Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2135(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0416/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0416/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 23
CRE 31/01/2007 - 23

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.11
CRE 01/02/2007 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0021

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 298kWORD 76k
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση
P6_TA(2007)0021A6-0416/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (2006/2135(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   επιβεβαιώνοντας τις αρχές που θεσπίζονται στα άρθρα 2, 3 παράγραφος 2, 13, 137, παράγραφος 1, στοιχείο (i), και 141 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διακήρυξη του οποίου έγινε το 2000, και συγκεκριμένα το άρθρο 23,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του 1950,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–   έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για τη χιλιετηρίδα (ΑΣΧ), και ιδίως τον ΑΣΧ3 για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών, ως προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, για την επίτευξη ισότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και σε όλους τους τομείς εργασίας,

–   έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Γυναίκες που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Δήλωση και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, και τα επακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις έκτακτες συνόδους του ΟΗΕ Πεκίνο + 5 και Πεκίνο +10 σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της δήλωσης του Πεκίνου που εγκρίθηκε στις 9 Ιουνίου 2000 και της Πλατφόρμας Δράσης που εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), που εγκρίθηκε το 1999, το οποίο αναφέρει ότι οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων, στη δικαιοδοσία ενός συμβαλλόμενου κράτους, θεωρεί ότι τα δικαιώματά του/της, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη σύμβαση, παραβιάστηκαν από το εν λόγω συμβαλλόμενο κράτος, δύναται να προβεί σε διαβήματα προς την επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών,

–   έχοντας υπόψη τις γενικές εκθέσεις παρακολούθησης της UNESCO σχετικά με την Εκπαίδευση για Όλους 2003/2004, 2005 και 2006,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, και συγκεκριμένα το ψήφισμα και το σχέδιο δράσης που ενέκρινε στην έκτη ευρωπαϊκή υπουργική διάσκεψη για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 8 και 9 Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/143/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 98/561/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3), και το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2006 με τίτλο "Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού" (COM(2006)0367),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2006 με τίτλο "Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006 – 2010" (CΟΜ(2006)0092),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005 με τίτλο "Απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους - Στρατηγική- πλαίσιο" (COM(2005)0224),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2004 (COM(2004)0115) και της 14ης Φεβρουαρίου 2005 (COM(2005)0044) για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2003 με τίτλο "Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης" (COM(2003)0058),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2000 με τίτλο "Κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων 2001-2005" (CΟΜ(2000)0335),

–   έχοντας υπόψη την διακήρυξη των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμοδίων για την πολιτική ισότητας των φύλων κατά τη διάσκεψή τους που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 4 Φεβρουαρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση για τη "Δεκαετία ένταξης των Ρομά" 2005-2015, που υπογράφηκε στη Σόφια στις 2 Φεβρουαρίου 2005 από τους Πρωθυπουργούς των συμμετεχόντων κρατών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

–   έχοντας υπόψη την Διακήρυξη της Αθήνας που έγινε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του 1992 σχετικά με τις Γυναίκες στην Εξουσία, η οποία αναφέρει ότι "οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το ήµισυ του ταλέντου και των δεξιοτήτων της ανθρωπότητας",

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις ομιλίες της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0416/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών καταδεικνύουν ότι είναι χαμηλότερο το ποσοστό των γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες που λαμβάνουν μεταπτυχιακούς τίτλους, και ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι χαμηλότερος αριθμός γυναικών σε σχέση με τους άνδρες επιδίδεται σε διά βίου μάθηση εξαιτίας περιορισμών που συνδέονται με το φύλο τους,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικιακά και οικογενειακά καθήκοντα εξακολουθούν να εκτελούνται σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες, και, κατά συνέπεια, περιορίζουν τον χρόνο που μπορούν οι ίδιες να διαθέσουν για περαιτέρω κατάρτιση και δια βίου μάθηση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους νέους ανθρώπους από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της παραδοσιακής προτίμησης στην εκπαίδευση των αγοριών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική πρόοδος σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης αφορά κυρίως θετικές ποσοτικές εξελίξεις, δηλαδή την αύξηση του ποσοστού πρόσβασης των γυναικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, χωρίς την αντίστοιχη ποιοτική εξέλιξη ως προς την επιλογή των κατευθύνσεων σπουδών και των ειδικοτήτων, κυρίως λόγω των κοινωνικών αντιλήψεων και των παραδοσιακών ρόλων των φύλων,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αξία, θεμελιώδες δικαίωμα, και καίριο μέσο για την ένταξη στην κοινωνία· ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προτιμήσεις και ορισμένες προκαταλήψεις στην κοινωνία κατά των μορφωμένων γυναικών, και ότι δεν παρουσιάζονται συχνά στις μορφωμένες γυναίκες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στον επαγγελματικό και δημόσιο βίο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες κουλτούρες εξακολουθούν να υπάρχουν παραδοσιακές και θρησκευτικές προκαταλήψεις που περιορίζουν την πρόσβαση των κοριτσιών και των νέων γυναικών στην εκπαίδευση,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη, ότι τα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να διαιωνίζουν στερεότυπα για το φύλο, και, κατά συνέπεια, οι παραδοσιακές εικόνες των γυναικών ενισχύονται εκ νέου, αντί να προβάλλονται αξιοθαύμαστα παραδείγματα προς μίμηση, όπως η Maria Skłodowska-Curie,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες από εθνικές μειονότητες, και ιδίως από τη μειονότητα των Ρομά, ή για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες από ομάδες μεταναστών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, και/ ή συχνά χαρακτηρίζεται από διαδεδομένα φαινόμενα διακρίσεων και διαχωρισμού στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ελάχιστους πόρους, προσωπικό χωρίς κατάρτιση και κίνητρα, με κακές υποδομές, και ανεπαρκείς μεθόδους και προγράμματα διδασκαλίας και ελέγχου,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός για την εκπαίδευση και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας γίνεται από γυναίκες,

1.   επισημαίνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κοριτσιών και των γυναικών αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικό στοιχείο προκειμένου να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα άλλα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά δικαιώματα·

2.   χαιρετίζει το γεγονός ότι, κατά μέσο όρο, οκτώ στα δέκα κορίτσια που φοιτούν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, και ότι από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι παρέχονται ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα όσον αφορά την απόκτηση ανώτερης εκπαίδευσης και μάλιστα ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες, όταν δεν περιορίζονται από παράγοντες που συνδέονται με το φύλο·

3.   επισημαίνει ότι στην εκπαίδευση και την έρευνα, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών ως απόφοιτοι (59%), εντούτοις η παρουσία τους μειώνεται σταθερά όσο ανέρχονται στην επαγγελματική ιεραρχία, από ποσοστό 43% των κατόχων διδακτορικών τίτλων σε ποσοστό μόλις 15% σε θέσεις τακτικών καθηγητών·

4.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στο πλαίσιο του σχεδίου της χιλιετηρίδας των Ηνωμένων Εθνών έγιναν αρκετά πρακτικά βήματα για τον περιορισμό της ανισότητας μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και ότι το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για αμφότερα τα φύλα αποτελεί αντικείμενο ανοιχτού διαλόγου στα κράτη μέλη·

5.   επικροτεί τη μεταρρύθμιση του συστήματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αποτελεί απόρροια της στρατηγικής της Λισαβόνας και αφορά ιδιαίτερα τη διά βίου μάθηση, η οποία προσφέρει στις νέες γυναίκες την ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους·

6.   χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης, που δημοσιεύθηκε το 2000, η οποία αναλύει 16 δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην εκπαίδευση από τη σκοπιά του φύλου·

7.   επικροτεί τη σχεδιαζόμενη δημιουργία Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, οι δραστηριότητες του οποίου πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση για αμφότερα τα φύλα σε μεμονωμένα κράτη μέλη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

8.   συνιστά να αξιολογηθεί η πολιτική στον τομέα της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση βάσει εκτίμησης των στατιστικών στοιχείων που διαφοροποιούνται ως προς το φύλο, ώστε να επισημανθούν καλύτερα και να αρθούν οι επίμονες ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και την απόκτηση ορισμένων ανώτερων ακαδημαϊκών προσόντων, μεταξύ άλλων σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, καθώς και στον τομέα της διά βίου μάθησης·

9.   καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση για γυναίκες και άνδρες που φροντίζουν παιδιά και για γονείς που διέκοψαν τη διαδικασία της απόκτησης τίτλων προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά·

10.   συνιστά διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να τους δοθούν κίνητρα να δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση των γυναικών που έχουν διακόψει την εκπαίδευσή τους και των γυναικών που διαθέτουν λίγα προσόντα·

11.   αναφέρεται στο γεγονός ότι η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα και δεν φαίνεται να μειώνεται· επισημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι γυναίκες κερδίζουν 15% λιγότερο από τους άνδρες, κάτι που συνιστά αποτέλεσμα τόσο της μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ισότητας της αμοιβής, όσο και μιας σειράς διαρθρωτικών ανισοτήτων, όπως είναι ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας, οι διαφορές στα πρότυπα εργασίας, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι προκαταλήψεις όσον αφορά την αξιολόγηση και τα συστήματα αμοιβής, καθώς και τα στερεότυπα·

12.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να εξαλείψουν τα κοινά στερεότυπα που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στο χώρο εργασίας, γεγονός που είναι ιδιαίτερα εμφανές στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπου το επίπεδο εκπροσώπησης των γυναικών είναι πολύ χαμηλό, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα φύλου και να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα σχετικά δεδομένα σε τακτική βάση·

13.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση των γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις και θέσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή σε ακαδημαϊκές θέσεις·

14.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τις αρχές της ισότητας και της ίσης πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, και ειδικότερα στις πολιτικές της περί γειτονίας και αναπτυξιακής βοήθειας·

15.   προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών εκπαιδευτικών στις υψηλότερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων σε θέματα εκπαίδευσης, θέσεις όπου παρατηρείται ακόμη ποσοτική υπεροχή των ανδρών συναδέλφων τους·

16.   τονίζει την ανάγκη αναμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων· συνιστά η κατάρτιση των καθηγητών και άλλων εργαζομένων στον εκπαιδευτικό τομέα να προσανατολίζεται προς το σεβασμό των απαιτήσεων μιας ισόρροπης πολιτικής ισότητας των φύλων και ο προβληματισμός αυτής της πολιτικής να αποτελεί μέρος της κατάρτισης των διδασκόντων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλες σχολές·

17.   συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτική για εθνικές, εθνοτικές και πολιτιστικές μειονότητες, χωρίς να λησμονείται η μειονότητα των Ρομά, η οποία να επιτρέπει την πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πολυπολιτισμική προσέγγιση που διευκολύνει την ενσωμάτωση των νέων γυναικών και των κοριτσιών από μειονότητες ή ομάδες μεταναστών στο τακτικό εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο την καταπολέμηση των διπλών διακρίσεων·

18.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστριών γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν στην κοινότητα καταγωγής τους, απορρίπτοντας όλες τις μορφές πολιτιστικού και θρησκευτικού σχετικισμού που θα μπορούσαν να παραβιάσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών·

19.   συνιστά στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενημέρωση για την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων κοινοτήτων, με στόχο να εξαλειφθούν όλες οι μορφές προκαταλήψεων που επηρεάζουν την πρόσβαση των κοριτσιών και των νέων γυναικών στην εκπαίδευση·

20.   συνιστά στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους στις ανάγκες των νέων ανθρώπων που εργάζονται και των ανθρώπων εκείνων, ιδίως των κοριτσιών και των γυναικών που φροντίζουν μικρά παιδιά ή που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας· θεωρεί ότι οι σημερινές τεχνικές δυνατότητες καθιστούν δυνατή την εύρεση κατάλληλων λύσεων·

21.   ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναγνώριση των νέων ατόμων, ιδίως κοριτσιών ή νέων γυναικών με γνωστικά χαρίσματα, και εκείνων που υποφέρουν από μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσπραξία, δυσχέρεια στους υπολογισμούς και έλλειψη προσοχής λόγω υπερκινητικότητας (ADHD), και την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης προς αυτές·

22.   καλεί τα κράτη μέλη να επαναξιολογήσουν τις μεθόδους εξέτασης που χρησιμοποιούν όταν τοποθετούν παιδιά σε σχολεία αποκατάστασης, και ειδικά τα παιδιά Ρομάά·

23.   χαιρετίζει την υλοποίηση και τη χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων με κεφάλαια της ΕΕ, καθώς και από άλλες πηγές, περιλαμβανομένου του μη κερδοσκοπικού κλάδου, προς όφελος της εκπαίδευσης κοριτσιών και νέων γυναικών από κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες· επικροτεί ιδιαίτερα τη χρήση υπαρχόντων προγραμμάτων και ταμείων στήριξης, καθώς και την αναζήτηση νέων μορφών χρηματοδότησης· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη πολύ μεγαλύτερης επένδυσης στην εκπαίδευση των νέων σε όλα τα κράτη μέλη, καθότι αποτελούν το μέλλον·

24.   προτείνει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν στον προϋπολογισμό τους το μέσο συνεκτίμησης της διάστασης της ισότητας των φύλων και να αντισταθμίσουν με αυτόν τον τρόπο τις αδικίες με βάση το φύλο, κάτι που θα ωφελήσει κυρίως τον τομέα της εκπαίδευσης·

25.   συνιστά στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να παρακολουθούν τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές που θα επιτρέπουν σε όλα τα κορίτσια, καθώς και στα αγόρια, να εισάγονται, να παραμένουν και να ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την παραμονή τους στο σχολείο μέχρις ότου φθάσουν στο κατώτατο επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

26.   επισημαίνει την κεφαλαιώδους σημασίας ανάγκη για την ακριβή αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων για ζητήματα φύλου, καθώς και για άλλες πτυχές πολλαπλών διακρίσεων, όπως η εθνική καταγωγή, δεδομένου ιδίως ότι, όσον αφορά παιδιά και νέους, δεν υπάρχουν πάντοτε στατιστικά διαφοροποιημένα στοιχεία με βάση το φύλο· υπενθυμίζει ότι αυτό αποτελεί ένα από τα καθήκοντα του νέου Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων·

27.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη θετική παρουσίαση των κατηγοριών φύλων στα μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας μια αξιοπρεπή εικόνα των γυναικών και των ανδρών, χωρίς προκατειλημμένες και διαστρεβλωμένες απόψεις που τελικά μειώνουν ή υποτιμούν το ένα ή και τα δύο φύλα·

28.   επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής των νέων τεχνολογιών στον τομέα της κατάρτισης στις εκπαιδευτικές ανάγκες των γυναικών, για παράδειγμα τη δυνατότητα εξ αποστάσεως μάθησης μέσω της τεχνολογίας των υπολογιστών·

29.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβούν σε ενέργειες για να θέσουν τέλος στο ψηφιακό χάσμα των φύλων ως μέρος της στρατηγικής της Λισαβόνας, με σκοπό τη διεύρυνση της κοινωνίας της πληροφορίας με μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και με δράσεις για την παροχή ευκολότερης πρόσβασης στις γυναίκες, που θα προωθούν την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, θα εκτελούν προγράμματα που προβλέπουν συγκεκριμένες δράσεις για την ένταξη των γυναικών από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και θα αντισταθμίζουν τις ανισότητες μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών·

30.   συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν πιο ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης, ώστε οι εργαζόμενες γυναίκες και μητέρες να μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε προγράμματα που ανταποκρίνονται στο καθημερινό τους πρόγραμμα, επιτρέποντας κατά συνέπεια στις γυναίκες να έχουν αυξημένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ τους παρέχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να γίνουν πιο ανεξάρτητες και να είναι σε θέση να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κοινωνία, προωθώντας περαιτέρω την ισότητα των φύλων·

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 64, 4.3.2006, σ. 60.
(2) ΕΕ L 270, 7.10.1998, σ. 56.
(3) ΕΕ C 45 E, 23.2.2006, σ. 129.
(4) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 283.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου