Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2303(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0010/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0010/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0015

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 261kWORD 37k
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007
P6_TA(2007)0015A6-0010/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007: συμφωνία που απορρέει από τον τριμερή διάλογο της 28ης Νοεμβρίου 2006 – Διαρθρωτικά ταμεία, Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Κοινό Κέντρο Ερευνών (5739/2007 – C6-0060/2007 – 2006/2303(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 272, παράγραφος 4, προτελευταίο εδάφιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 177,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 14 Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2006 (SEC(2006)1776),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 30 Ιανουαρίου 2007 (5739/2007 – C6-0060/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0010/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται τεχνικές προσαρμογές ώστε να μπορεί το αποτέλεσμα από τον τριμερή διάλογο της 28ης Νοεμβρίου 2006 να ληφθεί υπόψη και να εφαρμοσθεί στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007 είναι να εισαγάγει αυτές τις προσαρμογές,

1.   χαιρετίζει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007·

2.   εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007 χωρίς τροποποίηση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου