Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0156(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0477/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0477/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0017

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 338kWORD 48k
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν *
P6_TA(2007)0017A6-0477/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2006)0454)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0303/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0477/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Η κοινοτική χρηματική αντιπαροχή θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των παράκτιων πληθυσμών που εξαρτώνται από την αλιεία καθώς και για τη δημιουργία μικρών τοπικών βιομηχανιών κατάψυξης και μεταποίησης·
Τροπολογία 2
Άρθρο 3α (νέο)
Άρθρο 3α
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη νέας συμφωνίας ή την παράταση της περιόδου εφαρμογής της συμφωνίας που επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και τους όρους υπό τους οποίους εφαρμόσθηκε.
Τροπολογία 3
Άρθρο 3β (νέο)
Άρθρο 3β
Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου.
Τροπολογία 4
Άρθρο 3γ (νέο)
Άρθρο 3γ
Επί τη βάσει της έκθεσης που υποβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3α και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο χορηγεί στην Επιτροπή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με στόχο την έγκριση νέου πρωτοκόλλου.
Τροπολογία 5
Άρθρο 3δ (νέο)
Άρθρο 3δ
Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον κράτη μέλη των οποίων τα σκάφη αλιεύουν βάσει της συμφωνίας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις δήλωσης των αλιευμάτων.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου