Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2505(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0021/2007

Indgivne tekster :

B6-0021/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/02/2007 - 7.6
CRE 01/02/2007 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0016

Vedtagne tekster
PDF 25kWORD 47k
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles
Dalitternes menneskerettigheder i Indien
P6_TA(2007)0016B6-0021/2007

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen for dalitterne i Indien

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til høringen i Udviklingsudvalget den 18. december 2006,

-   der henviser til sin beslutning af 28. september 2006 om EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien(1) og Parlamentets årlige beslutninger om menneskerettigheder fra 2000, 2002, 2003 og 2005,

-   der henviser til den generelle henstilling XXIX (diskrimination på grund af herkomst) vedtaget af De Forenede Nationers komite for afskaffelse af racediskrimination den 22. august 2002 og de 48 foranstaltninger, der skal træffes af de kontraherende parter,

-   der henviser til den undersøgelse, som er blevet foretaget af FN's underkommission om fremme og beskyttelse af menneskerettigheder, hvori der arbejdes med forslag til principper og retningslinjer for afskaffelse af "diskrimination på grund af arbejde og herkomst"; der også henviser til den foreløbige rapport fra de særlige ordførere om diskrimination på grund af arbejde og herkomst,

-   der henviser til de forskellige bestemmelser i Indiens forfatning vedrørende beskyttelse og fremme af dalitternes rettigheder, som vedrører mindst 167 mio. mennesker, herunder bestemmelserne om afskaffelse af urørlighedsbegrebet, forbudet mod diskrimination på grund af kastetilhørsforhold, lige muligheder i forbindelse med offentlig ansættelse, positiv særbehandling i forbindelse med undervisning, beskæftigelse og politisk virksomhed via kvoter inden for statsdrevne institutioner og politisk repræsentative organer; der også henviser til de mange lovgivningsforanstaltninger med påbud om afskaffelse af nogle af de værste sædvaner i forbindelse med urørlighed og diskrimination på grund af kaste, herunder slavearbejde, manuel latrintømning og grusomheder over for dalitter,

-   der henviser til den nationale menneskerettighedskommission, de nationale og statslige kommissioner for registrerede kaster og den nationale Safai Karamchari-kommission, der beskæftiger sig med problemet med manuel latrintømning,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 91 og artikel 90, stk. 4,

A.   der henviser til, at Indien er det største fungerende demokrati i verden, hvor alle borgere er lige foran valgurnen, at Indiens foregående præsident og statsoverhoved var en dalit, og at dalitter har været ministre; der henviser til, at der findes hinduiske trosretninger, som forkaster diskrimination og udelukkelse på grund af tilhørsforhold til en kaste som en religiøs vildfarelse,

B.   der henviser til, at dalitter og tilsvarende grupper også findes i Nepal, Pakistan og Bangladesh,

C.   der henviser til, at Indiens nationale menneskerettighedskommission har rapporteret, at gennemførelsen af loven om registrerede kaster og stammer (forebyggelse af grusomheder) fortsat er meget utilstrækkelig, og at den har offentliggjort adskillige henstillinger med henblik på at løse dette problem,

D.   der henviser til, at politiet på trods af 27 officielt registrerede grusomheder mod dalitter hver dag ofte hindrer dalitter i at få adgang til politistationer, nægter registrering af dalitters sager og regelmæssigt og ustraffet udøver tortur mod dalitter,

E.   der henviser til, at på trods af, at mange dalitter ikke aflægger rapport om forbrydelser af angst for repressalier fra de dominerende kasters side, viser officielle politistatistikker, at der i gennemsnit de seneste 5 år er blevet myrdet 13 dalitter om ugen, at 5 dalitters hjem eller ejendom er blevet brændt hver uge, at der er blevet kidnappet eller bortført 6 dalitter hver uge, at der er blevet voldtaget 3 dalit-kvinder hver dag, at 11 dalitter hver dag er blevet slået, og at der er blevet begået en forbrydelse mod en dalit hvert attende minut(2);

F.   der henviser til, at en nylig undersøgelse om urørlighed i Indiens landområder(3), omfattende 565 landsbyer i 11 stater, viste, at social- sundhedshjælpere nægtede at aflægge besøg i dalit-hjem i 33 % af landsbyerne, at dalitterne som følge af segregationspraksis og kastesystemet blev nægtet adgang til politistationer i 27,6 % af landsbyerne, at dalitternes børn skulle sidde for sig selv, når de spiste, i 37,8 % af statens skoler, at dalitterne ikke fik udleveret post til deres hjem i 23,5 % af landsbyerne, og at dalitterne blev nægtet adgang til vandressourcer i 48,4 % af landsbyerne,

G.   der henviser til, at halvdelen af Indiens dalit-børn er underernærede, at 21 % er "stærkt undervægtige", og at 12 % dør, inden de fylder fem år(4),

H.   der henviser til, at urørlighed i skoler har bidraget til, at procentsatsen af dalit-børn, der går ud af skolen, og graden af analfabetisme for dem ligger langt over gennemsnittet for den almindelige befolkning, hvor alfabetiseringskløften mellem dalitter og ikke-dalitter næsten ikke har ændret sig siden Indiens uafhængighed, og at alfabetiseringsgraden for dalit-kvinder fortsat ligger så lavt som 37,8 % i Indiens landområder(5),

I.   der henviser til, at dalit-kvinder, som sammen med kvinder fra stammebefolkninger hører til de fattigste af de fattige i Inden, udsættes for dobbelt diskrimination på grund af kaste og køn på alle områder i livet og udsættes for grove overgreb på deres fysiske integritet, herunder seksuelle overgreb fra dominerendes kasters side, der ikke straffes, og udelukkes socialt og udnyttes økonomisk,

J.   der henviser til, at den nationale kommission for registrerede kaster har observeret, at der i væsentlig omfang tildeles og anvendes alt for få af de midler, der er afsat til dalitternes velfærd og udvikling som et led i regeringens særskilte plan (Special Component Plan) for registrerede kaster,

K.   der henviser til, at dalitterne pålægges slave- og tvangsarbejde og forskelsbehandles inden for en lang række markeder, herunder arbejds-, bolig-, forbruger-, kapital- og kreditmarkedet, og at de får udbetalt lavere løn, har længere arbejdstider, modtager deres løn forsinket og udsættes for verbale og fysiske overgreb;

1.   glæder sig over de forskellige bestemmelser i Indiens forfatning om beskyttelse og fremme af dalitternes rettigheder; bemærker dog, at gennemførelsen af lovene om beskyttelse af dalitternes rettigheder på trods af disse bestemmelser fortsat er yderst utilstrækkelig, og at grusomheder, urørlighed, analfabetisme, ulige muligheder, manuel latrintømning, underbetaling, slavearbejde, børnearbejde og jordløshed fortsat forpester livet for Indiens dalitter;

2.   er bekymret over, at så få af gerningsmændene til disse forbrydelser straffes, og opfordrer den indiske regering til at forbedre dets strafferetssystem for at lette registrering af anklager mod gerningsmændene til forbrydelser mod dalitter og for at øge antallet af domsafsigelser over sådanne gerningsmænd samt mindske varigheden af retssager betydeligt og træffe særlige foranstaltninger til beskyttelse af dalit-kvinder;

3.   glæder sig over det seneste forbud mod beskæftigelse af børn som tjenestefolk i hjemmet og som arbejdere i spisesteder i vejkanten, restauranter, tehuse, osv., og opfordrer indtrængende den indiske regering til at tage yderligere skridt til et fuldstændigt forbud mod alle former for børnearbejde;

4.   opfordrer den indiske regering til hurtigst muligt at træffe foranstaltninger til at sikre lige adgang for dalitter til politistationer og alle andre offentlige instanser og faciliteter, herunder instanser i forbindelse med landets demokratiske struktur, såsom byrådsbygninger og valgkabiner;

5.   glæder sig over den skatte- og afgiftspolitik, som den indiske planlægningskommission og de forskellige ministerier følger, idet de stiller budgetbevillinger til rådighed for dalitternes velfærd og udvikling, og opfordrer den indiske regering til at sikre en fuldstændig gennemførelse inden for et fastlagt tidspunkt af alle politiske og budgetmæssige foranstaltninger til fordel for dalitternes velfærd og udvikling, herunder fuldstændig gennemførelse af den særlige plan for registrerede kaster;

6.   opfordrer indtrængende den indiske regering til at samarbejde yderligere med de relevante FN-menneskerettighedsorganer om en effektiv afskaffelse af diskrimination på grund af kaste, herunder med komiteen for afskaffelse af racediskrimination og FN's særlige ordførere, der har til opgave at udvikle principper og retningslinjer for afskaffelse af diskrimination på grund af arbejde og herkomst;

7.   opfordrer den indiske regering til at ratificere FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og at træffe forebyggende foranstaltninger til at mindske risikoen for, at dalitter udsættes for tortur, at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger for at gøre tortur strafbart i Indien, at fastsætte strafferetlige foranstaltninger for at kunne retsforfølge de politibetjente, som udfører tortur, og til konsekvent at tilbyde torturofre rehabilitering og kompensation og indføre en uafhængig klageinstans for torturofre, som dalitterne har adgang til;

8.   er bekymret over manglen på et omfattende engagement fra EU's side over for den indiske regering, især under topmøderne mellem EU og Indien, for så vidt angår det omfattende problem med diskrimination på grund af kaste;

9.   opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at tage spørgsmålet om diskrimination på grund af kaste op under topmøderne mellem EU og Indien og under andre møder som en del af alle dialoger vedrørende politik, menneskerettigheder, det civile samfund, udvikling og handel og at holde de relevante udvalg informeret om de fremskridt og resultater, der opnås ved sådanne dialoger;

10.   opfordrer indtrængende EU-medlemmerne af den fælles aktionskomite til at udvikle en dialog om problemet med diskrimination på grund af kaste under deres drøftelser om demokrati og menneskerettigheder, social- og beskæftigelsespolitik og udviklingssamarbejde;

11.   gentager, at det forventer, at EU's udviklingsprogrammer i Indien omfatter specifikke foranstaltninger til at sikre, at mindretal, som f.eks. dalitter, adivasier og andre marginaliserede befolkningsgrupper, stammer og kaster, er i stand til at bygge bro over den brede kløft til den øvrige del af befolkningen, for så vidt angår opnåelse af millenniumudviklingsmålene;

12.   anmoder på ny om, at Rådet og Kommissionen prioriterer fremme af lige muligheder ved beskæftigelse i private EU-baserede virksomheder og tilskynder EU-baserede virksomheder til at indføre "Ambedkar-principperne" (beskæftigelse og yderligere principper om økonomisk og social udelukkelse, der er udformet som støtte til alle udenlandske investorer i Sydøstasien med henblik på at imødegå diskrimination på grund af kaste);

13.   glæder sig over, at EU går ind for, at FN's underkommission om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne udarbejder principper og retningslinjer for fjernelse af diskrimination på grund af arbejde og herkomst, og opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at fortsætte denne støtte;

14.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Indiens præsident, regering og parlament, FN's generalsekretær, og cheferne for FN's underkommission om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, Den Internationale Arbejdsorganisation, UNICEF, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0388.
(2) Baseret på tal i Crime in India 2005, http://ncrb.nic.in/crime2005/home.htm og http://ncrb.nic.in/crime2005/cii-2005/CHAP7.pdf
(3) Cf. G. Shah, H. Mander, S. Thorat, S. Deshpande and A. Baviskar Untouchability in Rural India, Sage Publications, Indien, 2006.
(4) National Family Health Survey, givet i opdrag af det indiske ministerium for sundhed og familiens velfærd, 1998-1999 (seneste foreliggende oversigt), kapitel 6, s. 187, http://www.nfhsindia.org/data/india/indch6.pdf
(5) Folketællingen i Indien i 2001.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik