Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2014(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0405/2006

Indgivne tekster :

A6-0405/2006

Forhandlinger :

PV 31/01/2007 - 22
CRE 31/01/2007 - 22

Afstemninger :

PV 01/02/2007 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0020

Vedtagne tekster
PDF 92kWORD 50k
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles
Forældelsesfrister i forbindelse med personskader og dødsulykker
P6_TA(2007)0020A6-0405/2006
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning med henstillinger til Kommissionen om forældelsesfrister i forbindelse med grænseoverskridende tvister om personskader og dødsulykker (2006/2014(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0405/2006),

A.   der henviser til, at der i Europa findes forskelle med hensyn til forældelsesfrister, det tidspunkt, hvor forældelsesfristen begynder at løbe, datoen for kendskab til kravet, mulighed for at afbryde eller stoppe forældelsesfristen samt bevisførelse og påberåbelse af forældelsesindsigelsen,

B.   der henviser til, at omfanget af disse forskelle kan give anledning til uønskede følger for ofre for ulykker i forbindelse med grænseoverskridende tvister, da det sætter hindringer i vejen for skadelidte, når de udøver deres rettigheder i andre medlemsstater end deres egen, og i nogle tilfælde muligvis også i deres eget hjemland, når de er omfattet af udenlandsk lovgivning,

C.   der henviser til, at tværnationale ulykker navnlig rejser følgende problemer: mindreårige og handicappede personer er i nogle lande ikke indrømmet nogen særlig beskyttelse med hensyn til forældelsesfrister, og kan således miste retten til at fremsætte erstatningskrav, som de ellers ville have beholdt, når de skades i en anden medlemsstat end deres egen; forældelsesfristen kan i nogle lande kun afbrydes ved, at der anlægges sag, hvilket kan give anledning til problemer i grænseoverskridende tvister, da forhandlingerne nødvendigvis vil tage længere tid, og den manglende mulighed for at afbryde forældelsesfristen kan sætte offeret i den ufordelagtige situation at skulle afholde betydelige omkostninger på et tidligt tidspunkt ved at anlægge sag, før det er muligt at afslutte forhandlingerne,

D.   der henviser til, at det i betragtning af forskellene på forældelsesfristerne i grænseoverskridende sager om personskade ville være formålstjenligt, at der opstilles nogle grundprincipper, der er begrænset til det væsentlige,

E.   der henviser til, at betingelsen i forretningsordenens artikel 39, stk. 2, om, at der ikke må være forslag under udarbejdelse, er opfyldt,

1.   opfordrer Kommissionen til at foretage en undersøgelse af virkningerne af, at der findes forskellige forældelsesfrister i det indre marked, navnlig i forhold til borgere, der udøver deres frihedsrettigheder i henhold til traktaten; undersøgelsen bør navnlig sigte mod at få fastlagt, hvor mange sager om personskade der indeholder grænseoverskridende elementer, og vurdere, hvilke vanskeligheder og/eller urimeligheder skadelidte udsættes for som følge af de forskellige forældelsesfrister, under hensyntagen til de i punkt B nævnte forhold;

2.   opfordrer Kommissionen til, efter at have evalueret undersøgelsen, at udarbejde en rapport om forældelsesfrister, som navnlig beskæftiger sig med de mulige løsninger, fra en begrænset harmonisering af forældelsesfristerne til anvendelse af en lovkonfliktregel;

3.   anmoder Kommissionen om eventuelt på baggrund af den i henhold til punkt 1 foretagne undersøgelse og efter at have hørt Parlamentet, på grundlag af EF-traktatens artikel 65, litra c), og artikel 67, stk. 5, andet led, at forelægge Parlamentet et lovgivningsforslag om forældelsesfrister i forbindelse med erstatningskrav vedrørende personskader og dødsulykker i grænseoverskridende tvister i overensstemmelse de detaljerede henstillinger i bilaget;

4.   bekræfter, at henstillingerne i bilaget respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes grundlæggende rettigheder; anmoder Kommissionen om at kontrollere grundigt, at subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet nøje overholdes; opfordrer til, at der lægges særlig vægt på at sikre, at den mindst indgribende form for retsakt vælges og at undersøge, om problemet ikke løses bedst ved f.eks. at indføre oprindelseslandsprincippet;

5.   finder, at forslaget skal være uden finansielle følgevirkninger;

6.   pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.


BILAG

DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Henstilling 1 (om form og rækkevidde af den retsakt, der skal vedtages)

Parlamentet er af den opfattelse, at der i en passende form, og i det omfang Fællesskabet har beføjelser til at lovgive herom, bør fastlægges principper for forældelsesfrister for erstatningskrav, som

   - følger af personskade
   - fremsættes af skadelidtes arvinger eller
   - fremsættes af en anden person, når skadelidte er blevet påført personskade, eller der er tale om en dødsulykke,
  

når sagen involverer parter med bopæl eller sædvanligt opholdssted i forskellige medlemsstater eller en part med bopæl eller sædvanligt opholdssted i et ikke-EF-land, eller et valg mellem forskellige landes lovgivninger.

Henstilling 2 (om minimumsindholdet af den retsakt, der skal vedtages)

Længde, beregning, begyndelsestidspunkt, suspension og afbrydelse af forældelsesfristen

-  Den generelle forældelsesfrist bør være fire år uanset forpligtelsens karakter, grundlaget for søgsmålet og sagsøgtes identitet, medmindre der er fastsat en længere frist i den lovgivning, der finder anvendelse på kravet, hvorved det er sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at der gælder en sådan længere frist. Forældelsesfristen for fuldbyrdelse af et erstatningskrav fastslået ved en endelig dom eller voldgiftskendelse bør være ti år. Der bør ikke gælde nogen forældelsesfrist for skader som følge af terrorhandlinger, tortur eller slaveri.

-  Forældelsesfristen bør udløbe ved udgangen af fristens sidste dag. Den bør beregnes i overensstemmelse med den officielle kalender i den medlemsstat, hvor sagsøgeren anlægger sag, og den dag, hvor søgsmålsgrundlaget opstår, bør ikke medregnes. Hvis en forældelsesfrist forlænges, bør den nye forældelsesfrist beregnes fra den dag, hvor den tidligere forældelsesfrist udløb.

-  Forældelsesfristen bør begynde at løbe

   1) fra den dag, hvor søgsmålsgrundlaget i forbindelse med personskade opstod, eller fra den dag, hvor skadelidte fik (faktisk eller formodet) kendskab til kravet (hvis senere)
   2) når der er tale om krav fra arvinger: fra dødsdagen eller fra den dag, hvor arvingerne til boet fik (faktisk eller formodet) kendskab til kravet (hvis senere)
   3) når der er tale om krav fra sekundære skadelidte: fra dødsdagen eller fra den dag, hvor den sekundære skadelidte fik (faktisk eller formodet) kendskab til kravet (hvis senere) (dødsulykker), eller fra den dag, hvor søgsmålsgrundlaget opstod, eller fra den dag, hvor skadelidte fik (faktisk eller formodet) kendskab til kravet (hvis senere) (andre ulykker end dødsulykker).

-  Forældelsesfristen bør suspenderes, når sagsøgte forsætligt, på uredelig eller urimelig vis eller som følge af en fejltagelse har fortiet faktiske oplysninger eller forhold, der medfører, at han er ansvarlig. Den bør også suspenderes, så længe der verserer straffesager eller foretages efterforskning med forbindelse til samme sag, eller når der foreligger udestående krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF af 16. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (Fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)(1).

-  Forældelsesfristen bør afbrydes ved: indledning af en retssag; enhver handling fra sagsøgerens side, hvorom der gives meddelelse til sagsøgte, og som har til formål at indlede en udenretslig procedure; enhver handling fra sagsøgerens side, hvorom der gives meddelelse til sagsøgte, og som har til formål at indlede forhandlinger; eller enhver anden handling fra sagsøgerens side, hvorom der gives meddelelse til sagsøgte, og hvorved denne underrettes om sagsøgerens erstatningskrav.

Der bør medtages relevante bestemmelser om forældelsesindsigelser, rettens skønsbeføjelse i forbindelse med anvendelsen af forældelsesfristen, virkningerne af, at der gives medhold i forældelsesindsigelser, og sager med flere sagsøgere/sagsøgte.

Endvidere bør det kræves, at medlemsstaterne opretter nationale informationscentre med henblik på at føre et register over al strafferetlig efterforskning og alle verserende straffesager, der involverer udenlandske skadelidte, og med henblik på skriftligt at besvare begrundede anmodninger om oplysninger fra eller på vegne af udenlandske skadelidte.

(1) EFT L 181 af 20.7.2000, s.65. Ændret ved direktiv 2005/14/EF (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 14).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik