Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2006. gada 14. decembris - Strasbūra
 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (visas iedaļas)
 Iepriekšējas pārbaudes un apspriedes procedūra dažiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kurus dalībvalstis ierosinājušas transporta jomā (kodificēta versija) ***I
 Kontroles pasākumu atcelšana, kurus veic uz dalībvalstu robežām (autoceļu un iekšējo ūdensceļu transporta jomā) (kodificēta versija) ***I
 Statistikas informācijas nosūtīšana, uz kuru attiecas konfidencialitāte (kodificēta versija) ***I
 Dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšana, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (kodificētā versija) ***I
 Kopienas kritēriji noteiktu dzīvnieku slimību izskaušanai un uzraudzībai (kodificēta versija) *
 Nolīgums starp EK un Paragvaju par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem *
 Pētniecības un attīstības darbības automatizētu ražošanas sistēmu jomā (ES - Austrālija, Kanāda, Norvēģija, Šveice, Koreja, Japāna un ASV) *
 Cukura tirgu kopīga organizācija (pagaidu shēma cukura rūpniecības restrukturizācijai sakarā ar paplašināšanos) *
 Narkotiku apkarošana un informēšana par tām***I
 “Pilsoņu tiesības” (2007. - 2013) ***I
 Eiropas Bēgļu fonds ***I
 Dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju prasības attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem ***I
 Eiropas Trešo valstu piederīgo integrācijas fonds *
 Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana (Programma "Drošība un brīvību garantēšana") *
 Pastāvīgo komiteju sastāvs
 Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ***II
 Vadītāju apliecības ***II
 Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšana, Īstenošanas noteikumi
 Reglamenta grozīšana (kvestori, komiteju birojs)
 Ārējo robežu fonds ***I
 Eiropas Atgriešanās fonds ***I
 Pediatrijā lietojamās zāles ***I
 Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ***I
 Pamattiesības un pilsonība (2007.-2013. gads) *
 Krimināltiesības (no 2007. līdz 2013. gadam) *
 Noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību (Programma "Drošība un brīvību garantēšana") *
 Otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrāde (regula)*
 Otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrāde (lēmums) *
 Kodoldrošības veicināšana *
 Vīzas šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas *
 Saharova balva
 Datu aizsardzība saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
 Eiropas stratēģija ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai
 Biomasas izmantošana
 Fidži
 ANO spēku līdzdalība seksuālās vardarbības noziegumos Libērijā un Haiti
 Birma
 Hāgas konvencija par vērtspapīriem
Teksti (1300 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika