Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2014(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0405/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0405/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 22
CRE 31/01/2007 - 22

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0020

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 416kWORD 54k
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς προσώπων και θανατηφόρα ατυχήματα
P6_TA(2007)0020A6-0405/2006
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς προσώπων και θανατηφόρα ατυχήματα (2006/2014(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 192 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0405/2006),

A.   εκτιμώντας ότι στην Ευρώπη υπάρχουν αποκλίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες παραγραφής, την έναρξη των προθεσμιών, την ημερομηνία κατά την οποία τεκμαίρεται η γνώση γεγονότος, τη δυνατότητα διακοπής και αναστολής της διάρκειας της προθεσμίας, της παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων και της προβολής της ένστασης παραγραφής,

Β.   εκτιμώντας ότι η έκταση των αποκλίσεων αυτών μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες για τα θύματα των ατυχημάτων σε διασυνοριακές διαφορές, θέτοντας εμπόδια στους τραυματισθέντες, όταν αυτοί ασκούν τα δικαιώματά τους σε κράτη μέλη πλην του δικού τους, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως και στο δικό τους κράτος, και υποχρεούνται να βασισθούν σε αλλοδαπή νομοθεσία,

Γ.   εκτιμώντας ότι ειδικότερα, ανακύπτουν τα εξής θέματα σε σχέση με τις διεθνικές υποθέσεις ατυχημάτων: σε ορισμένες χώρες οι ανήλικοι και τα άτομα με αναπηρία δεν απολαύουν ειδικής προστασίας όσον αφορά τον υπολογισμό της προθεσμίας παραγραφής και, ως εκ τούτου, μπορεί να απωλέσουν το δικαίωμα να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης, το οποίο διαφορετικά θα είχαν, όταν τραυματίζονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους· σε ορισμένες χώρες, ο μόνος τρόπος να διακοπεί ο χρόνος της προθεσμίας παραγραφής είναι να ασκήσουν προσφυγή· σε διασυνοριακές διαφορές, η προσέγγιση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις διαρκούν, εκ των πραγμάτων, περισσότερο, και η αδυναμία διακοπής της παραγραφής ενδέχεται να οδηγήσει το θύμα στη μειονεκτική θέση να υποχρεούται να αντιμετωπίσει σημαντικές δαπάνες σε πρόωρο στάδιο ασκώντας προσφυγή, πριν του δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις,

Δ.   εκτιμώντας ότι, όσον αφορά τις διαφορές σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής σε διασυνοριακές περιπτώσεις σωματικών βλαβών θα ήταν σημαντικό από νομικής απόψεως να τεθούν αρχές που θα περιορίζονται στην ουσία,

Ε.   εκτιμώντας ότι πληρούται δεόντως ο όρος του άρθρου 39, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ότι δηλαδή καμία πρόταση του είδους αυτού δεν βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας,

1.   καλεί την Επιτροπή να συντάξει μελέτη σχετικά με τις συνέπειες που έχει η ύπαρξη διαφορετικών προθεσμιών παραγραφής στην εσωτερική αγορά και ιδίως στους πολίτες που κάνουν χρήση των ελευθεριών τους βάσει της Συνθήκης. Συγκεκριμένα, η μελέτη πρέπει να επιδιώξει να παρουσιάσει με αριθμούς τον όγκο των υποθέσεων σωματικής βλάβης διασυνοριακού χαρακτήρα και να αξιολογήσει όλες τις δυσκολίες και/ή ταλαιπωρίες στις οποίες υποβάλλονται τα θύματα των ατυχημάτων εξαιτίας των αποκλίσεων των προθεσμιών παραγραφής, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα που απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη Β·

2.   καλεί την Επιτροπή να συντάξει έκθεση σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής βάσει των συμπερασμάτων της μελέτης, με έμφαση στις εφικτές λύσεις που κυμαίνονται ενδεχομένως από την περιορισμένη εναρμόνιση των προθεσμιών παραγραφής μέχρι την χρήση κανόνα σύγκρουσης νόμων·

3.   ζητεί από την Επιτροπή, όπου κρίνεται σκόπιμο, υπό το πρίσμα της έρευνας που θα διεξαχθεί σε συνέχεια της παραγράφου 1 και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Κοινοβούλιο, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, με βάση το άρθρο 65, στοιχείο γ), και το άρθρο 67, παράγραφος 5, δεύτερη περίπτωση, της Συνθήκης ΕΚ, νομοθετική πρόταση σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής όσον αφορά τις αξιώσεις για σωματικές βλάβες και θανατηφόρα ατυχήματα σε διασυνοριακές διαφορές, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομερείς συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα που ακολουθεί·

4.   επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα που ακολουθεί τηρούν την αρχή της επικουρικότητας και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επιμελώς αν οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας τηρούνται αυστηρά· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλισθεί ότι θα επιλεγεί ο λιγότερο παρεμβατικός τύπος νομοθεσίας και να ελεγχθεί μήπως το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί αποτελεσματικότερα με εφαρμογή, για παράδειγμα, της αρχής της χώρας προέλευσης·

5.   θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση δεν θα πρέπει να έχει οικονομικές επιπτώσεις·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συνοδευτικές λεπτομερείς συστάσεις στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1 (όσον αφορά τη μορφή και το πεδίο εφαρμογής της πράξης που θα εγκριθεί)

το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν αρχές για την προθεσμία παραγραφής με κατάλληλη μορφή, εφόσον συντρέχει κανονιστική αρμοδιότητα της Κοινότητας, για αξιώσεις αποζημίωσης που:

   προκύπτουν από σωματική βλάβη ή είναι αποτέλεσμα αυτής,
   εγείρονται από τους κληρονόμους του θύματος, ή
   εγείρονται από άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση κατά την οποία το θύμα τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε λόγω ατυχήματος,
  

όταν στη διαδικασία εμπλέκονται μέρη που κατοικούν ή διαμένουν σε διαφορετικά κράτη μέλη, ή ένα εκ των μερών κατοικεί ή διαμένει σε μη κοινοτικό κράτος, ή γίνεται επιλογή μεταξύ των νομοθεσιών διαφορετικών χωρών.

Σύσταση 2 (όσον αφορά το ελάχιστο περιεχόμενο της πράξης που θα εγκριθεί)

Διάρκεια, υπολογισμός, ημερομηνία έναρξης, αναστολή και διακοπή υπολογισμού της προθεσμίας παραγραφής

–  Η γενική προθεσμία παραγραφής θα είναι τέσσερα έτη, ανεξάρτητα από το είδος της υποχρέωσης, την αιτία της αγωγής ή την ταυτότητα του καθού, εκτός εάν η εφαρμοστέα στην αξίωση νομοθεσία προβλέπει μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής, οπότε ο ενάγων φέρει το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης μεγαλύτερης προθεσμίας παραγραφής. Η προθεσμία παραγραφής για την εκτέλεση αξίωσης αποζημίωσης που έγινε δεκτή βάσει οριστικής ή διαιτητικής απόφασης είναι δέκα έτη. Δεν παραγράφονται αξιώσεις αποζημίωσης που προκύπτουν από τρομοκρατικές ενέργειες, βασανιστήρια ή δουλεία.

–  Η προθεσμία παραγραφής λήγει κατά τη λήξη του τελευταίου λεπτού της τελευταίας ημέρας της· υπολογίζεται σύμφωνα με το επίσημο ημερολόγιο του κράτους μέλους στο οποίο ο ενάγων εγείρει την αγωγή και δεν συνυπολογίζεται η ημέρα κατά την οποία προκύπτει η αιτία της αγωγής. Στην περίπτωση παράτασης προθεσμίας παραγραφής, η νέα προθεσμία παραγραφής υπολογίζεται από την ημέρα λήξης της προηγούμενης προθεσμίας.

–  Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει:

   1. από την ημερομηνία κατά την οποία στοιχειοθετήθηκε η αιτία της αγωγής για σωματική βλάβη ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο τραυματισθείς έλαβε (πραγματική ή εικαζόμενη) γνώση του γεγονότος (εάν είναι μεταγενέστερη)·
   2. στην περίπτωση αξιώσεων από κληρονόμους, από την ημερομηνία του θανάτου, ή από την ημερομηνία κατά την οποία οι κληρονόμοι έλαβαν (πραγματική ή εικαζόμενη) γνώση του γεγονότος (εάν είναι μεταγενέστερη)·
   3. στην περίπτωση αξιώσεων έμμεσων θυμάτων από την ημερομηνία του θανάτου ή από την ημερομηνία κατά την οποία το έμμεσο θύμα έλαβε (πραγματική ή εικαζόμενη) γνώση του γεγονότος (εάν είναι μεταγενέστερη) (θανατηφόρα ατυχήματα) ή από την ημερομηνία κατά την οποία στοιχειοθετήθηκε η αιτία της αγωγής ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο τραυματισθείς έλαβε (πραγματική ή εικαζόμενη) γνώση του γεγονότος (εάν είναι μεταγενέστερη) (μη θανατηφόρα ατυχήματα).

–  Η προθεσμία παραγραφής αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο καθού απέκρυψε εσκεμμένα, δολίως, αδικαιολόγητα ή από λάθος την ύπαρξη στοιχείων που θεμελιώνουν την ευθύνη του καθού. Αναστέλλεται επίσης κατά τη διάρκεια των σχετικών ποινικών διαδικασιών και ερευνών ή εφόσον εκκρεμεί αίτημα ή αξίωση δυνάμει της οδηγίας 2000/26/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (τέταρτη οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων)(1).

–  Η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με: την έναρξη δικαστικής διαδικασίας· οποιαδήποτε πράξη του ενάγοντος που κοινοποιείται στον καθού και έχει σκοπό την έναρξη εξωδικαστικής διαδικασίας· οποιαδήποτε πράξη του ενάγοντος που κοινοποιείται στον καθού και έχει σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων· οποιαδήποτε άλλη πράξη του ενάγοντος που κοινοποιείται στον καθού και πληροφορεί τον καθού για την αξίωση αποζημίωσης του ενάγοντος.

Πρέπει να συμπεριληφθούν κατάλληλες διατάξεις σχετικά με την επίκληση της παραγραφής, τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να εφαρμόζει την προθεσμία παραγραφής, τα αποτελέσματα επιτυχούς επίκλησης, της παραγραφής και τους πολλαπλούς ενάγοντες και πολλαπλούς καθού.

Εξάλλου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να συγκροτήσουν εθνικά κέντρα ενημέρωσης για την τήρηση αρχείου όλων των ποινικών ερευνών ή εκκρεμών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται αλλοδαπά θύματα και για την παροχή γραπτών απαντήσεων σε αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής πληροφοριών που έχουν υποβληθεί από τα αλλοδαπά θύματα ή εξ ονόματος αυτών.

(1) ΕΕ L 181 της 20.7.2000, σ. 65. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/14/ΕΚ (ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 14).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου