Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2149(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0478/2006

Predkladané texty :

A6-0478/2006

Rozpravy :

PV 18/01/2007 - 3
CRE 18/01/2007 - 3

Hlasovanie :

PV 18/01/2007 - 9.10
CRE 18/01/2007 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0010

Prijaté texty
PDF 357kWORD 72k
Štvrtok, 18. januára 2007 - Štrasburg
Rovnosť žien a mužov v rámci práce výborov
P6_TA(2007)0010A6-0478/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov (2005/2149(INI))

Európsky parlament,

   zo zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 2, článok 13 a článok 141 ods. 4 Zmluvy o ES,

   so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, revidovanú Európsku sociálnu chartu a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

   so zreteľom na prácu riaditeľstva Rady Európy pre ľudské práva a predovšetkým riadiaceho výboru Rady Európy pre rovnosť žien a mužov,

   so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v Pekingu v septembri 1995, na deklaráciu a akčnú platformu prijaté v Pekingu, ako aj na záverečné dokumenty mimoriadnych zasadnutí OSN Peking + 5 a Peking + 10 o ďalších opatreniach a iniciatívach na vykonávanie pekinskej deklarácie prijatej 9. júna 2000 a pekinskej akčnej platformy prijatej 11. marca 2005,

   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky(1),

   zo zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov ("gender mainstreaming") v Európskom parlamente(2),

   so zreteľom na pracovný dokument Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov, zostavený na základe analýzy odpovedí z dotazníka predloženého predsedom a podpredsedom, ktorí sú zodpovední za integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov a ktorí boli vymenovaní dvadsiatimi dvoma parlamentnými výbormi,

   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0478/2006),

A.   keďže väčšina výborov vždy alebo občas prikladá integrovanému prístupu k rovnosti žien a mužov určitú dôležitosť, zatiaľ čo malá skupina výborov v tomto smere neprejavuje žiadny alebo iba zriedkavý záujem,

B.   keďže rovnosť mužov a žien tvorí základný princíp práva Spoločenstva a podľa článku 2 zmluvy predstavuje jednu z úloh Spoločenstva,

C.   keďže článok 3 ods. 2 zmluvy ustanovuje integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov konštatovaním, že Spoločenstvo by sa vo všetkých svojich činnostiach malo usilovať o odstránenie nerovností a podporu rovnosti medzi mužmi a ženami,

D.   zohľadňujúc dynamiku procesu začatého v roku 2005 Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť a prácu skupiny na vysokej úrovni pre rovnosť žien a mužov,

E.   keďže predseda(predsedníčka), alebo podpredseda(podpredsedníčka), zodpovedný (zodpovedná) za vykonávanie integrovaného prístupu k rovnosti žien a mužov za svoj príslušný parlamentný výbor sa aktívne zúčastňoval (zúčastňovala) každého zasadnutia Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

F.   zohľadňujúc neustály percentuálny nárast počtu žien - poslankýň Európskeho parlamentu, ktorý sa zmenil zo 17,5 % v roku 1979 na 30,33 % v roku 2004,

G.   keďže v rámci administratívy Európskeho parlamentu sú ženy nedostatočne zastúpené na zodpovedných pozíciách v orgánoch, ktoré prijímajú politické rozhodnutia,

H.   keďže na ôsmich generálnych riaditeľstvách boli za generálne riaditeľky menované len dve ženy, vyslovuje ľútosť nad nedostatočným počtom kandidatúr žien na funkcie generálnych riaditeliek a následne povzbudzuje ženy, aby vážne uvažovali nad možnosťou uchádzať sa o zodpovedné funkcie v administratíve Európskeho parlamentu,

I.   keďže napriek skutočnosti, že veľký počet výborov zaujíma stanovisko v prospech integrovaného prístupu k rovnosti žien a mužov, väčšina z nich zostavila svoje budúce politické priority bez začlenenia akejkoľvek stratégie týkajúcej sa integrovaného prístupu k rovnosti,

J.   keďže až do dnešného dňa žiadny z výborov nevypracoval konkrétne ciele pre vykonávanie stratégie týkajúcej sa integrovaného prístupu k rovnosti,

K.   keďže polovica výborov sa domnieva, že ich odborné znalosti sa rozvíjajú, a rovnaký počet výborov sa intenzívne zaujíma o školenia v oblasti rovnosti mužov a žien v rámci svojho sekretariátu,

L.   keďže politická a administratívna spolupráca parlamentných výborov s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť je na rozličnej úrovni, od pravidelnej po sporadickú,

M.   keďže v súlade s článkom 46 ods. 6 rokovacieho poriadku väčšina výborov pravidelne pozýva spravodajcov výboru požiadaného o stanovisko z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, aby sa zúčastňovali na schôdzach gestorského výboru, keď sa diskutuje o príslušnej správe,

N.   keďže väčšina výborov s cieľom prispieť k lepšiemu zákonodarstvu zaujíma stanovisko v prospech začlenenia otázok rovnosti žien a mužov a keďže polovica z nich už využila konzultácie expertov na rovnosť mužov a žien,

Hodnotenie integrovaného prístupu k rovnosti žien a mužov

1.   zdôrazňuje, že požiadavka rovnosti žien a mužov sa musí prejavovať praktickým prístupom, ktorý nestavia ženy a mužov proti sebe;

2.   zdôrazňuje, že integrovaný prístup k rovnosti prinesie kladný vývoj pre ženy i pre mužov;

3.   zdôrazňuje, že integrovaný prístup k rovnosti zahŕňa (re)organizáciu, zlepšenie, rozvoj a hodnotenie politík s cieľom začleniť hľadisko rovnosti do všetkých politík na všetkých úrovniach a na všetkých stupňoch zo strany všetkých účastníkov bežne zapojených do prijímania politických rozhodnutí;

4.   zdôrazňuje, že integrovaný prístup k rovnosti nemôže nahradiť konkrétne politiky osobitne zamerané na nápravu situácií spôsobených nerovnosťami medzi mužmi a ženami a pripomína, že špecifické politiky rovnosti a integrovaný prístup k rovnosti predstavujú dve a navzájom sa dopĺňajúce stratégie a musia sa spoločne snažiť o dosiahnutie cieľa rovnosti mužov a žien;

5.   vyjadruje poďakovanie rakúskemu a fínskemu predsedníctvu zato, že v Rade ministrov zdôrazňovali význam mužov pri vykonávaní integrovaného prístupu k rovnosti;

6.   zdôrazňuje, že integrovaný prístup k rovnosti musí zabezpečiť, aby sa rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami a pozornosť venovaná cieľu rodovej rovnosti dostali do centra všetkých činností – vymedzenia politík, výskumu, obhajoby práv a dialógu, právnych predpisov, prideľovania zdrojov a plánovania, vykonávania a sledovania programov a projektov;

7.   zaväzuje sa v rámci svojej činnosti prijať a uplatňovať stratégiu pre integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v politikách Spoločenstva so špecifickými cieľmi a poveruje príslušný výbor jej vypracovaním najneskôr do konca súčasného legislatívneho obdobia;

8.   vyzýva skupinu na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť, aby na základe informácií pravidelne poskytovaných výbormi a predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť pokračovala v podpore a propagácii tohto procesu ako celku; nabáda členské štáty, aby presadzovali podobnú politiku;

9.   trvá na dôležitosti úlohy, ktorú môžu zohrávať politické skupiny v rámci podpory a povzbudenia žien a umožnenia ich úplnej účasti na verejnom živote prostredníctvom uplatňovania integrovaného prístupu k rovnosti a jeho hodnotenia vo svojich programoch a aktivitách, ako aj prostredníctvom podpory lepšej účasti žien na voľbách do Európskeho parlamentu a na celoštátnych voľbách;

10.   blahoželá parlamentným výborom, ktoré sfunkčnili integrovaný prístup k rovnosti vo svojej práci a žiada ostatné výbory, aby tak tiež urobili;

11.   nabáda generálneho tajomníka, aby pokračoval v odbornej príprave úradníkov v oblasti integrovaného prístupu k rovnosti;

12.   berie na vedomie, že Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky má najvyšší počet administrátorov ženského pohlavia a nabáda všetkých generálnych riaditeľov Európskeho parlamentu, aby v praxi uplatňovali právne predpisy EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v oblasti zamestnania;

13.   požaduje, aby každý sekretariát výborov z Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky a Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky vyčlenil jedného úradníka špeciálne vyškoleného pre integrovaný prístup k rovnosti a podporuje koordináciu týchto úradníkov sekretariátom Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť s cieľom pravidelne si vymieňať osvedčené postupy;

14.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev nepočíta s dostatočnými opatreniami, ktoré by úradníkom ponúkali skutočný výber umožňujúci zosúladiť pracovný a rodinný život;

15.   vyzýva, aby sa pamätalo na integrovaný prístup k rovnosti pri zverejňovaní oznamov o voľných pracovných miestach v inštitúciách EÚ;

Budúcnosť vykonávania integrovaného prístupu k rovnosti

16.   pri používaní terminológie týkajúcej sa integrovaného prístupu k rovnosti zdôrazňuje význam používania presnej terminológie a definícií, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami;

17.   zdôrazňuje potrebu, aby parlamentné výbory disponovali vhodnými nástrojmi pre optimálne znalosti týkajúce sa integrovaného prístupu k rovnosti, ako sú ukazovatele, údaje a štatistiky rozdelené podľa pohlavia, ako aj potrebu rozdelenia rozpočtových zdrojov z hľadiska rovnosti žien a mužov povzbudzovaním výborov k využívaniu vnútornej expertízy (sekretariát príslušného výboru, tematické oddelenie, knižnica, atď.) a externej expertízy v rámci iných miestnych, regionálnych, vnútroštátnych, nadnárodných, verejných a súkromných inštitúcií; malých, stredných a veľkých podnikov a univerzít, ktoré pracujú v oblasti rovnosti žien a mužov;

18.   vyzýva predsedníčku príslušného výboru, aby pravidelne informovala Konferenciu predsedov výborov s cieľom umožniť jej vyhodnocovanie pokroku v tejto oblasti;

19.   zdôrazňuje, že vykonávanie integrovaného prístupu k rovnosti musí zohľadňovať osobitosť každého parlamentného výboru; žiada, aby sa hodnotenie realizovalo každé dva roky pod záštitou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť prostredníctvom dotazníka predloženého predsedom a podpredsedom zodpovedným za integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v rámci dvadsiatich dvoch parlamentných výborov a aby nedostatky v danej oblasti a v rámci pokroku vo vykonávaní integrovaného prístupu k rovnosti v každom výbore boli zaradené do práce výborov a delegácií;

o
o   o

20.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Rade Európy.

(1) Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15.
(2) Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 384.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia