Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0478/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0478/2006

Συζήτηση :

PV 18/01/2007 - 3
CRE 18/01/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2007 - 9.10
CRE 18/01/2007 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0010

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 351kWORD 63k
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007 - Στρασβούργο
Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών
P6_TA(2007)0010A6-0478/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών (2005/2149(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3, παράγραφος 2, το άρθρο 13 και το άρθρο 141, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τις εργασίες της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ίσες ευκαιρίες,

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη δήλωση και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις διαδοχικές έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών "Πεκίνο, 5 χρόνια μετά" και "Πεκίνο, 10 χρόνια μετά" σχετικά με την ανάληψη περαιτέρω δράσεων και πρωτοβουλιών για την εφαρμογή της δήλωσης και του προγράμματος δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000 και στις 11 Μαρτίου 2005 αντίστοιχα,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών ("gender mainstreaming") στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, έγγραφο που καταρτίσθηκε μετά από ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που είχε υποβληθεί στους προέδρους και στους επιφορτισμένους με το θέμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας γυναικών και ανδρών αντιπροέδρους των είκοσι δυο κοινοβουλευτικών επιτροπών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0478/2006),

A.   εκτιμώντας ότι η πλειονότητα των κοινοβουλευτικών επιτροπών πάντα ή μερικές φορές αποδίδει μια κάποια σημασία στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών, ενώ μια μειονότητα κοινοβουλευτικών επιτροπών σπάνια ενδιαφέρεται για το θέμα ή και ποτέ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου και, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης, είναι ένας από τους στόχους που πρέπει να προωθήσει η Κοινότητα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης καθιερώνει την αρχή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας ορίζοντας ότι σε όλες τις δράσεις που προωθεί, η Κοινότητα επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί από το 2005 υπό την ευθύνη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, και τις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ισότητα γυναικών και ανδρών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε συνεδρίαση της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής επιτροπής συμμετείχαν ενεργά και οι πρόεδροι ή οι αντιπρόεδροι οι αρμόδιοι επί της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών τους επιτροπών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή αύξηση του ποσοστού των εκλεγόμενων στο Κοινοβούλιο γυναικών, που από 17,5% το 1979 πέρασε στο 30,33% το 2004,

Ζ.   εκτιμώντας ότι εντός των διοικητικών του υπηρεσιών οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις υπεύθυνες θέσεις των οργάνων που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις οκτώ γενικές διευθύνσεις του, μόνο δυο γυναίκες έχουν διορισθεί γενικές διευθύντριες, λυπάται για τον πολύ χαμηλό αριθμό γυναικείων υποψηφιοτήτων για τις θέσεις γενικού διευθυντή και, επομένως, ενθαρρύνει τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν σοβαρά το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας για τις θέσεις υψηλής ευθύνης στους κόλπους των διοικητικών υπηρεσιών του,

Θ.   εκτιμώντας ότι κι αν ακόμη η πλειονότητα των κοινοβουλευτικών επιτροπών τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης των ζητημάτων ισότητας γυναικών και ανδρών, οι περισσότερες από αυτές κατήρτισαν τις μελλοντικές πολιτικές τους προτεραιότητες χωρίς να συμπεριλάβουν σε αυτές καμία στρατηγική για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της ισότητας των φύλων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής καμία κοινοβουλευτική επιτροπή δεν έθεσε συγκεκριμένους στόχους για την υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της ισότητας των φύλων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισές κοινοβουλευτικές επιτροπές θεωρούν ότι μόλις τώρα αναπτύσσεται η πραγματογνωμοσύνη τους, και ότι άλλες τόσες επιτροπές ενδιαφέρονται θερμά για μια επιμόρφωση σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις γραμματείες τους,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η πολιτική και διοικητική συνεργασία των κοινοβουλευτικών επιτροπών με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων είναι από τακτική έως απλώς σποραδική,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 46, παράγραφος 6 του Κανονισμού του, οι περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές προσκαλούν τακτικά τους συντάκτες γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις τους κάθε φορά που συζητούνται εκθέσεις επί των οποίων αυτές οι επιτροπές είναι οι καθ´ ύλην αρμόδιες,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι, για μια "καλύτερη νομοθεσία", οι περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές τάσσονται υπέρ της ενσωμάτωσης των ζητημάτων ισότητας γυναικών και ανδρών και ότι οι μισές από αυτές έχουν ήδη παραγγείλει και λάβει γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων επί θεμάτων ισότητας γυναικών και ανδρών,

Αξιολόγηση της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας γυναικών και ανδρών

1.   τονίζει ότι οι διεκδικήσεις περί ισότητας γυναικών και ανδρών πρέπει να μετουσιωθούν σε έμπρακτη στάση που δεν θα φέρνει σε αντιπαράθεση γυναίκες και άνδρες·

2.   τονίζει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών θα οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες·

3.   τονίζει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας των φύλων προϋποθέτει την αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των πολιτικών ούτως ώστε, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων να εντάσσουν τη διάσταση της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές·

4.   τονίζει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας των φύλων δεν μπορεί να αντικαταστήσει συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες αποσκοπούν στη διόρθωση καταστάσεων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, και υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές που αποσκοπούν ειδικά στην προώθηση της ισότητας και στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας είναι διττές και συμπληρωματικές και πρέπει να συμβαδίζουν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας γυναικών και ανδρών·

5.   ευχαριστεί την αυστριακή και τη φινλανδική προεδρία που επέμειναν στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών για τη σημασία της συμμετοχής των ανδρών στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων·

6.   υπογραμμίζει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας των φύλων προϋποθέτει να διασφαλιστεί ότι η ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών και η προσήλωση στον στόχο της ισότητας των φύλων θα βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων – ανάπτυξη πολιτικών, έρευνα, υπεράσπιση/διάλογος, νομοθεσία, κατανομή πόρων και υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και σχεδίων·

7.   αναλαμβάνει να εγκρίνει και να εφαρμόσει στους κόλπους του μια στρατηγική για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών με συγκεκριμένους στόχους στις κοινοτικές πολιτικές και αναθέτει τον σχεδιασμό της στην αρμόδια επιτροπή του το αργότερο μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

8.   καλεί την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων να συνεχίσει να ενθαρρύνει και να προάγει τη διεργασία στο σύνολό της, βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τακτικά οι επιτροπές και η Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ανάλογη πολιτική·

9.   τονίζει τον σημαντικό ρόλο που οι πολιτικές ομάδες μπορούν να παίξουν προκειμένου να ενθαρρυνθεί, να στηριχθεί και να καταστεί δυνατή η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο βίο μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας και μέσω της αξιολόγησής της στα προγράμματα και τις δραστηριότητές τους, καθώς και μέσω της ενθάρρυνσης της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις εθνικές εκλογές·

10.   συγχαίρει όσες κοινοβουλευτικές επιτροπές έθεσαν σε εφαρμογή στις εργασίες τους την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας των φύλων και καλεί και τις υπόλοιπες επιτροπές να κάνουν το ίδιο·

11.   ενθαρρύνει τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την επιμόρφωση των υπαλλήλων στο θέμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων·

12.   επισημαίνει ότι η Γενική Διεύθυνση "Εσωτερικές Πολιτικές" έχει το υψηλότερο ποσοστό γυναικών στους διοικητικούς υπαλλήλους και καλεί όλους τους Γενικούς Διευθυντές του Κοινοβουλίου να θέσουν σε εφαρμογή την κοινοτική νομοθεσία για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών στον τομέα της απασχόλησης·

13.   ζητεί να ενταχθεί σε κάθε γραμματεία των επιτροπών των διευθύνσεων των ΓΔ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών από ένας υπάλληλος ειδικά καταρτισμένος στο θέμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων και ενθαρρύνει τη δικτύωση αυτών των υπαλλήλων υπό το συντονισμό της γραμματείας της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, ώστε να ανταλλάσσουν τακτικά απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές·

14.   θεωρεί λυπηρό ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν προβλέπει επαρκή μέτρα που να επιτρέπουν στους υπαλλήλους πραγματική δυνατότητα επιλογής για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

15.   ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών κατά τη δημοσίευση κενών θέσεων απασχόλησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Προοπτικές της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων

16.   τονίζει τη σημασία της χρήσης επακριβούς ορολογίας και επακριβών ορισμών σύμφωνων προς τις διεθνείς προδιαγραφές, κατά τη χρήση όρων σχετιζόμενων με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας των φύλων·

17.   τονίζει την ανάγκη της διαθέσεως, εντός των κοινοβουλευτικών επιτροπών, των κατάλληλων μηχανισμών για καλή γνώση της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων, όπως π.χ. δεικτών και δεδομένων και στατιστικών ανά φύλο, καθώς και της κατανομής των πόρων του προϋπολογισμού υπό το πρίσμα της ισότητας γυναικών και ανδρών, ώστε οι επιτροπές να ενθαρρυνθούν να αξιοποιήσουν την εσωτερική (γραμματεία αρμόδιας επιτροπής, θεματολογική μονάδα, βιβλιοθήκη κλπ.) αλλά και την εξωτερική εμπειρία (εντός άλλων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και υπερεθνικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, και πανεπιστημίων δραστηριοποιούμενων στο πεδίο της ισότητας γυναικών και ανδρών)·

18.   καλεί την Πρόεδρο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής να ενημερώνει τακτικά τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ώστε η τελευταία να μπορεί να αξιολογεί την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτό το πεδίο·

19.   τονίζει ότι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής· ζητεί να γίνονται οι αξιολογήσεις ανά διετία υπό την αιγίδα της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, επί τη βάσει του ερωτηματολογίου που έχει υποβληθεί στους προέδρους και στους επιφορτισμένους με το θέμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας γυναικών και ανδρών αντιπροέδρους των είκοσι δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών, και να επισημαίνονται οι τυχόν παραλείψεις στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών, καθώς και τα βήματα προόδου σε κάθε επιτροπή ως προς την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων·

o
o   o

20.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 269, 5.10.2002, σ. 15.
(2) EE C 61 E, 10.3.2004, σ. 384.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου