Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2303(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0010/2007

Indgivne tekster :

A6-0010/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0015

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 37k
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles
Forslag til ændringsbudget nr. 1/2007
P6_TA(2007)0015A6-0010/2007

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2007 for regnskabsåret 2007: aftale efter trepartsmødet den 28. november 2006 - strukturfondene, Den Europæiske Fiskerifond, Den Europæiske Investeringsfond og Det Fælles Forskningscenter (5739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 272, stk. 4, næstsidste afsnit,

-   der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 177,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

-   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, endeligt vedtaget den 14. december 2006,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(2),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2007 for regnskabsåret 2007, forelagt af Kommissionen den 20. december 2006 (SEK(2006)1776),

-   der henviser til forslaget til ændringsbudget nr. 1/2007, vedtaget af Rådet den 30. januar 2007 (5739/2007 - C6-0060/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0010/2007),

A.   der henviser til, at der er behov for tekniske tilpasninger, således at resultaterne af trepartsmødet den 28. november 2006 kan blive taget i betragtning og gennemført i Den Europæiske Unions budget for 2007,

B.   der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 1/2007 er at gennemføre disse tilpasninger,

1.   glæder sig over forslag til ændringsbudget nr. 1/2007;

2.   godkender forslag til ændringsbudget nr. 1/2007 uændret;

3.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik