Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0035(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0473/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0473/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0011

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 35k
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
Προστασία των επιβατών από μετατοπιζόμενες αποσκευές ***
P6_TA(2007)0011A6-0473/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση της Κοινότητας επί του σχεδίου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση συστημάτων διαχωρισμού για την προστασία των επιβατών από μετατοπιζόμενες αποσκευές, τα οποία παρέχονται ως μη γνήσιος εξοπλισμός οχήματος (11523/2006 – C6-0346/2006 – 2006/0035(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11523/2006)(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση, της απόφασης του Συμβουλίου 97/836/ΕΚ(2) (C6-0346/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75, παράγραφος 1, και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0473/2006),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Απόφαση 97/836/EK του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα, τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα, και τις προϋποθέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές ("Αναθεωρημένη Συμφωνία 1958") (ΕΕ L 346, 17.12.1997, σ. 78).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου