Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2303(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0010/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0010/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0015

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 34k
Torstai 1. helmikuuta 2007 - Bryssel
Lisätalousarvio nro 1/2007
P6_TA(2007)0015A6-0010/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2007 varainhoitovuodeksi 2007: marraskuun 28. päivänä 2006 pidetyssä kolmikantakokouksessa saavutettu sopimus – rakennerahastot, Euroopan kalatalousrahasto, Euroopan investointirahasto ja yhteinen tutkimuskeskus, Pääluokka III – Komissio (5739/2007 – C6-0060/2007 – 2006/2303(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan 4 kohdan toiseksi viimeisen alakohdan,

–   ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2006 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2),

–   ottaa huomioon komission 20. joulukuuta 2006 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2007 varainhoitovuodeksi 2007 (SEC(2006)1776),

–   ottaa huomioon neuvoston 30. tammikuuta 2007 hyväksymän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2007 (5739/2007 – C6-0060/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0010/2007),

A.   ottaa huomioon, että tekniset muutokset ovat välttämättömiä, jotta 28. marraskuuta 2006 järjestetyn kolmikantakokouksen tulokset voidaan ottaa huomioon ja sisällyttää Euroopan unionin talousarvioon varainhoitovuodeksi 2007,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 1/2007 tarkoituksena on esittää nämä muutokset,

1.   pitää lisätalousarvioesitystä nro 1/2007 myönteisenä;

2.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 1/2007 sellaisenaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö