Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2303(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0010/2007

Ingediende teksten :

A6-0010/2007

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0015

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 31k
Donderdag 1 februari 2007 - Brussel
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007
P6_TA(2007)0015A6-0010/2007

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007: akkoord trialoog van 28 november 2006 - Structuurfondsen, Europees Visserijfonds, Europees Investeringsfonds en Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Afdeling III - Commissie (5739/2007 – C6-0060/2007 – 2006/2303(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 272, lid 4, voorlaatste alinea daarvan,

–   gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 177 daarvan,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1), en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, definitief vastgesteld op 14 december 2006 ,

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(2),

–   gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, ingediend door de Commissie op 20 december 2006 (SEC(2006)1776),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007, opgesteld door de Raad op 30 januari 2007 (5739/2007 – C6-0060/2007),

–   gelet op artikel 69 en Bijlage IV van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0010/2007),

A.   overwegende dat technische aanpassingen noodzakelijk zijn om het resultaat van de trialoogbijeenkomst van 28 november 2006 in aanmerking te nemen en uit te voeren in de begroting van de Europese Unie voor 2007,

B.   overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 opneming van die aanpassingen beoogt,

1.   is ingenomen met het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007;

2.   hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007;

3.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).
(2) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid