Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2502(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0032/2007

Forhandlinger :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Afstemninger :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0018

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 38k
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles
Moratorium for dødsstraf
P6_TA(2007)0018RC-B6-0032/2007

Europa-Parlamentets beslutning om initiativet til et universelt moratorium for dødsstraf

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om et universelt moratorium for dødsstraf, især beslutningerne af 23. oktober 2003(1), 6. maj 1999(2) og 18. juni 1998(3),

-   der henviser til de resolutioner om dødsstraf, der er vedtaget af diverse FN-organer, herunder FN's Menneskerettighedskommission,

-   der henviser til EU's erklæringer til støtte for et universelt moratorium for dødsstraf og den erklæring om afskaffelse af dødsstraf, der blev afgivet den 19. december 2006 på FN's Generalforsamling, og som var undertegnet af 85 lande fra alle geografiske områder,

-   der henviser til "Retningslinjer for EU's politik over for tredjelande med hensyn til dødsstraf", som Rådet vedtog den 29. juni 1998,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at dødsstraf er en grusom og umenneskelig straf og en krænkelse af retten til livet,

B.   der henviser til, at afskaffelse af dødsstraf er et grundprincip for EU og en forudsætning for opnåelse af EU-medlemskab,

C.   der er dybt bekymret over, at dødsstraffen stadig eksisterer eller er blevet genindført i lovgivningen i mange lande verden over, og at der hvert år henrettes flere tusinde mennesker,

D.   der henviser til, at den verdensomspændende tendens i retning af en afskaffelse af dødsstraffen samtidig fortsætter, og at det i den forbindelse er glædeligt, at Liberia, Mexico, Filippinerne og Moldova i løbet af de seneste år har afskaffet dødsstraffen, og at den peruanske kongres har forkastet et lovforslag om indførelse af dødsstraf for terrorforbrydelser,

E.   der henviser til, at EU inden for rammerne af sine retningslinjer for EU's politik over for tredjelande med hensyn til dødsstraf, har besluttet at gøre en indsats i internationale fora for afskaffelse af dødsstraffen,

F.   der henviser til, at den italienske regering og Europarådet den 9. januar 2007 besluttede at samarbejde om at samle den størst mulige støtte til det foreliggende initiativ fra FN's Generalforsamling om et universelt moratorium for dødsstraf med henblik på fuldstændig afskaffelse af dødsstraffen,

G.   der henviser til, at det italienske Deputeretkammer den 27. juli 2006 enstemmigt vedtog en resolution, hvori den italienske regering opfordredes til på næste møde i FN's Generalforsamling - efter at have konsulteret de øvrige EU-medlemsstater, men uden noget krav om enstemmig godkendelse - at fremlægge et forslag til resolution om et universelt moratorium for dødsstraf med henblik på fuldstændig afskaffelse af dødsstraf i hele verden; der henviser til, at EU's Ministerråd (almindelige anliggender) på sit møde den 22. januar 2007 besluttede, at det tyske EU-formandskab i New York skulle vurdere mulighederne for og metoderne til en genåbning af drøftelserne og behandling af forslaget om et universelt moratorium for dødsstraffen,

H.   der fordømmer henrettelsen af Saddam Hussein og mediernes udnyttelse af hængningen, og beklager dybt den måde hvorpå det foregik,

1.   bekræfter sin mangeårige modstand mod dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder og giver endnu en gang udtryk for sin overbevisning om, at afskaffelse af dødsstraffen bidrager til at fremme den menneskelige værdighed og den gradvise udvikling af menneskerettighederne;

2.   opfordrer til en øjeblikkelig og ubetinget indførelse af et verdensomspændende moratorium for henrettelser med henblik på en global afskaffelse af dødsstraffen gennem en relevant resolution fra De Forenede Nationers Generalforsamling, hvis faktiske implementering FN's generalsekretær skal have mulighed for at kontrollere;

3.   opfordrer EU's formandskab til snarest at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at en sådan resolution hurtigst muligt forelægges for FN's Generalforsamling; opfordrer EU's formandskab og Kommissionen til at holde Parlamentet orienteret om de resultater, der opnås i FN's nuværende Generalforsamling, for så vidt angår et universelt moratorium for dødsstraf;

4.   opfordrer indtrængende EU's institutioner og medlemsstaterne til på det politiske og diplomatiske plan at udfolde enhver bestræbelse for at sikre tilslutning til denne resolution i FN's nuværende Generalforsamling;

5.   støtter kraftigt initiativet fra Italiens Deputeretkammer og regering, der også har opbakning fra EU's Ministerråd, Kommissionen og Europarådet;

6.   opfordrer indtrængende alle EU's medlemsstater til hurtigst muligt at ratificere den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder, der tilstræber fuldstændig afskaffelse af dødsstraffen;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, formanden for FN's Generalforsamling og alle FN's medlemslande.

(1) EUT C 82 E af 1.4.2004, s. 609.
(2) EFT C 279 af 1.10.1999, s. 421.
(3) EFT C 210 af 6.7.1998, s. 207.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik