Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2149(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0478/2006

Indgivne tekster :

A6-0478/2006

Forhandlinger :

PV 18/01/2007 - 3
CRE 18/01/2007 - 3

Afstemninger :

PV 18/01/2007 - 9.10
CRE 18/01/2007 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0010

Vedtagne tekster
PDF 28kWORD 51k
Torsdag den 18. januar 2007 - Strasbourg
Ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgsarbejdet
P6_TA(2007)0010A6-0478/2006

Europa-Parlamentets beslutning om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgsarbejdet (2005/2149(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 2, artikel 13 og artikel 141, stk. 4,

-   der henviser til den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, den reviderede europæiske socialpagt og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis,

-   der henviser til arbejdet i Europarådets menneskerettighedsafdeling, og navnlig i Europarådets styringskomité for ligestilling mellem kvinder og mænd,

-   der henviser til den fjerde verdenskonference om kvinder, der blev afholdt i Beijing i september 1995, erklæringen og handlingsplatformen, der blev vedtaget i Beijing, og de efterfølgende slutdokumenter, som blev vedtaget på FN's særlige samlinger, "Beijing+5" og "Beijing+10", om yderligere aktioner og initiativer til gennemførelse af Beijing-erklæringen og handlingsplatformen, der blev vedtaget henholdsvis den 9. juni 2000 og den 11. marts 2005,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår(1),

-   der henviser til sin beslutning af 13. marts 2003 om integrering af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet(2),

-   der henviser til arbejdsdokumentet fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgsarbejdet, der blev udarbejdet som følge af en spørgeskemaundersøgelse blandt de formænd og næstformænd, som af de 22 parlamentariske udvalg var blevet udpeget som ansvarlige for integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0478/2006),

A.   der henviser til, at de fleste udvalg altid eller af og til tillægger integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd en vis betydning, mens et mindretal af udvalgene kun sjældent eller aldrig interesserer sig for spørgsmålet,

B.   der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i fællesskabslovgivningen og i henhold til artikel 2 i EF-traktaten er en af de opgaver, som Fællesskabet skal fremme,

C.   der henviser til, at princippet om integrering af ligestillingsaspektet er fastlagt i artikel 3, stk. 2, i traktaten, hvoraf det fremgår, at Fællesskabet i alle sine aktiviteter skal tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder,

D.   der henviser til den udvikling, der blev indledt i 2005 under Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestillings ansvar, og til arbejdet i gruppen på højt plan om ligestilling mellem kvinder og mænd,

E.   der henviser til, at en formand eller næstformand, som under arbejdet i dennes respektive udvalg er ansvarlig for integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd, har deltaget aktivt i alle møder i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

F.   der henviser til den stadige stigning i procentdelen af kvinder i Parlamentet, der er steget fra 17,5 % i 1979 til 30,33 % i 2004,

G.   der henviser til, at kvinder er underrepræsenteret i ansvarsfulde funktioner i Parlamentets politiske beslutningsorganers administration,

H.   der henviser til, at der i Parlamentets otte generaldirektorater kun er to kvinder, der er blevet udpeget til generaldirektør; der beklager det utilfredsstillende antal af kvindelige ansøgere til stillingerne som generaldirektør og derfor opfordrer kvinderne til seriøst at overveje at søge de ansvarsfulde stillinger i Parlamentets administration,

I.   der henviser til, at selv om de fleste udvalg går ind for integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd, har hovedparten af udvalgene fastlagt deres fremtidige politiske prioriteringer, uden at disse omfatter nogen som helst strategi for integrering af ligestillingsaspektet,

J.   der henviser til, at intet udvalg hidtil har fastlagt konkrete mål for gennemførelse af en strategi for integrering af ligestillingsaspektet,

K.   der henviser til, at halvdelen af udvalgene oplyser, at de er ved at opbygge ekspertviden, og at en lige så stor andel af udvalgene udviser stor interesse for undervisning i integrering af ligestillingsaspektet i deres sekretariater,

L.   der henviser til, at de parlamentariske udvalgs politiske og administrative samarbejde med Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling varierer fra regelmæssigt til sporadisk,

M.   der henviser til, at de fleste udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 46, stk. 6, med jævne mellemrum indbyder de rådgivende ordførere fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til at deltage i det korresponderende udvalgs møder, når den pågældende betænkning skal drøftes,

N.   der henviser til, at de fleste udvalg med henblik på at forbedre lovgivningsprocessen går ind for integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd, og at halvdelen af udvalgene allerede har benyttet sig af høringer af ligestillingseksperter,

Evaluering af integreringen af ligestilling mellem kvinder og mænd

1.   understreger, at kravet om ligestilling mellem kvinder og mænd skal omsættes til en praktisk tilgang, som ikke sætter kvinder og mænd op mod hinanden;

2.   understreger, at integrering af ligestillingsaspektet vil medføre en positiv udvikling for både kvinder og mænd;

3.   understreger, at integrering af ligestillingsaspektet indebærer (re-)organisering, forbedring, udvikling og evaluering af de politiske processer, således at ligestillingsaspektet inddrages i alle politikker på alle niveauer og stadier af de aktører, der normalt indgår i beslutningsprocessen;

4.   understreger, at integrering af ligestillingsaspektet ikke kan erstatte specifikke politikker rettet mod at råde bod på situationer, der er opstået som en konsekvens af manglende ligestilling mellem kønnene, og minder om, at specifikke ligestillingspolitikker og integrering af ligestillingsaspektet er sideordnede strategier, der supplerer hinanden og skal følges ad for at nå målet om ligestilling mellem kvinder og mænd;

5.   takker det østrigske og det finske formandskab for i Rådet at have insisteret på betydningen af mænds deltagelse i gennemførelsen af integreringen af ligestillingsaspektet;

6.   understreger, at det med integreringen skal sikres, at ligebehandling og varetagelse af målet om ligestilling mellem kønnene er centrale elementer i alle aktiviteter: udarbejdelse af politikker, forskning, forsvar/dialog, lovgivning, ressourcefordeling og tilrettelæggelse af gennemførelse af og kontrol med programmer og projekter;

7.   forpligter sig til inden for sin administration at vedtage og gennemføre en strategi for integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd med specifikke mål i fællesskabspolitikkerne og pålægger det kompetente udvalg at udarbejde denne inden udløbet af indeværende valgperiode;

8.   opfordrer gruppen på højt plan om ligestilling mellem kvinder og mænd til fortsat at fremme denne proces som helhed med udgangspunkt i regelmæssige oplysninger fra udvalgene og formanden for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og til at opfordre medlemsstaterne til at føre en tilsvarende politik;

9.   understreger den vigtige rolle, de politiske grupper kan spille for at motivere og støtte kvinder og give dem mulighed for at deltage fuldt ud i det offentlige liv gennem anvendelse af en integreret tilgang til ligestilling og evaluering af denne i deres programmer og aktiviteter og gennem opfordring af kvinder til i højere grad at deltage i valg til Europa-Parlamentet og nationale valg;

10.   udtrykker tilfredshed med de parlamentariske udvalg, der i praksis har integreret ligestilling i deres arbejde, og kræver, at de andre udvalg gør det samme;

11.   opfordrer generalsekretæren til at opretholde undervisningen af tjenestemændene i integrering af ligestillingsaspektet;

12.   bemærker, at Generaldirektoratet for interne politikker har den højeste procentdel af kvindelige administratorer, og opfordrer alle generaldirektører i Parlamentet til at anvende EU-lovgivningen om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelsesforhold;

13.   opfordrer til, at alle udvalgssekretariater i direktoraterne under generaldirektoraterne for interne og eksterne politikker ansætter en tjenestemand, der er særligt uddannet i integrering af ligestillingsaspektet, og fremmer et netværk mellem disse tjenestemænd, der koordineres af sekretariatet for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling med henblik på regelmæssig udveksling af god praksis;

14.   beklager, at der ikke i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er fastlagt tilstrækkelige foranstaltninger, der giver tjenestemændene et reelt valg med henblik på at forene familie- og arbejdslivet;

15.   opfordrer til, at der tages højde for integrering af ligestillingsaspektet, når der opslås ledige stillinger i EU-institutionerne;

Fremtiden for gennemførelsen af integrering af kønsaspektet

16.   understreger betydningen af at anvende en terminologi og præcise definitioner, der er i overensstemmelse med de internationale normer, i forbindelse med anvendelsen af begreber vedrørende integrering af ligestillingsaspektet;

17.   understreger nødvendigheden af, at Parlamentets udvalg råder over hensigtsmæssige redskaber til opnåelse af et godt kendskab til den integrerede tilgang, f.eks. kønsspecifikke indikatorer, oplysninger og statistikker, samt at fordelingen af budgetmidler sker ud fra et ligestillingssynspunkt, idet udvalgene tilskyndes til at udnytte intern ekspertviden (det kompetente udvalgs sekretariat, temaafdeling, bibliotek osv.) og ekstern ekspertviden fra andre lokale, regionale, nationale eller overnationale offentlige som private institutioner samt små, mellemstore og store virksomheder og universiteter, der beskæftiger sig med ligestilling mellem kvinder og mænd;

18.   opfordrer formanden for det kompetente udvalg til løbende at underrette Udvalgsformandskonferencen for at give denne mulighed for at evaluere fremskridtene på området;

19.   understreger, at der ved integreringen af ligestillingsaspektet skal tages højde for de enkelte udvalgs særlige karakter; opfordrer til, at evalueringerne foretages hvert andet år af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling på baggrund af det spørgeskema, som er rundsendt til de 22 formænd og næstformænd for Parlamentets udvalg med ansvar for integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd og omfatter manglerne på området i udvalgenes og delegationernes arbejde samt fremskridtene i gennemførelsen af integreringen af ligestillingsaspektet i de enkelte udvalg;

o
o   o

20.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Europarådet.

(1) EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15.
(2) EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 384.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik