Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg
Európska chemická agentúra ***II
 Zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS o nebezpečných látkach (REACH) ***II
 Zaradenie bulharského a rumunského jazyka medzi jazyky konania Súdneho dvora *
 Zaradenie bulharského a rumunského jazyka medzi jazyky konania Súdu prvého stupňa *
 Európsky rok medzikultúrneho dialógu (2008) ***II
 Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev *
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2006
 Koordinácia určitých predpisov členských štátov týkajúcich sa televízneho vysielania ***I
 Zriadenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii ***I
 Homologizácia motorových vozidiel so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách vozidiel ***I
 Finančné príspevky do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) *
 Odvetvie banánov *
 Úprava DPH na služby rozhlasového a televízneho vysielania a na iné služby *
 Legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2007
 Samit EÚ – Rusko
 Vykonávanie smernice 85/611/EHS, PKIPCP III
 Stratégia rozšírenia a hlavné výzvy 2006 - 2007
 Inštitucionálne aspekty schopnosti EÚ integrovať nové členské štáty

Európska chemická agentúra ***II
PDF 4303kWORD 4866k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (7524/8/2006 – C6-0267/2006 –2003/0256(COD))
P6_TA(2006)0552A6-0352/2006

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (7524/8/2006 – C6-0267/2006)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2003)0644)(3),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín do druhého čítania (A6-0352/2006),

–   so zreteľom na vyhlásenia Komisie, ktoré sú priložené k tomuto legislatívnemu uzneseniu a budú uverejnené v úradnom vestníku spolu s legislatívnym aktom,

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

P6_TC2-COD(2003)0256

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 12. decembra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Keďže medzi Európskym parlamentom a Radou bola dosiahnutá dohoda. pozícia Európskeho parlamentu v druhom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. 1907/2006.)

PRÍLOHA

Vyhlásenie Komisie k alternatívnym metódam

Ako súčasť stratégie Spoločenstva podporovať alternatívne metódy testovania je už niekoľko desaťročí prvoradý rozvoj metód, pri ktorých sa využíva počítačová technika, metódy in vitro a ďalších metód, vrátane zdokonalenia súčasných metód. V rokoch 1999 až 2002 (piaty rámcový program) podporovala EÚ 43 výskumných projektov s hodnotou 65 miliónov EUR, z ktorých niektoré stále prebiehajú. V súčasnom rámcovom programe pre výskum (šiesty rámcový program na roky 2003 – 2006) investuje Európska únia viac než 90 miliónov EUR do rozvoja stabilných, účinných metód testovania s vylúčením testovania na zvieratách, ktoré dokážu splniť požiadavky medzinárodnej validácie.

Výskumné činnosti budú v budúcom siedmom rámcovom programe (2007 – 2013) pokračovať prostredníctvom koordinovaných činností týkajúcich sa alternatívnych metód a stratégií súvisiacich s testovaním bezpečnosti so zameraním sa na liečivá (v oblasti zdravia) a priemyselných chemických látok (v oblasti životného prostredia). Zvažuje sa pritom otázka, ktoré metódy by znamenali najväčší prínos pri obmedzovaní testovania na zvieratách v rámci REACH, pri zohľadnení času potrebného na vývoj testov a príslušných lehôt na registráciu v rámci REACH. Siedmy rámcový program v dôsledku toho zahŕňa rozvoj metód, ktoré by mohli priamo podporovať obmedzovanie počtu zvierat používaných pri testovaní v rámci REACH. Zapojenie zainteresovaných strán sa zabezpečuje prostredníctvom iniciatív ako je Európske partnerstvo pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách, ktoré 7. novembra 2005 založili členovia Komisie Potočnik a Verheugen spolu s priemyslom. Účinným spájaním skúseností, odborných znalostí a zdrojov Komisie a v oblasti priemyslu bude spoločné koordinované partnerstvo na úrovni EÚ a vo všetkých sektoroch účinnejšie než nejednotné iniciatívy prevládajúce v tejto oblasti v minulosti.

Validácia alternatívnych metód testovania je pre Komisiu prioritou od roku 1991. Komisia na tento účel založila Európske centrum pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM), osobitnú jednotku v rámci Spoločného výskumného centra s úlohou koordinovať validáciu alternatívnych metód testovania na úrovni Európskej únie a propagovať rozvoj, validáciu a medzinárodné uznanie alternatívnych metód testovania. Komisia bude naďalej legalizovať vhodné metódy a bude posudzovať uplatňovanie legalizovaných metód v právnych predpisoch Spoločenstva. V súčasnosti sa vhodné metódy používajú v kontexte právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa chemických látok s cieľom prispôsobiť prílohu V k smernici 67/548/EHS. Komisia uznáva dôležitosť zaručenia regulačného prijatia týchto metód v čo najkratšom čase a prijala niekoľko legalizovaných alternatívnych metód na testovanie v prílohe V k smernici 67/548/EHS pred ich prípadným prijatím na medzinárodnej úrovni. Komisia pridelí vysokú prioritu na zabezpečenie toho, aby sa nariadenie týkajúce sa testovania v oblasti REACH prijalo v čo najkratšom čase potom, ako budú k dispozícii vhodné legalizované metódy.

Komisia bude naďalej aktívna na medzinárodných fórach, najmä OECD, kde prispieva k rozvoju nových noriem na testy a so zvláštnym zameraním na uvedené novo legalizované metódy.

Regulačný rámec, v ktorom sa využívajú testovacie metódy, je rovnako dôležitý ako osobitné metódy. Obmedzovanie testovania na zvieratách je už od začiatku kľúčovým prvkom pri tvorbe REACH a Komisia dôsledne pracuje na zlepšení tohto aspektu návrhu. Je to zrejmé z hľadiska významných zmien v rámci procesu, ako je pridanie fázy predbežnej registrácie ako výsledok spätnej väzby k Bielej knihe v roku 2001 a prijatie jednotného dátumu predbežnej registrácie podľa návrhu v stanovisku Európskeho parlamentu z prvého čítania a v spoločnej pozícii Rady. Obmedzovanie testovania na zvieratách je zrejmé aj v podrobnom právnom texte, v ktorom sa vyslovuje podpora zoskupovania látok, hodnotenia návrhov na testovanie a koncepcia analógie. Dôležitá práca v oblasti obmedzovania využitia zvierat prebieha v projektoch na vykonávanie nariadenia (RIP) REACH s rozvojom inteligentných stratégií testovania. Komisia sa zaväzuje pokračovať v tejto práci aj po prijatí REACH. Napríklad rozvoj a zachovávanie usmernení a postupov agentúry bude viesť k ďalším príležitostiam pri riešení otázok týkajúcich sa testovania na zvieratách.

Komisia zváži aj podstatné aspekty pri revízii smernice 86/609/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby, ktorými by sa rozvoj, validácia a regulačné prijatie alternatívnych metód v súlade so zásadou "tri R" (replacement, reduction, refinement – náhrada, obmedzovanie, zdokonaľovanie) mohli ďalej podporovať.

Vyhlásenie Komisie k prídavným látkam v tabaku v súvislosti s rokovaniami o REACH a k pozmeňujúcim návrhom Európskeho parlamentu týkajúcim sa prídavných látok v tabaku

Nariadenie REACH sa vzťahuje na chemické zložky tabakových výrobkov rovnako ako akékoľvek iné chemické látky. Bude potrebné, aby sa tieto látky v systéme REACH zaregistrovali s ohľadom na hodnotenie, autorizáciu a obmedzenia podľa systému REACH. Na niektoré účinky týchto látok po spálení by sa malo vzťahovať požadované posudzovanie chemickej bezpečnosti.

Po zavedení systému REACH bude potrebné zhrnúť a zohľadniť informácie dostupné na základe systému REACH vzhľadom na zložky tabakových výrobkov s cieľom lepšie využiť synergie s prebiehajúcou prácou v kontexte smernice 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.

V súvislosti so smernicou 2001/37/ES sa Komisia zaviazala podporovať:

   rozvoj a uplatňovanie zosúladeného formátu správ pre zložky tabaku s cieľom vytvoriť predpoklad na systematické posudzovanie zložiek tabaku. V neskoršej fáze by to mohlo viesť k vytvoreniu európskej databázy zložiek tabaku a ich účinkov;
   posudzovanie testov zameraných na toxikologické a návykové účinky z hľadiska verejného zdravia;
   spoluprácu nezávislých tabakových laboratórií v EÚ s cieľom vytvoriť operačnú základňu na spoločnú analýzu a posudzovanie zložiek tabaku a/alebo dymových emisií členskými štátmi a následné zvažovanie formy prípadného návrhu spoločného zoznamu zložiek.

Komisia:

   sa bude takisto zúčastňovať na procese vypracovania usmernení týkajúcich sa testovania a merania obsahu a emisií tabakových výrobkov v kontexte rámcového dohovoru o kontrole tabaku (FCTC) a
   bude takisto zvažovať spolufinancovanie výskumu zameraného na toxicitu a najmä na návykovosť zložiek tabaku a/alebo dymových emisií v kontexte rámcového programu pre výskum.

Do ďalšej revízie smernice 2001/37/ES, ktorá bude založená na správe o jej vykonávaní plánovanej na konci roka 2007 zváži Komisia ďalší vývoj rámca na posudzovanie zložiek tabaku na základe získaných skúseností hodnotenia vplyvu vzhľadom na rôzne možnosti.

Dôkazné bremeno týkajúce sa účinkov obsahu a emisií tabakových výrobkov na zdravie by mal v plnej miere znášať priemysel, ktorý by mal byť zodpovedný za financovanie, vývoj, validáciu a uskutočňovanie vhodných testov zameraných na toxikológiu a návykovosť. Tento proces musia viesť orgány verejného zdravia, aby sa zaručilo, že všetky vyvinuté metódy sú zamerané na dôsledné riešenie otázok verejného zdravia.

Na základe zásady uvedenej v predchádzajúcom odseku týkajúcej sa úlohy priemyslu pri financovaní testov bude Komisia skúmať konkrétne možnosti zvýšenia primeraných ľudských a finančných zdrojov s cieľom vytvoriť základný pracovný program zameraný na hodnotenie zložiek a dymových emisií na dôsledné posúdenie výsledkov zo zdravotného hľadiska.

Komisia si uvedomuje, že vývoj a validácia metód a hodnotenie zložiek je náročná úloha a bude trvať niekoľko rokov.

(1) Ú. v. EÚ C 276 E, 14.11.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 303.
(3) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS o nebezpečných látkach (REACH) ***II
PDF 200kWORD 35k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) č. .../2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (7525/3/2006 – C6-0268/2006 –2003/0257(COD))
P6_TA(2006)0553A6-0345/2006

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (7525/3/2006 – C6-0268/2006)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2003)0644)(3),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0345/2006),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 276 E, 14.11.2006, s. 252.
(2) Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 440.
(3) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Zaradenie bulharského a rumunského jazyka medzi jazyky konania Súdneho dvora *
PDF 193kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v časti, v ktorej sa týka jazykového režimu, s cieľom zaradiť bulharský a rumunský jazyk medzi jazyky konania stanovené rokovacím poriadkom (15712/2006 – C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS))
P6_TA(2006)0554A6-0463/2006

(Konzultačný postup)

Európsky parlament

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15712/2006),

–   so zreteľom na článok 245 ods. 2 Zmluvy o ES a článok 160 ods. 2 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0434/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0463/2006),

1.   schvaľuje návrh rozhodnutia Rady;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text predložený na konzultáciu;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Zaradenie bulharského a rumunského jazyka medzi jazyky konania Súdu prvého stupňa *
PDF 194kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev v časti, ktorá sa týka jazykového režimu, s cieľom zaradiť bulharský a rumunský jazyk medzi jazyky konania stanovené rokovacím poriadkom (15715/2006 – C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS))
P6_TA(2006)0555A6-0462/2006

(Konzultačný postup)

Európsky parlament

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15715/2006),

–   so zreteľom na článok 245 ods. 2 Zmluvy o ES a článok 160 ods. 2 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0435/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0462/2006),

1.   schvaľuje návrh rozhodnutia Rady;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text predložený na konzultáciu;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Európsky rok medzikultúrneho dialógu (2008) ***II
PDF 196kWORD 34k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku medzikultúrneho dialógu (2008) (14153/2/2006 – C6-0422/2006 – 2005/0203(COD))
P6_TA(2006)0556A6-0435/2006

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (14153/2/2006 – C6-0422/2006),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0467)(2),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2006)0492)(3),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0435/2006),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, 1.6.2006, P6_TA(2006)0234.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev *
PDF 603kWORD 353k
Uznesenie
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom usmernení prijatom Radou na účely prijatia nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (14259/2006 – C6-0431/2006 –2005/0090(CNS))
P6_TA(2006)0557A6-0447/2006

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločné usmernenie Rady zo 7. novembra 2006 (14259/2006),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0181)(1) a zmenený návrh (KOM(2006)0213)(2),

–   so zreteľom na svoje pozície z 15. marca 2006(3) a 6. júla 2006(4) k návrhu Komisie a zo 6. septembra 2006 k zmenenému návrhu Komisie(5),

–   so zreteľom na článok 279 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0431/2006),

–   so zreteľom na články 51 a 56 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0447/2006),

1.   schvaľuje závery zmierovacieho konania z 21. novembra 2006 a vyhlasuje zmierovací postup podľa článku 184 nariadenia o rozpočtových pravidlách za uzavretý;

2.   poveruje svojho predsedu, aby pozíciu, ktorá je prílohou k tomuto legislatívnemu uzneseniu, postúpil Rade a Komisii.

PRÍLOHA

2005/0090 (CNS)

NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 279,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 183,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(6),

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7) (ďalej len "rozpočtové nariadenie") stanovuje právne základy reformy finančného hospodárenia. Jeho podstatné prvky by sa preto mali zachovať a posilniť. Predovšetkým by sa mala posilniť transparentnosť prostredníctvom poskytovania informácií o príjemcoch finančných prostriedkov Spoločenstva. Vo všetkých legislatívnych aktoch by sa okrem toho mali dodržiavať rozpočtové zásady stanovené v rozpočtovom nariadení a odchýlky by sa mali obmedziť na prísne minimum.

(2)  Vzhľadom na praktické skúsenosti by sa mali vykonať určité zmeny a doplnenia, aby sa uľahčilo plnenie rozpočtu a realizácia príslušných cieľov politiky a aby sa upravili niektoré procedurálne požiadavky a požiadavky na dokumentáciu tak, aby boli primeranejšie vzhľadom na podstúpené riziká a vynaložené náklady v súlade so zásadou proporcionality stanovenou v treťom pododseku článku 5 Zmluvy o ES.

(3)  Všetky zmeny a doplnenia by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov reformy Komisie a pomôcť zlepšiť alebo zabezpečiť riadne finančné hospodárenie, čo by prispelo k získaniu dostatočnej záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť finančných operácií.

(4)  Je potrebné zohľadniť ustanovenia o realizácii rozpočtových príjmov a výdavkov, ktoré sa nachádzajú v základných právnych aktoch prijatých na obdobie rokov 2007 až 2013, aby sa zabezpečil súlad medzi uvedenými aktmi a rozpočtovým nariadením.

(5)  Je potrebné ujasniť, že riadne finančné hospodárenie si vyžaduje účinnú a efektívnu vnútornú kontrolu, a treba vymedziť hlavné zásady a ciele systémov vnútornej kontroly.

(6)  Aby sa zabezpečila transparentnosť pri používaní finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu, je potrebné sprístupniť informácie o príjemcoch týchto finančných prostriedkov s určitým obmedzením nevyhnutným na ochranu legitímnych verejných a súkromných záujmov a pri zohľadnení osobitosti "poľnohospodárskeho roka" Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

(7)  Pokiaľ ide o zásadu jednotnosti rozpočtu, malo by sa zjednodušiť pravidlo upravujúce úroky vytvorené predbežným financovaním. Administratívne zaťaženie spojené s vymáhaním týchto úrokov je neúmerné sledovanému cieľu a bolo by efektívnejšie umožniť, aby sa úroky odpočítavali od konečnej platby príjemcovi.

(8)  Pokiaľ ide o zásadu zročnosti, je potrebná zvýšená flexibilita a transparentnosť, aby sa mohli lepšie plniť funkčné požiadavky. Prenesenie rozpočtových prostriedkov by sa malo výnimočne povoliť v prípade výdavkov na priame platby poľnohospodárom v rámci nového Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).

(9)  Žiadosti o platby predložené členskými štátmi podľa nových predpisov v oblasti poľnohospodárstva sa budú sústreďovať najmä na začiatok rozpočtového roka n. Maximálna výška pre predbežné záväzky na ťarchu EPZF (od 15. novembra roku n - 1) na pokrytie výdavkov bežného hospodárenia (na ťarchu rozpočtu na rok n) by sa preto mal zvýšiť na úroveň troch štvrtín zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov v poslednom schválenom rozpočte pre poľnohospodárstvo. Pokiaľ ide o limit predbežného viazania administratívnych výdavkov, znenie by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa v ňom odkazovalo na rozpočtové prostriedky, o ktorých rozhodol rozpočtový orgán, čím by sa vylúčili presuny rozpočtových prostriedkov.

(10)  Používanie nediferencovaných rozpočtových prostriedkov na veterinárne opatrenia, ktoré sa účtujú na ťarchu EPZF, príliš sťažuje vykonávanie týchto opatrení, predovšetkým vzhľadom na limity uplatňované na možnosti prenesení. Malo by preto sa povoliť, aby sa na tieto výdavky použili diferencované rozpočtové prostriedky, keďže to viac zodpovedá viacročnému charakteru týchto opatrení.

(11)  Pokiaľ ide o zásadu všeobecnosti, do zoznamu pripísaných príjmov by sa mali pridať dva prvky. Po prvé, členské štáty by mali mať možnosť tak, ako je to v súčasnosti možné pre niektoré výskumné programy, poskytnúť vo forme pripísaných príjmov ad hoc príspevky na projekty v rámci programov vonkajších vzťahov, ktoré riadi Komisia. Po druhé, príjmy z predaja vozidiel, vybavenia, zariadení, materiálov a vedeckých a technických prístrojov, ktoré sa majú nahradiť alebo vyradiť, by sa mali považovať za pripísané príjmy, aby boli povoľujúci úradníci motivovaní usilovať sa o čo najlepšie ceny pri ich odpredaji.

(12)  V súčasnosti musí Komisia získať povolenie rozpočtového orgánu predtým, ako prijme akékoľvek dary alebo odkázaný majetok, ktoré zahŕňajú súvisiace náklady. Aby nedochádzalo k zbytočným a zdĺhavým postupom, povolenia by boli povinné len v prípade darov, ktoré prevyšujú určitú hodnotu a s ktorými sú spojené značné náklady.

(13)  Pravidlá upravujúce presuny rozpočtových prostriedkov by sa mali v určitých bodoch zjednodušiť a objasniť, pretože v praxi sa ukázali ako ťažkopádne alebo nezrozumiteľné.

(14)  Z dôvodov efektívnosti by Komisia mala byť oprávnená autonómne rozhodovať o presunoch z rezervy v prípade, keď dotknutá činnosť nie je v čase zostavenia rozpočtu upravená žiadnym základným aktom, ale tento základný akt sa prijme v priebehu roka.

(15)  Pravidlá upravujúce administratívne presuny Komisie by sa mali prispôsobiť novej štruktúre ABB (zostavovanie rozpočtu podľa činností). Malo by sa preto uvažovať o výnimke z "postupu oznamovania". V poslednom mesiaci rozpočtového roka by Komisia mala byť oprávnená autonómne rozhodovať o presune rozpočtových prostriedkov na výdavky na zamestnancov v rámci limitu vo výške 3 % rozpočtových prostriedkov daného roka.

(16)  Je potrebné zmeniť a doplniť články 26, 45 a 46 rozpočtového nariadenia z dôvodu zrušenia rezervy pre úvery a záruk za úvery, ktoré Spoločenstvo poskytuje tretím krajinám, a z dôvodu prijatia nového mechanizmu tvorby rezerv Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia.

(17)  Aby sa urýchlila mobilizácia finančných prostriedkov vo výnimočných prípadoch medzinárodných humanitárnych katastrof a kríz, ku ktorým by došlo na konci rozpočtového roka, Komisia by mala byť oprávnená autonómne presúvať nepoužité rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci kapitoly 4 viacročného finančného rámca, do príslušných rozpočtových hláv.

(18)  Pokiaľ ide o rozpočtový postup, požiadavka stanovená v článku 29 rozpočtového nariadenia, podľa ktorej má byť rozpočet uverejnený do dvoch mesiacov od jeho prijatia, sa ukázala byť nereálna: lehota troch mesiacov by bola reálnejšia. Do článku 33 rozpočtového nariadenia by sa mal vložiť pojem "výkaz o činnosti", aby sa zoficiálnil jeden z kľúčových prvkov ABB, a mal by sa presnejšie vymedziť jeho obsah, aby sa mohol začať využívať v praxi. Namiesto toho, aby boli rozvrhy platieb súčasťou samotného rozpočtu, mali by sa zahrnúť do pracovných dokumentov, ktoré sú priložené k predbežnému návrhu rozpočtu a ktoré sú vymenované v článku 33 rozpočtového nariadenia, keďže nie sú relevantné pre rozpočtový postup a predstavujú zbytočnú záťaž.

(19)  Pokiaľ ide o plnenie rozpočtu, je potrebné vykonať určité úpravy, aby sa lepšie zohľadnili osobitosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). Z dôvodov právnej jasnosti by sa mali druhy základných aktov uplatniteľných na základe Zmluvy o ES a hláv V a VI ZEÚ uviesť v článku 49 rozpočtového nariadenia, a nie vo vykonávacích predpisoch. Okrem toho by sa malo doplniť osobitné ustanovenie, aby sa príslušným spôsobom zohľadnili formy prípravných opatrení, ktoré sa môžu prijať v oblasti SZBP.

(20)  Pokiaľ ide o spôsoby hospodárenia, z dôvodu zrozumiteľnosti by sa mala zmeniť štruktúra článku 53 rozpočtového nariadenia. Takisto je potrebné odstrániť ustanovenie, ktoré obmedzuje zdieľané hospodárenie na Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) a na štrukturálne fondy, pretože v rámci zdieľaného hospodárenia budú teraz fungovať aj ďalšie programy. Je potrebné vyjasniť podmienky uplatňovania spoločného hospodárenia. Článok 54 ods. 2 písm. b) by sa mal doplniť tak, aby zahŕňal predovšetkým Európsku investičnú banku a Európsky investičný fond ako orgány Spoločenstva, na ktoré môže Komisia delegovať úlohy. Podmienky pre využívanie vnútroštátnych verejnoprávnych orgánov stanovené v článku 54 rozpočtového nariadenia by sa mali zjednodušiť, aby sa tento postup uľahčil a aby sa reagovalo na rastúce prevádzkové potreby. Rozsah pôsobnosti tohto ustanovenia by sa mal rozšíriť aj na medzinárodné verejnoprávne subjekty. V článku 54 by sa malo vyjasniť aj postavenie osobitných poradcov alebo vedúcich misií vymenovaných Radou na účely riadenia určitých akcií v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

(21)  Povinnosti členských štátov v rámci zdieľaného hospodárenia by sa mali stanoviť podrobnejšie, aby sa zohľadnili prebiehajúce diskusie medzi inštitúciami o postupe udeľovania absolutória a o zavedení vhodných kontrolných systémov, ktoré odrážajú vzájomné povinnosti členských štátov a Komisie. Podľa novej medziinštitucionálnej dohody (bod 44) by členské štáty mali byť povinné predkladať výročný súhrn dostupných auditov a vyhlásení v súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré sú predmetom zdieľaného hospodárenia.

(22)  Zákaz delegovania úloh plnenia rozpočtu na súkromné subjekty by sa mal v článku 57 rozpočtového nariadenia upraviť, pretože podmienky tohto zákazu sa ukázali ako zbytočne prísne. Napríklad by malo byť možné, aby Komisia využila služby cestovnej kancelárie alebo organizátora konferencie na úhradu nákladov účastníkov konferencií pod podmienkou, že súkromná spoločnosť nebude postupovať na základe voľného uváženia.

(23)  Treba umožniť, aby viacero inštitúcií mohlo zriadiť spoločné komisie pre finančné nezrovnalosti.

(24)  Treba vysvetliť zodpovednosť účtovníka za overovanie účtov na základe finančných informácií, ktoré mu poskytujú povoľujúci úradníci. Na tento účel by mal mať účtovník právo skontrolovať informácie, ktoré získal delegovaný povoľujúci úradník, a v prípade potreby vzniesť výhrady.

(25)  Treba vyjasniť vzťah medzi vnútorným audítorom Komisie a orgánmi zriadenými Spoločenstvami. Tieto orgány by mali disponovať vlastnou funkciu vnútorného auditu a podávať správy svojim správnym radám, zatiaľ čo vnútorný audítor Komisie podáva správy o postupoch a systémoch Komisie kolégiu. Vnútorný audítor Komisie by mal len potvrdiť, že funkcie vnútorného auditu týchto orgánov spĺňajú medzinárodné normy a na tento účel by mal byť schopný ohodnotiť kvalitu činnosti vnútorného auditu.

(26)  Mala by sa zaviesť premlčacia lehota pre platnosť pohľadávok. Na Spoločenstvo sa na rozdiel od mnohých jeho členských štátov nevzťahuje premlčacia lehota, podľa ktorej finančné pohľadávky zaniknú po uplynutí určitého obdobia. Spoločenstvo nie je obmedzené premlčacou lehotou ani pri vymáhaní svojich pohľadávok voči tretím osobám. Zavedenie takejto premlčacej lehoty zodpovedá riadnemu finančnému hospodáreniu.

(27)  V rozpočtovom nariadení by mal byť zohľadnený význam rámcových dohôd pri riadení verejného obstarávania. Malo by sa v ňom podporovať používanie medziinštitucionálnych postupov verejného obstarávania a umožniť, aby inštitúcia a verejný obstarávateľ z členského štátu mohli uskutočňovať spoločné postupy verejného obstarávania.

(28)  Treba vykonať niektoré technické úpravy s cieľom zabezpečiť, aby terminológia rozpočtového nariadenia bola plne v súlade s terminológiou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby(8). Zo smernice vyplýva pre členské štáty možnosť stanoviť osobitné postupy v prípade zmlúv vyhlásených za tajné, ak ich plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia alebo ak si to vyžaduje ochrana členského štátu, a táto možnosť by mala byť dostupná inštitúciám Spoločenstva.

(29)  Pravidlá pre vylúčenie z postupov verejného obstarávania by sa mali vyjasniť v súlade so smernicou 2004/18/ES. V rozpočtovom nariadení by sa malo okrem toho z dôvodov právnej istoty a proporcionality spresniť maximálne obdobie vylúčenia. Vzhľadom na smernicu 2004/18/ES by sa mala urobiť výnimka z pravidiel vylúčenia v prípade nákupu zásob za mimoriadne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí svoju podnikateľskú činnosť, alebo od správcov konkurznej podstaty či likvidátorov, alebo prostredníctvom dohody s veriteľmi alebo podobného postupu podľa vnútroštátneho práva.

(30)  Podľa článku 93 rozpočtového nariadenia by mali mať záujemcovia alebo uchádzači v rámci verejného obstarávania povinnosť na požiadanie osvedčiť, kto je vlastníkom, kto je zodpovedný za vedenie a kontrolu a kto má právomoc na zastupovanie v právnickej osobe predkladajúcej ponuku, alebo že sa ich subdodávatelia nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článku 93 rozpočtového nariadenia. Od uchádzačov by sa nemalo požadovať osvedčenie, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií vedúcich k vylúčeniu, ak sa zúčastňujú verejného obstarávania na zákazky s veľmi nízkou hodnotou.

(31)  V záujme posilnenia efektívnosti postupov verejného obstarávania by databáza záujemcov alebo uchádzačov, ktorí sú v situácii vylúčenia, mala byť spoločná pre inštitúcie, výkonné agentúry a orgány uvedené v článku 185.

(32)  Aby sa zohľadnili záujmy neúspešných uchádzačov, je vhodné ustanoviť, že zmluva upravená smernicou 2004/18/ES môže byť podpísaná až po uplynutí primeranej odkladnej lehoty.

(33)  Mali by sa ozrejmiť povinnosti inštitúcií pozastaviť verejné obstarávanie alebo zákazku podľa článku 103 v prípade podvodov a nezrovnalostí, aby sa toto ustanovenie stalo funkčnejším.

(34)  Pokiaľ ide o granty, je nevyhnutné zjednodušiť pravidlá. Požiadavky týkajúce sa kontroly a záruk by mali byť úmernejšie k podstúpeným finančným rizikám. Treba vyjasniť definíciu grantov, najmä pokiaľ ide o financovanie úverových operácií alebo akcií a výdavkov súvisiacich s trhmi rybného hospodárstva. Na účely zlepšenia riadenia grantov a zjednodušenia postupov by malo byť možné udeľovať granty buď rozhodnutím inštitúcie, alebo písomnou dohodou s príjemcom.

(35)  Z dôvodu zrozumiteľnosti a transparentnosti by sa popri tradičnejších spôsoboch úhrady skutočne vynaložených nákladov malo povoliť používanie jednorazových a paušálnych platieb.

(36)  Z dôvodov právnej jasnosti by sa do rozpočtového nariadenia mali zahrnúť výnimky z pravidla o neziskovosti, ktoré sú v súčasnosti ustanovené vo vykonávacích predpisoch. Ďalej by sa malo ozrejmiť, že cieľom udeľovania grantov na určité činnosti je pomôcť posilniť finančnú spôsobilosť alebo vytvoriť príjem.

(37)  Pravidlo, že granty by sa mali udeľovať na základe výziev na predloženie návrhov, sa ukázalo ako opodstatnené. Skúsenosti však ukázali, že v niektorých prípadoch charakter činnosti neponecháva možnosť voľby pri výbere príjemcov, ktorí by preto mali byť z tohto pravidla vyňatí.

(38)  Malo by sa upraviť pravidlo, podľa ktorého nie je možné na rovnakú činnosť udeliť tomu istému príjemcovi viac než jeden grant. Niektoré základné právne akty umožňujú, aby sa financovanie zo strany Spoločenstva kombinovalo z rôznych zdrojov, a počet takých prípadov môže v budúcnosti vzrásť, aby sa zabezpečila efektívnosť výdavkov. V článku 111 rozpočtového nariadenia by sa však malo jasne uviesť, že tie isté náklady sa z rozpočtu Spoločenstva nemôžu financovať dvakrát.

(39)  Pravidlo, podľa ktorého sa dohoda o prevádzkovom grante musí podpísať najneskôr do štyroch mesiacov od začiatku rozpočtového roku príjemcu, sa ukázalo byť zbytočne nepružné. Táto lehota by sa preto mala predĺžiť na šesť mesiacov.

(40)  Pri prevádzkových grantoch, ktoré majú formu jednorazových platieb alebo paušálneho financovania, by sa na účely zjednodušenia malo zrušiť pravidlo o postupnom znižovaní grantov.

(41)  Treba odstrániť niektoré obmedzenia týkajúce sa spôsobilosti príjemcov, aby sa umožnilo poskytovanie grantov fyzickým osobám a niektorým druhom subjektov bez právnej subjektivity. V súlade so zásadou proporcionality nemusí povoľujúci úradník v prípade grantov s veľmi nízkou hodnotou požadovať od žiadateľov osvedčenie, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií vylúčenia v zmysle článkov 93, 94 alebo 96 rozpočtového nariadenia.

(42)  Zatiaľ čo sa granty budú aj naďalej udeľovať na základe kritérií výberu a udeľovania, nie je v praxi potrebné, aby tieto kritériá posudzoval výbor osobitne zriadený na tento účel, a preto by sa táto požiadavka mala odstrániť.

(43)  Pokiaľ ide o normy verejného obstarávania, ktoré majú uplatňovať príjemcovia grantov, súčasné pravidlo stanovené v článku 120 je nejasné a je nutné ho zjednodušiť. Navyše by sa mal výslovne upraviť prípad, keď si vykonanie určitej činnosti vyžaduje poskytnutie finančnej podpory tretím stranám.

(44)  Pokiaľ ide o pravidlá pre účtovníctvo a účtovné výkazy, článok 121 rozpočtového nariadenia by mal umožniť účtovníkovi Komisie v súlade s medzinárodnými štandardmi určiť, ktoré ďalšie subjekty popri tých, ktoré sú prijímateľmi dotácií Spoločenstva, spadajú do rozsahu pôsobnosti konsolidácie; konsolidácia účtovných výkazov nezahŕňa žiaden presun finančných prostriedkov od samofinancovaných subjektov do všeobecného rozpočtu Európskej únie, ani nemá vplyv na ich finančnú a prevádzkovú autonómiu či na postup udeľovania absolutória na ich účtovné závierky.

(45)  Vzhľadom na vznik EPZF, ktorý od roku 2007 nahradí EPUZF, je potrebné upraviť terminológiu v názve prvej hlavy druhej časti, v článku 26 a článkoch 148 až 151 rozpočtového nariadenia. Je potrebné vyjasniť článok 151, aby sa spresnilo, že predbežné záväzky je možné uskutočniť po uplynutí bežnej dvojmesačnej lehoty od prijatia vyhlásení členských štátov o výdavkoch v prípadoch, keď sa očakáva rozhodnutie o presune rozpočtových prostriedkov. Je potrebné vyjasniť článok 153 týkajúci sa presunov.

(46)  V druhej hlave druhej časti a v článku 155 by sa mala upraviť terminológia, aby obsahovali iba odkaz na štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky fond rybného hospodárstva a fond pre rozvoj vidieka. Odkazy na predvstupové štrukturálne opatrenia (ISPA) a poľnohospodárske opatrenia (SAPARD) by sa mali zrušiť, keďže zahŕňajú hospodárenie tretími krajinami na decentralizovanom základe v súlade s článkom 164 a naďalej sa budú do veľkej miery vykonávať rovnakým spôsobom ako doteraz. V súlade s novými základnými aktmi týkajúcimi sa štrukturálnych opatrení na obdobie rokov 2007 až 2013, ktoré upravujú prípad vyššej moci, by sa v rozpočtovom nariadení malo zachovať ustanovenie o opätovnom sprístupnení rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť sa zrušila, len v prípadoch, v ktorých sa dá Komisii prisúdiť zjavná chyba.

(47)  V článku 160 rozpočtového nariadenia je potrebné doplniť ustanovenie, ktorým sa upravujú pripísané príjmy vytvorené zrušením Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a sprístupnenie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov.

(48)  Je potrebné umožniť opätovné sprístupnenie rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť sa zrušila v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania projektov, na ktoré boli vyčlenené. Toto by sa však malo umožniť len za prísnych podmienok a iba v oblasti výskumu, pretože výskumné projekty predstavujú väčšie finančné riziko než projekty v ostatných oblastiach politík.

(49)  Pokiaľ ide o vonkajšie opatrenia, treba ujasniť, že v súlade so súčasnou praxou musia byť postupy udeľovania grantov, ktoré tretie krajiny uplatňujú v prípade decentralizovaného hospodárenia, špecifikované v dohodách o financovaní uzatvorených s týmito krajinami. Treba konkrétne uviesť, že sa uplatňuje pravidlo n + 3, podľa ktorého sa jednotlivé zmluvy a dohody na vykonanie takýchto dohôd o financovaní musia uzatvoriť najneskôr do troch rokov od dátumu uzatvorenia dohody o financovaní. Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá pre prípad decentralizovaného riadenia viacročných programov podľa nariadenia Rady (ES) ...... (IPA a ENPI).

(50)  V záujme zjednodušenia hospodárenia by sa malo umožniť inštitúciám delegovať na riaditeľov medziinštitucionálnych európskych úradov právomoc povoľujúceho úradníka pre hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zahrnutými v ich príslušných oddieloch rozpočtu. Zatiaľ čo obsah článkov 171, 173 a 176 rozpočtového nariadenia by sa nemal zmeniť, ich štruktúra by sa mala mierne zmeniť, aby bolo jasnejšie subdelegovanie právomoci povoľujúceho úradníka riaditeľmi týchto úradov.

(51)  Mal by sa objasniť postup, na základe ktorého môže rozpočtový orgán vydať stanovisko k stavebnému projektu.

(52)  Následné rámcové výskumné programy uľahčili prácu Komisie tak, že sa v nich stanovili zjednodušené pravidlá výberu externých odborníkov zodpovedných za hodnotenie návrhov alebo žiadostí o grant a za poskytnutie technickej pomoci pri monitorovaní a hodnotení financovaných projektov. Tento postup by mal byť možný aj pri všetkých ostatných programoch.

(52a) Mali by sa pridať prechodné ustanovenia. Prvé prechodné ustanovenie by sa malo zaviesť do článku 181 ods. 1, aby sa v súvislosti s opätovným sprístupnením rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť sa skončila a ktoré zodpovedajú záväzkom prijatým počas programovacieho obdobia 2000 – 2006 pre štrukturálne fondy, naďalej uplatňoval prípad vyššej sily až do ukončenia pomoci, ako je stanovené v rozpočtovom nariadení z 25. júna 2002. Účelom tohto ustanovenia je vyhnúť sa narušeniu súčasného systému, keďže zásah vyššej sily sa v novom nariadení, ktoré upravuje štrukturálne fondy, poníma inak. Druhé do článku 181 ods. 2, ktoré by sa zaoberalo vykonávaním ustanovení o centrálnej databáze pre vylúčenie z účasti na postupoch verejného obstarávania a postupoch udeľovania grantov. Posledné do článku 181 ods. 3, ktoré by sa zaoberalo nesplatenými záväzkami Spoločenstva, ktoré sa majú finančne urovnať, aby sa ukončila pomoc stanovená v nariadení, ktoré upravuje štrukturálne fondy a Kohézny fond na programovacie obdobie 2000 – 2006. Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky týkajúce sa prevádzkových výdavkov, Komisia si musí zachovať možnosť uskutočňovať presuny z jednej rozpočtovej hlavy do druhej pod podmienkou, že dané rozpočtové prostriedky slúžia na ten istý účel. Obdobne môže Komisia naďalej uskutočňovať presuny medzi rozpočtovými hlavami, ak sa dané rozpočtové prostriedky týkajú iniciatív Komisie alebo technickej pomoci a inovačných opatrení pod podmienkou, že sú presunuté na opatrenia rovnakej povahy. To napríklad znamená presun rozpočtových prostriedkov z jednej iniciatívy Komisie do druhej, ale v inej hlave.

(53)  Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)  V článku 1 sa prvý odsek nahrádza takto:

"

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá tvorby a plnenia všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev (ďalej len "rozpočet") a predkladania a kontroly účtovníctva.

"

(2)  Článok 3 sa nahrádza takto:

"

Článok 3

Rozpočet sa zostavuje a plní v súlade so zásadami jednotnosti, správnosti rozpočtu, zročnosti, vyrovnanosti, zúčtovacej jednotky, všeobecnosti, špecifikácie, riadneho finančného hospodárenia, ktoré si vyžaduje účinnú a efektívnu vnútornú kontrolu, a transparentnosti tak, ako je ustanovené v tomto nariadení.

"

(3)  V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:

"

4.  S výhradou článkov 5a, 18 a 74 sa úrok z finančných prostriedkov, ktoré sú majetkom Spoločenstiev, zahrnie do rozpočtu ako príjem pod kategóriu rôzne príjmy.

"

(4)  Do prvej kapitoly druhej hlavy prvej časti sa vkladá tento článok 5a:

"

Článok 5a

1.  Úrok z predbežných platieb sa pripíše k príslušnému programu alebo činnosti a odčíta sa z vyplatenia zostatku dlžných súm príjemcovi.

V nariadení, ktorým sa stanovujú vykonávacie predpisy k tomuto nariadeniu, ďalej len "vykonávacie predpisy", sa špecifikujú prípady, keď zodpovedný povoľujúci úradník na základe výnimky vymáha tento úrok raz za rok. Tento úrok sa zahrnie do rozpočtu ako príjem pod kategóriu rôzne príjmy.

2.  Úrok sa Spoločenstvám neplatí v týchto prípadoch:

   a) predbežné financovanie, ktoré nepredstavuje značnú sumu, ako je vymedzená vo vykonávacích predpisoch;
   b) predbežné financovanie vyplatené podľa obstarávacej zmluvy v zmysle článku 88;
   c) predbežné financovanie vyplatené členským štátom;
   d) predbežné financovanie vyplatené v rámci predvstupovej pomoci;
   e) zálohy vyplatené členom inštitúcií a zamestnancom v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a s podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ďalej len "služobný poriadok

"
   f) predbežné financovanie vyplatené v rámci spoločného hospodárenia, ako je uvedené v článku 53 ods. 1 písm. c)."

(5)  Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v úvodnej vete odseku 2 sa výraz "Rozpočtové prostriedky pre viazanie diferencovaných finančných prostriedkov" nahrádza výrazom "Viazané rozpočtové prostriedky";
   b) v prvej vete odseku 3 sa výraz "Rozpočtové prostriedky na zaplatenie diferencovaných finančných prostriedkov" nahrádza výrazom "Výdavkové rozpočtové prostriedky".

(6)  V článku 11 sa výraz "článok 157" nahrádza výrazom "články 157 a 160a".

(7)  V článku 16 sa druhý odsek nahrádza takto:

"

Na účely toku hotovosti uvedené v článku 61 sú oprávnení vykonávať operácie v národných menách účtovník, v prípade zálohových účtov správcovia záloh a na potreby administratívneho riadenia vonkajšej služby Komisie zodpovedný povoľujúci úradník, ako je stanovené vo vykonávacích predpisoch.

"

(8)  Článok 18 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

   a) úvodná veta sa nahrádza takto:"
Bez toho, aby bol dotknutý článok 160 ods. 1a a článok 161 ods. 2, sa na financovanie špecifických výdavkových položiek používajú tieto príjmové položky:"

b)   vkladá sa toto písmeno aa):

"

aa) finančné príspevky od členských štátov a iných darcovských krajín, v oboch prípadoch vrátane ich verejných alebo poloverejných agentúr, alebo finančné príspevky od medzinárodných organizácií na niektoré projekty alebo programy vonkajšej pomoci, ktoré financuje Spoločenstvo a ktoré v ich mene riadi Komisia, na základe príslušného základného aktu;

"
   c) vkladá sa toto písmeno ea):"
ea) výnosy z predaja vozidiel, vybavenia, zariadení, materiálov a vedeckých a technických prístrojov, ktoré boli nahradené alebo vyradené, keď je ich účtovná hodnota plne odpísaná;"

(9)  V článku 19 ods. 2 sa prvá veta nahrádza takto:

"

Prijatie darov s hodnotou 50 000 EUR alebo viac, s ktorými sú spojené finančné náklady, vrátane nákladov na kontrolu, a ktoré prekračujú 10 % hodnoty poskytnutého daru, podlieha schváleniu Európskeho parlamentu a Rady, ktoré v tejto záležitosti konajú do dvoch mesiacov odo dňa prevzatia žiadosti od Komisie.

"

(10)  Článok 22 sa nahrádza takto:

"

Článok 22

1.  Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci vlastného oddielu rozpočtu presúvať rozpočtové prostriedky:

   a) z jednej hlavy do druhej v rámci celkového limitu 10 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa má uskutočniť presun;
   b) z jednej kapitoly do druhej a z jedného článku do druhého bez obmedzenia.

2.  Inštitúcie informujú rozpočtový orgán o svojich zámeroch tri týždne pred uskutočnením presunov uvedených v odseku 1. V prípade riadne preukázaných dôvodov, ktoré počas tohto trojtýždňového obdobia predloží ktorákoľvek z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24.

3.  Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci vlastného oddielu rozpočtu rozpočtovému orgánu navrhnúť presuny z jednej hlavy do druhej, ktoré prekračujú limit 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v riadku, z ktorého sa má uskutočniť presun. Tieto presuny podliehajú postupu ustanovenému v článku 24.

4.  Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci vlastného oddielu rozpočtu uskutočňovať presuny v rámci článkov bez toho, aby o tom predtým informovala rozpočtový orgán.

"

(11)  Článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

  a) odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:
   i) písmeno b) sa nahrádza takto:"
   b) presúvať, pokiaľ ide o výdavky na zamestnancov a prevádzkové výdavky, rozpočtové prostriedky z jednej hlavy do druhej v rámci celkového limitu 10 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, a v rámci celkového limitu 30 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, do ktorého sa presun uskutočňuje;
"
   ii) vkladá sa toto písmeno d):"
   d) presunúť po prijatí základného právneho aktu podľa postupu stanoveného v článku 251 Zmluvy o ES rozpočtové prostriedky z hlavy "rezervy" uvedenej v článku 43 v prípade, ak v čase zostavovania rozpočtu neexistoval základný právny akt upravujúci príslušnú činnosť.
"
   iii) druhý pododsek sa nahrádza takto:"
Komisia informuje rozpočtový orgán o svojom rozhodnutí tri týždne pred uskutočnením presunov uvedených v písmenách b) a c) prvého pododseku. V prípade riadne preukázaných dôvodov, ktoré počas tohto trojtýždňového obdobia predloží ktorákoľvek z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24."
   iv) dopĺňa sa tento tretí a  štvrtý pododsek:"
Počas posledných dvoch mesiacov rozpočtového roka však môže Komisia autonómne presunúť rozpočtové prostriedky, ktoré súvisia s výdavkami na zamestnancov, externých zamestnancov a ostatných zamestnancov, z jednej hlavy do druhej v rámci celkového limitu vo výške 5 % rozpočtových prostriedkov pre rozpočtový rok. Komisia informuje rozpočtový orgán o týchto presunoch do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia.
Komisia informuje rozpočtový orgán do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia o presunoch uvedených v písmene d) prvého pododseku."
   b) v odseku 2 sa výraz "v odseku 1 písm. c)" nahrádza výrazom "v odseku 1".

(12)  Článok 26 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Presuny v rámci rozpočtových hláv, ktoré sa týkajú Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu rybného hospodárstva, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a výskumu, podliehajú osobitným ustanoveniam podľa prvej, druhej a tretej hlavy druhej časti."
   b) v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
Rozhodnutia o presunoch umožňujúcich využívať rezervu na núdzovú pomoc prijíma rozpočtový orgán na návrh Komisie. Pre každú jednotlivú operáciu musí byť predložený samostatný návrh."
   c) dopĺňa sa tento odsek 3:"
3.  V riadne preukázaných výnimočných prípadoch medzinárodných humanitárnych katastrof a kríz, ktoré nastanú po 15. decembri rozpočtového roka, môže Komisia presunúť nevyužité rozpočtové prostriedky bežného rozpočtového roka, ktoré sú stále k dispozícii v rámci rozpočtových hláv patriacich pod kapitolu 4 viacročného rozpočtového rámca, do rozpočtových hláv týkajúcich sa pomoci v krízových situáciách a operácií humanitárnej pomoci. Komisia to po uskutočnení týchto presunov bezodkladne oznámi obidvom zložkám rozpočtového orgánu."

(13)  Článok 28 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Ku každému návrhu alebo iniciatíve, ktorú legislatívnemu orgánu predloží Komisia alebo členský štát v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o ES alebo Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a ktorá môže mať vplyv na rozpočet vrátane zmien počtu pracovných miest, sa musí pripojiť finančný výkaz a hodnotenie ustanovené v článku 27 ods. 4 tohto nariadenia.
Ku každej zmene a doplneniu návrhu alebo iniciatívy predloženej legislatívnemu orgánu, ktorá môže mať značný vplyv na rozpočet vrátane zmien počtu pracovných miest, sa musí pripojiť finančný výkaz vypracovaný inštitúciou, ktorá danú zmenu a doplnenie navrhuje."
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  S cieľom predchádzať riziku podvodov a nezrovnalostí sa do finančného výkazu uvedeného v odseku 1 zaznamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú existujúcich a plánovaných opatrení na predchádzanie podvodom a ochranných opatrení."

(14)  Za článok 28 sa vkladá tento článok:

"

Článok 28a

1.  Rozpočet sa plní v súlade so zásadou účinnej a efektívnej kontroly, ktorá zodpovedá jednotlivým spôsobom hospodárenia, a v súlade s príslušnými pravidlami pre dané odvetvie.

2.  Na účely plnenia rozpočtu je vnútorná kontrola vymedzená ako proces uplatňovaný na všetkých stupňoch riadenia, ktorý má poskytovať primerané záruky, že sa dosiahnu tieto ciele:

   a) účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť operácií,
   b) spoľahlivosť výkazníctva;
   c) ochrana majetku a informácií;
   d) predchádzanie a odhaľovanie podvodov a nezrovnalostí;
   e) primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií, pričom sa zohľadní viacročná povaha programov, ako aj charakter príslušných platieb.

"

(15)  V článku 29 sa odsek 2 nahrádza takto:

"

2.  Na podnet predsedu Európskeho parlamentu sa v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní rozpočet a opravné rozpočty prijaté s konečnou platnosťou.

Rozpočet sa uverejní do troch mesiacov odo dňa, kedy sa vyhlási za prijatý s konečnou platnosťou.

Konsolidovaná ročná účtovná závierka a správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení, ktorú zostavuje každá inštitúcia, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

"

(16)  V článku 30 sa dopĺňa tento odsek 3:

"

3.  Komisia vhodným spôsobom sprístupní informácie o príjemcoch finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu, ktoré má k dispozícii, keď rozpočet vykonávajú jej útvary centralizovane a priamo, ako aj informácie o príjemcoch finančných prostriedkov poskytnuté subjektmi, na ktoré sa plnenie rozpočtu deleguje v rámci ostatných spôsobov hospodárenia.

Tieto informácie sú sprístupnené za riadneho dodržiavania požiadaviek dôvernosti najmä ochrany osobných údajov, ako ustanovuje smernica 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(9) a nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov(10), ako aj požiadaviek na bezpečnosť s prihliadnutím na osobitosti každého spôsobu hospodárenia uvedeného v článku 53 a v prípade potreby v súlade s príslušnými pravidlami pre dané odvetvie.

"

(17)  Článok 33 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

   a) písmeno d) sa nahrádza takto:"
  d) výkazy o činnosti, ktoré obsahujú:
   - informácie o dosahovaní všetkých konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a časových cieľov stanovených v predchádzajúcom období pre rôzne činnosti, ako aj nových cieľov meraných ukazovateľmi,
   - úplné odôvodnenie a analýzu pomeru nákladov k výnosom pre navrhované zmeny na úrovni rozpočtových prostriedkov,
   - jasné zdôvodnenie intervencie na úrovni EÚ s tým, že je okrem iného dodržaná zásada subsidiarity,
   - informácie o miere vykonávania činnosti za predchádzajúci rok a o miere vykonávania v bežnom roku.

Výsledky hodnotenia sú konzultované a použité ako dôkaz pravdepodobných prínosov navrhovanej úpravy rozpočtu."
   b) dopĺňa sa toto písmeno e):"
   e) súhrnný výkaz rozvrhu platieb splatných v nasledujúcich rozpočtových rokoch, aby sa splnili rozpočtové záväzky zahrnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
"

(18)  Do článku 37 ods. 1 sa dopĺňa tento nový tretí pododsek:

"

Predtým, ako Komisia a iné inštitúcie predložia predbežný návrh opravného rozpočtu, preskúmajú rozsah prerozdelenia príslušných rozpočtových prostriedkov, pričom zohľadnia akékoľvek očakávané neúplné využitie rozpočtových prostriedkov.

"

(19)  V článku 40 sa písmeno a) nahrádza takto:

"

a) všeobecného výkazu príjmov a výdavkov;

"

(20)  V článku 43 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

"

Rozpočtové prostriedky v tejto hlave sa môžu použiť iba po presune v súlade s postupom ustanoveným v článku 23 ods. 1 písm. d) v prípadoch, keď sa základný akt prijíma podľa postupu ustanoveného v článku 251 Zmluvy o ES, a v súlade s postupom stanoveným v článku 24 vo všetkých ostatných prípadoch.

"

(21)  V druhom odseku článku 44 sa výraz "v článkoch 22, 23 a 25" nahrádza výrazom "v článkoch 23 a 25".

(22)  Článok 45 sa nahrádza takto:

"

Článok 45

1.  Oddiel Komisie v rozpočte obsahuje rezervu na núdzovú pomoc tretím krajinám.

2.  Rezerva uvedená v odseku 1 sa vyčerpá pred koncom rozpočtového roka prostredníctvom presunu v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 24 a 26.

"

(23)  Článok 46 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

  a) bod 1 sa mení a dopĺňa takto:
   i) úvodná veta sa nahrádza takto:"
vo všeobecnom výkaze príjmov a výdavkov:"
   ii) písmeno f) sa vypúšťa;
   iii) písmeno g) sa nahrádza takto:"
   g) vhodné poznámky ku každej časti, ako je uvedené v článku 41 ods. 1
"
   b) bod 2 sa nahrádza takto:"
   2) v oddiele pre každú inštitúciu sa príjmy a výdavky uvádzajú v rovnakej štruktúre ako v bode 1.
"
   c) v bode 3 sa písmeno c) nahrádza takto:"
c) pokiaľ ide o vedeckých a technických pracovníkov, klasifikácia môže byť založená na skupinách tried v súlade s podmienkami ustanovenými v každom rozpočte. V pláne stavu zamestnancov musí byť stanovený počet vysokokvalifikovaných technických alebo vedeckých pracovníkov, ktorým sa poskytujú osobitné výhody podľa osobitných ustanovení služobného poriadku;"
   d) bod 5 sa nahrádza takto:"
   5) rozpočtové riadky pre príjmy a výdavky potrebné na realizáciu Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia.
"

(24)  V druhom pododseku článku 47 ods. 1 sa výraz "tried A1, A2 a A3" nahrádza výrazom "tried AD 16, AD 15 a AD 14".

(25)  Článok 49 sa nahrádza takto:

"

Článok 49

1.  Predtým, než sa rozpočtové prostriedky, ktoré sú zahrnuté v rozpočte, môžu použiť na akúkoľvek činnosť Spoločenstiev alebo Európskej únie, prijme sa základný akt.

Základný akt je právny akt, ktorý poskytuje právny základ pre činnosť a pre uskutočňovanie zodpovedajúcich výdavkov zahrnutých v rozpočte.

2.  Pri uplatňovaní Zmluvy o ES a Zmluvy o Euratome je základným aktom akt prijatý legislatívnym orgánom, ktorý môže mať formu nariadenia, smernice, rozhodnutia v zmysle článku 249 Zmluvy o ES alebo rozhodnutia sui generis.

3.  Pri uplatňovaní hlavy V ZEÚ (o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike – SZBP) môže mať základný akt jednu z foriem uvedených v článku 13 ods. 2 a 3, článku 14, článku 18 ods. 5, článku 23 ods. 1 a 2 a článku 24 ZEÚ.

4.  Pri uplatňovaní hlavy VI ZEÚ (o policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach) môže mať základný akt jednu z foriem uvedených v článku 34 ods. 2 ZEÚ.

5.  Základnými aktmi v zmysle tohto článku nie sú odporúčania, stanoviská, rezolúcie, závery, vyhlásenia alebo iné akty, ktoré nemajú právny účinok.

6.  Odchylne od odsekov 1 až 4 možno bez základného aktu realizovať tieto rozpočtové prostriedky (pokiaľ činnosti, ktoré sa nimi majú financovať, patria do právomoci Spoločenstiev alebo Európskej únie):

   a) rozpočtové prostriedky na pilotné projekty experimentálnej povahy určené na testovanie realizovateľnosti akcie a jej užitočnosti. Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu iba na dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky;
   b) rozpočtové prostriedky na prípravné akcie v oblastiach uplatňovania Zmluvy o ES, Zmluvy o Euratome a hlavy VI ZEÚ určené na prípravu návrhov s cieľom prijať budúce akcie. V rámci prípravných akcií sa má dodržiavať súdržný prístup a akcie môžu mať rôzne formy. Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu iba na maximálne tri po sebe nasledujúce rozpočtové roky. Legislatívny postup sa musí ukončiť pred koncom tretieho rozpočtového roka. V priebehu legislatívneho postupu musí viazanosť rozpočtových prostriedkov zodpovedať konkrétnym vlastnostiam prípravnej akcie, pokiaľ ide o plánované činnosti, sledované ciele a príjemcov. V dôsledku toho nemôže objem vynaložených prostriedkov zodpovedať objemu prostriedkov naplánovaných na financovanie samotnej konečnej akcie;

Pri predkladaní predbežného návrhu rozpočtu Komisia predloží rozpočtovému orgánu správu o akciách uvedených v písmenách a) a b), ktorá obsahuje aj hodnotenie výsledkov a plánované následné kroky;

   c) rozpočtové prostriedky na prípravné opatrenia v oblasti hlavy V ZEÚ (o SZBP). Tieto opatrenia sú obmedzené na krátke časové obdobie a sú určené na vytvorenie podmienok pre akciu Európskej únie zameranú na splnenie cieľov SZBP, ako aj podmienok na prijatie potrebných právnych nástrojov;

Na účely operácií krízového riadenia EÚ sú prípravné opatrenia určené okrem iného na posúdenie operačných požiadaviek, na rýchlu počiatočnú mobilizáciu zdrojov alebo na to, aby sa na mieste vytvorili podmienky na začatie operácie.

Prípravné opatrenia schváli Rada v plnej spolupráci s Komisiou. Na tento účel predsedníctvo spolu s generálnym tajomníkom Rady/vysokým splnomocnencom pre SZBP informujú Komisiu čo najskôr o zámere Rady začať prípravne opatrenie, a najmä o plánovaných zdrojoch, ktoré sú na tento účel potrebné. Komisia prijme v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečila rýchlu úhradu finančných prostriedkov;

   d) rozpočtové prostriedky na jednorazové akcie alebo aj na akcie s neurčitou dobou trvania, ktoré vykonáva Komisia na základe úloh vyplývajúcich z jej výsadných práv na inštitucionálnej úrovni podľa Zmluvy o ES a Zmluvy o Euratome iných, ako je jej právo legislatívnej iniciatívy uvedené v písmene b), a na základe osobitných právomocí, ktoré jej priamo zverujú uvedené zmluvy a ktorých zoznam je uvedený vo vykonávacích predpisoch;
   e) rozpočtové prostriedky na prevádzku každej inštitúcie v rámci jej administratívnej autonómie.

"

(26)  V článku 50 sa dopĺňa tento druhý odsek:

"

Každá inštitúcia vykonáva tieto právomoci v súlade s týmto nariadením a v rámci limitov schválených rozpočtových prostriedkov.

"

(27)  Článok 52 sa nahrádza takto:

"

Článok 52

1.  Všetkým účastníkom finančných operácií a iným osobám zapojeným do plnenia rozpočtu, riadenia, auditu alebo kontroly sa zakazuje akékoľvek konanie, ktoré môže priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Spoločenstiev. Keby k takému prípadu došlo, príslušná osoba sa musí takéhoto konania zdržať a postúpiť záležitosť príslušnému orgánu.

2.  Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby, ako je uvedené v odseku 1, z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného záujmu spoločného s príjemcom.

"

(28)  Článok 53 sa nahrádza takto:

"

Článok 53

Komisia plní rozpočet v súlade s ustanoveniami uvedenými v článkoch 53a až 53d jedným z týchto spôsobov:

   a) centralizovane;
   b) prostredníctvom zdieľaného alebo decentralizovaného hospodárenia;
   c) prostredníctvom spoločného hospodárenia s medzinárodnými organizáciami.

"

(29)  Vkladajú sa tieto články 53a až 53d:

"

Článok 53a

Keď Komisia plní rozpočet centralizovane, úlohy plnenia rozpočtu sa vykonávajú buď priamo prostredníctvom útvarov Komisie, alebo nepriamo v súlade s článkami 54 až 57.

Článok 53b

1.  Keď Komisia plní rozpočet prostredníctvom zdieľaného hospodárenia, úlohy plnenia rozpočtu sú delegované na členské štáty. Tento spôsob sa uplatňuje najmä na činnosti uvedené v prvej a druhej hlave druhej časti.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté doplnkové ustanovenia zahrnuté v príslušných pravidlách pre dané odvetvie, a s cieľom zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia použité v súlade s uplatniteľnými pravidlami a zásadami, členské štáty podniknú všetky legislatívne, regulačné a administratívne alebo iné opatrenia nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Spoločenstiev. S týmto cieľom predovšetkým:

   a) sa uistia, že činnosti financované z rozpočtu sa skutočne plnia a sú vykonávané správnym spôsobom;
   b) predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom a riešia ich;
   c) získavajú späť chybne vyplatené alebo nesprávne použité finančné prostriedky alebo finančné prostriedky, ktoré sa v dôsledku nezrovnalostí alebo chýb stratili;
   d) zabezpečujú prostredníctvom príslušných pravidiel pre dané odvetvie a v súlade s článkom 30 ods. 3 primerané ročné následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov z rozpočtu.

Členské štáty s týmto cieľom vykonajú kontroly a v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 28a zavedú účinný a efektívny systém vnútornej kontroly. Začnú súdne konania, ktoré považujú za nevyhnutné a náležité.

3.  Členské štáty vypracujú ročný súhrn dostupných auditov a vyhlásení, ktorý sa zostavuje na príslušnej vnútroštátnej úrovni.

4.  S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky využívali v súlade s uplatniteľnými predpismi, Komisia uplatňuje zúčtovacie postupy alebo mechanizmy finančnej korekcie, ktoré jej umožnia vziať na seba konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu.

Článok 53c

1.  Keď Komisia plní rozpočet prostredníctvom decentralizovaného hospodárenia, úlohy plnenia rozpočtu sú delegované na tretie krajiny v súlade s článkom 56 a štvrtou hlavou druhej časti, bez toho, aby bolo dotknuté delegovanie vedľajších úloh na subjekty uvedené v článku 54 ods. 2.

2.  S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky využívali v súlade s uplatniteľnými predpismi, Komisia uplatňuje zúčtovacie postupy alebo mechanizmy finančnej korekcie, ktoré jej umožnia vziať na seba konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu.

3.  Tretie krajiny, na ktoré sú delegované úlohy plnenia rozpočtu, zabezpečia v súlade s článkom 30 ods. 3 primerané každoročné následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov z rozpočtu.

Článok 53d

1.  Keď Komisia plní rozpočet prostredníctvom spoločného hospodárenia, sú v súlade s vykonávacími predpismi niektoré úlohy plnenia rozpočtu delegované na medzinárodné organizácie v týchto prípadoch:

   a) keď sú Komisia a medzinárodná organizácia viazané dlhodobou rámcovou dohodou ustanovujúcou administratívne a finančné opatrenia na ich spoluprácu;
   b) keď Komisia a medzinárodná organizácia vypracujú spoločný projekt alebo program;
   c) keď sa zhromaždia finančné prostriedky od niekoľkých darcov, ale nie sú vyčlenené pre osobitné položky alebo kategórie výdavkov, t. j. v prípade činností vykonávaných spoločne viacerými darcami.

Tieto organizácie uplatňujú vo svojich účtovných, kontrolných postupoch a postupoch verejného obstarávania normy, ktoré poskytujú záruky rovnocenné medzinárodne prijatým normám.

2.  Individuálna dohoda uzavretá s medzinárodnou organizáciou na poskytnutie financovania obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa vykonávania úloh zverených medzinárodnej organizácii.

3.  Medzinárodné organizácie, na ktoré sú delegované úlohy plnenia rozpočtu, zabezpečia v súlade s článkom 30 ods. 3 primerané každoročné následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov z rozpočtu.

"

(30)  Článok 54 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Komisia nesmie delegovať na tretie strany výkonné právomoci, ktoré má podľa zmlúv, ak umožňujú veľkú mieru uváženia zahrňujúcu politickú voľbu. Úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, ktoré sú delegované, sa musia jasne vymedziť a musia byť pod plným dohľadom, pokiaľ ide o ich využívanie.
Delegovanie úloh súvisiacich s plnením rozpočtu musí spĺňať požiadavky riadneho finančného hospodárenia, ktoré si vyžaduje účinnú a efektívnu vnútornú kontrolu, a zabezpečovať súlad so zásadou nediskriminácie a viditeľnosť činnosti Spoločenstva. Žiadne úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, ktoré sú delegované takýmto spôsobom, nemôžu spôsobiť konflikt záujmov.""
  b) odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
   i) úvodná veta sa nahrádza takto:"
Pri plnení rozpočtu prostredníctvom nepriameho centralizovaného hospodárenia alebo decentralizovaného hospodárenia podľa článkov 53a alebo 53c môže Komisia v rámci limitov stanovených v odseku 1 delegovať úlohy verejného orgánu a najmä úlohy plnenia rozpočtu: […]"
   ii) písmeno b) sa nahrádza takto:"
   b) orgánom zriadeným Spoločenstvami a uvedeným v článku 185 a ďalším špecializovaným orgánom Spoločenstva, ako sú Európska investičná banka a Európsky investičný fond, za predpokladu, že tieto úlohy sú zlučiteľné s úlohami každého orgánu, ktoré sú vymedzené v základnom právnom akte.
"
   iii) písmeno c) sa nahrádza takto:"
c) národným alebo medzinárodným verejnoprávnym subjektom alebo súkromnoprávnym subjektom poskytujúcim verejnoprospešné služby, ktoré poskytnú primerané finančné záruky a spĺňajú podmienky ustanovené vo vykonávacích predpisoch."
   iv) dopĺňa sa toto písmeno d):"
   d) osobám povereným vykonávaním osobitných činností podľa hlavy V ZEÚ a určeným v príslušnom základnom právnom akte v zmysle článku 49.
"
   c) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Tieto subjekty alebo osoby prijímajú primerané opatrenia, aby predchádzali nezrovnalostiam a podvodom, a v prípade potreby začnú súdne konanie s cieľom vymáhať chybne vyplatené alebo nesprávne použité finančné prostriedky."

(31)  Články 55 a 56 sa nahrádzajú takto:

"

Článok 55

1.  Výkonné agentúry sú právnické osoby podľa právnych predpisov Spoločenstva vytvorené rozhodnutím Komisie, na ktoré môžu byť delegované právomoci realizovať v mene Komisie a na jej zodpovednosť celý program alebo projekt Spoločenstva alebo časť programu alebo projektu v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003(11).

2.  Realizáciu príslušných prevádzkových rozpočtových prostriedkov vykonáva riaditeľ agentúry.

Článok 56

1.  Keď Komisia plní rozpočet prostredníctvom nepriameho centralizovaného hospodárenia, získa najprv dôkazy o tom, že v rámci subjektov, ktorým zveruje vykonávanie, existujú a správne fungujú tieto prvky:

   a) transparentné postupy verejného obstarávania a udeľovania grantov, ktoré sú nediskriminačné a vylučujú akýkoľvek konflikt záujmov a ktoré sú v súlade s príslušnými ustanoveniami piatej a šiestej hlavy;
   b) účinný a efektívny systém vnútornej kontroly pre riadenie operácií, ktorý zahŕňa skutočné oddelenie povinností povoľujúceho úradníka a účtovníka alebo oddelenie podobných funkcií;
   c) účtovný systém, ktorý umožňuje, aby sa overilo správne použitie finančných prostriedkov Spoločenstva a aby sa toto použitie zohľadnilo v účtovnej závierke Spoločenstva;
   d) nezávislý externý audit;
   e) verejný prístup k informáciám na úrovni stanovenej v predpisoch Spoločenstva;
   f) primerané ročné následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu v súlade s článkom 30 ods. 3.

Komisia môže uznať, že systémy auditu, účtovníctva a verejného obstarávania subjektov uvedených v odsekoch 1 a 2 zodpovedajú jej vlastným systémom, pričom sa riadne zohľadnia medzinárodne uznávané normy.

2.  V prípade decentralizovaného hospodárenia sa v plnom rozsahu alebo čiastočne uplatňujú kritériá stanovené v odseku 1, s výnimkou kritéria stanoveného v písmene e), v závislosti od stupňa decentralizácie dohodnutého medzi Komisiou a príslušnou treťou krajinou, vnútroštátnym alebo medzinárodným verejnoprávnym subjektom

Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) a článok 169 môže Komisia rozhodnúť:

   - v prípade združovania finančných prostriedkov a
   - za podmienok stanovených v základnom právnom akte
  

o používaní postupov verejného obstarávania alebo udeľovania grantov prijímajúcej partnerskej krajiny alebo postupov, na ktorých sa dohodnú darcovia.

Predtým, ako Komisia prijme takéto rozhodnutie, najprv v každom jednotlivom prípade získa dôkazy, že tieto postupy vyhovujú zásadám transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, znemožňujú akýkoľvek konflikt záujmov, poskytujú záruky zodpovedajúce medzinárodne uznávaným normám a zabezpečujú dodržiavanie ustanovení riadneho finančného riadenia, ktoré si vyžaduje účinnú a efektívnu vnútornú kontrolu.

Príslušná tretia krajina, vnútroštátny alebo medzinárodný verejnoprávny subjekt sa zaviaže, že splní tieto povinnosti:

   a) splní v zmysle prvého pododseku tohto odseku kritériá uvedené v odseku 1;
   b) zabezpečí, aby audit uvedený v písmene d) odseku 1 vykonala vnútroštátna inštitúcia pre nezávislý externý audit;
   c) vykoná pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa správne vykonávali činnosti, ktoré majú byť financované z rozpočtu;
   d) prijme vhodné opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby začne súdne konanie s cieľom vymáhať nesprávne vyplatené finančné prostriedky.

3.  Komisia zabezpečí dohľad, hodnotenie a kontrolu vykonávania zverených úloh. Komisia zohľadní rovnocennosť kontrolných systémov, keď vykonáva kontroly prostredníctvom svojich vlastných kontrolných systémov.

"

(32)  V článku 57 sa odsek 1 nahrádza takto:

"

1.  Komisia nemôže zveriť opatrenia týkajúce sa vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu vrátane platieb a vymáhania externým súkromnoprávnym subjektom alebo orgánom, okrem prípadu uvedeného v článku 54 ods. 2 písm. c) alebo v osobitných prípadoch, ak ide o platby príjemcom určeným Komisiou, ak sa tieto platby uskutočňujú za podmienok a vo výške stanovenej Komisiou a ak subjekt alebo orgán, ktorý tieto platby uskutočňuje, neuplatňuje právomoc voľného uváženia.

"

(33)  Článok 59 sa mení a dopĺňa takto:

   a) vkladá sa tento odsek 1a:"
1a. V tejto hlave sa pojem "zamestnanci" týka osôb, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok."
   b) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Každá inštitúcia stanovuje vo svojich vnútorných administratívnych predpisoch zamestnancov na príslušnej úrovni, na ktorých deleguje v súlade s podmienkami stanovenými v jej rokovacom poriadku povinnosti povoľujúceho úradníka, rozsah pôsobnosti delegovaných právomocí a možnosť, aby ich osoby, na ktoré sa tieto právomoci delegovali, mohli subdelegovať."
   c) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Právomoci povoľujúceho úradníka sa delegujú alebo subdelegujú iba na zamestnancov."

(34)  V článku 60 sa odsek 7 nahrádza takto:

"

7.  "Delegovaný povoľujúci úradník podáva svojej inštitúcii správy o plnení svojich povinností vo forme výročnej správy o činnosti spolu s finančnými informáciami a informáciami o hospodárení, ktoré potvrdzujú, že informácie obsiahnuté v správe poskytujú pravdivý a skutočný obraz okrem prípadov, ak je v akýchkoľvek výhradách súvisiacich s vymedzenými oblasťami príjmov a výdavkov uvedené inak.

V tejto správe sa uvedú výsledky operácií v porovnaní so stanovenými cieľmi, rizikami spojenými s týmito operáciami, využitím poskytnutých zdrojov a efektívnosťou a účinnosťou systému vnútornej kontroly. Vnútorný audítor zoberie na vedomie výročnú správu a všetky ostatné zistené informácie. Komisia každý rok najneskôr do 15. júna pošle rozpočtovému orgánu súhrn z výročných správ za predchádzajúci rok.

"

(35)  Článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa do písm. e) dopĺňa táto veta:"
účtovník má právo overovať dodržiavanie validačných kritérií;"
   b) vkladajú sa tieto odseky 2a, 2b a 2c:"
2a. Pred prijatím účtovných výkazov inštitúciou účtovník najprv tieto účtovné výkazy podpíše, čím potvrdí, že má dostatočné dôkazy, že tieto účtovné výkazy poskytujú pravdivý a skutočný obraz o finančnej situácii inštitúcie.
Na tento účel sa účtovník ubezpečí, že účtovné výkazy sa pripravili v súlade s účtovnými pravidlami, metódami a systémami, ktoré boli v súvislosti s účtovnými výkazmi jeho inštitúcie vytvorené a pridelené do rámca jeho zodpovednosti podľa tohto nariadenia, a že do účtovníctva boli zahrnuté všetky príjmy a výdavky.
Povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním poskytnú všetky informácie, ktoré účtovník potrebuje, aby si splnil povinnosti.
Povoľujúci úradníci naďalej nesú plnú zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov, s ktorými hospodária, ako aj za zákonnosť a správnosť výdavkov, ktoré spadajú pod ich kontrolu.
2b. Účtovník má právo skontrolovať prijaté informácie a vykonať aj akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považuje za potrebnú na to, aby účtovné výkazy podpísal.
V prípade potreby účtovník vznesie výhrady, pričom presne vysvetlí ich charakter a rozsah.
2c. Účtovníci ostatných inštitúcií a agentúr schvália ich ročné účtovné výkazy a zašlú ich účtovníkovi Komisie."

(  c) odsek 3 sa nahrádza takto:

"

3.  Ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, účtovník má výhradné právo spravovať hotovosť a jej ekvivalenty. Zodpovedá za ich bezpečnú úschovu.

"

(36)  V článku 62 sa prvý odsek nahrádza takto:

"

Pri výkone svojich povinností môže účtovník delegovať niektoré úlohy na svojich podriadených.

"

(37)  Článok 63 sa nahrádza takto:

"

Článok 63

1.  Zálohové účty je možné založiť na výber príjmov z iných než vlastných zdrojov a na platby malých súm, ako je uvedené vo vykonávacích predpisoch.

V oblasti pomoci v rámci krízového riadenia a opatrení humanitárnej pomoci v zmysle článku 110 sa však môžu zálohové účty použiť bez obmedzenia sumy, pričom je potrebné dodržiavať úroveň rozpočtových prostriedkov, o ktorej rozhodol rozpočtový orgán v súvislosti so zodpovedajúcim riadkom rozpočtu na bežný rozpočtový rok.

2.  Prostriedky na zálohové účty poskytuje účtovník inštitúcie a zodpovedajú za ne správcovia záloh určení účtovníkom inštitúcie.

"

(38)  V článku 65 sa odsek 1 nahrádza takto:

"

1.  Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá trestná zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť účastníkom finančných operácií uvedeným v článku 64 podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva a platných ustanovení o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev a boji proti korupcii úradníkov Spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov.

"

(39)  Článok 66 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Povoľujúci úradník je povinný zaplatiť náhradu tak, ako je ustanovené v služobnom poriadku."
   b) vkladá sa tento odsek 1a:"
1a. Povinnosť zaplatiť náhradu sa uplatní najmä, ak:
   a) povoľujúci úradník úmyselne alebo z vlastnej hrubej nedbanlivosti určí pohľadávky, ktoré treba vymáhať, alebo vydá príkazy na vymáhanie pohľadávok, zaviaže výdavky alebo podpíše platobný rozkaz v rozpore s týmto nariadením a jeho vykonávacími predpismi;
   b) povoľujúci úradník úmyselne alebo z vlastnej hrubej nedbanlivosti nevypracuje dokument o uznaní výšky pohľadávky, nevydá príkaz na vymáhanie pohľadávky alebo ho vydá oneskorene, alebo oneskorene vydá platobný rozkaz, v dôsledku čoho môže byť inštitúcia žalovaná v občianskoprávnom konaní tretími stranami.
"
   c) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  V prípade subdelegovania v rámci svojej pôsobnosti je delegovaný povoľujúci úradník naďalej zodpovedný za efektívnosť a účinnosť používaných vnútorných systémov hospodárenia a kontroly a za výber subdelegovaného povoľujúceho úradníka ."
   d) v odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
4.  Každá inštitúcia zriadi špecializovanú komisiu pre finančné nezrovnalosti alebo sa podieľa na spoločnej komisii zriadenej viacerými inštitúciami. Tieto komisie pracujú nezávisle a určujú, či došlo k finančným nezrovnalostiam, a prípadne, aké by sa mali vyvodiť dôsledky."

(40)  Článok 73 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek sa nahrádza takto:"
2.  Ak zodpovedný delegovaný povoľujúci úradník plánuje úplne alebo čiastočne sa vzdať vymáhania uznanej pohľadávky, zabezpečí, aby bolo vzdanie sa v poriadku a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a proporcionality a v súlade s postupmi a kritériami ustanovenými vo vykonávacích predpisoch. Rozhodnutie o vzdaní sa musí byť odôvodnené. Povoľujúci úradník môže delegovať toto rozhodnutie iba spôsobom ustanoveným vo vykonávacích predpisoch."
   b) dopĺňa sa tento pododsek:"
Zodpovedný povoľujúci úradník môže okrem toho v súlade s podmienkami stanovenými vo vykonávacích predpisoch zrušiť alebo upraviť uznanú pohľadávku."

(41)  Vkladá sa tento článok 73a:

"

Článok 73a

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov a uplatňovanie rozhodnutia Rady týkajúceho sa systému vlastných zdrojov Spoločenstiev, sa na pohľadávky Spoločenstiev voči tretím stranám a na pohľadávky tretích strán voči Spoločenstvám uplatňuje premlčacia lehota v dĺžke piatich rokov.

Dátum, od ktorého sa počíta plynutie premlčacej lehoty, a podmienky prerušenia tejto lehoty sa ustanovia vo vykonávacích predpisoch.

"

(42)  V článku 75 ods. 2 sa výraz "článkom 49 ods. 2" nahrádza výrazom "článkom 49 ods. 6 písm. e)".

(43)  V článku 77 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

"

Viazanosť sumy rozpočtového záväzku zodpovedajúcej právnemu záväzku, pri ktorom sa počas troch rokov nasledujúcich po podpise právneho záväzku nevykonala žiadna platba v zmysle článku 81, sa zruší.

"

(44)  V článku 80 sa dopĺňa tento odsek:

"

Ak sa v súvislosti s poskytnutím služieb vrátane nájmu alebo v súvislosti s dodávkami tovaru uskutočňujú periodické platby, môže povoľujúci úradník na základe svojej analýzy rizika nariadiť uplatnenie systému priameho inkasa.

"

(45)  V článku 86 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

"
   b) hodnotenie efektívnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly a auditu, ktoré sa vzťahujú na každú operáciu v rámci plnenia rozpočtu.
"

(46)  V článku 87 sa druhý odsek nahrádza takto:

"

Ak je vnútorným audítorom zamestnanec, jeho zodpovednosť je stanovená v služobnom poriadku a podrobne upravená vo vykonávacích predpisoch.

"

(47)  Článok 88 sa nahrádza takto:

"

Článok 88

1.  Verejné zákazky sú zmluvy s peňažným plnením uzavreté písomne medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi v zmysle článkov 104 a 167 s cieľom zabezpečiť za cenu úplne alebo čiastočne zaplatenú z rozpočtu dodanie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, vykonanie prác alebo poskytnutie služieb.

Medzi tieto zmluvy patria:

   a) zmluvy na nákup alebo prenájom budovy;
   b) zmluvy o dodaní tovaru;
   c) zmluvy o vykonaní prác;
   d) zmluvy o poskytnutí služieb.

2.  Rámcové dohody sú dohody uzavreté medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorých cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvo. Riadia sa ustanoveniami tejto hlavy o postupoch zadávania zákaziek vrátane oznamovania.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 93 až 96, sa táto hlava netýka grantov.

"

(48)  V článku 89 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

"

Verejní obstarávatelia nesmú rámcové dohody zneužívať alebo používať takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

"

(49)  Článok 90 sa mení a dopĺňa takto:

  a) odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:
   i) prvý pododsek sa nahrádza takto:"
1.  Všetky zákazky, ktorých hodnota prekračuje prahové hodnoty ustanovené v článku 105 alebo v článku 167, sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie."
   ii) druhý pododsek sa nahrádza takto:"
Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sa uverejňujú vopred, s výnimkou prípadov uvedených v článku 91 ods. 2 tohto nariadenia a podrobne stanovených vo vykonávacích predpisoch a s výnimkou zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe II B k smernici 2004/18/ES Európskeho parlamentu a Rady(12)."
   b) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Zákazky s hodnotou pod prahové hodnoty ustanovené v článku 105 alebo v článku 167 a zákazky na poskytnutie služieb uvedené v prílohe II B k smernici 2004/18/ES sa oznamujú zodpovedajúcimi spôsobmi, ako je stanovené vo vykonávacích predpisoch."

(50)  Článok 91 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Postupy verejného obstarávania majú jednu z týchto foriem:
   a) verejná súťaž;
   b) užšia súťaž;
   c) súťaž na určitý výkon;
   d) rokovacie konanie;
   e) súťažný dialóg.

Ak o verejnú zákazku alebo rámcovú dohodu majú záujem dve alebo viaceré inštitúcie, výkonné agentúry alebo subjekty uvedené v článku 185 a ak existuje možnosť zvýšenia efektívnosti, príslušní verejní obstarávatelia sa usilujú uskutočniť postup verejného obstarávania na medziinštitucionálnom základe.
Ak je verejná zákazka alebo rámcová dohoda nevyhnutná na vykonanie spoločnej akcie niektorej z inštitúcií a verejného obstarávateľa z členského štátu, táto inštitúcia a tento verejný obstarávateľ môžu uskutočniť postup verejného obstarávania spoločne, ako je ustanovené vo vykonávacích predpisoch."
   b) v odseku 2 sa vypúšťa druhý pododsek;
   c) dopĺňa sa tento odsek 4:"
4.  Vo vykonávacích predpisoch sa určí, ktoré postupy verejného obstarávania uvedené v odseku 1 sa použijú pri zákazkách na poskytnutie služieb uvedených v prílohe II B k smernici 2004/18/ES a pri zákazkách, ktoré sú vyhlásené za tajné, ktorých plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov Spoločenstiev alebo Európskej únie."

(51)  Článok 92 sa nahrádza takto:

"

Článok 92

V dokumentoch súvisiacich s výzvou na predloženie ponúk musí byť uvedený úplný, jasný a presný opis predmetu zákazky a musia byť v nich špecifikované kritériá vylúčenia, výberu a kritériá pre zadanie zákazky, ktoré sa na ňu uplatňujú.

"

(52)  Článok 93 sa mení a dopĺňa takto:

  a) Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:
   i) úvodná veta sa nahrádza takto:"
Záujemcovia alebo uchádzači sa vylúčia z účasti na postupoch verejného obstarávania, ak:"
   ii) písmeno f) sa nahrádza takto:"
   f) "f) im je v súčasnosti uložená administratívna sankcia uvedená v článku 96 ods. 1.
"
   iii) vkladá sa tento pododsek:"
Písmená a) až d) prvého pododseku sa neuplatňujú v prípade nákupov zásob za mimoriadne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou ukončuje svoju podnikateľskú činnosť, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, alebo prostredníctvom dohody s veriteľmi alebo podobného postupu v súlade s vnútroštátnym právom."
   b) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Záujemcovia alebo uchádzači musia doložiť, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v odseku 1. Verejný obstarávateľ však nemusí vyžadovať takýto doklad v prípade zákaziek s veľmi nízkou hodnotou, ako sa uvádza vo vykonávacích predpisoch.
   a) a ak je záujemca alebo uchádzač právnickou osobou, poskytnúť informácie o vlastníckych vzťahoch alebo o vedení, kontrole a právomoci na zastupovanie v súvislosti s touto právnickou osobou,
   b) a ak sa predpokladajú subdodávky, osvedčiť, že subdodávateľ sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v odseku 1.
"
   c) dopĺňa sa tento odsek 3:"
3.  Vo vykonávacích predpisoch sa vymedzí maximálna dĺžka obdobia, počas ktorého situácie uvedené v odseku 1 vedú k vylúčeniu záujemcov alebo uchádzačov z účasti na postupe verejného obstarávania. Maximálna dĺžka tohto obdobia nesmie presiahnuť 10 rokov."

(53)  Články 94, 95 a 96 sa nahrádzajú takto:

"

Článok 94

Zákazka sa nesmie zadať záujemcom ani uchádzačom, ktorí sú počas postupu verejného obstarávania na túto zákazku:

   a) predmetom konfliktu záujmov;
   b) vinní zo skresľovania skutočnosti pri poskytovaní informácií, ktoré si vyžiadal verejný obstarávateľ ako podmienku účasti na postupe verejného obstarávania, alebo tieto informácie neposkytnú;
   c) sa ocitnú v rámci príslušného postupu verejného obstarávania v jednej zo situácií vylúčenia uvedených v článku 93 ods. 1;

Článok 95

1.  V súlade s predpismi Spoločenstva o ochrane osobných údajov Komisia vytvorí a prevádzkuje centrálnu databázu. Táto databáza obsahuje podrobné údaje o záujemcoch a uchádzačoch, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článkoch 93, 94, článku 96 ods. 1 písm. b) a v článku 96 ods. 2 písm. a). Táto databáza je spoločná pre všetky inštitúcie, výkonné agentúry a subjekty uvedené v článku 185.

2.  Orgány členských štátov a tretích krajín, ako aj iné subjekty, ako sú tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu v súlade s článkami 53 a 54, oznámia príslušnému povoľujúcemu úradníkovi údaje o záujemcoch a uchádzačoch, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 písm. e), ak správanie daného subjektu poškodilo finančné záujmy Spoločenstiev. Povoľujúci úradník prijme tieto údaje a požiada úradníka, aby ich vložil do databázy.

Orgány a subjekty uvedené v prvom pododseku majú prístup k údajom obsiahnutým v databáze a môžu ich vziať do úvahy, primerane a na vlastnú zodpovednosť, pri uzatváraní zmlúv spojených s plnením rozpočtu.

3.  Vo vykonávacích predpisoch sa ustanovia transparentné a jednotné kritériá na zabezpečenie úmerného uplatňovania kritérií vylúčenia. Komisia vymedzí normalizované postupy a technické špecifikácie pre prevádzku uvedenej databázy.

Článok 96

1.  Verejný obstarávateľ môže ukladať administratívne alebo peňažné sankcie:

   a) záujemcom alebo uchádzačom v prípadoch uvedených v písmene b) článku 94;
   b) dodávateľom, pri ktorých sa preukázateľne zistilo vážne porušenie povinností vyplývajúcich zo zákaziek financovaných z rozpočtu.

Vo všetkých prípadoch však musí verejný obstarávateľ najprv umožniť dotknutej osobe predložiť jej pripomienky.

2.  Sankcie uvedené v odseku 1 sú úmerné dôležitosti zákazky a závažnosti porušenia povinností a môžu spočívať:

   a) v zbavení príslušného záujemcu alebo uchádzača alebo dodávateľa možnosti získať zákazky a granty financované z rozpočtu počas obdobia maximálne desiatich rokov a/alebo
   b) v úhrade pokút zo strany záujemcu, uchádzača alebo dodávateľa až do plnej výšky hodnoty uvedenej zákazky.

"

(54)  Článok 97 sa nahrádza takto:

"

Článok 97

1.  "1. Zákazky sa zadávajú na základe kritérií zadávania vzťahujúcich sa na obsah ponúk po tom, ako sa v súlade s kritériami výberu uvedenými v dokumentoch súvisiacich s výzvou na predloženie ponúk overila spôsobilosť hospodárskych subjektov, ktoré nie sú vylúčené podľa článkov 93, 94 a článku 96 ods. 2 písm. a)."

2.  Zmluvy sa uzavrú automatickým zadávacím konaním alebo prijatím postupom prijatia finančne najvýhodnejšej ponuky.

"

(55)  Článok 98 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:"
1.  Pravidlá predkladania ponúk sú také, ktoré zabezpečia, skutočnú súťaž a utajenosť ich obsahu až do momentu ich súčasného otvorenia.
2.  Ak sa považuje za vhodné a primerané, verejný obstarávateľ môže v súlade s ustanoveniami vykonávacích predpisov požadovať od záujemcov, aby vopred zložili zábezpeku ako garanciu, že svoje ponuky nestiahnu."
   b) odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Všetky žiadosti o účasť alebo ponuky, o ktorých výberová komisia vyhlási, že spĺňajú stanovené podmienky, sa vyhodnotia na základe kritérií, ktoré sú stanovené v dokumentoch súvisiacich s výzvou na predloženie ponúk, s cieľom navrhnúť verejnému obstarávateľovi zadanie zákazky alebo pristúpiť k elektronickej aukcii."

(56)  Články 102 a 103 sa nahrádzajú takto:

"

Článok 102

1.  Verejný obstarávateľ požiada dodávateľov, aby v prípadoch vymedzených vo vykonávacích predpisoch vopred zložili zábezpeku.

2.  Verejný obstarávateľ môže v prípade, keď sa to považuje za vhodné a primerané, od dodávateľov požadovať, aby zložili takúto zábezpeku s cieľom:

   a) zabezpečiť splnenie zákazky v plnom rozsahu;
   b) obmedziť finančné riziká spojené s úhradami v rámci predbežného financovania.

Článok 103

Ak sa preukáže, že počas postupu zadávania zákazky došlo k závažným chybám, nezrovnalostiam alebo podvodu, inštitúcie konanie pozastavia a môžu prijať akékoľvek potrebné opatrenia vrátane zrušenia konania.

Ak sa po zadaní zákazky preukáže, že pri postupe zadávania zákazky alebo plnení zmluvy došlo k podstatným chybám, nezrovnalostiam alebo podvodu, inštitúcia môže v závislosti od etapy konania odstúpiť od uzatvorenia zmluvy, pozastaviť jej plnenie alebo ju prípadne i vypovedať.

Ak je možné tieto chyby, nezrovnalosti alebo podvod pripísať dodávateľovi, inštitúcie okrem toho môžu odmietnuť uskutočnenie platieb, môžu vymáhať sumy, ktoré už boli vyplatené, alebo môžu vypovedať všetky zmluvy, ktoré s týmto dodávateľom uzavreli, a to úmerne k závažnosti chýb, nezrovnalostí alebo podvodu.

"

(57)  V článku 104 sa dopĺňa táto veta:

"

V súlade s článkom 59 delegujú právomoci potrebné na výkon funkcie verejného obstarávateľa.

"

(58)  Článok 105 sa nahrádza takto:

"

Článok 105

1.  S výhradou štvrtej hlavy druhej časti tohto nariadenia stanovuje smernica 2004/18/ES spodné hranice, ktoré určujú:

   a) pravidlá uverejňovania uvedené v článku 90;
   b) výber jedného z postupov uvedených v článku 91 ods. 1;
   c) príslušné lehoty.

2.  Ak sa vo výnimkách a podmienkach vymedzených vo vykonávacích predpisoch neuvádza inak, verejný obstarávateľ môže v prípade zákaziek, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/18/ES, podpísať zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom až po uplynutí odkladnej lehoty.

"

(59)  Názov prvej kapitoly šiestej hlavy prvej časti sa nahrádza takto:

"

PRVÁ KAPITOLA

Rozsah pôsobnosti a forma grantov

"

(60)  Článok 108 sa mení a dopĺňa takto:

   a) V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Sú buď predmetom písomnej dohody alebo rozhodnutia Komisie, ktoré sa oznámi úspešnému žiadateľovi."
   b) Odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Grantmi v zmysle tejto hlavy nie sú:
   a) výdavky na členov a zamestnancov inštitúcií a príspevky určené európskym školám;
   b) pôžičky, zabezpečovacie nástroje Spoločenstva alebo finančné príspevky Spoločenstva na takéto nástroje, verejné zákazky uvedené v článku 88 a pomoc vyplatená ako makrofinančná pomoc a rozpočtová podpora;
   c) kapitálové investície na základe zásady súkromného investora, kvázi-kapitálové financovanie a akciové podiely alebo kapitálová účasť v medzinárodných finančných inštitúciách ako Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) alebo v špecializovaných subjektoch Spoločenstva ako Európsky investičný fond (EIF);
   d) príspevky vyplatené Spoločenstvami ako členské poplatky subjektom, ktorých sú členmi;
   e) výdavky vynakladané ako súčasť zdieľaného, decentralizovaného alebo spoločného hospodárenia v zmysle článkov 53 až 53d;
   f) platby poukázané subjektom, na ktoré sa v súlade s článkom 54 ods. 2 delegovali úlohy plnenia rozpočtu, a príspevky poukázané subjektom zriadeným legislatívnym orgánom na základe ich základných zriaďovacích aktov;
   g) výdavky súvisiace s trhmi rybného hospodárstva uvedené v článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21 júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky(13);
   h) úhrada cestovných nákladov a nákladov na pobyt, ktoré vznikli osobám pozvaným alebo povereným inštitúciami, alebo prípadne akýchkoľvek iných náhrad, ktoré im boli vyplatené.
"
   c) dopĺňajú sa nasledujúce odseky 3 a 4:"
3.  Medzi granty sa začleňujú a ustanoveniami tejto hlavy sa primerane riadia:
   a) výnosy z dotácie na úroky z niektorých úverov;
   b) kapitálové investície alebo účasti neuvedené v odseku 2 písm. c).

4.  Každá inštitúcia môže udeliť grant na komunikačné činnosti, ak je z riadne odôvodnených príčin použitie postupov verejného obstarávania nevhodné.""

(61)  Vkladá sa tento článok 108a:

"

Článok 108a

1.  Granty môžu mať niektorú z týchto foriem:

   a) refundácia určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov;
   b) jednorazové platby;
   c) paušálne financovanie;
   d) kombinácia foriem uvedených v písmenách a), b) a c).

2.  Granty nesmú presiahnuť celkový strop vyjadrený v absolútnej hodnote.

"

(62)  Názov druhej kapitoly šiestej hlavy prvej časti sa nahrádza takto:

"

DRUHÁ KAPITOLA

Zásady

"

(63)  Článok 109 sa nahrádza takto:

"

Článok 109

1.  Granty podliehajú zásadám transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Nemôžu sa kumulovať ani prideľovať so spätnou platnosťou a ich súčasťou musí byť spolufinancovanie.

V žiadnom prípade sa nesmú prekročiť celkové kombinované náklady oprávnené na financovanie, ktoré sú vymedzené vo vykonávacích predpisoch.

2.  Účelom alebo účinkom grantu nemôže byť zisk pre príjemcu.

3.  Odsek 2 sa nevzťahuje na:

   a) študijné, výskumné alebo odborné štipendiá vyplatené fyzickým osobám;
   b) ceny udelené v súťažiach;
   c) činnosti, ktorých cieľom je posilnenie finančnej spôsobilosti príjemcu alebo vytvorenie zisku v rámci vonkajších činností.

"

(64)  V článku 110 sa odsek 1 nahrádza takto:

"

1.  Granty sú predmetom ročného pracovného programu, ktorý sa uverejňuje na začiatku roka.

Tento ročný pracovný program sa plní prostredníctvom uverejňovania výziev na predloženie návrhov s výnimkou riadne odôvodnených výnimočných a naliehavých prípadov alebo prípadov, keď charakter príjemcu alebo činnosti nedáva pri danej činnosti žiadnu inú možnosť, alebo prípadov, keď je príjemca v základnom akte určený ako príjemca určitého grantu.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na pomoc v rámci krízového riadenia a operácie humanitárnej pomoci.

"

(65)  Články 111 a 112 sa nahrádzajú takto:

"

Článok 111

Ak nie je v príslušných základných aktoch ustanovené inak, každému príjemcovi sa na jednu akciu môže z rozpočtu udeliť iba jeden grant.

Jednému príjemcovi sa môže z rozpočtu na jeden rozpočtový rok udeliť iba jeden prevádzkový grant.

Žiadateľ bezodkladne informuje povoľujúcich úradníkov o akýchkoľvek viacnásobných žiadostiach a viacnásobných grantoch, ktoré sa týkajú tej istej akcie alebo toho istého pracovného programu.

Tie isté náklady sa z rozpočtu nemôžu v žiadnom prípade financovať dvakrát.

Článok 112

1.  Na začatú akciu sa grant môže udeliť len vtedy, ak je žiadateľ schopný preukázať, že potrebuje akciu začať ešte pred udelením grantu.

V takom prípade nemohli náklady oprávnené na financovanie vzniknúť pred dňom podania žiadosti o grant s výnimkou riadne odôvodnených výnimočných prípadov ustanovených v základnom akte alebo s výnimkou prípadov výdavkov nevyhnutných na riadnu realizáciu pomoci v rámci krízového riadenia alebo operácií humanitárnej pomoci, ktoré sú ustanovené vo vykonávacích predpisoch.

Žiadny grant sa nemôže udeliť so spätnou platnosťou na akcie, ktoré už boli ukončené.

2.  Prevádzkový grant sa udelí do šiestich mesiacov od začiatku rozpočtového roka príjemcu. Náklady oprávnené na financovanie nemôžu vzniknúť predtým, ako bola podaná žiadosť o grant, ani pred začiatkom rozpočtového roka príjemcu.

"

(66)  V článku 113 sa odsek 2 nahrádza takto:

"

2.  Pokiaľ nie je pre subjekty sledujúce všeobecný európsky záujem v základnom akte ustanovené inak, výška prevádzkových grantov sa v prípade ich opätovného poskytnutia postupne znižuje. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na granty, ktoré majú niektorú z foriem uvedených v článku 108a ods. 1 písm. b) a c).

"

(67)  Článok 114 sa nahrádza takto:

"

Článok 114

1.  Žiadosti o grant sa predkladajú písomne.

2.  Žiadosti o grant spĺňajú podmienky, ak boli predložené:

   a) právnickými osobami; žiadosti o grant môžu spĺňať podmienky, ak ich podali subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, pod podmienkou, že ich zástupcovia majú právomoc uskutočňovať právne úkony v ich mene a prevziať finančnú zodpovednosť.
   b) fyzickými osobami, ak si to vyžaduje povaha alebo druh činnosti alebo cieľ, ktorý žiadateľ sleduje;

3.  Granty nemôžu byť udelené žiadateľom, ktorí sa v čase udeľovania grantu nachádzajú v situácii uvedenej v článku 93 ods. 1, článku 94 a článku 96 ods. 2 písm. a).

Žiadatelia musia potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v prvom pododseku. Povoľujúci úradník však nemusí takéto potvrdenie požadovať v prípade grantov veľmi nízkej hodnoty, ako je ustanovené vo vykonávacích predpisoch.

4.  Administratívne a finančné pokuty, ktoré sú účinné, úmerné a varovné a môže žiadateľovi uložiť povoľujúci úradník v súlade s článkom 96.

Tieto pokuty môžu byť uložené takisto príjemcom, ktorí pri podaní žiadosti alebo počas plnenia dohody o udelení grantu uviedli nepravdivé vyhlásenia pri poskytovaní informácií, ktoré požadoval povoľujúci úradník alebo tieto informácie neposkytli vôbec.

"

(68)  V článku 116 sa odsek 1 nahrádza takto:

"

1.  Návrhy sa vyhodnotia na základe predbežne oznámených kritérií výberu a kritérií na udeľovanie grantov s cieľom určiť návrh, ktorý môže byť financovaný.

"

(69)  Článok 118 sa nahrádza takto:

"

Článok 118

1.  Zodpovedný povoľujúci úradník môže v prípade, že sa to považuje za vhodné a primerané, požiadať príjemcu, aby vopred zložil zábezpeku kvôli obmedzeniu finančných rizík spojených so zaplatením predbežného financovania.

2.  Povoľujúci úradník požaduje od príjemcu zloženie takejto zábezpeky vopred v prípadoch vymedzených vo vykonávacích predpisoch.

"

(70)  V článku 119 sa odsek 2 nahrádza takto:

"

2.  V prípade, že príjemca nedodrží svoje záväzky, vyplácanie grantu sa pozastaví, zníži alebo ukončí v prípadoch ustanovených vo vykonávacích predpisoch potom, ako príjemca dostal príležitosť predložiť svoje pripomienky.

"

(71)  Článok 120 sa nahrádza takto:

"

Článok 120

1.  Ak si vykonanie činnosti vyžaduje, aby príjemca zadal zákazky vo verejnom obstarávaní, príslušné postupy musia byť v súlade s vykonávacími predpismi.

2.  Ak je pri vykonaní činnosti potrebné, aby sa poskytla podpora tretím stranám, príjemca grantu Spoločenstva môže túto finančnú podporu poskytnúť za predpokladu, že boli splnené tieto podmienky :

   a) finančná podpora nebola prvotným cieľom tejto činnosti;
   b) podmienky pre udelenie tejto podpory sú presne vymedzené v rozhodnutí alebo v dohode o udelení grantu medzi príjemcom a Komisiou a nenechávajú žiaden priestor na voľné rozhodovanie;
   c) ide o malé sumy.

Na účely písmena c) sa vo vykonávacích predpisoch určí maximálna suma finančnej podpory, ktorú môže príjemca vyplatiť tretej osobe.

3.  Každé rozhodnutie alebo dohoda o udelení grantu výslovne ustanovuje, že Komisia a Dvor audítorov vykonávajú svoje právomoci, ktoré súvisia s kontrolou dokumentov a priestorov u všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí prijali finančné prostriedky Spoločenstva.

"

(72)  Článok 121 sa mení a dopĺňa takto:

a)   písmeno a) sa nahrádza takto:

"

a) účtovné závierky inštitúcií uvedené v článku 126, účtovné závierky orgánov uvedené v článku 185 a iných orgánov, ktorých účtovné závierky je potrebné konsolidovať v súlade s účtovnými pravidlami Spoločenstva;

"
   b) písmeno d) sa nahrádza takto:"
   d) súhrnné správy o plnení rozpočtu, ktoré uvádzajú informácie obsiahnuté v správach uvedených v písm. c).
"

(73)  Článok 122 sa mení a dopĺňa takto:

   a) prvý odsek sa nahrádza takto:"
K účtovným závierkam inštitúcií a orgánov uvedených v článku 121 sa pripája správa a rozpočtovom a finančnom hospodárení počas rozpočtového roka."
   b) dopĺňa sa tento druhý odsek:"
Správa uvedená v prvom odseku okrem iného obsahuje informácie o miere plnenia rozpočtových prostriedkov a súhrnné informácie o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami."

(74)  Článok 128 sa nahrádza takto:

"

Článok 128

Účtovníci iných inštitúcií a orgánov uvedených v článku 121 zasielajú účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov svoje predbežné účtovné závierky spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas roka, a to najneskôr do 1. marca nasledujúceho roku.

Účtovník Komisie tieto predbežné účtovné závierky konsoliduje s predbežnými účtovnými závierkami Komisie a najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku zasiela Dvoru audítorov predbežné účtovné závierky Komisie spolu s jej správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas roka a s predbežne konsolidovanými účtovnými závierkami.

Účtovník každej inštitúcie a orgánu uvedených v článku 121 zasiela správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení takisto Európskemu parlamentu a Rade v termíne stanovenom v druhom odseku.

"

(75)  Článok 129 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa výraz "článku 185" nahrádza výrazom "článku 121";
   b) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Inštitúcie, iné než Komisia, a orgány uvedené v článku 121 zostavujú svoje konečné účtovné závierky v súlade s článkom 61 a zasielajú ich účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov najneskôr do 1. júla nasledujúceho roku s cieľom zostaviť konečnú konsolidovanú účtovnú závierku."
   c) vkladá sa tento odsek 2a:"
2a. Účtovník Komisie pripravuje konečnú konsolidovanú účtovnú závierku na základe informácií predložených ostatnými inštitúciami podľa odseku 2. Ku konečným účtovným závierkam sa prikladá poznámka, v ktorej účtovník vyhlasuje, že účtovné závierky boli pripravené v súlade so siedmou hlavou a zásadami účtovníctva, pravidlami a metódami stanovenými v prílohe k účtovným závierkam."
   d) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Po schválení konečných konsolidovaných účtovných závierok a vlastných konečných účtovných uzávierok ich Komisia zasiela, pred 31. júlom nasledujúceho rozpočtového roka, Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov."
   e) v odseku 4 sa dátum "31. októbra" nahrádza dátumom "15. novembra".

(76)  Článok 131 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa výraz "Komisia" nahrádza výrazom "účtovník Komisie";
   b) v odseku 2 sa výraz "Komisia" nahrádza výrazom "účtovník Komisie".

(77)  V článku 133 ods. 1 sa výraz "v článku 185" nahrádza výrazom "v článku 121".

(78)  V článku 134 sa výraz "v článku 185" nahrádza výrazom "v článku 121".

(79)  V článku 138 ods. 1 sa výraz "v článku 185" nahrádza výrazom "v článku 121".

(80)  V článku 139 sa odsek 2 nahrádza takto:

"

2.  Každá inštitúcia informuje Dvor audítorov a obe zložky rozpočtového orgánu o akýchkoľvek vnútorných predpisoch, ktoré prijme v súvislosti s finančnými záležitosťami.

"

(81)  Článok 143 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 2 sa dátum "15. júna" nahrádza dátumom "30. júna" a dátum "30. septembra" dátumom "15. októbra";
   b) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Dvor audítorov najneskôr do 15. novembra zašle orgánom zodpovedným za udelenie absolutória a ostatným inštitúciám svoju výročnú správu spolu s odpoveďami inštitúcií a zabezpečí ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie."
   c) v odseku 6 sa dátum "15. februára" nahrádza dátumom "28. februára".

(82)  Článok 144 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa piaty pododsek nahrádza takto:"
Ak sa Dvor audítorov rozhodne, že je potrebné všetky takéto osobitné správy uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie, musia k nim byť pripojené odpovede príslušných inštitúcií."
   b) v odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:"
Dvor audítorov môže v Úradnom vestníku Európskej únie uverejniť stanoviská uvedené v článku 248 ods. 4 Zmluvy o ES a v článku 160c ods. 4 Zmluvy o Euratome, ktoré sa netýkajú návrhov alebo pracovných návrhov, na ktoré sa vzťahuje konzultačný postup v legislatívnych otázkach."

83)   v článku 145 ods. 1 sa dátum "30. apríla" nahrádza dátumom "15. mája".

(84)  Názov prvej hlavy druhej časti sa nahrádza takto:

"

PRVÁ HLAVA

EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY ZÁRUČNÝ FOND

"

(85)  V článku 148 sa odsek 1 nahrádza takto:

"

1.  Prvá a tretia časť tohto nariadenia sa vzťahuje na výdavky, ktoré uskutočnili úrady a orgány uvedené v pravidlách týkajúcich sa EPZF, a na príjmy, ak v tejto hlave nie je uvedené inak

"

(86)  Článok 149 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Pre každý rozpočtový rok, fond EPZF zahŕňa nediferencované rozpočtové prostriedky s výnimkou výdavkov týkajúcich sa opatrení uvedených v článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005(14), ktoré sú financované diferencovanými rozpočtovými prostriedkami."
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Neviazané rozpočtové prostriedky týkajúce sa činností uvedených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 môžu byť prenesené iba do nasledujúceho rozpočtového roku.
Tento prenos neprekročí, v rámci limitu 2 % pôvodných rozpočtových prostriedkov uvedených v prvom pododseku, výšku úpravy priamych platieb podľa článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003(15), ktorá sa uplatnila v poslednom rozpočtovom roku.
Prenesené rozpočtové prostriedky sa vrátia výlučne do rozpočtových riadkov, ktoré sa týkajú činností uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1290/2005.
Takýto prenos môže viesť k dodatočnej platbe určenej len konečným príjemcom, ktorým boli v poslednom rozpočtovom roku upravené priame platby v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1782/2003.
Komisia prijme rozhodnutie o prenose najneskôr do 15. februára roka, do ktorého sa prenos vykonáva, a informuje o tom rozpočtový orgán."

(87)  V článku 150 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

"

2.  Rozhodnutia Komisie, ktoré stanovujú sumy týchto platieb, tvoria celkové predbežné záväzky, ktoré nemôžu prekročiť výšku celkových rozpočtových prostriedkov určených pre fond EPZF.

3.  Od 15. novembra môžu byť bežné výdavky na hospodárenie pre EPZF viazané vopred na ťarchu rozpočtových prostriedkov vyhradených na nasledujúci rozpočtový rok. Tieto záväzky však nemôžu prekročiť tri štvrtiny celkovej výšky príslušných rozpočtových prostriedkov na bežný rozpočtový rok. Môžu sa vzťahovať iba na výdavky, ktorých podstata je ustanovená v platnom základnom právnom akte

"

(88)  V článku 151 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"

Výdavky, ktoré vyplatili úrady a orgány uvedené v pravidlách týkajúcich sa fondu EPZF sa stanú záväzkami podľa kapitoly, článku a položky, a to do dvoch mesiacov po prevzatí uzávierok zaslaných členskými štátmi. Tento záväzok sa môže vytvoriť po uplynutí termínu v dĺžke dvoch mesiacov vždy, keď je nevyhnutný postup presunu rozpočtových prostriedkov súvisiacich s príslušnými rozpočtovými. Okrem prípadov, keď členské štáty zatiaľ nevykonali platbu, alebo keď je oprávnenosť spochybnená, sa tieto sumy zahrnú ako platby v rámci dvojmesačnej lehoty.

"

(89)  Článok 152 sa nahrádza takto:

"

Článok 152

V rozpočtovom účtovníctve sa výdavky zapisujú na účty na rozpočtový rok na základe platieb, ktoré vráti Komisia členským štátom najneskôr do 31. decembra príslušného roku za predpokladu, že účtovník prevzal platobný príkaz najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roku.

"

(90)  V článku 153 sa odsek 1 nahrádza takto:

"

1.  V prípade, keď Komisia môže presunúť rozpočtové prostriedky podľa článku 23 ods. 1, prijme svoje rozhodnutie najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roku a informuje o tom rozpočtový orgán podľa článku 23 ods. 1.

"

(91)  Článok 154 sa nahrádza takto:

"

Článok 154

1.  Pripísané príjmy v rámci tejto hlavy sa pripíšu podľa pôvodu v súlade s článkom 18 ods. 2.

2.  Výsledok rozhodnutí o zúčtovaní sa podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 sa zapíše do jediného článku.

"

(92)  Názov druhej časti hlavy II sa nahrádza takto:

"

hlava II

ŠTRUKTURÁLNE FONDY, KOHÉZNY FOND, FOND PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA

"

(93)  Článok 155 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Prvá a tretia časť tohto nariadenia sa uplatňuje na výdavky, ktoré vyplatili orgány a úrady uvedené v nariadeniach upravujúcich Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), ďalej len "fondy", a na ich príjmy, pokiaľ nie je v tejto hlave stanovené inak."
   b) odsek 3 sa vypúšťa.

94)   v článku 157 sa druhý odsek nahrádza takto:

"

Rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila, sa opäť môžu sprístupniť v prípade závažnej chyby, ktorá vznikla výlučne na strane Komisie.

"

(95)  Článok 158 sa nahrádza takto:

"

Článok 158

S výnimkou EPFRV môže Komisia pri prevádzkových výdavkoch uvedených v tejto hlave vykonávať presuny z jednej hlavy do druhej za predpokladu, že príslušné rozpočtové prostriedky sú určené na ten istý cieľ v zmysle nariadení upravujúcich fondy uvedené v článku 155, alebo sú výdavkami na technickú pomoc.

"

(96)  V článku 160 sa vkladá tento odsek 1a:

"

1a. S rozpočtovými prostriedkami týkajúcimi sa príjmov nadobudnutých Výskumným fondom uhlia a ocele, ktorý bol založený protokolom priloženom k zmluve o ES o rozpočtových dopadoch vypršania platnosti zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele, sa zaobchádza ako s pripísanými príjmami v zmysle článku 18. Viazané rozpočtové prostriedky nadobudnuté týmito príjmami sa sprístupnia hneď po odhade výšky pohľadávok a výdavkové rozpočtové prostriedky sa sprístupnia hneď po získaní príjmov.

"

(97)  Vkladá sa tento článok 160a:

"

Článok 160a

1.  Viazané rozpočtové prostriedky, ktoré zodpovedajú sume záväzkov, ktorých viazanosť bola zrušená v dôsledku úplného alebo čiastočného neplnenia projektov súvisiacich s výskumom, na ktorý boli určené, môžu byť opäť sprístupnené, a to vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch, ak je dôležité uskutočniť pôvodne plánovaný program a pokiaľ v rozpočte na bežný rozpočtový rok nie sú zahrnuté finančné prostriedky na tento účel.

2.  Na účely odseku 1 preskúma Komisia na začiatku každého rozpočtového roku rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená počas predchádzajúceho rozpočtového roka, a so zreteľom na požiadavky posúdi potrebu opätovného sprístupnenia týchto rozpočtových prostriedkov.

Na základe tohto posúdenia môže Komisia predložiť rozpočtovému orgánu do 15. februára každého rozpočtového roka príslušné návrhy, v ktorých pre každú rozpočtovú položku uvedie dôvody na opätovné sprístupnenie týchto rozpočtových prostriedkov.

3.  Rozpočtový orgán rozhodne o návrhoch Komisie do šiestich týždňov. Keď sa v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie, návrhy na presuny sa považujú za schválené.

Suma viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú opätovne sprístupniť v roku n za žiadnych okolností neprekročí úroveň 25 % celkovej sumy, ktorej viazanosť bola zrušená v tej istej rozpočtovej položke v roku n-1.

4.  Viazané rozpočtové prostriedky, ktoré sa opätovne sprístupnili, sa neprenášajú.

Právne záväzky, ktoré súvisia s viazanými rozpočtovými prostriedkami, ktoré sa opätovne sprístupnili, sa uzavrú do 31. decembra roku n.

Zodpovedný povoľujúci úradník na konci roku n definitívne zruší viazanosť nepoužitého zostatku týchto viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa opätovne sprístupnili.

"

(98)  V článku 163 sa prvá veta nahrádza takto:

"

Činnosti uvedené v tejto hlave môže Komisia vykonávať centralizovane alebo sa môžu vykonávať v rámci zdieľaného hospodárenia, alebo ich môžu vykonávať decentralizovane prijímajúce tretie krajiny, alebo sa môžu vykonávať spoločne s medzinárodnými organizáciami v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 53 až 57.

"

(99)  Článok 164 sa vypúšťa.

(100)  Článok 166 sa mení a dopĺňa takto:

  a) odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:
   i) v prvom pododseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:"
   a) dohode o financovaní uzavretej medzi Komisiou, ktorá koná v mene Spoločenstiev, a prijímajúcou treťou krajinou alebo prijímajúcimi tretími krajinami, alebo orgánmi, ktoré určili (ďalej len "príjemcovia");
"
   b) zmluve alebo dohode o udelení grantu medzi Komisiou a vnútroštátnymi alebo medzinárodnými verejnoprávnymi subjektmi alebo medzi Komisiou a fyzickými alebo právnickými osobami zodpovednými za vykonávanie uvedených opatrení.
   ii) ii) druhý pododsek sa nahrádza takto:"
Podmienky, za ktorých sa poskytuje vonkajšia pomoc, sa ustanovia v nástroji, ktorým sa riadia zmluvy alebo granty uvedené v písmenách a) a b) tohto odseku ."
   b) Odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Dohody o financovaní s prijímajúcimi tretími krajinami uvedenými v odseku 1 písm. a) sa uzatvárajú najneskôr do 31. decembra roku n + 1, pričom n je rok, v ktorom rozpočtový záväzok vznikol.
Jednotlivé zmluvy, rozhodnutia a dohody o udelení grantu, ktorými sa tieto dohody o financovaní vykonávajú, sa uzatvoria alebo prijmú najneskôr do troch rokov od dátume uzatvorenia dohody o financovaní.
Jednotlivé zmluvy a dohody, ktoré sa týkajú auditu a hodnotenia, sa môžu uzavrieť neskôr."
   c) c) dopĺňa sa tento odsek 3:"
3.  Ustanovenia odseku 2 sa na viacročné programy neuplatňujú v týchto prípadoch:
   - v prípade prvkov cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja, rozvoja ľudských zdrojov a rozvoja vidieka obsiahnutých v nariadení č. xxxx/2006, ktorým sa ustanovuje Nástroj predvstupovej pomoci (IPA);
   - v prípade prvkov cezhraničnej spolupráce obsiahnutých v nariadení č. xxxx/2006, ktorým sa zriaďuje Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI).

  a) Viazanosť akejkoľvek časti rozpočtového záväzku určeného pre takýto viacročný program sa automaticky zruší, ak do 31. decembra tretieho roka od roku n, ktorým je rok, v ktorom rozpočtový záväzok vznikol:
   i) nedošlo k jej použitiu na účel predbežného financovania; alebo
   ii) nedošlo k jej použitiu na uskutočnenie priebežných platieb; alebo
   iii) v súvislosti s ňou nebolo predložené vyhlásenie o výdavkoch, ktoré by spĺňalo podmienky ustanovené v článku ... nariadenia o IPA alebo v článku ... nariadenia o ENPI.
   b) Automaticky sa zruší aj viazanosť tej časti rozpočtových záväzkov, ktorá bude 31. decembra 2017 stále otvorená a v súvislosti s ktorou sa do 31. decembra 2018 nevypracovalo vyhlásenie o výdavkoch.
"

(101)  Článok 167 sa mení a dopĺňa takto:

   a) V odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:"
   c) vnútroštátne alebo medzinárodné verejnoprávne orgány alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú príjemcami grantu na vykonávanie vonkajších činností.
"
   b) Odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Postupy verejného obstarávania sa musia ustanoviť v dohodách o financovaní alebo v rozhodnutiach alebo dohodách o udelení grantu upravených v článku 166."

(102)  V štvrtej hlave druhej časti sa názov štvrtej kapitoly nahrádza takto:

"

ŠTVRTÁ KAPITOLA

Granty

"

(103)  Vkladá sa tento článok 169a:

"

Článok 169a

Postupy udeľovania grantu, ktoré majú prijímajúce tretie krajiny uplatniť v rámci decentralizovaného hospodárenia, sa ustanovia v dohodách o financovaní uvedených v článku 166. Sú založené na pravidlách stanovených v šiestej hlave prvej časti.

"

(104)  Článok 170 sa nahrádza takto:

"

Článok 170

V každej dohode o financovaní alebo v dohode alebo rozhodnutí o udelení grantu sa musí výslovne ustanoviť, že Komisia a Dvor audítorov majú právomoc na základe dokumentov a na mieste vykonať audit všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí prijali finančné prostriedky Spoločenstva."

"

(105)  V článku 171 sa odsek 2 nahrádza takto:

"

2.  Táto hlava sa vzťahuje na činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) s výnimkou článkov 174, 174a a článku 175 ods. 2.

"

(106)  Článok 173 sa nahrádza takto:

"

Článok 173

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky zapísané v prílohe pre každý európsky úrad, Komisia deleguje právomoci povoľujúceho úradníka na riaditeľa príslušného európskeho úradu, v súlade s článkom 59.

"

(107)  V článku 174 ods.1 sa druhá veta nahrádza takto:

"

Riaditeľ príslušného európskeho úradu prijme po schválení riadiacim výborom kritériá, ktoré budú základom účtovného systému.

"

(108)  Vkladá sa tento článok 174a:

"

Článok 174a

1.  Každá inštitúcia môže delegovať právomoci povoľujúceho úradníka na riaditeľa medziinštitucionálneho európskeho úradu pre hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zapísanými v jej oddieli a stanoví obmedzenia a podmienky tohto úkonu.

2.  Vnútorný audítor Komisie vykonáva všetky povinnosti stanovené v ôsmej kapitole štvrtej hlavy prvej časti.

"

(109)  Článok 175 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa vypúšťa;
   b) odsek 2 sa nahrádza takto:"
Ak do predmetu činnosti európskeho úradu patria aj dodávky tretím stranám s finančným plnením, jeho riaditeľ prijme po schválení riadiacim výborom konkrétne ustanovenia, v ktorých sa upraví spôsob uskutočňovania týchto dodávok a spôsob vedenia príslušných účtov."

(110)  Článok 176 sa vypúšťa.

(111)  Článok 178 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa druhá veta nahrádza takto:"
Tieto záväzky však nemôžu prekročiť jednu štvrtinu rozpočtových prostriedkov, o ktorých rozhodol rozpočtový orgán v príslušnom rozpočtovom riadku na bežný rozpočtový rok."
   b) v odseku 2 sa dopĺňa táto veta:"
V tomto prípade sa limit uvedený v odseku 1 neuplatňuje."

(112)  V článku 179 ods. 3 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

"

Ak niektorá zo zložiek rozpočtového orgánu plánuje zaujať stanovisko, oznámi tento svoj zámer dotknutej inštitúcii do dvoch týždňov od získania informácie o stavebnom projekte. Ak sa žiadna z nich nevyjadrí, dotknutá inštitúcia môže začať s plánovanou operáciou v rámci svojej administratívnej autonómie s výhradou článku 282 Zmluvy o ES a článku 185 Zmluvy o Euratome, pokiaľ ide o zastúpenie Spoločenstva.

Takéto stanovisko sa dotknutej inštitúcii postúpi do dvoch týždňov od uvedeného oznámenia.

"

(113)  Za článok 179 sa vkladá táto siedma hlava:

"

SIEDMA HLAVA

ODBORNÍCI

Článok 179a

Vykonávacie predpisy obsahujú osobitný postup výberu odborníkov platených na základe pevne stanovenej sumy, ktorí poskytujú inštitúciám pomoc najmä pri hodnotení návrhov a žiadostí o grant alebo ponúk v rámci verejného obstarávania a technickú pomoc pri následných krokoch a konečnom hodnotení projektov financovaných z rozpočtu.

"

(114)  Článok 180 sa vypúšťa.

(115)  Článok 181 sa nahrádza takto:

"

Článok 181

"1. Pokiaľ ide o fondy uvedené v článku 155 ods. 1, ktorých základné právne akty sa zrušili pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, môžu sa rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila uplatňovaním článku 157 ods. 1, znovu sprístupniť v prípade zjavnej chyby, ktorú je možné pripísať výlučne Komisii, alebo v prípade zásahu vyššej sily, ktorý má závažné dôsledky na realizáciu operácií podporovaných z týchto fondov.

2.  Ústredná databáza uvedená v článku 95 sa zriadi do 1. januára 2009.

3.  Komisia môže uskutočniť presuny z jednej hlavy do druhej v prípade rozpočtových prostriedkov týkajúcich sa prevádzkových výdavkov uvedených v nariadeniach, ktorými sa riadia štrukturálne fondy a Kohézny fond v programovacom období 2000 – 2006, ktoré sa ešte musia uhradiť z prostriedkov Spoločenstva, aby sa do ukončenia pomoci finančne vyrovnali nesplnené záväzky Spoločenstva, za predpokladu, že tieto rozpočtové prostriedky:

   - sú určené na rovnaký cieľ alebo
   - sa týkajú iniciatív Spoločenstva, opatrení technickej pomoci alebo inovačných opatrení a presúvajú sa do opatrení rovnakého charakteru.

4.  Článok 30 ods. 3 sa po prvýkrát uplatňuje na fondy uvedené v článku 148 ods. 1 v súvislosti s platbami, ktoré sa účtujú na ťarchu rozpočtu 2008."

"

(116)  Článok 185 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:"
Komisia prijme rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre orgány zriadené Spoločenstvami, ktoré majú právnu subjektivitu a ktoré skutočne prijímajú príspevky z rozpočtu."
   b) odsek 4 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, a najneskôr od 1. mája 2007.

Body 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 94 článku 1 tohto nariadenia sa však uplatňujú od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli […]

Za Radu

predseda

[…]

VYHLÁSENIA INŠTITÚCIÍ

1.  Návrh vyhlásenia Komisie o transparentnosti

"Komisia sa zaväzuje zabezpečiť v sektorových vykonávacích nariadeniach, že zverejňovanie informácií o príjemcoch finančných prostriedkov z poľnohospodárskych fondov (EPFRV a EPZF) bude porovnateľné so zverejňovaním informácii v sektorových vykonávacích nariadeniach pre štrukturálne fondy. Zabezpečí sa najmä primerané každoročné zverejnenie ex post súm, ktoré každý príjemca z týchto fondov získal, pričom tieto sumy sú rozdelené do hlavných výdavkových kategórií."

2.  Návrh vyhlásenia Komisie o financovaní európskych politických strán

"Komisia sa zaväzuje predložiť, v rámci možnosti do februára 2007, návrh, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni, súčasťou ktorého budú príslušné ustanovenia o vyňatí vlastných zdrojov z podmienky neziskovosti stanovenej v článku 109 nariadenia o rozpočtových pravidiel, najmä príspevkov a členských poplatkov získaných v priebehu ročnej činnosti politickej strany na európskej úrovni, ktoré presiahnu 25 % oprávnených nákladov hradených príjemcom v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2004/2003."

3.  Návrh vyhlásenia Európskeho parlamentu a Komisie o odchýlkach od nariadenia o rozpočtových pravidlách

"Komisia a Európsky parlament sa zaväzujú oznámiť ostatným inštitúciám akékoľvek odchýlky od ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách obsiahnuté v legislatívnych návrhoch alebo v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k legislatívnym návrhom predloženým legislatívnemu orgánu a uviesť špecifické príčiny, ktoré tieto odchýlky odôvodňujú."

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2006)0085.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0312.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2006)0343.
(6) Ú. v. EÚ C 13, 18.1.2006, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 2083/2005 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 28).
(9) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(10) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
(13) Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.
(15) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.


Návrh opravného rozpočtu č. 6/2006
PDF 201kWORD 39k
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2006 na rozpočtový rok 2006, oddiel III - Komisia (15635/2006 – C6-0441/2006 –2006/2265 (BUD))
P6_TA(2006)0558A6-0444/2006

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 272 ods. 4 predposledný pododsek,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 177,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1), a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006 prijatý s konečnou platnosťou 15. decembra 2005(2),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu(3),

–   so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2006 na rozpočtový rok 2006, ktorý Komisia predložila 31. októbra 2006 (SEK(2006)1410),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2006, ktorý Rada zostavila 30. novembra 2006 (15635/2006 – C6-0441/2006),

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0444/2006),

A.   keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 6/2006 je zahrnúť do rozpočtu zvýšenie predpokladaných príjmov a zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkov v rozpočtových riadkoch v okruhoch 1, 2 a 7, ako aj zmeniť poznámky v rozpočtovom článku 1 1 1 týkajúcom sa skladovania cukru a v článku 13 03 08,

B.   keďže zvýšenie predpokladaných príjmov o 2 667 miliónov EUR a zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkov o 4 706 miliónov EUR  je dosť zásadné,

C.   keďže prijatie opravného rozpočtu č. 6/2006 bude znamenať zníženie príspevkov členských štátov na rok 2006 celkovo o 7 373 miliónov EUR,

D.   keďže pravidelné a systematické odhadovanie príjmov na príliš nízkej úrovni so všetkými jeho dôsledkami treba považovať za otázku, ktorá si zaslúži ďalšie preskúmanie,

E.   keďže nízka úroveň plnenia platieb, ktoré boli schválené v rámci ročného rozpočtového postupu, je naďalej dôvodom na znepokojenie,

F.   keďže obe zložky rozpočtového orgánu dosiahli dohodu o rozpočte na rok 2007 vrátane úrovne platieb,

G.   keďže opravný rozpočet č. 6/2006 bol zahrnutý do tejto dohody, pretože má vplyv na úroveň platieb v rozpočte na rok 2007,

1.   pripomína Komisii jej zodpovednosť vynaložiť maximálne úsilie na plnenie platieb tak, ako boli schválené rozpočtovým orgánom v rámci ročného rozpočtového postupu;

2.   rozhodol sa schváliť návrh Rady o opravnom rozpočte bez zmien a doplnení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(3) Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2005/708/ES (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2005, s. 24).


Koordinácia určitých predpisov členských štátov týkajúcich sa televízneho vysielania ***I
PDF 714kWORD 259k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))
P6_TA(2006)0559A6-0399/2006

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0646)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 47 ods. 2 a článok 55 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0443/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0399/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

P6_TC1-COD(2005)0260


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(3),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(4),

keďže:

(1)  V smernici 89/552/EHS(5) sa koordinujú určité ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúce sa vykonávania činností televízneho vysielania. Nové technológie prenosu audiovizuálnych mediálnych služieb si však žiadajú úpravu regulačného rámca, ktorá by zohľadnila šírenie informačných a komunikačných technológií (IKT) a dosah štrukturálnych zmien a technologického rozvoja na obchodné modely, najmä na financovanie komerčného vysielania, a zabezpečovala optimálne podmienky konkurencieschopnosti a právnej istoty pre európske informačné technológie, mediálny priemysel a služby, ako aj rešpektovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia by mali byť čo najnevtieravejšie a najjednoduchšie, aby umožnili rozvoj a rozkvet nových a existujúcich audiovizuálnych mediálnych služieb, a tým umožnili podporu tvorby pracovných miest, hospodársky rast, inovácie a kultúrnu rozmanitosť.

(2)  Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia v členských štátoch, ktoré sa týkajú vykonávania činností televízneho vysielania, už koordinuje smernica 89/552/EHS, kým pravidlá použiteľné na činnosti, ako sú mediálne služby na požiadanie, sú koordinované len pokiaľ ide o ich distribúcii smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)(6) a na úrovni obchodovania smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)(7); obsah nových audiovizuálnych mediálnych služieb stále upravujú právne predpisy členských štátov. Niektoré rozdielnosti bránia slobodnému pohybu týchto služieb v rámci Európskej únie a mohli by narušiť hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu.

(3)  Audiovizuálne mediálne služby sú tak kultúrnym ako aj hospodárskym tovarom. Ich rastúca dôležitosť pre spoločnosti, demokraciu – najmä prostredníctvom zabezpečenia slobodného prístupu k informáciám, rôznorodosti názorov a plurality médií – vzdelávanie a kultúru odôvodňuje uplatňovanie osobitných pravidiel na tieto služby a presadzovanie týchto pravidiel, predovšetkým na ochranu základných práv a slobôd ustanovených v Charte základných práv Európskej únie, Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Pakte OSN o občianskych a politických slobodách a na zabezpečenie ochrany neplnoletých osôb a zraniteľných alebo postihnutých ľudí.

(4)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. decembra 2005 o prípravách na šiestu ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Honkongu(8) a zo 4. apríla 2006 o hodnotení kola rokovaní v Dohe po ministerskej konferencii WTO v Honkongu(9) vyzval, aby sa základné verejné služby, ako sú zdravotnícka starostlivosť, vzdelávanie a audiovizuálne služby, vyňali z liberalizácie v rámci kola rokovaní o Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS). Európsky parlament vo svojom uznesení z 27. apríla 2006 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu(10) vyslovil súhlas s uvedeným dohovorom UNESCO, v ktorom sa uvádza predovšetkým to, že "kultúrne aktivity, tovar a služby majú tak hospodársky, ako aj kultúrny charakter, pretože sú nositeľmi identity, hodnôt a myšlienok, a preto s nimi nemožno zaobchádzať, akoby mali len komerčnú hodnotu".

(5)  V súlade s odporúčaním Rady Európy 1466 (2000) by mediálne vzdelávanie malo slúžiť ako prostriedok umožňujúci občanom kritické hodnotenie v súvislosti s tým, ako sa vyrovnať so stále sa zvyšujúcim množstvom informácií, ktorými sú zahrnutí, a ako ich využiť. Za pomoci takéhoto učebného procesu budú občania schopní formulovať myšlienky a vyberať si médiá, ktoré ich dokážu najlepšie informovať podľa ich potreby, a tak plne uplatňovať svoje právo na slobodný prístup k informáciám a slobodu prejavu.

(6)  Tradičné audiovizuálne mediálne služby – ako televízia – a nastupujúce audiovizuálne mediálne služby na požiadanie ponúkajú významné pracovné príležitosti v Európskej únii, najmä v malých a stredných podnikoch, a podporujú ekonomický rast a investície. Vzhľadom na dôležitosť vytvorenia rovnakých podmienok a skutočného európskeho vysielacieho trhu by sa mali dodržiavať hlavné zásady spoločného trhu, ako sú právne predpisy o hospodárskej súťaži a rovnakom zaobchádzaní, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť na mediálnych trhoch a zmenšovať prekážky pre vstup.

(7)  Pre európske spoločnosti poskytujúce audiovizuálne mediálne služby existuje právna neistota a nerovnaké súťažné podmienky, čo sa týka právneho režimu, ktorým sa riadia nastupujúce služby na požiadanie, preto je potrebné, s cieľom vyhnúť sa narušovaniu hospodárskej súťaže, zlepšiť právnu istotu, pomôcť pri dobudovaní vnútorného trhu a uľahčiť vytváranie jednotného informačného priestoru, uplatniť na všetky audiovizuálne mediálne služby, a to lineárne aj nelineárne, bez ohľadu na to, či ich možno prenášať podľa stanovenej programovej schémy alebo na požiadanie, aspoň základný stupeň koordinovaných pravidiel, ktorých cieľom by bolo, okrem iného, zaručiť dostatočný stupeň ochrany neplnoletých osôb, zraniteľných a postihnutých osôb a dodržiavanie základných práv a slobôd. Hlavné zásady smernice 89/552/EHS, a to zásada vysielajúceho štátu a spoločné minimálne normy, sa osvedčili, a preto by sa mali zachovať.

(8)  Komisia prijala oznámenie o budúcnosti európskej regulačnej politiky(11) v audiovizuálnej oblasti, v ktorom zdôrazňuje, že regulačná politika v tomto sektore musí teraz aj v budúcnosti zabezpečovať isté verejné záujmy, ako sú kultúrna rozmanitosť, právo na informácie, potreba plurality médií, ochrana neplnoletých osôb, ochrana spotrebiteľov a činnosť zameraná na zvýšenie verejného povedomia a mediálnych schopností, ako aj zásada univerzálneho prístupu všetkých skupín verejnosti vrátane tých, ktoré sú najviac znevýhodnené.

(9)  Koexistencia súkromných a verejných vysielateľov má veľký význam na trhu s audiovizuálnymi mediálnymi službami, na ktorom verejnoprávni vysielatelia môžu mať rovnaký úžitok z výhod digitálneho hospodárstva.

(10)  Zásada krajiny pôvodu má kľúčový význam pre vznik paneurópskeho audiovizuálneho trhu so silným sektorom produkujúcim európsky obsah. Táto zásada okrem toho zaručuje právo divákov na výber zo širokej ponuky európskych programov.

(11)  Komisia prijala iniciatívu "i2010: Európska informačná spoločnosť"(12), aby podporila rast a pracovné miesta v informačnej spoločnosti a mediálnom priemysle. Iniciatíva i2010 je komplexná stratégia navrhnutá s cieľom povzbudiť produkciu európskeho obsahu, rozvoj digitálnej ekonómie a využívanie IKT v kontexte konvergencie informačných a mediálnych služieb, sietí a zariadení modernizáciou a využitím všetkých nástrojov politiky EÚ: regulačných nástrojov, výskumu a partnerstva s priemyslom. Komisia sa zaviazala vytvoriť konzistentný rámec vnútorného trhu v oblasti služieb informačnej spoločnostimediálnych služieb modernizáciou právneho rámca pre audiovizuálne služby, počnúc návrhom Komisie z roku 2005 modernizovať smernicu 89/552/EHS a transformovať ju na smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách. Cieľ i2010 sa v zásade dosiahne tým, že sa umožní priemyslu rásť s minimálnou reguláciou a tým, že sa malým začínajúcim podnikom, ktoré v budúcnosti prispejú k prosperite a tvorbe pracovných miest, umožní ich rozkvet, zavádzanie inovácií a vytváranie pracovných príležitostí na deregulovanom trhu.

(12)  Európsky parlament 6. septembra 2005 prijal uznesenie o uplatňovaní článkov 4 a 5 smernice 89/552/EHS ("Televízia bez hraníc") v znení zmien a doplnení smernice 97/36/ES na obdobie rokov 2001-2002(13). V tomto uznesení, ako aj v uznesení o Televízii bez hraníc zo 4. septembra 2003(14), požaduje prispôsobenie smernice 89/552/EHS štrukturálnym zmenám a technologickému rozvoju pri plnom rešpektovaní základných zásad, ktoré zostávajú v platnosti. Okrem toho v zásade podporuje koncept zavedenia základných pravidiel pre všetky audiovizuálne mediálne služby a ďalších pravidiel pre lineárne ("vysielacie") služby.

(13)  Táto smernica zlepšuje dodržiavanie základných práv a snaží sa o začlenenie zásad, práv a slobôd stanovených v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článku 11. V tomto kontexte by členské štáty mali zriadiť jeden alebo viacero nezávislých regulačných orgánov, ak tak ešte neurobili. Tieto orgány by mali byť zárukou dodržiavania základných práv pri poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb. Členské štáty môžu rozhodnúť, či je vhodnejšie ustanoviť jediný regulačný orgán pre všetky audiovizuálne mediálne služby alebo viacero samostatných orgánov pre jednotlivé kategórie služieb (lineárne alebo nelineárne). Okrem toho táto smernica žiadnym spôsobom nebráni členským štátom uplatňovať ich ústavné predpisy alebo regulačné opatrenia súvisiace so slobodou tlače a slobodou prejavu v médiách.

(14)  Požiadavka, aby členský štát pôvodu zabezpečil súlad s vnútroštátnym právom, ako to upravuje táto smernica, je podľa práva Spoločenstva postačujúca na to, aby zabezpečila voľný pohyb audiovizuálnych mediálnych služieb bez sekundárnej kontroly z rovnakých dôvodov v prijímajúcom členskom štáte; výnimočne a za špecifických podmienok sa však prijímajúci členský štát môže od tejto požiadavky odchýliť v prípade závažných porušení článkov 3d, 3e, 22 ods. 1 a ods. 2 smernice 89/552/EHS, pri zohľadnení faktu, že dodržiavanie základných práv tvorí neodlučiteľnú súčasť všeobecných zásad práva Spoločenstva.

(15)  Rámcová smernica vytvorila jednotný právny rámec pre všetky prenosové siete a služby, ale podľa článku 1 ods. 3 necháva bezo zmeny opatrenia prijaté na úrovni Spoločenstva alebo vnútroštátnej úrovni so zámerom sledovať ciele všeobecného záujmu, najmä vo vzťahu k regulácii obsahu a audiovizuálnej politike, aby sa oddelila regulácia prenosu od regulácie obsahu.

(16)  Smernica o elektronickom obchode neobsahuje špecifické ustanovenia pre obsah audiovizuálnych mediálnych služieb a členským štátom ponecháva možnosť odchýliť sa od zásady krajiny pôvodu v určitých otázkach verejnej politiky v jednotlivých prípadoch a v súlade s oznamovacím postupom. Stanovením dodatočných minimálnych noriem pre nelineárne audiovizuálne služby s cieľom chrániť mládež a podporovať kultúrnu rozmanitosť rozširuje táto smernica oblasť harmonizovaných právnych predpisov Spoločenstva. V tomto zmysle stavia táto smernica v uvedených oblastiach na smernici o elektronickom obchode, aby pokryla osobitnú podskupinu nelineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré majú pre spoločnosť mimoriadny význam a sú charakterizované svojím kultúrnym rozmerom. Pre tieto služby existuje vyššia miera koordinácie vnútroštátnych pravidiel a vnútorný trh je úplnejší.

(17)  V žiadnom ustanovení tejto smernice by sa od členských štátov nemalo vyžadovať, a ani by sa nemali povzbudzovať, aby zavádzali nový systém vydávania licencií alebo administratívneho oprávňovania pre akýkoľvek typ audiovizuálneho média.

(18)  Definícia audiovizuálnych mediálnych služieb sa vzťahuje na všetky služby audiovizuálnych masovokomunikačných prostriedkov, ktorých obsah je vhodný pre televízne vysielanie bez ohľadu na platformu poskytovania služieb, či už sa redakčný prístup a redakčná zodpovednosť poskytovateľa odráža v programovej štruktúre alebo vo výberovom katalógu. Jej rozsah sa však obmedzuje na služby, ako ich definuje zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky formy hospodárskych činností vrátane verejnoprávnych podnikov. Hospodársky prvok by mal zohrávať významnú úlohu, aby sa odôvodnilo uplatňovanie tejto smernice. Hospodárske činnosti sa zvyčajne poskytujú za odplatu, ich vykonávanie sa predpokladá počas určitého obdobia a charakterizuje ich určitá kontinuita; posúdenie hospodárskeho prvku by malo závisieť od kritérií a pravidiel krajiny pôvodu. Vymedzenie audiovizuálnych mediálnych služieb sa v súlade s tým nevzťahuje na nehospodárske činnosti, ktoré sa zvyčajne neposkytujú za finančnú odplatu, akými sú napr. weblogy a iný obsah vytvorený používateľmi alebo akákoľvek forma súkromnej korešpondencie ako napr. e-maily a súkromné internetové stránky.

(19)  Definícia audiovizuálnych mediálnych služieb sa vzťahuje na masovokomunikačné prostriedky s redakčnou zodpovednosťou v ich funkcii informovať, zabávať a vzdelávať širokú verejnosť a zahŕňa audiovizuálne komerčné oznámenia, no nevzťahuje sa na nijakú formu súkromnej korešpondencie, napríklad na e-maily odosielané obmedzenému počtu adresátov. Táto definícia sa nevzťahuje ani na služby, ktorých hlavným účelom nie je distribúcia audiovizuálneho obsahu, čiže také, kde audiovizuálny obsah je len vedľajším doplnkom služby. Príkladmi sú internetové stránky, ktoré obsahujú audiovizuálne prvky slúžiace len na doplnenie; sú to napríklad animované grafické prvky, krátke reklamné spoty alebo informácie týkajúce sa nejakého produktu či neaudiovizuálnej služby. V súlade so smernicou o elektronickom obchode sa taktiež nevzťahuje na hazardné hry vyžadujúce určitý peňažný vklad vrátane lotérií a stávok za predpokladu, že ich hlavným cieľom nie je distribúcia audiovizuálneho obsahu. Ďalším príkladom sú online hry a vyhľadávacie nástroje, pokiaľ ich hlavným cieľom nie je šírenie adiovizuálneho obsahu.

(20)  Služby televízneho vysielania, t. j. lineárne služby, v súčasnosti zahŕňajú predovšetkým analógové a digitálne televízne vysielanie, živé vysielanie, vysielanie cez internet a video na požiadanie s časovým posunom (NVOD), zatiaľ čo napr. video na požiadanie je jednou z (nelineárnych) služieb na požiadanie. V prípade lineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb alebo služieb televízneho vysielania v priamom prenose alebo zo záznamu aj ako nelineárne služby, ktoré ponúka naživo alebo zo záznamu ako nelineárne služby ten istý poskytovateľ mediálnych služieb, sa požiadavky tejto smernice považujú za uplatniteľné len v prípade lineárneho prenosu. Ak sa však ponúkajú paralelne rôzne druhy služieb bez toho, aby jedna časť bola jasne vedľajšia, táto smernica by sa naďalej mala vvzťahovať na tie odlíšiteľné časti služby, ktoré spĺňajú všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby.

(21)  Vymedzenia pojmov v tejto smernici, najmä vymedzenie televízneho vysielania, lineárnych a nelineárnych služieb, sú ustanovené len na účely tejto smernice a smernice 89/552/EHS a nemajú vplyv na základné práva chránené právnymi predpismi v oblasti autorských práv a súvisiacich práv. Rozsah pôsobnosti a režim týchto práv nie sú dotknuté týmito vymedzeniami a naďalej sa nezávisle riadia príslušnými právnymi predpismi.

(22)  Táto smernica sa nevzťahuje na elektronické verzie novín a časopisov.

(23)  Na účely tejto smernice sa pojem "audiovizuálny" vzťahuje na pohybujúce sa obrazy so zvukom alebo bez zvuku, takže zahŕňa nemé filmy, ale nevzťahuje sa na zvukové prenosy ani na služby rozhlasového vysielania.

(24)  Audiovizuálna mediálna služba sa skladá z programov, t. j. z nespojitého sledu pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, ktoré podliehajú redakčnej zodpovednosti a ktoré buď prenáša poskytovateľ mediálnej služby podľa stanoveného časového plánu alebo sú usporiadané v katalógu.

(25)  Pre definíciu úlohy poskytovateľa mediálnych služieb, a tým aj pre definíciu audiovizuálnych mediálnych služieb je najpodstatnejší pojem redakčnej zodpovednosti. "Redakčná zodpovednosť" znamená zodpovednosť za výber a organizáciu obsahu audiovizuálnej ponuky na odbornom základe. To sa môže týkať tak jednotlivých obsahov ako aj súboru obsahov. Redakčná zodpovednosť sa v prípade televíznych programov vzťahuje na zostavovanie štruktúry a v prípade nelineárnych služieb na tvorbu zoznamu programov. Táto smernica nemá vplyv na výnimky zo zodpovednosti ustanovené v smernici o elektronickom obchode.

(26)  Len samotné technické poskytnutie audiovizuálnej mediálnej služby pozemným spôsobom alebo pomocou satelitu nevytvára status poskytovateľa mediálnych služieb v zmysle tejto smernice; rovnaká zásada platí vtedy, keď sa robia výberové rozhodnutia, pod podmienkou, že tretia strana spadajúca do jurisdikcie členského štátu jednoznačne nesie túto redakčnú zodpovednosť.

(27)  Kritériá stanovené v definícii audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré sú uvedené v článku 1 písm. a) smernice 89/552/EHS a rozšírené v odôvodneniach 18 až 26 tejto smernice, musia byť splnené súčasne.

(28)  Okrem reklamy a telenákupu sa zavádza širšia definícia audiovizuálnych komerčných oznamov. Zahŕňa pohybujúce sa obrazy so zvukom alebo bez zvuku, ktoré sa vysielajú ako súčasť audiovizuálnej mediálnej služby a tvoria súčasť programov, alebo ich sprevádzajú, a sú navrhnuté tak, aby priamo alebo nepriamo propagovali tovar, služby alebo dobré meno, prípadne fyzickú či právnickú osobu vyvíjajúcu hospodársku činnosť, a preto do nej nepatria oznamy verejných služieb a výzvy na dobročinnosť vysielané bezplatne.

(29)  Kľúčovým prvkom smernice 89/552/EHS zostáva zásada krajiny pôvodu, keďže je nevyhnutná pre vytvorenie vnútorného trhu. Táto zásada sa preto musí uplatňovať na všetky audiovizuálne mediálne služby, aby sa pre poskytovateľov mediálnych služieb zabezpečila právna istota ako potrebný základ nového obchodného modelu a nasadenia týchto služieb. Je nevyhnutná aj na zabezpečenie slobodného prúdenia informácií a audiovizuálnych programov na vnútornom trhu. Uplatnenie tejto zásady nemôže vylúčiť zohľadnenie kritérií pôvodu zdrojov služby, aby sa zabezpečili podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž.

(30)  Na podporu silného, konkurencieschopného a integrovaného európskeho audiovizuálneho sektora a na zvýšenie plurality médií v celej Európskej únii je naďalej nevyhnutné, aby každý poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb spadal pod jurisdikciu iba jedného členského štátu a aby bola pluralita informácií základným princípom Európskej únie.

(31)  Je preto nevyhnutné, aby členské štáty zabránili vytvoreniu dominantných postavení, ktoré by viedli k obmedzeniu plurality a slobody mediálnych informácií a informačného sektora ako celku, napr. prijatím opatrení na zabezpečenie nediskriminačného prístupu k ponukám audiovizuálnych mediálnych služieb vo verejnom záujme napr. prostredníctvom pravidiel o povinnom šírení určených televíznych a rozhlasových programov a služieb.

(32)  Technologický rozvoj, najmä v prípade digitálnych satelitných programov, znamená, že vedľajšie kritériá sa musia upraviť tak, aby sa zabezpečila vhodná regulácia a účinná realizácia a aby účastníci získali skutočný vplyv na obsah audiovizuálnej mediálnej služby.

(33)  Keďže sa táto smernica týka služieb ponúkaných širokej verejnosti v Európskej únii, mala by sa vzťahovať len na audiovizuálne mediálne služby, ktoré môže priamo alebo nepriamo prijímať verejnosť v jednom alebo viacerých členských štátoch pomocou štandardného vybavenia spotrebiteľa. Definícia "štandardného vybavenia spotrebiteľa" by sa mala ponechať na príslušné vnútroštátne orgány.

(34)  Články 43 až 48 zmluvy ustanovujú základné právo na slobodu usadiť sa. Preto poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb si vo všeobecnosti môžu slobodne vybrať členský štát, v ktorom sa usadia. Súdny dvor Európskych spoločenstiev (ESD) tiež zdôraznil, že "zmluva nezakazuje podniku uplatňovať slobodu poskytovania služieb, ak neponúka služby v členskom štáte, v ktorom má sídlo"(15).

(35)  Členské štáty však musia mať možnosť uplatniť prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou voči poskytovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb spadajúcim do ich právomoci, pričom zabezpečia, aby tieto pravidlá boli v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže. Na zabezpečenie toho, aby sa takéto pravidlá neobchádzali, je vhodným riešením kodifikácia judikatúry ESD(16) kombinovaná s účinnejšou procedúrou. Takéto riešenie zohľadňuje záujmy členských štátov a pritom nespochybňuje náležité uplatnenie zásady krajiny pôvodu.

(36)  Aby členský štát v jednotlivých prípadoch dokázal, že poskytovateľ mediálnych služieb usadený v inom členskom štáte obchádza jeho pravidlá, môže uviesť ukazovatele ako pôvod príjmov z reklamy a/alebo predplatného, hlavný jazyk služby alebo existencia programov alebo komerčných oznamov zameraných výslovne na verejnosť v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú.

(37)  Podľa tejto smernice môžu členské štáty napriek uplatneniu zásady krajiny pôvodu prikročiť k opatreniam obmedzujúcim slobodu pohybu televízneho vysielania alebo nelineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb, no len za istých podmienok uvedených v článku 2a smernice 89/552/EHS a pri dodržaní postupu stanoveného touto smernicou. Podľa ESD však akékoľvek obmedzenie slobody poskytovania služieb, ako je napríklad výnimka z niektorej základnej zásady zmluvy, treba vykladať obmedzujúcim spôsobom(17). Osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane neplnoletých osôb a zdravia, i keď za žiadnych okolností by nemala byť povolená predbežná kontrola myšlienok alebo názorov. Pokiaľ ide o nelineárne audiovizuálne služby, možnosť prijatia opatrení podľa článku 2a smernice 89/552/EHS nahrádza možné opatrenia, ktoré mohol prijať príslušný členský štát doteraz, ako bolo stanovené v článku 3 ods. 4 a/alebo v článku 12 ods. 3 smernice o elektronickom obchode v oblasti koordinovanej článkami 3d a 3e smernice 89/552/EHS.

(38)  Komisia vo svojom oznámení Rade a Európskemu parlamentu o lepšej regulácii pre rast a zamestnanosť v Európskej únii(18) zdôraznila, že je potrebná dôkladná analýza vhodného regulačného prístupu, najmä či je pre relevantný sektor a problém vhodnejšie uprednostniť právne predpisy, alebo či by sa mali zvážiť iné možnosti ako koregulácia alebo samoregulácia. Okrem toho skúsenosti ukázali, že pri poskytovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov môžu hrať dôležitú úlohu tak koregulačné, ako aj samoregulačné nástroje implementované v zhode s rozličnými právnymi tradíciami členských štátov. Opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov verejného záujmu vo vznikajúcom sektore audiovizuálnych mediálnych služieb budú účinnejšie, ak sa prijmú za aktívnej podpory samotných poskytovateľov služieb. Samoregulácia preto predstavuje druh dobrovoľnej iniciatívy, ktorá umožňuje hospodárskym subjektom, sociálnym partnerom, mimovládnym organizáciám alebo združeniam prijímať spoločné usmernenia medzi sebou a pre seba. Členské štáty by mali v súlade so svojimi rozdielnymi právnymi tradíciami uznať účinnú úlohu, ktorú môže hrať efektívna samoregulácia ako doplnok právnych predpisov a existujúcich súdnych a/alebo administratívnych mechanizmov, a jej užitočný prínos k dosiahnutiu cieľov tejto smernice. No hoci samoregulácia môže predstavovať doplnkovú metódu vykonávania určitých ustanovení tejto smernice, nemôže nahradiť povinnosť vnútroštátneho zákonodarcu. Koregulácia vo svojej minimálnej podobe poskytuje "právne spojenie" medzi samoreguláciou a vnútroštátnym zákonodarcom v súlade s právnymi tradíciami členských štátov.

(39)  Všeobecný pojem koregulácie obsahuje regulačné nástroje, ktoré sa opierajú o spoluprácu štátnych orgánov a samoregulačných orgánov a na vnútroštátnej úrovni majú rozličné označenie a odlišnú štruktúru. Konkrétna forma týchto nástrojov odráža špecifické tradície mediálnej regulácie v jednotlivých členských štátoch. Systémy koregulácie majú spoločné to, že úlohy a ciele, ktoré boli pôvodne doménou štátu, sa dosahujú v spolupráci s aktérmi, ktorých sa regulácia týka. Účastníci na základe štátneho poverenia alebo splnomocnenia musia sami zabezpečiť dosiahnutie regulačného cieľa. Základom zostáva štátny právny rámec, ktorý stanovuje predpisy v oblasti obsahu, organizácie a postupov. Na základe toho vytvárajú zúčastnené strany ďalšie kritériá, pravidlá a nástroje, ktorých dodržiavanie sami kontrolujú. Takto definovaná samoregulácia umožňuje využívanie odborných znalostí priamo na administratívne úlohy a vyhýbanie sa byrokratickým postupom. Je nevyhnutné, aby sa všetci alebo aspoň najvplyvnejší aktéri podieľali na systéme alebo ho uznávali. Koregulácia funguje pri kombinovaní predpisov pre zainteresované strany s možnosťami štátu zasiahnuť v prípade, že sa predpisy neplnia.

(40)  Prevádzkovatelia vysielania môžu získať výhradné práva na zábavu týkajúce sa udalostí verejného záujmu. Je však dôležité podporovať pluralizmus rozmanitosťou výroby spravodajstva a programov v rámci celej Európskej únie a dodržiavať zásady uznané v článku 11 Charty základných práv Európskej únie.

(41)  Preto s cieľom zabezpečiť základnú slobodu prijímania informácií a plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v Európskej únii, musia tí, ktorí uplatňujú výhradné práva na udalosť vysokého verejného záujmu uznať ostatným prevádzkovateľom vysielania a sprostredkovateľom, pokiaľ konajú v záujme prevádzkovateľa vysielania, právo na zaradenie krátkych výťahov do všeobecných spravodajských programov za spravodlivých, rozumných a nediskriminujúcich podmienok pri patričnom zohľadnení výhradných práv. Takéto podmienky by sa mali oznámiť s istým predstihom pred udalosťou verejného záujmu, aby ostatní mali dostatok času na uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti by takéto krátke výňatky nemali: presiahnuť 90 sekúnd; byť vysielané pred skončením udalosti alebo v prípade športových udalostí pred skončením hry v daný deň, a to podľa toho, čo nastane skôr; byť vysielané neskôr ako 36 hodín od skončenia udalosti; byť použité na vytváranie verejného archívu; vynechať logo alebo iné označenie hlavného vysielateľa; ani byť použité rovnakým poskytovateľom mediálnych služieb v nelineárnych službách, ktoré sú iné ako služby ponúknuté v priamom prenose alebo zo záznamu. Právo na cezhraničný prístup k spravodajstvu by sa malo uplatňovať iba v nevyhnutnom prípade; ak teda v tom istom členskom štáte získal výhradné práva na príslušnú udalosť iný vysielateľ, prístup si treba vyžiadať od neho. Príslušné právne predpisy pre celoeurópskych vysielateľov sú predpisy členského štátu, v ktorom sa udalosť uskutočňuje.

(42)  Mediálna gramotnosť znamená schopnosti, znalosti a chápanie spotrebiteľov pre účinné využívanie médií. Mediálne gramotní ľudia budú schopní rozhodovať sa na základe informácií, rozumieť povahe obsahu a služieb, využívať celú škálu príležitostí, ktoré ponúkajú nové komunikačné technológie, a lepšie chrániť seba a svoje rodiny pred škodlivým alebo urážlivým materiálom. Je preto mimoriadne dôležité, aby členské štáty a vnútroštátne regulačné orgány aktívne podporovali rozvoj mediálnej gramotnosti vo všetkých vrstvách spoločnosti a aby pravidelne uskutočňovali výskum s cieľom monitorovať tieto vrstvy a upraviť svoj prístup k regulácii obsahu.

(43)  Nelineárne služby sa líšia od lineárnych služieb z hľadiska výberu a ovládania pre používateľa a z hľadiska ich vplyvu na spoločnosť(19). Uvedené odlíšenie oprávňuje použitie miernejšej regulácie v prípade nelineárnych služieb, ktoré musia spĺňať len základné pravidlá ustanovené v článkoch 3c až 3h smernice 89/552/EHS.

(44)  Z dôvodu špecifickej povahy audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä vplyvu týchto služieb na spôsob, akým si ľudia vytvárajú názory, je nevyhnutné, aby používatelia presne vedeli, kto je zodpovedný za obsah týchto služieb. Preto je dôležité, aby členské štáty zabezpečili používateľom prístup k informáciám o tom, ako sa uplatňuje redakčná zodpovednosť za obsah a kto ju nesie. Je na každom členskom štáte, aby rozhodol o praktických podrobnostiach spôsobu dosiahnutia tohto cieľa bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie relevantné právne ustanovenia Spoločenstva.

(45)  V súlade so zásadou proporcionality sú opatrenia ustanovené v tejto smernici striktne obmedzené na minimum potrebné na dosiahnutie cieľa riadneho fungovania vnútorného trhu. Ak je potrebné konanie na úrovni Spoločenstva a s cieľom zabezpečiť oblasť, ktorá je skutočne bez vnútorných hraníc, čo sa týka audiovizuálnych mediálnych služieb, musí smernica 89/552/EHS podporiť vysokú úroveň ochrany cieľov všeobecného záujmu, najmä ochrany neplnoletých osôb, práv osôb s postihnutím a ľudskej dôstojnosti.

(46)  Škodlivý obsah a správanie v audiovizuálnych mediálnych službách zostávajú naďalej problémom pre právnikov, priemysel a rodičov. V tejto súvislosti sa zdá nevyhnutné vzdelávať nielen deti, ale aj ich rodičov, učiteľov a vychovávateľov, aby čo najlepšie využívali všetky komunikačné médiá, najmä audiovizuálne mediálne služby, bez ohľadu na to, ako sa poskytujú. Preto je potrebné, aby sa vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách a v audiovizuálnych komerčných oznamoch, reklame, telenákupe, sponzorstve, umiestňovaní produktov a vo všetkých ostatných technicky možných komunikačných prostriedkoch zaviedli pravidlá na ochranu fyzického, mentálneho a morálneho vývoja neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti.

(47)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich príslušné vnútroštátne učebné osnovy a kurzy ďalšieho vzdelávania poskytovali kritické hodnotenie médií.

(48)  Opatrenia prijaté na ochranu neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti musia byť starostlivo vyvážené so základným právom na slobodu prejavu ustanoveným v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom týchto opatrení by však malo byť zabezpečenie primeranej úrovne ochrany neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti, najmä so zreteľom na nelineárne služby, prostredníctvom povinnosti jasne upozorniť na osobitnú povahu určitých programov pred ich vysielaním a v súlade s článkom 1 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa uznáva, že ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná a že sa musí rešpektovať a chrániť, ako aj s článkom 24 Charty, v ktorom sa uvádza, že deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, aká je potrebná pre ich blaho, a že pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.

(49)  Neplnoleté, zraniteľné a zdravotne postihnuté osoby, vrátane duševne postihnutých osôb, môžu byť obzvlášť oslabené a psychicky alebo psychologicky vyvedené z rovnováhy a rozrušené programami, v ktorých sa objavujú scény slovného, fyzického alebo morálneho násilia alebo scény, ktoré urážajú ľudskú dôstojnosť alebo podnecujú rasovú nenávisť alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Keďže jedným z cieľov tejto smernice je celková ochrana týchto osôb, členské štáty sa dôrazne vyzývajú, aby poskytovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb pripomínali túto prvoradú potrebu a aby od nich žiadali jasné informovanie o zvláštnej povahe takých programov pred ich vysielaním.

(50)  Žiadne z ustanovení tejto smernice, ktoré sa vzťahuje na ochranu neplnoletých osôb a verejného poriadku, bezpodmienečne nevyžaduje, aby sa príslušné opatrenia uskutočnili formou akejkoľvek predbežnej kontroly audiovizuálnych mediálnych služieb.

(51)  Článok 151 ods. 4 zmluvy vyžaduje, aby Spoločenstvo pri svojich činnostiach podľa iných ustanovení zmluvy zohľadňovalo kultúrne aspekty. Mala by sa najmä rešpektovať a podporovať rozmanitosť kultúr a jazykov Spoločenstva a tiež podporovať vzájomné porozumenie.

(52)  Nelineárne audiovizuálne mediálne služby majú potenciál čiastočne nahradiť lineárne služby. Preto by mali, kde je to možné, podporovať produkciu a distribúciu európskych diel a tak aktívne prispievať k podpore kultúrnej rozmanitosti. Takáto podpora európskych diel by mohla mať napríklad podobu minimálneho podielu európskych diel úmerného hospodárskemu výkonu, minimálneho podielu európskych diel v katalógoch videozáznamov na požiadanie alebo atraktívnej prezentácie európskych diel v elektronických programových sprievodcoch. Bude dôležité pravidelne preskúmavať uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa podpory európskych diel audiovizuálnymi mediálnymi službami. V rámci hlásení stanovených v článku 3f ods. 3 smernice 89/552/EHS členské štáty zohľadnia predovšetkým finančné príspevky takýchto služieb na výrobu európskych diel a nadobúdanie práv na ne, podiel európskych diel v katalógu audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe európskych diel. Tieto správy by mali tiež primerane zohľadňovať diela nezávislých producentov.

(53)  Osoby, ktoré iba zhromažďujú alebo vysielajú audiovizuálne mediálne služby alebo ponúkajú na predaj balíky takýchto služieb, za ktoré nemajú žiadnu redakčnú zodpovednosť, by sa nemali považovať za poskytovateľov mediálnych služieb. Samotné zhromažďovanie, vysielanie alebo ďalší predaj obsahu vysielania, za ktoré zúčastnené strany nenesú žiadnu redakčnú zodpovednosť, nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(54)  Pri vykonávaní ustanovení článku 4 smernice 89/552/EHS v zmenenom a doplnenom znení by členské štáty mali prijať vhodné opatrenia, aby prevádzkovateľom vysielania dali podnet na zaradenie primeraného podielu koprodukčných európskych diel alebo európskych diel nie domáceho pôvodu.

(55)  Poskytovatelia mediálnych služieb by tiež mali do svojich služieb zahrnúť diela nezávislých výrobcov pri súčasnom zachovaní práv, ktoré súvisia s opakovaným vysielaním takýchto diel a spravodlivého rozdelenia prispievateľských práv.

(56)  Je dôležité zabezpečiť, aby sa kinematografické diela vysielali v rámci časových intervalov dohodnutých medzi majiteľmi práv a poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb.

(57)  Dostupnosť nelineárnych služieb zvyšuje možnosť výberu spotrebiteľa. Členské štáty by preto mali vo svojich vnútroštátnych študijných programoch a ďalších vzdelávacích kurzoch zabezpečiť dostatočnú výučbu o dôležitom využití médií s cieľom vyhnúť sa potrebe zavedenia podrobných pravidiel spravovania audiovizuálnych komerčných oznámení. Podrobné pravidlá upravujúce audiovizuálne komerčné oznámenia pre nelineárne služby sa takto javia neopodstatnené a nedávajú zmysel ani z technického hľadiska. Napriek tomu všetky audiovizuálne komerčné oznámenia by mali dodržiavať nielen pravidlá identifikácie, ale aj základný stupeň kvalitatívnych pravidiel, aby sa splnili ciele jasného verejného záujmu.

(58)  Právo na vyjadrenie je mimoriadne vhodným právnym opatrením v on-line prostredí, pretože napadnuté informácie možno okamžite opraviť. Toto právo by sa však malo uplatniť v primeranej dobe po prijatí žiadosti, v primeranom čase a primeraným spôsobom z hľadiska konkrétneho programu, na ktorý sa žiadosť vzťahuje. Vyjadreniu treba prisúdiť rovnaký význam ako napadnutým informáciám, aby zasiahlo ten istý okruh používateľov s rovnakým účinkom.

(59)  Ako Komisia uznala vo svojom výkladovom oznámení o istých aspektoch ustanovení o reklame v smernici o televízii bez hraníc(20), rozvoj nových reklamných techník a inovácie marketingu vytvorili nové účinné príležitosti pre komerčné oznámenia v tradičných vysielacích službách, ktoré im potenciálne umožňujú lepšiu súťaž za rovnakých podmienok, aké prinášajú inovácie v oblasti služieb na požiadanie. Toto interpretačné oznámenie zostáva v platnosti do tej miery, že odkazuje na ustanovenia smernice 89/552/EHS, ktorých sa nedotkne táto smernica.

(60)  Komerčný a technický rozvoj dáva používateľom audiovizuálnych mediálnych služieb väčší výber a väčšiu zodpovednosť. Aby sa zachovala proporcionalita s cieľmi verejného záujmu, smernica musí pripustiť istý stupeň flexibility vzhľadom na lineárne audiovizuálne mediálne služby: zásada oddeľovania by sa mala obmedziť na reklamu a telenákup, umiestňovanie produktov by sa malo za istých okolností v určitých prípadoch na základe schváleného zoznamu povoliť a mali by sa zrušiť niektoré kvantitatívne reštrikcie. Ak však ide o skryté umiestňovanie produktov, malo by sa zakázať. Zásada oddeľovania by nemala brániť používaniu nových reklamných techník.

(61)  Je potrebné zabezpečiť súlad medzi touto smernicou a platnými právnymi predpismi Spoločenstva. Preto v prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto smernice a ustanovením iného právneho predpisu Spoločenstva, ktorým sa riadia osobitné aspekty prístupu k činnosti audiovizuálnych mediálnych služieb alebo ich vykonávania, by sa mali uplatňovať ustanovenia tejto smernice. Táto smernica teda dopĺňa acquis Spoločenstva. Okrem praktík pokrytých súčasnou smernicou, smernica 2005/29/ES(21) sa teda vzťahuje na nečestné obchodné postupy, ako sú zavádzajúce a agresívne postupy, ktoré sa vyskytujú v audiovizuálnych mediálnych službách. Navyše keďže smernicou 2003/33/ES(22), ktorá zakazuje reklamu a sponzorstvo pri cigaretách a iných tabakových výrobkoch v tlačených médiách, službách informačnej spoločnosti a rozhlasovom vysielaní, nie je smernica 89/552/EHS dotknutá z hľadiska špeciálnej charakteristiky audiovizuálnych mediálnych služieb, vzťah medzi smernicou 2003/33/ES a smernicou 89/552/EHS by mal zostať rovnaký aj po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Článok 88 ods. 1 smernice 2001/83/ES(23), ktorý zakazuje reklamu pre širokú verejnosť na isté lieky, sa uplatňuje, ako je stanovené v odseku 5 uvedeného článku, bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 89/552/EHS; vzťah medzi smernicou 2001/83/ES a smernicou 89/552/EHS by mal zostať rovnaký aj po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Táto smernica sa ďalej uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách(24).

(62)  Vzhľadom na častejšie používanie nových technológií, ako napríklad osobných videorekordérov, a väčšie možnosti výberu kanálov podrobné nariadenie týkajúce sa vkladania reklamných spotov s cieľom ochrany divákov nie je opodstatnené. Táto smernica ponecháva prevádzkovateľovi vysielania pružnosť s ohľadom na vkladanie takej reklamy, ktorá neprimerane neovplyvňujue integritu programov.

(63)  Táto smernica má zabezpečiť špecifický charakter európskeho televízneho prostredia. Reklamy a telenákup sa môžu zaraďovať počas programov iba takým spôsobom, aby nedošlo k narušeniu celistvosti a hodnoty daného programu vzhľadom na prirodzené prestávky a trvanie a povahu programu a k ohrozeniu práv oprávnených majiteľov.

(64)  Obmedzenie množstva reklamy prípustného na jeden deň bolo z veľkej časti teoretické. Dôležitejší je limit v rámci hodiny, pretože sa uplatňuje aj v najexponovanejšom čase (prime time). Preto by sa denný limit mal zrušiť, kým hodinový limit pre reklamné spoty a spoty televíznej ponuky tovaru (telenákup) by sa mal zachovať. Ani kvantitatívne obmedzenia času dostupného pre kanály televíznej ponuky tovaru (telenákup) a reklamné kanály už nie je opodstatnené vzhľadom na nárast možností výberu spotrebiteľa. Obmedzenie reklamy na 20 % v rámci každej hodiny zostáva uplatniteľné s výnimkou časovo náročnejších foriem reklamy, ako sú televízne propagačné akcie (telepromotions) a okná televíznej ponuky tovaru (telenákup), ktoré si vyžadujú viac času vzhľadom na ich charakter a metódu prezentácie(25).

(65)  Praktiky skrytej reklamy táto smernica zakazuje pre jej negatívny vplyv na spotrebiteľov. Zákaz skrytej reklamy nezahŕňa legitímne umiestňovanie produktov v rámci tejto smernice.

(66)  Umiestňovanie produktov je realitou v kinematografických dielach aj v audiovizuálnych dielach vyrobených pre televíziu, ale členské štáty regulujú túto prax rozlične. Aby sa vytvorili rovnaké podmienky a zlepšila sa tak konkurencieschopnosť európskeho mediálneho priemyslu, je potrebné prijať pravidlá pre umiestňovanie produktov. Bolo by užitočné mať schválený zoznam, ktorý povoľuje umiestnenie produktu pri typoch obsahu, ktorých hlavnou funkciou nie je ovplyvňovanie mienky, a v prípadoch, kde je poskytovaná zanedbateľná protihodnota alebo kde nie je poskytovaná žiadna protihodnota. Definícia umiestňovania produktov zahŕňa každú formu audiovizuálneho komerčného oznámenia tvorenú včlenením produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich do programu, zvyčajne výmenou za platbu alebo za podobnú náhradu. Môže zahŕňať umiestnenie služieb alebo predmetov s peňažnou hodnotou určitej osobe, na nákup ktorých by ináč príjemca musel použiť svoje vlastné finančné, osobné alebo materiálne zdroje. Umiestnenie produktu podlieha rovnakým kvalitatívnym pravidlám a obmedzeniam, aké platia pre reklamu. Navyše by malo spĺňať osobitné požiadavky. Redakčná zodpovednosť a nezávislosť poskytovateľa mediálnych služieb nesmie byť ohrozená. Najmä spôsob, akým je produkt zaradený do programu, nesmie vyvolať dojem, že tento produkt má podporu programu alebo jeho moderátorov. Navyše produkt sa nesmie nadmerne zdôrazňovať, čo znamená zdôraznenie, ktoré nie je odôvodnené redakčnými požiadavkami programu ani potrebou prepožičania autentickosti. Nadmerné zdôraznenie môže takisto znamenať opakovaný výskyt predmetných obchodných značiek, tovaru alebo služieb alebo spôsob, akým sa zdôrazňujú. Je potrebné zohľadniť aj obsahovú stránku programu, do ktorého má byť produkt umiestnený.

(67)  Výrobná pomoc je zmienka alebo predstavenie tovarov alebo služieb z redakčných dôvodov bez odmeny alebo podobnej protihodnoty. S cieľom vymedziť rozdiel medzi výrobnou pomocou a umiestňovaním výrobkov v zmysle tejto smernice by sa mal objasniť právny rámec na použitie odkazu na výrobok, ktorý je povolený vo všetkých programových formátoch.

(68)  O neprimerané uprednostňovanie ide vtedy, keď sa opakovaná informácia o značke, tovare alebo službe alebo spôsob jej podania nadmerne zdôrazňuje v kontexte výrobnej pomoci alebo umiestňovania produktov, a to najmä vzhľadom na obsah programov, v ktorých sa objavujú.

(69)  Regulátori by mali byť nezávislí od národných vlád, ako aj od poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, aby mohli vykonávať svoju prácu nestranne a transparentne a prispievať k pluralizmu. Zabezpečenie správneho uplatňovania tejto smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a Komisiou. Obdobne úzka spolupráca medzi členskými štátmi a regulačnými orgánmi členských štátov je potrebná najmä pokiaľ ide o vplyv, ktorý by vysielatelia usadení v jednom členskom štáte mohli mať v druhom členskom štáte. Tam, kde licenčné konanie prebieha podľa vnútroštátneho práva a pokiaľ je dotknutý viac ako jeden štát, je žiaduce, aby sa nadviazanie kontaktov medzi príslušnými orgánmi uskutočnilo ešte pred pridelením licencií. Táto spolupráca by sa mala vzťahovať na všetky oblasti, ktoré koordinuje smernica 89/552/EHS a najmä jej články 2, 2a a 3.

(70)  Kultúrna rozmanitosť, sloboda prejavu a pluralita médií sú dôležitými prvkami európskeho audiovizuálneho odvetvia, a sú preto nenahraditeľnými predpokladmi demokracie a rozmanitosti.

(71)  Právo osôb so zdravotným postihnutím, starších ľudí a štátnych príslušníkov krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a ktorých materinský jazyk je iný ako jazyk ich hostiteľskej krajiny, na účasť na sociálnom a kultúrnom živote spoločnosti v súlade s článkom 25 a 26 Charty základných práv Európskej únie je neoddeliteľne spojené s poskytovaním dostupných audiovizuálnych a mediálnych služieb. Dostupnosť audiovizuálnych mediálnych služieb zahŕňa, ale neobmedzuje sa na znakovú reč, titulky, zvukový opis obrazov, zvukový opis a ľahko zrozumiteľnú navigáciu možností výberu (menu),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 89/552/EHS sa mení a dopĺňa takto:

(1)  Názov sa nahrádza takto:

"

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)

"

(2)  Článok 1 sa nahrádza takto:

"

Článok 1

Na účely tejto smernice:

   a) "audiovizuálna mediálna služba" znamená službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 zmluvy, poskytovanú na základe redakčnej zodpovednosti poskytovateľa mediálnych služieb, ktorej hlavným účelom je poskytovanie programov zložených z pohyblivých obrazov so zvukom alebo bez zvuku s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť elektronickými komunikačnými sieťami v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES a/alebo audiovizuálnych komerčných oznamov. Nezahŕňa služby, v ktorých poskytovanie audiovizuálneho obsahu je len vedľajším doplnkom služby, a nie jej hlavným účelom, ani noviny a časopisy v tlačenej alebo elektronickej podobe;
   b) "poskytovateľ mediálnych služieb" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej mediálnej služby a určuje spôsob, akým je organizovaná. Nezahŕňa fyzické alebo právnické osoby, ktoré iba vysielajú obsah, za ktorý nesie redakčnú zodpovednosť tretia strana;
   c) "televízna relácia" alebo "lineárna služba" znamená audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej sa chronologický sled programov vysiela bližšie neurčenému počtu potenciálnych divákov v čase, o ktorom rozhoduje poskytovateľ mediálnych služieb podľa stanovenej programovej štruktúry;
   d) "prevádzkovateľ vysielania" znamená poskytovateľa lineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb;
   e) "služba na požiadanie" alebo "nelineárna služba" znamená audiovizuálnu mediálnu službu pozostávajúcu z ponuky audiovizuálneho obsahu, ktorú redakčne upravil a zostavil poskytovateľ mediálnych služieb a pri ktorej používateľ individuálne požaduje vysielanie určitého programu z výberu obsahu a v ním zvolenom čase alebo na ktorú sa nevzťahuje definícia lineárnej služby v písmene c);
   f) "audiovizuálny komerčný oznam" znamená pohyblivé obrazy so zvukom alebo bez zvuku, ktoré sa vysielajú ako súčasť audiovizuálnej mediálnej služby alebo v prípadoch, akými sú osobitné kanály pre telenákup, ako audiovizuálna mediálna služba, ktorej cieľom je priama alebo nepriama propagácia tovaru, služieb alebo dobrého mena fyzickej či právnickej osoby vyvíjajúcej hospodársku činnosť;
   g) "televízna reklama" znamená akúkoľvek formu vysielania oznamov za platbu alebo za podobnú náhradu, alebo vysielanie na účely vlastnej propagácie verejným alebo súkromným podnikom v súvislosti s obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním, s cieľom podporiť odbyt tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov výmenou za platbu;
   h) "skrytá reklama" znamená slovnú alebo obrazovú informáciu o tovaroch, službách, názve, ochrannej známke alebo činnostiach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb v programoch, ak poskytovateľ mediálnych služieb má zámer takúto informáciu použiť na reklamu a ak by vzhľadom na svoju povahu mohla uviesť verejnosť do omylu. Takéto zobrazenie sa považuje za zámerné najmä v prípade, ak sa vykoná za platbu alebo za podobnú protihodnotu;
   i) "integrácia produktu" a "tematické umiestňovanie" znamená zásah každého podniku či orgánu do deja filmu alebo fiktívneho programu v snahe o propagáciu najmä produktu, služby alebo značky;
   j) "sponzorstvo" znamená akýkoľvek príspevok poskytnutý verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou, ktoré nie sú zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb alebo do výroby audiovizuálnych diel, na priame alebo nepriame financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na účely podpory svojho názvu, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov;
   k) "televízna propagačná akcia (telepromotion)" znamená formu reklamy spočívajúcu v predvedení tovaru alebo služieb alebo v slovnom či vizuálnom predstavení tovaru a služieb výrobcu tovaru alebo dodávateľa služieb, vysielanú ako súčasť programu na predstavenie dodávky tovaru či poskytnutia služieb predstavených alebo predvedených výmenou za platbu;
   l) "televízna ponuka tovarov (teleshopping)" znamená vysielanie priamych ponúk pre verejnosť výmenou za platbu s cieľom ponuky tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov;
   m) "umiestňovanie produktov" znamená každú formu audiovizuálneho komerčného oznamu tvorenú včlenením produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej služby či už za platbu alebo podobnú protihodnotu alebo bez nej poskytovateľovi mediálnych služieb. Nezahŕňa však oznamy, ktoré sú dôsledkom nezávislých redakčných rozhodnutí na použitie produktov, bez mimoriadnej nápadnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou programu a uľahčujú jeho výrobu, ako napr. ceny udeľované v programoch, značkové reklamné predmety a vedľajšie predmety a rekvizity;
   n) "výrobná pomoc" znamená poskytnutie tovaru alebo služieb bez odmeny alebo inej protihodnoty a ich použitie na redakčné účely;
   o) "program" znamená súbor pohyblivých obrazov so zvukom alebo bez zvuku tvoriacich individuálnu zložku programovej štruktúry alebo katalógu vytvorených alebo zostavených poskytovateľom mediálnych služieb;
   p) "koregulácia" znamená formu regulácie založenú na spolupráci medzi verejnými orgánmi a samoregulačnými orgánmi;
   q) "redakčná zodpovednosť" znamená zodpovednosť za skladbu programovej štruktúry alebo zostavenie programov určených pre širokú verejnosť na základe profesionálnej spôsobilosti s cieľom poskytnúť mediálny obsah v stanovenom časovom rámci alebo umožniť jeho objednanie z katalógu.

"

3)   článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

   a) V odseku 1 sa výraz "televízne vysielania prenášané prevádzkovateľmi vysielania" nahrádza výrazom "audiovizuálne mediálne služby prenášané poskytovateľmi mediálnych služieb" a výraz "vysielania" sa nahrádza výrazom "audiovizuálne mediálne služby";
   b) V odseku 2 sa slovo "prevádzkovatelia vysielania" nahrádza výrazom "poskytovatelia mediálnych služieb";
   c) V odseku 3 sa slovo "prevádzkovateľ vysielania" nahrádza výrazom "poskytovateľ mediálnych služieb"; výraz "redakčné rozhodnutia o programovej skladbe" sa nahrádza výrazom "redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe"; výraz "činnosť televízneho vysielania" sa nahrádza výrazom "činnosť audiovizuálnej mediálnej služby", výraz "kde prvýkrát začal televízne vysielanie" sa nahrádza výrazom "kde prvýkrát začal svoju činnosť" a výraz "rozhodnutia o programovej skladbe" sa nahrádza výrazom "rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe".

d)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"

4.  "4. Poskytovatelia mediálnych služieb, na ktorých sa nedajú uplatniť ustanovenia odseku 3, sa považujú za poskytovateľov spadajúcich pod právomoc členského štátu v nasledovných prípadoch:

   a) využívajú zariadenie prenášajúce údaje na družicu (satellite up-link) umiestnené v členskom štáte;
   b) hoci nevyužívajú zariadenie prenášajúce údaje na družicu (satellite up-link) umiestnené v členskom štáte, využívajú družicovú kapacitu patriacu tomuto členskému štátu."

"

e)  V odseku 5 sa výraz "prevádzkovateľ vysielania" nahrádza výrazom "poskytovateľ mediálnych služieb" a "Článok 52" sa nahrádza nadpisom "Článok 43".

f)  Odsek 6 sa nahrádza takto:

"

6.  "6. Táto smernica sa nevzťahuje na audiovizuálne mediálne služby, ktoré pomocou štandardného vybavenia spotrebiteľa neprijíma priamo alebo nepriamo verejnosť jedného alebo viacerých členských štátov."

"

(4)  Článok 2a sa nahrádza takto:

"

Článok 2a

1.  Členské štáty zabezpečia voľný príjem a neobmedzia retransmisiu audiovizuálnych mediálnych služieb z iných členských štátov na svoje územie z dôvodov, ktoré patria do oblasti koordinovanej touto smernicou.

"

2.  Členské štáty sa môžu dočasne odchýliť od odseku 1 za týchto podmienok:

   a) ak audiovizuálna mediálna služba s pôvodom v inom členskom štáte evidentne, vážne a hrubo porušuje článok 3d alebo 3e a/alebo článok 22 ods. 1 alebo ods. 2;
   b) ak poskytovateľ príslušnej audiovizuálnej mediálnej služby počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej dva razy porušil ustanovenia uvedené v písmene a);
   c) ak príslušný členský štát poskytovateľovi mediálnej služby, členskému štátu, v ktorom je usadený a Komisii písomne oznámil údajné porušenia a opatrenia, ktoré zamýšľa prijať v prípade ďalších porušení;
   d) ak konzultácie s členským štátom v ktorom má príslušný poskytovateľ mediálnej služby sídlo a s Komisiou neviedli v priebehu 15 dní po doručení oznámenia stanoveného v písmene c) k priateľskej dohode a údajné porušovanie sa opakuje.

3.  V prípade služieb na požiadanie môžu členské štáty v naliehavých prípadoch dočasne prijať opatrenia na udelenie odchýlky z odseku 1 bez toho, aby spĺňali podmienky stanovené v odseku 2 písm. b), c) a d). V takom prípade sa opatrenia čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, v ktorom je poskytovateľ mediálnej služby usadený, spolu s uvedením dôvodov, prečo členský štát pokladá daný prípad za naliehavý.

4.  Komisia v priebehu dvoch mesiacov po oznámení opatrení, ktoré prijal dotknutý členský štát, rozhodne o tom, či sú opatrenia v súlade s právom Spoločenstva. Ak rozhodne, že nie sú v súlade, požiada daný členský štát, aby príslušné opatrenia bezodkladne zrušil.

5.  Odsekom 2 nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek postupu, opravného prostriedku alebo sankcie vzťahujúce sa na príslušné porušenia v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na príslušného poskytovateľa mediálnej služby."

(5)  Článok 3 sa nahrádza takto:

"

Článok 3

1.  Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb spadajúcich pod ich právomoc, aby vyhoveli podrobnejším alebo prísnejším pravidlám v oblastiach pôsobnosti tejto smernice za predpokladu, že takéto pravidlá sú v súlade s právom Spoločenstva a nenarúšajú hospodársku súťaž.

2.  V prípade, že členský štát:

   a) využil svoje právo podľa odseku 1 a prijal podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá; a
   b) tieto pravidlá sú opodstatnené z dôvodu verejnej politiky vrátane ochrany neplnoletých alebo verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia alebo ochrany kultúrnej rozmanitosti; a
   c) členský štát sa domnieva, že poskytovateľ mediálnych služieb spadajúci do právomoci iného členského štátu zneužíva túto smernicu alebo ju využíva podvodným spôsobom s cieľom obísť takéto pravidlá;
  

môže kontaktovať členský štát s právomocou na dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia na akýkoľvek vzniknutý problém. Po prijatí odôvodnenej žiadosti prvým členským štátom požiada členský štát, ktorý má právomoc, poskytovateľa mediálnych služieb o dodržiavanie príslušných pravidiel. Členský štát s právomocou informuje prvý členský štát o dosiahnutých výsledkoch do dvoch mesiacov po žiadosti.

3.  Ak sa prvý členský štát domnieva, že:

   a) výsledky dosiahnuté uplatnením odseku 1a nie sú uspokojivé; a
   b) že dotknutý poskytovateľ mediálnej služby sa usadil v členskom štáte, ktorý má právomoc, s jediným cieľom, a to vyhnúť sa prísnejším pravidlám v oblastiach koordinovaných touto smernicou, ktoré by sa naň vzťahovali, ak by bol usadený v prvom členskom štáte;
  

môže prijať vhodné opatrenia voči príslušnému poskytovateľovi mediálnych služieb s cieľom zabrániť zneužívaniu alebo podvodnému konaniu.

Tieto opatrenia musia byť objektívne potrebné, uplatňované nediskriminačným spôsobom, vhodné na dosiahnutie cieľov, ktoré sledujú, a nesmú prekračovať rámec potrebný na ich dosiahnutie.

4.  Členský štát môže prijať opatrenia podľa odseku 3 iba vtedy, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

   a) tento členský štát oznámil Komisii a členskému štátu, v ktorom je poskytovateľ mediálnych služieb usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň uviedol dôvody svojho návrhu na prijatie opatrení; a
   b) Komisia rozhodne, že opatrenia sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a najmä, že dôvody členského štátu, na základe ktorých navrhuje prijatie opatrení podľa odsekov 2 a 3, sú opodstatnené.

5.  Komisia prijme rozhodnutie do troch mesiacov po oznámení podľa odseku 4 písm. a). Ak Komisia rozhodne, že opatrenia nie sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, príslušný členský štát sa zdrží prijatia navrhovaných opatrení.

6.  Členské štáty zabezpečia vhodnými prostriedkami v rámci svojich právnych predpisov, aby sa poskytovatelia mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, účinne prispôsobili ustanoveniam tejto smernice.

7.  Členské štáty podporia samoregulačné a/alebo koregulačné režimy na vnútroštátnej úrovni koordinovaných touto smernicou. Tieto režimy musia byť všeobecne prijaté hlavnými zainteresovanými stranami v príslušnom členskom štáte a musia poskytovať možnosť účinného vynucovania.

"

8.  Ak sa ustanovenia tejto smernice dostanú do rozporu s ustanovením iného predpisu Spoločenstva, ktorým sa riadi prístup k akejkoľvek činnosti týkajúcej sa audiovizuálnych mediálnych služieb, alebo výkon takejto činnosti, uplatnia sa ustanovenia tejto smernice.

9.  Členské štáty primeranými prostriedkami podporujú rozvoj mediálnej gramotnosti spotrebiteľov.

(6)  Vkladajú sa tieto články 3b až 3l:

"

Článok 3b

1.  V súlade so zásadou slobodného prístupu k informáciám zakotvenou najmä v článku 11 Charty základných práv Európskej únie, bez toho, aby boli dotknuté existujúce zmluvné dohody medzi vysielateľmi a bez obmedzenia výlučných práv, každý členský štát zabezpečí, aby prevádzkovateľom vysielania usadeným v iných členských štátoch prevádzkovatelia vysielania spadajúci pod ich právomoc neodpierali prístup pre potreby krátkeho spravodajstva vrátane spravodajstva určeného pre celoeurópskych vysielateľov k udalostiam, ktoré vyvolávajú vysoký záujem verejnosti, na spravodlivom, primeranom a nediskriminujúcom základe. Vysielatelia poskytujúci takýto prístup má nárok na primeranú náhradu vzniknutých technických nákladov.

2.  Vysielatelia môžu voľne vyberať krátke sekvencie zo signálu primárneho vysielateľa, pričom musia prinajmenšom uviesť svoj zdroj Tieto sekvencie sa použijú výlučne na všeobecné spravodajské programy.

3.  Ustanovenia tohto článku platia bez ohľadu na povinnosť jednotlivých vysielateľov dodržiavať autorské práva vrátane smernice 2001/29/ES(26) a/ alebo Medzinárodného dohovoru na ochranu výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií, uzatvoreného v Ríme 26. októbra 1961, a Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembera1886 v znení zmien a doplnení.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vymedzili formy a spôsoby použitia takýchto krátkych výňatkov, konkrétne ich maximálna dĺžka, časové obmedzenie týkajúce sa ich vysielania a požiadavky na identifikáciu prevádzkovateľa vysielania.

5.  Vysielatelia môžu v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu získať prístup k danej udalosti na účely vysielania.

Článok 3c

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb spadajúci pod ich právomoc prijímateľom služieb postarali o ľahký, priamy a stály prístup najmenej k nasledujúcim informáciám:

   a) názov/meno poskytovateľa mediálnych služieb;
   b) zemepisná adresa, na ktorej má poskytovateľ mediálnych služieb sídlo;
   c) podrobnosti o poskytovteľovi mediálnej služby vrátane jeho adresy elektronickej poštyalebo internetovej stránky, ktorá umožní, aby bol rýchlo kontaktovaný priamym a účinnýmspôsobom,
   d) kde je to možné, príslušná regulačná alebo dozorná inštitúcia.

Článok 3d

1.  Členské štáty zabezpečia primeranými prostriedkami, že audiovizuálne mediálne služby spadajúce pod ich právomoc nebudú sprístupnené takým spôsobom, ktorý by mohol vážne poškodiť telesný, duševný alebo mravný vývoj neplnoletých osôb. Tento článok sa vzťahuje hlavne na programy, ktoré obsahujú pornografiu alebo bezdôvodné násilie. Komisia a členské štáty by mali nabádať príslušné zúčastnené strany v mediálnom sektore s cieľom presadzovať spoločný systém označovania, posudzovania a filtrovania v rámci celého Spoločenstva ako ďalšie opatrenie na ochranu neplnoletých osôb. Členské štáty podporia opatrenia umožňujúce rodičom a ostatným osobám zodpovedným za starostlivosť väčšiu kontrolu nad programami, ktoré obsahujú pornografiu a bezdôvodné násilie.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb spadajúci pod ich právomoc zabezpečili systémy, ktoré vyfiltrujú programy, ktoré môžu byť škodlivé pre telesný, duševný a morálny vývoj neplnoletých osôb a aby informovali používateľov o ich existencii.

3.  Komisia a členské štáty nabádajú poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, regulačné orgány a všetky zainteresované strany k tomu, aby zvážili technickú a právnu uskutočniteľnosť vývoja harmonizovaného označovania obsahu, umožňujúceho lepšie filtrovanie a klasifikáciu pri zdroji, bez ohľadu na používanú platformu a s cieľom poskytnúť väčšiu ochranu neplnoletým osobám.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb spadajúci pod ich právomoc v žiadnom prípade nevysielali detskú pornografiu, a to pod hrozbou administratívnych sankcií a/alebo trestného stíhania.

5.  Členské štáty vyzývajú poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, aby podporovali informačné kampane na predchádzanie násilia na ženách a deťoch, podľa možnosti v spolupráci s verejnými alebo súkromnými združeniami a subjektmi z tejto oblasti.

Článok 3e

Členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby a audiovizuálne komerčné oznámenia poskytované poskytovateľmi spadajúcimi pod ich právomoc neobsahovali nijaké podnecovanie nenávisti na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, zdravotnej nespôsobilosti, veku alebo sexuálnej orientácie alebo aby akýmkoľvek iným spôsobom urážali ľudskú dôstojnosť.

Článok 3f

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci pod ich právomoc podporovali, kde je to možné a primeranými prostriedkami, a s náležitým ohľadom na rozličné prostriedky distribúcie, rozvoj, výrobu európskych diel a prístup k nim v zmysle článku 6. Pri nelineárnych audiovizuálnych mediálnych službách by podpora a presadzovanie mohli mať podobu minimálneho počtu európskych diel úmerného hospodárskemu výsledku, minimálneho podielu európskych diel a európskych diel vytvorených producentmi, ktorí sú nezávislí od vysielateľov v katalógoch "videa na požiadanie" alebo príťažlivej prezentácie európskych diel a diel vytvorených takýmito nezávislými producentmi v elektronických programových sprievodcoch.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci pod ich právomoc nevysielali kinematografické diela mimo časových intervalov dohodnutých s majiteľmi práv.

3.  Členské štáty oznámia Komisii, najneskôr koncom štvrtého roka po prijatí tejto smernice a potom vždy po uplynutí ďalších troch rokov, ako realizovali opatrenia stanovené v článku 1.

4.  Komisia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a na základe nezávislej štúdie podá Európskemu parlamentu a Rade každé tri roky správu o uplatňovaní odseku 1, zohľadňujúcu vývoj trhu, technologický rozvoj a ciele v oblasti kultúrnej rozmanitosti.

Článok 3g

Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi spadajúcimi pod ich právomoc spĺňali zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie, a najmä nasledujúce podmienky:

   a) audiovizuálne komerčné oznamy musia byť jasne identifikovateľné ako také a odlíšiteľné od redakčného obsahu. Bez toho, aby bolo dotknuté využívanie nových reklamných techník, televízna reklama, telenákup a televízne propagačné akcie (telepromotions) budú celkom odlíšené od ostatných častí programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo akustickými a/alebo priestorovými prostriedkami. Skryté umiestňovanie audiovizuálnych komerčných oznamov sa zakazuje;
   b) audiovizuálne komerčné oznamy rešpektujú celistvosť programu a prirodzené prestávky v programe, počas ktorého sa vysielajú;

c)   audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové vnímanie. V súvislosti s tým nesmie hlasitosť reklamy, ako aj programov či sekvencií, ktoré jej predchádzajú alebo nasledujú po nej, presiahnuť priemernú hlasitosť ostatných častí programovej služby. Za túto povinnosť zodpovedajú tak zadávatelia reklamy, ako aj vysielatelia, ktorí zaručia, že zadávatelia reklamy ju spĺňajú pri dodávaní svojho reklamného materiálu;

  d) audiovizuálne komerčné oznamy musia byť v súlade so zásadami stanovenými v Charte základných práv Európskej únie a najmä nesmú:
   i) urážať ľudskú dôstojnosť;
   ii) byť urážlivé z dôvodov diskriminácie na základe rasy, rodu, národnosti, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie;
   iii) porušovať práva dieťaťa efinované v Dohovore OSN o právach dieťaťa;
   iv) podporovať správanie na ujmu zdravia alebo bezpečnosti;
   v) podporovať správanie hrubo poškodzujúce ochranu životného prostredia;
   e) všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet a iných tabakových výrobkov, sú zakázané;
   f) pornografia vrátane expresívnych scén, ktoré by mohli nabádať k nenávisti z dôvodu pohlavia, sa zakazuje vo všetkých formách audiovizuálnych komerčných oznamov a telenákupu;
   g) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov nesmú byť zacielené na neplnoleté osoby a nesmú podporovať nestriedmu konzumáciu takýchto nápojov;
   h) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa liekov a liečebných postupov dostupných iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, sú zakázané;
   i) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať morálnu ani fyzickú ujmu neplnoletým osobám. Preto nemôžu priamo nabádať neplnoleté osoby, aby si kúpili nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodičov či iné osoby, aby im zakúpili inzerovaný tovar alebo služby, využívať osobitnú dôveru, ktorú neplnoleté osoby cítia k svojim rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani predvádzať neplnoleté osoby v nebezpečných situáciách;
   j) členské štáty a Komisia podnecujú poskytovateľov mediálnych služieb, aby vypracovali kódex správania v súvislosti s detskými programami, ktoré obsahujú reklamu, sponzorstvo či akýkoľvek marketing nezdravých a nevhodných potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, cukru a soli a alkoholických nápojov, alebo ktoré sú nimi prerušované.

Článok 3h

1.  Audiovizuálne mediálne služby alebo programy, ktoré sú sponzorované, musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

   a) sponzorovanie nesmie v nijakom prípade ovplyvňovať ich obsah a v prípade televízneho vysielania ani ich plánovanie takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa služby;
   b) nesmú priamo podporovať nákup alebo prenájom výrobkov alebo služieb, najmä osobitnými propagačnými zmienkami o takýchto výrobkoch alebo službách;
   c) diváci musia byť jasne informovaní o existencii sponzorskej zmluvy. Sponzorované programy musia byť jasne označené ako také názvom, logom alebo akýmkoľvek iným symbolom sponzora, ako napríklad odkazom na jeho výrobok (výrobky) alebo službu (služby) alebo na ich rozlišovací znak spôsobom vhodným pre programy na začiatku a/alebo na konci programov.

2.  Audiovizuálne mediálne služby alebo programy nesmú byť sponzorované podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a iných tabakových výrobkov.

3.  Sponzorovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov podnikmi, ktorých činnosti zahŕňajú výrobu alebo predaj liekov a lekárske ošetrenie, môže propagovať názov alebo dobré meno podniku, ale nesmie propagovať určité lieky alebo lekárske ošetrenia, ktoré sú dostupné iba na základe lekárskeho predpisu v členskom štáte, pod právomoc ktorého spadá poskytovateľ mediálnej služby.

4.  Správy a programy o aktuálnych udalostiach sa nesponzorujú.

Článok 3i

1.  Umiestňovanie produktov sa zakazuje. Najmä spravodajské programy a programy o súčasnom dianí, detské programy, dokumentárne filmy a poradenské programy nesmú obsahovať umiestňovanie produktov.

Integrácia produktov a umiestňovanie tém sa v zásade zakazujú.

2.  Ak však členské štáty rozhodnú inak, umiestňovanie produktov sa povoľuje v kinematografických dielach, filmoch a seriáloch vyrobených pre televíziu a športové vysielanie.

Povoľuje sa výrobná pomoc, keď nedošlo k žiadnej platbe, ale niektorý tovar či niektoré služby sa len poskytujú bez poplatkov s cieľom ich zaradenia do programu.

Programy obsahujúce umiestňovanie produktov alebo výrobnej pomoci musia spĺňať tieto požiadavky:

   a) ich obsah a pri televíznom vysielaní ich zaradenie do programu sa v nijakom prípade neovplyvňuje tak, aby sa obmedzovala zodpovednosť a redakčná nezávislosť poskytovateľa mediálnych služieb;
   b) nepodporujú priamo nákup alebo prenájom výrobkov alebo služieb, najmä osobitnými propagačnými zmienkami o takýchto výrobkoch alebo službách;
   c) príslušný produkt v nich nie je neprimerane zdôraznený;
   d) diváci sú jasne informovaní o existencii umiestňovania produktov. Programy obsahujúce umiestňovanie produktov sa primerane označujú na začiatku a na konci programu, ako aj prostredníctvom signálu aspoň každých 20 minút počas programu, aby sa predišlo akýmkoľvek nejasnostiam zo strany diváka.

Divák je príslušnými prostriedkami informovaný o každej výrobnej pomoci.

3.  Programy v nijakom prípade neobsahujú umiestňovanie produktov ani výrobnú pomoc v prípade:

   tabakových výrobkov či cigariet ani umiestňovanie produktov z podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a iných tabakových výrobkov; alebo
   určitých liekov a lekárskeho ošetrenia, ktoré sú dostupné iba na základe lekárskeho predpisu v členskom štáte, pod ktorého právomoc patrí poskytovateľ mediálnych služieb.

4.  Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa vzťahujú iba na programy vyrobené po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice požadovanom členskými štátmi.

Článok 3j

1.  Podiel krátkych reklamných foriem, ako sú reklamné spoty a spoty telenákupu v rámci príslušnej hodiny, neprekročí 20 %.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na oznamy, ktoré vysielateľ vykonáva v súvislosti so svojimi vlastnými programami a pomocnými produktmi, ktoré sa odvodzujú priamo od týchto programov, ani na sponzorské oznamy.

Článok 3k

1.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia s cieľom postupne zabezpečiť, že audiovizuálne mediálne služby, ktoré patria do ich právomoci, budú prístupné osobám so zrakovým a sluchovým postihnutím.

2.  Najneskôr od ...* a potom každé dva roky predkladajú členské štáty Komisii vnútroštátnu správu o uplatňovaní tohto článku. Správa obsahuje predovšetkým štatistické údaje o pokroku pri dosahovaní cieľa dostupnosti uvedeného v odseku 1. Uvádza všetky prekážky a opatrenia, ktoré sú potrebné na ich prekonanie.

_____________

* Tri roky odo dňa prijatia tejto smernice.

Článok 3l

1.  Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia občianskeho práva, administratívne alebo trestné ustanovenia prijaté členskými štátmi, každá fyzická alebo právnická osoba, bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť, ktorej zákonné práva týkajúce sa najmä, ale nielen, dobrej povesti a dobrého mena boli napadnuté na základe nepravdivého vyhlásenia v nejakej audiovizuálnej mediálnej službe, má právo na odpoveď alebo primeraný opravný prostriedok.

2.  Právo na odpoveď alebo zodpovedajúce opravné prostriedky existujú vo vzťahu ku všetkým poskytovateľom mediálnych služieb, ktoré spadajú pod jurisdikciu členského štátu.

3.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zavedenie tohto právo alebo týchto opatrení a určenie postupu, ktorý treba dodržať pri ich uplatňovaní. Dohliadajú najmä na to, aby lehota na uplatnenie práva na odpoveď alebo zodpovedajúcich opravných prostriedkov bola dostatočná, a aby boli vytvorené vhodné podmienky na uplatňovanie práva na odpoveď alebo zodpovedajúcich opravných prostriedkov fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v iných členských štátoch.

4.  Žiadosť o využitie práva na odpoveď alebo zodpovedajúcich opravných prostriedkov možno zamietnuť, ak je neoprávnená vzhľadom na podmienky uvedené v odseku 1, ak zahŕňa trestný čin, ak by jeho šírenie zaväzovalo poskytovateľa mediálnych služieb k občianskoprávnej zodpovednosti, alebo ak je v rozpore s dobrými mravmi.

5.  Členské štáty zaručujú, že spory týkajúce sa výkonu práva na odpoveď alebo primeraných opravných prostriedkov podliehajú súdnemu preskúmaniu.

6.  Právo na odpoveď nemá vplyv na iné spôsoby nápravy, ktoré majú k dispozícii osoby, ktorých právo na dôstojnosť, dobrú povesť, dobré meno alebo súkromie poskytovateľ mediálnej služby porušil.

"

(7)  V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

"

Členské štáty pri vymedzovaní pojmu "nezávislý výrobca" primerane zohľadnia tieto tri kritériá:

vlastníctvo a vlastnícke práva výrobného podniku; počet programov poskytovaných tomu istému vysielateľovi a vlastníctvo odvodených práv.

"

(8)  Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)   odsek 1 písm. c) sa nahrádza takto:

c) diela spoločne vyrobené v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Európskym spoločenstvom a tretími krajinami a spĺňajúce podmienky definované v každej z týchto dohôd

b)   odsek 3 sa vypúšťa;

c)   odsek 4 sa stáva odsekom 3;

d)   odsek 5 sa vypúšťa.

(9)  Článok 7 sa vypúšťa.

(10)  Článok 10 sa nahrádza takto:

"

Článok 10

1.  Televízna reklama a telenákup sú jasne rozoznateľné a odlíšiteľné od redakčného obsahu. Bez toho, aby bolo dotknuté využívanie nových reklamných techník, je televízna reklama a telenákup celkom odlíšená od ostatných častí programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo akustickými a/alebo priestorovými prostriedkami.

2.  Samostatné reklamné klipy a krátke televízne ponuky tovarov, okrem tých, ktoré sú v športových programoch, zostávajú výnimkou.

"

(11)  Článok 11 sa nahrádza takto:

"

Článok 11

1.  Reklamné spoty a spoty telenákupu možno zaradiť medzi programy. Reklamné spoty a spoty telenákupu možno tiež zaradiť do programov tak, aby neohrozili ich celistvosť, pričom sa zohľadní prirodzené prerušovania programu takým spôsobom, aby neboli poškodené práva oprávnených majiteľov.

2.  Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov, ľahkých zábavných programov a dokumentárnych programov) kinematografických diel, detských programov a spravodajstva je možné prerušovať reklamou alebo telenákupom jedenkrát počas každého plánovaného časového úseku 30 minút.

Nijaké reklamy ani televíznu ponuku tovarov (telenákup) nemožno zaraďovať počas bohoslužieb.

"

(12)  Články 12 a 13 sa vypúšťajú.

(13)  Články 16 a 17 sa vypúšťajú.

(14)  Článok 18 sa nahrádza takto:

"

Článok 18

1.  Podiel krátkych reklamných foriem, ako sú reklamné spoty a spoty televíznych ponúk tovarov (teleshoppingu) v rámci príslušnej hodiny neprekročí 20 %.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na oznamy, ktorými prevádzkovateľ vysielania propaguje svoje vlastné programy ani na telenákup, sponzorované programy či prípadné umiestňovanie produktov.

"

(15)  Článok 18a sa nahrádza takto:

"

Článok 18a

Okná audiovizuálnych komerčných oznamov, ako napr. telenákup, okná telenákupu a televízne propagačné akcie (telepromotions) sa ako také jasne identifikujú optickými a akustickými prostriedkami.

"

(16)  Článok 19 sa nahrádza takto:

"

Článok 19

Podmienky tejto smernice sa uplatňujú obdobne na televízne programy venované výlučne reklame a telenákupu, ako aj na televízne programy venované vlastnej propagácii, ktoré sú jasne rozoznateľné obrazovými a/alebo zvukovými prostriedkami. Kapitola 3, ako aj článok 11 (pravidlá vkladania) a článok 18 (trvanie reklamy a telenákupu) sa na tieto programy nevzťahujú.

"

(17)  Článok 19a sa vypúšťa.

(18)  Článok 20 sa nahrádza takto:

"

Článok 20

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3, môžu členské štáty ustanoviť, s náležitým ohľadom na právne predpisy Spoločenstva, iné podmienky, ako sú tie, ktoré sú ustanovené v článku 11 ods. 2 a v článku 18, ak ide o televízne vysielania určené výlučne pre vnútroštátne územie, ktoré verejnosť v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch nemôže prijímať priamo ani nepriamo.

"

(19)  Článok 22 ods. 1 sa nahrádza takto:

"

1.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že programy vysielané poskytovateľmi mediálnych služieb, ktorí spadajú do ich právomoci, neobsahujú nič, čo by vážne ohrozovalo telesný, duševný a mravný vývoj neplnoletých osôb, a to najmä programy, ktoré obsahujú pornografiu alebo nezmyselné násilie.

"

(20)  Články 22a a 22b sa nahrádzajú takto:

"

Článok 22a

1.  Členské štáty podporujú výrobu a programovú skladbu audiovizuálnych mediálnych služieb a programov, ktoré sú vhodné pre neplnoleté osoby a zamerané na zlepšenie ich vedomostí o komunikačných médiách.

2.  Cieľom týchto opatrení je uľahčiť rodičom, učiteľom a vychovávateľom výchovné kroky zamerané na budovanie povedomia o účinkoch programov, ktoré môžu neplnoleté osoby sledovať, a to prostredníctvom:

   vytvárania vhodných systémov hodnotenia;
   nabádania k tomu, aby politiky zvyšovali povedomie a vedomosti o médiách, čo by malo zahŕňať účasť vzdelávacích zariadení a umožniť výrobu európskych programov vhodných na rodinné sledovanie alebo zameraných na deti a dospievajúcich;
   zohľadňovania skúseností v tejto oblasti získaných v Európe alebo inde a názorov zainteresovaných strán, ako sú vysielatelia, producenti, rodičia, vychovávatelia, odborníci v oblasti komunikácie a príslušné združenia.

3.  Príslušné právne predpisy členských štátov ďalej vyžadujú, aby sa nové televízne prijímače vybavili technickým zariadením umožňujúcim odfiltrovať určité programy.

"

(21)  Článok 23a sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 2 písm. e) sa výraz "služby televízneho vysielania" nahrádza výrazom "audiovizuálne mediálne služby".

(22)  Vkladajú sa tieto články 23b a 23c:

"

Článok 23b

1.  Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajú vhodné opatrenia na zriaďovanie vnútroštátnych regulačných orgánov a inštitúcií s cieľom zaručiť ich nezávislosť, zabezpečiť v nich rovnaké zastúpenie žien a mužov zabezpečiť nestranný a transparentný výkon ich právomocí.

2.  Členské štáty poverujú vnútroštátne regulačné orgány úlohou zabezpečiť, aby poskytovatelia mediálnych služieb dodržiavali ustanovenia tejto smernice, a to najmä tie, ktoré sa týkajú slobody prejavu, plurality médií, ľudskej dôstojnosti, zásady nediskriminácie a ochrany neplnoletých osôb, zraniteľných a zdravotne postihnutých osôb.

3.  Vnútroštátne regulačné subjekty musia užšie spolupracovať a poskytovať si navzájom, ako aj Komisii, informácie potrebné na uplatňovanie podmienok tejto smernice.

Článok 23c

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie pluralizmu informácií v sektore televízneho vysielania.

Členské štáty v súlade s právom Spoločenstva podporujú opatrenia, aby poskytovatelia mediálnych služieb, ktorí spadajú pod ich právomoc, odzrkadľovali ako celok potrebnú pluralitu príslušných hodnôt a možností v rámci ich spoločnosti, ktoré sú v súlade s Chartou základných práv Európskej únie.

"

(23)  Články 25 a 25a sa vypúšťajú.

(24)  Článok 26 sa nahrádza takto:

"

Článok 26

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskeho hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr do ...*, a potom každé dva roky správu o uplatňovaní tejto smernice v znení zmien a doplnení vrátane správ uvedených v článku 3f ods. 3 a v článku 3k ods. 2, a najmä ak ide o vykonávanie opatrení stanovených v článku 3f ods. 1, a podľa potreby podá ďalšie návrhy na jej prispôsobenie vývoju v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä vzhľadom na najnovší technický rozvoj, konkurencieschopnosť sektoru a podporu kultúrnej rozmanitosti.

_______________________________

* Koniec piateho roka po prijatí tejto smernice.

"

Článok 2

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ("nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa")(27) sa týmto mení a dopĺňa takto:

V prílohe sa bod 4 nahrádza takto:

"

4.  Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania: články 3g až 3h a články 10 až 20 (Ú. v. EÚ L 298, 17.10.1989, s. 23). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES (Ú. v. EÚ ...).

"

Článok 3

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ...(28). Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení a tabuľku vzájomných vzťahov medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

Predseda Predseda

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 202.
(3) Ú. v. EÚ C ... .
(4) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. decembra 2006.
(5) Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).
(6) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
(7) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(9) Ú. v. EÚ ... .
(10) Ú. v. EÚ ... .
(11) COM(2003)0784.
(12) KOM(2005)0229.
(13). Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 117.
(14) Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 453.
(15) Vec C-56/96 VT4 Ltd/ Vlaamse Gemeenschap, Zb. 1997, s. I-03143, odsek 22; vec C-212/97 Centros Ltd/ Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Zb. 1999, s. I-01459; pozri aj vec C-11/95 Komisia/ Belgické kráľovstvo, Zb. 1996, s. I-04115, a vec C-14/96 Paul Denuit, Zb. 1997, s. I-02785.
(16) Vec C-212/97 Centros Ltd/ Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; vec C-33/74 Van Binsbergen/ Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, Zb. 1974, s. 1299; vec C-23/93 TV 10 SA/ Commissariaat voor de Media, Zb. 1994, s. I-04795, odsek 21.
(17) Vec C-355/98 Komisia/Belgické kráľovtsvo, Zb. 2000, s. I-1221, odsek 28; vec C-348/96 Calfa, Zb. 1999, s. I-0011, odsek 23.
(18) KOM(2005)0097.
(19) Vec C-89/04 Mediakabel, Zb. 2005, s. I-4891.
(20) Ú. v. EÚ C 102, 28.4.2004, s. 2.
(21) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ("smernica o nekalých obchodných praktikách") (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).
(22) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 152, 20.6.2003, s. 16).
(23) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. EÚ L 311, 28.11.2001, s. 67).
(24) Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.
(25) Vec Reti Televisive Italiane SpA (RTI) C-320/94, Radio Torre C-328/94, Rete A Srl C-329/94, Vallau Italiana Promomarket Srl C-337/94, Radio Italia Solo Musica Srl a iné C-338/94 a C-339/94 GETE Srl/ Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Zb. 1996, s. I-06471.
(26) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10).
(27) Ú. v. L 364, 9.12.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené smernicou 2005/29/ES (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).
(28)* Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


Zriadenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii ***I
PDF 404kWORD 92k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (KOM(2006)0091 – C6-0082/2006 – 2006/0033(COD))
P6_TA(2006)0560A6-0385/2006

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0091)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 159 ods. 3 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0082/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozpočet (A6-0385/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

P6_TC1-COD(2006)0033


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 159 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(3),

konajúci v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy(4),

keďže:

(1)  Bez ohľadu na pozitívne účinky globalizácie na rast, zamestnanosť a prosperitu a na potrebu ďalej posilňovať európsku konkurencieschopnosť prostredníctvom štrukturálnych zmien môže globalizácia priniesť aj negatívne dôsledky pre najzraniteľnejších a najmenej kvalifikovaných pracovníkov v niektorých odvetviach. Je preto vhodné zriadiť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len "EGF"), prístupný všetkým členským štátom, prostredníctvom ktorého by Spoločenstvo preukázalo solidaritu s pracovníkmi, ktorí sú prepúšťaní pre zmeny v štruktúre svetového obchodu.

(2)  Je potrebné zachovať európske hodnoty a podporovať rozvoj spravodlivého vonkajšieho obchodu. Negatívne účinky globalizácie by sa mali v prvom rade riešiť dlhodobou, udržateľnou stratégiou Spoločenstva pre obchodnú politiku, zameranou na dosiahnutie vysokých sociálnych a ekologických noriem. Pomoc poskytovaná z EGF by mala byť dynamická a schopná prispôsobovať sa neustále sa meniacim a často nepredvídaným okolnostiam na trhu.

(3)  V rámci EGF by sa mala poskytovať špecifická jednorazová podpora na uľahčenie opätovného vstupu pracovníkov do zamestnania v oblastiach, sektoroch, na územiach alebo v regiónoch trhu práce, ktoré trpia šokom vyvolaným závažným narušením hospodárstva. EGF by mal podporovať podnikanie, a to napríklad prostredníctvom mikroúverov alebo pri vytváraní projektov spolupráce.

(4)  Opatrenia v rámci tohto nariadenia by sa mali stanoviť podľa prísnych intervenčných kritérií, ktoré sa týkajú rozsahu ekonomických zmien vyplývajúcich z presunutia výroby a ich vplyvu na daný sektor alebo geografickú oblasť, s cieľom zabezpečiť, aby sa finančný príspevok z EGF zameral na pracovníkov v najviac postihnutých regiónoch a hospodárskych odvetviach Spoločenstva. Takéto presunutie sa nemusí nutne sústreďovať len v jednom členskom štáte. Za týchto výnimočných okolností môžu preto členské štáty predkladať spoločné žiadosti o pomoc z EGF.

(5)  Aktivity EGF by mali byť vzájomne prepojené a zlučiteľné s inými politikami Spoločenstva a takisto v súlade s acquis, najmä s intervenciami štrukturálnych fondov, a zároveň by mali byť skutočným prínosom pre sociálne politiky Spoločenstva.

(6)  Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(5) (Medziinštitucionálna dohoda) je záväzná od 1. januára 2007 a jej bod 28 stanovuje rozpočtový rámec EGF.

(7)  Na osobitnú činnosť financovanú v rámci tohto nariadenia by sa nemala poskytnúť finančná pomoc z iných finančných nástrojov Spoločenstva. Potrebná je však koordinácia s existujúcimi alebo pripravovanými opatreniami na modernizáciu a reštrukturalizáciu v rámci regionálneho rozvoja, hoci táto koordinácia by nemala vyústiť do vytvorenia súbežných či dodatočných riadiacich štruktúr na činnosti financované z EGF.

(8)  Na uľahčenie vykonávania tohto nariadenia by výdavky mali byť oprávnené odo dňa, keď členský štát začína poskytovať personalizované služby príslušným pracovníkom. Vzhľadom na to, že je potrebná sústredená reakcia zameraná najmä na opätovný vstup do zamestnania, mal by sa stanoviť konečný termín použitia finančného príspevku v rámci EGF.

(9)  Členský štát by však mal zostať zodpovedný za vykonávanie finančného príspevku, ako aj za riadenie a kontrolu činností, ktoré sú finančne podporované Spoločenstvom, v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6). Členský štát by mal preukázateľne odôvodniť použitie prijatého finančného príspevku.

(10)  Európske observatórium pre zmeny so sídlom v Dubline môže pomáhať Európskej komisii a dotknutému členskému štátu s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi analýzami s cieľom pomôcť pri hodnotení žiadostí o pomoc z EGF.

(11)  Keďže ciele činnosti, ktorá sa má uskutočniť, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale vzhľadom na ich rozsah a dôsledky ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(12)  Keďže obdobie vykonávania EGF je prepojené s trvaním finančného rámca od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, mala by byť podpora pre pracovníkov, ktorí sú prepúšťaní v dôsledku zmien v obchode, dostupná od 1. januára 2007,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  S cieľom stimulovať hospodársky rast a vytvoriť viac pracovných miest v Európskej únii sa týmto nariadením zriaďuje EGF, aby sa Spoločenstvu umožnilo poskytovať podporu pracovníkom, ktorí sú pre veľké štrukturálne zmeny v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie prepúšťaní, a to v prípade, keď tieto prepúšťania vo významnej miere nepriaznivo vplývajú na regionálnu alebo miestnu ekonomiku.

Obdobie uplatňovania je spojené s finančným rámcom pre obdobie od januára 2007 do decembra 2013.

2.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá fungovania EGF s cieľom uľahčiť opätovný vstup do zamestnania tým pracovníkom, ktorých sa týka prepúšťanie súvisiace s obchodom.

Článok 2

Intervenčné kritériá

Finančný príspevok z EGF sa poskytuje v prípade, že veľké štrukturálne zmeny v usporiadaní svetového obchodu vedú k závažnému narušeniu ekonomiky, najmä k podstatnému nárastu dovozu do EÚ alebo k rýchlemu znižovaniu podielu EÚ na trhu v danom sektore, či k premiestneniu do tretích krajín, s týmito dôsledkami:

   a) najmenej 1 000 prepúšťaných pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepúšťaných u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov; alebo
   b) najmenej 1 000 prepúšťaných pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

c)   na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností riadne zdôvodnených príslušným členským štátom môže byť žiadosť o príspevok z EGF považovaná za prijateľnú, aj keď podmienky stanovené v pododsekoch a) a b) nie sú úplne splnené, ak prepustenie má závažný vplyv na zamestnanosť a miestne hospodárstvo. Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie v žiadnom roku presiahnuť 15 % rozpočtu EGF.

Článok 3

Oprávnené činnosti

Finančný príspevok v rámci tohto nariadenia sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré sú súčasťou koordinovaného súboru personalizovaných služieb určených na opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí sú prepúšťaní, do trhu práce vrátane:

   a) pomoc pri hľadaní zamestnania, poradenstvo týkajúce sa povolania, vzdelávanie a odborné vzdelávanie prispôsobené jednotlivcovi vrátane vedomostí v oblasti IKT a certifikácie získaných skúseností, pomoc pri preradení a podpora podnikania alebo pomoc na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti;
   b) osobitných časovo obmedzených opatrení, akými sú príspevky na hľadanie zamestnania, príspevky na mobilitu alebo príspevky pre jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania a vzdelávacích aktivít; a
   c) opatrení na podporu najmä znevýhodnených alebo starších pracovníkov, aby zostali na trhu práce alebo sa naň vrátili.

EGF nefinancuje pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

EGF môže na základe podnetu členského štátu financovať prípravné, riadiace, informačno-propagačné a kontrolné činnosti so zreteľom na vykonávanie fondu.

Článok 4

Druh finančného príspevku

Komisia udeľuje finančný príspevok v podobe jednorazovej platby, ktorý sa vykonáva v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou, v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b), ods. 5 a 6 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Článok 5

Žiadosti

1.  Členské štáty predkladajú Komisii žiadosť o príspevok z EGF v lehote 10 týždňov odo dňa splnenia podmienok mobilizácie EGF, ktoré sú stanovené v článku 2. Členské štáty môžu žiadosť neskôr doplniť.

2.  Žiadosť obsahuje tieto informácie:

   a) odôvodnená analýza súvislosti medzi plánovaným prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu a preukázanie počtu prepúšťaných pracovníkov, ako aj vysvetlenie nepredvídanej povahy tohto prepúšťania;
   b) identifikácia prepúšťajúcich podnikov (národné alebo nadnárodné podniky), dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov, odvetví, ako aj kategórií dotknutých pracovníkov;
   c) opis príslušného územia a jeho orgánov a iných zúčastnených strán, ako aj očakávané účinky prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo národnú zamestnanosť;
   d) koordinovaný súbor personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, a rozpis odhadovaných nákladov vrátane jeho komplementárnosti s činnosťami financovanými v rámci štrukturálnych fondov, ako aj informácie o činnostiach, ktoré sú povinné podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv;
   e) dátum (dátumy), od ktorých sa začali alebo sa plánujú začať personalizované služby pre príslušných pracovníkov;
   f) postupy konzultovania sociálnych partnerov; a
   g) orgán zodpovedný za riadenie a finančnú kontrolu v súlade s článkom 18.

3.  So zreteľom na činnosti uskutočňované členským štátom, regiónmi, sociálnymi partnermi a príslušnými podnikmi na základe vnútroštátnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv a s osobitnou pozornosťou venovanou činnostiam financovaným z Európskeho sociálneho fondu, ďalej len "ESF", informácie poskytnuté podľa odseku 2 zahŕňajú súhrnný opis činností uskutočňovaných a plánovaných národným orgánom a príslušnými podnikmi, vrátane odhadu nákladov na tieto činnosti.

4.  Dotknuté členské štáty poskytujú aj štatistické údaje a ďalšie informácie na najvhodnejšej teritoriálnej úrovni, ktoré Komisia potrebuje na posúdenie splnenia intervenčných kritérií.

5.  Na základe informácií uvedených v odseku 2 a akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré predloží dotknutý členský štát, Komisia po konzultáciách s členským štátom posúdi, či sú splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku v rámci tohto nariadenia.

Článok 6

Komplementárnosť, dodržiavanie predpisov a koordinácia

1.  Pomoc z EGF nenahrádza činnosti, za ktoré na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd zodpovedajú podniky.

2.  Pomoc z EGF dopĺňa činnosti členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane činností spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

3.  Pomoc z EGF zabezpečí solidaritu a podporu pre jednotlivých pracovníkov, ktorí sú prepúšťaní v dôsledku zmien v štruktúre svetového obchodu. Prostredníctvom EGF sa nefinancuje reštrukturalizácia spoločností alebo odvetví.

4.  V súlade so svojimi príslušnými právomocami zabezpečujú Komisia a členské štáty koordináciu pomoci z fondov Spoločenstva.

5.  Dotknutý členský štát zabezpečuje, aby sa na špecifické činnosti, na ktoré sa poskytuje príspevok z EGF, neposkytovala pomoc aj z iných finančných nástrojov Spoločenstva.

Článok 7

Rovnosť žien a mužov a nediskriminácia

Komisia a členské štáty zabezpečujú podporu rovnosti mužov a žien a začlenenia hľadiska rodovej rovnosti počas rôznych stupňov vykonávania EGF. Komisia a členské štáty prijmú primerané opatrenia na to, aby zabránili akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas rôznych stupňov vykonávania EGF a najmä v rámci prístupu k nemu.

Článok 8

Technická pomoc z podnetu Komisie

1.  Z podnetu Komisie a maximálne do výšky 0,35 % finančných zdrojov, ktoré sú v danom roku k dispozícii, sa EGF môže použiť na financovanie aktivít v oblasti monitorovania, informácií, administratívnej a technickej podpory, auditu, kontroly a hodnotenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

2.  Takéto úlohy sa vykonávajú v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002, ako aj s jeho vykonávacími pravidlami, ktoré sa vzťahujú na tento spôsob vykonávania rozpočtu.

Článok 9

Informácie a publicita

1.  Členské štáty informujú o financovaných činnostiach a zverejňujú ich. Informácie sú určené dotknutým pracovníkom, miestnym a regionálnym orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti. Zdôrazňujú úlohu Spoločenstva a zabezpečujú zviditeľnenie príspevku z EGF.

2.  Komisia vytvorí internetovú stránku, ktorá bude vo všetkých jazykoch Spoločenstva poskytovať informácie o EGF, pokyny k podávaniu žiadostí, ako aj aktuálne informácie o schválených a zamietnutých žiadostiach, a vyzdvihne úlohu rozpočtového orgánu.

Článok 10

Stanovenie finančného príspevku

1.  Komisia na základe posúdenia vykonaného podľa článku 5 ods. 5 čo najrýchlejšie zhodnotí a navrhne výšku sumy prípadného finančného príspevku, ktorú možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov, pričom vezme do úvahy najmä počet pracovníkov, ktorých treba podporiť, navrhované činnosti a odhadované náklady.

Suma nesmie prekročiť 50 % celkových odhadovaných nákladov, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 2 písm. d).

2.  Ak Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 5 ods. 5 príde k záveru, že podmienky pre finančný príspevok v rámci tohto nariadenia sú splnené, začne ihneď postup stanovený v článku 12.

3.  V prípade, že Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 5 ods. 5 príde k záveru, že podmienky udelenia finančného príspevku v rámci tohto nariadenia nie sú splnené, oznámi to čo najskôr dotknutému členskému štátu.

Článok 11

Oprávnenosť výdavkov

Výdavky sú oprávnené na príspevok z EGF odo dňa (dní), keď dotknutý členský štát začne poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom, ako sa uvádza v článku 5 ods. 2 písm. e).

Článok 12

Rozpočtový postup

1.  Opatrenia pre EGF spĺňajú ustanovenia článku 28 Medziinštitucionálnej dohody a všetkých revízií uvedeného článku.

2.  Rozpočtové prostriedky týkajúce sa EGF sa vložia do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva prostredníctvom bežného rozpočtového postupu, len čo Komisia určí dostatočné marže a/alebo zruší záväzky.

3.  Ak Komisia príde k záveru, že by sa finančný príspevok z EGF mal poskytnúť, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na schválenie rozpočtových prostriedkov, ktoré zodpovedajú sume stanovenej v súlade s článkom 10 a žiadosť o prevod prostriedkov do rozpočtovej položky EGF. Návrhy sa môžu zoskupovať do sérií.

Prevody, ktoré súvisia s EGF sa uskutočňujú v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.  Návrh podľa odseku 3 obsahuje:

   a) posúdenie vykonané v súlade s článkom 5 ods. 5 spolu so zhrnutím informácií, na ktorých sa posúdenie zakladá;
   b) dôkaz o tom, že kritériá stanovené v článkoch 2 a 6 sú splnené; a
   c) odôvodnenie navrhovaných súm.

5.  Komisia predloží svoj návrh a zároveň otvorí trojstranné rozhovory, prípadne v zjednodušenej podobe, s cieľom dosiahnuť dohodu oboch vetiev rozpočtového orgánu o potrebe využívania EGF a o požadovanej sume.

6.  K 1. septembru zostáva každý rok k dispozícii najmenej jedna štvrtina ročnej maximálnej sumy EGF, aby sa zabezpečili potreby, ktoré vzniknú do konca roka.

7.  Hneď ako dá rozpočtový orgán rozpočtové prostriedky k dispozícii, prijíma Komisia rozhodnutie o finančnom príspevku.

Článok 13

Platba a použitie finančného príspevku

1.  Po prijatí rozhodnutia v súlade s článkom 12 ods. 3 Komisia poskytne finančný príspevok dotknutému členskému štátu vo forme jednorazovej platby spravidla do 15 dní.

2.  Členský štát použije finančný príspevok, ako aj prípadný úrok, ktorý z neho plynie, v lehote 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa článku 5.

Článok 14

Používanie eura

V žiadostiach, rozhodnutiach o finančných príspevkoch a v správach v rámci tohto nariadenia, ako aj v akýchkoľvek iných súvisiacich dokumentoch, sa všetky sumy vyjadrujú v eurách.

Článok 15

Záverečná správa a ukončenie pomoci

1.  Najneskôr šesť mesiacov od ukončenia lehoty uvedenej v článku 13 ods. 2 predkladá dotknutý členský štát Komisii správu o realizovaní finančného príspevku, vrátane informácií o druhu činností a o najdôležitejších výsledkoch spolu s vyhlásením, v ktorom sa odôvodňujú výdavky a v ktorom sa v prípade potreby uvádza komplementárnosť činností s činnosťami financovanými z ESF.

2.  Komisia ukončí finančný príspevok z EGF najneskôr šesť mesiacov po tom, ako jej boli doručené všetky informácie, ktoré sú požadované podľa odseku 1.

Článok 16

Výročná správa

1.  Od roku 2008 predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade každý rok pred 1. júlom kvalitatívnu a kvantitatívnu správu o aktivitách v rámci tohto nariadenia v predchádzajúcom roku. Táto správa sa zameria hlavne na výsledky dosiahnuté prostredníctvom EGF a obsahuje najmä informácie o podaných žiadostiach, prijatých rozhodnutiach, financovaných činnostiach vrátane ich komplementárnosti s činnosťami financovanými prostredníctvom štrukturálnych fondov, predovšetkým z ESF, a ukončení poskytnutého finančného príspevku. Zdokumentuje aj žiadosti zamietnuté z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo z dôvodu, že neboli oprávnené.

2.  Správa bude doručená Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom pre informáciu.

Článok 17

Hodnotenie

1.  Komisia vykonáva z vlastného podnetu a v úzkej spolupráci s členskými štátmi:

   a) strednodobé hodnotenie efektívnosti a trvalej udržateľnosti výsledkov dosiahnutých do 31. decembra 2011;
   b) hodnotenie ex-post, k 31. decembru 2014, s pomocou externých odborníkov, s cieľom zistiť vplyv EGF a jeho pridanú hodnotu.

2.  Výsledky hodnotenia budú doručené Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom pre informáciu.

Článok 18

Riadenie a finančná kontrola

1.  Za riadenie činností podporovaných EGF a za ich finančnú kontrolu sú v prvom rade zodpovedné členské štáty, bez toho, aby tým bola dotknutá zodpovednosť Komisie za plnenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev. Na tieto účely opatrenia, ktoré členské štáty prijímajú, zahŕňajú:

   a) overenie, či sú riadiace a kontrolné opatrenia prijaté a vykonávané tak, aby sa zabezpečilo, že použitie fondov Spoločenstva prebieha efektívne a náležitým spôsobom, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;
   b) overenie, či sa financované činnosti vykonávajú riadnym spôsobom;
   c) zabezpečenie, aby boli financované výdavky podložené podpornou dokumentáciou, ktorá sa dá overiť, a realizované náležitým a riadnym spôsobom; a
   d) predchádzanie nezrovnalostiam, ich zisťovanie a nápravu, ako je stanovené v článku 70 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z  11. júla 2006 , ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde(7), ako aj vymáhanie súm, ktoré boli neoprávnene vyplatené spolu s úrokmi z omeškania platieb v súlade s tým istým článkom. Tieto nezrovnalosti oznamujú včas Komisii a informujú ju o pokroku v administratívnych a súdnych konaniach.

2.  Keď sa zistí nezrovnalosť, členské štáty vykonávajú potrebné finančné opravy. Opravy vykonávané členskými štátmi spočívajú v zrušení celého príspevku Spoločenstva alebo jeho časti. Členský štát vymáha úhradu akejkoľvek sumy stratenej na základe zistenej nezrovnalosti, uhrádza ju Komisii, a ak táto suma nie je uhradená v lehote stanovenej dotknutým členským štátom, vyberá sa úrok z omeškania.

3.  Komisia v rámci svojej zodpovednosti za plnenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev podniká všetky kroky potrebné na overenie, či sú financované činnosti vykonávané v súlade so zásadami správneho a efektívneho finančného hospodárenia, podľa ustanovení nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. Každý členský štát zodpovedá za zabezpečenie toho, že má riadne fungujúce riadiace a kontrolné systémy; Komisia sa ubezpečí, že tieto systémy sú zavedené do praxe.

Na tieto účely a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Dvora audítorov alebo kontroly vykonávané členskými štátmi v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, môžu úradníci alebo zamestnanci Komisie na mieste vykonávať kontroly činností financovaných z fondu, vrátane náhodných kontrol, ktoré budú oznámené najmenej jeden pracovný deň vopred. Komisia to oznamuje dotknutému členskému štátu, aby jej bola poskytnutá akákoľvek potrebná pomoc. Úradníci alebo zamestnanci dotknutého členského štátu sa takýchto kontrol môžu zúčastniť.

4.  Členský štát zabezpečuje, aby bola celá podporná dokumentácia, ktorá sa týka realizovaných výdavkov, uchovaná pre potreby Komisie a Dvora audítorov počas troch rokov po ukončení finančného príspevku poskytnutého z EGF.

Článok 19

Vrátenie finančného príspevku

1.  Ak je suma skutočných nákladov na činnosť menšia než oznámená odhadovaná suma podľa článku 12, môže Komisia od členského štátu požadovať vrátenie zodpovedajúcej sumy z prijatého finančného príspevku.

2.  Ak členský štát nesplnil povinnosti uvedené v rozhodnutí o finančnom príspevku, prijme Komisia potrebné opatrenia na vyžiadanie vrátenia celého prijatého finančného príspevku alebo jeho časti od členského štátu.

3.  Pred prijatím rozhodnutia podľa odsekov 1 alebo 2 Komisia prípad náležite preskúma a predovšetkým členskému štátu poskytne lehotu určenú na predloženie pripomienok.

4.  Ak Komisia po ukončení nevyhnutných overení príde k záveru, že členský štát nedodržiava svoje povinnosti vyplývajúce z článku 18 ods. 1, v prípade, že sa nedosiahla dohoda a členský štát nevykonal opravy v lehote stanovenej Komisiou, rozhodne Komisia pri zohľadnení akýchkoľvek pripomienok členského štátu do troch mesiacov od konca uvedeného obdobia o uskutočnení potrebných finančných opráv zrušením celého finančného príspevku z fondu alebo jeho časti na príslušnú činnosť. Každá suma stratená na základe zistenej nezrovnalosti sa vymáha, a ak suma nie je uhradená v lehote stanovenej dotknutým členským štátom, vyberajú sa úroky z omeškania.

Článok 20

Doložka o preskúmaní

Na základe prvej výročnej správy stanovenej v článku 16 môžu Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie toto nariadenie preskúmať, aby sa zabezpečilo, že sa plní cieľ solidarity EGF a jeho ustanovenia primerane zohľadňujú ekonomické, sociálne a územné osobitosti všetkých členských štátov.

V každom prípade Európsky parlament a Rada toto nariadenie do 31. decembra 2013 preskúmajú.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Stanovisko z 13. septembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(3) Stanovisko z 11. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(4) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. decembra 2006.
(5) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


Homologizácia motorových vozidiel so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách vozidiel ***I
PDF 467kWORD 262k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o homologizácii motorových vozidiel so zreteľom na emisie a o prístupe k informáciám o opravách vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 72/306/EHS a smernica ../../ES (KOM(2005)0683 – C6-0007/2006 – 2005/0282(COD))
P6_TA(2006)0561A6-0301/2006

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0683)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0007/2006),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0301/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby do revidovanej rámcovej smernice o homologizácii zapracovala návrhy, ktorými sa zabezpečí prístup k podrobným informáciám o opravách vozidiel s cieľom stimulovať hospodársku súťaž v odvetví opráv vozidiel. Ďalej vyzýva Komisiu, aby predložila akékoľvek potrebné návrhy, aby sa predišlo duplikácii alebo dvojitej regulácii medzi týmto nariadením, nariadením Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel(2) a návrhom smernice o schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel;

3.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o homologizácii motorových vozidiel so zreteľom na emisie z osobných a ľahkých komerčných vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

P6_TC1-COD(2005)0282


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(4),

keďže:

(1)  Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, kde je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Preto existuje komplexný systém Spoločenstva pre homologizáciu motorových vozidiel zavedený smernicou  Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel(5). Technické požiadavky na homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na emisie by sa preto mali harmonizovať s cieľom predísť tomu, aby sa tieto požiadavky v jednotlivých členských štátoch líšili, a s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia.

(2)  Toto nariadenie je jedným z celého radu regulačných predpisov súvisiacich s postupom homologizácie Spoločenstva podľa smernice 70/156/EHS. Uvedená smernica by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)  Na žiadosť Európskeho parlamentu sa do právnych predpisov EÚ o motorových vozidlách zaviedol nový regulačný prístup. Preto toto nariadenie prijíma základné ustanovenia o emisiách z motorových vozidiel, zatiaľ čo technické špecifikácie budú ustanovené vo vykonávacích opatreniach prijatých v rámci postupov komitológie.

(4)  Komisia začala v marci 2001 uskutočňovať program Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE), ktorého hlavné prvky sú v hlavných črtách opísané v oznámení zo 4. mája 2005. To viedlo k prijatiu tematickej stratégie o znečistení ovzdušia oznámením z 21. septembra 2005. Jedným zo záverov tematickej stratégie na dosiahnutie cieľov EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia je potrebné ďalšie zníženie emisií z dopravného odvetvia (leteckej, námornej a pozemnej dopravy), z domácností a z energetického, poľnohospodárskeho a priemyselného odvetvia. V tejto súvislosti by sa k úlohe znižovania emisií motorových vozidiel malo pristupovať ako k súčasti celkovej stratégie. Normy Euro 5 a Euro 6 sú jedným z opatrení určených na znižovanie emisií tuhých častíc a ozónových prekurzorov, ako sú oxidy dusíka a uhľovodíky.

(5)  Dosahovanie cieľov Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia si vyžaduje pokračovanie v úsilí o znižovanie emisií motorových vozidiel. Priemysel by preto mal mať k dispozícii jasné informácie o budúcich hraničných hodnotách emisií. Toto je dôvod, prečo nariadenie okrem normy Euro 5 obsahuje aj fázu hraničných hodnôt emisií Euro 6.

(6)  Konkrétne treba výrazné znížiť emisie oxidu dusíka z dieselových vozidiel, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia a aby sa splnili hraničné hodnoty znečistenia. To si vyžaduje dosahovanie ambicióznych hraničných hodnôt vo fáze Euro 6 bez toho, aby bolo nutné zriecť sa výhod dieselových motorov z hľadiska spotreby a emisií uhľovodíka a oxidu uhoľnatého. Včasné stanovenie tejto úrovne na znižovanie oxidov dusíka umožní výrobcom motorových vozidiel dlhodobé plánovanie výroby v celoeurópskom meradle.

(7)  Pri stanovovaní emisných noriem je dôležité zohľadniť ich dôsledky na trhy a konkurencieschopnosť výrobcov, priame a nepriame náklady vznikajúce pri podnikateľskej činnosti a ich prínosy, ak ide o stimulovanie inovácií, zlepšovanie kvality ovzdušia a znižovanie zdravotných nákladov a zvyšovanie priemernej dĺžky života, ako aj dôsledky na celkový vplyv na emisie CO2.

(8)  Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je nevyhnutný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na zber technických informácií a účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov (OBD) a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Treba stanoviť technické špecifikácie, ktorými by sa internetové stránky výrobcov mali riadiť, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky (MSP). Spoločné normy, na ktorých sa dohodlo spolu so zainteresovanými stranami, ako je napríklad formát OASIS, môžu uľahčiť výmenu informácií medzi výrobcami a poskytovateľmi služieb. Preto je vhodné od začiatku požadovať používanie technických charakteristík formátu OASIS(6) a žiadať Komisiu, aby od CEN/ISO vyžadovala ďalší vývoj tohto formátu na normu s cieľom čoskoro nahradiť formát OASIS.

(9)  Najneskôr štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia by mala Komisia prehodnotiť fungovanie systému prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel s cieľom zvážiť, či by bolo vhodné zjednotiť všetky ustanovenia, ktoré upravujú prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, v rámci revidovanej rámcovej smernice o homologizácii. Ak sa ustanovenia upravujúce prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel zapracujú do uvedenej smernice, zodpovedajúce ustanovenia v tomto nariadení sa zrušia za predpokladu, že existujúce práva na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel zostávajú zachované.

(10)  Komisia by mala pravidelne preskúmavať emisie, ktoré zatiaľ nie sú regulované a ktoré vzniknú v dôsledku širšieho používania nových palivových zmesí, technológii motorov a systémov regulácie emisií a podľa potreby predložiť návrh Európskemu parlamentu a Rade s cieľom regulovať tieto emisie.

(11)  Toto nariadenie uvádza rozličné hraničné hodnoty pre všetky uhľovodíky a všetky uhľovodíky bez obsahu metánu s cieľom uľahčiť zavádzanie a udržiavanie vozidiel na alternatívne palivá, ktoré môžu mať nízke emisie oxidu dusíka a tuhých emisií, a zároveň stimulovať znižovanie emisií vozidiel poháňaných benzínom.

(12)  Malo by sa pokračovať v úsilí o implementáciu prísnejších emisných limitov, vrátane znižovania emisií oxidu uhličitého, a o zabezpečenie toho, že tieto limity sa vzťahujú na skutočný výkon pri použití vozidiel.

(13)  Na zabezpečenie kontroly emisií veľmi jemných tuhých častíc (PM 0.1 µm a menej) by Komisia mala čo najskôr prijať a zaviesť najneskôr pri nadobudnutí účinnosti fázy Euro 6 prístup k emisiám PM na základe množstva, ktorý by doplnil v súčasnosti používaný prístup založený na ich hmotnostnom obsahu. Prístup k emisiám založených na počte by sa mal vypracovať na základe výsledkov Programu merania tuhých častíc OSN/EHK (Particulate Measurement Programme - PMP) a mal by byť v súlade s existujúcimi ambicióznymi cieľmi pre životné prostredie.

(14)  Na zabezpečenie väčšej opakovateľnosti pri meraní hmotnosti a počtu emisií tuhých častíc v laboratóriu by Komisia mala prijať postup merania, ktorý by nahradil súčasný. Toto sa uskutoční čo najskôr a malo by sa zaviesť najneskôr pri nadobudnutí účinnosti fázy Euro 6. Malo by sa to zakladať na výsledkoch Programu OSN/EHK na meranie tuhých častíc - PMP. Keď sa zavedie nový postup merania, mali by sa prehodnotiť emisné limity pre hmotnosť PM uvedené v tomto nariadení, pretože nový postup zaznamenáva nižšiu úroveň hmotnosti ako ten súčasný.

(15)  Komisia by mala pravidelne posudzovať potrebu revízie nového európskeho cyklu jazdy, ako skúšobného postupu, ktorý tvorí základ predpisov o homologizácii ES vo vzťahu k emisiám. Možno bude potrebná aj aktualizácia alebo nahradenie skúšobných cyklov tak, aby odrážali zmeny v špecifikácii vozidiel a v správaní vodičov. Možno budú potrebné úpravy na zabezpečenie toho, aby skutočné emisie zodpovedali emisiám nemeraným pri homologizácii. Bolo by taktiež potrebné zvážiť použitie prenosných systémov merania emisií a zavedenie regulačného pojmu "nepresahujúci".

(16)  Systémy OBD sú dôležité na účely regulácie emisií počas používania vozidla. Z dôvodu významu regulácie skutočných emisií by Komisia mala pravidelne posudzovať požiadavky na takéto systémy a medze tolerancie pre chyby monitorovania.

(17)  Na zabezpečenie toho, aby nevznikali žiadne prekážky obchodu medzi členskými štátmi je potrebná štandardizovaná metóda merania spotreby paliva a emisií oxidu uhličitého. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby zákazníci a používatelia dostávali objektívne a presné informácie.

(18)  Komisia by mala predtým, ako vypracuje svoj návrh na budúce emisné normy, iniciovať štúdie s cieľom stanoviť, či je pokračujúce rozdeľovanie kategórií vozidiel do skupín ešte potrebné a či možno uplatňovať emisné limity, ktoré sú neutrálne z hľadiska hmotnosti.

(19)  Členské štáty by mali mať možnosť prostredníctvom finančných stimulov urýchliť uvádzanie na trh takých vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky prijaté na úrovni Spoločenstva. Takéto stimuly by však mali byť v súlade s ustanoveniami zmluvy, najmä s pravidlami o štátnej pomoci. Je to potrebné, aby sa predišlo narušeniu vnútorného trhu. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právo členských štátov zahrnúť emisie do základu na výpočet dane z motorových vozidiel.

(20)  Vzhľadom na to, že právne predpisy Spoločenstva o emisiách a spotrebe paliva vozidiel sa vyvíjali viac ako 35 rokov a teraz sú rozptýlené vo viac ako 24 smerniciach, odporúča sa nahradiť tieto smernice novým nariadením a niekoľkými vykonávacím opatreniami. Nariadenie zabezpečí, aby boli podrobné technické ustanovenia priamo uplatniteľné na výrobcov, schvaľovacie orgány a technické služby a aby sa mohli aktualizovať omnoho rýchlejšie a efektívnejšie. Smernice 70/220/EHS(7), 72/306/EHS(8), 74/290/EHS(9), 80/1268/EHS(10), 83/351/EHS(11), 88/76/EHS(12), 88/436/EHS(13), 89/458/EHS(14), 91/441/EHS(15), 93/59/EHS(16)0, 94/12/ES(17), 96/69/ES(18), 98/69/ES(19), 2001/1/ES(20), 2001/100/ES(21) a 2004/3/ES(22) je preto potrebné zrušiť. Okrem toho by členské štáty mali zrušiť aj právne predpisy transponujúce zrušené smernice do svojich právnych poriadkov.

(21)  S cieľom ozrejmiť rozsah právnych predpisov o emisiách vozidiel, smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách(23) treba zmeniť a doplniť tak, aby zahrnovala všetky ťažké nákladné vozidlá, aby bolo jasné, že toto nariadenie sa týka ľahkých nákladných vozidiel.

(22)  Na zabezpečenie hladkého prechodu z existujúcich smerníc k tomuto nariadeniu by sa jeho uplatňovanie malo odložiť o určité obdobie po nadobudnutí jeho účinnosti. Počas tohto obdobia by však výrobcovia mali mať možnosť rozhodnúť sa, či si dajú vozidlá schváliť podľa existujúcich smerníc alebo podľa tohto nariadenia. Okrem toho by sa ustanovenia o finančných stimuloch mali uplatňovať okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia nemá vplyv na platnosť homologizácií udelených podľa súčasných smerníc.

(23)  S cieľom zabezpečiť plynulý prechod zo súčasných smerníc na toto nariadenie je potrebné vo fáze Euro 5 stanoviť určité výnimky pre vozidlá určené na plnenie konkrétnych sociálnych potrieb. Táto výnimka by prestala platiť po vstupe fázy Euro 6 do platnosti.

(24)  Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(24).

(25)  Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc v prílohe I, ako aj prehodnotiť limitné hodnoty pre hmotnosť tuhých častíc uvedených v uvedenej prílohe. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(26)  Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na homologizáciu, ako aj revidovaný postup merania pre tuhé častice a limitnej hodnoty pre množstvo tuhých častíc, a prijatie opatrení, ktoré sa týkajú používania rušiacich zariadení, prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel a skúšobných cyklov používaných na meranie emisií. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je doplniť toto nariadenie novými nepodstatnými prvkami, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(27)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to realizácia vnútorného trhu prostredníctvom zavedenia spoločných technických požiadaviek týkajúcich sa emisií motorových vozidiel a zaručeného prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel pre nezávislých prevádzkovateľov za rovnakých podmienok ako pre autorizovaných predajcov a opravovne, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo preto môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Toto nariadenie zavádza spoločné technické požiadavky pre homologizáciu motorových vozidiel (ďalej len "vozidlá") a náhradných dielov, ako sú náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania, s ohľadom na emisie.

2.  Toto nariadenia okrem toho stanovuje pravidlá pre prevádzkovú zhodu, životnosť zariadení na reguláciu znečisťovania, palubné diagnostické systémy (OBD), meranie spotreby paliva a dostupnosť informácií o opravách a údržbe vozidiel.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na vozidlá kategórií M1, M2, N1, a N2 ako sú definované v prílohe II k smernici 70/156/EHS s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2610 kg.

2.  Na žiadosť výrobcov sa homologizácia na základe tohto nariadenia môže rozšíriť z vozidiel stanovených v odseku 1 na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2, ako sú definované v prílohe II k smernici 70/156/EHS s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2840 kg, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení:

   1) "hybridné vozidlo" znamená vozidlo aspoň s dvoma rozličnými meničmi energie a s dvoma rozličnými systémami akumulácie energie (vo vozidle) na účely pohonu vozidla;
   2) "vozidlá určené na plnenie konkrétnych sociálnych potrieb" znamenajú vozidlá na naftový pohon kategórie M1, ktoré sú buď:
   a) vozidlami na osobitné účely, ako sú definované v smernici 70/156/EHS s referenčnou hmotnosťou prevyšujúcou 2000 kg; alebo
   b) vozidlami s referenčnou hmotnosťou prevyšujúcou 2000 kg, ktoré sú určené na prepravu 7 alebo viac osôb vrátane vodiča s výnimkou, od 1. septembra 2012, vozidiel kategórie M1G, ako sú definované v smernici 70/156/EHS; alebo
   c) vozidlami s referenčnou hmotnosťou prevyšujúcou 1760 kg, ktoré sú vyrobené špeciálne na komerčné účely na prepravu invalidných vozíkov;
   3) "referenčná hmotnosť" znamená hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave po odpočítaní jednotnej hmotnosti vodiča 75 kg a pripočítaní jednotnej hmotnosti 100 kg;
   4) "plynné znečisťujúce látky" znamenajú emisie výfukových plynov oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka, vyjadrené ako ekvivalent oxidu dusičitého (NO2), a uhľovodíkov;
   5) "tuhé znečisťujúce látky" znamenajú zložky výfukového plynu, ktoré sa odstraňujú zo zriedeného výfukového plynu pri maximálnej teplote 325 K (52 °C) pomocou filtrov opísaných v skúšobnom postupe pre overovanie priemerných výfukových emisií;
   6) "výfukové emisie" znamenajú emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok;
   7) "emisie z odparovania" znamenajú pary uhľovodíkov unikajúce z palivového systému vozidla iné ako výfukové emisie;
   8) "kľuková skriňa" znamená vnútorný alebo vonkajší priestor motora, ktorý je spojený s olejovou nádržou vnútorným alebo vonkajším potrubím, cez ktoré môžu unikať plyny a výpary;
   9) "palubný diagnostický" alebo "OBD" systém znamená systém regulácie emisií, ktorý je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť nesprávnej činnosti pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača;
   10) "rušiace zariadenie" znamená konštrukčný prvok, ktorý sníma teplotu, rýchlosť vozidla, otáčky motora (RPM), zaradený rýchlostný stupeň, podtlak v nasávacom potrubí alebo akýkoľvek iný parameter na účely aktivácie, modulácie, oneskorenia alebo deaktivácie činnosti ktorejkoľvek časti systému regulácie emisií, ktorá znižuje efektívnosť systému regulácie emisií za podmienok, ktorých výskyt sa môže odôvodnene očakávať pri bežnom prevádzkovaní alebo používaní vozidla;
   11) "zariadenie na reguláciu znečisťovania" znamená tie časti vozidla, ktoré regulujú a/alebo obmedzujú emisie z výfukových plynov a emisie z odparovania;
   12) "pôvodné zariadenie na reguláciu znečisťovania" znamená zariadenie na reguláciu znečisťovania alebo sústavu takýchto zariadení, na ktoré sa vzťahuje udelená homologizácia pre dané vozidlo;
   13) "náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania" znamená zariadenie na reguláciu znečisťovania alebo sústavu takýchto zariadení určené na nahradenie pôvodného zariadenia na reguláciu znečisťovania, a ktoré sa môže schváliť ako samostatný technický celok, ako je vymedzený v smernici 70/156/EHS;
   14) "informácie o opravách a údržbe vozidiel" znamenajú informácie potrebné na diagnostikovanie, obsluhu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie alebo preinštalovanie vozidla, ktoré výrobcovia poskytujú svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane následných zmien a doplnkov takýchto informácií. Tieto informácie obsahujú všetky požadované informácie o súčiastkach alebo vybavení vozidiel;
   15) "nezávislý prevádzkovateľ" znamená podnik iný ako autorizované predajne a opravovne, ktorý je priamo alebo nepriamo zapojený do opravy a údržby motorových vozidiel, najmä opravovne, výrobcov alebo distributérov opravárenských zariadení, nástrojov alebo náhradných dielov, vydavateľov technických informácií, automobilové kluby, prevádzkovateľov dopravných záchranných služieb, a prevádzkovateľov ponúkajúcich kontrolné a testovacie služby a prevádzkovateľov ponúkajúcich školenia pre montážne podniky, výrobcov a opravovne vybavenia pre vozidlá na alternatívny pohon;
   16) "biopalivá" znamenajú palivá tekutého alebo plynného skupenstva, ktoré sa vyrábajú z biomasy;
   17) "vozidlá a alternatívny pohon" znamenajú vozidlá, ktoré sú navrhnuté na pohon aspoň jedným druhom paliva, ktoré je buď za atmosférickej teploty a tlaku plynného skupenstva alebo je z väčšej časti odvodené od iných ako minerálnych olejov.

KAPITOLA II

Povinnosti výrobcov týkajúce sa homologizácie

Článok 4

Povinnosti výrobcov

1.  Výrobcovia preukazujú, že všetky nové vozidlá, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, sú homologizované v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami. Výrobcovia tiež preukazujú, že všetky nové náhradné zariadenia na reguláciu znečistenia, pre ktoré sa vyžaduje homologizácia a ktoré sa predávajú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, sú homologizované v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Tieto povinnosti zahŕňajú splnenie emisných limitov uvedených v prílohe I a vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 5.

2.  Výrobcovia zabezpečia, aby boli splnené postupy homologizácie na overenie súladu výroby, životnosti zariadení na reguláciu znečisťovania a overenie súladu pri používaní.

Okrem toho technické opatrenia, ktoré prijímajú výrobcovia, musia umožňovať, aby sa v súlade s týmto nariadením účinne obmedzili výfukové emisie a emisie z odparovania v priebehu celej bežnej životnosti vozidiel v bežnej prevádzke. Preto sa opatrenia na overenie súladu pri používaní kontrolujú po uplynutí 5 rokov alebo po 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Testovanie životnosti zariadení na reguláciu znečisťovania vykonávané pri homologizácii má platiť pre 160 000 km. Aby bol tento test životnosti úspešný, mali by mať výrobcovia možnosť využiť skúšku starnutia s ohľadom na vykonávacie predpisy uvedené v odseku 4.

Súlad pri používaní sa kontroluje najmä pre výfukové emisie na základe emisných limitov uvedených v prílohe I. V záujme zlepšenia kontroly emisií z odparovania a emisií pri nízkych teplotách okolia Komisia preskúma skúšobné postupy.

3.  Výrobcovia uvedú údaje o emisiách oxidu uhličitého a o spotrebe paliva v doklade, ktorý sa odovzdáva kupujúcemu vozidla v čase kúpy vozidla.

4.  V súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 sa stanovia osobitné postupy a požiadavky na vykonanie odsekov 2 a 3.

Článok 5

Požiadavky a skúšky

1.  Výrobca vybaví vozidlá tak, aby konštrukčné prvky, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, zostrojené a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

2.  Používanie rušiacich zariadení, ktoré znižujú efektívnosť systémov regulácie emisií, sa zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

   a) potreba takéhoto zariadenia je opodstatnená z dôvodu ochrany motora proti poškodeniu alebo pokazeniu a bezpečnej prevádzky vozidla;
   b) zariadenie nefunguje po splnení požiadaviek pri spustení motora; alebo
   c) podmienky sú v podstatnej miere uvedené v skúšobných postupoch na overenie emisií z odparovania a priemerných výfukových emisií.

3.  Osobitné postupy, skúšky a požiadavky na homologizáciu uvedené v tomto odseku, ako aj požiadavky na vykonávanie odseku 2, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť menej závažné prvky tohto nariadenia tým, že ich doplnia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 15 ods. 3. Patria medzi ne špecifikácie požiadaviek týkajúcich sa:

   a) výfukových emisií, vrátane skúšobných cyklov, emisií pri nízkych teplotách okolia, emisií pri voľnobehu, opacity dymu a správneho fungovania a regenerácie systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov;
   b) emisií z odparovania a emisií z kľukovej skrine;
   c) systémy OBD a fungovanie zariadení na reguláciu znečisťovania pri používaní vozidla;
   d) životnosti zariadení proti znečisťovaniu, náhradných zariadení na reguláciu znečisťovania, prevádzkovej zhody, súladu výroby a vhodnosti ciest;
   e) merania emisií skleníkových plynov a spotreby paliva;
   f) hybridných vozidiel a vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami;
   g) rozšírenia homologizácie a požiadaviek na výrobcov malých sérií;
   h) skúšobné zariadenia; a
   i) referenčných palív, ako je benzín, motorová nafta, plynné palivá a biopalivá, ako napríklad bioetanol, bionafta a bioplyn.

Uvedené požiadavky sa podľa potreby vzťahujú na vozidlá bez ohľadu na typ paliva, ktorým sú poháňané.

KAPITOLA III

Prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

Článok 6

Povinnosti výrobcov

1.  Výrobcovia zabezpečia pre nezávislých prevádzkovateľov neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel na svojich internetových stránkach v štandardizovanom formáte, ľahko a rýchlo dostupným spôsobom a spôsobom, ktorý je nediskriminačný v porovnaní poskytovaním informácií a s prístupom, ktorý poskytujú autorizovaným predajniam a opravovniam. S cieľom uľahčiť dosiahnutie tohto cieľa sa informácie predkladajú jednotným spôsobom, ktorý je zo začiatku v súlade s technickými požiadavkami formátu OASIS(25). Výrobcovia okrem toho sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom a autorizovaným predajcom a opravovniam školiace materiály.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

   a) jednoznačné označenie vozidla;
   b) príručky na obsluhu;
   c) technické manuály;
   d) informácie o technických prvkoch a diagnostické informácie (ako sú minimálne a maximálne teoretické hodnoty pre merania);
   e) schémy zapojenia;
   f) diagnostické kódy porúch (vrátane osobitných kódov výrobcu);
   g) kalibračné identifikačné číslo softvéru platné pre daný typ vozidla;
   h) poskytnuté informácie týkajúce sa značkových nástrojov a zariadení a doručené pomocou značkových nástrojov a zariadení; a
   i) informácie o zaznamenávaní údajov a údaje o obojsmernom monitorovaní a skúškach.

3.  Autorizované predajne alebo opravovne v rámci distribučného systému určitého výrobcu vozidiel sa na účely tohto nariadenia považujú za nezávislých prevádzkovateľov pokiaľ poskytujú služby opravy alebo údržby vozidiel, ktoré nevykonávajú ako členovia distribučného systému daného výrobcu vozidiel.

4.  Informácie o opravách a údržbe vozidiel sú dostupné vždy, s výnimkou prípadov údržby informačného systému.

5.  Na účely výroby a údržby náhradných alebo obslužných dielov a diagnostických nástrojov a skúšobných zariadení kompatibilných s OBD výrobcovia poskytnú informácie o príslušných OBD, opravách a údržbe vozidiel nediskriminačným spôsobom každému výrobcovi alebo opravárovi technických prvkov, diagnostických nástrojov alebo skúšobných zariadení, ktorý o tieto informácie prejaví záujem.

6.  Na účely navrhovania a výroby automobilového zariadenia pre vozidlá poháňané alternatívnymi palivami poskytnú výrobcovia informácie o príslušných OBD, opravách a údržbe vozidiel nediskriminačným spôsobom všetkým výrobným podnikom, montážnym podnikom alebo opravovniam zariadenia vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami, ktoré o tieto informácie prejavia záujem.

7.  Pri požiadaní o homologizáciu ES alebo o národnú homologizáciu výrobca poskytne orgánu pre homologizáciu dôkaz o súlade s týmto nariadením pokiaľ ide o prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla a k informáciám uvedeným v odseku 5. V prípade, ak tieto informácie nie sú v danom čase dostupné alebo ešte nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, výrobca ich poskytne do šiestich mesiacov odo dňa homologizácie. Ak takýto dôkaz o súlade nie je poskytnutý do uvedenej lehoty, orgán pre homologizáciu prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu.

Výrobca následne zmení a doplní informácie o opravách a údržbe vozidiel dostupné na jeho internetovej stránke v rovnakom čase, ako ich sprístupní autorizovaným opravovniam.

Článok 7

Poplatky za informácie o opravách a údržbe vozidiel

1.  Výrobcovia môžu vyberať zodpovedajúce a primerané poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie; poplatok nie je zodpovedajúci a primeraný, ak odrádza od prístupu k informáciám a nezohľadňuje rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ používa.

2.  Výrobcovia sprístupnia informácie o opravách a údržbe vozidiel denne, mesačne a ročne, pričom poplatky za takéto informácie sa majú líšiť v závislosti od časového obdobia, na ktoré sa prístup poskytuje.

Článok 8

Vykonávacie opatrenia

V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3 sa prijmú opatrenia potrebné na vykonanie článku 6 a článku 7, ktorých účelom je zmeniť a doplniť menej závažné prvky tohto nariadenia. Tieto majú obsahovať vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP.

Článok 9

Správa

Najneskôr do ...(26) poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní systému prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel s dôrazom na dôsledky na konkurenciu, fungovanie vnútorného trhu a výhody pre životné prostredie. V správe sa zváži, či by bolo vhodné zjednotiť všetky ustanovenia, ktoré upravujú prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, v rámci prepracovanej rámcovej smernice o homologizácii.

KAPITOLA IV

Povinnosti členských štátov

Článok 10

Homologizácia

1.  S účinnosťou od ...(27)* vnútroštátne orgány nesmú odmietnuť udelenie homologizácie ES alebo národnej homologizácie pre nový typ vozidla, ak o to výrobca požiada, z dôvodov súvisiacich s emisiami alebo spotrebou paliva motorových vozidiel, alebo zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nového vozidla, ak príslušné vozidlo je v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami a najmä s limitnými hodnotami normy Euro 5 uvedenými v tabuľke 1 prílohy I alebo s limitnými hodnotami normy Euro 6 uvedenými v tabuľke 2 prílohy I.

2.  S účinnosťou od 1. septembra 2009 a v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a kategórie N2 od 1. septembra 2010 vnútroštátne orgány odmietnu udelenie homologizácie ES alebo národnej homologizácie pre nové typy vozidiel z dôvodov súvisiacich s emisiami alebo spotrebou paliva, ak príslušné nové typy vozidiel nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami a najmä s prílohami s výnimkou limitných hodnôt normy Euro 6 uvedených v tabuľke 2 prílohy I. Na účely testovania výfukových emisií sú limitné hodnoty uplatňované na vozidlá určené na plnenie konkrétnych sociálnych potrieb rovnaké ako na vozidlá kategórie N1 triedy III.

3.  S účinnosťou od 1. januára 2011 a v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a kategórie N2 a vozidiel určených na plnenie konkrétnych sociálnych potrieb od 1. januára 2012 vnútroštátne orgány nebudú považovať osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami a najmä s prílohami s výnimkou limitných hodnôt normy Euro 6 uvedených v tabuľke 2 prílohy I, za platné na účely článku 7 ods. 1 smernice 70/156/EHS a z dôvodov súvisiacich s emisiami alebo spotrebou paliva zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky. Na účely testovania výfukových emisií sú limitné hodnoty uplatňované na vozidlá určené na plnenie konkrétnych sociálnych potrieb rovnaké ako na vozidlá kategórie N1 triedy III.

4.  S účinnosťou od 1. septembra 2014 a v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a kategórie N2 od 1. septembra 2015 vnútroštátne orgány odmietnu udelenie homologizácie ES alebo národnej homologizácie pre nové typy vozidiel z dôvodov súvisiacich s emisiami alebo spotrebou paliva, ak príslušné nové typy vozidiel nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami a najmä s limitnými hodnotami normy Euro 6 uvedenými v tabuľke 2 prílohy I.

5.  S účinnosťou od 1. septembra 2015 a v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a  kategórie N2 od 1. septembra 2016 vnútroštátne orgány nebudú považovať osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami a najmä s limitnými hodnotami normy Euro 6 uvedenými v tabuľke 2 prílohy I, za platné na účely článku 7 ods. 1 smernice 70/156/EHS a z dôvodov súvisiacich s emisiami alebo spotrebou paliva zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky.

Článok 11

Homologizácia náhradných dielov

1.  Pri nových náhradných zariadeniach na reguláciu znečisťovania, ktoré sa majú montovať do vozidiel schválených podľa tohto nariadenia, vnútroštátne orgány zakážu ich predaj alebo inštaláciu do vozidla, ak nie sú takého typu, na aký bola vydaná homologizácia podľa tohto nariadenia a jeho vykonávacích predpisov.

2.  Vnútroštátne orgány môžu naďalej predlžovať homologizácie ES vydané podľa noriem, ktoré predchádzali tomuto nariadeniu pre náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania za podmienok, ktoré sa pôvodne uplatňovali. Vnútroštátne orgány zakážu predaj náhradných zariadení na reguláciu znečisťovania alebo ich inštaláciu do vozidla, okrem prípadov, keď sú tieto zariadenia typu, ktorý už bol homologizovaný.

3.  Náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania, ktoré sa majú montovať do vozidiel a homologizované pred prijatím požiadaviek homologizácie náhradných dielov sú vyňaté z požiadaviek odsekov 1 a 2.

Článok 12

Finančné stimuly

1.  Členské štáty môžu prijať ustanovenia týkajúce sa finančných stimulov, ktoré sa uplatňujú na sériovo vyrábané vozidlá, ktoré sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Tieto stimuly majú platiť pre všetky nové vozidlá ponúkané na predaj na trhu členského štátu, ktoré sú v súlade aspoň s hodnotami emisných limitov v tabuľke 1 prílohy I pred dátumami uvedenými v článku 10 ods. 3; prestanú platiť od týchto dátumov.

Pre nové vozidlá ponúkané na predaj na trhu členského štátu od dátumov uvedených v článku 10 ods. 3 pred dátumami uvedenými v článku 10 ods. 5 sa môžu poskytovať finančné stimuly, ktoré sa však týkajú výhradne vozidiel spĺňajúcich hodnoty emisných limitov v tabuľke 2 prílohy I; prestanú platiť od dátumov uvedených v článku 10 ods. 5.

2.  Členské štáty môžu poskytovať finančné stimuly na zdokonaľovanie používaných vozidiel a na vyradenie vozidiel, ktoré nespĺňajú limity.

3.  Finančné stimuly uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú pre žiadny typ vozidla presahovať dodatočné náklady na technické zariadenia potrebné na zabezpečenie splnenia emisných limitov špecifikovaných v prílohe I vrátane nákladov na ich inštaláciu do vozidla.

4.  Komisia musí byť vo vhodnej dobe informovaná o akýchkoľvek plánoch na zavedenie alebo úpravu finančných stimulov uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 13

Sankcie

1.  Členské štáty prijmú ustanovenia o pokutách za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tohto nariadenia výrobcami a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do ….(28) a bezodkladne jej oznámia prípadné následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budú týkať.

2.  Druhy porušení, ktoré sú predmetom pokút zahŕňajú:

   a) chybné výpovede počas postupov homologizácie alebo postupov vedúcich k stiahnutiu;
   b) falšovanie výsledkov testov homologizácie alebo prevádzkovej zhody;
   c) zadržiavanie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k stiahnutiu alebo odobratiu homologizácie;
   d) používanie defektných zariadení; a
   e) odmietnutie prístupu k informáciám.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 14

Nové vymedzenie špecifikácií

1.  Komisia zváži zahrnutie emisií metánu do výpočtu emisií oxidu uhličitého. V prípade potreby Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh s opatreniami na doloženie či obmedzenie emisií metánu.

2.  Po skončení Programu merania tuhých častíc OSN/EHK, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, a najneskôr pri nadobudnutí účinnosti normy Euro 6 Komisia prijme tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného tým, že ho doplnia bez zníženia súčasných cieľov, pokiaľ ide o životné prostredie:

   a) zmena a doplnenie tohto nariadenia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3 na účely prehodnotenia limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc uvedených v prílohe I tohto nariadenia a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc uvedených v tejto prílohe tak, aby boli v značnej miere v súlade s hodnotami hmotnostných limitov pre benzín a naftu;
   b) prijatie revidovaný postup merania pre tuhé častice a limitnú hodnotu pre množstvo tuhých častíc v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3.

3.  Komisia bude pravidelne posudzovať postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 3 a skúšobné cykly používané na meranie emisií. Ak sa pri skúmaní preukáže, že už nie sú primerané alebo neodrážajú skutočné emisie, budú prispôsobené tak, aby náležite odrážali emisie vytvárané skutočnou jazdou na ceste. V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3 sa prijmú potrebné opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť menej závažné prvky tohto nariadenia.

4.  Komisia bude pravidelne posudzovať znečisťujúce látky podliehajúce požiadavkám a skúškam uvedeným v článku 5 ods. 3. Ak Komisia dospeje k záveru, že je vhodné regulovať emisie ďalších znečisťujúcich látok, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na primeranú zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

5.  Komisia posúdi emisné limity stanovené v tabuľke 4 prílohy I pre emisie oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov pri skúške pri štartovaní za studena a prípadne predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh s cieľom sprísniť emisné limity.

6.  Príslušné prílohy smernice 2005/55/ES sa zmenia a doplnia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3, aby obsahovali požiadavky na homologizáciu všetkých vozidiel, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti danej smernice.

Článok 15

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 16

Zmeny a doplnenia smerníc 70/156/EHS a 2005/55/ES

1.  Smernica 70/156/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

2.  Smernica 2005/55/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

   a) názov sa nahrádza takto:"
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o homologizácii ťažkých úžitkových vozidiel a motorov vzhľadom na ich emisie (Euro 4 a Euro 5)"
   b) článok 1 sa nahrádza takto:"
Článok 1
   a) "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo definované v článku 2 smernice 70/156/EHS s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2610 kg;
   b) "motor" znamená hybný hnací zdroj vozidla, ktorému ako samostatnej technickej jednotke vymedzenej v článku 2 smernice 70/156/EHS možno udeliť homologizáciu;
   c) "zdokonalené vozidlo, priaznivé pre životné prostredie (EEV – enhanced environment-friendly vehicle)" znamená vozidlo poháňané motorom, ktorý vyhovuje prípustným limitným hodnotám emisií stanoveným v riadku C tabuliek uvedených v oddiele 6.2.1 prílohy I
"
   c) oddiel 1 prílohy I sa nahrádza takto:"
1.  Táto smernica sa uplatňuje na kontrolu plynných a tuhých znečisťujúcich látok, životnosti zariadení na kontrolu emisií, plnenia požiadaviek vozidlami, príp. motormi, ktoré sú v prevádzke, a palubných diagnostických systémov (OBD) vo všetkých motorových vozidlách a na motory uvedené v článku 1 s výnimkou vozidiel kategórie M1, N1, N2 a M2, ktorým bola udelená homologizácia na základe nariadenie (ES) č. .../...(29)."

Článok 17

Zrušenie

1.  Tieto smernice sa zrušujú s účinnosťou od ...(30):

   smernica 70/220/EHS,
   smernica 72/306/EHS,
   smernica 74/290/EHS,
   smernica 77/102/EHS,
   smernica 78/665/EHS,
   smernica 80/1268/EHS,
   smernica 83/351/EHS,
   smernica 88/76/EHS,
   smernica 88/436/EHS,
   smernica 89/458/EHS,
   smernica 91/441/EHS,
   smernica 93/59/EHS,
   smernica 93/116/ES,
   smernica 94/12/ES,
   smernica 96/44/ES,
   smernica 96/69/ES,
   smernica 98/69/ES,
   smernica 98/77/ES,
   smernica 1999/100/ES,
   smernica 1999/102/ES,
   smernica 2001/1/ES,
   smernica 2001/100/ES,
   smernica 2002/80/ES,
   smernica 2003/76/ES,
   smernica 2004/3/ES.

2.  Prílohy II a V smernice Komisie 89/491/EHS zo 17. júla 1989, ktorou sa prispôsobujú technickému pokroku smernice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EEC, 80/1268/EHS a 80/1269/EHS týkajúce sa motorových vozidiel(31) sa zrušujú s účinnosťou od ...(32).

3.  Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy vzťahujúce sa na toto nariadenie.

4.  Členské štáty zrušia svoje vykonávacie právne predpisy prijaté podľa smerníc uvedených v odseku 1 s účinnosťou od ...(33).

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje od ...(34)*, s výnimkou článku 10 ods. 1 a článku 12, ktoré sa uplatňujú od ...(35)**.

3.  Zmeny a doplnenia alebo vykonávacie opatrenia uvedené v článku 5 ods. 3 a článku 14 ods. 5 sa prijmú do ...(36)***.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Emisné limity

Tabuľka 1: Emisné limity Euro 5

Referenčná hmotnosť

(RH)

(kg)

Limitné hodnoty

Hmotnosť oxidu uhoľnatého

(CO)

Hmotnosť všetkých uhľovodíkov

(THC)

Hmotnosť uhľovodíkov bez obsahu metánu

(NMHC)

Hmotnosť oxidov dusíka

(NOx)

Súčet hmotností všetkých uhľovodíkov a oxidov dusíka

(THC + NOx)

Hmotnosť tuhých častíc

(PM)

Množstvo tuhých častíc(1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategória

Trieda

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI(2)

CI

PI

CI

M

všetky

1000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

N1

I

RM ≤ 1305

1000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

II

1305 < RM ≤ 1760

1810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

III

1760 < RM

2270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

N2

2270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

Kľúč: PI = zapálenie zážihové, CI = zapálenie kompresné

(1) Číslo normy sa stanoví čo najskôr a najneskôr do nadobudnutia účinnosti normy Euro 6.

(2) Normy pre hmotnosti tuhých častíc pri zážihových motoroch sa uplatňujú len na vozidlá vybavené motormi s priamym vstrekovaním.

Tabuľka 2: Emisné limity Euro 6

Referenčná hmotnosť

(RH)

(kg)

Limitné hodnoty

Hmotnosť oxidu uhoľnatého

(CO)

Hmotnosť všetkých uhľovodíkov

(THC)

Hmotnosť uhľovodíkov bez obsahu metánu

(NMHC)

Hmotnosť oxidov dusíka

(NOx)

Súčet hmotností všetkých uhľovodíkov a oxidov dusíka

(THC + NOx)

Hmotnosť tuhých častíc

(PM)

Množstvo tuhých častíc(1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategória

Trieda

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI(2)

CI

PI

CI

M

všetky

1000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

N1

I

RM ≤ 1305

1000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

II

1305 < RM ≤ 1760

1810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

III

1760 < RM

2270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

N2

2270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

Kľúč: PI = zapálenie zážihové, CI = zapálenie kompresné

(1) Číslo normy sa stanoví v tejto fáze.

(2) Normy pre hmotnosti tuhých častíc pri zážihových motoroch sa uplatňu jú len na vozidlá vybavené motormi s priamym vstrekovaním.

Tabuľka 3: Emisný limit pre skúšku emisií z odparovania

Hmotnosť emisií pri odparovaní (g/test)

2,0

Tabuľka 4: Emisné limity pre výfukové emisie oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov pri skúške pri štartovaní za studena

Teplota pri skúške 266 K (– 7 °C)

Kategória vozidla

Trieda

Hmotnosť oxidu uhoľnatého (CO)

L1 (g/km)

Hmotnosť uhľovodíkov (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

30

3,2

PRÍLOHA II

Zmeny a doplnenia smernice 70/156/EHS

Smernica 70/156/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.  V článku 2 sa za poslednú zarážku vkladá táto veta:

"

Ak sa v tejto smernici odkazuje na osobitné smernice alebo nariadenia, odkaz zahŕňa aj ich vykonávacie akty.

"

2.  Za slová "osobitná smernica" sa vkladajú slová "alebo nariadenie" v týchto ustanoveniach:

článok 2, prvá odrážka; článok 2, deviata odrážka; článok 2, desiata odrážka; článok 2, štrnásta odrážka; článok 3 ods. 1; článok 3 ods. 4; článok 4 ods. 1 písm. c); článok 4 ods. 1 písm. d); článok 5 ods. 5; článok 6 ods. 3; článok 7 ods. 2; článok 13 ods. 4; článok 13 ods. 5; príloha IV, časť II, prvý odsek; príloha V oddiel 1 písm. a); príloha V oddiel 1 písm. b); príloha V oddiel 1 písm. c); príloha VII, poznámka pod čiarou 1; príloha X, oddiel 2.1.; príloha X, oddiel 3.3.; príloha XI, dodatok 4, význam písmen: X; príloha XII, oddiel B ods. 2; príloha XIV, oddiel 2 písm. a); príloha XIV, oddiel 2 písm. c); príloha XIV, oddiel 2 písm. d).

3.  Za slová "osobitné smernice" sa vkladajú slová "alebo nariadenia" v týchto ustanoveniach:

Článok 2, ôsma odrážka; článok 3 ods. 1; článok 3 ods. 2; článok 4 ods. 1 písm. a) prvá a druhá odrážka; článok 4 ods. 1 písm. b); článok 4 ods. 3; článok 5 ods. 4 tretí pododsek; článok 5 ods. 6; článok 8 ods. 2; článok 8 ods. 2 písm. c); článok 9 ods. 2; článok 10 ods. 2; článok 11 ods. 1; článok 13 ods. 2; článok 14 ods. 1 i); zoznam príloh: názov prílohy XIII; príloha IV, časť I, prvý a druhý riadok; príloha IV, časť II, poznámka pod čiarou 1 k tabuľke; príloha V oddiel 1 písm. b); príloha V oddiel 3; príloha V oddiel 3 písm. a); príloha V oddiel 3 písm. b); príloha X, oddiel 2.2.; príloha X, oddiel 2.3.5.; príloha X, oddiel 3.5; príloha XIV, oddiel 1.1.; príloha XIV, oddiel 2 písm. c).

4.  Za slovo "smernica" sa vkladajú slová "alebo nariadenie" v týchto ustanoveniach:

článok 5 ods. 3 tretí pododsek; príloha IV, časť I, tretí riadok; príloha IV, časť I, poznámka pod čiarou X k tabuľke; príloha VII (1) oddiel 2; príloha VII (1) oddiel 3; príloha VII (1) oddiel 4; príloha X poznámka pod čiarou 2; príloha X oddiel 1.2.2; príloha XI, dodatok 4, význam písmen: N/A;

V článku 8 ods. 2 písm. c) sa za slová "smernica (smernice)" vkladajú slová "alebo nariadenie (nariadenia)".

V prílohe IV časti I sa záhlavie tabuľky a bod 2 nahrádzajú takto:

5.  10 Týka sa vozidiel s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2610 kg. Na žiadosť výrobcu možno uplatňovať na vozidlá s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2840 kg.

7.  V prílohe IV časti I sa body 11 a 39 vypúšťajú.

"

Predmet

Číslo smernice/nariadenia

Odkaz na úradný vestník

Uplatniteľnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Emisie/

Prístup k informáciám

.../…/ES

(ES) č. …/…

L .., …, s.

X10

X10

X10

X10

V prílohe VII sa v oddiele 5 bode 4 za slová "v prípade smernice" vkladajú slová "alebo nariadenia".

"

9.  V prílohe VII sa v oddiele 5 za slová "najnovšia smernica" vkladajú slová "alebo nariadenie".

10.  V prílohe XI dodatku 1 sa záhlavie tabuľky a bod 2 nahrádzajú takto:

11.  V prílohe XI dodatku 1 sa body 11 a 39 vypúšťajú;

12.  V prílohe XI dodatku 2 sa záhlavie tabuľky a bod 2 nahrádzajú takto:

"

Bod

Predmet

Číslo smernice/nariadenia

M1 ≤ 2 500

(1) kg

M1 > 2 500

(1) kg

M2

M3

2

Emisie/Prístup k informáciám

.../…/ES

(ES) č. …/…

Q

G+Q

G+Q

"

11.  " ;

13.  V prílohe XI dodatku 2 sa body 11 a 39 vypúšťajú.

"

Bod

Predmet

Číslo smernice/

nariadenia

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emisie/Prístup k informáciám

…/…/ES

(ES) č. …/…

A

A

A

A

"

14.  V prílohe XI dodatku 3 sa záhlavie tabuľky a bod 2 nahrádzajú takto:

14.  ";

"

Bod

Predmet

Číslo smernice/

nariadenia

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emisie/Prístup k informáciám

…./…/ES

(ES) č. …/…

Q

Q

Q

"

15.  V prílohe XI dodatku 3 sa bod 11 vypúšťa.

16.  V prílohe XI dodatku 4 sa záhlavie tabuľky a bod 2 nahrádzajú takto:

"

Bod

Predmet

Číslo smernice/nariadenia

Mobilné žeriavy kategórie N

2

Emisie/Prístup k informáciám

…/…/ES

(ES) č. …/…

N/A

"

17.  V prílohe XI dodatku 4 sa bod 11 vypúšťa.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.
(3) Ú. v. EÚ C 318, 22.12.2006, s. 62.
(4) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. decembra 2006.
(5) Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/40/ES (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12).
(6) Organizácia za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie.
(7) Smernica Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/76/ES (Ú. v. EÚ L 206, 15.8.2003, s. 29).
(8) Smernica Rady 72/306/EHS z 2. augusta 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel (Ú. v. ES L 190, 20.8.1972, s. 1).
(9) Smernica Rady 74/290/EHS z 28. mája 1974, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 159, 15.6.1974, s. 61). Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/101/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 238).
(10) Smernica Rady 80/1268/EHS zo 16. decembra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spotreby paliva motorových vozidiel (Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 36). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/3/ES (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 36).
(11) Smernica Rady 83/351/EHS zo 16. júna 1983, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi zo zážihových motorov motorových vozidiel (Ú. v. ES L 197, 20.7.1983, s. 1).
(12) Smernica Rady 88/76/EHS z 3. decembra 1987, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 1).
(13) Smernica Rady 88/436/EHS zo 16. júna 1988, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi z motorových vozidiel (zníženie emisie škodlivých častíc z dieselových motorov) (Ú. v. ES L 214, 6.8.1988, s. 1).
(14) Smernica Rady 89/458/EHS z 18. júla 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel, vzhľadom na európske normy emisií pre vozidlá s obsahom nižším než 1,4 litra (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989, s. 1).
(15)9 Smernica Rady 91/441/EHS z 26. júna 1991, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 242, 30.8.1991, s. 1).
(16)10 Smernica Rady 93/59/EHS z 28. júna 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 21).
(17)1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/12/ES z 23. marca 1994 o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 42).
(18)2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/69/ES z 8. októbra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 282, 1.11.1996, s. 64).
(19)3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES z 13. októbra 1998 o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 1).
(20)4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/1/ES z 22. januára 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 34).
(21)5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/100/ES zo 7. decembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 16, 18.1.2002, s. 32).
(22)6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/3/ES z 11. februára 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS, pokiaľ ide o meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva vozidiel kategórie N1 (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 36).
(23) Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2005, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/51/ES (Ú. v. EÚ L 152, 7.6.2006, s. 11).
(24) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(25) "Formát OASIS" sa vzťahuje na technické špecifikácie dokumentu OASIS SC2-D5, formát informácií o opravách automobilov, verzia 1.0 z 28. mája 2003 (k dispozícii na adrese: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf) a častí 3.2, 3.5, 3.6 a 3.8 dokumentu OASIS SC1-D2, špecifikácia požiadaviek na opravy automobilov, verzia 6.1 z 10. januára 2003 (k dispozícii na adrese: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf 00005.pdf), výlučne s otvorenými textovými a grafickými formátmi.
(26)* Štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(27)** Deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(28)* 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(29)+ Ú. v. : vložte prosím názov tohto nariadenia a zodpovedajúcu poznámku pod čiarou.
(30)* 66 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(31) Ú. v. ES L 238, 15.8.1989, s. 43.
(32)* 66 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(33)* 66 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(34)** 18 mesiacov a 1 deň odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(35)*** Deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(36)**** 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


Finančné príspevky do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) *
PDF 340kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o finančných príspevkoch Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) (KOM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS))
P6_TA(2006)0562A6-0432/2006

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0564)(1),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0423/2006),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0432/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   nalieha na Radu, aby sa pri posudzovaní navrhovanej zmeny právneho základu návrhu Komisie vyhla oneskoreniu pri prideľovaní prostriedkov do Medzinárodného fondu pre Írsko;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 308,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 159,
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka celého textu.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Odvetvie banánov *
PDF 426kWORD 93k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokiaľ ide o odvetvie banánov (KOM(2006)0489 – C6-0339/2006 – 2006/0173(CNS))
P6_TA(2006)0563A6-0422/2006

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0489)(1),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0339/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0422/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   domnieva sa, že orientačná finančná referenčná suma uvedená v návrhu Komisie musí zodpovedať stropu z okruhu 2 nového viacročného finančného rámca, a poukazuje na to, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu v súlade s bodom 38 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006(2);

3.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1
(1)  V súčasnosti je režim pre odvetvie banánov uvedený v nariadení Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi. Najmä režim pomoci pre banány je založený na zásadách, ktoré sa v ostatných spoločných organizáciách trhu už podstatne reformovali. S cieľom zabezpečiť uspokojivú životnú úroveň poľnohospodárskeho spoločenstva v regiónoch, v ktorých sa pestujú banány, cielenejšie využiť prostriedky na účely zlepšenia trhovej orientácie výrobcov, stabilizovať výdavky, zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných záväzkov Spoločenstva, primerane zohľadniť osobitosti producentských regiónov, zjednodušiť správu režimu a zosúladiť zásady reformovaných spoločných trhových organizácií, je nevyhnutné tento režim zmeniť.
(1)  V súčasnosti je režim pre odvetvie banánov uvedený v nariadení Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi. Najmä režim pomoci pre banány je založený na zásadách, ktoré sa v ostatných spoločných organizáciách trhu už podstatne reformovali. S cieľom zabezpečiť uspokojivú životnú úroveň poľnohospodárskeho spoločenstva v regiónoch, v ktorých sa pestujú banány, cielenejšie využiť prostriedky na podporu osobitného rozvoja týchto regiónov, stabilizovať výdavky, zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných záväzkov Spoločenstva, primerane zohľadniť osobitosti pestovateľských regiónov, zjednodušiť správu režimu a zosúladiť zásady reformovaných spoločných trhových organizácií, je nevyhnutné tento režim zmeniť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 2 A (nové)
(2a) Vzhľadom na konkurenciu pestovateľov banánov z tretích krajín a v záujme správneho využívania rozpočtových prostriedkov Spoločenstva, od vytvorenia spoločnej organizácie trhov v odvetví banánov vyvinulo celé odvetvie veľké úsilie na modernizáciu, od vypestovania až po uvedenie na trh, prostredníctvom podstatného zlepšenia úrovne produktivity a kvality svojich produktov a zníženia vplyvu svojej činnosti na životné prostredie. Spoločná organizácia trhov okrem toho podporila koncentráciu ponuky Spoločenstva, čo prispelo ku konsolidácii tohto odvetvia v pestovateľských regiónoch a uľahčilo predaj európskych banánov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 3
(3)  Banány sú jednou z hlavných poľnohospodárskych plodín určitých najvzdialenejších regiónov Únie, najmä francúzskych zámorských departmánov Guadeloupe a Martiniku, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov. Pestovanie banánov je znevýhodnené vzdialenou polohou, ostrovnou polohou, malou veľkosťou a nepriaznivým terénom týchto regiónov. Miestna produkcia banánov je dôležitým prvkom environmentálnej, sociálnej a ekonomickej rovnováhy vidieckych oblastí týchto regiónov.
(3)  Banány sú jednou z hlavných poľnohospodárskych plodín určitých najvzdialenejších regiónov Únie, najmä francúzskych zámorských departmánov Guadeloupe a Martiniku, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov. Pestovanie banánov je znevýhodnené vzdialenou polohou, ostrovnou polohou, malou veľkosťou a nepriaznivým terénom týchto regiónov. Miestna produkcia banánov je dôležitým prvkom environmentálnej, sociálnej a ekonomickej rovnováhy vidieckych oblastí týchto regiónov, ktoré nemajú žiadne iné náhradné riešenie umožňujúce preorientovanie sa na iné ekonomicky životaschopné poľnohospodárske plodiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 3 A (nové)
(3a) Je potrebné zohľadniť sociálno-hospodársky význam odvetvia banánov v najvzdialenejších regiónoch, ako aj jeho prínos pre ciele hospodárskej a sociálnej súdržnosti vďaka príjmom a zamestnanosti, ktoré vytvára, vďaka hospodárskym činnostiam, ktoré reguluje zhora nadol a vďaka udržaniu ekologickej rovnováhy a rovnováhy v krajine, na základe čoho je možné podporiť rozvoj cestovného ruchu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 5
(5)  V hlave III nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie sa ustanovuje zriadenie podporných programov Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny, ktoré obsahujú osobitné opatrenia na pomoc miestnej poľnohospodárskej produkcii. Týmto nariadením sa ustanovuje ich preskúmanie najneskôr do 31.12.2009. V prípade zásadných zmien ekonomických podmienok ovplyvňujúcich životnú existenciu v najvzdialenejších regiónoch predloží Komisia správu skôr. Tento nástroj sa zdá byť najvhodnejší na podporu pestovania banánov v každom z dotknutých regiónov, lebo poskytuje flexibilitu a decentralizáciu mechanizmu podpory produkcie banánov. Možnosť začlenenia podpory pre banány do týchto podporných programov by mala posilniť súdržnosť stratégií na podporu poľnohospodárskej výroby v týchto regiónoch.
(5)  V hlave III nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie sa ustanovuje zriadenie podporných programov Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny, ktoré obsahujú osobitné opatrenia na pomoc miestnej poľnohospodárskej produkcii. Týmto nariadením sa ustanovuje ich preskúmanie najneskôr do 31.12.2009. Na zohľadnenie osobitnej situácie pestovateľov banánov je však vhodné, aby Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade osobitnú správu pred stanoveným termínom, ak sa podstatne zhorší hospodárska situácia týchto pestovateľov, najmä v dôsledku zmien v externom režime. Tento nástroj sa zdá byť najvhodnejší na podporu pestovania banánov v každom z dotknutých regiónov, lebo poskytuje flexibilitu a decentralizáciu mechanizmu podpory produkcie banánov. Možnosť začlenenia podpory pre banány do týchto podporných programov by mala posilniť súdržnosť stratégií na podporu poľnohospodárskej výroby v týchto regiónoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 5 A (nové)
(5a) Je potrebné stanoviť vyplácanie jednej alebo viacerých osobitných záloh pestovateľom banánov v najvzdialenejších regiónoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 7
(7)  Pokiaľ ide o pestovanie banánov v Spoločenstve – okrem pestovania v najvzdialenejších regiónoch, zdá sa, že vzhľadom na malý podiel z celkovej dotknutej produkcie Spoločenstva už nie je potrebné zavádzať osobitný režim pomoci pre banány.
(7)  Pokiaľ ide o pestovanie banánov v Spoločenstve – okrem pestovania v najvzdialenejších regiónoch, mala by sa členským štátom dať možnosť zvoliť si režim čiastočne oddelenej pomoci od produkcie pre banány napriek malému podielu z celkovej dotknutej produkcie Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 8
(8)  Nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia, sa ustanovuje systém podpory oddeleného príjmu pre poľnohospodárov (ďalej len "režim jednotnej platby"). Týmto systémom sa mal umožniť presun z podpory výroby na podporu výrobcov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 8 A (nové)
(8a) Informačné a infraštruktúrne opatrenia v prospech rozvoja vidieka musia hrať prvoradú úlohu počas konverzie pomoci pre pestovateľov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa produkcia a predaj banánov prispôsobili rôznym kvalitatívnym normám, ako sú normy spravodlivého obchodu, produktov ekologického poľnohospodárstva, miestnych druhov alebo osvedčenia o geografickom pôvode. V rámci cestovného ruchu v týchto regiónoch je tiež možné predávať banány ako miestnu špecialitu, čo môže vytvoriť vzťah spotrebiteľov k týmto banánom ako k identifikovateľne uprednostňovaným produktom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 8 B (nové)
(8b) Na dosiahnutie dôležitých cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa mala do značnej miery oddeliť pomoc v odvetví bavlny, olivového oleja, surového tabaku, chmeľu a banánov a mala by sa zaradiť do režimu jednotnej platby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 8 C (nové)
(8c) Úplné začlenenie v súčasnosti platného režimu podpory v odvetví banánov do režimu jednotnej platby by významne ohrozilo organizáciu produkcie v regiónoch Spoločenstva, kde sa pestujú banány. Časť pomoci musí byť preto naďalej spojená s plodinou formou platby za hektár spôsobilý pre príslušnú plodinu. Výška pomoci sa musí vypočítať tak, aby sa zaručili ekonomické podmienky, ktoré v regiónoch vhodných pre túto plodinu umožnia, že sa bude pokračovať v činnostiach v odvetví banánov a zabráni sa nahradeniu tejto plodiny inými plodinami. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné stanoviť pre každý členský štát, ktorý o to požiada, celkovú disponibilnú pomoc na hektár vo výške 40 % z vnútroštátnej časti pomoci, ktorá bola pestovateľom vyplatená nepriamo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 8 D (nové)
(8d) Zvyšných 60 % vnútroštátnej časti pomoci, ktorá sa výrobcom vyplatila nepriamo, musí zostať k dispozícii pre režim jednotnej platby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 9
(9)  Na účely konzistentnosti je vhodné zrušiť existujúci režim kompenzačnej pomoci na banány a začleniť ho do režimu jednotnej platby. Je preto nevyhnutné začleniť kompenzačnú pomoc na banány do zoznamu priamych platieb v súvislosti s režimom priamej platby uvedenom článku 33 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Členské štáty by mali tiež na základe reprezentatívneho obdobia vhodného pre trh s banánmi, primeraných cieľov a nediskriminačných kritérií určiť referenčné sumy a hektáre, na ktoré je možno poskytnúť podporu, v rámci režimu jednotnej platby. Plochy, na ktorých sa pestujú banány, by sa nemali vyňať z dôvodu zaobchádzania s nimi ako s trvalými plodinami. Vnútroštátne stropy by sa mali primeraným spôsobom zmeniť. Preto by sa malo stanoviť, aby Komisia prijala podrobné pravidlá a všetky nevyhnutné prechodné opatrenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 10
(10)  V hlave II nariadenia (ES) č. 404/93 sa ustanovujú organizácie výrobcov a mechanizmy koncentrácie. Pokiaľ ide o organizácie výrobcov, cieľom existujúceho režimu je zriadiť organizácie výrobcov, ktorých členmi by bol čo možno najväčší počet výrobcov, a obmedziť platby kompenzačnej pomoci na výrobcov, ktorí sú členmi uznaných organizácií výrobcov.
(10)  V hlave II nariadenia (EHS) č. 404/93 sa ustanovujú organizácie výrobcov a mechanizmy koncentrácie. Pokiaľ ide o organizácie výrobcov, cieľom existujúceho režimu je zriadiť organizácie výrobcov, ktorých členmi by bol čo možno najväčší počet výrobcov, a podporiť predaj v odvetví banánov, pričom sa obmedzia platby kompenzačnej pomoci na výrobcov, ktorí sú členmi uznaných organizácií výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ODÔVODNENIE 11
(11)  Režimom sa podarilo úspešne dosiahnuť prvý cieľ, lebo veľká väčšina výrobcov Spoločenstva sú novými členmi organizácií výrobcov. Druhý cieľ je obsolentný, lebo kompenzačný režim pomoci sa ruší. Nie je preto už viac potrebné udržiavať na úrovni Spoločenstva pravidlá o organizáciách výrobcov, ale ponechať pri ich prijímaní voľnú ruku členským štátom, v prípade potreby sú pravidlá zamerané na osobité situácie na ich území.
(11)  Režimom sa podarilo úspešne dosiahnuť prvý cieľ, lebo veľká väčšina výrobcov Spoločenstva sú novými členmi organizácií výrobcov. Je preto potrebné udržiavať na úrovni Spoločenstva pravidlá o organizáciách výrobcov. Aby nedošlo k zničeniu odvetvia banánov v pestovateľských regiónoch, navrhuje sa zachovať regulačný rámec Spoločenstva a členské štáty sú naliehavo vyzývané, aby aj naďalej podmieňovali poskytnutie pomoci povinnosťou predaja produktov prostredníctvom organizácií výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 1
(Nariadenie (EHS) č. 404/93)
1)  Hlavy II a III, články 16 až 20, odsek 2 článku 21, článok 25 a články 30 až 32 sa vypúšťajú.
1.  Články 6 a 7 hlavy II, hlava III, články 16 až 20, článku 21 ods. 2, článok 25 a články 30 až 32 sa vypúšťajú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 2 BOD -1 (nový)
Článok 1 zarážka 4 (Nariadenie (ES) č. 1782/2003)
-1.  V článku 1 sa štvrtá zarážka nahrádza takto:
" – režimy podpory pre poľnohospodárov produkujúcich tvrdú pšenicu, bielkovinové plodiny, ryžu, škrupinové ovocie, energetické plodiny, zemiaky určené na výrobu škrobu, mlieko, osivá, plodiny na ornej pôde, ovčie a kozie mäso, hovädzie mäso, strukoviny pestované na zrno, bavlnu, tabak, chmeľ, ako aj pre poľnohospodárov, ktorí sa starajú o olivovníkové a banánové plantáže."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 2 BOD 1
Článok 33 odsek 1 písmeno a) (Nariadenie (ES) č. 1782/2003)
1) v článku 33 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza týmto znením:
vypúšťa sa
"a) ak sa im poskytla platba v referenčnom období uvedenom v článku 38 v rámci aspoň jedného režimu uvedenom v prílohe VI alebo, v prípade olivového oleja, v hospodárskych rokoch uvedených v druhom pododseku článku 37 ods. 1, alebo v prípade cukrovej repy, trstiny a čakanky, ak využívali trhovú podporu v reprezentatívnom období uvedenom v písmene K prílohy VII, alebo v prípade banánov, ak využívali náhradu straty výnosov v reprezentatívnom období uvedenom v písmene L prílohy VII."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 2 BOD 6 A (nový)
Článok 64 odsek 2 pododseky 1 a 2 (Nariadenie (ES) č. 1782/2003)
6a. V článku 64 ods. 2 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:
"2. Na základe výberu uskutočneného každým členským štátom stanoví Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 strop pre každú z priamych platieb uvedených v článkoch 66, 67, 68, 68a, 68b a 69, a to v uvedenom poradí.
Tento strop sa rovná zložke každého typu priamej platby v rámci vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, vynásobenej percentami zníženia, ktoré členské štáty uplatňujú v súlade s článkami 66, 67, 68, 68a, 68b a 69."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 2 BOD 6 B (nový)
Článok 68 b (nový) (Nariadenie (ES) č. 1782/2003)
6b. Vkladá sa tento článok 68b:
"Článok 68b
Platby za banány
V prípade platby za banány sa 40 % pomoci viaže na produkciu a zostávajúcich 60 % vnútroštátnej časti pomoci musí zostať k dispozícii pre režim jednotnej platby."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 2 BOD 7
Článok 145 písmeno dc) (Nariadenie (ES) č. 1782/2003)
7)  V článku 145 sa za bod d) b) vkladá tento bod:
vypúšťa sa
"d) c) podrobné pravidlá v súvislosti so začlenením podpory pre banány do režimu jednotnej platby."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 3 BOD -1 (nový)
Článok 18 a (nový) (Nariadenie (ES) č. 247/2006)
– 1.  Vkladá sa tento článok 18a:
"Článok 18a
Banány
Udelenie pomoci pestovateľom v odvetví banánov má byť podmienené tým, že sú členmi uznanej organizácie v súlade s hlavou II nariadenia (EHS) č. 404/93. Táto pomoc môže byť priznaná aj individuálnym výrobcom, ktorí z dôvodu osobitnej situácie, a to najmä geografickej, nemôžu byť členmi organizácie výrobcov."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 3 BOD 2 A (nový)
Článok 28 odsek 3 a (nový) (Nariadenie (ES) č. 247/2006)
2a. V článku 28 sa dopĺňa tento odsek 3a:
"3a. V prípade podstatného zhoršenia ekonomických podmienok ovplyvňujúcich zdroje príjmov pestovateľov banánov, najmä v dôsledku zmeny externého režimu, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2009 osobitnú správu, ktorá podľa potreby obsahuje vhodné návrhy."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 3 BOD 3
Článok 30 (Nariadenie (ES) č. 247/2006)
Komisia v súlade s tým istým postupom môže tiež prijať opatrenia na uľahčenie prechodu od úprav ustanovených v nariadení Rady (EHS) č. 404/93 k úpravám tohto nariadenia.
V súlade s tým istým postupom môže tiež prijať opatrenia na uľahčenie prechodu od úprav ustanovených v nariadení Rady (EHS) č. 404/93 k úpravám tohto nariadenia. Je potrebné prijať ustanovenia týkajúce sa osobitného režimu výhod pre pestovateľov banánov každoročne od januára do októbra.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 4 A (nový)
Článok 4a
Hodnotenie
Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o vplyve tohto nariadenia na životný štandard poľnohospodárov v Spoločenstve, na príjmy výrobcov v Spoločenstve a na hospodársku a sociálnu súdržnosť a navrhne konkrétne iniciatívy v prípade, že sa nedosiahnu pôvodné ciele.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
PRÍLOHA BOD 1
Príloha I (Nariadenie (ES) č. 1782/2003)
1)  V prílohe I sa vypúšťa riadok týkajúci sa banánov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
PRÍLOHA BOD 2
Príloha VI (Nariadenie (ES) č. 1782/2003)
2)  K prílohe VI sa pridáva tento riadok:
vypúšťa sa
"Banány Článok 12 nariadenia (EHS) č. 404/93 Náhrada za stratu výnosov"

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Úprava DPH na služby rozhlasového a televízneho vysielania a na iné služby *
PDF 277kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2002/38/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie úpravy daní z pridanej hodnoty na služby rozhlasového a televízneho vysielania a na určité elektronicky spokytované služby (KOM(2006)0739 – C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS))
P6_TA(2006)0564A6-0440/2006

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0739)(1),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0437/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0440/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1
Článok 4 (Smernica 2002/38/ES)
Článok 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2008.
Článok 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2009.
Komisia prijme každý návrh na prípadné predĺženie režimu v dostatočnom predstihu pred ukončením jeho platnosti, aby mal Európsky parlament dostatok času na vyjadrenie svojho stanoviska v súlade s článkom 93 zmluvy.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2007
PDF 323kWORD 89k
Uznesenie Európskeho parlamentu o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2007
P6_TA(2006)0565RC-B6-0630/2006

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o jej legislatívnom a pracovnom programe na rok 2007 (KOM(2006)0629) prijatom 24. októbra 2006, ktorý Komisia predložila Európskemu parlamentu 14. novembra 2006, kedy bol i prerokovaný,

–   so zreteľom na strategickú politickú orientáciu Komisie na roky 2004 – 2009, ročnú politickú stratégiu Komisie na rok 2007 a príspevky výborov Európskeho parlamentu, ktoré Komisii odovzdala konferencia predsedov, ako to stanovuje rámcová dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou,

–   so zreteľom na článok 33 a článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže rok 2007 bude rozhodujúcim rokom pre proces európskej integrácie, ak vezmeme do úvahy, že EÚ privíta dva nové členské štáty – Rumunsko a Bulharsko, oslávi 50. výročie Rímskej zmluvy, bude sa usilovať o dosiahnutie inštitucionálnej dohody a začne vykonávať celý rad nových finančných programov,

B.   keďže pre EÚ má zásadný význam, aby bola schopná splniť ambiciózne politické, hospodárske a sociálne ciele v prospech svojich občanov a slúžiť spoločnému európskemu záujmu, ktorým je vytvoriť z EÚ vedúceho aktéra na globálnej úrovni a podporovať pritom spoločné riešenia pre mier, bezpečnosť, celosvetovú prosperitu a trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj,

C.   so zreteľom na potrebu úzko zladiť výdavky s politickými prioritami, vzhľadom na to, že prostriedky poskytnuté v novom finančnom rámci nie sú dostatočné na to, aby sa mohli vyriešiť všetky budúce výzvy,

D.   opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európa prijala opatrenia na naplnenie rastúcich očakávaní občanov a aby zlepšila svoju úlohu hlavného aktéra v celosvetovom dianí,

1.   víta dôraz, ktorý kladie legislatívny a pracovný program Komisie (LPP) na rok 2007 na modernizáciu európskeho hospodárstva a zlepšovanie životných podmienok občanov; v tejto súvislosti súhlasí s názorom, že je dôležité klásť dôraz na bezpečnosť, zdravie, inováciu, čistejšie životné prostredie, energetické a klimatické zmeny, vnútorný trh, migráciu a integráciu, celosvetovú informovanosť o Európe a efektívnosť jej činnosti a zlepšenú komunikáciu s európskymi občanmi; ľutuje však, že v niektorých oblastiach chýbajú v určitej miere ambície; je presvedčený, že s cieľom obnoviť napredovanie európskeho projektu by Komisia mala v plnej miere plniť svoju úlohu pri posilňovaní a modernizácii európskeho sociálneho trhového hospodárstva založeného na trvalo udržateľnom rozvoji;

2.   je presvedčený, že rozdiel, ktorý existuje medzi strategickými iniciatívami a prioritnými iniciatívami zvyšuje jasnosť a dôveryhodnosť LPP; napriek tomu žiada, aby Komisia zrozumiteľnejšie a presnejšie vysvetlila rozdiel medzi týmito dvoma kategóriami a aby objasnila najmä časový plán predloženia prioritných iniciatív; vyzýva Komisiu, aby po šiestich mesiacoch predložila aktuálnu správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní LPP;

3.   víta skutočnosť, že Komisia podporila v rámci nového štruktúrovaného dialógu mnohé príspevky výborov Európskeho parlamentu, popísané v súhrnnej správe Konferencie predsedov výborov;

4.   napriek tomu žiada Komisiu, aby ho informovala o tom, prečo sa rozhodla nezahrnúť do svojho pracovného programu na rok 2007 nasledujúce legislatívne iniciatívy, ako žiadali jeho výbory: vzájomné uznávanie, čo sa týka obchodovania s tovarom, návrhy na zlepšenie označenia CE, revízia stanov európskej obchodnej spoločnosti, rozvoj mikroúverov, zladenie pracovného a rodinného života, ochrana netypických zamestnancov, nový návrh európskej vzájomnej spoločnosti, prahové hodnoty pre semená s obsahom GMO a návrh na iniciatívu o transparentnosti;

5.   domnieva sa, že fungovanie rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou je možné a potrebné zlepšiť, a to dôslednejším a včasným zapojením politických skupín do postupu;

6.   ľutuje nedostatok interakcie medzi LPP a rozpočtovým postupom; v súlade s rámcovou dohodou medzi Európskym parlamentom a Komisiou, želá si zlepšiť prepojenie oboch postupov a s potešením očakáva diskusiu o spôsoboch, ako to dosiahnuť;

7.   vyzýva Komisiu, aby sa včas zapojila do dialógu s Európskym parlamentom o zásadnej revízii rozpočtového rámca EÚ a finančného rámca, o strednodobej revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a diskusii o nových mechanizmoch pre vlastné zdroje;

8.   víta úmysel Komisie týkajúci sa lepšieho prepojenia Európy s jej občanmi prostredníctvom posilnenej komunikačnej stratégie navrhnutej tak, aby sa zlepšila informovanosť a porozumenie EÚ na vnútroštátnych, regionálnych a miestnych úrovniach; podporuje všetky iniciatívy na vytvorenie partnerstva a systematickejšieho vnímania obáv občanov a reagovania na ne;

9.   s týmto cieľom zdôrazňuje, že je osobitne potrebné užšie koordinovať komunikačnú politiku s vládami členských štátov a politickými stranami, aby sa mohol začať účinný otvorený dialóg s občanmi o európskych otázkach; je presvedčený, že poslanci Európskeho parlamentu môžu prispieť k tomuto procesu, a očakáva, že Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom pri vypracúvaní a vykonávaní svojej komunikačnej politiky;

10.   berie na vedomie odhodlanie Komisie zapojiť sa do vypracovania návrhu Berlínskeho vyhlásenia k 50. výročiu podpísania Rímskej zmluvy; domnieva sa, že je dôležité, aby toto vyhlásenie malo skutočne medziinštitucionálnu povahu vzhľadom na spoločné zapojenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; je presvedčený, že takéto vyhlásenie by malo okrem iného prispieť k opätovnému uznaniu hodnôt a identity EÚ a k podpore inštitucionálnej reformy v Európe;

11.   víta úmysel Komisie aktívne sa zapojiť do procesu, ktorým sa zabezpečí prijatie Zmluvy o ústave pre Európu; je presvedčený, že ciele a reformy obsiahnuté v uvedenej zmluve majú podstatný význam pre dobré fungovanie EÚ a jej budúci rozvoj; vyzýva Komisiu, aby sa v spolupráci s Európskym parlamentom ujala hlavnej úlohy pri hľadaní uskutočniteľného riešenia súčasnej bezvýchodiskovej situácie, v ktorej sa inštitúcie nachádzajú;

Priority na rok 2007
Modernizácia európskeho hospodárstva

12.   víta silný dôraz na, ktorý sa v programe Komisie kladie na neustálu potrebu modernizácie európskeho hospodárstva, aby ju v súvislosti s globálnymi výzvami interpretovala dynamickejším a konkurencieschopnejším spôsobom; zdôrazňuje význam, ktorý má rozhodné vykonávanie lisabonskej stratégie a vzájomnú prepojenosť hospodárskeho, sociálneho a ekologického pokroku pri vytváraní dynamického a inovatívneho európskeho hospodárstva; opakovane vyjadruje podporu európskej agende, v ktorej sú prosperita a solidarita vzájomne sa podporujúce ciele, a vyzýva Komisiu, aby to zohľadnila v opatreniach, ktoré prijme;

13.   vyzýva Komisiu, aby zlepšila koordináciu hospodárskych politík, najmä s cieľom podporiť vnútroštátne a európske iniciatívy zamerané na podporu výskumu, odbornosti a nových technológií, aby sa podelila o najlepšie postupy zlepšenia účinnosti a kvality verejných výdavkov a aby zlepšila kvalitu štatistických údajov;

Výskum a rozvoj

14.   opätovne zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné podporovať spoluprácu vo výskume, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, najmä v oblastiach pokrokových technológií; naliehavo žiada, aby sa vynaložilo zvýšené koordinované úsilie zamerané na podporu sektorov telekomunikácií a informačnej spoločnosti;

15.   je presvedčený, že zriadenie navrhovaného Európskeho technologického inštitútu (ETI), ak bude vychádzať zo správnych zásad, by mohlo prispieť ku konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva tým, že pomôže zastaviť roztrieštenosť výskumu, vzdelávania, inovačného úsilia, ktorá stojí v ceste pokroku; trvá na tom, že žiadne finančné prostriedky, ktoré boli v minulosti navrhované pre Siedmy rámcový program, by sa nemali využiť na financovanie činnosti ETI;

16.   víta návrhy Komisie na program Erasmus Mundus II zamerané na podporu spolupráce s tretími krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania; zdôrazňuje však, že je potrebné uskutočniť ďalšie iniciatívy s cieľom dosiahnutia vynikajúcich výsledkov na európskych univerzitách, vyššieho vzdelávania a celoživotného vzdelávania, ako aj lepšieho ovládania jazykov;

17.   zdôrazňuje strategický význam rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti vesmírneho výskumu a preto v plnej miere podporuje Komisiu v jej iniciatíve rozvinúť koherentnú a komplexnú európsku vesmírnu politiku;

Vnútorný trh

18.   vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o vytvorenie vnútorného trhu, s cieľom umožniť občanom mať prospech zo všetkých jeho výhod; je však presvedčený, že revízia stratégie jednotného trhu by nemala poskytnúť zámienku na predloženie iniciatív v oblasti vnútorného trhu, ako je to potrebné; trvá na tom, že jednotný trh možno úspešne vybudovať len v podmienkach podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, kohézie a vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, ako aj dodržiavania göteborských zásad;

19.   opätovne zdôrazňuje svoju žiadosť adresovanú Komisii, ktorá sa týka preskúmania všetkých možných spôsobov zlepšenia patentového systému a systému urovnávania sporov súvisiacich s patentmi;

20.   zdôrazňuje dôležitosť dokončenia vnútorného trhu v oblasti finančných služieb a poistenia, najmä záväzku Komisie predložiť návrh modernizácie právnych predpisov týkajúcich sa platobnej schopnosti, investičných fondov (UCITS) a DPH v súvislosti s finančnými službami; domnieva sa však, že kľúčovou prioritou v roku 2007 v oblasti právnych predpisov pre finančné služby by malo byť riadne vykonávanie a včasné uplatňovanie právnych predpisov prijatých už v uplynulých rokoch; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby podala správu o možných dôsledkoch súkromných kapitálových fondov a hedžových fondov na finančnú stabilitu, hospodársky výkon a zamestnanosť;

Čelenie výzvam európskej spoločnosti

21.   poznamenáva, že Komisia má v úmysle uskutočniť "rozsiahlu inventúru európskej spoločnosti", vyzýva ju však, aby vyvinula vyššie ambície a vzhľadom na to, že rok 2007 bude Európskym rokom rovnakých príležitostí, predložila viaceré iniciatívy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, ochrany netypických zamestnancov a lepšej sociálnej ochrany v rámci nových foriem zamestnávania, ako aj hodnotenie vykonávania právnych predpisov EÚ týkajúcich sa boja proti všetkým formám diskriminácie a akékoľvek iniciatívy potrebné v tejto oblasti;

22.   vyzýva na náležité zohľadnenie oznámenia Komisie týkajúceho sa konzultácie o opatreniach na úrovni EÚ na podporu aktívneho začlenenia ľudí najviac vzdialených od trhu práce (KOM(2006)0044);

23.   vyzýva Komisiu, aby stanovila jasný právny základ na boj proti všetkým formám násilia, najmä násiliu páchanému na ženách a deťoch;

24.   v tejto súvislosti víta cieľ Komisie preskúmať možné spôsoby rozšírenia modelu "flexicurity" a pomoci členským štátom pri dosahovaní vysokého stupňa produktivity a sociálnej ochrany;

Ochrana spotrebiteľa

25.   žiada Komisiu o nový stimul v oblasti ochrany spotrebiteľa, najmä na účely posilnenia a preskúmania spotrebiteľského acquis v záujme podpory účinnosti politiky na ochranu spotrebiteľa a spotrebiteľských práv, na účely zabezpečenia ochrany zraniteľných skupín spotrebiteľov, posilnenia informovanosti a vedomia spotrebiteľov o právach a možnostiach obrany – napr. prostredníctvom informačnej kampane na úrovni celej EÚ, ako aj ochrany záujmov spotrebiteľov v príslušných politických oblastiach; v tejto súvislosti poukazuje na to, že právne predpisy o ochrane spotrebiteľa by nemali byť v žiadnom prípade prostriedkom na vytvorenie nových prekážok na vnútornom trhu, ale práve naopak by mali zabezpečiť, aby spotrebitelia vo všetkých členských štátoch profitovali z už dosiahnutej ochrany na vysokej úrovni;

26.   preto víta akčný plán trvalo udržateľnej výroby a spotreby, keďže zjednocuje sociálny a hospodársky rozmer;

Bezpečnosť pre občanov, spravodlivosť a migrácia

27.   žiada záväzok členských štátov a Komisie, aby riešili štrukturálne príčiny masovej migrácie prostredníctvom úpravy a aktualizácie ich súčasných politík s cieľom umožniť tak rozvojovým krajinám chrániť a budovať svoje hospodárstva a aby zabezpečili pre svoje obyvateľstvo slušný príjem, čo je jedinou dlhodobou alternatívou v záujme zníženia nezákonného prisťahovalectva;

28.   vyzýva členské štáty, aby posilnili spoluprácu a vzájomnú technickú pomoc medzi ich útvarmi pohraničnej kontroly a žiada zvýšenie financovania agentúry FRONTEX v záujme boja proti obchodovaniu s ľuďmi; žiada, aby bolo uzatváranie dohôd o readmisii spravodlivé, dodržiavali sa pri ňom základné práva migrantov a zohľadňovali sa spoločné potreby členských štátov, ako aj krajín pôvodu a tranzitu;

29.   domnieva sa, že spoločná prisťahovalecká, vízová a azylová politika, ako aj účinná hospodárska a sociálna integrácia prisťahovalcov na základe spoločných zásad musí byť jadrom opatrení EÚ v roku 2007; víta navrhované iniciatívy Komisie týkajúce sa pracovného prisťahovalectva a sankcií pre zamestnávateľov príslušníkov tretích krajín s nezákonným pobytom; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu na uplatňovanie spolurozhodovacieho postupu a hlasovania kvalifikovanou väčšinou vo všetkých oblastiach týkajúcich sa prisťahovalectva;

30.   zdôrazňuje potrebu spoločnej vízovej politiky EÚ s ohľadom na dokončenie vízového informačného systému (VIS) ako kľúčového prvku na dosiahnutie tohto cieľa; pripomína však svoje obavy súvisiace s ochranou údajov, prístupom k nim a interoperabilitou databáz a vyjadruje poľutovanie nad tým, že rámcové rozhodnutie o ochrane údajov v treťom pilieri je naďalej blokované v Rade;

31.   vyjadruje výraznú podporu Komisii v jej zámere aktualizovať rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu, a to najmä riešením problémov súvisiacich so šírením výbušnín a prenosom odborných poznatkov a prostredníctvom boja proti teroristickej propagande; zdôrazňuje však, že zvýšená bezpečnosť občanov nesmie byť spojená s ústupkami v oblasti ochrany ich základných práv;

32.   trvá na tom, že je nevyhnutné riešiť problém počítačovej kriminality a zlepšiť pohraničné kontroly a vybavovanie žiadostí o víza, pričom zdôrazňuje dôležitosť rýchleho nadobudnutia účinnosti SIS II a VIS;

33.   nalieha na Komisiu, aby v roku 2007 predložila správu o tom, ako možno chrániť práva sezónnych pracovníkov v EÚ, s cieľom zabrániť zneužívaniu a porušovaniu základných pracovných noriem, ako sa to deje v súčasnosti;

34.   pripomína, že na zabezpečenie spravodlivého a účinného prístupu k spravodlivosti pre každého zostáva vykonať ešte množstvo opatrení; vyzýva na väčšie množstvo iniciatív v oblasti občianskej spravodlivosti s cieľom poskytnúť vyvážený právny rámec, ktorý by bol zárukou bezpečnosti a prístupu k spravodlivosti;

Bezpečná, konkurencieschopná a trvalo udržateľná energetika

35.   víta návrh Komisie stanoviť rozvoj európskej energetickej politiky za strategický cieľ na rok 2007, založený na zásadách bezpečnosti a rozmanitosti dodávok, trvalej udržateľnosti, efektívnosti a väčšej energetickej nezávislosti;

36.   zdôrazňuje, že základným prvkom spoločnej energetickej politiky by mala byť širšia solidarita medzi členskými štátmi s cieľom zaoberať sa problémami súvisiacimi s fyzickou bezpečnosťou infraštruktúry a bezpečnosťou dodávok; ďalej zastáva názor, že táto širšia solidarita by značne posilnila schopnosť EÚ brániť jej spoločný záujem v oblasti energetiky na medzinárodnej úrovni;

37.   rozhodne zastáva názor, že zásadným prvkom udržania bezpečnosti dodávok je urýchlená transpozícia súčasných právnych predpisov EÚ všetkými členskými štátmi, aby sa dosiahlo úplné fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou a plynom s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, transparentnosť a energetickú účinnosť;

38.   dôrazne vyzýva členské štáty, aby v EÚ vytvorili vnútorný trh s energiou nastolením rovnováhy medzi vnútornými a vonkajšími zdrojmi dodávok a zabezpečením interoperability národných rozvodných energetických sietí;

39.   žiada Komisiu o lepšie rozvíjanie efektívneho spolupôsobenia hospodárskeho rozvoja na jednej strane a rozvoja a využívania čistej energie a technológií zameraných na úsporu energie na strane druhej vzhľadom na ich výrazné vzájomné dopĺňanie, ktoré predstavuje možný zdroj zvýšenej konkurencieschopnosti;

Vytvárame z Európy lepšie miesto na život
Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj

40.   zdôrazňuje vedúcu úlohu EÚ pri podpore environmentálnych otázok na medzinárodnej úrovni a súhlasí s tým, že úsilie v nadchádzajúcich rokoch by sa malo sústrediť na ochranu biodiverzity a na klimatické zmeny, najmä rozvíjaním koncepcie tzv. zelenej diplomacie, ale aj zacielením sa na konkrétnu energetickú politiku zameranú na zvyšovanie podielu obnoviteľnej energie, úspory energie a energetickú účinnosť v Európe;

41.   vyzýva Komisiu, aby podporila silnú pozíciu EÚ pri koncipovaní politík a nových cieľov po konferencii v Kjóte; v tejto súvislosti víta návrh Zelenej knihy o klimatických zmenách po roku 2012, ktorá pomôže určiť oblasti, ktoré si vyžadujú prijatie opatrení;

42.   očakáva, že návrh zreviduje systém EÚ pre obchodovanie s emisiami s cieľom zlepšiť účinnosť tohto systému na životné prostredie, a tým do tohto systému zahrnúť aj emisie z leteckej dopravy;

43.   dôrazne vyzýva Komisiu na lepšiu koordináciu dopravnej a environmentálnej politiky v duchu trvalo udržateľného rozvoja, pričom navrhuje konkrétne ciele na zníženie CO2 pre všetky dopravné prostriedky a začlenenie leteckej dopravy do záväzných povinností Kjótskeho protokolu;

44.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že ochrana a zachovanie biodiverzity v EÚ sa nezdôraznilo ako prioritná úloha na rok 2007, a o to viac vyzýva Komisiu, aby sa ujala vedenia pri riešení celosvetového problému, ktorý predstavuje strata biodiverzity, a aby súčasne zabezpečovala primerané riadenie siete NATURA 2000, najmä v prímorských oblastiach;

45.   vyzýva Komisiu, aby pristúpila k potrebným iniciatívam umožňujúcim vytvorenie lepšieho prostredia na rozvoj energetických zdrojov, ktoré neprodukujú CO2; zdôrazňuje skutočnosť, že klimatické zmeny nemajú následky iba na životné prostredie, ale aj na zdravie, a preto žiada Komisiu, aby sa zaoberala novými hrozbami a dlhodobými vplyvmi;

Zdravie

46.   víta prínos Komisie k utváraniu zdravotnej politiky v Európe a je rozhodne presvedčený, že ochrana a podpora zdravia by mali predstavovať základný prvok politík EÚ;

47.   zdôrazňuje skutočnosť, že účinná stratégia európskeho zdravotníctva si vyžaduje lepšiu spoluprácu zdravotníckych služieb, najmä pokiaľ ide o mobilitu a bezpečnosť pacientov (napríklad falšovanie liekov), informovanie pacientov o farmaceutikách, zmeny životného štýlu a riešenie výziev súvisiacich so zdravým starnutím;

Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

48.   berie na vedomie úmysel Komisie predložiť návrh zjednodušenia SPP, ako aj návrh týkajúci organizácie spoločného trhu (CMO) v súlade s cieľmi zjednodušenia a transparentnosti; zdôrazňuje, že s ohľadom na revíziu rozpočtového rámca je potrebné posilniť regionálnu, sociálnu a environmentálnu úlohu SPP, ako aj stabilizáciu fondov Spoločenstva v poľnohospodárskej oblasti;

49.   víta zintenzívnenie zjednodušujúcich iniciatív v oblasti SPP a pripisuje mimoriadny význam záväzku Komisie podať správu o fungovaní systému krížovej zhody; podporuje zámer Komisie prepracovať a zmodernizovať existujúce požiadavky týkajúce sa označovania krmiva;

50.   víta navrhované nariadenie zamerané na zintenzívnenie boja proti nelegálnemu, nehlásenému a neregulovanému rybolovu, najmä s ohľadom na značné straty, ktoré takýto rybolov spôsobuje pobrežným komunitám a rybárom, ktorí sa rybolovu venujú legálne; ľutuje však, celkový nedostatok iniciatívy a politických impulzov v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na nové výzvy v EÚ a v medzinárodnom meradle;

Európa ako svetový partner
Susedská politika

51.   víta záväzok Komisie uprednostniť posilnenie Európskej susedskej politiky, no zastáva názor, že je potrebné konkrétne návrhy a opatrenia naplniť obsahom s ohľadom na tento záväzok; varuje pred rizikom, že Európska susedská politika sa môže obmedziť len na bilaterálne a administratívne alebo byrokratické vzťahy s príslušnými krajinami; vyjadruje názor, že niektoré črty politiky by sa mali prehodnotiť s cieľom zohľadniť očakávania rôznych dotknutých krajín a že opatrenia by sa mali lepšie prispôsobiť ich potrebám; v tejto súvislosti žiada, aby bol zapojený do tohto procesu;

52.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala výročnú správu o súlade doložiek o ľudských právach a demokracii v dohodách s krajinami, na ktoré sa uplatňuje susedská politika, doplnenú o podrobné hodnotenie a odporúčania s ohľadom na účinnosť a vnútorný súlad prijatých opatrení;

Stabilita a demokracia v juhovýchodnej Európe

53.   zastáva názor, že krajiny juhovýchodnej Európy sa približujú k momentu pristúpenia, ktorý sa spomína v Aténskej deklarácii a od EÚ očakáva, že pri konsolidácii stability a zvyšovaní prosperity na západnom Balkáne prevezme vedúcu úlohu a pomôže tak krajinám v regióne na ich ceste k získaniu členstva v EÚ;

Rusko

54.   upozorňuje Komisiu, že platnosť Dohody o partnerstve a spolupráci s Ruskom skončí v roku 2007; vyzýva Komisiu, aby navrhla hlavné strategické zásady týkajúce sa vzťahov medzi EÚ a Ruskom, a aby predovšetkým zdôraznila význam, aký má včlenenie demokracie, ľudských práv a slobody prejavu do centra budúcich vzťahov, zakladajúc zreteľný mechanizmus monitorovania vykonávania všetkých doložiek takejto dohody;

Rozvojová politika

55.   žiada členské štáty a Komisiu, aby boli ambicióznejší pri plnení svojich úloh vyplývajúcich z Rozvojových cieľov milénia a vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy alternatívneho financovania rozvojových programov;

56.   zastáva názor, že pri rokovaniach o dohodách o hospodárskom partnerstve je potrebné náležite zohľadniť aspekt regionálneho rozvoja tak, aby štáty AKT boli schopné splniť svoje rozvojové ciele;

Obchodná politika a rokovania s WTO

57.   žiada, aby sa v rámci kola rokovaní v Dohe na multilaterálnej úrovni dospelo k pozitívnym a ambicióznym záverom; ľutuje, že bolo nevyhnutné prerušiť rokovania o rozvojovej agende z Dohy sine die a poukazuje na skutočnosť, že zlyhanie multilaterálnych rokovaní a ich zmena na bilaterálne alebo regionálne dohody by mohla spôsobiť nevyvážený proces liberalizácie a nerovnomerný rozvoj, a teda nepriaznivo ovplyvniť predovšetkým najmenej rozvinuté krajiny;

EBOP

58.   zdôrazňuje potrebu posilnenia mechanizmu všeobecnej kontroly rozvoja Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) zo strany Európskeho parlamentu a osobitne misií EBOP a vyzdvihuje potrebu aktívneho poskytovania informácií a organizovania diskusií pred tým, ako sa rozhodne o spoločných akciách v oblasti EBOP, aby Európsky parlament dostal možnosť vysloviť svoje názory a obavy;

Lepšie zákonodarstvo

59.   zdôrazňuje potrebu urýchliť zjednodušenie a konsolidáciu právnych predpisov EÚ, ako aj potrebu väčšieho úsilia o lepšiu reguláciu, pohotovú transpozíciu a správne vykonávanie právnych predpisov EÚ; žiada prísnejšie monitorovanie a posilnenie mechanizmu vykonávania právnych predpisov EÚ v členských štátoch;

60.   nalieha, aby všetky zjednodušujúce iniciatívy boli v úplnom súlade so všetkými zásadami a podmienkami navrhnutými v jeho uznesení zo 16. mája 2006 o stratégii zjednodušenia regulačného prostredia(1);

Hodnotenie vplyvov

61.   víta začlenenie hodnotenia vplyvov do legislatívneho procesu, ako aj skutočnosť, že LPP zvýrazňuje dohodu o potrebe kvalitných právnych predpisov, a záväzok Komisie uskutočňovať hodnotenie vplyvov všetkých strategických a prioritných iniciatív; trvá na potrebe vypracovania nezávislých hodnotení vplyvov, zdôrazňuje však, že by nemali viesť k neodôvodneným zdržaniam návrhov Komisie; opätovne zdôrazňuje, že "lepšia regulácia" neznamená vždy dereguláciu alebo formy minimálnej regulácie;

Mäkké právo

62.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo zvýšenej miere uplatňuje mäkké právo vo forme odporúčaní a vysvetľujúcich oznámení, v dôsledku čoho sa obchádzajú výsady legislatívneho orgánu;

Monitorovanie vykonávania a presadzovania acquis

63.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že reakcia Komisie na žiadosť Európskeho parlamentu v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov EÚ v členských štátoch je len veľmi nepresvedčivá;

64.   žiada Komisiu, aby spriehľadnila celý proces transpozície a vykonávania a aby presvedčila členské štáty vypracovávať tzv. "tabuľky zhody", v ktorých sa presne uvádza, ktoré časti právnych predpisov z akejkoľvek oblasti vychádzajú z práva EÚ a ktoré z vnútroštátneho práva;

Rozpočtová zodpovednosť

65.   očakáva, že počas roka 2007 budú všetky nové reformy stanovené v novej Medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v plnej miere vykonané a že to bude mať okamžitý vplyv na vyššiu kvalitu plnenia rozpočtu;

66.   vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na skutočnosť, že rok 2007 bude pokiaľ ide o vykonávanie novej štrukturálnej politiky kľúčovým zabezpečila, zjednodušila a podnietila úplné plnenie rozpočtu EÚ, predovšetkým v nových členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby uplatnila všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby operačné programy v novom období financovania boli v súlade so strategickými usmerneniami o kohézii pripravené a mohli sa začať vykonávať vo všetkých členských štátoch včas;

67.   zdôrazňuje význam, ktorý prikladá programu reforiem, predovšetkým v oblasti boja proti podvodom a zlému riadeniu, keďže takéto prípady prispievajú k zvyšovaniu nedôvery voči EÚ; vyjadruje poľutovanie s tým, že Komisia znížila význam svojho pôvodného programu reforiem; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na akčnom pláne o integrovanom rámci vnútornej kontroly a o iniciatíve transparentnosti;

o
o   o

68.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0205.


Samit EÚ – Rusko
PDF 276kWORD 59k
Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko, ktorý sa konal 24. novembra 2006 v Helsinkách
P6_TA(2006)0566B6-0631/2006

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane(1), ktorá nadobudla účinnosť v roku 1997 a ktorej platnosť sa skončí v roku 2007,

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom týkajúce sa ľudských práv,

–   so zreteľom na súčasné medzinárodné a európske záväzky Ruska ako výkonného predsedu G8 a predsedu Výboru ministrov Rady Európy,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a najmä svoje uznesenie z 25. októbra 2006 o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom po zavraždení ruskej novinárky Anny Politkovskej(2), z 23. marca 2006 o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii(3) a z 26. mája 2005 o vzťahoch EÚ - Rusko(4),

–   so zreteľom na výsledok 18. samitu EÚ – Rusko, ktorý sa konal 24. novembra 2006 v Helsinkách,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa za posledné roky postupne rozvíjajú, čo vedie k hlbokej a komplexnej hospodárskej integrácii a vzájomnej závislosti, ktorá sa má v blízkej budúcnosti ešte viac prehĺbiť,

B.   keďže rozšírená spolupráca a dobré susedské vzťahy EÚ a Ruska majú kľúčový význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu celej Európy,

C.   keďže uzavretie strategického partnerstva medzi EÚ a Ruskou federáciou je pre túto zvýšenú spoluprácu najdôležitejšie, najmä v súvislosti s ďalším rozvojom hospodárskych vzťahov založených na rovnoprávnosti, transparentnosti a dodržiavaní medzinárodne uznávaných postupov, posilňovaním bezpečnosti a stability v Európe prostredníctvom hľadania politických a mierových riešení regionálnych konfliktov v spoločnom susedstve a ďalším posilňovaním dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokratického rámca ako základu týchto vzťahov,

D.   keďže rýchla realizácia štyroch spoločných priestorov so spoločným hospodárskym priestorom, priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, priestorom vonkajšej bezpečnosti a priestorom výskumu, vzdelávania a kultúry by mala byť ústrednou témou rokovaní o tejto novej strategickej dohode o partnerstve,

E.   keďže bezpečnosť dodávok energie je jednou z najzložitejších úloh Európy a jednou z najdôležitejších oblastí spolupráce s Ruskom a keďže EÚ dováža približne štvrtinu svojej spotreby plynu a ropy z Ruska a je najspoľahlivejším spotrebiteľom ruského vývozu,

F.   keďže cieľom vyššie uvedeného samitu EÚ – Rusko z 24. novembra 2006 bolo začať novú etapu vo vzťahoch EÚ s Ruskom a najmä otvoriť rokovania o novej rámcovej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktorá má nahradiť súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorej platnosť sa skončí v roku 2007,

G.   keďže Poľsko zablokovalo začatie rokovaní o novej rámcovej dohode a podmienilo ho zrušením zákazu dovozu poľského mäsa zo strany Moskvy zavedeného v roku 2005,

H.   keďže 10. novembra 2006 Rusko zaviedlo nové embargo na dovoz poľského mäsa a výrobkov z hydiny s odôvodnením, že sa obáva porušovania veterinárnych právnych predpisov; keďže Rusko nedávno zaviedlo aj zákaz dovozu rýb a rybacích výrobkov z EÚ; keďže Rusko pred vyššie uvedeným samitom EÚ - Rusko z 24. novembra 2006 hrozilo rozšírením zákazu na celú EÚ v dôsledku znepokojenia nad výskytom moru ošípaných v Rumunsku a Bulharsku,

I.   keďže nedávne vraždy popredných oponentov ruskej vlády vyvolali v celej Európe veľké znepokojenie,

J.   keďže v Rusku, EÚ a inde existuje všeobecné znepokojenie nad situáciou v oblasti demokracie a ľudských práv v Rusku a nad neschopnosťou ruskej polície a súdnych orgánov nájsť osoby zodpovedné za politické vraždy,

K.   keďže plnenie formálnych náležitostí na prekročenie hraníc EÚ s Ruskom je veľmi pomalé, čo spôsobuje, že na niektorých hraničných priechodoch sa vytvárajú neúnosne dlhé rady kamiónov,

L.   keďže EÚ by mala byť schopná spojiť svoje sily a vystupovať jednohlasne vo svojich vzťahoch s Ruskom,

1.   uznáva dôležitosť Ruska ako strategického partnera na spoluprácu, s ktorým má EÚ spoločné nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzko spolupracovať na medzinárodnej scéne a tiež v oblasti spoločného susedstva;

2.   zdôrazňuje význam jednoty a solidarity medzi členskými štátmi EÚ pri ich vzťahoch s Ruskom; víta preto spoločnú líniu EÚ určenú na neoficiálnom samite v Lahti 20. októbra 2006, ktorá umožnila EÚ vystupovať jednohlasne na jej stretnutiach s prezidentom Vladimírom Putinom v Lahti a v Helsinkách;

3.   víta otvorené diskusie na tému demokracie a ľudských práv na vyššie uvedenom samite EÚ - Rusko z 24. novembra 2006 a na samite v Lahti; zdôrazňuje však, že terajšia situácia v Rusku vyvoláva vážne obavy, čo sa týka dodržiavania ľudských práv, demokracie, slobody prejavu a práva občianskej spoločnosti a jednotlivcov spochybniť konanie orgánov a žiadať, aby sa za svoje činy zodpovedali;

4.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že na vyššie uvedenom samite EÚ - Rusko z 24. novembra 2006 sa nepodarilo začať rokovania o novej rámcovej dohode medzi EÚ a Ruskom a nabáda fínske a nemecké predsedníctva, aby pokračovali vo svojom úsilí, aby bolo možné čo najskôr prijať rokovací mandát na novú dohodu a bezodkladne začať rokovania;

5.   zdôrazňuje, že rozhodná obrana ľudských práv a demokratických hodnôt by mala byť hlavnou zásadou akýchkoľvek kontaktov EÚ s Ruskom; naliehavo žiada Komisiu, aby všetkým zúčastneným stranám vyslala jasný signál o tom, že tieto hodnoty nebudú v rokovacom balíku EÚ – Rusko druhoradé;

6.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že štvrté kolo konzultácií EÚ s Ruskom týkajúcich sa ľudských práv neprinieslo žiaden výrazný pokrok v tejto oblasti, ktorá by z hľadiska dvojstranných vzťahov mala byť prioritou; vyzýva preto ruskú vládu, aby prispela k zintenzívneniu konzultácií medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach ako k základnému prvku partnerstva EÚ – Rusko, aby umožnila slobodné fungovanie domácich a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv a iných mimovládnych organizácií a aby chránila osobnú bezpečnosť obhajcov ľudských práv; vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že každá finančná pomoc poskytnutá Rusku bude viazaná na rozvoj demokratických noriem v tejto krajine;

7.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad najnovšími správami medzinárodných organizácií, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv a odborníkov OSN o používaní mučenia v ruských väzniciach, na policajných staniciach a v tajných väzenských zariadeniach v Čečensku vrátane neľudských a ponižujúcich činov páchaných verejnými predstaviteľmi; dôrazne odsudzuje takýto postup a vyzýva ruské orgány, aby vyšetrili prípady týrania, okamžite zastavili akékoľvek zneužívanie úradnej moci a trestne stíhali páchateľov;

8.   zdôrazňuje potrebu spolupracovať s Ruskom ako nevyhnutným strategickým partnerom pri zabezpečovaní mieru, stability a bezpečnosti, v boji proti medzinárodnému terorizmu a agresívnemu extrémizmu, ako aj pri riešení ďalších bezpečnostných otázok, ako sú environmentálne a jadrové nebezpečenstvá, obchodovanie s drogami, zbraňami a ľuďmi a organizovaná cezhraničná trestná činnosť v európskom susedstve, v spolupráci s OBSE a ďalšími medzinárodnými fórami;

9.   vyzýva Komisiu a Radu, aby spoločne s ruskou vládou vyvinuli iniciatívy na posilnenie demokracie, bezpečnosti a stability v spoločnom susedstve, najmä prostredníctvom spoločných činností na zabezpečenie demokracie a dodržiavania základných ľudských práv v Bielorusku a spoločného úsilia zameraného na konečné vyriešenie konfliktov v Moldavsku, Gruzínsku a Náhornom Karabachu; vyzýva EÚ a Rusko, aby ako členovia Kvarteta (ktoré ďalej tvoria OSN a USA) prevzali zodpovednosť za riešenie konfliktu na Blízkom východe a podporovali snahy o uskutočnenie medzinárodnej mierovej konferencie o regionálnej blízkovýchodnej mierovej dohode;

10.   poukazuje na to, že pokrok pri podpise a ratifikácii otvorených dohôd týkajúcich sa hraníc medzi Estónskom a Ruskom a medzi Lotyšskom a Ruskom zostáva prioritou vzťahov EÚ s Ruskom a že touto otázkou je potrebné sa zaoberať konštruktívnym a spravodlivým spôsobom prijateľným pre všetky strany;

11.   odsudzuje spory týkajúce sa vývozu poľnohospodárskych a rybacích výrobkov z EÚ do Ruska; zastáva názor, že pokračovanie týchto obchodných sporov vážne ohrozuje ďalší vývoj vzťahov medzi Ruskom a EÚ; vyzýva preto Komisiu a ruskú vládu k bezodkladnému riešeniu týchto pretrvávajúcich obchodných sporov; trvá na tom, aby EÚ preukazovala potrebnú solidaritu so všetkými členskými štátmi, najmä s Poľskom, ktoré je znevýhodňované v dôsledku obchodnej politiky Ruska;

12.   vyjadruje znepokojenie nad vyhláseniami ruských orgánov o zavedení obmedzení na poľnohospodárske výrobky EÚ po pristúpení Bulharska a Rumunska;

13.   vyjadruje svoje najhlbšie znepokojenie nad pokračujúcou sériou vrážd popredných osobností, ako napríklad Anny Politkovskej, ktoré odporovali súčasnej ruskej vláde alebo ktoré sa postavili za základné práva ruských občanov; zdôrazňuje, že Rada a Komisia musia konať s úplným využitím svojej právomoci a kladie dôraz na to, že ak Rusko nepreukáže schopnosť a pevné odhodlanie pomáhať pri pátraní po vrahoch a nesplní si povinnosť zastaviť tento začarovaný kruh a trestne stíhať zodpovedné osoby, bude to mať vážny vplyv na partnerstvo s Ruskom;

14.   nalieha na Ruskú federáciu ako člena Rady Európy, aby zlepšila podmienky väzňov a odstránila ťažkosti, ktoré majú právnici pri prístupe k niektorým z nich; zdôrazňuje, že podľa ruského trestného zákonníka by mali byť osoby väznené buď v blízkosti ich bydliska, alebo v blízkosti miesta súdneho konania, čomu tak nebolo v prípade väzňov Chodorovského a Lebedeva;

15.   víta dohodu, ktorá sa dosiahla na vyššie uvedenom samite EÚ - Rusko z 24. novembra 2006, o postupnom rušení poplatkov, ktoré Rusko účtuje leteckým spoločnostiam EÚ za prelet nad Sibírou, čím sa vyriešil 20 rokov trvajúci spor medzi oboma stranami a vytvorili sa podmienky pre letecké dopravné spoločnosti EÚ na zvýšenie počtu letov do oblastí Ázie s rozširujúcimi sa trhmi; poznamenáva, že spor týkajúci sa poplatkov, ktoré ročne stáli letecké spoločnosti EÚ viac ako 250 miliónov EUR, bol jednou z posledných prekážok vstupu Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré EÚ evidovala po uzatvorení dohody s touto krajinou, pričom vstup do WTO otvorí nové možnosti na zvýšenú spoluprácu a obchod medzi EÚ a Ruskom;

16.   vyjadruje obavy, že nedávne zmeny časti IV ruského občianskeho zákonníka týkajúce sa práv duševného vlastníctva nespĺňajú normy, ktoré požaduje WTO (TRIPS), a ešte menej postačujú na splnenie hlbších záväzkov, s ktorými počíta strategické partnerstvo;

17.   víta zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Ruskom o energetických otázkach; zdôrazňuje strategický význam spolupráce v oblasti energetiky a potrebu posilniť vzťahy medzi EÚ a Ruskom v tejto oblasti; zdôrazňuje, že ďalšia spolupráca v tejto oblasti sa musí zakladať na zásadách vzájomnej závislosti a transparentnosti a rovnako zdôrazňuje význam vzájomnosti, pokiaľ ide o prístup na trhy, infraštruktúru a investície s cieľom vyhnúť sa oligopolným trhovým štruktúram a diverzifikovať dodávky energie pre EÚ; v tejto súvislosti vyzýva Rusko na dodržiavanie zásad Zmluvy o energetickej charte, ktorá nadobudla účinnosť v apríli 1998, a na zvýšenie úrovne spolupráce v oblasti energetickej účinnosti, úspor energie a energie z obnoviteľných zdrojov;

18.   vyzýva Radu a Komisiu, aby zdvojnásobili svoje úsilie o vyriešenie problémov súvisiacich s prekračovaním hraníc na hraniciach EÚ s Ruskom; poukazuje na to, že je potrebné rozšíriť kapacity na hraniciach s cieľom vyrovnať sa s prílevom tovaru; naliehavo žiada ruské orgány, aby obmedzili vytváranie radov na hraniciach zrýchlením kontrol a presunutím niektorých kontrol z hraničnej oblasti na vzdialenejšie miesta;

19.   víta úspešný výsledok samitu o Severnej dimenzii, ktorý sa uskutočnil 24. novembra 2006 v Helsinkách v spojitosti so samitom EÚ – Rusko, a na ktorom sa zúčastnilo Rusko, ako aj EÚ, Nórsko a Island; dúfa, že rámcový dokument o Severnej dimenzii, prijatý na samite o Severnej dimenzii, poskytne dobrý základ na rozvoj užšej regionálnej a cezhraničnej spolupráce s Ruskom;

20.   v súvislosti s tým vyjadruje hlboké znepokojenie nad opatreniami, ktoré prijalo Rusko proti Gruzínsku, ktoré majú ďalekosiahle hospodárske, politické a humanitárne následky; preto vyzýva ruské orgány, aby zrušili neopodstatnený zákaz vývozu citlivých výrobkov z Gruzínska do Ruska, ako aj zastavili pokračujúce represie proti etnickým Gruzíncom žijúcim v Rusku;

21.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ postupovala jednotne a odhodlane vo svojom úsilí posilniť vzťahy s Ruskom; víta zámer nemeckého predsedníctva ďalej sa prioritne venovať tejto dôležitej otázke;

22.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.

(1) Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0448.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2006)0110.
(4) Ú. v. EÚ C 117 E, 18.5.2006, s. 235.


Vykonávanie smernice 85/611/EHS, PKIPCP III
PDF 343kWORD 56k
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Komisie, ktorou sa vykonáva smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie určitých definícií
P6_TA(2006)0567B6-0643/2006

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácií zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (ďalej len "smernica PKIPCP III")(1),

–   so zreteľom na návrh smernice Komisie z 13. septembra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie určitých definícií (pracovný dokument ESC/43/2006) (ďalej len "návrh vykonávacej smernice"),

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru európskych regulátorov cenných papierov (CESR) Komisii o objasnení určitých definícií týkajúcich sa aktív spôsobilých na investovanie do PKIPCP z januára 2006(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Komisie, Romana Prodiho, v Európskom parlamente 5. februára 2002(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov týkajúcich sa finančných služieb(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2006 o správe aktív(6),

–   so zreteľom na článok 81 rokovacieho poriadku,

A.   keďže dozorné orgány členských štátov doteraz rozlične vykladali aktíva spôsobilé na PKIPCP, čo v praxi znamená, že ako PKIPCP sa ponúkali rozličné produkty,

B.   keďže na dobudovanie vnútorného trhu je potrebné jednotné, celoeurópske objasnenie určitých definícií aktív spôsobilých na investovanie,

1.   zastáva názor, že najlepšou formou na dosiahnutie jednotnej, stabilnej a rýchlej transpozície nových definícií do vnútroštátneho práva je nariadenie, a nie smernica; vyzýva Komisiu, aby uviedla dôvody, ktoré ju viedli k uprednostneniu smernice, a aby preskúmala, či jej návrh smernice možno zmeniť na návrh nariadenia;

2.   zdôrazňuje, že výbor CESR prispel vo významnej miere k formulovaniu nových definícií aktív PKIPCP spôsobilých na investovanie a z tohto dôvodu by mal aj naďalej plniť úlohu tzv. skupiny úrovne 3, najmä s cieľom zabezpečiť stálosť definícií objasnených vo vykonávacích opatreniach pri ich každodennom uplatňovaní; v tejto súvislosti vyjadruje nádej, že výbor CESR predloží v dohľadnom čase vyhlásenie o tom, či indexy hedge fondov predstavujú spôsobilé aktíva; poznamenáva, že indexy hedge fondov musia spĺňať základné kritériá požadované na to, aby sa v rámci PKIPCP III stali spôsobilými, ako je napríklad dostatočná diverzifikácia, schopnosť slúžiť ako primerané meradlo a vhodný spôsob uverejnenia;

Prevoditeľné cenné papiere

3.   zdôrazňuje dôležitosť predpokladu likvidity, pokiaľ ide o prevoditeľné cenné papiere, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 návrhu vykonávacej smernice na riadne fungovanie činností v rámci riadenia aktív, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zohľadňovanie tejto zásady na vhodnej úrovni;

Nástroje finančného trhu

4.   vyzýva Komisiu, aby predĺžila zúčtovacie obdobie pre nástroje peňažného trhu, s ktorými sa na peňažnom trhu zvyčajne obchoduje, z jedného roka na presne stanovené maximálne obdobie 397 dní, čo bude znamenať, že doba platnosti nástrojov peňažného trhu pri emisii je do 397 dní, alebo majú zostávajúcu platnosť do 397 dní, alebo sa ich výnosnosť pravidelne prispôsobuje príslušnej situácii na peňažnom trhu, a to aspoň raz za 397 dní; v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že táto zmena a doplnenie zohľadní smernicu 2004/39/ES(7) a súčasne umožní porovnateľnosť s predpismi dozorného úradu pre cenné papiere USA;

Finančné indexy

5.   konštatuje, že smernica PKIPCP III nestanovuje, či finančné indexy môžu byť založené len na aktívach spôsobilých na investovanie, alebo aj na aktívach, ktoré nie sú spôsobilé na investovanie, a že článok 9 návrhu vykonávacej smernice vymedzuje obidve kategórie ako aktíva spôsobilé na investovanie, ak sú splnené všetky kritériá diverzifikácie stanovené v článku 22a ods. 1 smernice PKIPCP III;

6.   poukazuje na skutočnosť, že článok 9 návrhu vykonávacej smernice poskytuje členským štátom možnosť, aby zvýšili hranicu investícií na regulovaných trhoch, na ktorých veľmi dominujú niektoré nástroje peňažného trhu a cenné papiere, od 20 % do 35 %; zastáva názor, že článok 9 návrhu vykonávacej smernice by sa mal vzťahovať nielen na článok 22a ods. 1, ale aj na článok 22a ods. 2 smernice PKIPCP III;

7.   usudzuje, že v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) bod (iii) návrhu vykonávacej smernice investície do indexov, ktoré sa skladajú z aktív neuvedených v článku 19 ods. 1 smernice PKIPCP III, sú prípustné; v tejto súvislosti však poukazuje na to, že článok 9 ods. 1 písm. a) bod (iii) návrhu vykonávacej smernice sa niektorými z týchto indexov nezaoberá náležitým spôsobom, pretože článok 22a ods. 1 smernice o PKIPCP III, na ktorý odkazuje, stanovuje obmedzenia výlučne vzhľadom na emitentov akcií alebo dlžobných cenných papierov a nevzťahuje sa na indexy, ktorých diverzifikácia nezávisí od typu emitenta, ako napríklad indexy komodít, v prípade ktorých diverzifikácia závisí od druhu komodity; vyzýva preto Komisiu, aby rozšírila rozsah pôsobnosti článku 9 ods. 1 písm. a) bod (iii) návrhu vykonávacej smernice tak, aby sa index, ktorý je primerane zachytený v systéme riadenia rizík PKIPCP, považoval za dostatočne diverzifikovaný;

Cenné papiere peňažného trhu kryté zárukou

8.   zastáva názor, že ako aktíva spôsobilé na investovanie by mali byť schválené nielen dvojstupňové cenné papiere peňažného trhu kryté zárukou, a preto žiada Komisiu, aby s ohľadom na článok 19 ods. 1 písm. h) štvrtú zarážku smernice PKIPCP III povolila aj iné cenné papiere peňažného trhu kryté zárukou ako aktíva v súlade so smernicou PKIPCP;

o
o   o

9.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Výboru európskych regulátorov cenných papierov (CESR).

(1) Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3.
(2) CESR/06-005.
(3) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(4) SPEECH/02/44.
(5) Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 115.
(6)6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0181.
(7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).


Stratégia rozšírenia a hlavné výzvy 2006 - 2007
PDF 236kWORD 72k
Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie o stratégii rozšírenia a hlavných výzvach 2006–2007 (2006/2252(INI))
P6_TA(2006)0568A6-0436/2006

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii rozšírenia a hlavných výzvach 2006 – 2007 (KOM(2006)0649),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2006 o pokroku, ktorý dosiahlo Turecko na ceste k pristúpeniu(1),

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Kodani z 21. a 22. júna 1993, v Madride z 15. a 16. decembra 1995, v Luxemburgu z 12. a 13. decembra 1997, v Solúni z 19. a 20. júna 2003 a v Bruseli zo 16. a 17. decembra 2004, 16. a 17. júna 2005 a 15. a 16. júna 2006,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2006 o strategickom dokumente o rozšírení 2005(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy a rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii(3),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0436/2006),

A.   keďže EÚ je politický projekt založený na spoločných hodnotách a spoločne uskutočňovaných cieľoch,

B.   keďže EÚ sa vyvinula do politického zväzu demokracií, ktorý je oddaný demokratickým normám a rozvoju životaschopnej demokratickej kultúry,

C.   keďže stimuly, ktoré ponúka vyhliadka na členstvo v EÚ, nepopierateľne prispeli k podpore reforiem, ku konsolidácii demokracie, k posilneniu dodržiavania ľudských práv a k zvýšeniu stability v susedných krajinách,

D.  Európska rada v Solúni 19.-20. júna 2003 opätovne potvrdila záväzok úplne realizovať solúnsku agendu a Európska rada v Bruseli 15 a -16. júna 2006 potvrdila záujem splniť existujúce záväzky voči krajinám juhovýchodnej Európy (Turecku a Chorvátsku, krajinám s ktorými prebiehajú prístupové rokovania, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ako kandidátskej krajine, a krajinám západného Balkánu ako potenciálnym kandidátom) týkajúce sa rozšírenia, pričom zdôraznila potrebu toho, aby EÚ bola schopná po rozšírení fungovať politicky, finančne a inštitucionálne,

E.   keďže EÚ musí pokračovať od svojho nezvratného záväzku k demokracii a od svojho chápania, že demokracia funguje iba vtedy, keď slobodní ľudia – občania Európy – uznávajú a podporujú svoje vlastné rozširovanie prostredníctvom pristúpenia nových členských štátov a integrácie ich občanov,

F.   keďže Európsky parlament v spolupráci s národnými parlamentmi a za podpory regionálnych a miestnych orgánov a subjektov občianskej spoločnosti môže prispieť k zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti procesu rozširovania a týmto spôsobom zvýšiť súhlas verejnosti týkajúci sa tejto otázky,

G.   keďže rozširovanie by nemalo podlomiť politický charakter európskeho projektu; naopak, malo by prispieť, ako je to ustanovené v Zmluve o ES, k európskemu integračnému procesu a k dosiahnutiu čoraz väčšieho zjednotenia medzi národmi Európy; malo by podporovať mier, bezpečnosť, stabilitu, demokraciu a prosperitu v Európe,

H.   keďže z tohto dôvodu sa so zreteľom na budúcnosť EÚ musí vziať do úvahy jej integračná kapacita,

I.   keďže vo vyhlásení vydanom na kodanskom zasadnutí Európskej rady 21. - 22. júna 1993 sa ako dôležitá úvaha uvádza schopnosť EÚ absorbovať nových členov a zároveň zachovať tempo európskej integrácie,

J.   keďže členské štáty a inštitúcie EÚ sa musia bez váhania zaoberať inštitucionálnymi, finančnými a politickými faktormi, ktoré vytvoria základ integračnej kapacity EÚ prijímať nové členské štáty,

K.   keďže toto si vyžaduje dôkladnú analýzu dôsledkov rozšírenia členstva na kohéznu politiku EÚ a jej financiie,

L.   keďže integračná kapacita je evolučný koncept, ktorý treba vzhľadom na nové okolnosti pravidelne hodnotiť,

M.   keďže integračná kapacita sa zakladá na objektívnych kritériách a rieši reálne problémy, a preto by sa nemala zamieňať s tým, ako vníma dôsledky ďalšieho rozširovania verejnosť,

N.   keďže integračná kapacita nie je novým kritériom uplatňovaným voči kandidátskym krajinám, ale je podmienkou úspechu rozširovania a prehlbovania procesu európskej integrácie; zodpovednosť za zvyšovanie svojej integračnej kapacity nesie EÚ, a nie kandidátske krajiny,

O.   keďže pristupujúce a kandidátske krajiny musia splniť prístupové kritériá ustanovené na zasadnutí Európskej rady v Kodani (kodanské kritériá) a všetky ostatné povinnosti vyplývajúce zo zmlúv a dvojstranných dohôd,

1.   súhlasí s Komisiou, že predchádzajúce rozširovania boli úspešné, upevnili EÚ stimulovaním hospodárskeho rastu, posilnením jej postavenia vo svete a podporovaním rozvoja nových politík EÚ a podporili demokraciu, mier a prosperitu v Európe; zdôrazňuje, že rozširovanie patrí celkovo k najúčinnejším nástrojom zahraničnej politiky a politiky predchádzania konfliktom EÚ; pripomína, že tento úspech sa zakladá na rozsiahlej podpore predchádzajúcich rozširovaní ako naplňovaní pôvodného poslania európskej integrácie s cieľom zjednotiť európsky kontinent po politickom rozdelení v 20. storočí;

2.   konštatuje však, že zo skúseností z minulosti vyplýva najmä, že každú kandidátsku krajinu treba hodnotiť podľa jej vlastných zásluh a rokovať o jej pristúpení v súlade s harmonogramom založeným na skutočnom plnení kodanských kritérií, ako aj to, že sa treba vyhýbať predčasnému určovaniu dátumu konečného pristúpenia;

3.   domnieva sa, že tieto skúsenosti by sa mali využívať na zvyšovanie kvality a transparentnosti procesu rozširovania;

4.   domnieva sa, že EÚ by mala dodržiavať svoje záväzky voči krajinám, ktoré už majú perspektívu členstva, za predpokladu, že tieto krajiny spĺňajú kodanské kritériá na členstvo v EÚ a z neho vyplývajúce povinnosti; zdôrazňuje, že plnenie týchto záväzkov je silným podnetom pre tieto krajiny, aby pokračovali v reformách;

5.   súhlasí s tým, že konsolidácia, podmienečnosť a komunikácia sú riadiacimi zásadami stratégie rozširovania EÚ; domnieva sa, že každý nový záväzok na rozširovanie si bude vyžadovať preskúmanie, ktoré bude hlbšie, než kedykoľvek predtým, otázky integračnej kapacity EÚ, či už hľadiska inštitucionálneho, finančného, alebo politického;

6.   vyslovuje preto poľutovanie nad tým, že Komisia nedokázala zabezpečiť dostatočnú hĺbkovú analýzu otázok, ktoré treba vyriešiť skôr, ako EÚ bude môcť pokračovať v ďalšom rozširovaní;

7.   osobitnú správu o kapacite EÚ pre začlenenie nových členov, uvedenú v prílohe I oznámenia Komisie, považuje ako odpoveď na svoju žiadosť, uvedenú v odseku 5 svojho vyššie uvedeného uznesenia zo 16. marca 2006, o "správu, v ktorej uvedie zásady tvoriace základ tejto koncepcie", ako neuspokojivú;

8.   domnieva sa, že integračná kapacita EÚ spočíva zásadne na troch pilieroch, teda na jej inštitúciách a ich oprávnenosti a schopnosti konať a prijímať rozhodnutia demokraticky a účinne za nových okolností, na jej finančných zdrojoch a ich celkovom prínose k hospodárskej a sociálnej súdržnosti a na schopnosti rozšírenej EÚ plniť svoje politické ciele;

9.   pripomína, že zodpovednosť za zvyšovanie integračnej kapacity preto nesie EÚ, a nie kandidátske krajiny;

10.   verí, že EÚ môže očakávať, že jej občania budú mať pozitívny prístup k rozširovaniu iba vtedy, keď uvidia, že Európa prináša výsledky; zdôrazňuje preto, že integračnú kapacitu nemožno chápať izolovanie od kapacity EÚ konať; domnieva sa, že rozširovanie by malo byť súčasťou občianskeho programu EÚ a malo by sa o ňom primerane hovoriť;

11.   domnieva sa, že správne fungovanie EÚ spočíva v bezvýhradnom dodržiavaní univerzálnych hodnôt zo strany všetkých členov, ktoré sú základom EÚ ako politického projektu: neodcudziteľné a nedotknuteľné práva človeka, sloboda, demokracia, rovnosť a zásady právneho štátu, ktoré vytvárajú európsku identitu;

12.   verí, že ak sa integračná kapacita EÚ nezladí s jej programom rozširovania, EÚ by to oslabilo vnútorne i navonok a obmedzilo by to výhody rastúceho členstva pre všetkých jej členov, a tento účinok by sa nemohol kompenzovať vonkajším rastom;

13.   kritizuje Komisiu za to, že sa inštitucionálnymi otázkami zaoberá iba povrchne, a v tejto súvislosti odkazuje na svoje uznesenie z 13. decembra 2006 o inštitucionálnych aspektoch schopnosti Európskej únie integrovať nové členské štáty(4);

14.   pripomína obsah svojho vyššie uvedeného uznesenia z 19. januára 2006 o opätovne potvrdzuje, že Zmluva z Nice po pristúpení Bulharska a Rumunska neposkytne vhodný základ pre ďalšie rozširovanie;

15.   vyzýva preto hlavy štátov a predsedov vlád, aby do konca roku 2008 dokončili ústavný vývoj, ako stanovila Európska rada v Bruseli v júni 2006, aby EÚ mohla pracovať efektívnejšie, transparentnejšie a demokratickejšie, čo je nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozširovania;

16.   pripomína hlavám štátov a predsedom vlád ich povinnosť dokončiť tento proces do budúcich európskych volieb, aby sa zabránilo omeškaniu v súčasných prístupových rokovaniach;

17.   zdôrazňuje, že inštitucionálna reforma EÚ je sama o sebe nevyhnutná bez ohľadu na jej ďalšie rozširovanie, a je ju potrebné uskutočniť podrobne a rýchlo;

18.   potvrdzuje, že prístupové rokovania budú pokračovať podľa zásluh a úspechov dosiahnutých každým rokujúcim partnerom;

19.   víta a podporuje záväzok Komisie na zvýšenie kvality prístupového procesu tým, že ho bude viac orientovať na konkrétne výsledky a zvýši jeho transparentnosť a bude systematicky vyhodnocovať hodnotenie vplyvov na kľúčové politické oblasti v hlavných fázach tohto procesu;

20.   zastáva názor, že plánovaná úprava rozpočtu EÚ na roky 2008/2009 sa musí zohľadniť pri budúcej integrácii súčasných kandidátskych krajín a budúcich kandidátskych krajín;

21.   upozorňuje, že oznámenie Komisie sa nezaoberá podrobne finančnými dôsledkami ďalšieho rozširovania, a vyzýva Komisiu, aby pred každým budúcim pristúpením nového člena predložila jasné a spoľahlivé odhady vplyvu na rozpočet;

22.   znovu pripomína, že táto rozprava zahŕňa zložité otázky, ktoré môžu mať dôsledky na spoločné politiky EÚ, vrátane jej kohéznych politík;

23.   domnieva sa, že sa treba urýchlene zaoberať finančnými dôsledkami ďalšieho rozširovania, ktorého zložitosť nepriamo uznali hlavy štátov a predsedovia vlád, keď ho odmietli vziať do úvahy vo finančnom rámci na obdobie rokov 2007-2013; vyzýva Radu pre všeobecné záležitosti a Radu ECOFIN, aby spoločne o tejto otázke diskutovali;

24.   zdôrazňuje, že plnenie politických kritérií stanovených na zasadnutí Európskej rady v Kodani vrátane dodržiavania zásad právneho štátu, by sa malo v prístupových rokovaniach uprednostňovať viac ako doteraz, a medzi týmito kritériami a začatím, ako aj celkovým tempom rokovaní, by sa malo vytvoriť priame spojenie;

25.   víta v tejto súvislosti zahrnutie kapitoly o súdnych a základných právach týkajúcich sa politických otázok do súčasného rámca rokovaní, čo umožní inštitúciám EÚ pozornejšie sledovať pokrok v týchto kľúčových oblastiach;

26.   domnieva sa, že pri predchádzajúcich rozšíreniach sa pokroku v oblasti súdnictva, korupcie a základných práv nevenovala v raných fázach rokovaní dostatočná pozornosť; zaväzuje sa, že pri monitorovaní prístupového procesu zaujme oveľa aktívnejší prístup s osobitným dôrazom na politické aspekty, a vyzýva Radu, aby urobila to isté a aby pre kandidátske krajiny vydala jasné a náležite odôvodnené odporúčania, než aby len sledovala technický pokrok v rokovaniach;

27.   pripomína jasné výhľady európskeho členstva, ktoré krajinám západného Balkánu ponúkla Európska rada na zasadnutí v Solúne 19.-20. júna 2003; plne uznáva svoje záväzky týkajúce sa týchto perspektív, ktoré treba zachovať, aby sa upevnila stabilita a mier v regióne; pripomína týmto krajinám, že každá z nich sa bude hodnotiť na základe vlastných zásluh a že toto určí tempo ich integrácie do EÚ;

28.   víta rozhodnutie Rady z 13. novembra 2006 o prijatí mandátov pre rokovanie o zjednodušení vydávania víz a readmisných dohôd s krajinami západného Balkánu ako prvý krok pri podpore vzájomných vzťahov medzi občanmi týchto krajín a EÚ; zdôrazňuje však, že cieľom je bezvízový pohyb;

29.   víta pokračujúci pokrok kandidátskej krajiny Chorvátska smerom k integrácii do EÚ a vyzýva vyjednávačov na oboch stranách, aby zachovali tempo dosiahnuté v týchto rokovaniach vzhľadom na predchádzajúce závery;

30.   berie na vedomie správu Komisie o pokroku Turecka za rok 2006, ktorá síce konštatuje, že politické reformy v Turecku pokračujú, ale poukazuje na to, že ich tempo sa spomalilo, a potvrdzuje nedostatky v procese reforiem, ktoré sú podrobne uvedené vo vyššie uvedenom uznesení Európskeho parlamentu z 27. septembra 2006; trvá na tom, že to zahŕňa i ratifikáciu a plné vykonanie Dodatočného protokolu rozširujúceho Asociačnú dohodu ES – Turecko o desať nových členských štátov zo strany Turecka, ktorú Turecko podpísalo v júli 2005, v súlade s vyhlásením EÚ z 21. septembra 2005;

31.   zdôrazňuje, že odmietnutie Turecka dodržiavať v plnej miere podmienky dodatočného protokolu je vážnym ohrozením pokroku dosiahnutom v prístupových rokovaniach; upozorňuje, že rozhodnutie Rady nezačínať rokovanie o ôsmich dôležitých kapitolách pokrývajúcich politické oblasti, ktoré sú relevantné s ohľadom na obmedzenia Turecka týkajúce sa Cyperskej republiky, a predbežne neuzatvárať žiadnu kapitolu, je nevyhnutným dôsledkom postoja Turecka k tejto otázke; vyzýva Turecko, aby konštruktívnou spoluprácou čo najskôr zabezpečilo vykonávanie dodatočného protokolu v plnej miere; v tejto súvislosti víta výzvu určenú Komisii, aby každoročne predkladala správy o pokroku dosiahnutom pri riešení problémov, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie EÚ z 21. septembra 2005;

32.   úprimne ľutuje skutočnosť, že úsilie fínskeho predsedníctva o nájdenie riešenia súčasnej patovej situácie, pokiaľ ide o úplné vykonanie Dodatočného protokolu na jednej strane a ďalšieho zmiernenia izolácie komunity tureckých Cyperčanov na strane druhej, nebolo úspešné; vyzýva nemecké predsedníctvo, aby rozhodne pokračovalo v tomto úsilí v úzkej spolupráci s úsilím OSN;

33.   je toho názoru, že EÚ musí by pripravená prijať harmonogram, aby bolo dosiahnutie uvedených cieľov zabezpečené v primeranom čase;

34.   naliehavo vyzýva Radu, aby na seba preberala nové záväzky iba na základe hĺbkového posúdenia svojich inštitucionálnych, finančných, politických, sociálnych a hospodárskych dôsledkov; preto vyzýva Komisiu, aby poskytovala úplné hodnotenia vplyvov vždy, keď posudzuje nové žiadosti o členstvo a keď predkladá svoje odporúčania k začatiu a skončeniu rokovaní;

35.   pripomína, že počas prístupových rokovaní, keď Rada konajúca jednomyseľne na návrh Komisie stanovuje kritériá otvorenia a predbežného uzatvorenia každej kapitoly, by mali členské štáty postupovať nestranne voči všetkým pristupujúcim krajinám;

36.   domnieva sa, že právo Európskeho parlamentu udeľovať súhlas by sa malo uplatňovať nielen po skončení rokovacieho procesu, ale aj pred začatím rokovaní o pristúpení;

37.   konštatuje, že keďže EÚ začína a pokračuje v rokovaniach o rozšírení s balkánskymi krajinami, bude riešenie problémov s miestnou korupciou a regionálnymi sieťami organizovaného zločinu čoraz dôležitejším prvkom na ceste k pristúpeniu; dôrazne preto odporúča, aby sa súčasné finančné nástroje na rozširovanie posilnili a prehodnotili tak, aby sa v prvom rad zamerali na boj proti korupcii a organizovanému zločinu s osobitným dôrazom na reformu súdnictva, posilnenie kapacít verejnej správy a zlepšenie cezhraničnej spolupráce;

38.   pripomína vládam a národným parlamentom členských štátov, že ich zodpovednosťou je primerane informovať verejnosť o výhodách predchádzajúcich rozšírení a o záujmoch spojených s ďalším rozširovaním a že by mali poskytovať verejnosti dôvody rozhodnutí, ktoré jednomyseľne prijímajú v rámci prístupového procesu;

39.   vyzýva preto Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi, Európskym parlamentom a národnými parlamentmi s cieľom účinnejšie informovať verejnosť o programe rozširovania, a tým zvýšiť transparentnosť celého procesu;

40.   víta odporúčania Komisie, aby sa monitorovacie správy, kritériá na začatie rokovaní o jednotlivých kapitolách a konečná spoločná pozícia EÚ zverejňovali;

41.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla presnejšie vymedzenie svojej "posilnenej susedskej politiky" a podrobne určila, čo tento druh vzťahu obsahuje;

42.   opakuje svoje predchádzajúce výzvy na Komisiu a Radu, aby všetkým európskym krajinám, ktoré v súčasnosti nemajú vyhliadky na členstvo, predložili návrhy na úzke dvojstranné či mnohostranné vzťahy s EÚ, ktoré sa zhodujú s ich konkrétnymi potrebami a záujmami; zdôrazňuje, že záleží na jednotlivých krajinách s uznanou vyhliadkou na členstvo, aby sa rozhodli, či sa chcú pripojiť k tomuto mnohostrannému rámcu ako k prechodnému kroku k plnohodnotnému členstvu;

43.   v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a Radu, aby posúdili vytvorenie spoločenstva EÚ - Čierne more ako súčasť posilnenej stratégie susedstva a ako doplnenie stratégií týkajúcich sa vzťahov s inými krajinami posúdili vytvorenie celkovej regionálnej politiky EÚ pre širšiu oblasť Čierneho mora s cieľom vybudovať pevnejšie dvojstranné či mnohostranné hospodárske a politické vzťahy medzi EÚ a všetkými krajinami tejto oblasti, najmä v súvislosti s voľným obchodom, ako je to v prípade stredoeurópskej dohody o voľnom obchode, investíciami, energetickou bezpečnosťou a migračnou politikou;

44.   domnieva sa, že uvedené možnosti, ktoré so sebou prinášajú široké spektrum operačných možností, by mohli predstavovať skutočnú a príťažlivú možnosť, ktorá by bez toho, aby sa vylúčila možnosť plnohodnotného členstva, zaručovala partnerským krajinám stabilnú dlhodobú perspektívu inštitucionalizovaných vzťahov s EÚ a poskytovala podnety potrebné na podporu vnútorných reforiem, požadovaných v príslušných krajinách;

45.   v tomto kontexte vyzýva Komisiu a Radu, aby posúdili prispôsobenie pomoci Spoločenstva pokroku, ktorý krajiny prijímajúce pomoc dosiahli pri napĺňaní reforiem požadovaných na európsku integráciu;

46.   zdôrazňuje, že i keď Rusko nie je ani kandidátom na členstvo v EÚ ani súčasťou európskej susedskej politiky, vzťahy s najväčším susedom EÚ však zostávajú životne dôležité v kontexte každej budúcej stratégie rozširovania EÚ; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva, že EÚ musí pokračovať vo všetkých pokusoch o vybudovanie jedinečného a rozsiahleho partnerstva s Ruskom, zameraného na obchod a energetiku, ale predovšetkým na všetky ľudské práva a demokratizačné otázky;

47.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a pristupujúcich a kandidátskych krajín.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0381.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0096.
(3) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0569.


Inštitucionálne aspekty schopnosti EÚ integrovať nové členské štáty
PDF 369kWORD 84k
Uznesenie Európskeho parlamentu o inštitucionálnych aspektoch schopnosti Európskej únie integrovať nové členské štáty (2006/2226(INI))
P6_TA(2006)0569A6-0393/2006

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v júni 1993 v Kodani, v decembri 1995 v Madride, v decembri 1997 v Luxemburgu, v júni 2003 v Solúne a v decembri 2004, v júni 2005 a v júni 2006 v Bruseli,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na strategický dokument Komisie o rozšírení 2005 (KOM(2005)0561),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2005 o začatí rokovaní s Tureckom(2),

–   so zreteľom na rámec rokovaní s Tureckom a Chorvátskom, ktorý Rada prijala 3. októbra 2005,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy a rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2006 o strategickom dokumente o rozšírení 2005(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2006 o ďalších krokoch v období reflexie a analýza budúcnosti Európy(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2006 o pokroku, ktorý dosiahlo Turecko na ceste k pristúpeniu(6),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0393/2006),

A.   keďže Európska rada z 19. a 20. júna 2003 ponúkla krajinám západného Balkánu jasnú európsku perspektívu s konečným cieľom členstva v EÚ (Solúnska agenda),

B.   keďže Európska rada zo 16. a 17. júna 2005 znovu potvrdila svoj záväzok úplne realizovať Solúnsku agendu a Európska rada z 15. a 16. júna 2006 potvrdila zámer dodržať existujúce záväzky voči krajinám juhovýchodnej Európy (Turecku a Chorvátsku, krajinám, s ktorými prebiehajú rokovania o pristúpení, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko ako kandidátskej krajine a krajinám západného Balkánu ako možným kandidátskym krajinám) týkajúce sa rozšírenia a súčasne zdôraznila, že je potrebné zabezpečiť schopnosť EÚ fungovať po rozšírení politicky, finančne a inštitucionálne,

C.   keďže Rada 3. októbra 2005 oficiálne začala prístupové rokovania s Tureckom a Chorvátskom,

D.   keďže Európska rada z 15. a 16. decembra 2005 udelila štatút kandidátskej krajiny Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko,

E.   keďže splnenie všetkých kodanských kritérií predstavuje od roku 1993 základ pre pristúpenie k EÚ a zostane ním pre všetky budúce pristúpenia,

F.   keďže kodanské kritériá uvádzajú ako dôležitú aj schopnosť EÚ prijať nových členov a súčasne udržať tempo európskej integrácie,

G.   keďže v súvislosti s rozšírením po pristúpení Bulharska a Rumunska sa vo zvýšenej miere diskutuje o inštitucionálnej schopnosti EÚ integrovať nové členské štáty,

H.   keďže v uvedenom uznesení o strategickom dokumente o rozšírení z roku 2005 Európsky parlament požiadal Komisiu, aby do konca roku 2006 predložila správu, v ktorej určí zásady, na ktorých spočíva absorpčná schopnosť EÚ,

I.   keďže Európska rada z 15. a 16. júna 2006 rozhodla, že tempo rozširovania musí brať do úvahy absorpčnú kapacitu EÚ a rozhodla sa uskutočniť v decembri toho istého roku diskusiu "o všetkých aspektoch ďalšieho rozširovania vrátane schopnosti EÚ prijať nových členov a ďalších spôsoboch zlepšovania kvality procesu rozširovania na základe doteraz získaných pozitívnych skúseností", a to na základe správy "o všetkých relevantných aspektoch týkajúcich sa absorpčnej kapacity EÚ", ktorú Komisia predloží spolu s výročnou správou o rozšírení a predvstupovom procese,

J.   keďže podľa Európskej rady by sa táto správa mala zamerať aj na súčasné a budúce vnímanie rozširovania občanmi a zohľadní potrebu uspokojivo vysvetliť občanom EÚ proces rozširovania,

K.   keďže Európska rada zo 16. a 17. decembra 2004 v Bruseli skonštatovala, že "ešte nezačaté prístupové rokovania s kandidátskymi krajinami, ktorých pristúpenie by mohlo spôsobiť značné finančné náklady, sa môžu ukončiť až po vypracovaní finančného rámca na obdobie od roku 2014 a prípadných finančných reforiem",

L.   keďže pojem integračná schopnosť zahŕňa úlohu prispôsobiť EÚ tak, aby mohla pojať nových členov; táto úloha je zatiaľ nedoriešená, najmä po tom, čo Francúzsko aj Holandsko zamietlo Zmluvu o ústave pre Európu, keďže táto zmluva by EÚ umožnila účinné a demokratické fungovanie, pričom je stále potrebné vyriešiť otázku finančných zdrojov,

M.   keďže prebieha diskusia o tzv. absorpčnej kapacite EÚ v kontexte budúcich rozširovaní,

N.   keďže predseda Komisie vyhlásil pred Európskym parlamentom, že sa domnieva, že každému budúcemu rozšíreniu musí predchádzať inštitucionálna dohoda, a vyjadril nádej, že takúto inštitucionálnu dohodu, ako ju ustanovila Európska rada z 15. a 16. júna 2006, bude možno dosiahnuť do konca roku 2008, čím sa EÚ umožní dodržiavať svoje záväzky voči krajinám, s ktorými prebiehajú rokovania o pristúpení, a ktorým sa otvára perspektíva pristúpenia,

O.   keďže inštitucionálna dohoda je prvou a najdôležitejšou podmienkou na udržanie tempa európskej integrácie, ako to poznamenali šéfovia štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady v roku 1993 v Kodani,

1.   zdôrazňuje, že rozširovania majú tendenciu posilňovať EÚ, upevniť jej hospodársky rast, potvrdiť jej úlohu vo svete a podnecovať rozvoj nových politík EÚ;

2.   pripomína, že pojem absorpčná kapacita sa po prvýkrát formálne objavil v roku 1993, keď Európska rada v Kodani dospela k názoru, že okrem politických a hospodárskych kritérií, ktoré musia kandidátske krajiny splniť pred svojím vstupom do EÚ, predstavuje aj "schopnosť EÚ prijať nových členov a súčasne udržať tempo európskej integrácie" taktiež "dôležitý prvok všeobecného záujmu tak EÚ, ako aj kandidátskych krajín";

3.   pripomína, že hoci každé rozšírenie EÚ prinieslo zmeny v jej inštitucionálnom, politickom a finančnom rámci, neboli tieto zmeny dostatočné na zachovanie efektívnosti rozhodovania EÚ;

4.   domnieva sa, že pojem absorpčná kapacita nevyjadruje presne celú myšlienku, pretože EÚ svojich členov nijako neabsorbuje, a preto navrhuje, aby sa zmenil na integračnú schopnosť, ktorá lepšie odráža charakter členstva v EÚ;

5.   zdôrazňuje, že integračná schopnosť nepredstavuje nové kritérium pre kandidátske krajiny, ale predpoklad úspešného rozšírenia a prehĺbenia procesu európskej integrácie; zodpovednosť za zlepšenie integračnej schopnosti nenesú kandidátske krajiny, ale EÚ;

6.   domnieva sa, že z pojmu integračná schopnosť vyplýva, že po rozšírení

   - európske inštitúcie budú schopné riadne fungovať a prijímať rozhodnutia účinne a demokraticky podľa svojich postupov;
   - EÚ bude mať dostatok finančných zdrojov na adekvátne financovanie svojej činnosti;
   - EÚ dokáže úspešne rozvíjať svoju politiku a dosahovať stanovené ciele vo svojom politickom programe;

7.   domnieva sa, že ak chce EÚ zabezpečiť svoju integračnú schopnosť, musí stanoviť rozsah a podstatu reforiem, ktoré treba uskutočniť pred akýmkoľvek ďalším pristúpením; z uvedeného hľadiska musí zhodnotiť základné stupne procesu rozširovania a vziať do úvahy možný vplyv nových členských štátov na jej inštitucionálnu, finančnú a rozhodovaciu schopnosť;

8.   uznáva, že EÚ má v súčasnosti problémy dodržať svoje záväzky voči krajinám juhovýchodnej Európy, pretože jej inštitucionálna, finančná a politická štruktúra nie je vhodná na ďalšie rozšírenie a musí sa zdokonaliť;

Inštitucionálne aspekty integračnej schopnosti

9.   zdôrazňuje, že pred ďalším rozširovaním EÚ v budúcnosti je potrebná reforma, ktorá jej umožní pracovať efektívnejšie, transparentnejšie a demokratickejšie; v tomto zmysle si každé ďalšie rozširovanie vyžiada nasledujúce inštitucionálne reformy:

   a) prijatie nového systému hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ktorý prehĺbi schopnosť Rady dospieť k rozhodnutiu;
   b) zásadné rozšírenie okruhu otázok, o ktorých sa bude rozhodovať kvalifikovanou väčšinou;
   c) zásadné zvýšenie účasti Európskeho parlamentu na rovnakú pozíciu, akú má Rada, v rozpočtových a legislatívnych otázkach;
   d) úprava systému rotujúceho predsedníctva Európskej rady a Rady;
   e) vytvorenie funkcie ministra zahraničných vecí;
   f) ďalšia úprava zloženia Komisie nad rámec, ktorý určuje Zmluva z Nice;
   g) posilnenie postavenia predsedu Komisie a upevnenie jeho demokratickej legitimity na základe zvolenia Európskym parlamentom;
   h) rozšírenie právomoci Súdneho dvora na všetky oblasti činností EÚ vrátane kontroly dodržiavania základných práv;
   i) vytvorenie mechanizmu na zapojenie národných parlamentov do podrobného dohľadu nad činnosťou EÚ;
   j) zlepšenie ustanovení o flexibilite ako reakcia na zvýšenú pravdepodobnosť, že nie všetky členské štáty budú ochotné či schopné súčasne napredovať v určitých politikách;
   k) úprava postupu na zmenu a doplnenie zakladajúcich zmlúv s cieľom zjednodušiť ho, zefektívneniť a prehĺbiť jeho demokratický charakter a transparentnosť;
   l) potlačenie "pilierovej štruktúry" a jej nahradenie jedným samostatným subjektom s jednotnou štruktúrou a charakterom právnickej osoby;
   m) prijatie ustanovenia umožňujúceho členským štátom vystúpiť z EÚ;
   n) jasné vymedzenie hodnôt, na ktorých je EÚ založená, ako aj jej cieľov;
   o) jasné vymedzenie právomocí EÚ a zásad, ktorými sa riadi jej činnosť a jej vzťahy s členskými štátmi;
   p) posilnenie transparentnosti rozhodovacieho procesu v EÚ, konkrétne prostredníctvom verejnej kontroly činnosti Rady, keď koná ako súčasť legislatívneho orgánu;
   q) jasné vymedzenie a zjednodušenie nástrojov, prostredníctvom ktorých EÚ vykonáva svoje právomoci;
  

Upozorňuje, že Zmluva o ústave už obsahuje všetky tieto reformy a že ich vstup do platnosti by umožnil riadne fungovanie rozšírenej EÚ a zabezpečil jej schopnosť prijímať rozhodnutia účinne a demokraticky;

Ďalšie príslušné aspekty integračnej schopnosti

10.   poukazuje na to, že budúce rozšírenia EÚ si okrem potrebných inštitucionálnych reforiem vyžiadajú aj úpravy ďalších dôležitých aspektov jej štruktúry, napríklad:

   a) prijatie Európskej charty základných práv Európskej únie a zlepšenie politík solidarity medzi členskými štátmi;
   b) prehodnotenie finančného rámca, okrem iného aj systému financovania, s cieľom prispôsobiť ho novým potrebám rozšírenej EÚ, vychádzajúc z plného a ďalekosiahleho preskúmania finančného rámca na roky 2007 – 2013, ktorý sa už plánuje na roky 2008/2009 v súlade s uznesením Európskeho parlamentu o politických výzvach a rozpočtových prostriedkoch rozšírenej EÚ v rokoch 2007-2013 z 8. júna 2005(7) a s ustanoveniami Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006(8);
   c) nové vymedzenie niekoľkých politík, z ktorých niektoré vznikli pred 50 rokmi, s cieľom umožniť realizáciu Lisabonskej stratégie, posilniť jej schopnosť konať na medzinárodnej scéne a prispôsobiť ich novým výzvam, ktorým väčšia a rozmanitejšia EÚ čelí v globalizovanom svete;
   d) upevnenie európskej susedskej politiky s cieľom poskytnúť vhodný nástroj na vybudovanie vzájomne výhodných vzťahov s tými európskymi krajinami, ktoré zatiaľ nemajú šancu vstúpiť do EÚ, keďže nespĺňajú podmienky pre členstvo, prípadne sa rozhodli nevstúpiť;

11.   zdôrazňuje, že uvedené reformy musí sprevádzať úsilie o zvýšenie súhlasu verejnosti s rozšírením a pripomína zodpovednosť politických lídrov za objasňovanie cieľov a vzájomných výhod z rozšírenia a zjednocovania Európy verejnosti; podporuje Komisiu v jej snahách o využívanie rôznych prostriedkov šírenia politiky rozširovania EÚ a odbúravania mylných predstáv pomocou dôkazov, ako uvádza Komisia vo svojom hore uvedenom dokumente o rozšírení z roku 2005;

12.   znovu opakuje, že akékoľvek rozhodnutie EÚ o prijatí nového členského štátu sa prijíma postupom s početnými zárukami, konkrétne jednomyseľným rozhodnutím všetkých členských štátov o začatí a ukončení prístupových rokovaní, súhlasom Európskeho parlamentu a ratifikáciou každej prístupovej dohody všetkými členskými štátmi;

13.   upozorňuje, že podpísanie zmluvy o pristúpení vládami členských štátov v každom prípade znamená, že tieto vlády sa v plnej miere zaväzujú primerane konať tak, aby zabezpečili úspešné zavŕšenie procesu ratifikácie zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi každého štátu;

14.   vyjadruje názor, že súhlas Európskeho parlamentu, ktorý sa vyžaduje na to, aby mohla Rada konať v zmysle článku 49 Zmluvy o Európskej únii o pristúpení nových členských štátov, by sa mal vzťahovať na rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní ako aj o ich ukončení;

Závery

15.   znovu potvrdzuje svoj záväzok týkajúci sa rozšírenia ako historickej príležitosti na zabezpečenie mieru, bezpečnosti, stability, demokracie a panstva práva, ako aj hospodárskeho rastu a prosperity v Európe; potvrdzuje svoje presvedčenie, že ak sa nemajú ohroziť ciele procesu európskej integrácie, rozšírenie musí byť sprevádzané prehĺbením EÚ;

16.   zdôrazňuje, že EÚ musí byť schopná včas prispôsobiť svoju inštitucionálnu, finančnú a politickú štruktúru tak, aby sa vyhla neočakávaným odkladom pristúpenia kandidátskych krajín, pokiaľ sa už skonštatovalo, že spĺňajú všetky podmienky členstva;

17.   opakuje, že Zmluva z Nice neposkytuje dostatočný základ pre ďalšie rozšírenia;

18.   potvrdzuje svoju podporu Zmluve o ústave pre Európu, ktorá na jednej strane už ponúka riešenia pre väčšinu reforiem, ktoré EÚ potrebuje na splnenie svojich súčasných záväzkov ohľadne rozšírenia, a predstavuje hmotné vyjadrenie vzťahu medzi prehlbovaním a rozširovaním EÚ, a varuje, že akýkoľvek pokus o podporu iba čiastočnej realizácie ústavnej zmluvy by mohol ohroziť celkový kompromis, na ktorom spočíva;

19.   berie na vedomie časový harmonogram hľadania východiska z ústavnej krízy najneskôr v druhom polroku 2008, ktorý vypracovala Európska rada z 15 a 16. júna 2006;

20.   potvrdzuje svoje odhodlanie dospieť v EÚ k ústavnej dohode čo najrýchlejšie, a v každom prípade skôr, než budú občania EÚ voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 tak, aby EÚ mohla dodržať svoj záväzok voči kandidátskym krajinám a bola schopná prijať ich ako nové členské štáty;

o
o   o

21.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, parlamentom a vládam Turecka, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, dočasným inštitúciám samosprávy Kosova a misii Organizácie Spojených národov v Kosove.

(1) Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
(2) Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
(3) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0096.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2006)0263.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2006)0381.
(7) Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 373.
(8) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia