Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0114(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0002/2007

Esitatud tekstid :

A6-0002/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2007 - 4.3
CRE 13/02/2007 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0026

Vastuvõetud tekstid
PDF 304kWORD 73k
Teisipäev, 13. veebruar 2007 - Strasbourg
Ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (programm Herakles II) ***I
P6_TA(2007)0026A6-0002/2007
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse ja pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 804/2004/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (programm Herakles II) (KOM(2006)0339 – C6-0216/2006 – 2006/0114(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0339)(1);

–   võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 6/2006(2);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 280, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0216/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A6-0002/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on seisukohal, et õigusakti ettepanekus toodud finantspakett peab olema kooskõlas uue mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 ülemmääraga, ning rõhutab, et iga-aastane summa otsustatakse iga-aastase eelarvemenetluse käigus kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) punkti 37 sätetega;

3.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) ELT C 302, 12.12.2006, lk 41.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. veebruaril 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2007/EÜ, millega muudetakse ja pikendatakse 21. aprilli 2004. aasta otsust nr 804/2004/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (programm Herakles II)
P6_TC1-COD(2006)0114

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 280,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust(1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Ühendus ja liikmesriigid on seadnud eesmärgiks võidelda pettuse ja muu ühenduse finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks tuleb kasutada kõiki kättesaadavaid vahendeid, säilitades samal ajal praeguse kohustuste jaotuse ja tasakaalu riigi ja ühenduse tasandi vahel.

(2)  Meetmed, mille eesmärk on parema teabe jagamine, uuringute teostamine, koolituse läbiviimine või tehnilise abi pakkumine, aitavad märkimisväärselt kaasa ühenduse finantshuvide kaitsmisele.

(3)  Juba varemgi on nimetatud algatuste rahaline toetamine aidanud tugevdada ühenduse ja liikmesriikide pettusevastast võitlust ning ühenduse finantshuvide kaitset ning täita 2004.–2006. aasta Heraklese programmi eesmärke.

(4)  Vastavalt otsuse nr 804/2004/EÜ(3) artikli 7 punktile a esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAFi) aruande Heraklese programmi rakendamise ja selle jätkamise sobivuse kohta. Nimetatud aruande järeldustes nenditakse, et Heraklese programmi eesmärgid on täidetud. Aruandes soovitatakse programmi pikendada ajavahemikuks 2007–2013.

(5)  Et ühtlustada ühenduse ja liikmesriikide meetmeid ühenduse finantshuvide kaitsmisel, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu võitlemisel, peaks uus programm koondama kõik komisjoni (OLAFi) pettusevastaste üldmeetmetega seotud tegevuskulud ühte põhiõigusakti.

(6)  Programmi edendamiseks ja elluviimiseks eraldatakse toetusi ja sõlmitakse riigihankelepinguid vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(4) ja selle üksikasjalikele rakenduseeskirjadele. Tegevustoetused tuleks programmist välja jätta, kuna neid ei ole senini algatuste toetamiseks eraldatud.

(7)  Ühinevatel ning kandidaatriikidel peaks olema võimalik osaleda Herakles II programmis vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis tuleb sõlmida kooskõlas nende suhtes kohaldatava raamlepinguga.

(8)  Käesoleva otsusega sätestatakse kogu programmi kehtivuse ajaks rahastamispakett, mis on iga-aastase eelarvemenetluse käigus eelarvepädeva institutsiooni jaoks peamine juhis eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe(5) punkti 37 tähenduses,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust nr 804/2004/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)  Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"

Artikkel 1

Programmi eesmärgid

1.  Käesoleva otsusega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm ühenduse finantshuvide kaitse valdkonda kuuluvate meetmete edendamiseks. Sellele programmile antakse nimeks Herakles II (edaspidi "programm").

2.  Programm edendab meetmeid vastavalt käesolevas otsuses esitatud üldkriteeriumidele. See keskendub eelkõige järgmistele eesmärkidele:

   a) riikidevahelise ja mitmeid valdkondi hõlmava koostöö edendamine liikmeriikide ametiasutuste, komisjoni ja OLAFi vahel;
   b) võrgustike rajamine– kooskõlas vastastikuse mõistmise memorandumiga– liikmesriikides, ühinevates riikides ja kandidaatriikides, mis lihtsustavad teabe, kogemuste ja parimate tavade vahetust, austades samal ajal ka iga liikmesriigi erinevaid traditsioone;
   c) tehnilise ja operatiivse toe tagamine liikmesriikide õiguskaitseasutustele nende võitluses ebaseadusliku piiriülese tegevusega, pannes rõhku tolliasutustele antavale toele;
   d) tegevuse tõhusust kahjustamata geograafilise tasakaalu saavutamine kaasates – kooskõlas vastastikuse mõistmise memorandumiga – võimaluse korral kõik liikmesriigid, ühinevad riigid ja kandidaatriigid programmi raames rahastatavatesse meetmetesse;
   e) meetmete mitmekordistamine ja intensiivistamine kõige tundlikemate valdkondadena määratletud valdkondades, eelkõige sigarettide salakaubaveo ja võltsimise valdkonnas.

"

2)  Lisatakse järgmine artikkel:

"

Artikkel 1a

Meetmed

Programm viiakse ellu ühenduse finantshuvide kaitsmiseks, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise ärahoidmiseks ning selle vastu võitlemiseks järgmiste meetmete abil:

a)   tehniline abi riiklikele ametiasutustele järgmiste meetmete kaudu:

   i) eriteadmiste, varustuse ja infotehnoloogiavahendite andmine, mis hõlbustab riikidevahelist koostööd ja koostööd OLAFiga;
   ii) ühistoimingute toetamine;
   iii) töötajate vahetuse edendamine;

b)   koolitused, seminarid ja konverentsid, mille eesmärk on:

   i) parema arusaamise edendamine ühenduse ja liikmesriikide süsteemidest;
   ii) kogemuste vahetamine liikmesriikide, ühinevate riikide ja kandidaatriikide asjaomaste ametiasutuste vahel;
   iii) meetmete kooskõlastamine liikmesriikide, ühinevate riikide, kandidaatriikide ja kolmandate riikide vahel;
   iv) teadmiste, eriti oskusteabe levitamine;
   v) olulise teadustegevuse, kaasa arvatud õppe toetamine;
   vi) praktikute ja teoreetikute koostöö parandamine;
   vii) kohtunikkonna ja muude õigusala ühenduste teadlikkuse tõstmine ühenduse finantshuvide kaitsmiseks;

c)   tugi järgmiste meetmete kaudu:

   i) spetsiifiliste andmebaaside ning andmetele juurdepääsu ja andmete analüüsi hõlbustavate infotehnoloogiavahendite arendamine ja pakkumine;
   ii) andmevahetuse suurendamine;
   iii) uurimistes, järelevalves ja luuretöös kasutatavate infotehnoloogiavahendite arendamine ja pakkumine.

"

3)  Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

"

Artikkel 2

Ühendusepoolne rahastamise

1.  Ühendusepoolse rahastamise õiguslikud vormid võivad vastavalt määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 olla järgmised:

   a) toetused;
   b) riigihankelepingud.

2.  Ühenduse finantshuvide kaitsele suunatud meetmete elluviimise tarbeks ühenduselt toetuse saamiseks peavad abisaajad järgima käesoleva otsuse sätteid. Meede peab vastama põhimõtetele, millel ühenduse finantshuvide kaitse alane tegevus põhineb, ning võtma arvesse erikriteeriume, mis on sätestatud sellega seotud konkursikutsetes, kooskõlas prioriteetidega, mis on sätestatud iga-aastases toetusprogrammis, kus kirjeldatakse üksikasjalikult käesolevas otsuses sätestatud üldkriteeriume.

3.  Ühenduse vahenditest rahastatakse riigihankelepingute või toetuste vormis ühenduse finantshuvide kaitsmisega seotud meetmete tegevuskulusid.

4.  Asutuste poolt, mis võivad programmi raames saada ühenduse toetust (riigihankeleping või toetus), elluviidavad meetmed koonduvad tegevuste rubriigi alla, mis on suunatud ühenduse finantshuve kaitsvate meetmete tugevdamiseks ja Euroopa üldistes huvides olevate eesmärkide taotlemiseks kõnealuses valdkonnas või Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks kõnealuses valdkonnas.

"

4)  Lisatakse järgmised artiklid:

"

Artikkel 2 a

Ühenduse toetuse saamiseks kõlblikud asutused

Programmi raames on ühenduse toetuse saamiseks kõlblikud järgmised asutused:

   a) liikmesriigi või väljaspool ühendust asuva riigi kõik riiklikud ja piirkondlikud asutused, nagu artiklis 3 määratletud, mis edendavad ühenduse tegevuse tugevdamist ühenduse finantshuvide kaitsmisel;
   b) kõik uurimis- ja koolitusasutused, mis on olnud juriidilised isikud vähemalt ühe aasta, on asutatud ja tegutsevad liikmesriigis või väljaspool ühendust asuvas riigis, nagu määratletud artiklis 3, ning edendavad ühenduse tegevuse tugevdamist ühenduse finantshuvide kaitsmisel;
   c) kõik mittetulundusasutused, mis on olnud juriidilised isikud vähemalt ühe aasta ja on asutatud ja tegutsevad liikmesriigis või väljaspool ühendust asuvas riigis, nagu määratletud artiklis 3, ning mis edendavad ühenduse tegevuse tugevdamist ühenduse finantshuvide kaitsmisel.

Artikkel 2b

Toetuse saajate valimine

Asutused, kellel on õigus saada artikli 2 a alusel oma meetmetele toetust, valitakse pärast konkursikutset vastavalt prioriteetidele, mis on sätestatud iga-aastases toetusprogrammis, kus kirjeldatakse üksikasjalikult käesolevas otsuses sätestatud üldisi kriteeriume. Programmi kuuluvale tegevusele määratud toetus peab vastama käesolevas otsuses sätestatud üldistele kriteeriumidele.

Artikkel 2c

Meetmete toetuse taotluste hindamise kriteeriumid

Meetmete toetuse taotluste hindamisel võetakse arvesse järgmist:

   a) kas kavandatav meede on kooskõlas programmi eesmärkidega;
   b) kas kavandatav meede on vastastikku täiendav teiste toetatavate meetmete suhtes;
   c) kas kavandatav meede on teostatav, st on reaalne võimalus selle elluviimiseks kavandatavaid vahendeid kasutades;
   d) kavandatava meetme kulude ja tulude suhet;
   e) kavandatavast meetmest tulenevat lisakasu;
   f) kavandatava meetme sihtrühma suurust;
   g) meetme riikidevahelisi ja valdkondadevahelisi aspekte;
   h) kavandatava meetme geograafilist rakendusala.

Artikkel 2d

Abikõlblikud kulud

Vastavalt artikli 2 lõikele 4 tuleb toetuse arvestamisel arvesse võtta ainult meetme edukaks elluviimiseks vajaminevaid kulutusi.

Abikõlblikuks loetakse ka järgmiste riikide esindajate osalemiskulud: stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate Kagu-Euroopa riikide hulka kuuluvad Balkani riigid*, Vene Föderatsioon, Euroopa naabruspoliitika alla kuuluvad riigid** ning teatavad riigid, kellega ühendus on sõlminud vastastikuse abistamise lepingu tolliküsimustes.

________________

* Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, ning Serbia.

** Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Moldova, Palestiina omavalitsus, Süüria, Tuneesia, Ukraina ja Valgevene.

"

5)  Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)  Punkt a asendatakse järgmisega:

"
   a) ühinevad riigid;
"

(b)  Punktid c ja d asendatakse järgmisega:

"
   c) kandidaatriigid, kes on Euroopa Liiduga assotsieerunud tingimustel, mis on ette nähtud assotsiatsioonilepingutes või ühenduse programmides osalemist käsitlevates lisaprotokollides, mis on sõlmitud või sõlmitakse.
"

6)  Artiklit 4 asendatakse järgmisega:

"

Artikkel 4

Elluviimine

Ühendusepoolne rahastamine toimub kooskõlas määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002.

"

7)  Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)  Lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

"
   b) 80 % abikõlblikest kulutustest koolitusmeetmetele, spetsialiseeritud töötajate vahetuse edendamiseks ning seminaride ja konverentside korraldamiseks, eeldades, et abisaajateks on artikli 2a punktis a viidatud asutused;
"

b)  Lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

"
   c) 90 % abikõlblikest kulutustest seminaride ja konverentside jms korraldamisele, eeldades, et abisaajateks on artikli 2a punktides b ja c nimetatud asutused.
"

c)  Lõige 2 jäetakse välja;

8)  Lisatakse järgmine artikkel:

"

Artikkel 5 a

Kontroll ja audit

1.  Toetuse saaja tagab, et vajaduse korral oleksid komisjonile kättesaadavad ka partnerite või liikmete valduses olevad tõendavad dokumendid.

2.  Komisjonil on õigus kas oma personali või mõne enda valitud pädeva välise asutuse abil teostada ühenduse rahaliste vahendite kasutamise kontrollimiseks audit. Auditeid võib teostada kogu lepingu kehtivusajal ja viie aasta jooksul alates lõppmakse tegemisest. Vajaduse korral võib komisjon audititulemuste põhjal võtta vastu otsuse väljamakstud summad tagasi nõuda.

3.  Komisjoni personalil ja komisjoni volitatud kolmandatel isikutel peab olema asjakohane juurdepääsuõigus meetmete elluviimise kohale ja kogu lõikes 2 osutatud auditi läbiviimiseks vajalikule teabele, sealhulgas elektroonilisele teabele.

4.  Kontrollikojal ja Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) on samad õigused – eriti juurepääsuõiguse osas – nagu lõikes 3 osutatud isikutel.

5.  Lisaks sellele teostab komisjon ühenduse finantshuvide kaitsmiseks pettuse ja igasuguse muu eeskirjade eiramise eest käesoleva programmi raames kohapealset kontrolli ja inspekteerimist vastavalt nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96*. OLAF teostab vajaduse korral juurdlusi, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1073/1999**.

_______________________________

* EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.

** EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

"

9)  Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)  Lõige 1 asendatakse järgmisega:

"

1.  Käesolevat programmi pikendatakse 1. jaanuarist 2007 ja see lõpeb 31. detsembril 2013.

"

b)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:

"

2.  Rahastamispakett käesoleva programmi elluviimiseks ajavahemikuks 2007–2013 on 98 525 000 eurot.

"

10)  Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"

Artikkel 7

Järelevalve ja hindamine

Komisjon teavitab igal aastal Euroopa Parlamenti ja nõukogu (OLAF) programmi tulemustest. Lisatakse teave programmi kooskõla ja vastastikuse täiendavuse kohta teiste programmide ja meetmetega Euroopa Liidu tasandil.

Programmi rakendamise, sh tulemuslikkuse ja eesmärkide saavutamise sõltumatu hindamine viiakse läbi 31. detsembriks 2010.

31. detsembriks 2014 esitab komisjon (OLAF) Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva programmi eesmärkide saavutamise kohta.

"

11)  Lisatakse järgmine artikkel:

"

Artikkel 7 a

Programmi haldamine

Kulutasuvuse analüüsi põhjal võib komisjon võtta teenistusse eksperte ning kasutada teisi tehnilise ja haldusabi vorme, mis ei hõlma riigiasutuste ülesandeid, allhanke korras kindlaks juhtumiks sõlmitud teenuste osutamise lepingute alusel. Samuti võib ta rahastada uuringuid ja korraldada ekspertide kohtumisi, hõlbustamaks programmi rakendamist, ning tegeleda programmi eesmärkide saavutamisega otseselt seotud teavitamise, avaldamise ja levitamisega.

"

12)  Lisa jäetakse välja.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 302, 12.12.2006, lk 41.
(2) Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2007. aasta seisukoht.
(3) ELT L 143, 30.4.2004, lk 9.
(4) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(5) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika