Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2013(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0434/2006

Indgivne tekster :

A6-0434/2006

Forhandlinger :

PV 01/02/2007 - 3
CRE 01/02/2007 - 3

Afstemninger :

PV 01/02/2007 - 7.13
CRE 01/02/2007 - 7.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0023

Vedtagne tekster
PDF 83kWORD 54k
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles
Statut for det europæiske private selskab
P6_TA(2007)0023A6-0434/2006
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning med henstillinger til Kommissionen om statut for det europæiske private selskab (2006/2013(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. maj 2003 til Rådet og Europa-Parlamentet om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union - vejen frem (KOM(2003)0284),

-   der henviser til Kommissionens offentlige høring om de fremtidige prioriteter i handlingsplanen om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse samt høringens resultater,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0434/2006),

A.   der henviser til, at betingelsen i forretningsordenens artikel 39, stk. 2, om, at der ikke er et forslag under udarbejdelse, er opfyldt,

B.   der henviser til, at den offentlige høring i Europa-Parlamentets Retsudvalg den 22. juni 2006 understregede nødvendigheden af et europæisk privat selskab som selskabsform for små og mellemstore virksomheder, der udøver virksomhed på tværs af grænser,

C.   der henviser til, at en eller flere fysiske eller juridiske personer, der ikke nødvendigvis er bosat eller etableret i en medlemsstat, bør kunne stifte et europæisk privat selskab (EPS) på Fællesskabets område i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser og procedureregler, der skal fastsættes i en forordning,

D.   der henviser til, at et EPS bør være en juridisk person og kun hæfte med selskabsformuen for forpligtelser over for kreditorer,

E.   der henviser til, at EPS giver virksomheder en yderligere og frivillig valgmulighed ud over de nationale selskabsformer, for så vidt angår valg af selskabsform,

F.   der henviser til, at et EPS bør have mulighed for at vælge mellem en enstrenget og en tostrenget ledelsesstruktur,

G.   der henviser til, at et EPS i det land, hvor dets hovedkontor er beliggende, bør indføres i det nationale register, der er oprettet i henhold direktiv 68/151/EØF, med en virksomhedsadresse, hvor forkyndelse gyldigt kan udføres, idet der tages højde for mekanismer til kontrol af stiftelsesdokumentets indholdsmæssige rigtighed og ægthed,

H.   der henviser til, at gældende fællesskabsret, der fastsætter grænseoverskridende informations-, hørings- og deltagelsesrettigheder for arbejdstagerne, og som ligeledes beskytter eksisterende medbestemmelsesrettigheder for arbejdstagerne (direktiv 94/45/EF og 2005/56/EF), fuldt ud bør bevares, og at omdannelsen af et selskab med arbejdstagermedbestemmelse samt informations- og høringsrettigheder til et EPS følgelig ikke bør medføre tab af disse eksisterende rettigheder,

1.   anmoder Kommissionen om i løbet af 2007 at forelægge Parlamentet et lovgivningsmæssigt forslag på grundlag af EF-traktatens artikel 308 om en statut for et europæisk privat selskab og om at udarbejde forslaget inden for rammerne af en interinstitutionel debat og i overensstemmelse med de detaljerede henstillinger i bilaget;

2.   konstaterer, at disse henstillinger respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes grundlæggende rettigheder;

3.   finder, at forslaget er uden finansielle følgevirkninger;

4.   pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.


BILAG

DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DEN RETSAKT, DER ANMODES OM

Henstilling 1 (Fællesskabsretten som basis for selskabsformen)

Europa-Parlamentet finder, at en statut for et EPS i videst mulig omfang bør baseres på fællesskabsretlige bestemmelser og som følge heraf ikke bør henvise til national ret, således at den affattes som en fælles og endelig statut. Derfor bør de selskabsretlige bestemmelser i forordningen om statut for det europæiske private selskab alene finde anvendelse og de områder, der reguleres i denne forordning, lægges uden for medlemsstaternes jurisdiktion. Dette gælder selskabets retlige karakter, rets- og handleevne, stiftelse, ændring af vedtægterne, omdannelse og opløsning, navn eller firmanavn, organisationsstruktur, organernes tegningsbeføjelser, erhvervelsen og tabet af medlemskabet og de hermed forbundne rettigheder og pligter, den hæftelse for selskabets forpligtelser, der påhviler selskabet, direktøren, medlemmerne af dets organer og selskabsdeltagerne, samt minimumsstandarder for selskabsledelsens ansvar over for selskabet. Statutten bør endvidere indeholde bestemmelser om selskabsorganernes funktionsmåde, afstemningsflertal, rådgivning til selskabsdeltagerne og betingelserne for køb og salg af selskabsandele. Disse bestemmelser skal kunne formuleres individuelt afhængig af behovene i det enkelte selskab. På de andre områder bør statutten principielt finde anvendelse og kun subsidiært mere vidtgående bestemmelser i følgende rangorden: andre fællesskabsretlige bestemmelser, bestemmelser om sammenlignelige selskabsformer i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted. Sammenlignelige relevante selskabsformer i de enkelte medlemsstater bør anføres i et bilag.

Henstilling 2 (Fremgangsmåder ved stiftelsen)

Europa-Parlamentet finder, at det private europæiske selskab bør kunne stiftes ex nihilo eller ud fra et eksisterende selskab eller som følge af en fusion mellem selskaber eller inden for rammerne af et fælles datterselskab. Desuden bør et europæisk privat selskab kunne omdannes til et europæisk selskab.

Henstilling 3 (Indskudskapital)

Europa-Parlamentet finder, at et EPS' indskudskapital bør opdeles i selskabsandele med en bestemt nominel værdi, at værdien af selskabsdeltagernes selskabsandele bør angives i nærmeste hele euro, at mindstekapitalen bør være 10 000 EUR eller et tilsvarende beløb i en anden valuta på tidspunktet for registreringen, og at mindstekapitalen, som er bestemmende for deltagernes hæftelse, ikke nødvendigvis skal indbetales.

Henstilling 4 (Organisation)

Europa-Parlamentet foreslår, at et EPS får mindst én direktør, og at de første direktører udnævnes af selskabsdeltagerne eller fremgår af vedtægterne, samt at en person, der ved dom eller administrativ afgørelse i en medlemsstat har fået forbud mod at udøve et hverv, der kan sammenlignes med hvervet som direktør, ikke bør bestride dette hverv.

Henstilling 5 (Vedtægternes indhold)

Europa-Parlamentet foreslår, at vedtægterne bør indeholde følgende oplysninger: selskabets retlige form og navn, selskabets levetid, såfremt denne er begrænset, selskabets formål, selskabets hjemsted, selskabskapitalen og det eller de organ(er), der kan tegne selskabet over for tredjemand og for en domstol, samt det beløb, som hver enkelt selskabsdeltager skal erlægge for sine selskabsandele.

Henstilling 6 (Direktørernes hæftelse)

Europa-Parlamentet finder, at direktøren/direktørerne for et EPS bør hæfte enten hver for sig eller solidarisk over for selskabet for alle handlinger, der er i strid med de civil- og strafferetlige bestemmelser, der gælder for selskabet.

Henstilling 7 (Direktørernes og selskabsdeltagernes hæftelse ved en formueforringelse)

Europa-Parlamentet finder, at selskabsorganerne bør hæfte solidarisk for tab og/eller skade, der forvoldes et EPS, fordi selskabets handlinger forringer selskabets formue til fordel for et selskabsorgan, en selskabsdeltager eller en person, der står en af disse nært, at modtageren af en uretmæssig ydelse fra selskabet bør kunne pålægges tilbagebetaling, at hæftelse kun bør indtræde, når den pågældende handling ikke var i EPS velforståede interesse, at en hæftelse navnlig ikke bør indtræde, når et EPS følger en sammenhængende politik for en selskabsgruppe og eventuelle ulemper opvejes af fordelene ved tilhørsforholdet til selskabsgruppen, og at direktørernes eller selskabsdeltagernes hæftelse i henhold til andre retsforskrifter bør forblive uændret.

Henstilling 8 (Forordningens bilag)

Europa-Parlamentet foreslår, at forordningen bør indeholde følgende bilag:

   a) standardvedtægter, som helt eller delvist kan vedtages af selskabsdeltagerne,
   b) for hver medlemsstat de selskabsformer, der kan ligestilles med EPS på de områder, der ikke er omfattet af forordningen, navnlig for så vidt angår regnskabsaflæggelse samt strafferetlige, social- og arbejdsretlige bestemmelser,
   c) selskabsorganernes betegnelser på Den Europæiske Unions forskellige officielle sprog.

Henstilling 9 (Årsregnskaber)

Europa-Parlamentet finder, at EPS bør være omfattet af de harmoniserede regler om regnskabsaflæggelse (som fastsat i direktiv 78/660/EØF(1) og 83/349/EØF(2)), der er gældende i medlemsstaterne for tilsvarende selskabsformer.

Henstilling 10 (Omdannelsesmuligheder)

Europa-Parlamentet finder, at et EPS bør have mulighed for at fusionere(3), flytte hjemsted, spalte sig op og ændre selskabsform til et europæisk selskab(4), så vidt muligt i henhold til allerede harmoniseret fællesskabsret. Foreligger der ikke relevant fællesskabsret, bør medlemsstaternes lovgivning, der gælder for sammenlignelige retlige former i den relevante medlemsstat, finde anvendelse. I den forbindelse bør reglerne om medbestemmelse i den medlemsstat, hvor hovedkontoret er beliggende, finde anvendelse parallelt med fællesskabsretten. Det skal også være muligt at omdanne nationale selskaber til EPS'er, samtidig med at eksisterende arbejdstagerrettigheder bevares. Dette gælder også ved omdannelse af et EPS tilbage til en national selskabsform.

Henstilling 11 (Opløsning, likvidation, insolvens eller betalingsstandsning)

Europa-Parlamentet finder, at direktørerne for et EPS, når selskabets insolvens er et faktum, skal være forpligtet til uden unødig forsinkelse og senest efter tre uger at indgive begæring om indledning af insolvensbehandling, at de ved tilsidesættelse af denne forpligtelse over for kreditorer, der herved påføres et tab, bør hæfte solidarisk, og at EPS'er, for så vidt angår opløsning, likvidation, insolvens, betalingsstandsning og sammenlignelige forhold, bør være omfattet af de bestemmelser, der finder anvendelse på selskaber, som de i henhold til denne forordning bliver sidestillet med i den enkelte medlemsstat. Hvad angår insolvens, bør de bestemmelser, der er gældende i den medlemsstat, hvor selskabets hovedkontor er beliggende, finde anvendelse.

(1) Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1).
(2) Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1). Senest ændret ved direktiv 2006/99/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 137).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1). .
(4) Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) (EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1), Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik