμισης για τις μη γραμμικές υπηρεσίες, που οφείλουν μόνο να συμμορφώνονται με τους βασικούς κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 3γ έως 3η της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

(44)  Εξαιτίας του ειδικού χαρακτήρα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, ιδίως του αντίκτυπου των υπηρεσιών αυτών στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σχηματίζουν γνώμη, είναι ουσιαστικής σημασίας για τους χρήστες να γνωρίζουν ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των εν λόγω υπηρεσιών. Είναι επομένως σημαντικό τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ασκείται η συντακτική ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο, και από ποιόν. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες για την επίτευξη του εν λόγω στόχου χωρίς να θίγεται οποιαδήποτε άλλη συναφής διάταξη του κοινοτικού δικαίου.

(45)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέσα που παρέχονται στην παρούσα οδηγία περιορίζονται αυστηρά στο ελάχιστο απαιτούμενο για την επίτευξη του στόχου της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εφόσον απαιτείται ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο και για να εξασφαλιστεί ένα πεδίο που είναι γνήσια ελεύθερο από εσωτερικά σύνορα όσον αφορά υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, πρέπει η οδηγία 89/552/ΕΟΚ να προωθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως προστασία ανηλίκων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

(46)  Το επιβλαβές περιεχόμενο και η ανάλογη συμπεριφορά στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων συνεχίζουν να αποτελούν μέλημα για το νομοθέτη, τον κλάδο και τους γονείς. Προς τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαίο να εκπαιδευτούν όχι μόνο οι ανήλικοι αλλά και οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί για να χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο όλα τα μέσα επικοινωνίας, ιδίως τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όποια και αν είναι η μορφή της μετάδοσής τους. Θα υπάρξουν και νέες προκλήσεις, ιδίως σε σύνδεση με νέες πλατφόρμες και νέα προϊόντα. Απαιτείται κατά συνέπεια η εισαγωγή κανόνων για την προστασία της φυσικής, διανοητικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων, καθώς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις στις διαφημίσεις, τηλεπωλήσεις, χορηγίες, διάθεση προϊόντων και κάθε άλλο τρόπο επιτρέπει η τεχνολογία.

(47)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν την κριτική αντιμετώπιση των μέσων επικοινωνίας στα εκάστοτε διδακτικά προγράμματά τους και στα προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης.

(48)  Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά με το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, όπως ορίζεται στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός των εν λόγω μέτρων θα πρέπει ωστόσο να είναι η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ιδίως όσον αφορά μη γραμμικές υπηρεσίες, σύμφωνα τόσο με το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναγνωρίζεται ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται, όσο και με το άρθρο 24 του Χάρτη, όπου ορίζεται ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που είναι απαραίτητες για την ευημερία τους και ότι, σε όλες τις ενέργειες που συνδέονται με τα παιδιά, είτε λαμβάνονται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς φορείς, πρωταρχική παράμετρος πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού.

(49)  Οι ανήλικοι, τα ευάλωτα άτομα ή τα άτομα με αναπηρία, ιδίως οι διανοητικά ανάπηροι, μπορούν να είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητοι και να αναστατωθούν ή να επηρεαστούν ψυχικά και ψυχολογικά από προγράμματα που προβάλλουν σκηνές βίας, τόσο λεκτικής όσο και σωματικής. Στο μέτρο που η προστασία του συνόλου αυτών των ατόμων αποτελεί έναν από τους στόχους της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται με σθένος να υπενθυμίζουν στους παρόχους υπηρεσιών στον οπτικοακουστικό τομέα τον απαρέγκλιτο αυτό στόχο και να τους επιβάλλουν να επισημαίνουν με σαφήνεια, πριν από την προβολή, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των προγραμμάτων.

(50)  Καμία από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν την προστασία ανηλίκων και τη δημόσια τάξη δεν απαιτούν κατά ανάγκη ότι τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται μέσω εκ των προτέρων ελέγχου των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(51)  Σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης, η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές στη δράση της βάσει άλλων διατάξεων της Συνθήκης, αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασμό και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών της και των γλωσσών της, καθώς και στην ενθάρρυνση της αλληλοκατανόησης.

(52)  Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου αυτό είναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή και αποτελεσματικό τρόπο, την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Αυτή η στήριξη για τα ευρωπαϊκά έργα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να λάβει τη μορφή ενός ελάχιστου μεριδίου ευρωπαϊκών έργων αναλογικά προς την οικονομική επίδοση, ενός ελάχιστου μεριδίου ευρωπαϊκών έργων σε καταλόγους τύπου "video on demand" ή στην ελκυστική παρουσίαση ευρωπαϊκών έργων σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων. Είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακτικά η εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην προώθηση ευρωπαϊκών έργων από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3στ παράγραφος 3, της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης ιδιαιτέρως υπόψη την χρηματοοικονομική συνεισφορά των εν λόγω υπηρεσιών στην παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκών έργων, το μερίδιο των ευρωπαϊκών έργων στο σύνολο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, καθώς και την πραγματική κατανάλωση των χρηστών ευρωπαϊκών έργων που προτείνονται από τις υπηρεσίες αυτές. Κατά τη σύνταξη των εκθέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αντιστοίχως και τα έργα ανεξάρτητων παραγωγών.

(53)  Φορείς που απλώς συνενώνουν ή αναμεταδίδουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή προσφέρουν προς πώληση πακέτα τέτοιων υπηρεσιών, για τις οποίες δεν έχουν συντακτική ευθύνη δεν πρέπει να θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Συνεπώς η απλή συνένωση, αναμετάδοση ή μεταπώληση περιεχομένου, για το οποίο τη συντακτική ευθύνη φέρουν τρίτοι, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(54)  Κατά την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, θα πρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τους τηλεοπτικούς φορείς να περιλαμβάνουν επαρκές μερίδιο ευρωπαϊκών έργων συμπαραγωγής ή ευρωπαϊκών έργων μη εγχώριας προέλευσης.

(55)  Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους έργα ανεξαρτήτων παραγωγών, με σεβασμό στα δικαιώματα που συνδέονται με επαναλήψεις τέτοιων έργων, καθώς και δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων των συντελεστών.

(56)  Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι τα κινηματογραφικά έργα μεταδίδονται σε χρονικές περιόδους που συμφωνούνται μεταξύ των κατόχων των δικαιωμάτων και των παροχών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.

(57)  Η διάθεση μη γραμμικών υπηρεσιών αυξάνει τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν την κριτική χρησιμοποίηση των μέσων επικοινωνίας στα εκάστοτε διδακτικά προγράμματά τους και στα προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης, ούτως ώστε να μη χρειάζεται η θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για την εμπορική οπτικοακουστική επικοινωνία. Κατά συνέπεια, λεπτομερείς κανόνες που διέπουν οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις (διαφημίσεις) για μη γραμμικές υπηρεσίες δεν κρίνονται δικαιολογημένες ούτε εύλογες από τεχνική άποψη. Σε όλες τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις θα πρέπει, μολαταύτα, να τηρούνται όχι μόνο οι κανόνες αναγνώρισης αλλά και βασική δέσμη ποιοτικών κανόνων ώστε να ανταποκρίνονται σε σαφείς στόχους δημόσιας πολιτικής.

(58)  Το δικαίωμα απάντησης είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένο μέσο προσφυγής στο διαδικτυακό περιβάλλον, δεδομένου ότι επιτρέπει την άμεση διόρθωση των αμφισβητούμενων πληροφοριών. Το δικαίωμα αυτό πρέπει ωστόσο να ασκείται μέσα σε εύλογη προθεσμία ύστερα από την αιτιολόγηση του αιτήματος, σε στιγμή και με τρόπο ενδεδειγμένο ανάλογα με το πρόγραμμα που αφορά το αίτημα. Η απάντηση πρέπει να προσλαμβάνει την ίδια σημασία με αυτήν που δόθηκε στην αμφισβητούμενη πληροφορία ούτως ώστε να απευθύνεται στο ίδιο κοινό και με τον ίδιο αντίκτυπο.

(59)  Όπως έχει αναγνωρίσει η Επιτροπή στην ερμηνευτική της ανακοίνωση σχετικά με ορισμένες πτυχές των διατάξεων περί διαφήμισης στην οδηγία τηλεόραση χωρίς σύνορα(20), η ανάπτυξη νέων τεχνικών διαφήμισης και καινοτομιών στο μάρκετινγκ δημιούργησε νέες αποτελεσματικές ευκαιρίες για εμπορικές ανακοινώσεις σε παραδοσιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, παρέχοντάς τους δυνητικά βελτιωμένη δυνατότητα ανταγωνισμού, επί ίσοις όροις με τις κατ" αίτηση καινοτομίες. Η εν λόγω ερμηνευτική ανακοίνωση παραμένει ισχυρή στο βαθμό που αναφέρεται σε διατάξεις της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ που δεν επηρεάζονται από την τροποποιητική οδηγία.

(60)  Οι εμπορικές και τεχνολογικές εξελίξεις διευρύνουν την επιλογή και την ευθύνη των χρηστών κατά τη χρήση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Για να παραμείνει αναλογική με τους στόχους γενικού συμφέροντος, πρέπει η κανονιστική ρύθμιση να επιτρέπει ορισμένο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας: Η αρχή του διαχωρισμού θα πρέπει να περιορίζεται στη διαφήμιση και τις τηλεαγορές, η τοποθέτηση προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται υπό ορισμένες περιστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με κατάλογο επιτρεπόμενων περιπτώσεων, ενώ θα πρέπει να καταργηθούν ορισμένοι ποσοτικοί περιορισμοί. Ωστόσο, όπου η τοποθέτηση προϊόντων είναι παραπλανητική θα πρέπει να απαγορεύεται. Η αρχή του διαχωρισμού δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη χρήση νέων διαφημιστικών τεχνικών.

(61)  Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η συνοχή της σχέσης μεταξύ της παρούσας οδηγίας και του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της διάταξης άλλης κοινοτικής πράξης που διέπει ειδικές πτυχές πρόσβασης ή άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, θα πρέπει να υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει συνεπώς το κοινοτικό κεκτημένο. Συνεπώς, εκτός από τις πρακτικές που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, η οδηγία 2005/29/ΕΚ(21) ισχύει για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως οι παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Εξάλλου, όπως η οδηγία 2003/33/ΕΚ(22) που απαγορεύει διαφήμιση και χορηγία για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού στα έντυπα μέσα επικοινωνίας, τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και τις ραδιοφωνικές εκπομπές, είναι υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, η σχέση μεταξύ της οδηγίας 2003/33/ΕΚ και της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ θα πρέπει να παραμείνει ως έχει έπειτα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Το άρθρο 88 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ(23) που απαγορεύει τη διαφήμιση ορισμένων φαρμάκων στο ευρύ κοινό ισχύει, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ· η σχέση μεταξύ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ θα πρέπει να παραμείνει ως έχει έπειτα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θρεπτική αξία και τις απαιτήσεις υγείας στα τρόφιμα(24).

(62)  Λόγω της εντεινόμενης χρήσης νέων τεχνολογιών όπως οι προσωπικοί εγγραφείς βίντεο και η αυξημένη επιλογή διαύλων, δεν δικαιολογείται πλέον διεξοδική κανονιστική ρύθμιση όσον αφορά την παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων με σκοπό την προστασία των θεατών. Με την παρούσα οδηγία παρέχεται στους τηλεοπτικούς φορείς ευελιξία ως προς την εισαγωγή της όπου αυτό δεν εμποδίζει αδικαιολόγητα την ακεραιότητα των προγραμμάτων.

(63)  Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση του ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεοπτικού πεδίου. Διαφημίσεις και σποτ τηλεαγορών θα μπορούν να παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων μόνον κατά τρόπον ώστε να μη ζημιώνεται η ακεραιότητα και η αξία του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις, τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος ή τα δικαιώματα των κατόχων των δικαιωμάτων.

(64)  Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκειας των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεωρητικό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημαντικότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί το ημερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατηρηθεί το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύματα τηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περιορισμοί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλεαγορές ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικαιολογούνται πλέον δεδομένης της αύξησης στις επιλογές των καταναλωτών. Παραμένει, ωστόσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού 20% ανά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλέον χρονοβόρων μορφών διαφήμισης, όπως τηλεπροώθηση πωλήσεων και παράθυρα τηλεαγορών, για τις οποίες απαιτείται περισσότερος χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρακτηριστικών και της μεθόδου παρουσίασής τους(25).

(65)  Η συγκαλυμμένη διαφήμιση είναι πρακτική που απαγορεύεται από την παρούσα οδηγία εξαιτίας της αρνητικής επίδρασής της στους καταναλωτές. Η απαγόρευση συγκαλυμμένης διαφήμισης δεν περιλαμβάνει θεμιτή τοποθέτηση προϊόντων στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

(66)  Η τοποθέτηση προϊόντων αποτελεί πραγματικότητα σε κινηματογραφικά έργα καθώς και σε οπτικοακουστικά έργα που προορίζονται για την τηλεόραση, τα κράτη μέλη όμως ρυθμίζουν την πρακτική αυτή με διαφορετικό τρόπο. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι και επομένως να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου μέσων επικοινωνίας, είναι απαραίτητη η θέσπιση κανόνων όσον αφορά την τοποθέτηση προϊόντων. Είναι χρήσιμο να υπάρχει θετικός κατάλογος που να επιτρέπει την τοποθέτηση προϊόντων στους τύπους περιεχομένου που δεν έχουν ως πρωταρχική λειτουργία τον επηρεασμό των απόψεων και σε περιπτώσεις όπου δεν προσφέρεται αντάλλαγμα (ή αυτό είναι αμελητέο). Ο ορισμός της τοποθέτησης προϊόντων αφορά κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης (διαφήμισης) που συνίσταται στην συμπερίληψη ή σε αναφορά ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή του εμπορικού σήματός τους, ώστε να παρουσιάζεται σε ένα πρόγραμμα, κατά κανόνα έναντι πληρωμής ή παρόμοιου ανταλλάγματος. Αυτή μπορεί να συνίσταται στο να τεθούν στη διάθεση ενός ατόμου υπηρεσίες ή είδη που έχουν χρηματική αξία, για την απόκτηση των οποίων ο αποδέκτης σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει δικούς του (οικονομικούς, προσωπικούς ή υλικούς) πόρους. Η τοποθέτηση προϊόντων υπάγεται στους ίδιους ποιοτικούς κανόνες και περιορισμούς που ισχύουν για τη διαφήμιση. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιεί ειδικές απαιτήσεις. Η συντακτική ευθύνη και ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας δεν πρέπει να διακυβεύονται. Ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριλαμβάνεται το προϊόν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι το προϊόν έχει την έγκριση του προγράμματος ή των παρουσιαστών του. Επιπλέον, στο προϊόν δεν πρέπει να δίδεται "υπέρμετρη προβολή". Τούτο σημαίνει προβολή που δεν δικαιολογείται από τις συντακτικές απαιτήσεις του προγράμματος ή τις ανάγκες αληθοφάνειας. Υπέρμετρη προβολή μπορεί επίσης να σημαίνει την επανειλημμένη εμφάνιση των εν λόγω σημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών ή τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο του προγράμματος στο οποίο εισάγονται.

(67)  "Παροχές διευκολύνσεων στην παραγωγή", είναι η σκόπιμη αναφορά ή παρουσίαση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών για συντακτικούς λόγους χωρίς ανταμοιβή ή παρόμοια ανταπόδοση. Για να οριοθετηθεί η τοποθέτηση προϊόντων υπό το πνεύμα της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να διασαφηθεί το νομικό πλαίσιο για τη χρήση των παροχών διευκολύνσεων στην παραγωγή σε όλες τις επιτρεπόμενες μορφές προγραμμάτων.

(68)  "Υπέρμετρη προβολή", υφίσταται από τη στιγμή που επαναλαμβάνεται η παρουσίαση του εμπορικού σήματος, του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή από τη στιγμή που ο τρόπος παρουσίασης είναι τέτοιος που να παρέχει υπερβολική προβολή σε προϊόντα στο πλαίσιο των παροχών διευκολύνσεων στην παραγωγή ή στην τοποθέτηση προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των προγραμμάτων στα οποία εμφανίζονται·

(69)  Οι κανονιστικές αρχές και τα συναφή όργανα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν τις εργασίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια, και να συμβάλλουν στον πλουραλισμό. Είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με την επιρροή που μπορεί να ασκούν οι εγκαταστημένοι σε ένα κράτος μέλος τηλεοπτικοί οργανισμοί επί άλλου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες χορήγησης άδειας προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και αν τούτο αφορά περισσότερα του ενός κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να πραγματοποιούνται οι επαφές μεταξύ των αντίστοιχων αρχών πριν από τη χορήγηση αυτών των αδειών. Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς που συντονίζονται από την οδηγία 89/552/ΕΟΚ και ειδικότερα τα άρθρα 2, 2α και 3 αυτής.

(70)  Η πολιτιστική ποικιλομορφία, η ελευθερία έκφρασης και ο πλουραλισμός των μέσων επικοινωνίας είναι μεταξύ των σημαντικών στοιχείων του Ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα και επομένως είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημοκρατία και την πολυμορφία.

(71)  Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των μη πολιτών της ΕΕ με διαφορετική μητρική γλώσσα από αυτήν της χώρας υποδοχής, να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινότητας σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παροχή προσιτών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, νοηματική γλώσσα, υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή και πλοήγηση με κατανοητούς καταλόγους επιλογής (menu),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 89/552/EΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

Οδηγία 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας)

"

(2)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

   α) "υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας", υπηρεσία παρεχόμενη υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας όπως ορίζεται στα άρθρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός της οποίας είναι η παροχή προγραμμάτων αποτελούμενων από κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο, με σκοπό να ενημερώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ ή/και οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Ο παρών ορισμός δεν καλύπτει υπηρεσίες στις οποίες το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι απλώς παρεμπίπτον μέρος της υπηρεσίας και όχι ο κύριος σκοπός της, συμπεριλαμβανομένου του Τύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή·
   β) "πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται. Ο παρών ορισμός δεν καλύπτει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απλώς αναμεταδίδουν περιεχόμενο, για το οποίο τη συντακτική ευθύνη φέρουν τρίτοι·
   γ) "τηλεοπτική εκπομπή" ή "γραμμική υπηρεσία", υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου μια χρονολογική διαδοχή προγραμμάτων μεταδίδεται ταυτόχρονα σε απροσδιόριστο αριθμό δυνητικών θεατών σε χρονική στιγμή που αποφασίζει ο πάροχος των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα μεταδόσεων·
   δ) "τηλεοπτικός οργανισμός", ο πάροχος γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας·
   ε) "κατ" αίτηση υπηρεσία" ή "μη γραμμική υπηρεσία", υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας η οποία αποτελείται από προσφορά οπτικοακουστικού περιεχομένου του οποίου τη συντακτική προσέγγιση και τη σύνθεση πραγματοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και κατά την οποία ο χρήστης ζητεί, σε ατομική βάση, τη μετάδοση ειδικού προγράμματος που επιλέγει από προσφερόμενο περιεχόμενο σε επιλεγμένη χρονική στιγμή, ή η οποία δεν καλύπτεται από τον ορισμό της γραμμικής υπηρεσίας στο στοιχείο (γ)·
   στ) "οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση", κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που μεταδίδονται ως μέρος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων ή, σε περιπτώσεις όπως αυτή των διαύλων που αφιερώνονται στις τηλεαγορές, ως υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, για την άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·
   ζ) "τηλεοπτική διαφήμιση", κάθε μορφή τηλεοπτικού μηνύματος που μεταδίδεται έναντι αμοιβής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή που μεταδίδεται για σκοπούς αυτοπροβολής από δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, με σκοπό την προώθηση, έναντι πληρωμής, της παροχής εμπορευμάτων ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·
   η) "συγκαλυμμένη διαφήμιση", η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνεται έναντι αμοιβής ή ανάλογης πληρωμής·
   θ) "ένταξη προϊόντων" και "τοποθέτηση θεμάτων", η παρέμβαση οιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού στο σενάριο ταινίας ή προγράμματος μυθοπλασίας με σκοπό την προώθηση προϊόντος, υπηρεσίας ή εμπορικής ονομασίας·
   ι) "χορηγία", κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή φυσικού προσώπου, που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα, για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, του κύρους, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων της·
   ια) "τηλεπροώθηση", μορφή διαφήμισης που συνίσταται στην έκθεση αγαθών ή υπηρεσιών, στην προφορική ή οπτική παρουσίαση αγαθών ή υπηρεσιών ενός παραγωγού αγαθών ή ενός παρόχου υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος με σκοπό να προωθηθεί, έναντι ανταλλάγματος, η παροχή των αγαθών ή υπηρεσιών που παρουσιάζονται ή εκτίθενται·
   ιβ) "τηλεαγορές", άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή, έναντι πληρωμής, εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·
   ιγ) "τοποθέτηση προϊόντων", κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζεται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, έναντι ή άνευ πληρωμής ή άλλου ανταλλάγματος στον πάροχο υπηρεσίας μέσων επικοινωνίας. Δεν περιλαμβάνει ωστόσο ανακοινώσεις προερχόμενες από ανεξάρτητες συντακτικές αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση προϊόντων, χωρίς υπέρμετρη προβολή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ενός προγράμματος και διευκολύνουν την παραγωγή του, όπως βραβεία που απονέμονται σε προγράμματα, προϊόντα merchandising εμπορικού σήματος, αντικείμενα και αγαθά·
   ιδ) "παροχές διευκολύνσεων στην παραγωγή", η διάθεση προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, η οποία αξιοποιείται για συντακτικούς λόγους·
   ιε) "πρόγραμμα", συγκροτημένο σύνολο κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο το οποίο αποτελεί μονωμένο στοιχείο σε χρονοδιάγραμμα εκπομπών ή κατάλογο που καθορίζεται ή συγκροτείται από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   ( ιστ) "συρρύθμιση", μορφή ρύθμισης που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών και φορέων αυτορρύθμισης·
   ιζ) "συντακτική ευθύνη", η ολοκληρωμένη σύνταξη χρονοδιαγραμμάτων που προορίζονται για το ευρύ κοινό με τρόπο επαγγελματικό για εκπομπή του περιεχομένου μέσων επικοινωνίας σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο ή κατ" αίτηση βάσει καταλόγου.

"

(3)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, η διατύπωση "τηλεοπτικές εκπομπές που μεταδίδονται από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας" και η διατύπωση "εκπομπές" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων'·
   β) Στην παράγραφο 2, η διατύπωση "ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας'·
   γ) Στην παράγραφο 3, η διατύπωση "ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας'· η διατύπωση "οι συντακτικές αποφάσεις για τα προγράμματά του" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας'· η διατύπωση "δραστηριότητα τηλεοπτικών εκπομπών" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "δραστηριότητα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας" και η διατύπωση "στο οποίο άρχισε, για πρώτη φορά, τις εκπομπές του" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "στο οποίο άρχισε, για πρώτη φορά, τη δραστηριότητά του", η διατύπωση "αποφάσεις για τα προγράμματά του" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας".

δ)   Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

4.  "4. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) χρησιμοποιούν δορυφορική ανερχόμενη ζεύξη εγκατεστημένη στο εν λόγω κράτος μέλος·
   β) μολονότι δεν χρησιμοποιούν δορυφορική ανερχόμενη ζεύξη εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, χρησιμοποιούν συχνότητα η οποία έχει ανήκει στο εν λόγω κράτος μέλος."

"

ε)   Στην παράγραφο 5, οι λέξεις "ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός" αντικαθίστανται από τη διατύπωση "πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας", και το "Άρθρο 52" αντικαθίσταται από το "Άρθρο 43".

στ)   Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο

"

6.  "6. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας των οποίων δεν γίνεται άμεση ή έμμεση λήψη από το κοινό με συνήθη καταναλωτικό εξοπλισμό σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη."

"

(4)  Το άρθρο 2α αντικαθίσταται από τα εξής:

"

Άρθρο 2α

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ελευθερία λήψεως και δεν εμποδίζουν την αναμετάδοση στο έδαφός τους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για λόγους που εμπίπτουν στα πεδία τα οποία συντονίζει η παρούσα οδηγία.

"

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν προσωρινά να παρεκκλίνουν από την παράγραφο 1, αν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος αντιβαίνει προφανώς, σοβαρώς και βαρέως προς τα άρθρα 3δ ή 3ε ή/και το άρθρο 22, παράγραφος 1 ή 2·
   β) ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας παραβίασε κατά τους προηγούμενους 12 μήνες ήδη τουλάχιστον δύο φορές τις διατάξεις του στοιχείου (α)·
   γ) το θιγόμενο κράτος μέλος έχει επισημάνει εγγράφως στον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος και στην Επιτροπή τις παραβιάσεις τις οποίες του αποδίδει, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε περίπτωση που συμβεί και πάλι τέτοια παραβίαση·
   δ) οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος εγκατάστασης και την Επιτροπή δεν κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση που προβλέπεται στο στοιχείο (γ), και η καταγγελλόμενη παράβαση εξακολουθεί.

3.  Όσον αφορά τις υπηρεσίες κατ" αίτηση τα κράτη μέλη μπορούν, σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, να λάβουν προσωρινά μέτρα για να παρεκκλίνουν της παραγράφου 1 χωρίς να πληρούν τους όρους της παραγράφου 2, στοιχεία β), γ) και δ) ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή το κράτος μέλος κοινοποιεί τα μέτρα το συντομότερο δυνατόν στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, επισημαίνοντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη.

4.  Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από της χρονικής στιγμής της ανακοίνωσης των μέτρων από το κράτος μέλος σχετικά με τη συμβατότητα των μέτρων με το κοινοτικό δίκαιο. Εάν αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται προς το κοινοτικό δίκαιο, ζητείται από το κράτος μέλος να αποσύρει κατεπειγόντως τα εν λόγω μέτρα.

5.  Η παράγραφος 2 δεν επηρεάζει την εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας, επανορθωτικού μέτρου ή την επιβολή κύρωσης για τις εν λόγω παραβάσεις εντός του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο σχετικός πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

(5)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από τα εξής:

"

Άρθρο 3

1.  Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, να προβλέπουν αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους κανόνες στα πεδία που καλύπτει η παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία και δεν προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος:

   a) κάνει χρήση της ελευθερίας που του παρέχεται μέσω της παραγράφου 1 για τη θέσπιση αυστηρότερων ή λεπτομερέστερων κανόνων, και
   β) όπου αυτοί οι κανόνες δικαιολογούνται για λόγους πολιτικής δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένης της προστασίας των ανηλίκων ή της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας ή της προστασίας της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, και
   γ) όταν αυτό το κράτος μέλος θεωρήσει ότι ένας πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που εμπίπτει στη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους εκμεταλλευθεί κατά τρόπο απατηλό ή καταχρηστικό τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας για να παρακάμψει τους κανόνες αυτούς,
  

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία με σκοπό την επίτευξη αμοιβαίας αποδεκτής λύσης σε τυχόν πρόβλημα που ανακύπτει. Αφού λάβει τεκμηριωμένο αίτημα από το πρώτο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία καλεί τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να συμμορφωθεί προς τους εν λόγω κανόνες περί δημοσίου συμφέροντος. Το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία ενημερώνει εντός δύο μηνών το πρώτο κράτος μέλος σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε το αίτημά του.

3.  Εφόσον το πρώτο κράτος μέλος εκτιμήσει ότι:

   α) τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παραγράφου 1α δεν είναι ικανοποιητικά, και
   β) ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας έχει εγκατασταθεί στο κράτος μέλος που έχει τη δικαιοδοσία με μόνο σκοπό να αποφύγει τους αυστηρότερους κανόνες στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία και στους οποίους θα υπέκειτο εάν είχε εγκατασταθεί στο πρώτο κράτος μέλος,
  

μπορεί να λάβει μέτρα κατά του εν λόγου παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, για να αποτρέψει καταχρήσεις ή παράνομη συμπεριφορά.

Τέτοια μέτρα είναι αντικειμενικώς αναγκαία, εφαρμόζονται αμερόληπτα, είναι κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και περιορίζονται στις άκρως αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους ελήφθησαν.

4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να λάβει μέτρα κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

   α) έχει ενημερώσει την Επιτροπή και το κράτος μέλος στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για την πρόθεσή του να λάβει τέτοια μέτρα, τεκμηριώνοντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να λάβει αυτά τα μέτρα και
   β) η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα μέτρα συμφωνούν με την κοινοτική νομοθεσία, και ειδικότερα ότι οι λόγοι για τους οποίους αυτό το κράτος μέλος προτίθεται να λάβει τα μέτρα κατά τις παραγράφους 1α και 1β είναι επαρκώς θεμελιωμένοι.

5.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριμήνου μετά από την κοινοποίηση της παραγράφου 4, στοιχείο (α). Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία, το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με κατάλληλα μέσα και στα πλαίσια της νομοθεσίας τους, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

7.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν καθεστώτα αυτορρύθμισης ή/και συρρύθμισης σε εθνικό επίπεδο στα πεδία που συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα αποδεκτά από τους κύριους ενδιαφερόμενους στο οικείο κράτος μέλος και να προβλέπεται η αποτελεσματική επιβολή τους.

"

8.  Σε περίπτωση που οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας έρχονται σε αντίθεση με διάταξη άλλης κοινοτικής πράξης που ρυθμίζει τις πτυχές της πρόσβασης σε δραστηριότητα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή στην άσκησή της, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

9.  Τα κράτη μέλη προωθούν, με τα κατάλληλα μέσα, την ανάπτυξη της κατανόησης των μέσων επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών.

(6)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 3β έως 3ιβ:

"

"Άρθρο 3β

1.  Δυνάμει της αρχής της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, η οποία ορίζεται κυρίως με το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη υφισταμένων συμβατικών διευθετήσεων μεταξύ των τηλεοπτικών οργανισμών, χωρίς να τίθενται εν κινδύνω τα αποκλειστικά δικαιώματα, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι, για σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένων και ανταποκρίσεων που προορίζονται για πανευρωπαϊκές τηλεοπτικές εκπομπές, οι τηλεοπτικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, σε εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οι οποίες μεταδίδονται από τηλεοπτικό οργανισμό που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία τους. Ο τηλεοπτικός φορέας που προσφέρει τέτοια πρόσβαση δικαιούται να λάβει τη δέουσα αποζημίωση για τα έξοδα τεχνικού χαρακτήρα στα οποία υπεβλήθη.

2.  Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να επιλέγουν ελεύθερα σύντομα αποσπάσματα από το εκπεμπόμενο σήμα του τηλεοπτικού οργανισμού που μεταδίδει την εκδήλωση, τουλάχιστον με αναφορά της πηγής. Αυτά τα αποσπάσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γενικά προγράμματα ειδησεογραφίας.

3.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που έχουν οι μεμονωμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί να τηρούν τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2001/29/ΕΚ(26) ή/και της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των καλλιτεχνών ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Ρώμη, 26η Οκτωβρίου 1961) και της Σύμβασης της Βέρνης, της 9ης Σεπτεμβρίου 1886, για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, και επ" ουδενί επηρεάζουν αυτή την υποχρέωση.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καθορίζονται οι όροι και οι συνθήκες που διέπουν τη χρήση τέτοιων σύντομων αποσπασμάτων, και ειδικά η μέγιστη διάρκεια, τα χρονικά όρια ως προς τη μετάδοσή τους και οι απαιτήσεις για τον προσδιορισμό του φιλοξενούντος τηλεοπτικού οργανισμού.

5.  Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους και για σκοπούς μετάδοσης, να αποκτούν οι ίδιοι πρόσβαση στην εν λόγω εκδήλωση.

Άρθρο 3γ

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία τους να διαθέτουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση τουλάχιστον στις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   β) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   γ) στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η επαφή μαζί του γρήγορα, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο·
   δ) κατά περίπτωση, την αντίστοιχη ρυθμιστική ή εποπτική αρχή.

Άρθρο 3δ

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα προκειμένου οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να μη διατίθενται κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Αυτό το άρθρο αφορά ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφία και πράξεις αδικαιολόγητης βίας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προτρέπουν τους αρμόδιους παράγοντες της βιομηχανίας μέσων επικοινωνίας να προωθήσουν ως επιπλέον μέτρο προστασίας των ανηλίκων σύστημα σήμανσης, αξιολόγησης και φιλτραρίσματος για ολόκληρη την Κοινότητα. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν μέτρα που θα διευκολύνουν τους κηδεμόνες να ελέγχουν καλύτερα το πορνογραφικό και αδικαιολόγητα βίαιο περιεχόμενο προγραμμάτων.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, να θέτουν στη διάθεση των χρηστών αποτελεσματικά συστήματα "φιλτραρίσματος" επικίνδυνου περιεχομένου για τη φυσική, νοητική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και να τους ενημερώνουν για την ύπαρξή τους.

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών, τις ρυθμιστικές αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μελετήσουν τις τεχνικές και νομικές δυνατότητες ανάπτυξης μιας τέτοιας εναρμονισμένης σημειολογίας των περιεχομένων, επιτρέποντας καλύτερο "φιλτράρισμα" και ταξινόμηση στην πηγή, όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μορφή μετάδοσης, με σκοπό την καλύτερη προστασία των ανηλίκων.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, δεν εκπέμπουν επ" ουδενί υλικό παιδικής πορνογραφίας, επί ποινή διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων.

5.  Τα κράτη μέλη ζητούν από τους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, να προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των ανηλίκων, όπου αυτό είναι δυνατό, σε συνεργασία με δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν.

Άρθρο 3ε

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που εκπέμπονται από παρόχους υπό τη δικαιοδοσία τους να μην περιλαμβάνουν παρότρυνση σε μίσος βάσει φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή να προσβάλλουν με άλλο τρόπο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Άρθρο 3στ

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό την δικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα διαφορετικά μέσα εκπομπής, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα υπό την έννοια του άρθρου 6. Για τις μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η στήριξη και προώθηση θα μπορούσε να συνίσταται σε ελάχιστο αριθμό ευρωπαϊκών έργων αναλογικά προς το οικονομικό αποτέλεσμα ή σε ελάχιστο μερίδιο ευρωπαϊκών έργων και έργων που δημιουργούνται από παραγωγούς που είναι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών μετάδοσης σε καταλόγους βίντεο κατ" αίτηση ή στην ελκυστική παρουσίαση ευρωπαϊκών έργων και έργων από τέτοιους ανεξάρτητους παραγωγούς σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό την δικαιοδοσία τους να μη μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός των συμφωνημένων χρονικών περιόδων με τους κατόχους των δικαιωμάτων.

3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, το αργότερο στο τέλος του τέταρτου έτους από την έγκριση της παρούσας οδηγίας και εφεξής ανά τριετία, σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου που ορίζεται στην παράγραφο 1.

4.  Η Επιτροπή, με βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και ανεξάρτητη μελέτη, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία έτη σχετικά με την υλοποίηση της παραγράφου 1, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία καθώς και το στόχο της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Άρθρο 3ζ

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδονται από παρόχους που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται προς τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

   α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις να είναι αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο αυτές καθ" εαυτές. Με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, η τηλεοπτική διαφήμιση, οι τηλεαγορές και οι τηλεπροωθήσεις θα διαχωρίζονται σαφώς από άλλα μέρη της υπηρεσίας προγράμματος με οπτικά ή/και ακουστικά μέσα ή/και με τη τοποθέτησή τους στο χώρο. Απαγορεύονται συγκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις·
   β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σέβονται την ακεραιότητα του προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου μεταδίδονται, και τις φυσικές παύσεις·

γ)   οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο. Υπό την έννοια αυτή, η ένταση του ήχου των διαφημίσεων, καθώς και των προγραμμάτων ή σεκάνς που προηγούνται και έπονται αυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση ένταση του ήχου του υπόλοιπου προγράμματος. Αυτή η υποχρέωση υπόκειται στην ευθύνη τόσο των διαφημιστών όσο και των τηλεοπτικών οργανισμών, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημιστές την τηρούν όταν δίνουν τα μηνύματά τους·

  δ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να συνάδουν με τις αρχές που θεσπίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε απαγορεύεται:
   i) (i) να προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·
   ii) (ii) να είναι προσβλητικές μέσω διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·
   iii) (iii) να παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ·
   iv) (iv) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια·
   v) (v) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος.
   ε) απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού·
   στ) η πορνογραφία, νοούμενη ως απεικονίσεις που έχουν σκοπό να υποκινήσουν το μίσος μέσω του φύλου, απαγορεύεται σε κάθε μορφή οπτικοακουστικών εμπορικών επικοινωνιών και τηλεαγορών·
   ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών·
   η) απαγορεύονται οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φάρμακα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος οπτικοακουστικών υπηρεσιών·
   θ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν ηθικά ή σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια δεν τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους, δεν τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, δεν εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, τους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα, ή δεν παρουσιάζουν ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις·
   ι) τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με τα προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά και περιέχουν ή διακόπτονται από διαφημίσεις, χορηγίες ή οποιαδήποτε εμπορική προώθηση ανθυγιεινών και ακατάλληλων φαγητών και ποτών, όπως όσα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη, ζάχαρη και αλάτι, καθώς και οινοπνευματωδών ποτών.

Άρθρο 3η

1.  Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή προγράμματα που δέχονται χορηγία πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

   α) το περιεχόμενό τους και, στην περίπτωση των τηλεοπτικών μεταδόσεων, ο προγραμματισμός τους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες·
   γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά (στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και το τέλος των προγραμμάτων.

2.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού.

3.  Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή προγραμμάτων από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών δύναται να προωθεί το όνομα ή τη συμβολική εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

4.  Ειδησεογραφία και προγράμματα σχετικά με θέματα επικαιρότητας δεν δέχονται χορηγία.

Άρθρο 3θ

1.  Η τοποθέτηση προϊόντων απαγορεύεται. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται να περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων τα ειδησεογραφικά προγράμματα και τα προγράμματα με θέματα επικαιρότητας, τα παιδικά προγράμματα, τα ντοκιμαντέρ και τα συμβουλευτικά προγράμματα.

Η ενσωμάτωση προϊόντων και η τοποθέτηση θεμάτων απαγορεύεται κατ' αρχήν.

2.  Ωστόσο, εκτός εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν διαφορετικά, η τοποθέτηση προϊόντων επιτρέπεται σε κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικές ταινίες, τηλεοπτικά σήριαλ και αθλητικές μεταδόσεις.

Είναι δυνατόν να επιτραπεί σε περίπτωση ενισχύσεων στην παραγωγή όταν δεν καταβάλλεται πληρωμή αλλά απλώς παρέχονται συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες δωρεάν, για να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

   α) το περιεχόμενό τους και, στην περίπτωση των τηλεοπτικών μεταδόσεων, ο προγραμματισμός τους, δεν επηρεάζεται ποτέ κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται η εκδοτική ευθύνη και ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   β) δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά ή τη μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σ' αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες·
   γ) δεν εξαίρουν υπέρμετρα το προϊόν·
   δ) σε περίπτωση τοποθέτησης προϊόντων, οι θεατές ενημερώνονται σαφώς για την τοποθέτηση αυτή. Στα προγράμματα που περιλαμβάνεται τοποθέτηση προϊόντων πρέπει αυτό να δηλώνεται δεόντως κατά την έναρξη και κατά το τέλος του προγράμματος και με σήμα που προβάλλεται τουλάχιστον κάθε 20 λεπτά κατά τη διάρκειά του ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση από πλευράς θεατή.

Σε περιπτώσεις ενισχύσεων στην παραγωγή, ο θεατής πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα μέσα σε ό,τι αφορά τη χρήση τέτοιας ενίσχυσης.

3.  Οπωσδήποτε όμως, τα προγράμματα δεν περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων:

   - καπνού ή τσιγάρων ή τοποθέτηση προϊόντων από επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού, ή
   - συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων ή φαρμακευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με συνταγή στο κράτος μέλος εντός της δικαιοδοσίας του οποίου εμπίπτει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

4.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο σε προγράμματα που παράγονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3ι

1.  Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% στη διάρκεια μιας ωρολογιακής ώρας.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού σχετικά με τα δικά του προγράμματα και με τα δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα αυτά ή τις ανακοινώσεις χορηγίας.

Άρθρο 3ια

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν βαθμηδόν ότι θα είναι προσβάσιμες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους και απευθύνονται σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία.

2.  Το αργότερο ...*, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν ανά διετία στην Επιτροπή εθνική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στατιστικές σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο για την επίτευξη του στόχου της προσβασιμότητας, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 1. Παρουσιάζει επίσης τα ενδεχόμενα εμπόδια και περιγράφει τα αναγκαία για την άρση τους μέτρα.

________________

* Τρία έτη από την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3ιβ

1.  Υπό την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του αστικού, διοικητικού η ποινικού δικαίου που έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς διάκριση ιθαγένειας, του οποίου το νόμιμο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην τιμή και στην υπόληψη έχει θιγεί από ψευδείς ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια εκπομπής, πρέπει να διαθέτει δικαίωμα απάντησης ή λήψης ανάλογων μέτρων.

2.  Το δικαίωμα απάντησης ή ανάλογων μέτρων μπορεί να ασκηθεί κατά κάθε παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που εμπίπτει στην αρμοδιότητα κράτους μέλους.

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση του δικαιώματος απάντησης ή λήψης ανάλογων μέτρων και ορίζουν την διαδικασία που ακολουθείται για την άσκησή τους. Ειδικότερα, φροντίζουν επίσης ώστε η χρονική περίοδος που προβλέπεται για την άσκηση του δικαιώματος της απάντησης ή των αντίστοιχων μέτρων να είναι επαρκής, καθώς επίσης και οι διαδικασίες να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την άσκηση του δικαιώματος ή των μέτρων κατά τρόπο ενδεδειγμένο από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη μέλη.

4.  Το αίτημα άσκησης του δικαιώματος απάντησης ή αντίστοιχων μέτρων μπορεί να απορριφθεί εφόσον δεν είναι αιτιολογημένο, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον συνιστά αξιόποινη πράξη, εφόσον η μετάδοσή της θα δημιουργούσε αστική ευθύνη του παρόχου των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή εφόσον είναι αντίθετη με τα χρηστά ήθη.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αντιδικίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος απάντησης και των ανάλογων μέτρων υπόκεινται σε προσφυγή στη δικαιοσύνη.

6.  Το δικαίωμα απάντησης δεν αναιρεί άλλες δυνατότητες ένδικων μέσων που διαθέτουν άτομα των οποίων το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην τιμή, στην υπόληψη ή στον ιδιωτικό βίο δεν έχει γίνει σεβαστό από τον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας."

"

(7)   Στο άρθρο 5 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"

Όταν ορίζουν την έννοια "ανεξάρτητοι παραγωγοί", τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τα τρία ακόλουθα κριτήρια:

ιδιοκτησιακό καθεστώς και πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας παραγωγής· αριθμός προγραμμάτων που παρέχονται στον ίδιο τηλεοπτικό οργανισμό και ιδιοκτησία των παράγωγων δικαιωμάτων.

"

(8)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)   Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"(γ) έργα συμπαραγωγής στο πλαίσιο συμφωνιών που αναφέρονται στον οπτικοακουστικό τομέα, οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών και οι οποίες πληρούν τους όρους που καθορίζονται σε καθεμία από τις εν λόγω συμφωνίες."

β)   Καταργείται η παράγραφος 3.

γ)   Η παράγραφος 4 καθίσταται παράγραφος 3.

δ)   Καταργείται η παράγραφος 5.

(9)  Το άρθρο 7 καταργείται.

(10)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

"

Άρθρο 10

1.  Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο. Με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και χωρικών μέσων.

2.  Εκτός αθλητικών προγραμμάτων, τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών προβάλλονται μόνο κατ" εξαίρεση.

"

(11)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 11

1.  Οι διαφημίσεις και οι τηλεαγορές παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων. Η διαφήμιση και τα μηνύματα τηλεαγορών μπορούν επίσης να παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων, κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές διακοπές του προγράμματος και τη διάρκεια και τη φύση του, κατά τρόπο που να μη θίγει τα δικαιώματα των δικαιούχων.

2.  Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο 30 λεπτών.

Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων ή τηλεαγορών κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.

"

(12)  Τα άρθρα 12 και 13 καταργούνται.

(13)  Τα άρθρα 16 και 17 καταργούνται.

(14)  Το άρθρο 18 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 18

1.  Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20 % στη διάρκεια μιας ωρολογιακής ώρας.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού που διαφημίζουν δικά του προγράμματα και τηλεαγορές, προγράμματα που δέχονται χορηγία καθώς και, όπου δει, για την τοποθέτηση προϊόντων.

"

(15)  Το άρθρο 18α αντικαθίσταται από το εξής:

"

Άρθρο 18α

Τα παράθυρα οπτικοακουστικής εμπορικής επικοινωνίας, όπως είναι οι τηλεαγορές, τα παράθυρα τηλεαγορών και και η τηλεπροώθηση προϊόντων πρέπει να διακρίνονται σαφώς ως τέτοια με οπτικά και ακουστικά μέσα.

"

(16)  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 19

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τηλεοπτικές εκπομπές αποκλειστικά αφιερωμένες σε διαφήμιση και τηλεαγορές, καθώς και για τηλεοπτικές εκπομπές αποκλειστικά αφιερωμένες σε αυτοπροβολή, οι οποίες θα είναι άμεσα αναγνωρίσιμες ως τέτοιες με οπτικά ή/και ακουστικά μέσα. Για τις εν λόγω εκπομπές δεν εφαρμόζονται το κεφάλαιο 3, καθώς και το άρθρο 11 (κανόνες περί παρεμβολής διαφημίσεων ) και το άρθρο 18 (διάρκεια διαφημίσεων και τηλεαγορών).

"

(17)  Το άρθρο 19α καταργείται.

(18)  Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 20

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη δύνανται, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου, να καθορίζουν όρους διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 11, παράγραφος 2, και του άρθρου 18, όσον αφορά τηλεοπτικές εκπομπές που απευθύνονται αποκλειστικά στην εθνική επικράτεια και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται, άμεσα ή έμμεσα, από το κοινό σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

"

(19)  Το άρθρο 22, παράγραφος 1, διατυπώνεται ως εξής:

"

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εκπομπές από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπόκεινται στην επικράτειά τους δεν περιλαμβάνουν καθόλου σκηνές που θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, ιδίως πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας.

"

(20)  Τα άρθρα 22α και 22β αντικαθίστανται ως εξής:

"

Άρθρο 22α

1.  Τα κράτη μέλη προωθούν την παραγωγή και τον προγραμματισμό υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και προγραμμάτων που είναι κατάλληλα για ανήλικες και προορίζονται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στον τομέα των μέσων επικοινωνίας.

2.  Αυτά τα μέτρα επιδιώκουν να διευκολύνουν την παιδαγωγική δράση των γονέων, δασκάλων και εκπαιδευτικών για να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις των προγραμμάτων που μπορεί να παρακολουθούν οι ανήλικες με:

   - τη δημιουργία κατάλληλων συστημάτων κατάταξης των προγραμμάτων·
   - την ενθάρρυνση της χάραξης πολιτικής με σκοπό τα μέσα επικοινωνίας να συνειδητοποιήσουν περισσότερο το θέμα, στην οποία πρέπει να περιληφθεί η συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και να καταστεί δυνατόν να παράγονται ευρωπαϊκά προγράμματα κατάλληλα για όλη την οικογένεια ή για παιδιά και έφηβους·
   - το να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα στον τομέα αυτόν στην Ευρώπη ή και αλλού και η γνώμη των ενδιαφερομένων μερών, παραγωγών, γονέων, εκπαιδευτικών, εμπειρογνωμόνων στις επικοινωνίες και των σχετικών ενώσεων.

3.  Η νομοθεσία των κρατών μελών πρέπει πέραν τούτου να ορίζει ότι οι νέες συσκευές τηλεόρασης είναι εξοπλισμένες με τεχνικούς μηχανισμούς που θα παρέχουν τη δυνατότητα παρεμπόδισης της παρακολούθησης ορισμένων προγραμμάτων.

"

(21)  Το άρθρο 23α τροποποιείται ως εξής:

Στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) αντικαθίσταται η διατύπωση "υπηρεσίες τηλεοπτικών εκπομπών" από τη διατύπωση "υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας".

(22)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 23β και 23γ:

"

Άρθρο 23β

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συγκροτήσουν εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, που να εγγυώνται την ανεξαρτησία τους, να εξασφαλίζουν ότι γυναίκες και άνδρες αντιπροσωπεύονται εξίσου σε αυτές και να μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αρχές να ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια.

2.  Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις ρυθμιστικές αυτές αρχές την αποστολή να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας συμμορφούνται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συγκεκριμένα προς εκείνες που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αρχή της μη διάκρισης και την προστασία των ανηλίκων, των ευπαθών ατόμων και των αναπήρων.

3.  Οι εθνικές ρυθμιστικές υπηρεσίες ενισχύουν τη συνεργασία τους και παρέχουν στις λοιπές εθνικές ρυθμιστικές υπηρεσίες και στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 23γ

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του πλουραλισμού της ενημέρωσης στο σύστημα τηλεοπτικών εκπομπών.

Τα κράτη μέλη προωθούν, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, μέτρα, κατά τρόπο ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί της επικράτειάς του στο σύνολό τους να αντανακλούν τον αναγκαίο πλουραλισμό των σχετικών αξιών και επιλογών εντός της κοινωνίας τους, οι οποίες συμφωνούν με τις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"

(23)  Τα άρθρα 25 και 25α καταργούνται.

(24)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 26

Το αργότερο ...* και στη συνέχεια ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 3στ, παράγραφος 3, και το άρθρο 3ια, παράγραφος 2, και ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται στο άρθρο 3στ, παράγραφος 1, και, εφόσον απαιτηθεί, διατυπώνει περαιτέρω προτάσεις για την προσαρμογή της στις εξελίξεις στο πεδίο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και της ανταγωνιστικότητας του τομέα και της προώθησης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας.

________________________

* Στο τέλος του πέμπτου έτους μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

"

Άρθρο 2

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ("κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών")(27) τροποποιείται ως εξής:

Στο Παράρτημα, το σημείο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

4.  Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων: Άρθρα 3ζ έως 3η και άρθρα 10 έως 20 (ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ ).

"

Άρθρο 3

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως(28). Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 318, 23.12.2006, σ. 202.
(3) ΕΕ C
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006.
(5) Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60).
(6) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33.
(7) ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
(8) ΕΕ C 285 Ε, 22.11.2006, σ. 126.
(9) ΕΕ
(10) ΕΕ
(11) COM(2003)0784.
(12) COM(2005)0229.
(13) ΕΕ C 193 E , 17.8.2006, σ. 117.
(14) ΕΕ C 76 Ε, 25.3.2004, σ. 453.
(15) Υπόθεση C-56/96, VT4 Ltd κατά Vlaamse Gemeenschap, Συλλογή 1997, σ. I-03143, παράγραφος 22, και υπόθεση C 212/97, Centros Ltd κατά Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Συλλογή 1999 σ. I-01459· βλέπε επίσης: υπόθεση C-11/95, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-04115 και υπόθεση C-14/96, Paul Denuit Συλλογή 1997, σ. I-02785.
(16) Υπόθεση C 212/97, Centros Ltd κατά Erhvervs-og Selskabsstyrelsen· υπόθεση C-33/74, Van Binsbergen κατά Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, Συλλογή 1974, σ. 1299· υπόθεση C-23/93, TV 10 SA κατά Commissariaat voor de Media, Συλλογή 1994, σ. I-04795, παράγραφος 21.
(17) Υπόθεση C-355/98, Επιτροπή κατά Bελγίου, Συλλογή 2000, σ. I-1221, παράγραφος 28· υπόθεση C-348/96, Calfa, Συλλογή 1999, σ. I-0011, παράγραφος 23.
(18) COM(2005)0097.
(19) Υπόθεση C-89/04, Mediakabel, Συλλογή 2005, σ. Ι-4891.
(20) ΕΕ C 102, 28.4.2004, σ. 2.
(21) Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ("Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές") (ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22).
(22) Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 152, 20.6.2003, σ. 16).
(23) Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(24) ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9.
(25) Υποθέσεις Reti Televisive Italiane SpA (RTI) C-320/94· Radio Torre C-328/94· Rete A Srl C-329/94· Vallau Italiana Promomarket Srl C-337/94· Radio Italia Solo Musica Srl κ.ά. C-338/94 και GETE Srl C-339/94 κατά Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Συλλογή 1996, σ. I-06471.
(26) Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10).
(27) ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/29/ΕΚ (ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22).
(28)* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ***I
PDF 313kWORD 94k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (COM(2006)0091 – C6-0082/2006 – 2006/0033(COD))
P6_TA(2006)0560A6-0385/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0091)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 159, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0082/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0385/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

P6_TC1-COD(2006)0033


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως την τρίτη παράγραφο του άρθρου 159,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Παρά τις θετικές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ευημερία και την ανάγκη περαιτέρω ενθάρρυνσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με διαρθρωτικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση μπορεί επίσης να συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για τους πλέον ευάλωτους και λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους σε ορισμένους τομείς. Κρίνεται, ως εκ τούτου, πρόσφορο να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (εφεξής "το ΕΤΠ"), προσιτό σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω του οποίου η Κοινότητα θα επιδείξει την αλληλεγγύη της στους εργαζομένους που πλήττονται από τις απολύσεις λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο.

(2)  Είναι ανάγκη να προστατευθούν οι ευρωπαϊκές αξίες και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές, με την προαγωγή της ανάπτυξης μιας δίκαιης εξωτερικής αγοράς. Οι αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά πρώτον με μια μακροπρόθεσμη, αειφόρο κοινοτική στρατηγική για την εμπορική πολιτική, που θα στοχεύει σε υψηλά κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βοήθεια που παρέχει το ΕΤΠ πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις στην αγορά.

(3)  Το ΕΤΠ πρέπει να παρέχει ειδική έκτακτη στήριξη για να διευκολύνεται η επανένταξη στην απασχόληση των εργαζομένων σε περιοχές, κλάδους, εδαφικές εκτάσεις ή λεκάνες απασχόλησης που κλονίζονται από σοβαρή αναστάτωση της οικονομικής δραστηριότητας. Το ΕΤΠ προωθεί συνεταιριστικά προγράμματα, για παράδειγμα μέσω μικροπιστώσεων ή της κατάρτισης συνεταιριστικών προγραμμάτων.

(4)  Οι ενέργειες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να καθοριστούν βάσει αυστηρών κριτηρίων παρέμβασης ανάλογα με το μέγεθος της οικονομικής αποδιάρθρωσης και των επιπτώσεών της σε συγκεκριμένο κλάδο ή γεωγραφική περιοχή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ επικεντρώνεται στους εργαζόμενους των περιοχών και των οικονομικών τομέων της Κοινότητας που πλήττονται βαρύτερα. Η εν λόγω αποδιάρθρωση δεν επικεντρώνεται απαραίτητα στο ίδιο κράτος μέλος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται συνεπώς να υποβάλλουν κοινές αιτήσεις βοήθειας στο ΕΤΠ.

(5)  Οι δραστηριότητες του ΕΤΠ πρέπει να είναι συνεκτικές και συμβατές με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές και να συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο, ιδίως οι παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, με πραγματική συμβολή στις κοινωνικές πολιτικές της Κοινότητας.

(6)  Η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5) (διοργανική συμφωνία) είναι δεσμευτική από 1ης Ιανουαρίου 2007 και το σημείο 28 προσδιορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.

(7)  Κάθε ειδική ενέργεια που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια από άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα. Ωστόσο, απαιτείται συντονισμός με τα υφιστάμενα ή προγραμματιζόμενα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, αν και αυτός ο συντονισμός δεν θα έπρεπε να οδηγήσει στη δημιουργία παράλληλων ή συμπληρωματικών δομών διαχείρισης για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ.

(8)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες πρέπει να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους εργαζομένους που έχουν ανάγκη. Επειδή χρειάζεται συγκεκριμένη αντιμετώπιση του προβλήματος με ειδικό στόχο την επανένταξη στην απασχόληση, πρέπει να οριστεί προθεσμία για τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ.

(9)  Το κράτος μέλος πρέπει να διατηρήσει την αρμοδιότητα για τη διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενεργειών που στηρίζονται με την κοινοτική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6). Το κράτος μέλος πρέπει να δικαιολογεί τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που λαμβάνει.

(10)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αλλαγών, το οποίο εδρεύει στο Δουβλίνο, μπορεί να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το ΕΤΠ.

(11)  Δεδομένου ότι οι στόχοι των επιβαλλόμενων ενεργειών δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και συνεπώς μπορούν, λόγω διαστάσεων και αποτελεσμάτων, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(12)  Δεδομένου ότι η περίοδος εφαρμογής του ΕΤΠ συνδέεται με τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, θα έπρεπε να παρέχεται υποστήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από απολύσεις σχετιζόμενες με το εμπόριο από 1ης Ιανουαρίου 2007,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται το ΕΤΠ, με σκοπό να δοθεί στην Κοινότητα η δυνατότητα να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, στις περιπτώσεις όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία.

Η περίοδος εφαρμογής του συνδέεται με το δημοσιονομικό πλαίσιο από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Δεκέμβριο 2013.

2.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για τη λειτουργία του ΕΤΠ με σκοπό να διευκολυνθεί η επανένταξη στην απασχόληση των εργαζομένων που πλήττονται από τις απολύσεις λόγω των συνθηκών του εμπορίου.

Άρθρο 2

Κριτήρια παρέμβασης

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν σοβαρή οικονομική αναστάτωση, κυρίως ουσιαστική αύξηση εισαγωγών στην ΕΕ ή ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ σε συγκεκριμένο κλάδο ή μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα:

   α) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις επί χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος· ή
   β) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις, εντός 9 μηνών, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ιδίως επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 2 σε περιφέρεια ή δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II.

γ)   σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, που δικαιολογούνται δεόντως από το σχετικό κράτος μέλος (τα σχετικά κράτη μέλη), αίτηση χορήγησης συνεισφοράς από το ΕΤΠ μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη ακόμη και αν οι προϋποθέσεις που ορίζουν τα στοιχεία α) και β) δεν τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία. Το συνολικό ποσόν των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ΕΤΠ κάθε έτος.

Άρθρο 3

Επιλέξιμες ενέργειες

Η χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού χορηγείται για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας υπό μορφή πλαισίου συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και περιλαμβάνουν:

   α) βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επανακατάρτιση μεταξύ άλλων και σε δεξιότητες ΤΠΕ και πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας ή ενίσχυση για αυτοαπασχόληση·
   β) ειδικά μέτρα για μικρό χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, επιδόματα κινητικότητας, ή επιδόματα σε άτομα που συμμετέχουν σε διά βίου μάθηση και δραστηριότητες κατάρτισης·
   γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το ΕΤΠ δεν χρηματοδοτεί παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Κατόπιν πρωτοβουλίας κράτους μέλους, το ΕΤΠ μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης, δημοσιότητας και ελέγχου για τη χρήση του Ταμείου.

Άρθρο 4

Είδος χρηματοδοτικής συνεισφοράς

Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδοτική συνεισφορά σε εφάπαξ δόση, η οποία διατίθεται βάσει επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο β), και παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Άρθρο 5

Αιτήσεις

1.  Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση για συνεισφορά του ΕΤΠ εντός 10 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 για την κινητοποίηση πόρων του ΕΤΠ. Η αίτηση μπορεί στη συνέχεια να συμπληρωθεί από το κράτος μέλος/τα κράτη μέλη.

2.  Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που συνδέει τις σχεδιασμένες απολύσεις με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και αποδείξεις για τον αριθμό των απολύσεων, καθώς και εξηγήσεις για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα αυτών των απολύσεων·
   β) την ταυτότητα των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις (εθνικών ή πολυεθνικών), προμηθευτών ή μικρών παραγωγών, τομέων, καθώς και τις κατηγορίες των εργαζομένων που πρόκειται να θιγούν·
   γ) περιγραφή της σχετικής περιοχής και των περιφερειακών ή τοπικών αρχών της και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, και τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
   δ) τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν και ανάλυση του εκτιμώμενου κόστους, περιλαμβάνοντας και τη συμπληρωματικότητά της με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενέργειες οι οποίες είναι υποχρεωτικές βάσει του εθνικού δικαίου ή σύμφωνα με συλλογικές συμβάσεις·
   ε) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά την οποία (τις οποίες) ξεκίνησαν ή σχεδιάζεται να ξεκινήσουν εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους θιγόμενους εργαζομένους·
   στ) τις ακολουθούμενες διαδικασίες για τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους· και
   ζ) την αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 18.

3.  Έχοντας υπόψη τις ενέργειες που υλοποιούν το κράτος μέλος, η περιφέρεια, οι κοινωνικοί εταίροι και οι σχετικές επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στα στοιχεία που παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 πρέπει να περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποίησαν και των ενεργειών που σχεδιάζουν τόσο η εθνική αρχή όσο και οι σχετικές επιχειρήσεις, συνοδευόμενη από εκτίμηση του κόστους τους.

4.  Το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη παρέχουν επίσης στατιστικά και άλλα στοιχεία, στο καταλληλότερο εδαφικό επίπεδο, τα οποία είναι απαραίτητα στην Επιτροπή για να εκτιμήσει εάν πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης.

5.  Βάσει των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής πληροφορίας που υπέβαλε το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη η Επιτροπή εκτιμά, σε διαβούλευση με το κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Συμπληρωματικότητα, συμμόρφωση και συντονισμός

1.  Η παρέμβαση του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων.

2.  Η παρέμβαση του ΕΤΠ συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

3.  Η ενίσχυση από το ΕΤΠ παρέχει αλληλεγγύη και στήριξη σε μεμονωμένους εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στα πλαίσια του παγκόσμιου εμπορίου. Το ΕΤΠ δεν χρηματοδοτεί την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τομέων.

4.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας που προέρχεται από τα κοινοτικά ταμεία.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ειδικές ενέργειες που λαμβάνουν συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν λαμβάνουν και βοήθεια από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Κοινότητας.

Άρθρο 7

Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και καταπολέμηση των διακρίσεων

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα κατά την πρόσβαση σε αυτό.

Άρθρο 8

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός του ορίου του 0,35% των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος, το ΕΤΠ μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες παρακολούθησης, πληροφόρησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του που ισχύουν για αυτή τη μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Άρθρο 9

Πληροφόρηση και δημοσιότητα

1.  Το κράτος μέλος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τις δημοσιοποιεί. Οι πληροφορίες απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό. Το κράτος μέλος τονίζει τον ρόλο της Κοινότητας και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του ΕΤΠ.

2.  Η Επιτροπή δημιουργεί ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, που διατίθεται σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες, για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με το ΕΤΠ και καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή που απορρίπτονται και που τονίζει το ρόλο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Άρθρο 10

Καθορισμός του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να υποστηριχθούν, τις προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει το ταχύτερο δυνατόν εάν πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά και ποιο μπορεί να είναι το ύψος της, εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων.

Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους περί του οποίου το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

2.  Εφόσον, βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί πάραυτα τη διαδικασία του άρθρου 12.

3.  Εφόσον, βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 11

Επιλεξιμότητα των δαπανών

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΤΠ από την ημερομηνία/τις ημερομηνίες κατά την οποία/κατά τις οποίες το κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους θιγόμενους εργαζομένους, όπως ορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο ε).

Άρθρο 12

Διαδικασία του προϋπολογισμού

1.  Οι ρυθμίσεις για το ΕΚΤ είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας και τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις του εν λόγω σημείου.

2.  Οι πιστώσεις για το ΕΤΠ εγγράφονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρόβλεψη μέσω της συνήθους διαδικασίας του προϋπολογισμού εφόσον η Επιτροπή προσδιορίσει επαρκή περιθώρια και/ή ακυρώσει υποχρεώσεις.

3.  Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι πρέπει να χορηγηθεί χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για την έγκριση των πιστώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 καθώς και αίτηση μεταφοράς αυτού του ποσού στον κωδικό του προϋπολογισμού του ΕΤΠ. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται ομαδικά.

Οι μεταφορές οι σχετικές με το ΕΤΠ πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

4.  Η πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιλαμβάνει τα εξής:

   α) την εκτίμηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εκτίμηση αυτή·
   β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 2 και 6· και
   γ) αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών.

5.  Συγχρόνως με την υποβολή της πρότασής της, η Επιτροπή ξεκινά διαδικασία τριμερούς διαλόγου, ενδεχομένως με απλοποιημένη μορφή, προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής όσον αφορά την ανάγκη χρήσης του ΕΤΠ και το αιτούμενο ποσό.

6.  Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον το ένα τέταρτο του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους.

7.  Μόλις διατεθούν οι πιστώσεις από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Άρθρο 13

Καταβολή και χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Μετά την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, η Επιτροπή καταβάλλει, κατ' αρχήν, εντός δεκαπενθημέρου, τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο κράτος μέλος σε μία δόση.

2.  Το κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη χρηματοδοτική συνεισφορά, καθώς και τους τόκους που ενδεχομένως αποφέρει αυτή, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 14

Χρήση του ευρώ

Στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς και στις εκθέσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 15

Τελική έκθεση και κλείσιμο

1.  Το αργότερο 6 μήνες από το τέλος της περιόδου που καθορίζει το άρθρο 13, παράγραφος 2, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία για το είδος των ενεργειών και τα κύρια αποτελέσματα, συνοδευόμενη από δήλωση που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, κατά περίπτωση, τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών με εκείνες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ.

2.  Το αργότερο 6 μήνες από την παραλαβή όλων των στοιχείων που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ.

Άρθρο 16

Ετήσια έκθεση

1.  Για πρώτη φορά το 2008 και πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού κατά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τις ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης και της συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ, καθώς και σχετικά με το κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Τεκμηριώνει επίσης τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

2.  Η έκθεση θα διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωση.

Άρθρο 17

Αξιολόγηση

1.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη:

   α) ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2011· και
   β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 με την αρωγή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

2.  Τα πορίσματα της αξιολόγησης θα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωση.

Άρθρο 18

Διαχείριση και οικονομικός έλεγχος

1.  Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν κατά πρώτο λόγο την ευθύνη για τη διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των ενεργειών που στηρίζονται από το Ταμείο. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνουν τα εξής μέτρα:

   α) εξακριβώνουν εάν έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
   β) εξακριβώνουν εάν οι χρηματοδοτημένες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως·
   γ) εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές· και
   δ) προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες που καθορίζει το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 , περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(7) και ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαυξημένα με τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Ειδοποιούν σχετικά την Επιτροπή, εν ευθέτω χρόνω, και την τηρούν ενήμερη για την πρόοδο των διοικητικών και έννομων διαδικασιών.

2.  Το κράτος μέλος προβαίνει στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις όταν βεβαιώνεται μια παρατυπία. Οι διορθώσεις του κράτους μέλους συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της κοινοτικής συνεισφοράς. Το κράτος μέλος ανακτά κάθε ποσό που απωλέσθηκε λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας, το επιστρέφει στην Επιτροπή και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το οικείο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

3.  Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει εάν οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου βαρύνει τα κράτη μέλη· η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρχουν πράγματι τέτοια συστήματα.

Για τον σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ελέγχων που διενεργεί το κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και δειγματοληπτικούς, επί των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, με προειδοποίηση τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος, ώστε να της παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέχουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι του οικείου κράτους μέλους.

4.  Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί 3 έτη μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ.

Άρθρο 19

Επιστροφή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Σε περίπτωση που το ποσό του πραγματικού κόστους μιας ενέργειας είναι μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 12, η Επιτροπή απαιτεί από το κράτος μέλος να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.

2.  Εφόσον κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση για χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να απαιτήσει από το κράτος μέλος να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.

3.  Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης και, ειδικότερα, θέτει στο κράτος μέλος συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας καλείται να υποβάλει τα σχόλιά του.

4.  Εάν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η Επιτροπή συμπεράνει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 18, παράγραφος 1, τότε, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία και το κράτος μέλος δεν κάνει τις σχετικές διορθώσεις εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν σχόλια του κράτους μέλους, αποφασίζει εντός 3 μηνών από τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας να κάνει τις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις, ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς του ΕΤΠ για την υπό εξέταση ενέργεια. Κάθε ποσό που απωλέσθηκε λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας επιστρέφεται και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το οικείο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Άρθρο 20

Ρήτρα επανεξέτασης

Βάσει της πρώτης ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 16, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να επανεξετάσουν τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ επιτυγχάνει τον στόχο της αλληλεγγύης και ότι οι διατάξεις του κανονισμού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τα οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά όλων των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επανεξετάσουν σε κάθε περίπτωση τον παρόντα κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Γνώμη της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη της 11ης Οκτωβρίου 2006 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006.
(5) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.


Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων ***I
PDF 504kWORD 276k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων για την τροποποίηση της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ και της οδηγίας ../../ΕΚ (COM(2005)0683 – C6-0007/2006 – 2005/0282(COD))
P6_TA(2006)0561A6-0301/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0683)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0007/2006),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προταθείσα νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0301/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σε μια αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για την έγκριση τύπου για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες επισκευής οχήματος, ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα της επισκευής οχημάτων. Καλεί επιπλέον την Επιτροπή να υποβάλει τυχόν απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή διπλές ρυθμίσεις μεταξύ του παρόντος κανονισμού, του κανονισμού της Επιτροπής αριθ. 1400/2002 της 31 Ιουλίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες καθέτων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας(2) και του σχεδίου οδηγίας σχετικά με την έγκριση των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

3.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

P6_TC1-COD(2005)0282


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κοινοτικό σύστημα έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα, το οποίο δημιουργήθηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους(5). Οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές θα πρέπει, συνεπώς, να εναρμονισθούν ώστε να αποφεύγονται απαιτήσεις που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

(2)  Ο παρών κανονισμός είναι μία από ορισμένες επιμέρους κανονιστικές πράξεις στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας έγκρισης τύπου δυνάμει της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Συνεπώς, η οδηγία αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(3)  Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίσθηκε μια νέα κανονιστική προσέγγιση όσον αφορά την νομοθεσία της ΕΕ για τα οχήματα. Έτσι, ο παρών κανονισμός ορίζει τις θεμελιώδεις διατάξεις σχετικά με τις εκπομπές οχημάτων, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές θα καθορισθούν με μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της επιτροπολογίας.

(4)  Τον Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή εγκαινίασε το πρόγραμμα "Καθαρός Αέρας για την Ευρώπη" (CAFE), τα σημαντικότερα στοιχεία του οποίου σκιαγραφούνται στην ανακοίνωση της 4ης Μαΐου 2005. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έγκριση της "Θεματικής στρατηγικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση με την ανακοίνωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005". Ένα από τα συμπεράσματα της θεματικής στρατηγικής είναι ότι απαιτούνται περαιτέρω μειώσεις όσον αφορά τις εκπομπές του τομέα των μεταφορών (εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές), των νοικοκυριών καθώς και από τους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και της βιομηχανίας για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Στη συνάρτηση αυτή, η μείωση των εκπομπών των οχημάτων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο αυτό ως τμήμα συνολικής στρατηγικής. Τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6 αποτελούν ένα από τα μέτρα που έχουν σχεδιασθεί για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων και πρόδρομων ουσιών του όζοντος, όπως οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες.

(5)  Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί συνεχή προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερωθεί με σαφείς πληροφορίες η βιομηχανία ως προς τις μελλοντικές οριακές τιμές που θα ισχύουν για τις εκπομπές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει, πέραν του Euro 5, το επόμενο στάδιο Euro 6 όσον αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών.

(6)  Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η σημαντική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από το πετρέλαιο κίνησης για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τη ρύπανση. Αυτό απαιτεί την επίτευξη φιλόδοξων οριακών τιμών στο στάδιο Euro 6 χωρίς να επιβάλλει την παραίτηση από τα πλεονεκτήματα των μηχανών πετρελαίου από απόψεως κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών υδρογονανθράκων και μονοξειδίου του άνθρακος. Ο καθορισμός, σε πρώιμο στάδιο, ενός συμπληρωματικού στόχου για τη μείωση των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου θα παρέχει μακροπρόθεσμη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασφάλεια προγραμματισμού για τους κατασκευαστές οχημάτων.

(7)  Κατά τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των αγορών και των κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο κόστος που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και τα οφέλη που σωρεύονται όσον αφορά την ενθάρρυνση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη μείωση των δαπανών για την υγεία και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, καθώς και τις επιπτώσεις για τον συνολικό αντίκτυπο των εκπομπών CO2.

(8)  Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη συντήρηση, είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο ποσοστό των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των κατασκευαστών, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η λογική πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Τα κοινά πρότυπα που θεσπίζονται με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως το μορφότυπο OASIS(6), μπορούν να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κατασκευαστών και παρόχων υπηρεσιών. Είναι, ως εκ τούτου, πρόσφορο να ζητηθεί κατ" αρχάς η χρησιμοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του μορφότυπου OASIS και να κληθεί η Επιτροπή να απαιτήσει από το CENE/ISO να αναπτύξει περαιτέρω αυτό το μορφότυπο σε ένα πρότυπο με σκοπό να αντικαταστήσει το μορφότυπο OASIS εν ευθέτω χρόνω.

(9)  Όχι αργότερα από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία του συστήματος πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων με σκοπό να καθορίσει εάν θα ήταν σκόπιμο να ενοποιήσει όλες τις διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων εντός ενός αναθεωρημένου πλαισίου οδηγίας σχετικά με την έγκριση τύπου. Εάν οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τα οχήματα, συμπεριληφθούν σε αυτή την οδηγία, οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταργηθούν για όσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης.

(10)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει συνεχώς τις εκπομπές που έως σήμερα δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και οι οποίες προκύπτουν ως συνέπεια της ευρύτερης χρήσης νέων συνθέσεων καυσίμων, τεχνολογιών κινητήρων και συστημάτων ελέγχου εκπομπών και, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη ρύθμιση των εκπομπών αυτών.

(11)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρουσία στην αγορά οχημάτων που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα τα οποία επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων, και για να ενισχυθεί συγχρόνως η μείωση των εκπομπών στα βενζινοκίνητα οχήματα, ο παρών κανονισμός εισάγει ξεχωριστές οριακές τιμές για τη συνολική μάζα των υδρογονανθράκων και τη μάζα των υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου.

(12)  Θα πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την επιβολή αυστηρότερων ορίων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και για να εξασφαλισθεί ότι τα εν λόγω όρια θα σχετίζονται με τις πραγματικές επιδόσεις των οχημάτων κατά τη χρήση τους.

(13)  Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ελέγχονται οι εκπομπές πολύ μικρών σωματιδίων (PM 0,1 μm και κάτω), η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει, το ταχύτερο δυνατόν, και να εισάγει το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος του σταδίου Euro 6, μια προσέγγιση με βάση τον αριθμό των εκπομπών των PM επιπλέον της προσέγγισης με βάση τη μάζα που χρησιμοποιείται σήμερα. Η προσέγγιση με βάση τον αριθμό των PM θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα του προγράμματος της ΟΗΕ/ΟΕΕ για τη μέτρηση των σωματιδίων (Πρόγραμμα Μέτρησης Σωματιδίων - ΠΜΣ) και να συνάδει με τους υφιστάμενους φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον.

(14)  Προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη επαναληψιμότητα στη μέτρηση της μάζας και του αριθμού των εκπομπών σωματιδίων στο εργαστήριο, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος του σταδίου Euro 6, με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος της ΟΗΕ/ΟΕΕ για τη μέτρηση των σωματιδίων (ΠΜΣ), μια νέα διαδικασία μέτρησης, σε αντικατάσταση της τρέχουσας διαδικασίας μέτρησης. Όταν υλοποιηθεί η νέα διαδικασία μέτρησης, τα όρια εκπομπών μάζας PM που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αναβαθμονομηθούν, καθώς η νέα διαδικασία καταγράφει κατώτερο επίπεδο μάζας από την τρέχουσα.

(15)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης ως τη διαδικασία δοκιμής που παρέχει τη βάση των κανονισμών εκπομπών έγκρισης τύπου ΕΚ. Ενδέχεται να απαιτηθούν η προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα ή η αντικατάσταση των κύκλων δοκιμών ώστε να εκφράζουν τις αλλαγές όσον αφορά τις προδιαγραφές των οχημάτων και τη συμπεριφορά των οδηγών. Οι αναθεωρήσεις ενδέχεται να είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί ότι οι εκπομπές του πραγματικού κόσμου αντιστοιχούν σε εκείνες που μετρώνται κατά την έγκριση τύπου. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν η εφαρμογή φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών και η θέσπιση της κανονιστικής έννοιας του "μη υπερβατού".

16)  Τα συστήματα OBD είναι σημαντικά όσον αφορά τον έλεγχο των εκπομπών κατά τη διάρκεια της χρήσης του οχήματος. Λόγω της σημασίας του ελέγχου των πραγματικών εκπομπών, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει συνεχώς τις απαιτήσεις για αυτά τα συστήματα και τα κατώφλια ανοχής για την παρακολούθηση σφαλμάτων.

(17)  Είναι αναγκαία η τυποποιημένη μέθοδος μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των οχημάτων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν ανακύπτουν τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Περαιτέρω, είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι στους πελάτες και τους χρήστες παρέχονται αντικειμενικές και ακριβείς πληροφορίες.

(18)  Η Επιτροπή, πριν υποβάλει την πρότασή της για το επόμενο στάδιο των προδιαγραφών για τα καυσαέρια, θα πρέπει να ερευνήσει εάν η υποδιαίρεση οχημάτων σε ομάδες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη και εάν μπορούν να εφαρμοσθούν όρια εκπομπών ανεξαρτήτως μάζας.

(19)  Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιταχύνουν, με την παροχή φορολογικών κινήτρων, τη διάθεση στην αγορά οχημάτων που να ικανοποιούν απαιτήσεις θεσπισθείσες σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Συνθήκης, ιδίως με τους κανόνες σχετικά με την κρατική ενίσχυση. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να περιλαμβάνουν εκπομπές στη βάση για τον υπολογισμό των φόρων που επιβάλλονται στα οχήματα.

(20)  Δεδομένου ότι η νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου από τα οχήματα έχει αναπτυχθεί από τριακονταπενταετίας και πλέον, και εκτείνεται σε περισσότερες από 24 οδηγίες, συνιστάται η αντικατάσταση των οδηγιών αυτών από νέο κανονισμό και ορισμένα μέτρα εφαρμογής. Ένας κανονισμός θα εξασφαλίσει την άμεση εφαρμογή των λεπτομερών τεχνικών διατάξεων στους κατασκευαστές, στις αρχές έγκρισης και στις τεχνικές υπηρεσίες και την πολύ ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωσή τους. Οι οδηγίες 70/220/ΕΟΚΙ(7), 72/306/ΕΟΚ(8), 74/290/ΕΟΚ(9), 80/1268/ΕΟΚ(10) , 83/351/ΕΟΚ(11), 88/76/EOK(12), 88/436/EOK(13), 89/458/EΟΚ(14), 91/441/EΟΚ(15), 93/59/EΟΚ(16), 94/12/EΚ(17), 96/69/EΚ(18), 98/69/EΚ(19), 2001/1/EΚ(20), 2001/100/EΚ(21) και 2004/3/EΚ(22) θα πρέπει, επομένως, να καταργηθούν. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταργήσουν τη νομοθεσία ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που καταργήθηκαν.

(21)  Προκειμένου να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις εκπομπές από οχήματα, η οδηγία 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη μέτρων κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων και των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που λειτουργούν με υγραέριο ή φυσικό αέριο για την κίνηση οχημάτων,(23) θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει όλα τα βαριά οχήματα και να διευκρινισθεί ότι ο παρών κανονισμός αφορά τα ελαφρά οχήματα.

(22)  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση από τις υφιστάμενες οδηγίες στον παρόντα κανονισμό, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί κατά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος, οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν να έχουν οχήματα εγκεκριμένα βάσει είτε των υφιστάμενων οδηγιών είτε του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, οι διατάξεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά κίνητρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η εγκυρότητα των εγκρίσεων τύπου που χορηγήθηκαν δυνάμει των ισχυουσών οδηγιών δεν πρόκειται να επηρεασθεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(23)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση από τις ισχύουσες οδηγίες στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να προβλεφθούν κατά το στάδιο Εuro 5 ορισμένες εξαιρέσεις για τα οχήματα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών. Οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να παύσουν να ισχύουν με την έναρξη ισχύος του σταδίου Euro 6.

(24)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(24).

(25)  Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εισάγει στο Παράρτημα Ι οριακές τιμές βασιζόμενες στον αριθμό των σωματιδίων, καθώς και να αναπροσαρμόζει τις οριακές τιμές που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων και εκτίθενται στο εν λόγω Παράρτημα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(26)  Θα πρέπει επίσης να μεταβιβασθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, καθώς και αναθεωρημένη διαδικασία μέτρησης για τα σωματίδια και οριακή τιμή αριθμού σωματιδίων, καθώς και να λαμβάνει μέτρα σχετικά με τη χρήση διατάξεων διακοπής της λειτουργίας, την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων καθώς και σχετικά με τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(27)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς με τη θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων και η διασφάλιση πρόσβασης ανεξάρτητων φορέων σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος στην ίδια βάση, όπως για εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων ("οχήματα") και ανταλλακτικών, όπως διατάξεων αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, όσον αφορά τις εκπομπές τους.

2.  Επιπλέον, ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη συμμόρφωση εν χρήσει, την ανθεκτικότητα των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης, των συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος (OBD), τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 610 kg.

2.  Ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, η έγκριση τύπου που χορηγείται βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να επεκταθεί από τα οχήματα που καλύπτονται στην παράγραφο 1 σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 840 kg και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στα μέτρα εφαρμογής του.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών του μέτρων, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   1) "Υβριδικό όχημα": ένα όχημα το οποίο για την προώθησή του διαθέτει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς μετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικές πηγές αποθηκευμένης ενέργειας (επί του οχήματος)·
   2) "Οχήματα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών": οχήματα ντίζελ της κατηγορίας Μ1 τα οποία είναι είτε:
   α) οχήματα ειδικού σκοπού, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg·
   β) οχήματα με μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 000 kg και είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν 7 ή περισσότερους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, εξαιρουμένων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, οχημάτων της κατηγορίας Μ1G, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ· ή
   γ) οχήματα με μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 1 760 kg χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και έχουν κατασκευασθεί ειδικά ώστε να επιτρέπουν τη χρήση αναπηρικών αμαξιδίων εντός του οχήματος·
   3) "Μάζα αναφοράς": η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας χωρίς την ενιαία μάζα των 75 kg του οδηγού και προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg·
   4) "Αέριοι ρύποι": οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένων σε ισοδύναμο διοξειδίου του αζώτου (NO2), και υδρογονανθράκων·
   5) "Σωματιδιακοί ρύποι": τα συστατικά των καυσαερίων που απομακρύνονται από το αραιωμένο καυσαέριο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 325 K (52°C), μέσω των φίλτρων που περιγράφονται σε διαδικασία δοκιμής για τον έλεγχο των μέσων εκπομπών στον αγωγό εξαγωγής·
   6) "Εκπομπές αγωγού εξαγωγής": οι εκπομπές των αερίων ρύπων και σωματιδιακών ρύπων·
   7) "Εξατμιστικές εκπομπές": οι απώλειες των ατμών των υδρογονανθράκων που προέρχονται από το σύστημα καυσίμου του οχήματος με κινητήρα, που δεν περιλαμβάνονται στις εκπομπές του αγωγού εξαγωγή·
   8) "Στροφαλοθάλαμος": οι χώροι ενός κινητήρα, εσωτερικοί ή εξωτερικοί ως προς αυτόν, που συνδέονται με τη δεξαμενή λαδιού με εσωτερικούς ή εξωτερικούς αγωγούς, μέσω των οποίων μπορούν να διαφύγουν αέρια και ατμοί·
   9) "Σύστημα διάγνωσης επί του οχήματος" ή "σύστημα OBD": το σύστημα για τον έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή·
   10) "Σύστημα αναστολής": κάθε στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος·
   11) "Διάταξη ελέγχου της ρύπανσης": τα τμήματα ενός οχήματος που ελέγχουν ή/και περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων του αγωγού εξαγωγής και τις εξατμιστικές εκπομπές·
   12) "Αρχική διάταξη ελέγχου της ρύπανσης": διάταξη ελέγχου της ρύπανσης ή συνδυασμός τέτοιων διατάξεων που καλύπτεται από την έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί για το όχημα·
   13) "Διάταξη αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης": μια διάταξη ελέγχου της ρύπανσης ή συνδυασμός τέτοιων διατάξεων που προορίζεται να αντικαταστήσει μια αρχική διάταξη ελέγχου της ρύπανσης και η οποία μπορεί να εγκριθεί ως χωριστή τεχνική μονάδα, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ·
   14) "Πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος": όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, τον έλεγχο, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον αναπρογραμματισμό ή επαναφορά στην αρχική κατάσταση του οχήματος και τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συναρμογή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού στο όχημα·
   15) "Ανεξάρτητοι φορείς": οι επιχειρήσεις εκτός των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής, οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην επισκευή και στη συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων, και ιδίως επισκευαστές, κατασκευαστές ή διανομείς εξοπλισμού επισκευής, εργαλείων ή ανταλλακτικών, εκδότες τεχνικών εντύπων, λέσχες αυτοκινήτου, φορείς παροχής οδικής βοήθειας, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης και δοκιμής, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε εγκαταστάτες, κατασκευαστές και επισκευαστές εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων·
   16) "Βιοκαύσιμα": υγρά ή αέρια καύσιμα για μεταφορές που έχουν παραχθεί από βιομάζα·
   17) "Όχημα εναλλακτικών καυσίμων": ένα όχημα σχεδιασμένο να είναι σε θέση να λειτουργεί τουλάχιστον με έναν τύπο καυσίμου το οποίο είτε είναι αέριο σε ατμοσφαιρική θερμοκρασία και πίεση είτε έχει παραχθεί κατά σημαντικό βαθμό από μη ορυκτά έλαια.

Κεφάλαιο ΙΙ

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.  Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλα τα νέα οχήματα τα οποία πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία στην Κοινότητα, έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν επίσης ότι όλες οι νέες διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης, οι οποίες απαιτούν έγκριση τύπου και πωλούνται ή τίθενται σε λειτουργία στην Κοινότητα, έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι και με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5.

2.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν την τήρηση των διαδικασιών έγκρισης τύπου για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της παραγωγής, της αντοχής των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης και της συμμόρφωσης εν χρήσει.

Επιπλέον, τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνει ο κατασκευαστής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές εξάτμισης και οι εξαερώσεις περιορίζονται αποτελεσματικά, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθ" όλη τη διάρκεια της κανονικής ζωής των οχημάτων και υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας. Κατά συνέπεια, τα μέτρα για τη συμμόρφωση κατά τη λειτουργία ελέγχονται επί χρονικό διάστημα έως πέντε ετών ή 100 000 km, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Η δοκιμή αντοχής των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης που πραγματοποιείται για την έγκριση τύπου καλύπτει 160 000 km. Για τη συμμόρφωση με τη δοκιμή αντοχής, οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμές γήρανσης, υπό τις προϋποθέσεις των μέτρων εφαρμογής της παραγράφου 4.

Η συμμόρφωση εν χρήσει ελέγχεται ειδικότερα για τις εκπομπές εξάτμισης, όπως προκύπτουν από τις δοκιμές με βάση τα κριτήρια εκπομπών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος των εξαερώσεων και των εκπομπών σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι διαδικασίες δοκιμών επανεξετάζονται από την Επιτροπή.

3.  Οι κατασκευαστές υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων σε ένα έγγραφο το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή του οχήματος τη στιγμή της αγοράς.

4.  Οι ειδικές διαδικασίες και απαιτήσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις και δοκιμές

1.  Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

2.  Η χρήση συστημάτων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών απαγορεύεται. Η απαγόρευση δεν ισχύει:

   α) όταν η ανάγκη χρήσης των συστημάτων αιτιολογείται για λόγους προστασίας του κινητήρα από ζημία ή ατύχημα και για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος,
   β) όταν το σύστημα δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκίνησης του κινητήρα, ή
   γ) όταν οι συνθήκες έχουν στην ουσία τους περιληφθεί στις διαδικασίες δοκιμής για τον έλεγχο των εξατμιστικών εκπομπών και των μέσων εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής.

3.  Οι ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, που εκτίθενται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και οι απαιτήσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 2, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη θέσπιση απαιτήσεων που αφορούν:

   α) τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων κύκλων δοκιμής, τις εκπομπές σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, τις εκπομπές σε λειτουργία κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα καυσαερίου και την ορθή λειτουργία και αναγέννηση των συστημάτων μετεπεξεργασίας αναγέννησης·
   β) τις εξατμιστικές εκπομπές και τις εκπομπές στροφαλοθαλάμου·
   γ) τα συστήματα OBD και την απόδοση των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης κατά τη χρήση
   δ) την αντοχή των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης, τις διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, τη συμμόρφωση εν χρήσει, τη συμμόρφωση της παραγωγής και την αξιοπιστία κατά τη χρήση·
   ε) τη μέτρηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση καυσίμων·
   στ) τα υβριδικά οχήματα και τα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου·
   ζ) την επέκταση των εγκρίσεων τύπου και απαιτήσεις για κατασκευαστές με μικρή παραγωγή·
   η) τις απαιτήσεις για εξοπλισμό δοκιμών· και
   θ) τα καύσιμα αναφοράς, όπως πετρέλαιο, ντίζελ, τα αέρια καύσιμα και τα βιοκαύσιμα, όπως βιοαιθανόλη, βιοντίζελ και βιοαέριο.

Οι ανωτέρω απαιτήσεις έχουν εφαρμογή, κατά περίπτωση, σε οχήματα ανεξαρτήτως του τύπου καυσίμου με το οποίο τροφοδοτούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.  Οι κατασκευαστές παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς μέσω δικτυακών τόπων μέσω ενός τυποποιημένου μορφοτύπου κατά τρόπο ώστε αυτές να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες, χωρίς διαφοροποίηση σε σύγκριση με τη διάταξη που δίνεται ή την πρόσβαση που παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής. Για να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου αυτού, οι πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται με συνέπεια, αρχικά σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του μορφοτύπου του ΟΑSΙS(25). Ο κατασκευαστής θέτει ωσαύτως εκπαιδευτικό υλικό στη διάθεση των ανεξαρτήτων φορέων καθώς και των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής.

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν:

   α) αναμφισβήτητη ταυτοποίηση του οχήματος·
   β) βιβλιάρια συντήρησης·
   γ) τεχνικά εγχειρίδια·
   δ) πληροφορίες σχετικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία και διαγνωστικές πληροφορίες (π.χ. μέγιστες και ελάχιστες θεωρητικές τιμές για μετρήσεις)·
   ε) ηλεκτρικά διαγράμματα·
   στ) διαγνωστικούς κωδικούς προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κωδικών του κατασκευαστή)·
   ζ) αριθμό λογισμικού διακρίβωσης που ισχύει για ένα τύπο κινητήρα·
   η) πληροφορίες που παρέχονται αναφορικά με ιδιόκτητα εργαλεία και εξοπλισμό και παραδίδονται μέσω αυτών· και
   θ) πληροφορίες σχετικά με αρχεία δεδομένων και δεδομένα αμφίδρομης παρακολούθησης και δοκιμών.

3.  Εξουσιοδοτημένοι πωλητές ή συνεργεία επισκευής εντός του δικτύου διανομής συγκεκριμένου κατασκευαστή θεωρούνται ως ανεξάρτητοι φορείς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού στον βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης οχημάτων ως προς τα οποία δεν είναι μέλη του συστήματος διανομής του κατασκευαστή του οχήματος.

4.  Οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες, εκτός από την περίοδο των εργασιών συντήρησης του συστήματος πληροφοριών.

5.  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή επισκευαστή κατασκευαστικού στοιχείου, διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού δοκιμής.

6.  Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου.

7.  Όταν ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου, παρέχει στην αρμόδια αρχή για την έγκριση τύπου αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος και στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακόμη διαθέσιμες ή δεν συμφωνούν με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο κατασκευαστής τις παρέχει έξι μήνες από την ημερομηνία της έγκρισης τύπου. Εάν εντός της περιόδου αυτής δεν υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση, η αρχή έγκρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση.

Οι κατασκευαστές δημοσιεύουν τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος στους δικτυακούς τόπους τους την ίδια χρονική στιγμή που τις θέτουν στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων συνεργείων.

Άρθρο 7

Τέλη πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος

1.  Οι κατασκευαστές μπορούν να επιβάλλουν εύλογα και ανάλογα τέλη για την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό· ένα τέλος δεν είναι εύλογο ή ανάλογο όταν αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της χρήσης από τον ανεξάρτητο φορέα.

2.  Οι κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες παρέχεται πρόσβαση.

Άρθρο 8

Μέτρα εφαρμογής

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 15, παράγραφος 3. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον ορισμό και την ενημέρωση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ.

Άρθρο 9

Έκθεση

Όχι αργότερα από τις ...(26), η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την λειτουργία του συστήματος πρόσβασης στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και στα οφέλη για το περιβάλλον. Στην έκθεση εξετάζεται κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να ενοποιηθούν όλες οι διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος σε μια αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για την έγκριση τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Άρθρο 10

Έγκριση τύπου

1.  Με ισχύ από την …(27)* οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν σε κατασκευαστή που υποβάλλει σχετική αίτηση, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων από οχήματα, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, για ένα νέο τύπο οχήματος, ή να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός νέου οχήματος, όταν το σχετικό όχημα συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ιδίως με τις οριακές τιμές Euro 5 που παρατίθενται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι ή με τις αντίστοιχες τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι.

2.  Με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας Ν1, κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ και της κατηγορίας Ν2, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, για νέους τύπους οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα Παραρτήματα, με εξαίρεση τις οριακές τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι. Όσον αφορά τη δοκιμή για τις εκπομπές στο σωλήνα εξαγωγής, οι οριακές τιμές που εφαρμόζονται στα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών ταυτίζονται με εκείνες για τα οχήματα της κατηγορίας Ν1, κλάση ΙΙΙ.

3.  Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Ιανουαρίου 2012 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας N1, κλάσης II και III και της κατηγορίας Ν2, και οχημάτων που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών, οι εθνικές αρχές, όσον αφορά τα νέα οχήματα, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα Παραρτήματα με εξαίρεση τις οριακές τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων, την ταξινόμηση, την πώληση ή την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Όσον αφορά τη δοκιμή για τις εκπομπές στον σωλήνα εξαγωγής, οι οριακές τιμές που εφαρμόζονται στα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών ταυτίζονται με εκείνες για τα οχήματα της κατηγορίας Ν1, κλάση ΙΙΙ.

4.  Με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, και από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας Ν1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους σχετικά με τις εκπομπές ή την κατανάλωση καυσίμου, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, για νέους τύπους οχημάτων, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν τις οριακές τιμές Euro 6 που εκτίθεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι.

5.  Με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2015, και από 1ης Σεπτεμβρίου 2016 στην περίπτωση των οχημάτων της κατηγορίας Ν1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, και της κατηγορίας Ν2, οι εθνικές αρχές, σε περίπτωση νέων οχημάτων, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα Παραρτήματα που περιλαμβάνουν τις οριακές τιμές Euro 6 που εκτίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμβατότητας δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και, για λόγους που σχετίζονται με τις εκπομπές ή την κατανάλωση καυσίμου, απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Άρθρο 11

Έγκριση τύπου ανταλλακτικών

1.  Οι εθνικές αρχές, όσον αφορά τις νέες διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης που προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, απαγορεύουν την πώληση ή την εγκατάσταση σε όχημα εάν δεν ανήκουν σε τύπο για τον οποίο χορηγήθηκε έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

2.  Οι εθνικές αρχές μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επεκτάσεις των εγκρίσεων τύπου ΕΚ για διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης που είχαν σχεδιασθεί για προδιαγραφές προβλεπόμενες πριν από τον παρόντα κανονισμό υπό τους όρους που αρχικά εφαρμόζονταν. Οι εθνικές αρχές απαγορεύουν την πώληση ή την εγκατάσταση σε όχημα των συσκευών αυτών εκτός από την περίπτωση που ανήκουν σε τύπο ο οποίος έχει εγκριθεί.

3.  Οι διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης που είχαν σχεδιασθεί για τοποθέτηση σε τύπους οχημάτων που είχαν εγκριθεί πριν από την υιοθέτηση των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου ανταλλακτικού, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 12

Οικονομικά κίνητρα

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται προς πώληση στην αγορά ενός κράτους μέλους και τα οποία συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις οριακές τιμές εκπομπών που παρατίθενται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, πριν από ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10, παράγραφος 3 η ισχύς τους λήγει κατά τις ημερομηνίες αυτές.

Τα οικονομικά κίνητρα που εφαρμόζονται αποκλειστικά στα οχήματα που συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, μπορούν να χορηγούνται για τα νέα εκείνα οχήματα που προσφέρονται προς πώληση στην αγορά ενός κράτους μέλους από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 3, πριν από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 5 η ισχύς τους λήγει στις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10, παράγραφος 5.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν οικονομικά κίνητρα για τον εκ των υστέρων εξοπλισμό ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων, καθώς και για την απόσυρση οχημάτων τα οποία δεν συμμορφώνονται.

3.  Τα οικονομικά κίνητρα κατά τις παραγράφους 1 και 2, για κάθε τύπο οχήματος δεν υπερβαίνουν το επιπλέον κόστος των τεχνικών διατάξεων που εισάγονται ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εγκατάστασης στο όχημα.

4.  Η Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με τα σχέδια θέσπισης ή μεταβολής των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται όταν παραβιάζονται από τους κατασκευαστές οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κυρώσεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή μέχρι τις …(28) και κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

2.  Οι τύποι παραβάσεων που τιμωρούνται περιλαμβάνουν:

   α) την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·
   β) την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει·
   γ) την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου·
   δ) τη χρήση ελαττωματικών συσκευών· και
   ε) την άρνηση παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 14

Επανακαθορισμός προδιαγραφών

1.  Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης των εκπομπών μεθανίου στον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με μέτρα για τον υπολογισμό ή τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου.

2.  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων UN/ECE, που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων, και το αργότερο με την έναρξη ισχύος του Euro 6, η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα τα οποία αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, χωρίς να μειώνονται τα υφιστάμενα φιλόδοξα επίπεδα όσον αφορά το περιβάλλον:

   α) τροποποίηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3, για την προσαρμογή των οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, και την εισαγωγή οριακών τιμών που βασίζονται στον αριθμό των σωματιδίων που αναφέρονται στο ίδιο Παράρτημα, ούτως ώστε να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις οριακές τιμές μάζας για το πετρέλαιο και το ντίζελ.
   β) έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης σωματιδίων και οριακής τιμής για τον αριθμό των σωματιδίων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3.

3.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών. Εάν από την επανεξέταση προκύπτει ότι αυτά δεν είναι πλέον επαρκή ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις εκπομπές του πραγματικού κόσμου, προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση πάνω στο δρόμο. Τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3.

4.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τους ρύπους που υπόκεινται στις απαιτήσεις και τις δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3. Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι επιβάλλεται να ρυθμισθούν οι εκπομπές επιπλέον ρύπων, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, προκειμένου να τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός αναλόγως.

5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα όρια εκπομπών που εκτίθενται στο Παράρτημα I, πίνακας 4, για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων από τον οπίσθιο σωλήνα της εξάτμισης ύστερα από δοκιμή με ψυχρή εκκίνηση και παρουσιάζει, εφόσον αρμόζει, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με στόχο να καταστούν αυστηρότερα τα όρια εκπομπών.

6.  Τα σχετικά Παραρτήματα της οδηγίας 2005/55/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν απαιτήσεις για την έγκριση τύπου όλων των οχημάτων που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.  Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.  Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 16

Τροποποιήσεις των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 2005/55/ΕΚ

1.  Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.  Η οδηγία 2005/55/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

   α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:"
Οδηγία 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την έγκριση τύπου βαρέων φορτηγών οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές τους (Euro IV και V)","
   β) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
"Άρθρο 1
   α) ως "όχημα", νοείται κάθε όχημα με κινητήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς υπερβαίνουσα τα 2 610 κιλά·
   β) ως "κινητήρας", νοείται η κινητήρια πηγή πρόωσης ενός οχήματος για το οποίο δύναται να χορηγηθεί έγκριση τύπου ως ξεχωριστή τεχνική μονάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/EΟK·
   γ) ως "όχημα εξόχως φιλικό προς το περιβάλλον", νοείται το όχημα που κινείται από κινητήρα που συμμορφώνεται με τα επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής που εκτίθενται στη σειρά Γ των πινάκων στο τμήμα 6.2.1 του Παραρτήματος Ι'·
"
   γ) Το τμήμα 1 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
1.  "1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον έλεγχο των αερίων και σωματιδιακών ρύπων, τη διάρκεια ζωής των διατάξεων ελέγχου των εκπομπών, τη συμβατότητα των κυκλοφορούντων οχημάτων/ κινητήρων και συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος όλων των αυτοκινήτων οχημάτων και σε κινητήρες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 με εξαίρεση τα οχήματα της κατηγορίας Μ1, Ν1, Ν2 και Μ2 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../...(29)."

Άρθρο 17

Κατάργηση

1.  Οι ακόλουθες οδηγίες καταργούνται με ισχύ από την ...(30):

   Οδηγία 70/220/ΕΟΚ,
   Οδηγία 72/306/ΕΟΚ,
   Οδηγία 74/290/ΕΟΚ,
   Οδηγία 77/102/ΕΟΚ,
   Οδηγία 78/665/ΕΟΚ,
   Οδηγία 80/1268/ΕΟΚ
   Οδηγία 83/351/ΕΟΚ,
   Οδηγία 88/76/ΕΟΚ,
   Οδηγία 88/436/ΕΟΚ,
   Οδηγία 89/458/ΕΟΚ,
   Οδηγία 91/441/ΕΟΚ,
   Οδηγία 93/59/ΕΟΚ,
   Οδηγία 93/116/ΕΚ,
   Οδηγία 94/12/ΕΚ,
   Οδηγία 96/44/ΕΚ,
   Οδηγία 96/69/ΕΚ,
   Οδηγία 98/69/ΕΚ,
   Οδηγία 98/77/ΕΚ,
   Οδηγία 1999/100/ΕΚ,
   Οδηγία 1999/102/ΕΚ,
   Οδηγία 2001/1/ΕΚ,
   Οδηγία 2001/100/ΕΚ,
   Οδηγία 2002/80/ΕΚ,
   Οδηγία 2003/76/ΕΚ,
   Οδηγία 2004/3/ΕΚ.

2.  Τα Παραρτήματα II και V της οδηγίας 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 1989, περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών του Συμβουλίου 70/157/ΕΟΚ, 70/220/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 72/306/ΕΟΚ, 80/1268/ΕΟΚ και 80/1269/ΕΟΚ στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα(31), απαλείφονται από την ...*(32).

3.  Οι αναφορές στις καταργηθείσες οδηγίες θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

4.  Τα κράτη μέλη καταργούν την εκτελεστική νομοθεσία που έχουν θεσπίσει βάσει των οδηγιών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, με ισχύ από την ...(33).

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από ...(34)*, με εξαίρεση το άρθρο 10, παράγραφος 1, και το άρθρο 12, τα οποία εφαρμόζονται από την ...(35)**.

3.  Οι τροποποιήσεις ή τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, και στο άρθρο 14, παράγραφος 6, θεσπίζονται μέχρι τις ...(36)***.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Όρια εκπομπών

Πίνακας 1: Όρια εκπομπών Euro 5

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

(CO)

Μάζα συνολικών υδρογονανθράκων

(THC)

Μάζα υδρογονανθρά-κων εκτός μεθανίου

(NMHC)

Μάζα οξειδίων του αζώτου

(NOx)

Συνδυασμένη μάζα συνολικών υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου

(THC + NOx)

Μάζα σωματιδίων

(PM)

Αριθμός σωματιδίων(1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Κατηγο-ρία

Κλάση

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI(2)

CI

PI

CI

M

Όλες

1000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

N1

I

RM ≤ 1305

1000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

II

1305 < RM ≤ 1760

1810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

III

1760 < RM

2270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

Ν2

2270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

Υπόμνημα: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση

(1) Το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο μετά την έναρξη ισχύος του Euro 6 πρέπει να ορισθεί ένας τυποποιημένος αριθμός.

(2) Οι οριακές τιμές μάζας σωματιδίων για οχήματα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη εφαρμόζονται μόνο στα οχήματα με κινητήρα απευθείας έγχυσης.

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών Euro 6

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

(CO)

Μάζα συνολικών υδρογονανθράκων

(THC)

Μάζα υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου

(NMHC)

Μάζα οξειδίων του αζώτου

(NOx)

Συνδυασμένη μάζα υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου

(HC + NOx)

Μάζα σωματιδίων

(PM)

Αριθμός σωματιδίων(1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Κατηγο-ρία

Κλάση

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI2

CI

PI

CI

M

Όλες

1000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

N1

I

RM ≤ 1305

1000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

II

1305 < RM ≤ 1760

1810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

III

1760 < RM

2270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

Ν2

2270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

Υπόμνημα: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση

(1) Στο παρόν στάδιο πρέπει να οριστεί ένας τυποποιημένος αριθμός.

(2) Τα πρότυπα μάζας σωματιδίων για οχήματα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη εφαρμόζονται μόνο σε οχήματα με κινητήρα απευθείας έγχυσης.

Πίνακας 3: Όρια εκπομπών για τη δοκιμή των εξατμιστικών εκπομπών

Μάζα των εξατμιστικών εκπομπών (g/δοκιμή)

2,0

Πίνακας 4: Όρια εκπομπών για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων από τον αγωγό εξαγωγής μετά από δοκιμή εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

Θερμοκρασία δοκιμής 266 K (-7 °C)

Κατηγορία οχήματος

Κλάση

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα (CO)

L1 (g/km)

Μάζα υδρογονανθράκων (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

30

3,2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τροποποιήσεις στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2, προστίθεται μετά την τελευταία περίπτωση, η ακόλουθη πρόταση:

"

Όταν στην παρούσα οδηγία γίνεται μνεία σε ειδική οδηγία ή κανονισμό, η μνεία αυτή περιλαμβάνει επίσης τις πράξεις εφαρμογής τους.",

"

2)  Προστίθενται οι λέξεις "ή κανονισμός" μετά τις λέξεις "ειδική οδηγία" στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 2, πρώτη περίπτωση, άρθρο 2, ένατη περίπτωση, άρθρο 2, δέκατη περίπτωση, άρθρο 2, δέκατη τέταρτη περίπτωση, άρθρο 3, παράγραφος 1, άρθρο 3, παράγραφος 4, άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ), άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο δ), άρθρο 5, παράγραφος 5, άρθρο 6, παράγραφος 3,άρθρο 7, παράγραφος 2, άρθρο 13, παράγραφος 4, άρθρο 13, παράγραφος 5, Παράρτημα Ι, πρώτο εδάφιο, Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος ΙΙΙ, Παράρτημα IV, Μέρος II, πρώτη παράγραφος, Παράρτημα V, τμήμα 1, στοιχείο α) Παράρτημα V, τμήμα 1, στοιχείο β), Παράρτημα V, τμήμα 1, στοιχείο γ),·Παράρτημα VI, πλευρά 2 του πιστοποιητικoύ έγκρισης τύπου ΕΚ οχήματος, Παράρτημα VII(1), τμήμα 4, Παράρτημα VII, υποσημείωση 1, Παράρτημα X, τμήμα 2.1,·Παράρτημα X, τμήμα 3.3, Παράρτημα XI, Προσάρτημα 4, επεξήγηση χαρακτήρων: X, Παράρτημα XII, τμήμα Β, σημείο 2, Παράρτημα XIV, τμήμα 2, στοιχείο α)·Παράρτημα XIV, τμήμα 2, στοιχείο γ), Παράρτημα XIV, τμήμα 2, στοιχείο δ).

3)  Προστίθενται οι λέξεις "ή κανονισμοί" μετά τις λέξεις "ειδικές οδηγίες" στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 2, όγδοη περίπτωση·, άρθρο 3, παράγραφος 1, άρθρο 3, παράγραφος 2 άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α), πρώτη και δεύτερη περίπτωση, άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β), άρθρο 4, παράγραφος 3,·άρθρο 5, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο, άρθρο 5, παράγραφος 6, άρθρο 8, παράγραφος 2, άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ)·άρθρο 9, παράγραφος 2, άρθρο 10, παράγραφος 2, άρθρο 11, παράγραφος 1, άρθρο 13, παράγραφος 2, άρθρο 14, παράγραφος 1, σημείο i), Κατάλογος Παραρτημάτων: τίτλος του Παραρτήματος XIII, Παράρτημα Ι, πρώτο εδάφιο, Παράρτημα IV, Μέρος I, πρώτη και δεύτερη σειρά, Παράρτημα IV, Μέρος II, υποσημείωση 1 στον πίνακα, Παράρτημα V, τμήμα 1, στοιχείο β), Παράρτημα V, τμήμα 3, Παράρτημα V, τμήμα 3, στοιχείο α), Παράρτημα V, τμήμα 3, στοιχείο β), Παράρτημα VI, σημεία 1 και 2, Παράρτημα VI, πλευρά 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος ΕΚ, Παράρτημα X, τμήμα 2.2.·Παράρτημα X, τμήμα 2.3.5., Παράρτημα X, τμήμα 3.5,·Παράρτημα ΧΙΙ, τίτλος, Παράρτημα XIV, τμήμα 1.1., Παράρτημα XIV, τμήμα 2, στοιχείο γ).

4)  Οι λέξεις "ή κανονισμός" προστίθενται μετά τη λέξη "οδηγία" στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 5, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο, Παράρτημα IV, Μέρος I, υποσημείωση X στον πίνακα, Παράρτημα VI, πλευρά 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος ΕΚ, επικεφαλίδα των πινάκων, Παράρτημα VII(1), τμήμα 2, Παράρτημα VII(1), τμήμα 3, Παράρτημα VII(1), τμήμα 4, Παράρτημα VIII, τμήματα 1, 2, 2.1, 2.2 και 3, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1, σημεία 45,46.1 και 46.2, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ3,σημεία 45 και 46.1, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1 Ν2 και Ν3, σημεία 45 και 46.1, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1, σημεία 45 και 46.1, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για μη ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, και Μ3, σημεία 45 και 46.1, Παράρτημα X, υποσημείωση 2, Παράρτημα X, τμήμα 1.2.2, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3, σημεία 45 και 46.1, Παράρτημα Χ, προσάρτημα 4, επεξήγηση χαρακτήρων N/A, Παράρτημα XV, επικεφαλίδα του πίνακα.

Οι λέξεις "ή κανονισμοί" προστίθενται μετά τη λέξη "οδηγίες'στις ακόλουθες διατάξεις:

Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3,Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, Παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3, Παράρτημα ΧV

5)  Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ), προστίθενται οι λέξεις "ή κανονισμός(οί)" μετά τις λέξεις "οδηγία(ες)".

6)  Στο Παράρτημα IV, Μέρος I, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται ως εξής:

"

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/

κανονισμού

Αναφορά Επίσημης Εφημερίδας

Εφαρμογή

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Εκπομπές / πρόσβαση στις πληροφορίες

.../…/EK

(ΕΚ) αριθ. ../..

L ..., …, σ. ... .

X10

X10

X10

X10

Για οχήματα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2610 kg. Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή μπορεί να εφαρμοσθεί σε οχήματα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2840 kg.

"

7)  Στο Παράρτημα IV, τμήμα I, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

8)  Στο Παράρτημα VII(4), προστίθενται οι λέξεις "ή κανονισμό" μετά τις λέξεις "για μια οδηγία".

9)  Στο Παράρτημα VII(5), προστίθενται οι λέξεις "ή κανονισμός" μετά τις λέξεις "η τελευταία μέχρι στιγμής οδηγία".

10)  Στο Παράρτημα XI, Προσάρτημα 1, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται ως εξής:

"

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

M1 ≤ 2 500

(1) kg

M1 > 2 500

(1) kg

M2

M3

2

Εκπομπές / πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

Q

G+Q

G+Q

"

11)  Στο Παράρτημα XI, Προσάρτημα 1, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

12)  Στο Παράρτημα XI, Προσάρτημα 2, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται ως εξής:

"

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανο-νισμού

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Εκπομπές / πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EΚ

(ΕΚ) αριθ. ../..

A

A

A

A

"

13)  Στο Παράρτημα XI, Προσάρτημα 2, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

14)  Στο Παράρτημα XI, Προσάρτημα 3, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται ως εξής:

"

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/ κανονισμού

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Εκπομπές / πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EΚ

(ΕΚ) αριθ. ../..

Q

Q

Q

"

15)  Στο Παράρτημα XI, Προσάρτημα 3, το σημείο 11 διαγράφεται.

16)  Στο Παράρτημα XI, Προσάρτημα 4, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται ως εξής:

"

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

Κινητοί γερανοί κατηγορίας Ν

2

Εκπομπές / πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

N/A

"

17)  Στο Παράρτημα XI, Προσάρτημα 4, το σημείο 11 διαγράφεται.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 203, 1.8.2002, σ. 30.
(3) ΕΕ C 318, 22.12.2006, σ. 62.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006.
(5) ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/40/ΕΚ (ΕΕ L 161, 14.6.2006, σ. 12).
(6) Οργανισμός για την Προώθηση των Δομημένων Συστημάτων Πληροφοριών.
(7) Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 76, 6.4.1970, σ. 1). Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2003/76/ΕΚ της Επιτροπής, (ΕΕ L 206, 15.8.2003, σ. 29).
(8) Οδηγία 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1972, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζομένους για την προώθηση των οχημάτων (ΕΕ L 190, 20.8.1972, σ. 1).
(9) Οδηγία 74/290/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 1974, περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών αφορωσών στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από το αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα το οχήματα με κινητήρα (ΕΕ L 159, 15.6.1974, σ. 61). Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/101/ΕΚ (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 238).
(10) Οδηγία 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1980, περί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 375, 31.12.1980, σ. 36). Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 49, 19.2.2004, σ. 36).
(11) Οδηγία 83/351/EOK του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1983, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών αφορωσών τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα (ΕΕ L 197, 20.7.1983, σ. 1).
(12) Οδηγία 88/76/EOK του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1987, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από τους κινητήρες οχημάτων (ΕΕ L 36, 9.2.1988, σ. 1).
(13) Οδηγία 88/436/EOK του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1988, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα (Περιορισμός των εκπομπών ρυπογόνων σωματιδίων από τους κινητήρες ντήζελ) (ΕΕ L 214, 6.8.1988, σ. 1).
(14) Οδηγία 89/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1989, για την τροποποίηση, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπής για αυτοκίνητα κυβισμού μικρότερου των 1,4 λίτρων, της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 226, 3.8.1989, σ. 1).
(15) Οδηγία 91/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 242, 30.8.1991, σ. 1).
(16) Οδηγία 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1993, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 186, 28.7.1993, σ. 21).
(17) Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, περί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 100, 19.4.1994, σ. 42).
(18) Οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 1996, για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 282, 1.11.1996, σ. 64).
(19) Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 350, 28.12.1998, σ. 1).
(20) Οδηγία 2001/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων (ΕΕ L 35, 6.2.2001, σ. 34).
(21) Οδηγία 2001/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρος από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 16, 18.1.2002, σ. 32).
(22) Οδηγία 2004/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων της κατηγορίας Ν1 (ΕΕ L 49, 19.2. 2004, σ. 36).
(23) ΕΕ L 275, 20.10.2005, σ. 1. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/51/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152, 7.6.2006, σ. 11).
(24) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(25) Το "μορφότυπο OASIS" αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου OASIS SC2-D5, Μορφότυπο Στοιχείων Επισκευής Οχήματος, έκδοση 1.0, 28 Μαΐου 2003 (διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20 Committee%20Specification.pdf) και των τμημάτων 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 και 3.8 του εγγράφου OASIS SC1-D2, Προδιαγραφές Επισκευής Οχήματος, έκδοση 6.1, της 10-01-2003 (διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf), μέσω αποκλειστικής χρήσης μορφότυπου open text και γραφικών.
(26)* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(27)** Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(28)* Δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(29)+ ΕΕ: Παρεμβάλλονται ο τίτλος του παρόντος κανονισμού και η αντίστοιχη υποσημείωση.
(30)* 66 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(31) ΕΕ L 238, 15.8.1989, σ. 43.
(32)* 66 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(33)* 66 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(34)** 18 μήνες + 1 ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(35)*** Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(36)**** 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) *
PDF 328kWORD 39k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) (COM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS))
P6_TA(2006)0562A6-0432/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0564)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης EK, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0423/2006),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0432/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την πρότασή της αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ·

3.   παροτρύνει το Συμβούλιο, κατά την εξέταση της προτεινόμενης αλλαγής στη νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής, να αποφύγει οιαδήποτε καθυστέρηση στη χορήγηση πόρων στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία·

4.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159,
(Η τροπολογία αυτή αφορά ολόκληρο το κείμενο).

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Τομέας της μπανάνας *
PDF 405kWORD 99k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας (COM(2006)0489 – C6-0339/2006 – 2006/0173(CNS))
P6_TA(2006)0563A6-0422/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0489)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0339/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0422/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 2 του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2)·

3.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1
(1)  Το ισχύον καθεστώς για τον τομέα της μπανάνας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας. Πιο συγκεκριμένα, το καθεστώς ενισχύσεων για τους παραγωγούς μπανάνας στηρίζεται σε αρχές οι οποίες, για άλλες κοινές οργανώσεις αγοράς, έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Για την καλύτερη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, την καλύτερη διοχέτευση των πόρων στην προσαρμογή των παραγωγών στη λογική της αγοράς, τη σταθεροποίηση των δαπανών, τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, τη συνεκτίμηση με τον δέοντα τρόπο των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών παραγωγής, την απλοποίηση της διαχείρισης του καθεστώτος και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές των νέων κοινών οργανώσεων αγορών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το εν λόγω καθεστώς.
(1)  Το ισχύον καθεστώς για τον τομέα της μπανάνας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας. Πιο συγκεκριμένα, το καθεστώς ενισχύσεων για τους παραγωγούς μπανάνας στηρίζεται σε αρχές οι οποίες, για άλλες κοινές οργανώσεις αγοράς, έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Για την καλύτερη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, την καλύτερη διοχέτευση των πόρων ώστε να πλαισιωθούν οι ειδικές εξελίξεις των περιφερειών αυτών, τη σταθεροποίηση των δαπανών, τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, τη συνεκτίμηση με τον δέοντα τρόπο των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών παραγωγής, την απλοποίηση της διαχείρισης του καθεστώτος και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές των νέων κοινών οργανώσεων αγορών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το εν λόγω καθεστώς.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2α (νέα)
(2α) Από της δημιουργίας της κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) στον τομέα της μπανάνας, για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού εκ μέρους των παραγωγών μπανάνας των τρίτων χωρών και για την καλύτερη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων, το σύνολο του κλάδου έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού, από το στάδιο της παραγωγής μέχρι αυτό της διάθεσης στην αγορά, βελτιώνοντας ουσιαστικά τα επίπεδα παραγωγικότητας και ποιότητας των προϊόντων του και μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς του στο περιβάλλον. Η ΚΟΑ προήγαγε, επιπλέον, τη συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς, γεγονός που συνέβαλε στην ενοποίηση του τομέα στις περιφέρειες παραγωγής και διευκόλυνε την εμπορία της ευρωπαϊκής μπανάνας.
Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
(3)  Οι μπανάνες αποτελούν μία από τις κυριότερες καλλιέργειες σε ορισμένες άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, και ιδίως στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, στις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση και η δυσμενής μορφολογία του εδάφους των περιοχών αυτών αποτελούν μειονεκτήματα για την καλλιέργεια. Η τοπική παραγωγή μπανανών αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ισορροπία των αγροτικών περιοχών στις εν λόγω περιφέρειες.
(3)  Οι μπανάνες αποτελούν μία από τις κυριότερες καλλιέργειες σε ορισμένες άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, και ιδίως στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, στις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση και η δυσμενής μορφολογία του εδάφους των περιοχών αυτών αποτελούν μειονεκτήματα για την καλλιέργεια. Η τοπική παραγωγή μπανανών αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ισορροπία των αγροτικών περιοχών στις εν λόγω περιφέρειες, οι οποίες δεν διαθέτουν άλλωστε καμία εναλλακτική λύση η οποία να επιτρέπει την επιλογή άλλων οικονομικά βιώσιμων καλλιεργειών.
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3α (νέα)
(3α) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της μπανάνας για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και η συμβολή του στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, χάρη στα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας που συνεπάγεται, της οικονομικής δραστηριότητας που συνεπάγεται σε προηγούμενο και επόμενο στάδιο και της διατήρησης της ισορροπίας σε επίπεδο οικολογίας και φυσικών τοπίων, που ενισχύει την ανάπτυξη του τουρισμού.
Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
(5)  Ο τίτλος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προβλέπει τη θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός προβλέπει την υποβολή αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2009. Αν διαπιστωθεί σημαντική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών με επιπτώσεις στους πόρους διαβίωσης του πληθυσμού των άκρως απόκεντρων περιφερειών, η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεση νωρίτερα. Το μέσο αυτό φαίνεται πως είναι το πλέον κατάλληλο για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας σε κάθε μία από τις εν λόγω περιφέρειες, δεδομένου ότι προβλέπει ευέλικτους και αποκεντρωμένους μηχανισμούς για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας. Η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η στήριξη του τομέα της μπανάνας στα εν λόγω προγράμματα στήριξης μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή των στρατηγικών στήριξης της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες.
(5)  Ο τίτλος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προβλέπει τη θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός προβλέπει την υποβολή αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2009. Πάντως, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της κατάστασης των παραγωγών μπανάνας, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδική έκθεση προ της προβλεπόμενης προθεσμίας σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών αυτών, ιδίως λόγω τροποποιήσεων του εξωτερικού καθεστώτος. Το μέσο αυτό φαίνεται πως είναι το πλέον κατάλληλο για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας σε κάθε μία από τις εν λόγω περιφέρειες, δεδομένου ότι προβλέπει ευέλικτους και αποκεντρωμένους μηχανισμούς για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας. Η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η στήριξη του τομέα της μπανάνας στα εν λόγω προγράμματα στήριξης μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή των στρατηγικών στήριξης της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες.
Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)
(5α) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η καταβολή μιας ή περισσοτέρων ειδικών προκαταβολών για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7
(7)  Όσον αφορά την παραγωγή μπανάνας σε περιφέρειες της Κοινότητας εκτός των άκρως απόκεντρων, δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τις μπανάνες, δεδομένου του μικρού μεριδίου της παραγωγής αυτής στο σύνολο της κοινοτικής παραγωγής.
(7)  Όσον αφορά την παραγωγή μπανάνας σε περιφέρειες της Κοινότητας εκτός των άκρως απόκεντρων, κρίνεται σκόπιμο να δίδεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέγουν το καθεστώς της μερικής αποδέσμευσης των ενισχύσεων για τις μπανάνες, παρά το μικρό μερίδιο της παραγωγής αυτής στο σύνολο της κοινοτικής παραγωγής.
Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8
(8)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τ η θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών· προβλέπει την εισαγωγή ενός συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης, αποσυνδεδεμένης από την παραγωγή, για κάθε γεωργική εκμετάλλευση (στο εξής "καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης"). Στόχος του συστήματος αυτού ήταν η μετάβαση από ένα καθεστώς στήριξης της παραγωγής σ" ένα καθεστώς στήριξης του παραγωγού.
Διαγράφεται
Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8α (νέα)
(8α) Στο πλαίσιο της μεταστροφής προς το καθεστώς ενίσχυσης των παραγωγών, τα μέτρα ενημέρωσης και υποδομής με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο· θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί, συναφώς, η προσαρμογή της παραγωγής και της εμπορίας μπανάνας σε διάφορους κανόνες ποιότητας, όπως εκείνους του δίκαιου εμπορίου, των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, των τοπικών ποικιλιών ή του πιστοποιητικού γεωγραφικής προέλευσης· στο πλαίσιο του τουρισμού που υφίσταται στις περιφέρειες αυτές, θα ήταν δυνατή η διοχέτευση της μπανάνας στο εμπόριο υπό μορφήν ιδιαίτερου τοπικού προϊόντος, γεγονός που μπορεί να ευνοήσει την αντίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος από τον καταναλωτή ως προνομιακού και εντοπίσιμου.
Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8β (νέα)
(8β) Για να επιτευχθούν οι κεντρικής σημασίας στόχοι της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, η στήριξη για το βαμβάκι, το ελαιόλαδο, τον ακατέργαστο καπνό, τον λυκίσκο και την μπανάνα πρέπει να αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό και να ενσωματωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8γ (νέα)
(8γ) Η πλήρης ενσωμάτωση του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης θα συνεπαγόταν σημαντικό κίνδυνο αποδιοργάνωσης της παραγωγής στις περιοχές καλλιέργειας της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, ένα μέρος της στήριξης θα πρέπει να εξακολουθήσει να συνδέεται με την καλλιέργεια, με την καταβολή ποσού ανά επιλέξιμο εκτάριο της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Το ποσό της στήριξης θα πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται οικονομικές συνθήκες οι οποίες, στις περιοχές που είναι πρόσφορες για αυτή την καλλιέργεια, να επιτρέπεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων στον τομέα της μπανάνας, και να αποφεύγεται η υποκατάστασή της από άλλες καλλιέργειες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι δικαιολογημένο να οριστεί, σε όποιο κράτος μέλος το επιθυμεί, η συνολική διαθέσιμη ενίσχυση ανά εκτάριο στο 40 % του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης που μεταφερόταν έμμεσα στους παραγωγούς.
Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8δ (νέα)
(8δ) Το υπόλοιπο 60 % του εθνικού μεριδίου στην ενίσχυση, το οποίο μεταφερόταν έμμεσα στους παραγωγούς, πρέπει να μείνει διαθέσιμο προς εξυπηρέτηση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9
(9)  Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο να καταργηθεί το υφιστάμενο καθεστώς αντισταθμιστικών ενισχύσεων για τον τομέα της μπανάνας και να ενσωματωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τις μπανάνες στον κατάλογο των άμεσων ενισχύσεων που συνδέονται με το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ο καθορισμός, από τα κράτη μέλη, των ποσών αναφοράς και των επιλέξιμων εκταρίων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, βάσει κατάλληλης αντιπροσωπευτικής περιόδου για την αγορά μπανάνας και αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις. Έχει σημασία να μην αποκλειστούν οι μπανανοφυτείες επειδή θεωρούνται μόνιμες καλλιέργειες. Είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν αναλόγως τα εθνικά ανώτατα όρια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η θέσπιση λεπτομερών κανόνων και η λήψη των απαιτούμενων μεταβατικών μέτρων από την Επιτροπή.
Διαγράφεται
Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10
(10)  Ο τίτλος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 404/93 αφορά τις οργανώσεις παραγωγών και τους μηχανισμούς συγκέντρωσης. Όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το υφιστάμενο καθεστώς είχε ως στόχο τη σύσταση οργανώσεων του είδους αυτού για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού παραγωγών και περιόριζε την καταβολή των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που ήταν μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.
(10)  Ο τίτλος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 αφορά τις οργανώσεις παραγωγών και τους μηχανισμούς συγκέντρωσης. Όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το υφιστάμενο καθεστώς είχε ως στόχο τη σύσταση οργανώσεων του είδους αυτού για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού παραγωγών και τη στήριξη της εμπορίας στον τομέα της μπανάνας, περιορίζοντας την καταβολή των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που ήταν μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.
Τροπολογία 15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11
(11)  Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας είναι τώρα μέλη οργανώσεων παραγωγών. Ο δεύτερος στόχος είναι άνευ αντικειμένου εφόσον το καθεστώς αντισταθμιστικών ενισχύσεων πρόκειται να καταργηθεί. Συνεπώς, δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, έτσι ώστε να είναι τα κράτη μέλη ελεύθερα να θεσπίσουν, εφόσον απαιτείται, κανόνες του είδους αυτού, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα εδάφη τους.
(11)  Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας είναι τώρα μέλη οργανώσεων παραγωγών. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών. Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάρθρωση του τομέα της μπανάνας στις περιφέρειες παραγωγούς, προτείνεται η διατήρηση του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου και ζητείται από τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να εξαρτούν την καταβολή της ενίσχυσης από την υποχρέωση να πραγματοποιείται η εμπορία του προϊόντος μέσω αυτών των οργανώσεων παραγωγών.
Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93
1)  Διαγράφονται οι τίτλοι II και III, τα άρθρα 16 έως 20, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 25 και τα άρθρα 30 έως 32.
1)  Διαγράφονται τα άρθρα 6 και 7 του τίτλου ΙΙ, ο τίτλος III, τα άρθρα 16 έως 20, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 25 και τα άρθρα 30 έως 32.
Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ -1) (ΝΕΟ)
Άρθρο 1, περίπτωση 4 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
-1)  Στο άρθρο 1, η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"– καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ρύζι, καρπούς με κέλυφος, ενεργειακές καλλιέργειες, πατάτες αμυλοποιίας, γάλα, σπόρους, αροτραίες καλλιέργειες, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, όσπρια, βαμβάκι, καπνό, λυκίσκο, καθώς και για γεωργούς που διατηρούν ελαιώνες και καλλιέργειες μπανάνας".
Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1)
Άρθρο 33, παράγραφος 1, στοιχείο α) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
1)  Στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Διαγράφεται
"α) τους έχει χορηγηθεί ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 38, στο πλαίσιο τουλάχιστον ενός από τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI ή, στην περίπτωση του ελαιολάδου, κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή, στην περίπτωση των ζαχαρότευτλων, του ζαχαροκάλαμου και του κιχωρίου, εάν έχουν επωφεληθεί από τη στήριξη της αγοράς κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΑ του παραρτήματος VII ή, στην περίπτωση των μπανανών, αν έχουν λάβει αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΒ του παραρτήματος VII."
Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6Α) (νέο)
Άρθρο 64, παράγραφος 2, πρώτο και δεύτερο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
6α) Στο άρθρο 64, παράγραφος 2, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:
"2. Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144, παράγραφος 2, ανώτατο όριο για κάθε μια από τις άμεσες πληρωμές στις οποίες αναφέρονται αντίστοιχα τα άρθρα 66, 67, 68, 68α, 68β και 69.
Το ανώτατο αυτό όριο ισούται με τη συνισταμένη κάθε τύπου άμεσης πληρωμής στα εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 41, πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 68, 68α, 68β και 69."
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6Β) (νέο)
Άρθρο 68β (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
6β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 68β:
"Άρθρο 68β
Πληρωμές για τη μπανάνα
Στην περίπτωση των πληρωμών για τη μπανάνα ποσοστό 40% της ενίσχυσης παραμένει συνδεδεμένο με την παραγωγή, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 60% του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης μένει διαθέσιμο προς εξυπηρέτηση του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης."
Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 7)
Άρθρο 145, στοιχείο δγ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
7)  Στο άρθρο 145, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο μετά το στοιχείο δ)β:
Διαγράφεται
"δ)γ λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την υπαγωγή της στήριξης για τις μπανάνες στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης."
Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ - 1 (νέο)
Άρθρο 18α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)
– 1)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 18α :
"Άρθρο 18α
Μπανάνα
Η είσπραξη των ενισχύσεων από τους παραγωγούς του τομέα της μπανάνας θα εξαρτάται από τη συμμετοχή τους σε οργάνωση αναγνωρισμένη βάσει του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93. Η ενίσχυση αυτή είναι επίσης δυνατόν να χορηγείται σε μεμονωμένους παραγωγούς η ιδιάζουσα κατάσταση των οποίων, ιδίως από γεωγραφικής πλευράς, δεν τους επιτρέπει να ενταχθούν σε οργάνωση παραγωγών."
Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 2α) (νέο)
Άρθρο 28, παράγραφος 3α (νέα) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)
2α) Στο άρθρο 28, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
"3α. Σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης των οικονομικών συνθηκών με συνέπεια να πλήττεται το εισόδημα των παραγωγών μπανάνας, ιδίως μετά από τροποποίηση του εξωτερικού καθεστώτος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδική έκθεση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009, συνοδευόμενη ενδεχομένως από τις δέουσες προτάσεις."
Τροπολογία 27
ΑΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 30 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)
"Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου σε εκείνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.
"Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93* του Συμβουλίου σε εκείνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Πρέπει, συγκεκριμένα, να προβλεφθεί ένα ειδικό σύστημα πάγιων προκαταβολών προς τους παραγωγούς μπανάνας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο.
Τροπολογία 28
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α
Αξιολόγηση
Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στο βιοτικό επίπεδο των κοινοτικών καλλιεργητών, στα εισοδήματα των παραγωγών της Κοινότητας και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, προτείνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε περίπτωση που οι αρχικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί.
Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 1)
Παράρτημα I (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
1)  Στο Παράρτημα I η τελευταία σειρά που αφορά τις μπανάνες διαγράφεται·
Διαγράφεται
Τροπολογία 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 2)
Παράρτημα VI (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
2)  Η ακόλουθη σειρά προστίθεται στο παράρτημα VI:
Διαγράφεται
"Μπανάνες Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 Αντιστάθμιση για την απώλεια εισοδήματος"

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με το ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά *
PDF 336kWORD 38k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με το φόρο για τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και για ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (COM(2006)0739 – C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS))
P6_TA(2006)0564A6-0440/2006

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0739)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0437/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0440/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1
Άρθρο 4 (οδηγία 2002/38/ΕΚ)
"Οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2008."
"Οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Η Επιτροπή εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για τυχόν παράταση του καθεστώτος εγκαίρως πριν από την εκπνοή του, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει επαρκές χρονικό περιθώριο για να εκφράσει τη γνώμη του σύμφωνα με το άρθρο 93 της Συνθήκης."

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007
PDF 405kWORD 112k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007
P6_TA(2006)0565RC-B6-0630/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το νομοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας για το 2007 (COM(2006)0629), το οποίο εγκρίθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2006, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή και συζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς πολιτικούς προσανατολισμούς της Επιτροπής για το 2004-2009, την ετήσια στρατηγική πολιτικής της Επιτροπής για το 2007 και τις συμβολές των κοινοβουλευτικών επιτροπών που διαβίβασε στην Επιτροπή η Διάσκεψη των Προέδρων βάσει της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής,

   έχοντας υπόψη τα άρθρα 33 και 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 θα είναι έτος αποφασιστικής σημασίας για την διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρώπης δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποδεχτεί δύο νέα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, θα γιορτάσει την 50ή επέτειο της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης, θα προσπαθήσει να επιτύχει θεσμικό διακανονισμό και θα δρομολογήσει εκτεταμένη σειρά νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων,

Β.   εκτιμώντας ότι είναι ουσιώδες για την Ένωση να μπορεί να επιτύχει φιλόδοξους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους για τους πολίτες της και να υπηρετεί το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον ώστε η Ένωση να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή προάγοντας κοινές λύσεις για την ειρήνη, την ασφάλεια, την παγκόσμια ευημερία και την βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,

Γ.   έχοντας υπόψη την ανάγκη στενότερης ευθυγράμμισης των δαπανών με τις πολιτικές προτεραιότητες, δεδομένου ότι οι πόροι που προβλέπονται στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των επερχόμενων προκλήσεων,

Δ.   επαναλαμβάνοντας την ανάγκη η Ευρώπη να δραστηριοποιηθεί ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες των πολιτών και να αναβαθμίσει το ρόλο της ως κορυφαίου παράγοντα στην παγκόσμια σκηνή,

1.   εκφράζει ικανοποίηση για την έμφαση που δίδεται στο νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών· συμφωνεί εν προκειμένω με τη σημασία που αποδίδεται στην ασφάλεια, στην υγεία, στην καινοτομία, στο καθαρότερο περιβάλλον, στην ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, στην εσωτερική αγορά, στη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, στην ορατότητα και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης ως παγκόσμιου εταίρου, καθώς και στη βελτιωμένη επικοινωνία με τους Ευρωπαίους πολίτες· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξιών σε πολλούς άλλους τομείς· εκφράζει την πεποίθηση ότι, για να αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο εκ νέου την κεκτημένη του ταχύτητα, η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη·

2.   πιστεύει ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των "στρατηγικών πρωτοβουλιών" και των "πρωτοβουλιών προτεραιότητας" αυξάνει τη σαφήνεια και την αξιοπιστία του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας· ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να εξηγήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και συνοχή τη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών και ιδίως να αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραμμα για την παρουσίαση των "πρωτοβουλιών προτεραιότητας'· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει μετά από ένα εξάμηνο σχετικά με την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την έμπρακτη εφαρμογή του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας·

3.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ορισμένες από τις εισηγήσεις των επιτροπών του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του νέου "δομημένου διαλόγου", οι οποίες περιγράφονται στην συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών·

4.   ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να το ενημερώσει σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2007 τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες που ζήτησαν οι επιτροπές του: αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών, προτάσεις βελτίωσης του σήματος CE, αναθεώρηση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας, ανάπτυξη μικροδανείων, συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, προστασία άτυπων εργαζομένων, νέα πρόταση για την ευρωπαϊκή εταιρεία κοινωνικής αλληλεγγύης, κατώτερα όρια για τους σπόρους που περιέχουν ΓΤΟ και πρόταση για την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια·

5.   θεωρεί ότι η λειτουργία της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί με τη συμμετοχή των πολιτικών ομάδων σε σταθερότερη βάση και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

6.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού· εύχεται να συνδεθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι δύο διαδικασίες και προσβλέπει σε συζήτηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο·

7.   καλεί την Επιτροπή να αρχίσει εγκαίρως διάλογο με το Κοινοβούλιο σχετικά με την θεμελιώδους σημασίας αναθεώρηση του πλαισίου προϋπολογισμού της ΕΕ και του δημοσιονομικού πλαισίου, την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ και τη συζήτηση για νέους μηχανισμούς ιδίων πόρων·

8.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω βελτιωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα αποσκοπεί στο να αυξηθεί η ορατότητα και η κατανόηση της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων και καταγραφής και συστηματικότερης ανταπόκρισης στις ανησυχίες των πολιτών·

9.   τονίζει ιδίως, προς τον σκοπό αυτό, την ανάγκη συντονισμού πολιτικών στενότερης επικοινωνίας με τις εθνικές κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα με στόχο την επίτευξη ενός αποτελεσματικού ανοικτού διαλόγου με τους πολίτες για τα ευρωπαϊκά θέματα· πιστεύει ότι αυτό οι βουλευτές του μπορούν να συμβάλουν στην εν λόγω διαδικασία και αναμένει από την Επιτροπή να συνεργασθεί στενά με το Κοινοβούλιο κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της επικοινωνιακής της πολιτικής·

10.   επισημαίνει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμετοχή της στη Διακήρυξη του Βερολίνου κατά την 50ή επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης· πιστεύει ότι είναι σημαντικό η δήλωση αυτή να ενέχει πραγματικό διοργανικό χαρακτήρα, με κοινή συμμετοχή του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· πιστεύει ότι η δήλωση αυτή θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην επιβεβαίωση των αξιών και της ταυτότητας της Ένωσης και στην προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη·

11.   χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής να δεσμευθεί ενεργά με σκοπό να εξασφαλισθεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης· πιστεύει ότι οι στόχοι και οι μεταρρυθμίσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη είναι ουσιώδους σημασίας για την ομαλή λειτουργία και την μελλοντική ανάπτυξη της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την εξεύρεση εφαρμόσιμης λύσης στο σημερινό θεσμικό αδιέξοδο·

Προτεραιότητες για το 2007
Εκσυγχρονισμός της Ευρωπαϊκής οικονομίας

12.   επιδοκιμάζει την ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα της Επιτροπής στην συνεχή ανάγκη εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας προκειμένου να καταστεί πιο δυναμική και ανταγωνιστική έναντι των προκλήσεων σε παγκόσμια κλίμακα· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει στην δραστήρια εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, δίδοντας έμφαση στην συνάφεια μεταξύ οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου για τη δημιουργία δυναμικής και ρηξικέλευθης ευρωπαϊκής οικονομίας· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για μια ευρωπαϊκή ατζέντα στην οποία η ευημερία και η αλληλεγγύη θα είναι αλληλοϋποστηριζόμενοι στόχοι, καλεί δε την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες που θα συμβάλουν σε αυτό τον προβληματισμό·

13.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, προκειμένου ιδίως να προωθηθούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της έρευνας, των δεξιοτήτων και των νέων τεχνολογιών, να γίνουν κοινό κτήμα οι βέλτιστες πρακτικές για τους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημόσιων δαπανών, καθώς επίσης να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων·

Έρευνα και ανάπτυξη

14.   επαναλαμβάνει τον επείγοντα χαρακτήρα της ενίσχυσης της ερευνητικής συνεργασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως στους τομείς της βιομηχανίας προηγμένης τεχνολογίας· προτρέπει να καταβληθούν ενισχυμένες συντονισμένες προσπάθειες για την προαγωγή των τηλεπικοινωνιών και των τομέων της τεχνολογίας της κοινωνίας των πληροφοριών·

15.   πιστεύει ότι η σύσταση του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ), εφόσον βασισθεί επί των σωστών αρχών, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα βοηθήσει στην ανατροπή του κατακερματισμού των προσπαθειών έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, η οποία έχει αναχαιτίσει την πρόοδο μέχρι σήμερα· εμμένει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ κεφάλαια που είχαν προβλεφθεί για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα·

16.   εκφράζει ικανοποίηση για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus Mundus II που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης· τονίζει ωστόσο την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω πρωτοβουλιών για την προώθηση της αριστείας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, της ανώτατης εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της καλύτερης γλωσσομάθειας·

17.   υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα του διαστήματος, και, ως εκ τούτου, στηρίζει πλήρως την Επιτροπή στην πρωτοβουλία της για την ανάπτυξη συνεκτικής και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής του διαστήματος·

Εσωτερική αγορά

18.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ώστε οι πολίτες να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη· πιστεύει εντούτοις ότι η αναθεώρηση της Στρατηγικής για την Ενιαία Αγορά δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για τη μη προώθηση των αναγκαίων πρωτοβουλιών υπέρ της εσωτερικής αγοράς· εμμένει ότι η ενιαία αγορά μπορεί να αναπτυχθεί επιτυχώς μόνο σε πλαίσιο προώθησης του δίκαιου ανταγωνισμού, της συνοχής, της υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και του σεβασμού των αρχών του Γκέτεμποργκ·

19.   επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή ότι θα πρέπει να διερευνήσει όλους τους πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση της ευρεσιτεχνίας και των συστημάτων επίλυσης των διαφορών σε θέματα ευρεσιτεχνίας·

20.   υπογραμμίζει τη σημασία της συμπλήρωσης της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ασφαλειών και, ιδίως, τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί φερεγγυότητας, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (UCITS) και ΦΠΑ επί των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· θεωρεί ωστόσο ότι η βασική προτεραιότητα για το 2007 στον τομέα της νομοθεσίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι η ορθή εκτέλεση και έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει ήδη εγκριθεί κατά τα τελευταία χρόνια· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να μελετήσει τις πιθανές επιπτώσεις των ιδιωτικών αμοιβαίων μετοχικών κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, στην οικονομική αποδοτικότητα και στα επίπεδα απασχόλησης·

Αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής κοινωνίας

21.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να προβεί σε "συνολικό απολογισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας", αλλά ζητεί να είναι περισσότερο φιλόδοξη και, δεδομένου ότι το 2007 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών, να αναλάβει πρωτοβουλίες στους τομείς του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, της προστασίας των άτυπων εργαζομένων και της καλύτερης κοινωνικής προστασίας στις νέες μορφές απασχόλησης, να αξιολογήσει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής καθώς και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα·

22.   ζητεί να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με διαβούλευση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργητική ένταξη των ανθρώπων που έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας (COM(2006)0044

23.   καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποια είναι η σαφέστερη νομική βάση προκειμένου να καταπολεμηθεί κάθε μορφή βίας εναντίον των γυναικών και των παιδιών·

24.   χαιρετίζει, επ" αυτού, τον στόχο της Επιτροπής να εξετάσει πιθανούς τρόπους προκειμένου να ενισχύσει την "ευελασφάλεια" (ευελιξία με ασφάλεια) και να συνδράμει τα κράτη μέλη στη προσπάθεια να επιτύχουν υψηλή παραγωγικότητα αλλά εξίσου υψηλή κοινωνική προστασία·

Προστασία των καταναλωτών

25.   ζητεί από την Επιτροπή να δώσει νέα ώθηση στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, θέτοντας, ιδίως, εν όψει της εδραίωσης και αναθεώρησης του κεκτημένου των καταναλωτών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, ενισχύοντας την ενημέρωση και επαγρύπνηση των καταναλωτών ως προς τα δικαιώματα και τις αποζημιώσεις, π.χ. μέσω μιας ενημερωτικής εκστρατείας σε κλίμακα ΕΕ και προστατεύοντας τα συμφέροντα των καταναλωτών στους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ· τονίζει εν προκειμένω ότι η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή δεν θα πρέπει επ" ουδενί να αποτελεί δίαυλο για τη δημιουργία νέων φραγμών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, αλλά, αντιθέτως, να εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη θα ωφεληθούν από το υψηλό επίπεδο προστασίας που έχει ήδη επιτευχθεί·

26.   χαιρετίζει συνεπώς το σχέδιο δράσης για την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, δεδομένου ότι ενσωματώνει τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική διάσταση·

Ασφάλεια των πολιτών, δικαιοσύνη και μετανάστευση

27.   ζητεί να υπάρξει δέσμευση τόσο εκ μέρους των κρατών μελών όσο και εκ μέρους της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων της μαζικής μετανάστευσης με την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των σημερινών πολιτικών τους, προκειμένου να επιτραπεί στις αναπτυσσόμενες χώρες να προστατεύσουν και να αναπτύξουν τις οικονομίες τους καθώς και να εγγυηθούν αξιοπρεπή εισοδήματα για τους πληθυσμούς τους, πράγμα το οποίο αποτελεί μακροπρόθεσμα τη μοναδική εναλλακτική λύση για την μείωση της παράνομης μετανάστευσης·

28.   ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και την αμοιβαία τεχνική υποστήριξη μεταξύ των οικείων υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων και την αυξημένη χρηματοδότηση της FRONTEX, προκειμένου να καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων· ζητεί να είναι δίκαιες οι συναπτόμενες συμφωνίες επανεισδοχής και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, όπως επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις κοινές ανάγκες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών προέλευσης και διέλευσης·

29.   εκτιμά ότι η κοινή πολιτική μετανάστευσης, χορήγησης θεωρήσεων και ασύλου, καθώς και μια πραγματική οικονομική, κοινωνική και πολιτική ένταξη των μεταναστών βάσει κοινών αρχών, πρέπει να τεθεί στον πυρήνα της ευρωπαϊκής δράσης για το 2007· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την εργατική μετανάστευση και τις κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για εφαρμογή της διαδικασίας της συναπόφασης και της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη μετανάστευση·

30.   υπογραμμίζει την ανάγκη για μια κοινή πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις και θεωρεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου την ολοκλήρωση του VIS (Visa Information System)· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανησυχία του όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα και τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, εκφράζει δε τη λύπη του για το γεγονός ότι η απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·

31.   στηρίζει απερίφραστα την Επιτροπή στην πρόθεσή της να αναπροσαρμόσει την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβάνοντας ιδίως την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εξάπλωσης των εκρηκτικών και της διαβίβασης πραγματογνωμοσύνης, καθώς και την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας· υπογραμμίζει εν τούτοις ότι η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποβαίνει εις βάρος της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

32.   εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπισθεί το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς και να βελτιωθούν οι συνοριακοί έλεγχοι και η διαχείριση των αιτήσεων θεώρησης διαβατηρίου, δίδοντας παράλληλα έμφαση στη σημασία της ταχείας έναρξης της λειτουργίας των συστημάτων πληροφόρησης SIS II και VIS·

33.   παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 2007 σχέδιο οδηγίας για τα δικαιώματα των εποχιακών εργαζομένων στην ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσεις και η παράβαση των βασικών προτύπων εργασίας που παρατηρούνται σήμερα·

34.   υπενθυμίζει ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για τη διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους· ζητεί να αναληφθούν περισσότερες πρωτοβουλίες στον τομέα του αστικού δικαίου προκειμένου να επιτευχθεί η εξισορρόπηση του νομικού πλαισίου ώστε να προσφέρει ασφάλεια και πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

Ασφαλής, ανταγωνιστική και βιώσιμη ενέργεια

35.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να οριστεί ως στρατηγικός στόχος για το 2007 μια "Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική" που θα βασίζεται στις αρχές της ασφάλειας και της ποικιλίας του εφοδιασμού, της βιωσιμότητας, της αποτελεσματικότητας και μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας·

36.   υπογραμμίζει ότι, σε μια κοινή ενεργειακή πολιτική, θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες σε σχέση με τη φυσική ασφάλεια των υποδομών και την ασφάλεια του εφοδιασμού· θεωρεί, ακόμη, ότι μια τέτοια ενισχυμένη αλληλεγγύη θα αυξήσει σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να προασπίζεται το κοινό συμφέρον της στα ενεργειακά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο·

37.   πιστεύει ακράδαντα ότι ουσιαστική συνιστώσα του σταθερού και ασφαλούς εφοδιασμού είναι η ταχεία μεταφορά των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια και η ενεργειακή απόδοση·

38.   προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια εσωτερική αγορά ενέργειας εξασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πηγών εφοδιασμού και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών ενεργειακών δικτύων·

39.   ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης αφενός και ανάπτυξης και χρήσης καθαρών τεχνολογιών αφετέρου, καθώς οι συμπληρωματικότητες είναι ισχυρές και συνιστούν δυνητική πηγή αυξημένης ανταγωνιστικότητας·

Για να γίνει η Ευρώπη καλύτερη
Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

40.   υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και συμφωνεί ότι, κατά τα επόμενα έτη, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της προστασίας της βιοποικιλότητας και της αντιμετώπισης της κλιματολογικής αλλαγής, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της αντίληψης της "πράσινης διπλωματίας", αλλά και μέσω ειδικής ενεργειακής πολιτικής που θα επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξοικονόμηση και αποδοτικότητα της ενέργειας στην Ευρώπη·

41.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τον ισχυρό ρόλο της ΕΕ στον σχεδιασμό των πολιτικών μετά το Κυότο και των νέων στόχων· επιδοκιμάζει συνεπώς τη μνεία της προτεινόμενης Πράσινης Βίβλου περί κλιματολογικής αλλαγής μετά το 2012, η οποία θα συμβάλει στο να προσδιορισθούν οι τομείς στους οποίους απαιτείται ανάληψη δράσης·

42.   αναμένει την πρόταση αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ με σκοπό την βελτίωση της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητάς του, συμπεριλαμβάνοντας επίσης ιδιαίτερο καθεστώς για τις εκπομπές κατά τις αερομεταφορές·

43.   παροτρύνει την Επιτροπή να συντονίσει καλύτερα την πολιτική στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος υπό το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνοντας συγκεκριμένους στόχους για μείωση των επιπέδων CO2 για το σύνολο των οχημάτων και μέσω της υπαγωγής των αεροπορικών μεταφορών στις δεσμευτικές υποχρεώσεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο·

44.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ δεν τονίσθηκε ως προτεραιότητα για το 2007, και ενθαρρύνει θερμά την Επιτροπή να πρωτοστατήσει για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης που είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κατάλληλη διαχείριση του δικτύου NATURA 2000, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες ζώνες·

45.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες που θα δώσουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη πηγών ενέργειας χωρίς έκλυση διοξειδίου του άνθρακος (CO2)· υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει συνέπειες όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες·

Υγεία

46.   χαιρετίζει τη συμβολή της Επιτροπής στη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη και πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία και η προώθηση της υγείας πρέπει να αποτελέσουν απαραίτητα συστατικά όλων των πολιτικών της ΕΕ·

47.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι μία αποτελεσματική ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της υγείας επιβάλλει την βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κινητικότητα του ασθενή και την ασφάλειά του (π.χ. νοθεία φαρμάκων), την ενημέρωση των ασθενών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις αλλαγές του τρόπου ζωής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της υγιούς γήρανσης·

Γεωργία και αλιεία

48.   σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση σχετικά με την απλούστευση της ΚΑΠ καθώς και πρόταση σχετικά με την ενιαία κοινή οργάνωση της αγοράς (ΚΟΑ), σύμφωνα με τους στόχους της απλούστευσης και της διαφάνειας· τονίζει ότι, ενόψει της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου, πρέπει να ενισχυθεί ο περιφερειακός και κοινωνικός ρόλος της ΚΑΠ, όπως επίσης και η σταθεροποίηση των κοινοτικών γεωργικών ταμείων·

49.   επιδοκιμάζει την ενίσχυση των πρωτοβουλιών απλούστευσης στον τομέα της ΚΑΠ και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση για τη λειτουργία του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης· εκφράζει την υποστήριξή του για την πρόθεση της Επιτροπής να ανασχηματίσει και να εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις επισήμανσης των ζωοτροφών·

50.   επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της παράνομης αλιείας, καθώς και της μυστικής και άναρχης αλιείας, λόγω κυρίως των τεράστιων απωλειών που προκαλεί στις παράκτιες κοινότητες και στους αλιείς που ασκούν νόμιμη δραστηριότητα· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τη γενική έλλειψη πρωτοβουλίας και πολιτικής ώθησης στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και διεθνώς·

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος
Πολιτική γειτονίας

51.   εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, θεωρεί όμως ότι χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις και διαβήματα για να δοθεί περιεχόμενο στη δέσμευση αυτή· προειδοποιεί έναντι του κινδύνου να περιοριστεί αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας σε διμερείς και διοικητικές ή "γραφειοκρατικές" σχέσεις με τις ενδιαφερόμενες χώρες· εκφράζει την άποψη ότι ορισμένα στοιχεία της πολιτικής θα πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των διαφόρων ενδιαφερομένων χωρών και να προσαρμοσθούν οι ρυθμίσεις καλύτερα στις ανάγκες τους· ζητεί, υπό αυτό το πρίσμα, να εμπλακεί το Κοινοβούλιο στην εν λόγω διαδικασία·

52.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ετήσια έκθεση συμμόρφωσης των συμφωνιών με χώρες της πολιτικής γειτονίας με τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, η οποία θα συνοδεύεται από λεπτομερή αξιολόγηση και συστάσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την συνεκτικότητα των ληφθέντων μέτρων·

Σταθερότητα και δημοκρατία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

53.   επισημαίνει ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πλησιάζουν συνεχώς και περισσότερο στο να αποκτήσουν την ώθηση που οδηγεί στην ένταξη, στην οποία αναφέρεται η "Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης", και αναμένει από την Ένωση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για την παγίωση της σταθερότητας και την αύξηση της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια, βοηθώντας ως εκ τούτου τις χώρες της περιοχής στην πορεία τους για την ένταξη στην ΕΕ·

Ρωσία

54.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την Ρωσία εκπνέει το 2007· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες αρχές για το στρατηγικό περιεχόμενο των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία και, ειδικότερα, να επισημάνει την σημασία του να τεθεί η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης στο επίκεντρο των μελλοντικών σχέσεων, θεσπίζοντας μηχανισμό διαφάνειας που θα επιτρέπει την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των ρητρών μιας τέτοιας συμφωνίας·

Αναπτυξιακή πολιτική

55.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την τήρηση της δέσμευσής της στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετηρίδας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για εναλλακτική χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων·

56.   πιστεύει ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατό για τις χώρες ΑΚΕ να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους, θα πρέπει να δοθεί το προβάδισμα στην πτυχή της περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης·

Εμπορική πολιτική και διαπραγματεύσεις ΠΟΕ

57.   ζητεί, σε πολυμερές επίπεδο, την επιτυχημένη και φιλόδοξη έκβαση του Γύρου της Ντόχα· εκφράζει τη λύπη του διότι χρειάσθηκε να ανασταλούν επ' αόριστον οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα και επισημαίνει ότι η αποτυχία των πολυμερών διαπραγματεύσεων και η στροφή προς διμερείς/περιφερειακές συμφωνίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνιση ελευθέρωση και στρεβλή ανάπτυξη, με δυσμενείς επιπτώσεις κυρίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

ΕΠΑΑ

58.   υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών κοινοβουλευτικής εποπτείας της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) γενικά και των αποστολών στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ ειδικότερα, τονίζει δε ότι πρέπει να υφίσταται ενεργητική παροχή πληροφοριών και να διεξάγεται διάλογος πριν από την ανάληψη κοινών ενεργειών στον τομέα της ΕΠΑΑ, προκειμένου οι βουλευτές να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους·

2.Καλύτερη νομοθεσία

59.   υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων, την ταχεία μεταφορά τους στις εθνικές νομοθεσίες και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της εφαρμογής και επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη·

60.   εμμένει στην πλήρη συμμόρφωση όλων των πρωτοβουλιών απλοποίησης με όλες τις αρχές και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη στρατηγική για την απλοποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος(1)·

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

61.   χαιρετίζει την ενσωμάτωση των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στη νομοθετική διαδικασία καθώς και το γεγονός ότι το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας αντικατοπτρίζει τη σύμπνοια σχετικά με την ανάγκη να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων μέσω της δέσμευσης της Επιτροπής να πραγματοποιεί αξιολογήσεις των επιπτώσεων για όλες τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας· εμμένει στην ανάγκη ανεξάρτητων αξιολογήσεων των επιπτώσεων, τονίζει ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να γίνει αιτία υπερβολικών καθυστερήσεων στην παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι η "καλύτερη νομοθετική διαδικασία" δεν πρέπει να οδηγήσει στην απορρύθμιση ή σε άλλες μορφές ελάχιστης κανονιστικής ρύθμισης·

Ελαστική νομοθεσία

62.   εκφράζει την αποδοκιμασία του για την αυξανόμενη χρήση εκ μέρους της Επιτροπής ελαστικής νομοθεσίας, όπως συστάσεις και ερμηνευτικές ανακοινώσεις, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό τα προνόμια της νομοθετικής αρχής·

Έλεγχος της εφαρμογής και επιβολή του κεκτημένου

63.   εκφράζει την λύπη του διότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε αρκούντως θετικά στο αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη·

64.   ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει τη διαδικασία μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας περισσότερο διαφανή στο σύνολό της και να πείσει τα κράτη μέλη να παράγουν τους λεγόμενους "πίνακες συσχετισμού" οι οποίοι εμφαίνουν επακριβώς ποια τμήματα της νομοθεσίας, σε οιονδήποτε τομέα, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια από τα κράτη μέλη·

Δημοσιονομική ευθύνη

65.   αναμένει την πλήρη εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 2007 όλων των νέων μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη νέα διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή την καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

66.   ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει, διευκολύνει και ενθαρρύνει την πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη, δεδομένου ότι το 2007 θα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εφαρμογή των νέων διαρθρωτικών πολιτικών· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο, σύμφωνα με τις νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή, θα είναι έτοιμα και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται εγκαίρως απ' όλα τα κράτη μέλη·

67.   υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στη Ατζέντα της μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της κακοδιαχείρισης, καθώς κάθε τέτοια πράξη συντελεί στην αύξηση του ευρω-σκεπτικισμού· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή φαίνεται να έχει υποβαθμίσει το αρχικό μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα· καλεί υπό αυτή την έννοια την Επιτροπή να συνεχίσει την εκπόνηση του σχεδίου δράσης της για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια·

o
o   o

68.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0205.


Σύνοδος κορυφής Ρωσσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 344kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 24 Νοεμβρίου 2006
P6_TA(2006)0566B6-0631/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου(1), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1997 και εκπνέει το 2007,

–   έχοντας υπόψη τη διαβούλευση ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τις τρέχουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς ευθύνες της Ρωσίας, υπό την ιδιότητά της ως Προεδρεύουσας στην Ομάδα G8 και Προέδρου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2006, όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά τη δολοφονία της ρωσίδας δημοσιογράφου Άννας Πολιτκόφσκαγια(2), το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3), καθώς και το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας(4),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 18ης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 24 Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας αναπτύσσονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε βαθιά και σφαιρική οικονομική ολοκλήρωση και αλληλεξάρτηση, η οποία αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο εγγύς μέλλον,

Β.   εκτιμώντας ότι η βελτίωση της συνεργασίας και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας έχουν καίρια σημασία για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία ολόκληρης της Ευρώπης,

Γ.   εκτιμώντας ότι η σύναψη συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει κεφαλαιώδη σημασία για μια τέτοια ενίσχυση της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων με βάση την ισότητα, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των διεθνώς αποδεκτών διαδικασιών, την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη με την εξεύρεση πολιτικών και ειρηνικών λύσεων στις περιφερειακές συγκρούσεις στον κοινό χώρο γειτνίασης, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του σεβασμού του κράτους δικαίου και του δημοκρατικού πλαισίου ως βάσης των σχέσεων αυτών,

Δ.   εκτιμώντας ότι η ταχεία υλοποίηση των τεσσάρων κοινών χώρων –του κοινού οικονομικού χώρου, του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, του χώρου εξωτερικής ασφάλειας και του χώρου έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού– πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης,

Ε.   εκτιμώντας ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και ένα από τα σημαντικότερα πεδία συνεργασίας με τη Ρωσία και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει από τη Ρωσία περίπου το ένα τέταρτο των αναγκών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο καταναλωτή ρωσικών εξαγωγών,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η προπαρατεθείσα Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 είχε προορισμό να σηματοδοτήσει μια νέα φάση στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και ιδίως να δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας προς αντικατάσταση της ισχύουσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) που λήγει το 2007,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία ματαίωσε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία-πλαίσιο, θέτοντας ως προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων την εκ μέρους της Μόσχας άρση της απαγόρευσης των εισαγωγών πολωνικού κρέατος, που επιβλήθηκε το 2005,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Νοεμβρίου 2006 η Ρωσία επέβαλε νέα απαγόρευση των εισαγωγών πολωνικού κρέατος και πτηνοτροφικών προϊόντων, αναφέροντας ότι ανησυχούσε για παραβιάσεις των κτηνιατρικών κανονισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα η Ρωσία επέβαλε επίσης απαγόρευση στις εισαγωγές ψαριών και αλιευτικών προϊόντων από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την προπαρατεθείσα Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 η Ρωσία απείλησε να επεκτείνει την προηγούμενη απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ, λόγω ανησυχιών για την πανώλη των χοίρων στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία,

Θ.   εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες δολοφονίες επιφανών αντιπάλων της ρωσικής κυβέρνησης έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η ανησυχία -στη Ρωσία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού- σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και σχετικά με την ανικανότητα των ρωσικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών να βρουν τους υπαίτιους για τις πολιτικές δολοφονίες,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τυπικές διαδικασίες για τη διέλευση των συνόρων είναι εξαιρετικά χρονοβόρες στα σύνορα ΕΕ-Ρωσίας, κάτι που προκαλεί αφόρητα μεγάλες ουρές φορτηγών σε ορισμένα σημεία ελέγχου,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να ενώσει τις δυνάμεις της και να ομιλεί με μία φωνή στο θέμα των σχέσεών της με τη Ρωσία,

1.   αναγνωρίζει τη σημασία της Ρωσίας ως στρατηγικού εταίρου για συνεργασία, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται όχι μόνο οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας στον διεθνή στίβο καθώς και στον κοινό χώρο γειτνίασης·

2.   υπογραμμίζει τη σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ΕΈ στις σχέσεις τους με τη Ρωσία· χαιρετίζει κατά συνέπεια την κοινή γραμμή της ΕΕ που υιοθετήθηκε κατά την ανεπίσημη Σύνοδο Κορυφής του Lahti στις 20 Οκτωβρίου 2006, η οποία έδωσε στην ΕΕ τη δυνατότητα να μιλήσει με μια φωνή κατά τις συναντήσεις της με τον Πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στο Lahti και στο Ελσίνκι·

3.   χαιρετίζει τις ανοιχτές συζητήσεις για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την προπαρατεθείσα Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 και στη σύνοδο κορυφής του Lahti· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Ρωσία δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ελευθερίας έκφρασης και των δικαιωμάτων της κοινωνίας των πολιτών και των ατόμων να αμφισβητούν και να ζητούν το λόγο από τις αρχές για τη δράση τους·

4.   εκφράζει ως εκ τούτου τη λύπη του για το γεγονός ότι η προπαρατεθείσα Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 δεν μπόρεσε να δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, και ενθαρρύνει τη Φινλανδική και τη Γερμανική Προεδρία να συνεχίσουν να εργάζονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής για μια νέα συμφωνία όσο το δυνατόν συντομότερα και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις χωρίς άλλη χρονοτριβή·

5.   υπογραμμίζει ότι η σθεναρή υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών πρέπει να αποτελέσει κεντρική αρχή οποιασδήποτε δέσμευσης της ΕΕ έναντι της Ρωσίας· προτρέπει την Επιτροπή να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους εμπλεκομένους ότι οι αξίες αυτές δεν θα έχουν δευτερεύουσα θέση στη δέσμη διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ρωσίας·

6.   εκφράζει τη λύπη του διότι ο τέταρτος γύρος διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα Δικαιώματα δεν επέφερε αξιόλογη πρόοδο στον τομέα ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις· καλεί επομένως τη ρωσική κυβέρνηση να συμβάλει στην εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμελιώδη συνιστώσα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας, να επιτρέψει την ελεύθερη λειτουργία των εγχώριων και διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων ΜΚΟ και να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια όσων αναπτύσσουν δραστηριότητα υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε χρηματοδοτική βοήθεια χορηγείται στη Ρωσία θα συνδέεται με την ανάπτυξη δημοκρατικών προτύπων στη χώρα·

7.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις τελευταίες αναφορές διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων στις φυλακές και τα αστυνομικά τμήματα της Ρωσίας, καθώς και σε μυστικά κέντρα κράτησης στην Τσετσενία, όπου περιλαμβάνονται απάνθρωπες και εξευτελιστικές πράξεις που διαπράττονται από δημόσιους λειτουργούς· καταδικάζει έντονα παρόμοιες πρακτικές και καλεί τις ρωσικές αρχές να διερευνήσουν τις καταχρήσεις, να τερματίσουν πάραυτα κάθε παρεκτροπή και να προσαγάγουν τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη·

8.   τονίζει την ανάγκη συνεργασίας με τη Ρωσία ως αναγκαίο στρατηγικό εταίρο για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας και την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων ασφάλειας, όπως οι περιβαλλοντικοί και πυρηνικοί κίνδυνοι, τα ναρκωτικά, το λαθρεμπόριο όπλων, η εμπορία ανθρώπων και το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα στον ευρωπαϊκό χώρο γειτνίασης, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς·

9.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες με τη ρωσική κυβέρνηση για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κοινό χώρο γειτνίασης, ιδίως μάλιστα κοινές δραστηριότητες για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και του σεβασμού των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και κοινές προσπάθειες για την οριστική επίλυση των διενέξεων στη Μολδαβία, στη Γεωργία και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ· καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως μέλη του Κουαρτέτου (που περιλαμβάνει επίσης τον ΟΗΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες) για τη διευθέτηση των διενέξεων στη Μέση Ανατολή και να προωθήσουν τη σύγκληση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης για μια περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή·

10.   επισημαίνει ότι η πρόοδος όσον αφορά την υπογραφή και την κύρωση των εκκρεμουσών μεθοριακών συμφωνιών μεταξύ Εσθονίας και Ρωσίας και μεταξύ Λεττονίας και Ρωσίας συνεχίζει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά τρόπο εποικοδομητικό, δίκαιο και αποδεκτό από όλες τις πλευρές·

11.   εκφράζει τη λύπη του για τις διενέξεις σχετικά με τις εξαγωγές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων από την ΕΕ στη Ρωσία· εκφράζει την άποψη ότι η συνέχιση αυτών των εμπορικών διενέξεων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τη ρωσική κυβέρνηση να δώσουν επειγόντως λύση στις εκκρεμούσες εμπορικές διενέξεις· εμμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει την απαιτούμενη αλληλεγγύη προς όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως την Πολωνία, που υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις στο πλαίσιο της ρωσικής εμπορικής πολιτικής·

12.   εκφράζει την ανησυχία του για δηλώσεις ρωσικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες η χώρα αυτή θα επιβάλει περιορισμούς στα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας·

13.   εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη σειρά δολοφονιών επιφανών προσώπων, όπως η Άννα Πολιτόφσκαγια, που αντιτάσσονται στη σημερινή ρωσική κυβέρνηση ή υπερασπίζονται τα βασικά δικαιώματα των ρώσων πολιτών· τονίζει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσουν με όλο τους το κύρος και υπογραμμίζει ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσουν οι τρέχουσες διαδικασίες της εταιρικής σχέσης όσο η ρωσική κυβέρνηση δεν επιδεικνύει ικανότητα και ισχυρή βούληση να βοηθήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων και να εκπληρώσει το καθήκον της για τερματισμό αυτού του φαύλου κύκλου και προσαγωγή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη·

14.   ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να βελτιώσει τις συνθήκες των φυλακισμένων και να τερματίσει τις δυσκολίες πρόσβασης ορισμένων από αυτούς σε δικηγόρους· επισημαίνει ότι σύμφωνα με το ρωσικό ποινικό κώδικα, οι κρατούμενοι πρέπει να κρατούνται σε φυλακές είτε κοντά στον τόπο κατοικίας τους είτε κοντά στον τόπο όπου έγινε η δίκη, όπως κατέδειξε η χαρακτηριστική περίπτωση των κρατουμένων κ. Khodorkovsky και κ. Lebedev·

15.   χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την προπαρατεθείσα Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 για τη βαθμιαία κατάργηση των τελών που επιβάλλει η Ρωσία στους αερομεταφορείς της ΕΕ που υπερίπτανται της Σιβηρίας, ώστε να διευθετηθεί η εικοσάχρονη διαμάχη των δύο μερών και να προετοιμαστεί το έδαφος για την αύξηση των δρομολογίων των αερομεταφορέων της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας· επισημαίνει ότι η διένεξη για τα τέλη αυτά, που κόστιζαν στους αερομεταφορείς της ΕΕ περισσότερο από EUR 250 εκατομμύρια ετησίως, ήταν ένα από τα τελευταία εμπόδια που εντόπιζε η ΕΕ μετά τη συμφωνία της με τη Ρωσία για την ένταξη της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), γεγονός το οποίο θα ανοίξει νέες δυνατότητες για αυξημένη συνεργασία και εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας·

16.   εκφράζει την ανησυχία του ότι οι πρόσφατες αλλαγές στο τμήμα IV του ρωσικού αστικού κώδικα περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπολείπονται από τα πρότυπα που απαιτούνται για τον ΠΟΕ (TRIPS), και ακόμη περισσότερο από τις βαθύτερες δεσμεύσεις που προβλέπονται σε μια στρατηγική εταιρική σχέση·

17.   χαιρετίζει τον εντατικοποιημένο διάλογο ΕΕ-Ρωσίας στα ενεργειακά ζητήματα· υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και την ανάγκη βελτίωσης των ενεργειακών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει ότι η περαιτέρω συνεργασία στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας και υπογραμμίζει τη σημασία της αμοιβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές, την υποδομή και τις επενδύσεις, με στόχο την αποφυγή ολιγοπωλιακών δομών της αγοράς και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί εν προκειμένω τη Ρωσία να σεβαστεί τις αρχές της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 1998 και να εντείνει τη συνεργασία όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

18.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές τους για την επίλυση των προβλημάτων διέλευσης των συνόρων στα σύνορα ΕΕ-Ρωσίας· επισημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί επιπλέον διαμεθοριακή ικανότητα για να αντιμετωπισθεί η αύξηση στη ροή εμπορευμάτων· παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να μειώσουν τις ουρές στα σύνορα επιταχύνοντας τις επιθεωρήσεις και μεταφέροντας ορισμένες από αυτές από την περιοχή των συνόρων σε πιο απομακρυσμένες θέσεις·

19.   χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση της συνόδου κορυφής για τη Βόρεια Διάσταση στο Ελσίνκι στις 24 Νοέμβριο 2006, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνάρτηση με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και στην οποία συμμετείχε η Ρωσία, μαζί με την ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία· εκφράζει την ελπίδα ότι το έγγραφο-πλαίσιο που εκδόθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Βόρειας Διάστασης το οποίο εγκρίθηκε θα αποτελέσει καλή βάση για την ανάπτυξη στενότερης περιφερειακής και διαμεθοριακής συνεργασίας με τη Ρωσία·

20.   εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, σοβαρές ανησυχίες για τα μέτρα που εφαρμόζει η Ρωσία κατά της Γεωργίας και τα οποία έχουν τεράστιες οικονομικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές συνέπειες, και καλεί τις ρωσικές αρχές να άρουν την αδικαιολόγητη απαγόρευση των εξαγωγών ευαίσθητων προϊόντων από τη Γεωργία στη Ρωσία, καθώς και να σταματήσουν τη συνεχιζόμενη καταπίεση των Γεωργιανών που διαμένουν στη Ρωσία·

21.   τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργεί με ενότητα και αποφασιστικότητα στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ενίσχυση των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία· χαιρετίζει τις προθέσεις της γερμανικής Προεδρίας να δώσει ακόμα υψηλότερη προτεραιότητα στο σημαντικό αυτό ζήτημα·

22.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ L 327, 28.11.1997, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0448.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0110.
(4) ΕΕ C 117 Ε, 18.5.2006, σ. 235.


Εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες)
PDF 416kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την εκτέλεση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σε συνάρτηση με την επεξήγηση συγκεκριμένων ορισμών
P6_TA(2006)0567B6-0643/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)(1) ("οδηγία ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ"),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 που αφορά την εκτέλεση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σε συνάρτηση με την επεξήγηση συγκεκριμένων ορισμών (έγγραφο εργασίας ESC/43/2006 (στο εξής "σχέδιο εκτελεστικής οδηγίας"),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (CESR) προς την Επιτροπή, με αντικείμενο την επεξήγηση συγκεκριμένων ορισμών που αφορούν ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του Ιανουαρίου 2006(2),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(3),

–   έχοντας υπόψη την δήλωση στην οποία προέβη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο πρόεδρος της Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι, στις 5 Φεβρουαρίου 2002(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι οι επενδύσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ έχουν μέχρι σήμερα ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως από τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών και ότι κατά συνέπεια ποικίλα ήταν εκ των πραγμάτων και τα προϊόντα που διατέθηκαν ως ΟΣΕΚΑ,

Β.   εκτιμώντας ότι είναι αναγκαία μια ενιαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεξήγηση των συγκεκριμένων ορισμών των επιλέξιμων επενδύσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί η επιδιωκόμενη εσωτερική αγορά,

1.   φρονεί ότι η καταλληλότερη λύση για να διασφαλιστεί ενιαία, συνεπής και ταχεία μεταφορά των νέων ορισμών στο εθνικό δίκαιο είναι η θέσπιση κανονισμού και όχι οδηγίας· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους προτιμάται η θέσπιση οδηγίας και να εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπής της πρότασης οδηγίας της σε πρόταση κανονισμού·

2.   τονίζει ότι η CESR έχει συμβάλει σημαντικά στη θέσπιση των νέων ορισμών των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ και ότι, κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμο να εξακολουθήσει να συμμετέχει ως επιτροπή του αποκαλούμενου σταδίου 3, προκειμένου να διασφαλιστεί κυρίως η συνεπής καθημερινή εφαρμογή των ορισμών που επεξηγούνται στα εκτελεστικά μέτρα· εκφράζει εν προκειμένω την προσδοκία να δηλώσει η CESR στο εγγύς μέλλον κατά πόσο οι δείκτες των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου συγκαταλέγονται στις επιλέξιμες επενδύσεις· επισημαίνει ότι οι δείκτες των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου πρέπει να πληρούν τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, όπως είναι η επαρκής διαφοροποίηση, η δυνατότητα λειτουργίας ως επαρκούς σημείου αναφοράς και η απαιτούμενη δημοσιοποίηση·

Κινητές αξίες

3.   επισημαίνει την σημασία που έχει το τεκμήριο ρευστότητας όσον αφορά τις κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1 του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας, για την ορθή λειτουργία των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την συμπερίληψη αυτής της αρχής στο πλέον κατάλληλο επίπεδο·

Τίτλοι χρηματαγοράς

4.   καλεί την Επιτροπή να παρατείνει την περίοδο διακανονισμού για τους τίτλους χρηματαγοράς που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην χρηματαγορά από ένα έτος σε επακριβώς προσδιορισμένο μέγιστο χρονικό διάστημα 397 ημερών, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα οι τίτλοι χρηματαγοράς να έχουν είτε μέγιστη διάρκεια 397 ημερών κατά την έκδοσή τους είτε εναπομένουσα μέγιστη διάρκεια 397 ημερών ή η απόδοσή τους να προσαρμόζεται τακτικά και τουλάχιστον μια φορά κάθε 397 ημέρες, ανάλογα με την κατάσταση της χρηματαγοράς· σημειώνει εν προκειμένω ότι με αυτήν την τροποποίηση όχι μόνο λαμβάνεται υπόψη η οδηγία 2004/39/ΕΚ(7), αλλά επιπλέον παρέχεται δυνατότητα σύγκρισης με τους κανόνες της αμερικανικής επιτροπής τίτλων SEC·

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

5.   λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι στην οδηγία ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ δεν διευκρινίζεται σε καμία διάταξη εάν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες επιτρέπεται να βασίζονται σε επιλέξιμες ή και σε μη επιλέξιμες επενδύσεις και ότι στο άρθρο 9 του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας οι δύο κατηγορίες ορίζονται, σε περίπτωση που πληρούνται όλα τα κριτήρια διαφοροποίησης του άρθρου 22α, παράγραφος 1 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, ως επιλέξιμες επενδύσεις·

6.   επισημαίνει ότι το άρθρο 9 του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας έχει στόχο να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αυξήσουν (από 20% σε 35%) το επενδυτικό όριο για τις ρυθμιζόμενες αγορές, στις οποίες κυριαρχούν αισθητά συγκεκριμένοι τίτλοι χρηματαγοράς και κινητές αξίες· φρονεί ότι τούτο σημαίνει ότι το άρθρο 9 του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στο άρθρο 22α παράγραφος 1, αλλά και στο άρθρο 22α, παράγραφος 2 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ·

7.   αντιλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο (iii) του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας, οι επενδύσεις σε δείκτες που αποτελούνται από επενδύσεις άλλες από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 19, παράγραφος 1 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ θα επιτρέπονται· επισημαίνει εντούτοις, συναφώς, ότι το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο (iii) του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας δεν καλύπτει επαρκώς ορισμένους από αυτούς τους δείκτες διότι το άρθρο 22α, παράγραφος 1, της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ στο οποίο παραπέμπει ορίζει περιορισμούς μόνο όσον αφορά τους εκδότες μετοχών ή ομολογιών του αυτού εκδότη και δεν καλύπτει δείκτες των οποίων η διαφοροποίηση δεν εξαρτάται από την κατηγορία του εκδότη, όπως είναι οι δείκτες εμπορευμάτων, όπου η διαφοροποίηση εξαρτάται από την κατηγορία του εμπορεύματος· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο (iii) του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας κατά τρόπο ώστε, αν ένας δείκτης καλύπτεται επαρκώς από το σύστημα διαχείρισης κινδύνου του ΟΣΕΚΑ, τότε θα μπορεί να θεωρείται επαρκώς διαφοροποιημένος·

Χρεόγραφα καλυπτόμενα από στοιχεία ενεργητικού

8.   φρονεί ότι θα ήταν σκόπιμο να επιτραπούν ως επιλέξιμες επενδύσεις όχι μόνο τα καλυπτόμενα από στοιχεία ενεργητικού χρεόγραφα δύο βαθμίδων (asset backed commercial papers) και ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να επιτρέψει, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο η), τέταρτη περίπτωση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ και άλλα καλυπτόμενα από στοιχεία ενεργητικού χρεόγραφα ως επενδύσεις για τους ΟΣΕΚΑ·

o
o   o

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών.

(1) ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3.
(2) CESR/06-005.
(3) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/512/EC (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(4) SPEECH/02/44.
(5) ΕΕ C 284 E, 21.11.2002, σ. 115.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0181.
(7) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1).


Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007
PDF 295kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για το διάστημα 2006-2007 (2006/2252(INI))
P6_TA(2006)0568A6-0436/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για το διάστημα 2006-2007 (COM(2006)0649),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης της 21ης-22ας Ιουνίου 1993 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης της 15ης-16ης Δεκεμβρίου 1995, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου της 12ης-13ης Δεκεμβρίου 1997, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 και των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων των Βρυξελλών της 16ης-17ης Δεκεμβρίου 2004, της 16ης-17ης Ιουνίου 2005 και της 15ης-16ης Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 2005(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την περίοδο προβληματισμού(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0436/2006),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολιτικό σχέδιο βασιζόμενο σε κοινές αξίες και σε από κοινού επιδιωκόμενους στόχους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εξελιχθεί σε πολιτική ένωση δημοκρατιών, η οποία είναι προσηλωμένη στα δημοκρατικά πρότυπα και στην ανάπτυξη ζωντανής δημοκρατικής κουλτούρας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνητρο που παρέχει η προοπτική ένταξης στην ΕΕ έχει συμβάλει αναντίρρητα στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, την εδραίωση της δημοκρατίας, τη βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αύξηση της σταθερότητας στις γειτονικές χώρες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 επιβεβαίωσε τη δέσμευση για την πλήρη εφαρμογή της ατζέντας της Θεσσαλονίκης και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 15ης-16ης Ιουνίου 2006 επιβεβαίωσε την πρόθεση να τηρηθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Τουρκία και Κροατία, χώρες με τις οποίες διεξάγονται επί του παρόντος ενταξιακές διαπραγματεύσεις, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας/FYROM, ως υποψήφιας χώρας, και χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ως δυνάμει υποψήφιων) ως προς τη διεύρυνση, ενώ τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι η Ένωση "είναι ικανή να λειτουργήσει πολιτικά, δημοσιονομικά και θεσμικά όσο διευρύνεται'·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να ενεργεί με βάση την αναπότρεπτη προσήλωσή της στη δημοκρατία και τη γνώση ότι η δημοκρατία λειτουργεί μόνον εάν ο δήμος - ήτοι οι πολίτες της Ευρώπης - αναγνωρίζει και στηρίζει τη διεύρυνσή της μέσω της ένταξης νέων κρατών μελών και των πολιτών τους,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και με τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της διαδικασίας διεύρυνσης και, ως εκ τούτου, να αυξήσει τη συναίνεση της κοινής γνώμης επ" αυτού του ζητήματος,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση θα πρέπει –όπως ορίζεται στη Συνθήκη– να συμβάλλει στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην επίτευξη ακόμη στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης, αλλά να μην υπονομεύει την πολιτική φύση του σχεδίου αυτού, ενώ θα πρέπει επίσης να προωθεί την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευημερία στην Ευρώπη,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, η ικανότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση του μέλλοντος της Ένωσης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης, της 21ης και 22ας Ιουνίου 1993, θεωρούσε σημαντικό στοιχείο την ικανότητα της Ένωσης να δέχεται νέα μέλη, διατηρώντας παράλληλα την ορμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν με θάρρος τους θεσμικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που περιλαμβάνονται στην ικανότητα της Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προϋποθέτει εις βάθος ανάλυση των επιπτώσεων που ενδεχομένως συνεπάγεται η αύξηση του αριθμού των μελών της Ένωσης για τις πολιτικές συνοχής της και για τα οικονομικά της,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα ολοκλήρωσης είναι εξελικτική έννοια η οποία θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά ενόψει νέων περιστάσεων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα και, συνεπώς, δεν πρέπει να συγχέεται με την αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη για τον αντίκτυπο μελλοντικών διευρύνσεων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης δεν αποτελεί νέο κριτήριο για τις υποψήφιες χώρες αλλά προϋπόθεση για την επιτυχία της διεύρυνσης και την εμβάθυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για τη βελτίωση της "ικανότητας ολοκλήρωσής" της εναπόκειται στην Ένωση και όχι στις υποψήφιες χώρες,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό ένταξη και οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συμμορφούνται με τα κριτήρια ένταξης που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης (κριτήρια της Κοπεγχάγης) και με όλες τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες και τις διμερείς συμφωνίες,

1.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι προηγούμενες διευρύνσεις ήταν επιτυχείς, ενδυνάμωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση τονώνοντας την οικονομική της ανάπτυξη, ενισχύοντας τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή και προωθώντας την ανάπτυξη νέων πολιτικών της ΕΕ, και προώθησαν τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία στην Ευρώπη· τονίζει ότι η διεύρυνση αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα της εξωτερικής πολιτικής και των πολιτικών της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων· υπενθυμίζει ότι η επιτυχία αυτή βασίστηκε στην ευρεία υποστήριξη της οποίας έτυχαν οι προηγούμενες διευρύνσεις, ως εκπλήρωση της αρχικής αποστολής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να επανενώσει την ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τις πολιτικές διαιρέσεις του 20ού αιώνα·

2.   σημειώνει, ωστόσο, ότι μπορούν να αντληθούν διδάγματα από την προηγούμενη πείρα, και ιδίως από την ανάγκη κάθε υποψήφια χώρα να κρίνεται σύμφωνα με τη δική της αξία και η διαπραγμάτευση για την ένταξή της να γίνεται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα βασιζόμενο στην πραγματική τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, καθώς και την ανάγκη να αποφευχθεί ο ορισμός ημερομηνίας της τελικής ένταξης υπερβολικά νωρίς·

3.   πιστεύει ότι τα διδάγματα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν, προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας διεύρυνσης·

4.   θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι των χωρών που έχουν ήδη προοπτικές ένταξης, υπό τον όρο ότι οι χώρες αυτές πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά· υπογραμμίζει ότι η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις συγκεκριμένες χώρες προκειμένου να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους·

5.   συμφωνεί ότι η παγιοποίηση, η υπαγωγή σε όρους και η επικοινωνία αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής διεύρυνσης της ΕΕ· θεωρεί ότι κάθε περαιτέρω δέσμευση για διεύρυνση θα απαιτεί περισσότερο εμπεριστατωμένο έλεγχο από ό,τι στο παρελθόν όσον αφορά το ζήτημα της ικανότητας ολοκλήρωσης της Ένωσης, τόσο από θεσμική όσο και από οικονομική και πολιτική σκοπιά·

6.   εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του που η Επιτροπή αδυνατεί να παράσχει επαρκώς εμπεριστατωμένη ανάλυση των ζητημάτων που χρήζουν επίλυσης προκειμένου η Ένωση να είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω διευρύνσεις·

7.   θεωρεί ότι η "Ειδική έκθεση σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ να εντάξει νέα μέλη" στο Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης, αποτελεί ανεπαρκή απάντηση στο αίτημα του Κοινοβουλίου που περιέχεται στην παράγραφο 5 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 16ης Μαρτίου 2006, να υποβληθεί "έκθεση... η οποία να παραθέτει τις αρχές που στηρίζουν την έννοια αυτή'·

8.   εκφράζει την άποψη ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης βασίζεται κυρίως σε τρεις πυλώνες, ήτοι στα θεσμικά της όργανα και τη νομιμότητα και την ικανότητά τους να ενεργούν και να λαμβάνουν αποφάσεις δημοκρατικά και αποτελεσματικά βάσει νέων συνθηκών, στους χρηματοδοτικούς της πόρους και τη συνολική τους συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και στην ικανότητα μιας διευρυμένης Ένωσης να επιδιώκει τους πολιτικούς στόχους της·

9.   υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για τη βελτίωση της ικανότητας ολοκλήρωσής της εναπόκειται επομένως στην Ένωση και όχι στις υποψήφιες χώρες·

10.   πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να αναμένει από τους πολίτες της να υιοθετήσουν θετική στάση έναντι της διεύρυνσης μόνον εάν δουν μια Ευρώπη που επιτυγχάνει αποτελέσματα· τονίζει, συνεπώς, ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης δεν πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα από την ικανότητα δράσης της ΕΕ· θεωρεί ότι η διεύρυνση θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της Ατζέντας Πολιτών της Ένωσης και γίνει δεόντως γνωστό στο ευρύ κοινό·

11.   θεωρεί ότι η πραγματική λειτουργία της Ένωσης έγκειται στην ανεπιφύλακτη προσχώρηση όλων των μελών της στις οικουμενικές αξίες στις οποίες εδράζεται η ΕΕ ως πολιτικό σχέδιο: τα αναπαλλοτρίωτα και απαραβίαστα δικαιώματα του ανθρώπου, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και το κράτος δικαίου, που συνιστούν την ευρωπαϊκή ταυτότητα·

12.   πιστεύει ότι, εάν δεν διασφαλισθεί ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης της ΕΕ συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα της διεύρυνσής της, τούτο θα αποδυνάμωνε την Ένωση εσωτερικά και εξωτερικά και θα μείωνε τα οφέλη όλων των μελών της από την αύξηση του συνολικού αριθμού μελών, κάτι που δεν θα αντισταθμιζόταν από το αυξημένο εξωτερικό μέγεθος·

13.   επικρίνει την Επιτροπή για τον επιφανειακό τρόπο αντιμετώπισης των θεσμικών πτυχών, και παραπέμπει στο ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη(4)·

14.   υπενθυμίζει όσα ανέφερε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 και επαναβεβαιώνει ότι, ύστερα από την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η Συνθήκη της Νίκαιας δεν παρέχει πλέον την κατάλληλη βάση για μελλοντικές διευρύνσεις·

15.   ζητεί, κατά συνέπεια, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ολοκληρώσουν τη συνταγματική διαδικασία πριν τα τέλη του 2008, όπως όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του Ιουνίου 2006, προκειμένου η Ένωση να μπορεί να εργάζεται πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο δημοκρατικά, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω διευρύνσεις·

16.   υπενθυμίζει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το καθήκον τους να περατώσουν τη διαδικασία αυτή πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, ώστε να αποφευχθεί καθυστέρηση στις τρέχουσες ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

17.   τονίζει ότι η πλήρης θεσμική αναθεώρηση της Ένωσης αποτελεί ανάγκη καθαυτή, ανεξαρτήτως των περαιτέρω διευρύνσεων, και ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί ένθερμα και έγκαιρα·

18.   επιβεβαιώνει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν ανάλογα με την αξία και τα επιτεύγματα κάθε διαπραγματευόμενου εταίρου·

19.   χαιρετίζει και στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να βελτιώσει την ποιότητα της διαδικασίας ένταξης υιοθετώντας προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο σε δείκτες αναφοράς καθώς και στη διαφάνεια, και διεξάγοντας συστηματικά αξιολογήσεις αντικτύπου στους βασικούς τομείς πολιτικής και σε καίρια στάδια της διαδικασίας·

20.   εκφράζει την άποψη ότι η προγραμματισμένη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2008/2009 πρέπει να λάβει υπόψη τη μελλοντική ολοκλήρωση των σημερινών υποψηφίων και προ-υποψήφιων χωρών·

21.   επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει εμπεριστατωμένα τις οικονομικές επιπτώσεις των περαιτέρω διευρύνσεων, και καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε σαφείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις των δημοσιονομικών συνεπειών πριν από κάθε μελλοντική προσχώρηση·

22.   επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω συζήτηση αφορά δύσκολα θέματα που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στις κοινές πολιτικές της Ένωσης, περιλαμβανομένων των πολιτικών της για τη συνοχή·

23.   εκφράζει την άποψη ότι οι οικονομικές συνέπειες των περαιτέρω διευρύνσεων, η πολυπλοκότητα των οποίων έχει αναγνωριστεί εμμέσως από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όταν αρνήθηκαν να τις λάβουν υπόψη στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013, πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως· καλεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο ECOFIN να πραγματοποιήσουν κοινή συζήτηση επί του θέματος·

24.   τονίζει ότι θα πρέπει να δίνεται υψηλότερη προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του κράτους δικαίου, από αυτήν που δινόταν έως σήμερα κατά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη, και ότι πρέπει να θεσπιστεί άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών των κριτηρίων και της έναρξης και της συνολικής προόδου των διαπραγματεύσεων·

25.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εισαγωγή, στο τρέχον διαπραγματευτικό πλαίσιο, ενός κεφαλαίου για τα δικαστικά και θεμελιώδη δικαιώματα που καλύπτει τα πολιτικά θέματα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την πρόοδο που συντελείται στους καίριους αυτούς τομείς·

26.   είναι της γνώμης ότι σε προηγούμενες διευρύνσεις δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στην πρόοδο στους τομείς της δικαιοσύνης, της διαφθοράς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατά τα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων· ζητεί να αναλάβει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές πτυχές της, και καλεί το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο και να εκδίδει σαφείς και δεόντως αιτιολογημένες συστάσεις προς τις υποψήφιες χώρες αντί να επισημαίνει απλώς την τεχνική πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

27.   υπενθυμίζει τις σαφείς προοπτικές ένταξης στην ΕΕ, τις οποίες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 προσέφερε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· παραμένει απολύτως προσηλωμένο στις προοπτικές αυτές οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν, προκειμένου να εδραιωθούν η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή· υπενθυμίζει στις εν λόγω χώρες ότι θα αξιολογηθούν καθεμιά με βάση την αξία της, αξιολόγηση η οποία θα καθορίσει το ρυθμό ένταξής τους στην ΕΕ·

28.   χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2006 να εγκρίνει τις διαπραγματευτικές εντολές για τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίου και τις συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ως πρώτο βήμα για την προώθηση των άμεσων επαφών μεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι ο στόχος είναι η κυκλοφορία χωρίς θεώρηση διαβατηρίου·

29.   χαιρετίζει τη συνεχή πρόοδο που σημειώνει η Κροατία, η οποία είναι υποψήφια χώρα, προς την κατεύθυνση της ένταξής της στην ΕΕ και καλεί τους διαπραγματευτές και των δύο μερών να διατηρήσουν το ρυθμό που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις αυτές, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωσή τους·

30.   σημειώνει την Έκθεση Προόδου του 2006 για την Τουρκία που συνέταξε η Επιτροπή, η οποία αναφέρει μεν ότι συνεχίζονται οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, αλλά επισημαίνει ότι ο ρυθμός τους έχει επιβραδυνθεί και επιβεβαιώνει τις αδυναμίες της διαδικασίας μεταρρύθμισης, οι οποίες αναφέρονται ήδη στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη εμμένει ότι στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνεται και η κύρωση και πλήρης εφαρμογή, από την Τουρκία, του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου το οποίο επεκτείνει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας στα δέκα νέα κράτη μέλη και υπεγράφη από την Τουρκία τον Ιούλιο του 2005, σύμφωνα με τη Δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005·

31.   τονίζει ότι η άρνηση της Τουρκίας να τηρήσει πλήρως τους όρους του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ομαλή πορεία των διαπραγματεύσεων για την ένταξη· επισημαίνει ότι η απόφαση του Συμβουλίου να μην ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για οκτώ σημαντικά κεφάλαια που αφορούν τομείς πολιτικής σχετικά με τους περιορισμούς της Τουρκίας ως προς την Κυπριακή Δημοκρατία και να μην κλείσουν προσωρινά κανένα κεφάλαιο, αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της στάσης της Τουρκίας στο θέμα αυτό· παροτρύνει την Τουρκία να συνεργαστεί εποικοδομητικά για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου το συντομότερο δυνατόν· χαιρετίζει, συναφώς, την πρόσκληση προς την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς τα ζητήματα που περιέχονται στην δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005

32.   εκφράζει τη γνήσια δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες της Φινλανδικής Προεδρίας να εξεύρει λύση στο υφιστάμενο αδιέξοδο ως προς την πλήρη εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, αφενός, και την περαιτέρω ελάφρυνση της απομόνωσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε στενή συνεργασία με νέες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου, ήταν ανεπιτυχείς· καλεί τη Γερμανική Προεδρία να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές με αποφασιστικότητα·

33.   εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προετοιμασμένη να υιοθετήσει ένα χρονοδιάγραμμα για να εξασφαλίσει την επίτευξη των ως άνω στόχων σε εύλογο χρονικό διάστημα·

34.   ζητεί από το Συμβούλιο να αναλάβει νέες δεσμεύσεις μόνο βάσει εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των θεσμικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών τους· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παρέχει ολοκληρωμένες εκτιμήσεις των επιπτώσεων κάθε φορά που εξετάζει νέες αιτήσεις προσχώρησης και όταν υποβάλλει τις συστάσεις της για την έναρξη και τη λήξη των διαπραγματεύσεων·

35.   υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη, όταν το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει τα κριτήρια για το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο κάθε κεφαλαίου, τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν με ισόρροπο τρόπο έναντι όλων των υπό ένταξη χωρών·

36.   πιστεύει ότι το δικαίωμα σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας αλλά και πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη·

37.   σημειώνει ότι, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να διεξάγει, και να αρχίζει, διαπραγματεύσεις με τις βαλκανικές χώρες, η αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς και των περιφερειακών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, θα καθίσταται ολοένα σημαντικότερο στοιχείο της πορείας προς την ένταξη· συνιστά, κατά συνέπεια, με έμφαση την ενίσχυση και τον αναπροσανατολισμό των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων διεύρυνσης, τα οποία θα πρέπει κατά πρώτη προτεραιότητα να αποβλέπουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του δικαστικού μηχανισμού, την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας·

38.   υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών ότι είναι ευθύνη τους να ενημερώνουν επαρκώς την κοινή γνώμη για τα οφέλη των προηγούμενων διευρύνσεων και τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι περαιτέρω διευρύνσεις και να γνωστοποιούν τους λόγους για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, ομόφωνα, καθ" όλη τη διαδικασία της ένταξης·

39.   καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εργασθεί με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να ενημερώσει πιο αποτελεσματικά την κοινή γνώμη για το χρονοδιάγραμμα της διεύρυνσης, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας·

40.   χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής να δημοσιοποιούνται οι εκθέσεις παρακολούθησης, οι δείκτες αναφοράς για το άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων και η τελική κοινή θέση της ΕΕ·

41.   ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ακριβέστερο ορισμό της "ενισχυμένης Πολιτικής Γειτονίας" και να καθορίσει λεπτομερώς τι θα περιλαμβάνει αυτός ο τύπος σχέσης·

42.   επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που επί του παρόντος δεν έχουν προοπτικές προσχώρησης, προτάσεις για στενή διμερή ή πολυμερή σχέση με την ΕΕ, η οποία να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους· τονίζει ότι εναπόκειται σε όλες τις χώρες με αναγνωρισμένες προοπτικές προσχώρησης να αποφασίσουν εάν θέλουν να ενταχθούν ή όχι σε αυτό το πολυμερές πλαίσιο ως ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη προσχώρηση·

43.   καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη σύσταση, ως μέρος μιας ενισχυμένης Στρατηγικής Γειτονίας, μιας Κοινότητας ΕΕ-Μαύρης Θάλασσας, και επιπρόσθετα στις στρατηγικές που αφορούν τις σχέσεις με άλλες χώρες, μια συνολική περιφερειακή πολική της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έτσι ώστε να οικοδομηθούν ισχυρότερες διμερείς ή πολυμερείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και όλων των χωρών της Πολιτικής Γειτονίας της περιοχής αυτής, ιδίως σε ό,τι αφορά το ελεύθερο εμπόριο, όπως συμβαίνει με την Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, τις επενδύσεις, την ενεργειακή ασφάλεια και τη μεταναστευτική πολιτική·

44.   εκφράζει την άποψη ότι οι ανωτέρω επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δυνατοτήτων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματική και ελκυστική επιλογή η οποία, χωρίς να αποκλείει την πλήρη ένταξη, θα παρείχε στις χώρες-εταίρους σταθερή μακροπρόθεσμη προοπτική θεσμοθετημένων σχέσεων με την ΕΕ και θα προσέφερε το αναγκαίο κίνητρο για να προωθηθούν οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στις εν λόγω χώρες·

45.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν, στο πλαίσιο αυτό, τη διαμόρφωση της κοινοτικής βοήθειας υπό το πρίσμα της προόδου που συντελείται από τις χώρες δικαιούχους σχετικά με την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή τους·

46.   υπογραμμίζει ότι, αν και η Ρωσία δεν είναι ούτε υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα ούτε συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, οι σχέσεις με τον μεγαλύτερο γείτονα της ΕΕ παραμένουν ωστόσο ζωτικές στο πλαίσιο κάθε μελλοντικής στρατηγικής διεύρυνσης της ΕΕ· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει όλες τις προσπάθειες για την ανάπτυξη ενιαίας και ευρείας εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία, η οποία θα περιλαμβάνει το εμπόριο και την ενέργεια αλλά, κυρίως, όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό·

47.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, των υπό ένταξη χωρών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0381.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0096.
(3) ΕΕ C 287, 24.11.2006, σ. 306.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0569.


Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη
PDF 357kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (2006/2226 (INI))
P6_TA(2006)0569A6-0393/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 1993 στην Κοπεγχάγη, τον Δεκέμβριο του 1997 στην Μαδρίτη, τον Δεκέμβριο του 1997 στο Λουξεμβούργο, τον Ιούνιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη και τον Δεκέμβριο 2004, τον Ιούνιο του 2005 και τον Ιούνιο του 2006 στις Βρυξέλλες,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 2005 (COM(2005)0561),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία(2),

–   έχοντας υπόψη τα πλαίσια διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και την Κροατία που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την περίοδο προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της συζήτησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 2005(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τα επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού και την ανάλυση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0393/2006), λαμβάνοντας υπόψη ότι

A.   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 έθεσε σαφή ευρωπαϊκή προοπτική στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με τελικό στόχο την προσχώρηση στην Ένωση (ατζέντα της Θεσσαλονίκης),

B.   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του για την πλήρη υλοποίηση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να τιμήσει τις υφιστάμενες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν έναντι των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Τουρκία και Κροατία, χώρες με τις οποίες έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας/FYROM, ως υποψήφια χώρα, και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ως πιθανές υποψήφιες) όσον αφορά τη διεύρυνση, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Ένωση "θα είναι ικανή να λειτουργεί πολιτικά, δημοσιονομικά και θεσμικά καθώς θα διευρύνεται",

Γ.   το Συμβούλιο ξεκίνησε επίσημα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και την Κροατία στις 3 Οκτωβρίου 2005,

Δ.   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 χορήγησε καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM),

E.   η συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αποτελεί από το 1993 τη βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ και θα πρέπει να συνεχίσει να την αποτελεί και ενόψει μελλοντικών προσχωρήσεων,

ΣΤ.   τα κριτήρια της Κοπεγχάγης επίσης αναφέρουν ως σημαντικό ζήτημα την "ικανότητα της Ένωσης να απορροφήσει νέα μέλη, χωρίς να επιβραδυνθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση",

Ζ.   η θεσμική ικανότητα της Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη συζητείται ολοένα και περισσότερο σε σχέση με τις διευρύνσεις που θα ακολουθήσουν την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

H.   στο προαναφερόμενο ψήφισμά του σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής του 2005 για τη διεύρυνση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως το τέλος του 2006, η οποία να παραθέτει τις αρχές που στηρίζουν την ικανότητα απορρόφησης της Ένωσης,

Θ.   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 αποφάσισε ότι "ο ρυθμός των διευρύνσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απορροφητική ικανότητα της Ένωσης" και αποφάσισε να διεξαγάγει συζήτηση τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους "για όλες τις πτυχές των επόμενων διευρύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας της Ένωσης να απορροφά νέα μέλη, καθώς και για περαιτέρω τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας διεύρυνσης βάσει της θετικής εμπειρίας που έχει αποκομισθεί μέχρι τούδε", με βάση έκθεση "σχετικά με όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την απορροφητική ικανότητα της Ένωσης" που θα υποβληθεί από την Επιτροπή παράλληλα με την ετήσια έκθεσή της για τη διεύρυνση και την προενταξιακή διαδικασία,

Ι.   σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτή η έκθεση θα πρέπει "επίσης να καλύπτει το ζήτημα των σημερινών και μελλοντικών αντιλήψεων των πολιτών για τη διεύρυνση, θα πρέπει δε να συνυπολογίζει την ανάγκη να εξηγηθεί επαρκώς η διαδικασία διεύρυνσης στο κοινό της Ένωσης",

ΙΑ.   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004 στις Βρυξέλλες δήλωσε ότι "οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις προσχώρησης με υποψήφια κράτη, η προσχώρηση των οποίων θα μπορούσε να έχει ουσιώδεις δημοσιονομικές συνέπειες, μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο μετά τον καθορισμό του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο από το 2014 και μετά μαζί με τις ενδεχόμενες συνακόλουθες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις",

ΙΒ.   η έννοια της ικανότητας ολοκλήρωσης ενέχει την πρόκληση προσαρμογής της ΕΕ ώστε να δεχτεί τα νέα της μέλη· η εν λόγω πρόκληση δεν έχει αντιμετωπιστεί, ιδίως μετά την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, εφόσον η συνθήκη αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει αποτελεσματικά και δημοκρατικά, λαμβάνοντας υπόψη την πρόκληση που συνεπάγονται οι οικονομικοί πόροι,

ΙΓ.   διεξάγεται τακτικά συζήτηση σχετικά με την αποκαλούμενη "ικανότητα απορρόφησης" της Ένωσης στο πλαίσιο μελλοντικών διευρύνσεων,

ΙΔ.   ο Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι πιστεύει ότι πριν από κάθε μελλοντική διεύρυνση θα πρέπει να προηγηθεί μια θεσμική συμφωνία και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η θεσμική συμφωνία, όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006, μπορεί να επιτευχθεί έως το τέλος του 2008, επιτρέποντας έτσι στην Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της έναντι των διαπραγματευόμενων χωρών και αυτών στις οποίες έχει προσφέρει την προοπτική ένταξης,

ΙΕ.   μια θεσμική διευθέτηση αυτού του είδους απαιτείται πρώτα και κύρια για τη διατήρηση της δυναμικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως δήλωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης του 1993,

1.   επισημαίνει ότι οι διευρύνσεις έτειναν να ενισχύσουν την Ένωση, να προωθήσουν την οικονομική της ανάπτυξη, να ενισχύσουν τον ρόλο της στον κόσμο και να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη νέων κοινοτικών πολιτικών·

2.   υπενθυμίζει ότι η έννοια της "ικανότητας απορρόφησης" πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση το 1993, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης αναγνώρισε ότι, παράλληλα με τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες χώρες προκειμένου να προσχωρήσουν στην Ένωση, η "ικανότητα της Ένωσης να απορροφήσει νέα μέλη, χωρίς να επιβραδυνθεί η δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης" επίσης αποτελεί "σημαντικό θέμα που αφορά τόσο την Ένωση όσο και τις υποψήφιες χώρες'·

3.   υπενθυμίζει ότι, παρόλο που κάθε διεύρυνση της Ένωσης επέφερε αλλαγές στο θεσμικό, πολιτικό και δημοσιονομικό της πλαίσιο, οι εν λόγω αλλαγές δεν ήταν επαρκείς ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης·

4.   κρίνει ότι ο όρος "ικανότητα απορρόφησης" δεν αποδίδει επαρκώς την ιδέα που έχει στόχο να εκφράσει, δεδομένου ότι η ΕΕ με κανέναν τρόπο δεν απορροφά τα μέλη της, και ως εκ τούτου προτείνει η έκφραση να αλλάξει σε "ικανότητα ένταξης", όρος που αντανακλά καλύτερα τη φύση της ιδιότητας μέλους της ΕΕ·

5.   τονίζει ότι η "ικανότητα ένταξης" δεν αποτελεί νέο κριτήριο προς εφαρμογή στις υποψήφιες χώρες αλλά προϋπόθεση για την επιτυχία της διεύρυνσης και για την εμβάθυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· η ευθύνη για τη βελτίωση της "ικανότητας ένταξης" βαρύνει την Ένωση και όχι τις υποψήφιες χώρες·

6.   θεωρεί ότι η έννοια της "ικανότητας ένταξης" υπονοεί ότι

   - τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούν να λειτουργούν σωστά και να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και δημοκρατικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες τους,
   - οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης θα είναι αρκετοί για την επαρκή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της,
   - η Ένωση θα μπορεί να αναπτύσσει με επιτυχία τις πολιτικές της και να επιτυγχάνει τους στόχους της προκειμένου να ακολουθεί το πολιτικό της πρόγραμμα·

7.   θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλίσει την ικανότητα ένταξής της, η Ένωση πρέπει να αποφασίσει σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και την ουσία των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιήσει πριν από οποιαδήποτε μελλοντική προσχώρηση· η σχετική αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργηθεί σε όλα τα βασικά στάδια της διαδικασίας διεύρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των νέων κρατών μελών στις θεσμικές και δημοσιονομικές της ικανότητες, καθώς και στις ικανότητες λήψης αποφάσεων·

8.   αναγνωρίζει ότι η Ένωση είναι σήμερα αντιμέτωπη με δυσκολίες να τιμήσει τις δεσμεύσεις της προς τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι η τρέχουσα διάρθρωσή της θεσμικά, δημοσιονομικά και όσον αφορά τις πολιτικές της δεν είναι κατάλληλη για επόμενες διευρύνσεις και πρέπει να βελτιωθεί·

Θεσμικές πτυχές της ικανότητας ένταξης

9.   τονίζει ότι, πριν από κάθε μελλοντική διεύρυνση είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να είναι σε θέση να εργασθεί πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικότητα· υπ' αυτό το πρίσμα, κάθε επόμενη διεύρυνση θα προϋποθέτει τις εξής θεσμικές μεταρρυθμίσεις:

   α) την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, που θα ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου·
   β) μια ουσιαστική επέκταση των ζητημάτων για τα οποία απαιτείται ειδική πλειοψηφία·
   γ) μια ουσιαστική διεύρυνση της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο, σε δημοσιονομικά και νομοθετικά ζητήματα·
   δ) τροποποίηση του συστήματος της εκ περιτροπής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο·
   ε) τη δημιουργία της θέσης υπουργού Εξωτερικών·
   στ) περαιτέρω τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής πέρα των όσων ορίζονται από τη Συνθήκη της Νίκαιας·
   ζ) ενίσχυση του ρόλου του/της Προέδρου της Επιτροπής και ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμότητάς του/της μέσω της εκλογής του/της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   η) επέκταση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   θ) τη θέσπιση μηχανισμών για τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο της δράσης της Ένωσης·
   ι) τη βελτίωση των διατάξεων ευελιξίας ως απάντηση στην ολοένα και αυξανόμενη πιθανότητα να μην είναι διατεθειμένα ή ικανά όλα τα κράτη μέλη να προχωρήσουν με ορισμένες πολιτικές ταυτόχρονα·
   ια) μεταρρύθμιση της διαδικασίας τροποποίησης των Συνθηκών, προκειμένου να απλοποιηθεί, να καταστεί πιο αποτελεσματική και να βελτιωθεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας και η διαφάνεια αυτής·
   ιβ) κατάργηση της "δομής των πυλώνων" και αντικατάσταση αυτής από μία και μοναδική οντότητα με ενιαία διάρθρωση και νομική προσωπικότητα·
   ιγ) την υιοθέτηση ρήτρας που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση·
   ιδ) έναν σαφή ορισμό των αξιών στις οποίες στηρίζεται η Ένωση, καθώς και των στόχων αυτής·
   ιε) έναν σαφή ορισμό των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των αρχών που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της με τα κράτη μέλη·
   ( ιστ) ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης, συγκεκριμένα μέσω του δημόσιου ελέγχου των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου, όταν δρα ως σκέλος της νομοθετικής αρχής·
   ιζ) έναν σαφή ορισμό και μια απλοποίηση των μέσων με τα οποία η Ένωση ασκεί τις αρμοδιότητές της·
  

τονίζει ότι όλες αυτές οι τροποποιήσεις περιέχονται ήδη στην Συνταγματική Συνθήκη, και ότι η έναρξη της ισχύος τους θα επέτρεπε τη σωστή λειτουργία μιας διευρυμένης Ένωσης και θα εξασφάλιζε την ικανότητά της να λαμβάνει αποφάσεις αποτελεσματικά και δημοκρατικά·

Άλλες συναφείς πτυχές της ικανότητας ένταξης

10.   επισημαίνει ότι, πέραν των απαραίτητων θεσμικών μεταρρυθμίσεων, οι επόμενες διευρύνσεις της Ένωσης θα προϋποθέτουν τροποποιήσεις και άλλων σημαντικών πτ