Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/2149(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0478/2006

Teksty złożone :

A6-0478/2006

Debaty :

PV 18/01/2007 - 3
CRE 18/01/2007 - 3

Głosowanie :

PV 18/01/2007 - 9.10
CRE 18/01/2007 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0010

Teksty przyjęte
PDF 286kWORD 56k
Czwartek, 18 stycznia 2007 r. - Strasburg
Zintegrowane podejście do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji
P6_TA(2007)0010A6-0478/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji (2005/2149(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 2, art. 3 ust. 2, art. 13 oraz art. 141 ust. 4 Traktatu WE,

–   uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmienioną Europejską Kartę Socjalną oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

–   uwzględniając prace Dyrekcji Praw Człowieka Rady Europy, a w szczególności jej Komitetu Zarządzającego ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

–   uwzględniając IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie we wrześniu 1995 r., Deklarację oraz Platformę Działania przyjęte w Pekinie, jak również będące ich rezultatem dokumenty przyjęte na kolejnych sesjach specjalnych Narodów Zjednoczonych Pekin + 5 oraz Pekin +10 w sprawie dalszych działań i inicjatyw w celu wdrożenia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania przyjęte odpowiednio 9 czerwca 2000 r. oraz 11 marca 2005 r.;

–   uwzględniając dyrektywę 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę 76/207/EWG Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy(1);

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Parlamencie Europejskim(2),

–   uwzględniając dokument roboczy Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji, opracowany na podstawie analizy odpowiedzi na kwestionariusz przedłożony mianowanym przez 22 komisje parlamentarne przewodniczącym i wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za problematykę płci,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0478/2006),

A.   mając na uwadze, że większość komisji zawsze lub czasami przywiązuje do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn pewne znaczenie, a niewielka liczba komisji zajmuje się tą kwestią rzadko lub wcale,

B.   mając na uwadze, że równouprawnienie mężczyzn i kobiet jest podstawową zasadą prawa wspólnotowego oraz, zgodnie z art. 2 traktatu, dążenie do jej osiągnięcia jest jednym z zadań, które mają być wspierane przez Wspólnotę,

C.   mając na uwadze, że art. 3 ust. 2 traktatu ustanawia zasadę uwzględniania problematyki płci, stwierdzając, że we wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do znoszenia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet,

D.   mając na uwadze proces rozpoczęty w 2005 r. pod przewodnictwem Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz prace grupy wysokiego szczebla na rzecz równości kobiet i mężczyzn,

E.   mając na uwadze, że przewodniczący(a) lub wiceprzewodniczący(a) odpowiedzialny(a) za wdrażanie w ramach prac swojej komisji parlamentarnej zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn aktywnie uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,

F.   mając na uwadze stale rosnący odsetek kobiet będących posłami do Parlamentu, który z 17,5 % w 1979 r. wzrósł do 30,33% w roku 2004,

G.   mając na uwadze, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane na odpowiedzialnych stanowiskach administracyjnych w organach podejmujących decyzje polityczne,

H.   mając na uwadze, że w siedmiu dyrekcjach generalnych Parlamentu Europejskiego tylko dwie kobiety zajmują stanowisko dyrektora generalnego, wyraża żal z powodu niewystarczającej liczby kobiet ubiegających się o stanowisko dyrektora generalnego; w związku z tym zachęca kobiety do poważnego wzięcia pod uwagę możliwości kandydowania na stanowiska kierownicze w administracji Parlamentu,

I.   mając na uwadze, że chociaż większość komisji pozytywnie odnosi się do kwestii równouprawnienia płci, komisje te ustaliły już swoje przyszłe priorytety polityczne nie włączając do nich żadnej strategii dotyczącej podejścia do równouprawnienia,

J.   mając na uwadze, że do chwili obecnej żadna komisja nie przedsięwzięła konkretnych kroków zmierzających do realizacji strategii dotyczącej podejścia do równouprawnienia,

K.   mając na uwadze, że połowa komisji twierdzi, że stale poszerzają one zakres swojej wiedzy oraz że taka sama liczba komisji jest żywo zainteresowana przeprowadzeniem w swoich sekretariatach szkolenia z zakresu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia płci,

L.   mając na uwadze, że współpraca polityczna i administracyjna między komisjami parlamentarnymi a Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia niekiedy jest regularna, a niekiedy tylko sporadyczna,

M.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 46 ust. 6 Regulaminu w przypadku obrad nad danym sprawozdaniem większość komisji regularnie zaprasza na posiedzenia komisji przedmiotowo właściwej sprawozdawcę komisji opiniodawczej z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,

N.   mając na uwadze, że dla potrzeb lepszego stanowienia prawa większość komisji opowiada się za uwzględnieniem kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a połowa z nich zasięgała już opinii ekspertów z tej dziedziny,

Ocena zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn

1.   podkreśla, że wymóg równouprawnienia kobiet i mężczyzn powinien być realizowany poprzez praktyczne podejście, które nie stawia kobiet w opozycji do mężczyzn;

2.   podkreśla, że uwzględnianie problematyki płci będzie miało pozytywne skutki zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn;

3.   zauważa, że uwzględnianie problematyki płci oznacza reorganizację, poprawę, rozwój i ocenę działań politycznych, tak aby perspektywa równouprawnienia płci została włączona do wszystkich strategii politycznych na wszystkich szczeblach i na wszystkich etapach przez podmioty zwykle zaangażowane w opracowywanie tych strategii,

4.   podkreśla, że uwzględnianie problematyki płci nie może zastąpić szczegółowych strategii mających na celu naprawienie sytuacji wynikającej z nierówności płci; podkreśla, że specjalne strategie na rzecz równouprawnienia płci i uwzględnianie problematyki płci to dwoiste i uzupełniające się strategie, które muszą wspólnie podążać ku celowi, jakim jest równouprawnienie płci,

5.   składa prezydencji austriackiej i fińskiej podziękowania za podkreślanie w Radzie Ministrów roli mężczyzn w realizacji zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

6.   podkreśla, że zintegrowane podejście do problematyki równouprawnienia oznacza zapewnienie należytej uwagi równemu traktowaniu kobiet i mężczyzn i uwzględnianiu celu równouprawnienia płci we wszelkich działaniach, takich jak: opracowywania danej strategii, badania, lobbing/dialog, legislacja, przydział środków oraz planowanie realizacji i kontroli programów i projektów,

7.   zobowiązuje się do przyjęcia i stosowania w ramach prac swojej komisji strategii zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w odniesieniu do polityk wspólnotowych, obejmującej konkretne cele, oraz zobowiązuje komisję przedmiotowo właściwą do opracowania tej strategii najpóźniej do końca obecnej kadencji;

8.   wzywa grupę wysokiego szczebla ds. równouprawnienia płci, aby nadal wspierała i promowała całokształt procesu na podstawie informacji regularnie dostarczanych przez komisje oraz przewodniczącą Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz aby zachęcała państwa członkowskie do prowadzenia tego typu polityki;

9.   zwraca uwagę na istotną rolę, jaką mogą odgrywać grupy polityczne w motywowaniu i wspieraniu kobiet oraz umożliwianiu im pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez stosowanie i ocenę zintegrowanego podejścia do równouprawnienia w swoich programach i działaniach, a także poprzez zachęcanie kobiet do większego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach krajowych;

10.   składa gratulacje komisjom parlamentarnym, które uwzględniają w swoich pracach zintegrowane podejście do równouprawnienia płci, oraz zachęca inne komisje do kierowania się tym przykładem;

11.   zachęca sekretarza generalnego do kontynuowania szkoleń dla urzędników z zakresu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia płci;

12.   odnotowuje, że Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych, zatrudnia największą liczbę kobiet na stanowiskach administratorów; zachęca wszystkich dyrektorów generalnych w Parlamencie do zastosowania w praktyce prawodawstwa UE w zakresie równego traktowania mężczyzn i kobiet w sferze zatrudnienia i pracy;

13.   wzywa wszystkie sekretariaty komisji na poziomie dyrekcji w DG ds. Polityk Wewnętrznych i Zewnętrznych do zatrudnienia urzędnika, który przeszedł specjalne szkolenie z zakresu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia płci, oraz zachęca do tworzenia między takimi urzędnikami sieci koordynowanej przez sekretariat Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w celu regularnej wymiany dobrych praktyk;

14.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Regulamin Pracowniczy Urzędników Wspólnot Europejskich nie przewiduje podjęcia odpowiednich środków w celu zaoferowania urzędnikom rzeczywistych opcji umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym;

15.   apeluje o uwzględnianie problematyki płci w ogłoszeniach o wolnych etatach w instytucjach UE;

Przyszłość wdrażania zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn

16.   podkreśla, że ważne jest, aby terminologia i definicje stosowane przy poruszaniu kwestii związanych z równouprawnieniem płci były precyzyjne i zgodne z międzynarodowymi standardami;

17.   zwraca uwagę na konieczność korzystania w komisjach parlamentarnych z odpowiednich narzędzi pozwalających na rzetelne zapoznanie się z kwestią zintegrowanego podejścia, takich jak wskaźniki, dane i statystyki z podziałem na płeć, jak również na uwzględniający równouprawnienie kobiet i mężczyzn podział środków budżetowych, zachęcając przy tym komisje do korzystania z zasobów wiedzy wewnętrznej (sekretariat komisji przedmiotowo właściwej, departament tematyczny, biblioteka itp.) oraz zewnętrznej w innych instytucjach lokalnych, krajowych i ponadnarodowych, publicznych i prywatnych; małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach; uczelniach zajmujących się problematyką równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

18.   wzywa przewodniczącą komisji przedmiotowo właściwej do regularnego informowania Konferencji Przewodniczących Komisji w celu umożliwienia jej przeprowadzenia oceny postępów osiągniętych w omawianym zakresie;

19.   podkreśla, że wdrażanie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia wymaga uwzględnienia specyfiki każdej komisji parlamentarnej; wzywa do przeprowadzania co dwa lata, pod przewodnictwem Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, oceny na podstawie kwestionariusza przedłożonego odpowiedzialnym za kwestię równouprawnienia przewodniczącym i wiceprzewodniczącym 22 komisji parlamentarnych, z uwzględnieniem braków w pracach komisji i delegacji oraz postępów we wdrażaniu zintegrowanego podejścia w obrębie każdej komisji;

o
o   o

20.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) Dz.U. L 269 z 5.10.2002, str. 15.
(2) Dz.U. C 61 E z 10.3.2004, str. 384.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności