Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2505(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0021/2007

Predkladané texty :

B6-0021/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/02/2007 - 7.6
CRE 01/02/2007 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0016

Prijaté texty
PDF 350kWORD 60k
Štvrtok, 1. februára 2007 - Brusel
Ľudské práva Dalitov v Indii
P6_TA(2007)0016B6-0021/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv Dalitov v Indii

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vypočutie vo Výbore pre rozvoj, ktoré sa konalo 18. decembra 2006,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2006 o hospodárskych a obchodných vzťahoch Európskej únie s Indiou(1) a  výročné uznesenia Európskeho parlamentu o ľudských právach z roku 2000, 2002, 2003 a 2005,

–   so zreteľom na všeobecné odporúčanie XXIX (diskriminácia z dôvodu pôvodu) prijaté Výborom OSN na odstránenie rasovej diskriminácie 22. augusta 2002 a 48 opatrení, ktoré musia prijať zmluvné strany,

–   so zreteľom na štúdiu, ktorú vypracovala Subkomisia OSN pre podporu a ochranu ľudských práv, ktorá obsahuje návrhy zásad a usmernení na odstránenie diskriminácie z dôvodu práce a pôvodu a berúc na vedomie predbežnú správu osobitného spravodajcu o diskriminácii z dôvodu práce a pôvodu,

–   so zreteľom na jednotlivé ustanovenia indickej ústavy týkajúce sa ochrany a podpory práv Dalitov, vzťahujúce sa na najmenej 167 miliónov ľudí, vrátane tých ustanovení, ktoré sa týkajú zrušenia nedotknuteľnosti, zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste, rovnosti príležitostí pri zamestnaní vo verejnej správe, opatrenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a politiky prostredníctvom pozitívnej diskriminácie v štátnych inštitúciách a zastupiteľských orgánoch; so zreteľom na početné legislatívne opatrenia nariaďujúce zrušenie niektorých najhorších postupov týkajúcich sa nedotknuteľnosti a diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste vrátane nútených prác, manuálneho čistenia latrín a ukrutností voči Dalitom,

–   so zreteľom na Národnú komisiu pre ľudské práva, Národnú a Štátnu komisiu pre najnižšie registrované kasty pod ochranou vlády a Národnú komisiu pre Safai Karamchari, ktoré sa zaoberajú problémom manuálneho čistenia latrín,

–   so zreteľom na článok 91 a článok 90 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže India je najväčšou fungujúcou demokraciou na svete, kde sú si pri voľbách všetci občania rovní, posledný z bývalých indických prezidentov a hlava štátu bol Dalit a Daliti boli ministrami; keďže existujú hinduistické myšlienkové prúdy, ktoré odmietajú diskrimináciu z dôvodu príslušnosti ku kaste a vylúčenie ako odchýlenie sa od viery,

B.   keďže Daliti a podobné skupiny žijú aj v Nepále, Pakistane a Bangladéši,

C.   keďže indická Národná komisia pre ľudské práva informovala o tom, že uplatňovanie zákona o najnižších registrovaných kastách a registrovaných kmeňoch pod ochranou vlády (o predchádzaní ukrutnostiam) je naďalej veľmi neuspokojivé, a keďže uverejnila mnoho odporúčaní na riešenie tohto problému,

D.   keďže polícia, napriek tomu, že každý deň je oficiálne zaregistrovaných 27 prípadov ukrutností spáchaných na Dalitoch, často bráni Dalitom v prístupe na policajné stanice, odmieta zaregistrovať ich prípady a pravidelne sa uchyľuje k mučeniu Dalitov bez toho, aby bol za to niekto potrestaný,

E.   keďže, napriek tomu, že mnoho Dalitov neoznamuje trestné činy kvôli obavám z odvetných opatrení vládnucich kást, oficiálne policajné štatistiky uvádzajú v priemere za posledných 5 rokov, že každý týždeň je zavraždených 13 Dalitov, domy alebo majetky 5 Dalitov sú každý týždeň vypálené, 6 Dalitov sa každý týždeň stane obeťou únosu alebo odvlečenia, 3 dalitské ženy sú každý deň znásilnené, 11 Dalitov je každý deň zbitých a každých 18 minút je na Dalitoch spáchaný nejaký trestný čin(2),

F.   keďže podľa nedávnej štúdie o nedotknuteľnosti na indickom vidieku(3), ktorá sa zaoberala 565 dedinami v 11 štátoch, odmietli zdravotníci z verejného sektora v 33 % dedín navštíviť domy Dalitov, v 27,6 % dedín bol Dalitom znemožnený prístup na policajné stanice, v 37,8 % vládou spravovaných škôl museli dalitské deti sedieť pri jedle oddelene od ostatných detí, v 23,5 % dedín nebola Dalitom domov doručovaná pošta a v 48,4 % dedín bol Dalitom odmietnutý prístup k zdrojom vody v dôsledku praktík založených na segregácii a nedotknuteľnosti,

G.   keďže polovica dalitských detí v Indii je podvyživená, 21 % má vážnu podváhu a 12 % zomrie pred dovŕšením 5. roku života(4),

H.   keďže nedotknuteľnosť na školách prispela k tomu, že dalitské deti končia predčasne školskú dochádzku a miera negramotnosti medzi nimi je podstatne vyššia než u ostatného obyvateľstva, pričom priepastný rozdiel v gramotnosti medzi Dalitmi a ľuďmi, ktorí k tejto skupine obyvateľstva nepatria, sa od chvíle, keď India získala nezávislosť, takmer nezmenil a miera gramotnosti dalitských žien na indickom vidieku naďalej zostáva len na úrovni 37,8 %(5),

I.   keďže dalitské ženy, ktoré spolu so ženami z domorodých kmeňov patria v Indii k vôbec najchudobnejším, čelia dvojnásobnej diskriminácii z dôvodu kasty a rodu vo všetkých oblastiach života, sú vystavené hrubým útokom na svoju fyzickú integritu vrátane beztrestného sexuálneho zneužívania príslušníkmi vládnucich kást a sú vylúčené zo spoločnosti a ekonomicky vykorisťované,

J.   keďže Národná komisia pre najnižšie registrované kasty pod ochranou vlády zaznamenala veľmi obmedzené prideľovanie prostriedkov a nízky objem vynaložených prostriedkov na sociálne zabezpečenie a rozvoj pre Dalitov v rámci vládneho osobitného čiastkového programu pre najnižšie registrované kasty pod ochranou vlády,

K.   keďže Daliti musia vykonávať nútené práce a sú diskriminovaní na mnohých trhoch vrátane trhu práce, bývania a tiež spotrebiteľského, kapitálového a úverového trhu, dostávajú nižšie mzdy, majú dlhší pracovný čas, mzdu im vyplácajú oneskorene a sú vystavení slovným alebo fyzickým útokom,

1.   víta jednotlivé ustanovenia v indickej ústave na ochranu a podporu práv Dalitov; poznamenáva však, že napriek týmto ustanoveniam je uplatňovanie zákonov na ochranu práv Dalitov aj naďalej vo veľkej miere nedostačujúce a že ukrutnosti, nedotknuteľnosť, negramotnosť, nerovnosť príležitostí, manuálne čistenie latrín, neadekvátne mzdy, nútené práce, detská práca a bezzemkovia ešte stále narúšajú život indických Dalitov;

2.   vyjadruje znepokojenie nad nízkym počtom usvedčených páchateľov týchto trestných činov a vyzýva indickú vládu, aby zdokonalila svoj systém trestného súdnictva s cieľom uľahčiť registráciu žalôb proti páchateľom trestných činov na Dalitoch, zvýšila mieru usvedčenia týchto páchateľov, výrazne obmedzila trvanie súdnych procesov a prijala osobitné opatrenia na ochranu dalitských žien;

3.   víta nedávny zákaz zamestnávania detí ako domáceho služobníctva a personálu v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, čajovniach atď. pri cestách a naliehavo žiada indickú vládu, aby podnikla ďalšie kroky vedúce k úplnému zákazu všetkých foriem detskej práce;

4.   vyzýva indickú vládu, aby prijala neodkladné opatrenia na zabezpečenie rovnoprávneho prístupu Dalitov na policajné stanice a do všetkých ostatných verejných inštitúcií a zariadení vrátane tých, ktoré súvisia s demokratickou štruktúrou, napr. budovy obecných zastupiteľstiev a volebných kabín;

5.   víta fiškálnu politiku, ktorú realizuje indická plánovacia komisia a jednotlivé ministerstvá pri vyčleňovaní rozpočtových prostriedkov na sociálne zabezpečenie a rozvoj Dalitov a vyzýva indickú vládu, aby zabezpečila úplnú a časovo viazanú realizáciu politiky a rozpočtových opatrení zameraných na sociálne zabezpečenie a rozvoj Dalitov vrátane plnej realizácie osobitného čiastkového programu pre najnižšie registrované kasty pod ochranou vlády;

6.   nalieha na indickú vládu, aby ďalej spolupracovala s príslušnými orgánmi OSN pre ľudské práva na účinnom odstraňovaní diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste vrátane Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie a osobitného spravodajcu OSN, ktorí majú za úlohu vypracovať zásady a usmernenia na odstránenie diskriminácie z dôvodu práce a pôvodu;

7.   vyzýva indickú vládu, aby ratifikovala Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a aby prijala preventívne opatrenia na zníženie rizika mučenia pre Dalitov, podnikla právne kroky na trestné stíhanie mučenia v Indii, zaviedla tresty pre policajtov, ktorí mučia, konzistentne rehabilitovala a poskytovala náhrady obetiam mučenia a aby zaviedla nezávislý systém podávania sťažností pre obete mučenia, ktorý by bol prístupný Dalitom;

8.   berie s obavami na vedomie nedostatok výraznej spolupráce EÚ a indickej vlády, najmä v rámci samitov EÚ a Indie, na riešení rozsiahleho problému diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste;

9.   nalieha na Radu a Komisiu, aby nastoľovali otázku diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste v rámci samitov EÚ a Indie a iných stretnutí ako súčasť všetkých rozhovorov týkajúcich sa politických otázok, ľudských práv, občianskej spoločnosti, rozvoja a obchodovania a aby informovali príslušné výbory o výsledku týchto rozhovorov a o pokroku v nich;

10.   nalieha na členov Spoločného akčného výboru, ktorí sú zároveň členskými štátmi EÚ, aby prehĺbili dialóg na tému diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste v rámci diskusie o demokracii a ľudských právach, sociálnej politike a politike v oblasti zamestnanosti a rozvojovej spolupráci;

11.   znovu zdôrazňuje, že očakáva zahrnutie osobitných opatrení na zabezpečenie toho, aby mohli menšiny ako Dalitovia a Adivasiovia a iné okrajové spoločenstvá, kmene a kasty preklenúť širokú priepasť medzi nimi a ostatnými obyvateľmi do rozvojových programov EÚ vzhľadom na dosiahnutie rozvojových cieľov milénia;

12.   pripomína svoju požiadavku, aby Rada a Komisia uprednostnila podporu rovnakých príležitostí v oblasti zamestnávania v súkromných spoločnostiach so sídlom v EÚ a podporu podnikov so sídlom v EÚ v rámci realizácie Ambedkarových zásad (zásady týkajúce sa zamestnanosti a doplnkové zásady hospodárskeho a sociálneho vylúčenia s cieľom pomôcť všetkým zahraničným investorom v Južnej Ázii pri odstraňovaní diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste);

13.   víta záväzok EÚ týkajúci sa rozvoja zásad a usmernení na odstránenie diskriminácie z dôvodu práce a pôvodu prostredníctvom Subkomisie OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a nalieha na Komisiu a Radu, aby v tejto podpore pokračovali;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Indie, generálnemu tajomníkovi OSN a čelným predstaviteľom Subkomisie OSN pre podporu a ochranu ľudských práv, Medzinárodnej organizácie práce, UNICEF-u, Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0388.
(2) Na základe údajov uvedených v dokumente Crime in India 2005 (Zločinnosť v Indii 2005), http://ncrb.nic.in/crime2005/home.htm a http://ncrb.nic.in/crime2005/cii-2005/CHAP7.pdf .
(3) Cf. G. Shah, H. Mander, S. Thorat, S. Deshpande a A. Baviskar, Untouchability in Rural India (Nedotknuteľnosť na indickom vidieku), Sage Publications, India, 2006.
(4) Národný prieskum zdravia rodín, ktorý zadalo indické ministerstvo zdravia a rodiny, 1998–99 (posledný dostupný prieskum), kapitola 6, s. 187. http://www.nfhsindia.org/data/india/indch6.pdf.
(5) Sčítanie ľudu v Indii v roku 2001.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia