Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2135(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0416/2006

Texte depuse :

A6-0416/2006

Dezbateri :

PV 31/01/2007 - 23
CRE 31/01/2007 - 23

Voturi :

PV 01/02/2007 - 7.11
CRE 01/02/2007 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0021

Texte adoptate
PDF 225kWORD 78k
Joi, 1 februarie 2007 - Bruxelles
Discriminarea tinerelor femei şi a fetelor în domeniul educaţiei
P6_TA(2007)0021A6-0416/2006

Rezoluţia Parlamentului European privind discriminarea tinerelor femei şi a fetelor în domeniul educaţiei (2006/2135(INI))

Parlamentul European,

–   reafirmând principiile prevăzute la articolul 2, articolul 3 alineatul (2), articolul 13, articolul 137 alineatul (1) litera (i) şi articolul 141 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată în 2000, în special articolul 23,

–   având în vedere Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 1950,

–   având în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) din 10 decembrie 1948,

–   având în vedere Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) ale ONU, în special ODM 3 privind promovarea egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor, văzute ca o condiţie prealabilă, printre altele, pentru realizarea egalităţii la toate nivelurile de învăţământ şi în toate domeniile de activitate,

–   având în vedere cea de-a patra Conferinţă mondială privind femeile a ONU, organizată la Beijing în septembrie 1995, Declaraţia şi Platforma de acţiune adoptate la Beijing, precum şi documentele finale ulterioare, adoptate în sesiunile speciale succesive ale ONU Beijing +5 şi Beijing +10 şi referitoare la acţiunile şi iniţiativele ulterioare de punere în aplicare a Declaraţiei de la Beijing şi a Platformei de acţiune adoptate la 9 iunie 2000 şi, respectiv, la 11 martie 2005,

–   având în vedere Protocolul opţional la Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW), adoptat în 1999, care prevede că indivizii sau grupurile de indivizi aflaţi sub jurisdicţia unui stat parte la convenţie care susţin că sunt victime ale unei încălcări de către statul parte în cauză a oricăruia dintre drepturile stabilite prin convenţie pot depune comunicări Comitetului pentru eliminarea discriminării faţă de femei,

–   având în vedere rapoartele de monitorizare globală ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind Educaţia pentru toţi din 2003/2004, 2005 şi 2006,

–   având în vedere recomandările Consiliului Europei, în special rezoluţia şi planul de acţiune ale acestuia adoptate la cea de-a şasea Conferinţă ministerială europeană privind egalitatea între femei şi bărbaţi de la Stockholm din 8-9 iunie 2006,

–   având în vedere Recomandarea nr. 2006/143/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 februarie 2006 privind continuarea cooperării europene în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior (1),

–   având în vedere Recomandarea nr. 98/561/CE a Consiliului din 24 septembrie 1998 privind cooperarea în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior (2),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 28 aprilie 2005 privind situaţia rromilor din Uniunea Europeană(3) şi Rezoluţia sa din 1 iunie 2006 privind situaţia femeilor rrome din Uniunea Europeană(4),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 iulie 2006 intitulată "Către o strategie europeană privind drepturile copilului" (COM(2006)0367),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 martie 2006 intitulată "Foaie de parcurs pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2006-2010" (COM(2006)0092),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 iunie 2005 intitulată "Nediscriminare şi şanse egale pentru toţi – o strategie cadru" (COM(2005)0224),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2004 (COM(2004)0115) şi Comunicarea Comisiei din 14 februarie 2005 (COM(2005)0044) privind egalitatea între femei şi bărbaţi,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 februarie 2003 intitulată "Rolul universităţilor în Europa cunoaşterii" (COM(2003)0058),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2000 intitulată "Spre o strategie comunitară cadru privind egalitatea între sexe (2001-2005) (COM(2000)0335),

–   având în vedere Declaraţia făcută de către miniştrii Uniunii Europene care răspund de politica privind egalitatea între sexe cu ocazia Conferinţei miniştrilor pentru egalitatea între sexe, care a avut loc la Luxemburg la 4 februarie 2005,

–   având în vedere Declaraţia privind decada 2005-2015 de integrare a rromilor, semnată la Sofia la 2 februarie 2005, de către primii miniştri din statele participante din Europa Centrală şi de Sud-Est,

–   având în vedere Declaraţia de la Atena, făcută în 1992 cu ocazia reuniunii europene la nivel înalt pe tema "Femeile la putere", în care se afirmă că "femeile reprezintă jumătate din talentele şi aptitudinile potenţiale ale omenirii",

–   având în vedere rapoartele şi discursurile Comisiei pentru cultură şi educaţie şi ale Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-0416/2006),

A.   întrucât statistici din statele membre arată că proporţia de femei care obţin calificări postuniversitare este mai scăzută decât cea a bărbaţilor şi întrucât s-a înregistrat un număr mai scăzut de femei decât de bărbaţi care beneficiază de o formare continuă din cauza unor restricţii pe motive de sex,

B.   întrucât sarcinile casnice şi familiale sunt încă în mare parte efectuate de femei şi, prin urmare, timpul care le mai rămâne pentru formare suplimentară şi pentru formare continuă este limitat,

C.   întrucât accesul la educaţie şi, în special, la învăţământul superior, este deosebit de dificil pentru tinerii care provin din familii cu venituri reduse, ceea ce conduce la o consolidare a preferinţei tradiţionale pentru educaţia băieţilor,

D.   întrucât progresul semnificativ realizat în domeniul egalităţii între sexe în educaţie este legat în mare parte de evoluţia cantitativă, respectiv de creşterea numărului de femei care au acces la toate nivelurile de învăţământ, fără o evoluţie calitativă corespunzătoare în ceea ce priveşte selecţia materiilor de studiu şi a specialităţilor, în principal datorită percepţiilor sociale şi rolurilor tradiţionale ale sexelor,

E.   întrucât educaţia este o valoare europeană importantă, un drept fundamental şi un instrument cheie pentru integrarea socială; întrucât în societate continuă să existe obstacole şi anumite prejudecăţi în ceea ce priveşte femeile cu studii şi întrucât, adesea, femeile cu studii nu au ocazia să îşi exploateze potenţialul în viaţa profesională şi publică,

F.   întrucât, în anumite culturi, încă mai există prejudecăţi tradiţionale şi religioase care limitează accesul fetelor şi al tinerelor femei la educaţie,

G.   întrucât mass-media perpetuează în mod repetat stereotipurile întemeiate pe sex, întărind, astfel, imaginea tradiţională a femeii, decât exemple admirabile demne de urmat, precum Maria Skłodowska-Curie".

H.   întrucât accesul la educaţie al fetelor şi al tinerelor femei din rândul minorităţilor naţionale, în special din rândul minorităţii rrome, sau al fetelor şi al tinerelor femei din rândul grupurilor de imigranţi este extrem de limitat şi/sau adesea caracterizat prin discriminare şi segregare în şcoli, inclusiv în cadrul programelor educaţionale ajutătoare, care dispun de puţine resurse şi de personal necalificat şi nemotivat, de o infrastructură săracă şi de programe educaţionale şi metode de testare neadecvate,

I.   întrucât în multe state membre bugetul pentru învăţământ este insuficient şi, în acelaşi timp, în multe dintre acestea personalul didactic este format preponderent din femei,

1.   subliniază că educaţia şi formarea fetelor şi a tinerelor femei este un drept al omului şi un element esenţial care le permite acestora să beneficieze de toate celelalte drepturi sociale, economice, culturale şi politice;

2.   salută faptul că, în medie, opt din zece fete care studiază într-o instituţie de învăţământ superior în statele membre îşi finalizează studiile şi faptul că statisticile arată că există şanse egale pentru ambele sexe în ceea ce priveşte accesul la învăţământul superior şi indică într-adevăr un nivel mai ridicat de motivare în rândul femeilor atunci când nu fac obiectul unor restricţii pe motive de sex;

3.   subliniază faptul că în educaţie şi cercetare, femeile sunt mai numeroase decât bărbaţii în rândul absolvenţilor (59%) şi, cu toate acestea, prezenţa lor scade considerabil pe măsură ce avansează în carieră, de la 43% în rândul deţinătorilor titlului de doctor, la doar 15% în rândul profesorilor universitari;

4.   salută faptul că în cadrul Proiectului Mileniului al ONU au fost luate mai multe măsuri practice pentru a reduce inegalitatea între sexe în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi faptul că problema accesului egal la educaţie pentru ambele sexe face obiectul unor dezbateri deschise în statele membre;

5.   salută reforma sistemului de învăţământ universitar declanşată de Strategia de la Lisabona, în special în domeniul formării continue, care oferă tinerelor femei posibilitatea de a-şi continua educaţia;

6.   salută raportul Comisiei privind calitatea educaţiei şcolare, publicat în 2000, care analizează 16 indicatori, inclusiv accesul la educaţie din punctul de vedere al egalităţii între sexe;

7.   salută crearea unui Institut pentru egalitatea între sexe, ale cărui activităţi ar trebui să includă monitorizarea situaţiei în ceea ce priveşte accesul la educaţie al ambelor sexe în fiecare stat membru şi la nivel mondial;

8.   recomandă ca politica în domeniul accesului egal la educaţie să fie evaluată pe baza unei analize a statisticilor diferenţiate pe sexe, astfel încât să fie mai bine subliniate şi să fie soluţionate inegalităţile care persistă în domeniul accesului la şi obţinerii anumitor calificări academice superioare, inclusiv la nivel postuniversitar şi în cercetarea ştiinţifică, precum şi în domeniul formării continue;

9.   invită statele membre să faciliteze accesul la educaţie al femeilor şi bărbaţilor care îngrijesc copiii şi al părinţilor care au întrerupt procesul de obţinere a unei calificări pentru a avea copii;

10.   recomandă dialogul cu partenerii sociali, astfel încât aceştia să fie motivaţi să creeze condiţii favorabile pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie şi la formarea continuă pentru femeile care şi-au întrerupt formarea şi pentru femeile care au calificări reduse;

11.   menţionează faptul că diferenţele de salarizare dintre femei şi bărbaţi se menţin la un nivel inacceptabil de ridicat şi nu există indicii privind reducerea lor; subliniază că, în medie, femeile câştigă cu 15% mai puţin decât bărbaţii, ca rezultat atât al nerespectării legislaţiei privind remunerarea egală, cât şi al unor inegalităţi structurale, precum segregarea pieţei forţei de muncă, diferenţele dintre modelele de muncă, accesul la educaţie şi formare profesională, sistemele de evaluare şi plată subiective şi stereotipurile;

12.   invită Comisia şi statele membre să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a elimina stereotipurile comune care discriminează femeile la locul de muncă, o situaţie care apare în special în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, unde femeile sunt foarte slab reprezentate, să acorde o atenţie deosebită problemelor de egalitate între sexe şi să monitorizeze şi să evalueze periodic datele din acest domeniu;

13.   invită statele membre să încurajeze accesul femeilor la poziţii care implică responsabilitate şi putere de decizie în cadrul întreprinderilor publice şi private, acordând o atenţie deosebită posturilor academice;

14.   încurajează Comisia să promoveze principiile egalităţii şi al accesului egal la educaţie pentru fete în relaţiile sale cu ţările terţe, în special în cadrul politicii sale de vecinătate şi a politicii sale de ajutor pentru dezvoltare;

15.   îndeamnă statele membre să consolideze poziţia femeilor cadre didactice la niveluri mai înalte în sistemele de învăţământ şi centrele decizionale din domeniul educaţiei, unde colegii lor bărbaţi sunt în continuare majoritari;

16.   subliniază nevoia de a reforma programele de învăţământ la toate nivelurile de educaţie, precum şi conţinutul tuturor manualelor şcolare; recomandă ca formarea cadrelor didactice şi a altor lucrători din domeniul educaţiei să aibă ca obiectiv îndeplinirea cerinţelor unei politici echilibrate privind egalitatea între sexe şi ca problematica acestei politici să facă parte din formarea cadrelor didactice în cadrul instituţiilor de profil şi al altor facultăţi;

17.   recomandă Comisiei şi statelor membre să elaboreze o politică pentru minorităţile naţionale, etnice şi culturale, fără a uita minoritatea rromă, care să permită accesul la o educaţie de calitate şi condiţii egale de educaţie pentru fete şi băieţi, inclusiv programe pentru grădiniţă şi clasa pregătitoare, acordând o atenţie deosebită unei abordări multiculturale care să faciliteze integrarea tinerelor femei şi a fetelor din grupurile minoritare şi de imigranţi în sistemul general de educaţie, în vederea combaterii dublei discriminări;

18.   invită Consiliul, Comisia şi statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a proteja drepturile femeilor şi fetelor imigrante şi pentru a combate discriminarea cu care se confruntă în comunitatea lor de origine, respingând toate formele de relativism cultural şi religios care ar putea încălca drepturile fundamentale ale femeilor;

19.   recomandă ca statele membre să sprijine acţiunile de sensibilizare cu privire la accesul egal la toate nivelurile de educaţie, în special în rândul comunităţilor vulnerabile, cu obiectivul de a elimina orice formă de prejudecată care afectează accesul fetelor şi al tinerelor femei la educaţie;

20.   recomandă statelor membre să îşi adapteze programele de studiu la nevoile persoanelor tinere care lucrează şi ale acelor persoane, în special fete şi femei, care îngrijesc copii mici sau sunt în concediu de maternitate; consideră că posibilităţile tehnice disponibile în prezent fac posibilă găsirea unor soluţii adecvate;

21.   invită să se facă eforturi mai mari pentru identificarea persoanelor tinere supradotate, în special a fetelor şi tinerelor femei, şi a persoanelor cu dificultăţi de învăţare, precum dislexia, dispraxia, discalculia şi ADHD-ul, şi pentru ca acestea să beneficieze de un sprijin mai amplu;

22.   invită statele membre să reevalueze metodele de testare folosite la plasarea copiilor, în special copiii provenind din familiile de rromi, în şcoli ajutătoare;

23.   salută punerea în aplicare şi utilizarea programelor educaţionale finanţate din fonduri UE, precum şi din alte surse, inclusiv din sectorul non-profit, în beneficiul educării fetelor şi tinerelor femei din familii dezavantajate din punct de vedere social; salută în special utilizarea programelor şi a fondurilor de sprijin existente, precum şi demersurile întreprinse pentru căutarea unor noi forme de finanţare; în acelaşi timp, subliniază nevoia, manifestată în toate statele membre, de a investi mult mai mult în educaţia tinerilor pentru viitor;

24.   propune ca statele membre să aplice componenta întemeiată pe sex în bugetele lor naţionale, compensând astfel inegalităţile între sexe, ceea ce ar aduce beneficii în special în domeniul educaţiei;

25.   recomandă statelor membre să creeze şi să monitorizeze politici educaţionale naţionale care să permită tuturor fetelor, precum şi băieţilor, să înceapă, să continue şi să îşi finalizeze studiile obligatorii şi care să asigure că aceştia îşi continuă studiile până la vârsta legală la care pot intra pe piaţa forţei de muncă;

26.   subliniază nevoia vitală de a evalua corect datele statistice privind egalitatea între sexe, precum şi alte aspecte ale discriminării multiple, cum ar fi etnicitatea, ţinând seama în special de faptul că nu sunt întotdeauna disponibile date statistice diferenţiate pe sexe în ceea ce priveşte copii şi tinerii; reaminteşte că aceasta ar trebui să constituie, printre altele, una dintre sarcinile noului Institut pentru egalitatea între sexe;

27.   invită statele membre să încurajeze prezentarea pozitivă a celor două sexe în mass-media, promovând o imagine demnă a femeilor şi bărbaţilor, fără prejudecăţi şi concepţii distorsionate care, în final, constituie critici şi denigrări ale unuia sau ambelor sexe;

28.   subliniază nevoia de a adapta noile tehnologii din domeniul formării la necesităţile formării femeilor, de exemplu posibilitatea de a învăţa la distanţă folosind tehnologia computerizată;

29.   invită statele membre şi Comisia să ia măsuri pentru a pune capăt "diviziunii digitale" dintre sexe în cadrul Strategiei de la Lisabona, pentru a extinde societatea informaţională prin intermediul unor măsuri de promovare a egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi al unor acţiuni de facilitare a accesului femeilor, stimulând dobândirea de abilităţi electronice, realizând programe care includ acţiuni specifice de includere a femeilor din grupuri vulnerabile şi de compensare a dezechilibrului dintre zonele urbane şi rurale;

30.   recomandă statelor membre să dezvolte programe mai flexibile pentru educaţia adulţilor şi formarea continuă pentru ca femeile care lucrează şi mamele să îşi poată continua educaţia în cadrul unor programe care ţin cont de activităţile lor, facilitând accesul femeilor la educaţie şi oferindu-le posibilitatea de a participa la programe educaţionale alternative care să le permită să devină mai independente şi să participe constructiv la viaţa societăţii, promovând astfel egalitatea între sexe;

31.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) JO L 64, 4.3.2006, p. 60.
(2) JO L 270, 7.10.1998, p. 56.
(3) JO C 45 E, 23.2.2006, p. 129.
(4) JO C 298 E, 8.12.2006, p.283.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate