Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2231(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0450/2006

Predkladané texty :

A6-0450/2006

Rozpravy :

PV 31/01/2007 - 21
CRE 31/01/2007 - 21

Hlasovanie :

PV 01/02/2007 - 7.9
CRE 01/02/2007 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0019

Prijaté texty
PDF 399kWORD 103k
Štvrtok, 1. februára 2007 - Brusel
Podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení
P6_TA(2007)0019A6-0450/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o "Podpore zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení " (2006/2231 (INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie (KOM(2005)0637),

–   so zreteľom na prijatie globálnej stratégie pre výživu, telesnú aktivitu a zdravie na 57. Svetovom zdravotníckom zhromaždení 22. mája 2004,

–   so zreteľom na uznesenie Rady zo 14. decembra 2000 o zdraví a výžive(1),

–   so zreteľom na závery Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa z 3. júna 2005 týkajúce sa obezity, výživy a telesnej aktivity,

–   so zreteľom na neformálne stretnutie ministrov športu EÚ 19.-20. septembra 2005, na ktorom britské predsedníctvo navrhlo vytvorenie pracovnej skupiny pre šport a zdravie,

–   so zreteľom na výzvu vedcov z 10. Medzinárodného kongresu o obezite (ICO 2006), ktoré sa konalo 3.-8. septembra 2006 v Sydney,

–   so zreteľom na závery konferencie na vysokej úrovni počas fínskeho predsedníctva s názvom "Zdravie vo všetkých politikách", ktorá sa konala v Kuopio 20.-21. septembra 2006,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0450/2006),

A.   keďže počet osôb, ktoré trpia obezitou sa v rámci EÚ za posledných 30 rokov neobyčajne zvýšil; keďže tempo rastu tohto fenoménu je rovnaké ako v USA začiatkom 90. rokov a keďže za ľudí s nadváhou alebo obezitou je dnes v Európe považovaných takmer 27 % mužov a 38 % žien,

B.   keďže častejší výskyt obezity, najmä u detí, sa neobmedzuje len na EÚ a ďalšie bohaté krajiny, ale dramaticky stúpa v niektorých rozvojových krajinách,

C.   keďže obezita sa týka aj viac než piatich miliónov detí v 27 krajinách EÚ a keďže miera rastu je alarmujúca s takmer 300 000 novými prípadmi ročne,

D.   keďže štúdie ukázali, že pre zdravotne postihnuté osoby predstavuje väčšie riziko obezita spôsobená viacerými činiteľmi vrátane patofyziologických zmien energetického metabolizmu a stavby tela, svalovej atrofie a telesnej nečinnosti,

E.   keďže príjem energie bol medzi veľkými skupinami obyvateľstva od 50. rokov 20. storočia stabilný; keďže však zmeny životného štýlu viedli k zníženiu telesnej aktivity i fyzickej práce a tak znížili spotrebu energie, čo spôsobilo nerovnováhu medzi energetickými potrebami a prísunom energie,

F.   keďže mnohé projekty a štúdie potvrdili, že nástup obezity je charakterizovaný skorými rozdielmi spojenými so sociálno-ekonomickým prostredím, keďže choroba je častejšia v rodinách s nízkym príjmom a s nízkou úrovňou vzdelania,

G.   keďže pri zostavovaní akčného plánu EÚ na propagáciu zdravého životného štýlu treba venovať náležitú pozornosť rôznym stravovacím návykom a štruktúre spotreby v jednotlivých členských štátoch,

H.   keďže správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2005 o zdraví v Európe dokazuje, že vysoký počet úmrtí a ochorení zapríčiňuje sedem hlavných rizikových faktorov, z ktorých šesť (vysoký tlak, cholesterol, nadmerný index telesnej hmotnosti, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, nedostatok telesnej aktivity a nadmerná konzumácia alkoholu) je spojených so stravovaním a telesným cvičením a keďže je rovnako dôležité vo všetkých týchto oblastiach konať s cieľom predchádzať veľkému počtu úmrtí a ochorení,

I.   keďže za zdravé stravovanie treba považovať stravovanie s určitými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi vlastnosťami, ako je energetický obsah, v súlade s individuálnymi potrebami a vždy podľa zásad zdravej výživy,

J.   vzhľadom na to, že aj keď má EÚ na základe právomocí, ktoré jej vyplývajú zo zmlúv, mať zásadnú úlohu v oblasti ochrany spotrebiteľa prostredníctvom podpory zdravého stravovania a konzumácie ovocia a zeleniny, musia opatrenia Spoločenstva na podporu športu a telesnej aktivity nutne dopĺňať tie opatrenia, ktoré uplatňujú členské štáty, ich regióny a mestá,

K.   so zreteľom na sociálno-ekonomický vplyv ochorení spojených s problémami nadváhy, (ktoré už predstavujú 4 až 7 % celkových výdavkov členských štátov na zdravotníctvo); keďže celkové náklady obezity (pri zohľadnení zvýšeného rizika nezamestnanosti, prerušenia pracovnej činnosti či invalidity) ešte neboli podrobené presnému vedeckému vyhodnoteniu,

L.   keďže väčšina členských štátov zaviedla politiky na boj proti problémom obezity a na zvýšenie úrovne zdravia svojho obyvateľstva, pričom niektoré vlády prijali isté zákazy a ďalšie uprednostnili stimuly,

M.   keďže niektoré členské štáty prijali napríklad rozhodnutie obmedziť, alebo dokonca zakázať predajné automaty v školách kvôli nedostatočnej ponuke a zanedbateľnému priestoru vyhradenému pre nápoje s nízkym obsahom cukru, pre ovocie a zeleninu a pre takzvané diétne výrobky,

N.   keďže je zaujímavé zvážiť, ako prvú fázu, dobrovoľné záväzky prijaté nedávno na jednej strane európskymi výrobcami nealkoholických nápojov, obmedziť marketing zameraný na deti do 12 rokov a zároveň poskytnutie prístupu k rôznorodejším nápojom v školách, a na druhej strane dvoma gigantmi v sektore rýchleho občerstvenia uvádzať na obaloch hamburgerov a kornútoch na zemiakové hranolčeky nutričné symboly,

O.   vítajúc rôzne iniciatívy zamerané na podporu zdravého stravovania, ktoré uskutočňujú mnohí európski maloobchodníci, vrátane vytvárania radov zdravých potravín, úplného a zrozumiteľného vyznačovania nutričných informácií a partnerstiev s vládami, školami a mimovládnymi organizáciami na zvyšovanie povedomia o výhodách zdravej výživy a pravidelného cvičenia,

P.   keďže prerokúvaná zelená kniha je súčasťou komplexnej iniciatívy EÚ na boj proti faktorom najnebezpečnejším pre zdravie (vrátane zlých stravovacích návykov a nedostatku telesnej aktivity) a ktoré sú rovnako ako fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu hlavnou príčinou kardiovaskulárnych chorôb (ktoré predstavujú najčastejšiu príčinu úmrtí mužov a žien v EÚ), určitých druhov rakoviny, respiračných chorôb, osteoporózy a cukrovky typu 2, čo zvyšuje záťaž na vnútroštátne systémy zdravotníctva,

Q.   keďže výsledok verejnej konzultácie nasledujúcej po zelenej knihe, ktorý Komisia predložila 11. septembra 2006 podnecuje na výzvy najmä na aktivitu EÚ v rôznych politikách Spoločenstva a zameranie predovšetkým na deti a mládež,

R.   keďže Spoločenstvo má zohrať aktívnu úlohu (v rámci spoločných politík alebo ako doplnok aktivít 27 členských štátov) prostredníctvom informačných kampaní a zvyšovania povedomia spotrebiteľov o probléme obezity, podporenia konzumácie ovocia a zeleniny v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), financovania výskumných, vzdelávacích a športových projektov, a kampaní zameraných na prijímanie novej alebo prepracovanej právnej úpravy so skutočným vplyvom na zdravé stravovanie európskych občanov,

Obezita: politická priorita?

1.   víta angažovanosť Komisie v oblasti zdravého stravovania (z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska), telesnej aktivity ako aj boja proti obezite a hlavným chorobám súvisiacim so stravovaním; žiada, aby táto aktivita bola odteraz považovaná za politickú prioritu Európskej únie a jej členských štátov;

2.   uznáva, že obezita súvisí s mnohými činiteľmi, a preto vyžaduje holistický prístup zahŕňajúci mnoho rôznych oblastí politík;

3.   veľmi ľutuje, že napriek aktivite mnohých členských štátov obezita postihuje stále väčšiu časť obyvateľstva a že ak bude táto tendencia pokračovať, následky z hľadiska verejného zdravia, ktorým by bolo možné predísť prostredníctvom vhodných opatrení, budú nevyčísliteľné;

4.   odporúča všetkým členským štátom, aby oficiálne uznali obezitu za chronickú chorobu a predišli tak všetkým formám stigmatizovania a diskriminácie obéznych ľudí; odporúča tiež členským štátom aby týmto ľuďom zabezpečili prístup k primeranej liečbe v rámci svojich vnútroštátnych systémov zdravotníctva;

5.   víta prijatie charty o boji proti obezite na Európskej ministerskej konferencii WHO (15.-17. novembra 2006 v Istanbule), vyzdvihuje stanovenie ambiciózneho rámca pre opatrenia s cieľom dostať epidémiu pod kontrolu a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby určili harmonogram implementácie a stanovenia priorít v súvislosti so zásahmi podľa tohto rámca;

6.   bezvýhradne podporuje spustenie platformy EÚ pre činnosť v súvislosti so stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím ("platforma") v marci 2005 a víta metódu uplatňovanú GR SANCO, ktorá spočíva v trvalom dialógu s priemyselnými odvetviami, vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a mimovládnymi organizáciami;

7.   víta dobrovoľné záväzky, ktoré už predložili účastníci platformy; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa takéto záväzky prijaté v rámci platformy účinne monitorovali a vyzýva Komisiu na vypracovanie jasných kritérií hodnotenia; poznamenáva, že spoľahlivé hodnotenie je veľmi dôležité na zabezpečenie toho, aby bolo možné primerane merať pokrok a v prípade potreby zvážiť ďalšie opatrenia alebo legislatívne návrhy na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu každoročne predkladala správy o výsledkoch platformy;

8.   žiada Komisiu, aby zhodnotila dosah príslušných návrhov politík s cieľom určiť ich vplyv na verejné zdravie, obezitu a nutričné ciele; odporúča, aby sa takáto "kontrola zdravia alebo obezity" konala najmä v oblasti SPP, výskumných programov, energetickej politiky, reklamy a potravinovej politiky;

9.   podotýka, že v súčasnosti sa do platformy síce zapojil široký okruh účastníkov, ale väčšinou sú v súvislosti s problémom obezity sústredení na strane energetického príjmu; vyzýva preto účastníkov, ktorých sa týka stránka energetického výdaja – napríklad výrobcov počítačových hier, športové združenia a vysielateľov – aby aktívnejšie prispeli do diskusie a zvážili prijatie podobných záväzkov;

10.   považuje za krok správnym smerom tendenciu, ktorá dnes prevláda v rôznych odvetviach európskeho potravinárskeho priemyslu a spočíva v konkrétnych krokoch určených na preorientovanie marketingu zameraného na deti a na zavedenie nutričného označovania detských nápojov a potravín;

11.   vyzýva členské štáty, aby určili ekonomicky výhodné možnosti na nadviazanie partnerstiev svojich zdravotníckych služieb s priemyslom tak, aby sa zlepšili znalosti pacientov a kontrola ich výživy a aby sa znížilo ekonomické bremeno obezity; domnieva sa, že zvláštnu pozornosť treba venovať systémom, ktoré sa zameriavajú na potreby obyvateľov v sociálne a ekonomicky znevýhodnených spoločenstvách;

12.   očakáva, že Komisia v blízkej budúcnosti predloží v bielej knihe konkrétne opatrenia na zníženie počtu osôb trpiacich nadváhou a obezitou najneskôr od roku 2015;

Informovanie spotrebiteľov od detstva

13.   domnieva sa, že každá politika prevencie obezity a dohľadu nad ňou musí byť zameraná na celú dĺžku života človeka, a to od prenatálneho obdobia až po pokročilý vek; domnieva sa tiež, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť detstvu ako etape života, kde sa vytvára veľká časť stravovacích návykov;

14.   vyzýva členské štáty, aby uznali, že vzdelávanie v otázkach výživy a zdravia od najútlejšieho veku má zásadný význam pri prevencii nadváhy a obezity;

15.   zdôrazňuje nebezpečenstvo súvisiace s prílišným nadšením vo vedení kampane proti obezite a domnieva sa, že by sa mali dávať správne príklady deťom a dospievajúcim, ktorí podliehajú vplyvu rovesníkov, aby sa tým predišlo nárastu ďalších stravovacích porúch ako sú mentálna anorexia a bulímia;

16.   domnieva sa, že zdravotnícki odborníci hrajú dôležitú úlohu pri propagácii zdravotného prínosu vyváženej výživy a pravidelnej telesnej aktivity a pri odhaľovaní každého rizika, predovšetkým u ľudí s nadmerným brušným tukom, u ktorých existuje väčšie riziko vzniku najmä cukrovky typu 2, kardiovaskulárnych chorôb a iných zdravotných ťažkostí; vyzýva členské štáty, aby podporovali povolanie odborníka na výživu vzájomným uznávaním odbornej kvalifikácie a určením vstupných podmienok na výkon tohto povolania, ako aj zabezpečením odbornej vedeckej prípravy;

17.   zdôrazňuje, že škola je miestom, kde deti trávia väčšinu času, a školské prostredie, najmä školské jedálne, preto musia nabádať deti na rozvoj ich chutí poskytovaním základných kuchárskych zručností a vedomostí o potravinách a podporovať pravidelnú telesnú aktivitu a zdravý životný štýl, predovšetkým s cieľom vyvážiť čoraz kratší čas vyčlenený na telesnú výchovu v školách v EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala mechanizmy na podporu osvedčených postupov v školách, ktoré zohľadnia najúčinnejšie iniciatívy vzdelávajúce deti v otázkach zdravých stravovacích návykov a poskytujúce kvalitné jedlo na základe vysokých nutričných noriem;

18.   odsudzuje postup vlád členských štátov, ktoré odpredávajú školské ihriská kvôli zástavbe;

19.   vyzýva členské štáty, aby poskytli dostatok finančných prostriedkov na školské stravovanie a umožnili tak školám podávať čerstvé jedlá, vyrobené najlepšie z ekologického alebo regionálneho poľnohospodárstva, a aby podporovali zdravé stravovacie návyky od útleho veku;

20.   domnieva sa, že členské štáty by mali byť nabádané, aby v školách zabezpečili dostatočné vybavenie umožňujúce deťom venovať sa športom a telesnej aktivite; nabáda členské štáty a ich miestne orgány, aby pri plánovaní umiestnenia škôl zvážili možnosti podpory zdravého a aktívneho životného štýlu a umiestnili ich bližšie ku komunitám, ktorým slúžia, čím umožnia, aby deti chodili do školy peši alebo na bicykli namiesto sedenia v aute či autobuse;

21.   žiada výrobcov nealkoholických nápojov v EÚ, aby bezodkladne realizovali záväzky, ktoré prijali 20. decembra 2005 v rámci svojho etického kódexu, najmä záväzok obmedziť svoje komerčné aktivity na základných školách;

22.   domnieva sa, že rozmiestnenie (ak je povolené) predajných automatov na stredných školách musí byť v súlade s pravidlami zdravej výživy;

23.   odsudzuje časté opakovanie a intenzitu televíznych reklamných a propagačných kampaní na potraviny zameraných výhradne na deti a zdôrazňuje, že takéto obchodné praktiky nepodporujú zdravé stravovacie návyky a treba ich riadiť na úrovni EÚ prostredníctvom úpravy smernice "Televízia bez hraníc"(2); zdôrazňuje navyše, že existujú jasné dôkazy o tom, že reklama v televízii ovplyvňuje krátkodobú štruktúru spotreby detí vo veku medzi 2. a 11. rokom, napriek tomu sa súčasne domnieva, že rozhoduje osobná zodpovednosť rodičov, pretože konečné rozhodnutie o kúpe je na nich; poznamenáva však, že z prieskumov vyplýva želanie väčšiny rodičov zaviesť jasné obmedzenia propagácie nezdravých potravín pre deti;

24.   vyzýva Komisiu, aby v rámci platformy sformulovala dobrovoľné alebo samoregulačné záväzky, ktoré ukončia propagáciu potravín pre deti s vysokým obsahom tuku, cukru a soli, ale naliehavo žiada Komisiu, aby v prípade, že samoregulácia neprinesie zmenu, predložila legislatívne návrhy;

25.   zdôrazňuje, že z týchto úvah by nemali byť vynechané nové formy reklamy pre deti, napríklad zasielanie textových správ na mobilné telefóny, on-line hry a sponzorovanie ihrísk;

26.   domnieva sa, že Komisia a európsky mediálny priemysel musia časom uzavrieť "džentlmenskú dohodu", ktorá by vyžadovala, aby boli do tvorby v jednotlivých médiách (televízia, kino, internet a videohry) zaradené informácie týkajúce sa zdravia a oddychu určené na zvýšenie povedomia európskej mládeže o dôležitosti športových aktivít a konzumácie ovocia a zeleniny pre zachovanie dobrého zdravotného stavu;

27.   uznáva úlohu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pri vydávaní rád a odporúčaní v oblasti výživy;

28.   domnieva sa, že médiá (televízia, rádio a internet) sú viac než kedykoľvek predtým základným pedagogickým nástrojom pri vzdelávaní v oblasti nutričného zdravia, ktorý by mal poskytovať spotrebiteľom praktické rady, aby im umožnil nájsť správnu rovnováhu medzi každodennou spotrebou kalórií a výdajom energie a skutočne im zabezpečiť slobodu výberu;

29.   domnieva sa, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách(3) vysiela silný signál a spotrebiteľovi konečne umožní získať pravdivé, spoľahlivé a konzistentné informácie o nutričných vlastnostiach potravinárskych výrobkov, a to najmä tých, ktoré obsahujú väčšie množstvo cukru, soli a niektorých tukov; poznamenáva, že realizácia toho nariadenia by mala prebehnúť tak, aby podporila a umožnila snahy výrobcov potravín a nápojov o inováciu a zlepšenie svojich výrobkov; preto sa domnieva, že v kontexte uvedeného nariadenia treba venovať prvoradú pozornosť zavedeniu nutričných profilov, ktoré vypracuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na základe najnovších dostupných údajov a v úzkej spolupráci so spotrebiteľskými MVO a prevádzkovateľmi v oblasti potravinárstva vrátane maloobchodných predajcov;

30.   všíma si rastúce znepokojenie verejnosti a vedcov nad vplyvom umelých transtukov na ľudské zdravie a upozorňuje na kroky niektorých štátnych (Kanada, Dánsko) a regionálnych (mesto New York) orgánov v snahe odstrániť transtuky z ľudskej výživy; žiada EÚ, aby prijala kroky na zníženie príjmu transtukov;

31.   domnieva sa, že treba bezodkladne revidovať smernicu Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách o nutričnom označovaní potravín(4) tak, aby obsahovala prinajmenšom požiadavku uvádzať prítomnosť a množstvo výživných látok a charakter tukov, a to v snahe dosiahnuť ciele zahŕňajúce zjednodušenie a harmonizáciu európskych právnych predpisov a v súlade s odporúčaniami zástupcov priemyslu a združení spotrebiteľov;

32.   má veľký záujem o systémy značenia nutričných hodnôt, ktoré zaviedli potravinárske spoločnosti, maloobchodní predajcovia alebo verejné orgány v niekoľkých členských štátoch na zjednodušenie nutričných údajov; uznáva význam takýchto systémov a log zdravej voľby, keď ich spotrebitelia uprednostňujú a sú ľahko použiteľné; pripomína, že výskum potvrdzuje, že nákresy, ktoré zobrazujú hodnoty výživných látok pomocou symbolických prvkov, najviac pomáhajú spotrebiteľom pri výbere zdravších alternatív; vyzýva Komisiu, aby pri vypracovávaní a zavádzaní systému označovania nutričných hodnôt na prednej strane obalov v rámci celej EÚ vychádzala z tejto skúsenosti a výskumu a zdôrazňuje, že konzistentné uvádzanie údajov pre spotrebiteľov vyžaduje určitú mieru harmonizácie v tejto oblasti a že tieto údaje musia byť vedecky podložené;

Zahrnutie výživy a telesnej aktivity do ostatných politík Spoločenstva

33.   je presvedčený, že zmena zloženia výrobkov predstavuje účinný nástroj na zníženie príjmu tuku, cukru a soli vo výžive a víta kroky niektorých výrobcov a predajcov, ktorí sa vydali týmto smerom; poznamenáva, že do dnešného dňa sa len 5 % všetkých dobrovoľných záväzkov prijatých v rámci platformy týka vývoja výrobkov; vyzýva Komisiu, členské štáty, výrobcov, predajcov a dodávateľov potravín, aby zvýšili úsilie a zabezpečili, že výrobcovia, predajcovia a dodávatelia potravín znížia obsah tuku, cukru a soli v potravinách; vyzýva výrobcov, aby využívali zmenu zloženia výrobkov nielen pri zavádzaní nových, niekedy drahších značiek, ale aby sa v prvom rade sústredili na znižovanie tuku, cukru a soli v existujúcich bežných značkách;

34.   zdôrazňuje, že je dôležité umožniť jednotlivcom uskutočniť informovaný výber toho, čo budú jesť a ako intenzívne budú cvičiť;

35.   domnieva sa, že podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity musí byť politickou prioritou nielen pre GR SANCO, ale tiež pre generálne riaditeľstvá Komisie pre poľnohospodárstvo, dopravu, zamestnanosť, výskum, vzdelávanie a šport, ktoré realizujú politiky alebo programy Spoločenstva majúce vplyv na nutričné zdravie; žiada Komisiu, aby zhodnotila dosah príslušných politických návrhov a určila ich vplyv na verejné zdravie a nutričné ciele, konkrétne na SPP;

36.   víta skutočnosť, že súčasný akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008) zabezpečuje financovanie rôznych projektov týkajúcich sa obezity a domnieva sa, že finančné prostriedky musia byť k dispozícii dlhodobo a v druhom programe (2007-2013) sa musí klásť dôraz na propagáciu zdravého spôsobu života u detí, mládeže a zdravotne postihnutých osôb;

37.   zdôrazňuje, že informačné kampane nie sú najlepšími nástrojmi na komunikáciu so znevýhodnenými sociálno-ekonomickými skupinami; domnieva sa, že opatrenia sa musia prispôsobiť miestnym potrebám a vychádzať z komunity, musí sa vytvoriť priamy kontakt ako aj úzka spolupráca medzi miestnymi školami, škôlkami, všetkými praktickými lekármi, detskými lekármi a miestnymi zdravotníckymi službami; poukazuje na to, že hodnotenie týchto opatrení je nevyhnutné pri zisťovaní, či majú požadovaný účinok;

38.   žiada, aby sa štrukturálne fondy využívali na investície do infraštruktúry v sociálno-ekonomicky znevýhodnených oblastiach, ktorá uľahčí telesnú aktivitu a bezpečnú dopravu, ako napríklad jazdné pruhy pre bicykle, a zároveň podporí hranie sa vonku v bezpečnom prostredí; zároveň vyzýva členské štáty, aby investovali do týchto cieľov;

39.   žiada Komisiu, aby sa (v spolupráci s príslušnými ministerstvami členských štátov alebo regiónov) zúčastnila na programoch "šport v škole" v "testovacích" zariadeniach;

40.   vyzýva Komisiu, aby zhodnotila, do akej miery predstavuje nesprávna výživa a nedostatok pohybu problém u starších osôb a zvážila, aké ďalšie opatrenia treba prijať s cieľom pomôcť tejto dôležitej, niekedy však zanedbávanej skupine v spoločnosti;

41.   vyzýva členské štáty a zamestnávateľov, aby povzbudzovali svojich zamestnancov do vykonávania kondičných cvičení a telesných aktivít, najmä žien zamestnaných na výkon jednotvárnych činností, ktoré môžu viesť k chronickým ochoreniam;

42.   uvedomuje si úlohu zamestnávateľov pri propagácii zdravého životného štýlu medzi zamestnancami; poukazuje na to, že zdravie zamestnancov, a teda aj produktivita, by sa mali stať súčasťou stratégie spoločenskej zodpovednosti firiem; očakáva od nedávno zriadenej Európskej aliancie pre spoločenskú zodpovednosť podnikov, že bude podporovať výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti;

43.   víta výzvu vedeckého spoločenstva počas 10. Medzinárodného kongresu o obezite, aby sa zintenzívnil výskum, ktorý umožní lepšie pochopiť, ako navzájom pôsobia genetické faktory a životný štýl a ako vyvolávajú chorobu;

44.   víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Spoločenstvo financuje deväť projektov zahrnutých do tematickej priority "kvalita a bezpečnosť potravín" šiesteho rámcového programu pre výskum a vývoj, ktoré hľadajú nové spôsoby boja proti obezite, pričom sa sústreďujú napríklad na osobitnú vekovú skupinu alebo skúmajú interakciu medzi genetickými faktormi, správaním a stavom sýtosti;

45.   žiada, aby boj proti obezite v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum a vývoj naďalej ťažil nielen z nadnárodnej spolupráce vedcov v tematickej oblasti výživy, poľnohospodárstva a biotechnológií, ale aby bol považovaný za predmet výskumu spoločného záujmu viacerých disciplín;

46.   zdôrazňuje, že je dôležité mať k dispozícii porovnateľné ukazovatele zdravotného stavu (vrátane údajov o príjme potravy, telesnej aktivite a obezite), najmä podľa vekových skupín a sociálno-ekonomických skupín;

47.   je veľmi znepokojený znížením spotreby ovocia a zeleniny v Európe, ktoré sa týka predovšetkým európskych domácností s nízkym príjmom, pretože takéto výrobky sú pre ne drahé a majú k dispozícii príliš málo informácií o ich skutočnej dietetickej hodnote;

48.   vyzýva Komisiu, aby navrhla politiku a regulačný rámec, ktoré sprístupnia najlepšie zdroje výživných látok a ďalších užitočných zložiek potravy a poskytnú európskym spotrebiteľom možnosť vybrať si, ako dosiahnuť a udržať si optimálny nutričný príjem, ktorý by najlepšie vyhovoval ich životnému štýlu a zdraviu;

49.   je znepokojený správami, že nutričný obsah ovocia a zeleniny pestovaných v Európe v posledných desaťročiach klesol a vyzýva Komisiu a Radu, aby pri revízii SPP v roku 2008 prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že nutričná hodnota potravín bude považovaná za dôležité kritérium a že sa v rámci politík rozvoja vidieka zvýši produkcia kvalitných potravín a posilnia sa stimuly zdravej výživy;

50.   žiada väčšiu súdržnosť medzi SPP a zdravotníckymi politikami Európskej únie a vyzýva Komisiu, aby dohliadala na to, že dotácie EÚ, ktoré získavajú niektoré priemyselné odvetvia, v žiadnom prípade nebudú slúžiť na financovanie reklamných kampaní prezentujúcich v priaznivom svetle vysokokalorické výrobky;

51.   považuje za nevyhnutnú reformu spoločnej organizácie trhov s ovocím a zeleninou, ktorá by sa okrem iných cieľov zamerala na oživenie konzumácie tohto typu výrobkov s vysokou nutričnou hodnotou; okrem toho je pevne presvedčený, že politika stimulov (vrátane znižovania cien, nižšieho zdaňovania a iných druhov dotácií) je vhodnejšia než systém založený na vyššom zdanení vysokokalorických produktov ("daň z tukov"), ktorý by nakoniec postihol predovšetkým tie najchudobnejšie európske domácnosti;

o
o   o

52.   vyzýva WHO, aby predstavila Európskemu parlamentu svoj aktuálny názor na obezitu;

53.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, národným parlamentom a vládam členských štátov a kandidátskych krajín a WHO.

(1)1 Ú.v. ES C 20, 23.1.2001, s. 1.
(2) Smernica Rady 89/552/EHS (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23). Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).
(3)1 Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9. Opravené v Ú. v. EÚ L 12, 18.1.2007, s. 3.
(4) Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/120/ES (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 51).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia