Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2112(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0449/2006

Predkladané texty :

A6-0449/2006

Rozpravy :

PV 17/01/2007 - 12
CRE 17/01/2007 - 12

Hlasovanie :

PV 18/01/2007 - 9.9
CRE 18/01/2007 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0009

Prijaté texty
PDF 307kWORD 84k
Štvrtok, 18. januára 2007 - Štrasburg
Európsky akčný program bezpečnosti na cestách - strednodobé preskúmanie
P6_TA(2007)0009A6-0449/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách – strednodobé preskúmanie (2006/2112(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie o európskej dopravnej politike do roku 2010: čas rozhodnúť (KOM(2001)0370) a svoje uznesenie k tejto otázke z 12. februára 2003(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o informačných a komunikačných technológiách pre bezpečné a inteligentné vozidlá (KOM(2003)0542),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o Európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách - zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť (KOM(2003)0311) a na svoje uznesenie k tejto otázke z 29. septembra 2005(2) a na publikáciu Komisie z októbra 2004 s názvom "Záchrana 20 000 životov na našich cestách",

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie 2004/345/ES zo 6. apríla 2004 o uplatňovaní opatrení v oblasti bezpečnosti na cestách(3),

–   so zreteľom na Veronskú deklaráciu o bezpečnosti na cestách z 24. októbra 2003 a na závery druhej veronskej konferencie, ktorá sa konala 25. a 26. októbra 2004, a na následný záväzok ministrov dopravy EÚ stanoviť bezpečnosť na cestách ako prioritu,

–   so zreteľom na Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky prijatú 29. januára 2004,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o Európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách – strednodobé preskúmanie (KOM(2006)0074),

–   so zreteľom na oznámenie amerického Národného úradu pre bezpečnosť premávky na diaľniciach (NHTSA), že elektronické stabilizačné systémy (ESP/ESC) budú v USA povinným štandardným vybavením pre všetky nové vozidlá, a to s účinnosťou od septembra 2011,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0449/2006),

A.   keďže dopravné nehody na cestách spôsobujú každoročne v EÚ viac ako 40 000 úmrtí a s tým súvisiace priame a nepriame náklady sa odhadujú na 180 miliárd EUR, čo predstavuje 2 % z HDP EÚ,

B.   keďže cieľ znížiť počet obetí dopravných nehôd v EÚ do roku 2010 na polovicu zostáva prioritou a je znepokojený skutočnosťou, že sa nedosiahol dostatočný pokrok potrebný na dosiahnutie tohto cieľa,

C.   keďže v EÚ sa nedosiahol dostatočný pokrok pri plnení uvedeného cieľa,

D.   keďže Európsky parlament je naďalej toho názoru, že za bezpečnosť cestnej premávky nesú zodpovednosť spoločne členské štáty i EÚ,

E.   keďže európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe) zdôrazňuje, že úmrtia a zranenia na cestách predstavujú rozsiahly zdravotnícky problém, a za najdôležitejšie pokladá, aby sa sektor zdravotníctva zapojil do zvyšovania bezpečnosti na cestách a zníženia prekračovania povolenej rýchlosti, ktoré však spadajú do kompetencie členských štátov,

F.   keďže sa prehlbujú rozdiely medzi členskými štátmi s nepriaznivými a členskými štátmi s priaznivejšími ukazovateľmi bezpečnosti na cestách,

G.   keďže bezpečnosť na cestách má horizontálny rozmer a v záujme dosiahnutia cieľa jej najvyššieho možného zvýšenia sa v tejto chvíli treba sústrediť, ako na prvoradú oblasť, na celý rad politík, ktoré sú zamerané na dosiahnutie účinnejšieho vykonávania právnych predpisov (bezpečnostné pásy, najvyššia povolená rýchlosť, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky na diaľniciach), na skvalitnenie noriem spôsobilosti na vedenie vozidla (vodičské preukazy, správanie vodiča, rešpektovanie chodcov), na zlepšenie infraštruktúry (kvalita diaľnic a cestných sietí, jazdné pruhy, dopravné značky) a zdokonalenie vozidiel (pravidelné kontroly, modely) a zdieľanie osvedčených postupov,

H.   keďže skvalitnenie noriem spôsobilosti na vedenie vozidla v celej EÚ z krátkodobého hľadiska najúčinnejšie uľahčí vynucovanie dodržiavania dopravných predpisov členských štátov týkajúcich sa najmä prekročenia povolenej rýchlosti, vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu a používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení,

I.   keďže vozidlá sú v súčasnosti štyrikrát bezpečnejšie ako v roku 1970,

J.   keďže počet úmrtí motocyklistov ako podiel celkových úmrtí na cestách sa zvyšuje,

K.   keďže bariéry v strede vozovky významne znižujú počet úmrtí na cestách,

L.   keďže Komisia začala v októbri 2006 4-ročný výskumný projekt DRUID na preskúmanie účinkov riadenia pod vplyvom alkoholu, drog a liekov,

M.   keďže členské štáty by nemali byť v súvislosti so zavedením bezpečnostných systémov na záchranu života menej ambiciózne ako iné krajiny,

1.   vyzýva, aby sa všetky členské štáty, regionálne a miestne orgány a inštitúcie EÚ a priemysel, organizácie a jednotlivci z politického hľadiska dôkladnejšie venovali otázkam bezpečnosti na cestách v celej EÚ;

2.   domnieva sa, že len integrovaný systémový prístup zahŕňajúci všetkých účastníkov cestnej premávky a zúčastnené strany, založený na úsilí o podporu verejnej dopravy a o efektívnejšie zákonodarstvo v členských štátoch, skombinovaný s vhodným monitorovaním účastníkov cestnej premávky v členských štátoch (kontroly vodičských preukazov, dychové skúšky atď.) môže viesť k významnému a udržateľnému zníženiu počtu závažných dopravných nehôd;

3.   pripomína, že ambiciózne ciele, ktoré si EÚ stanovila, nemožno dosiahnuť bez zohľadnenia potreby vzdelávania a presadzovania súčasnej legislatívy v členských štátoch; nalieha preto na členské štáty, aby ďalej zdôrazňovali a generalizovali svoje informačné politiky a zvyšovali verejné povedomie o bezpečnosti na cestách pre všetkých účastníkov každého veku; vyzýva tiež členské štáty, aby plne a bez výnimky uplatňovali súčasnú legislatívu, ktorej rešpektovanie zo strany účastníkov cestnej premávky umožní výraznejšie zlepšiť bezpečnosť na cestách;

4.   víta návrh smernice, vypracovaný Komisiou, o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (KOM(2006)0569), ktorá by mohla znížiť počet úmrtí o 12 až 16 %, a tiež návrh Komisie týkajúci sa smernice o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá registrované v Spoločenstve (KOM(2006)0570), pokiaľ ide o používanie zrkadiel na odstránenie mŕtvych uhlov;

5.   vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila sľubované návrhy týkajúce sa takých otázok, akými sú napríklad cezhraničné presadzovanie predpisov, celodenné svietenie, uplatňovanie existujúcich opatrení a nariadení v oblasti bezpečnosti na cestách, používanie zadných odrazových pásov na označenie obrysov nákladných vozidiel a tiež používanie pôvodných alebo dodatočne namontovaných zrkadiel na odstránenie mŕtveho uhla a/alebo nových systémov na monitorovanie mŕtveho uhla;

6.   považuje za mimoriadne dôležité, aby bolo na účel boja proti cezhraničným dopravným priestupkom možné účinne presadzovať právne predpisy o prekročení povolenej rýchlosti, nepoužití bezpečnostného pásu a riadenia pod vplyvom alkoholu, aby sa závažné pokuty ukladali bez ohľadu na to, či k priestupku došlo v krajine páchateľa priestupku alebo v inom členskom štáte;

7.   pripomína Komisii jej úmysel zvážiť poskytovanie dobre zrozumiteľných a aktuálnych informácií o systémoch dopravného značenia používaných v členských štátoch prostredníctvom internetovej stránky dostupnej vo všetkých úradných jazykoch EÚ;

8.   zdôrazňuje potrebu harmonizovať dopravné predpisy a značenie, pretože napríklad odlišné predpisy dávania prednosti na kruhových objazdoch môžu spôsobiť dopravné nehody;

9.   vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na ustanovenia Viedenskej konvencie o dopravných značkách predložila štúdiu o harmonizácii dopravného značenia v Európe ako prostriedok na zvýšenie bezpečnosti na cestách, keďže nejasné alebo nejednotné dopravné značenie predstavuje pre bezpečnosť na cestách zbytočné riziko;

10.   vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na vysoký počet nehôd a úmrtí v pracovných zónach na cestách vytvorila spoločné usmernenia týkajúce sa požiadaviek na bezpečné pracovné zóny na cestách, založené na identifikácii a výmene osvedčených postupov;

11.   domnieva sa, že Komisia by mala podporiť twinningové projekty financované EÚ medzi novými a starými členskými štátmi s cieľom urýchliť pozitívny vývoj v oblasti bezpečnosti na cestách;

12.   domnieva sa, že Komisia by mala povzbudiť zapojenie nových aj starých členských štátov do činnosti svojich pracovných skupín;

13.   vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky;

14.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne porovnali a skoordinovali výsledky, ktoré jednotlivé členské štáty dosiahli v oblasti bezpečnosti na cestách, aby na základe osvedčených postupov mohli mať všetky členské štáty prospech z výhod z ich pozitívnych skúseností a tým urýchliť pozitívny vývoj v tejto oblasti;

15.   vyzýva Komisiu, aby uznala význam nezávislých paneurópskych programov hodnotenia aktivity pre podporu jednotnejšieho uplatňovania právnych predpisov EÚ ovplyvňujúcich bezpečnosť na cestách, ktoré podporujú súťaž medzi zúčastnenými stranami zodpovednými za bezpečnosť ciest (napr. EuroTAP, EuroNCAP);

16.   vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie nulovej hladiny alkoholu v krvi pre nových vodičov a profesionálnych vodičov autobusov a úžitkových vozidiel, ktorí sa podieľajú na preprave osôb, a napríklad pri preprave nebezpečného nákladu;

17.   pripomína možnosť stanoviť minimálne aktívne a pasívne bezpečnostné požiadavky pre všetky vozidlá a harmonizovať technické predpisy týkajúce sa dopravných značiek v celej EÚ;

18.   domnieva sa, že riadenie pod vplyvom drog je vážny problém, ktorý treba riešiť a že členské štáty a Komisia by mali investovať viac prostriedkov do výskumu a boja proti takýmto priestupkom;

19.   domnieva sa, že pravidlá týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci by mali platiť v prípadoch, keď vozidlo predstavuje mobilné pracovisko;

20.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala vplyv používania komunikačných zariadení vo vozidlách na správanie vodiča a bezpečnosť cestnej premávky;

21.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili úsilie o zabezpečenie používania bezpečnostných pásov vo všetkých vozidlách, najmä v autobusoch;

22.   žiada členské štáty, aby pokiaľ možno, rozšírili zákaz predbiehania pre vozidlá nad 12 ton na všetky jednoprúdové a dvojprúdové cestné komunikácie;

23.   vyzýva Komisiu, aby členským štátom odporučila zriadiť a udržiavať vhodné odpočívadlá, ktoré spĺňajú kritériá európskych sociálnych partnerov, s cieľom zaručiť bezpečnejšiu infraštruktúru na odpočinok počas jazdy;

24.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili podnety pre nákupcov alebo prenajímateľov vozidlových parkov, aby nakupovali alebo prenajímali najlepšie vozidlá, aké môže trh ponúknuť z hľadiska bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie, a pre výrobcov vozidiel, aby vyvíjali vozidlá, ktoré sú bezpečnejšie a menej poškodzujú životné prostredie;

25.   je presvedčený, že poisťovacie spoločnosti môžu zohrať rozhodujúcu úlohu pri dodržiavaní právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti na cestách a pracovného práva v oblasti cestnej dopravy, napr. stanovením odstupňovaného poistného;

26.   vyzýva členské štáty, aby zaručili, že stimuly nebudú obmedzené iba na najnovšie technológie na zníženie emisií, ale budú pokrývať aj dôležité bezpečnostné vlastnosti (pomocné núdzové brzdové zariadenie, signalizácia vybočenia z jazdného pruhu, adaptívne tempomaty, kontrolné systémy na tlmenie nárazov atď.);

27.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala vplyv únavy a vyčerpania na vodičov s cieľom znížiť výskyt nehôd, ktoré zapríčiňujú, a to v prípade súkromných motoristov, ako aj (z hľadiska zdravia a bezpečnosti pri práci) tých, ktorí používajú vozidlá pri práci;

28.   vyzýva Komisiu, aby spustila informačnú kampaň na európskej úrovni zameranú proti únave počas vedenia vozidla s cieľom upozorniť na to, že je potrebné, aby vodiči zastavili každé dve hodiny počas akejkoľvek cesty, ako to už niektoré členské štáty urobili;

29.   zastáva názor, že z obrovského množstva dostupných technológií by sa mala osobitná pozornosť venovať týmto riešeniam: signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov a moderné zadržiavacie systémy, elektronická kontrola stability (ESC), obmedzovače rýchlosti, alkozámky, prediktívne bezpečnostné systémy (asistent núdzového brzdenia, adaptívny tempomat, signalizácia vybočenia z jazdného pruhu, ultrazvukové sledovanie mŕtveho uhla, kontrolný systém tlmenia nárazov) a tiesňové volanie eCall;

30.   vyzýva členské štáty, aby podpísali spoločné vyjadrenie záujmu týkajúce sa zavedenia tiesňového volania eCall do júna 2007;

31.   domnieva sa, že inteligentné dopravné systémy by mali byť prispôsobené starším vodičom;

32.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili v programe EuroNCAP zavedenie testov ochrany pred poraneniami krčnej chrbtice a aktívnych technických systémov, ako sú ESP/ESC núdzového brzdenia, podpora vodičov (napr. alkozámky), adaptívne tempomaty a signalizácia vybočenia z jazdného pruhu;

33.   vyzýva Komisiu, aby výslovne zahrnula bezpečnosť motocyklistov do usmernení týkajúcich sa infraštruktúry, najmä pokiaľ ide o protinárazové bariéry pre motocykle na európskych cestách;

34.   domnieva sa, že jedným dôležitým opatrením, ktoré by mala Komisia preskúmať, je zavedenie spoločných minimálnych noriem pre inštruktorov autoškôl s testom a udelením oprávnenia;

35.   vyzýva členské štáty, aby vypracovali akčný plán výcviku a vzdelávania týkajúci sa bezpečnosti na cestách, ktorý by bol súčasťou učebných osnov (od 3 do 18 rokov) vo všetkých školách EÚ; odporúča tiež navrhnúť normy pre výcvik a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú potrebné, ak má existovať riadený praktický výcvik budúcich vodičov od 16 rokov;

36.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli jednotné predpisy platné v celej EÚ, upravujúce povinné, pravidelné technické bezpečnostné kontroly pre všetky motorové vozidlá;

37.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na základe hodnotenia povedomia o jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112 a zavedenia tohto čísla vo všetkých členských štátoch navrhli opatrenia na zlepšenie situácie v EÚ;

38.   zdôrazňuje, že tiesňové volanie eCall má potenciál skrátiť reakčný čas v prípade dopravnej nehody o 40 % v mestských oblastiach a o 50 % na vidieku a vyzýva členské štáty, aby presadili jeho čo najskoršie zavedenie;

39.   vyzýva Komisiu, aby pracovala na vytvorení európskeho systému vyšetrovania dopravných nehôd, ktorý by zjednodušil porovnávanie a umožnil efektívnejšiu činnosť v oblasti prevencie nehôd;

40.   vyzýva Komisiu, členské štáty a ich regionálne orgány, aby venovali mimoriadnu pozornosť ochrane a bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, napr. chodcov a cyklistov a motocyklistov;

41.   zdôrazňuje, že členské štáty by mali pri navrhovaní, budovaní a údržbe ciest a iných infraštrukturálnych opatreniach systematicky zohľadňovať bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a prevenciu nehôd;

42.   vyzýva Komisiu, aby podporovala používanie detských sedačiek obrátených proti smeru jazdy pre deti vo veku 3 – 4 roky v súlade so štúdiou o bezpečností detí vo vozidlách (správa 489A) vypracovanou švédskym národným cestným a dopravným výskumným inštitútom (VTI);

43.   vyzýva Komisiu a najmä členské štáty, aby preskúmali situáciu ľudí so zdravotným postihnutím z hľadiska bezpečnosti na cestách; pokladá za dôležité, aby boli profesionálni vodiči prepravujúci osoby, napríklad vodiči taxíkov, riadne vyškolení v súvislosti so správnymi upevňovaním invalidných vozíkov atď.;

44.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala potreby ľudí so zdravotným postihnutím z hľadiska ich aktívnej, samostatnej účasti na cestnej premávke a aby stanovila predpisy, ktoré zaručia, že ľudia so zdravotným postihnutím nebudú pri uchádzaní sa o vodičský preukaz vystavení diskriminácii;

45.   domnieva sa, že technológie, ako je telematika, poskytujú z dlhodobého hľadiska možnosť významne znížiť počet smrteľných nehôd; vyzýva preto na intenzívny výskum a spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými stranami s cieľom podporiť urýchlené zavedenie najsľubnejších technológií, čo však nesmie znamenať zanedbanie vzdelávania o bezpečnosti na cestách;

46.   domnieva sa, že používanie informačných a komunikačných technológií v súvislosti s cestnou infraštruktúrou prináša značné zlepšenie riadenia transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) a bezpečnosti na cestách; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pokračovali vo svojej činnosti v tejto oblasti zavedením európskeho programu rozvoja inteligentných systémov riadenia cestnej premávky;

47.   vyzýva Komisiu, aby venovala mimoriadnu pozornosť technickej bezpečnosti vozidiel; zdôrazňuje, že do roku 2010 treba venovať pozornosť ďalšiemu rozvoju príslušnej legislatívy a v tejto súvislosti musí pri ďalšom zvyšovaní bezpečnosti na európskych cestách zohrávať dôležitú úlohu najmä testovanie elektronických bezpečnostných systémov vozidiel (elektronické bezpečnostné systémy), jednotný systém ročných prehliadok vozidiel starších ako osem rokov a osobitné kontroly vozidiel, ktoré boli vážne poškodené pri dopravných nehodách;

48.   vyzýva Komisiu a EUROSTAT, aby zlepšili štatistiky dopravných nehôd, a to

   ich zostavovaním aj podľa veku a pohlavia,
   lepším zahrnutím skutočného počtu zraniteľných obetí dopravných nehôd, napr. chodcov a cyklistov,
   harmonizáciou kritérií úmrtí spôsobených dopravnou nehodou na základe doby prežitia po nehode;

49.   vyzýva Komisiu, aby vytvorila dlhodobú stratégiu bezpečnosti na cestách aj po roku 2010, ktorá by popisovala kroky nevyhnutné na predchádzanie úmrtnosti a vážnym zraneniam v dôsledku dopravných nehôd (tzv. nulová vízia ('Vision Zero'));

50.   vyzýva členské štáty, aby uznali nebezpečenstvo, ktoré na cestách predstavujú vozidlá, najmä úžitkové, so snehom a ľadom na streche a aby v tej súvislosti navrhli odporúčania pre zriadenie rozsiahlej siete "zón na odstránenie snehu" a zvážili a/alebo podporili technické alternatívy;

51.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 43 E, 19.2.2004, s. 250.
(2) Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 609.
(3) Ú. v. EÚ L 111, 17.4.2004, s. 75.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia