Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0141(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0470/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0470/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0013

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 34k
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Κορέας *
P6_TA(2007)0013A6-0470/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κορέας (COM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0422)(1),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κορέας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 170 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0438/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0470/2006),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου