Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2200(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0020/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0020/2007

Συζήτηση :

PV 14/02/2007 - 2
CRE 14/02/2007 - 2

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2007 - 3.1
PV 14/02/2007 - 5.1
CRE 14/02/2007 - 3.1
CRE 14/02/2007 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0032

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 576kWORD 278k
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007 - Στρασβούργο
Εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων
P6_TA(2007)0032A6-0020/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων (2006/2200(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από τη CIA για την παράνομη μεταφορά και κράτηση φυλακισμένων(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 18ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση προσωρινής επιτροπής για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, στο ενδιάμεσο των εργασιών της προσωρινής επιτροπής(3),

–   έχοντας υπόψη τις αντιπροσωπείες που απέστειλε η προσωρινή επιτροπή στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Ρουμανία, στην Πολωνία και στην Πορτογαλία,

–   έχοντας υπόψη τις τουλάχιστον εκατόν τριάντα ακροάσεις που πραγματοποίησε η προσωρινή επιτροπή στο πλαίσιο των συνεδριάσεων, των αντιπροσωπειών και των εμπιστευτικών συναντήσεών της,

–   έχοντας υπόψη όλες τις γραπτές εισηγήσεις που έλαβε ή στις οποίες είχε πρόσβαση η προσωρινή επιτροπή και ιδίως τα εμπιστευτικά έγγραφα που της διαβιβάστηκαν (κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) και τη γερμανική κυβέρνηση) ή περιήλθαν στην κατοχή της από διάφορες πηγές,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) (άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ)(4), κυρίως την παράγραφο 3 του εν λόγω ψηφίσματος,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουατανάμο(5),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 175 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της προσωρινής επιτροπής για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων (A6-0020/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η προσωρινή επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για το υπόλοιπο της κανονικής δωδεκάμηνης θητείας της, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 175 του Κανονισμού του σχετικά με ενδεχόμενη παράταση της θητείας της,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ψήφισμα που είχε εγκρίνει στις 22 Νοεμβρίου 1990 σχετικά με την υπόθεση Gladio(6), το Κοινοβούλιο είχε ήδη αποκαλύψει, πριν από δεκαέξι χρόνια, την ύπαρξη μυστικών δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονταν οι υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικές οργανώσεις, χωρίς κατάλληλο δημοκρατικό έλεγχο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να παρακάμψουν τις απαιτήσεις που τους έχει επιβάλει η Κοινότητα και το διεθνές δίκαιο επιτρέποντας στις υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών, που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές νομικές διατάξεις, να δρουν στο έδαφός τους· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη, ότι οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα μόνον εάν υπάρχουν επαρκείς ρυθμίσεις για την παρακολούθησή τους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έχει κατοχυρωθεί στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως με το προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στο προοίμιο του άρθρου 10 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και ότι η αρχή αυτή διασφαλίζεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αρχή επαναλαμβάνεται στα συντάγματα των περισσοτέρων κρατών μελών καθώς και στο άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7), και λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, ότι η αρχή αυτή δεν πρέπει να υπονομεύεται, ακόμη και για λόγους ασφάλειας σε περιόδους ειρήνης ή σε περιόδους πολέμου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή του απαραβιάστου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί τη βάση κάθε άλλου θεμελιώδους δικαιώματος που διασφαλίζεται από τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, το δικαίωμα στην προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ" εξαίρεση παράδοση ("extraordinary rendition") και η μυστική κράτηση συνεπάγονται πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, και σε ακραίες περιπτώσεις, του δικαιώματος στη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οδηγεί σε μυστική κράτηση, η παράδοση συνιστά εξαναγκαστική εξαφάνιση,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων αποτελεί αυστηρή επιταγή του διεθνούς δικαίου (jus cogens) από την οποία δεν είναι δυνατή καμία παρέκκλιση και ότι η προστασία από τα βασανιστήρια, η διερεύνηση και η καταδίκη τους αποτελούν υποχρεώσεις όλων των κρατών μελών (erga omnes), όπως προβλέπει το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και η συναφής νομολογία, το άρθρο 4 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εθνικά συντάγματα και νομοθεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικές συμβάσεις και πρωτόκολλα για τα βασανιστήρια και μηχανισμοί παρακολούθησης που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δείχνουν τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στην απαραβίαστη αυτή επιταγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση διπλωματικών διαβεβαιώσεων είναι ασυμβίβαστη με την υποχρέωση αυτή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δημοκρατίες στις οποίες ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι εγγενής, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να επιτευχθεί θυσιάζοντας ή περιορίζοντας τις ίδιες τις αρχές που επιδιώκει να καταλύσει η τρομοκρατία, και ειδικότερα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία μπορεί και πρέπει να καταπολεμηθεί με νόμιμα μέσα και να παταχθεί με σεβασμό προς το διεθνές και το εθνικό δίκαιο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία αποτελεσματικών νομικών μέσων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο τόσο του διεθνούς όσο και του εθνικού δικαίου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠ) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρησιμοποίησε διεισδυτικά μέσα για την παρακολούθηση ευαίσθητων δεδομένων που σχετίζονταν με ευρωπαίους πολίτες, όπως η συμφωνία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, και η παρακολούθηση τραπεζικών στοιχείων μέσω του δικτύου Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ανά χείρας έκθεσης δεν είναι να προσβάλει τον απόρρητο χαρακτήρα των μυστικών υπηρεσιών, αλλά μάλλον να καταγγείλει τον παράνομο χαρακτήρα των μυστικών αυτών δραστηριοτήτων οι οποίες, στις υπό εξέταση περιστάσεις, οδήγησαν στην παράβαση της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας ελλείψει του κατάλληλου δημοκρατικού ελέγχου·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Σεπτεμβρίου 2006, ο αμερικανός πρόεδρος George W. Bush επιβεβαίωσε ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Central Intelligence Agency - CIA) εφαρμόζει πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών,

M.  IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος George W. Bush δήλωσε ότι οι σημαντικές πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί χάρη στο πρόγραμμα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και των μυστικών κρατήσεων έχουν διαβιβαστεί σε άλλες χώρες και ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να έλαβαν, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, πληροφορίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια,

N.  IΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή επιτροπή έχει στη διάθεσή της, από εμπιστευτική πηγή, τα πρακτικά της άτυπης διατλαντικής συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO) που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2005 με τη συμμετοχή της υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τα κράτη μέλη είχαν γνώση του προγράμματος των κατ" εξαίρεση παραδόσεων, ενώ άπαντες οι επίσημοι συνομιλητές της προσωρινής επιτροπής παρείχαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω θέμα,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή επιτροπή έχει στη διάθεσή της, από εμπιστευτική πηγή, πρακτικά από συναντήσεις της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το δημόσιο διεθνές δίκαιο (COJUR) και της ομάδας εργασίας για τις διατλαντικές σχέσεις (COTRA) με ανώτερους εκπροσώπους του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 (συγκεκριμένα στις 8 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαΐου 2006), ενώ η Προεδρία του Συμβουλίου τής παρείχε μόνο την περιληπτική εκδοχή των εν λόγω εγγράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα που απέστειλε το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνεδριάσεις αυτές σε απάντηση συγκεκριμένων ερωτήσεων του Κοινοβουλίου αποτελούσαν μη ολοκληρωμένες περιλήψεις της διαδικασίας, ενώ έλλειπαν σημαντικά τμήματα·

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός της πραγματοποίησης των συναντήσεων αυτών κρατήθηκε μυστικό από το Κοινοβούλιο και ότι τηρήθηκε απόλυτη μυστικότητα όσον αφορά τις διαδικασίες τους,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρόν ψήφισμα, με τον όρο "ευρωπαϊκές χώρες" νοούνται τα κράτη μέλη, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και οι συνδεδεμένες χώρες, όπως ορίζεται στην εντολή της προσωρινής επιτροπής, που εγκρίθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2006,

1.   υπενθυμίζει ότι η τρομοκρατία αποτελεί μία από τις βασικές απειλές κατά της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει να καταπολεμηθεί με νόμιμες και συντονισμένες προσπάθειες από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη στρατηγική που καθορίστηκε σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ)· υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των κοινών μας αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών και με στόχο την προστασία των ανωτέρω αξιών· επιπλέον, τονίζει ότι ολόκληρο το έργο της προσωρινής επιτροπής έχει στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη σαφών και με συγκεκριμένους στόχους μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα οποία θα είναι κοινώς αποδεκτά και σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο·

2.   θεωρεί ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ο λεγόμενος "πόλεμος κατά της τρομοκρατίας" –με τις υπερβολές του– έχει προκαλέσει σοβαρή και επικίνδυνη διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, όπως παρατήρησε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Αννάν·

3.   είναι πεπεισμένο ότι τα δικαιώματα του ατόμου και ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβάλλουν στην ασφάλεια· θεωρεί απαραίτητο ότι στη σχέση μεταξύ της ανάγκης για ασφάλεια και των ατομικών δικαιωμάτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να τυγχάνουν πάντοτε πλήρους προστασίας, διασφαλίζοντας ότι οι φερόμενοι ως τρομοκράτες δικάζονται και καταδικάζονται σε πλαίσιο νόμιμης δίκης·

4.   υπογραμμίζει ότι η θετική υποχρέωση για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δεσμευτική, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος του ενδιαφερομένου προσώπου, και ότι οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ υπηκόων της ΕΕ, κατοίκων των κρατών μελών, ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου που δικαιούται προστασία ή τελεί υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών πρέπει να αποφεύγεται·

5.   υπενθυμίζει ότι σκοπός του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο βασίζεται στην έκθεση της προσωρινής επιτροπής, είναι ο εντοπισμός των ευθυνών για τα γεγονότα που μπόρεσε να μελετήσει η προσωρινή επιτροπή αφενός και η εξεύρεση τρόπων για να αποφευχθεί η επανάληψη στο μέλλον των παραβάσεων και των παραβιάσεων που έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας αφετέρου·

6.   σημειώνει τη δήλωση του αμερικανού προέδρου George W. Bush της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, κατά την οποία μικρός αριθμός υπόπτων ηγετικών και επιχειρησιακών στελεχών τρομοκρατικών ομάδων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου κρατήθηκαν και ανακρίθηκαν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σε χωριστό πρόγραμμα υπό τη διαχείριση της CIA, ότι πολλά από τα άτομα που είχαν κρατηθεί στα κέντρα αυτά, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Γκουντάναμο, υπάρχουν δε βάσιμες υποψίες ότι και άλλα άτομα εξακολουθούν να κρατούνται σε μυστικούς τόπους κράτησης· σημειώνει την έκθεση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) της 2ας Ιανουαρίου 2007 η οποία μνημονεύει 26 μαρτυρίες για κακομεταχείριση στο Γκουαντάναμο από τις 11 Σεπτεμβρίου 2001·

7.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, εν προκειμένω, για την αδυναμία του Συμβουλίου, λόγω της αντίθεσης ορισμένων κρατών μελών, να εγκρίνει συμπεράσματα σε απάντηση της δήλωσης αυτής κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου "Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων" της 15ης Σεπτεμβρίου 2006, και ζητεί να εγκριθούν επειγόντως από το Συμβούλιο, ώστε να διαλυθούν τυχόν αμφιβολίες όσον αφορά τη συνεργασία και την ανοχή των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο του προγράμματος κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μυστικών φυλακών κατά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον·

8.   καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εκδώσουν σαφή και σθεναρή δήλωση η οποία θα καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να θέσει τέλος στην πρακτική των κατ" εξαίρεση συλλήψεων και παραδόσεων, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου·

9.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να ζητήσουν διευκρινίσεις από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την ύπαρξη μυστικών φυλακών εκτός του επικράτειας των ΗΠΑ·

10.   σημειώνει τις δηλώσεις του νομικού συμβούλου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνάντησης, στις 3 Μαΐου 2006, με τους εκπροσώπους των κρατών μελών που συνεδρίασαν στους κόλπους του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες το πρόγραμμα κατ" εξαίρεση παραδόσεων, την ύπαρξη του οποίου επιβεβαίωσε, εφαρμόστηκε πάντα με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας των εμπλεκομένων χωρών· σημειώνει ότι η εν λόγω παρατήρηση επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής που επισκέφτηκε την Ουάσιγκτον·

11.   ευχαριστεί τους πρώην πράκτορες της CIA που συνεργάστηκαν με την προσωρινή επιτροπή, ιδίως στο πλαίσιο ορισμένων εμπιστευτικών συναντήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πράκτορες επιβεβαίωσαν ότι το πρόγραμμα των παραδόσεων είχε αρχίσει ήδη από τη δεκαετία του 1990·

12.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της νέας, όπως προέκυψε μετά τις τελευταίες εκλογές, πλειοψηφίας στην Γερουσία ότι θα ασχοληθεί με το ζήτημα του προγράμματος των κατ" εξαίρεση παραδόσεων που έχει αναπτύξει η CIA· υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο τη σημασία των εργασιών της προσωρινής επιτροπής·

13.   αποδοκιμάζει την έλλειψη διάθεσης συνεργασίας πολλών κρατών μελών και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τις προσωρινής επιτροπής· υπογραμμίζει ότι η στάση των κρατών μελών, και ειδικότερα το Συμβούλιο και οι προεδρίες του, υπολείπονται σε μεγάλο βαθμό των απαιτήσεων που το Κοινοβούλιο δικαιούται να αναμένει·

14.   πιστεύει ότι η σοβαρή έλλειψη συγκεκριμένων απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν τα θύματα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) τα μέσα ενημέρωσης και οι βουλευτές έχουν ενισχύσει τη βασιμότητα των ήδη τεκμηριωμένων κατηγοριών·

15.   υπογραμμίζει το σοβαρό και μεθοδικό έργο των δικαστικών αρχών της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας όσον αφορά τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με την εντολή της προσωρινή επιτροπής, και καλεί τις δικαστικές αρχές των άλλων κρατών μελών να ενεργήσουν παρομοίως βάσει των σημαντικών πληροφοριών που παρείχε η προσωρινή επιτροπή·

16.   ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια των ευρωπαϊκών κρατών να συνεχίσουν ή να κινήσουν τη διενέργεια ενδελεχών ερευνών για τους εν λόγω ισχυρισμούς, με τον τρόπο που θα κρίνουν τα ίδια προσφορότερο, με τη συγκρότηση, μεταξύ άλλων, κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών·

17.   εκφράζει το σεβασμό του προς το Διεθνή Τύπο και ιδίως προς τους αμερικανούς δημοσιογράφους που ήταν οι πρώτοι που αποκάλυψαν τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις, καταδεικνύοντας έτσι τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση του αμερικανικού Τύπου· αναγνωρίζει, επίσης, τις προσπάθειες και το σημαντικό έργο που έχουν πραγματοποιήσει σχετικά με τα ζητήματα αυτά αρκετές ΜΚΟ και ιδίως η Statewatch, η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

18.   αναγνωρίζει ότι ορισμένες πληροφορίες στην έκθεση της προσωρινής επιτροπής, περιλαμβανομένης της ύπαρξης μυστικών φυλακών της CIA, προέρχονται από επίσημες ή ανεπίσημες αμερικανικές πηγές που αποδεικνύουν το σφρίγος και την αυτοαστυνόμευση που ενυπάρχουν στην αμερικανική δημοκρατία·

19.   εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του σε όλα τα θύματα που είχαν το θάρρος να μοιραστούν τις ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες τους με την προσωρινή επιτροπή·

20.   καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να απόσχουν από κάθε ενέργεια κατά αξιωματούχων, πρώην αξιωματούχων, δημοσιογράφων ή άλλων προσώπων που με τις μαρτυρίες τους ή άλλες πληροφορίες, είτε στην προσωρινή επιτροπή είτε σε άλλα εξεταστικά όργανα, έχουν βοηθήσει στην αποκάλυψη του συστήματος των κατ" εξαίρεση παραδόσεων, των παράνομων κρατήσεων και της μεταφοράς υπόπτων για τρομοκρατική δράση·

21.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, όπως διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006, να εγκρίνει κοινή θέση η οποία θα αποκλείει την αποδοχή απλών διπλωματικών διαβεβαιώσεων από τρίτες χώρες ως βάση πραγματοποίησης οιασδήποτε νόμιμης έκδοσης, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι τα άτομα διατρέχουν τον κίνδυνο να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση·

Συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις διεθνείς οργανώσεις

22.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Προεδρία του δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο για τις βασικές πτυχές και τις θεμελιώδεις επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, όπως προβλέπουν τα άρθρα 21 και 39 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

23.   υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι το Συμβούλιο αρχικά απέκρυψε και στη συνέχεια, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, παρείχε αποσπασματικές μόνον πληροφορίες σχετικά με τις τακτικές συζητήσεις που πραγματοποιούνταν με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, διαβεβαιώνοντας ότι αποτελούσαν τη μόνη διαθέσιμη εκδοχή· καταδικάζει επιπλέον το γεγονός ότι το Συμβούλιο επικαλέστηκε επίσης το αίτημα κυβέρνησης τρίτης χώρας οι πληροφορίες να παραμείνουν εμπιστευτικές·

24.   επισημαίνει, επίσης, ότι οι εν λόγω παραλείψεις του Συμβουλίου εμπλέκουν τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών εφόσον φέρουν συλλογική ευθύνη ως μέλη του Συμβουλίου·

25.   εκφράζει την αγανάκτησή του για την πρόταση της τότε Προεδρίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου με τις ΗΠΑ όσον αφορά τα πρότυπα για την παράδοση υπόπτων για τρομοκρατική δράση, όπως επιβεβαιώνεται από αυτούς που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της COJUR και της COTRA με ανώτερους εκπροσώπους του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 3 Μαΐου 2006·

26.   ζητεί τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον συντονιστή της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας Gijs de Vries, όσον αφορά τον ορισμό της "παράδοσης" και της "κατ" εξαίρεση παράδοσης'·

27.   σημειώνει το γεγονός ότι ο Javier Solana, Γενικός Γραμματέας και Ύπατος εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τυχόν μέτρα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι συμβατά με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για τις παραλείψεις στις δηλώσεις του Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα προς την προσωρινή επιτροπή, όσον αφορά τις συζητήσεις του Συμβουλίου και τη γνώση των μεθόδων τις οποίες μετέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στη δράση τους κατά της τρομοκρατίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να παράσχει τα στοιχεία που βρίσκονται ήδη στη διάθεση της προσωρινής επιτροπής· καλεί το Συμβούλιο να γνωστοποιήσει όλα τα γεγονότα και τις συζητήσεις επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της προσωρινής επιτροπής του και να προωθήσει ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και διεθνή αντιτρομοκρατική στρατηγική με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

28.   αμφισβητεί το πραγματικό περιεχόμενο της θέσης του συντονιστή της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που κατέχει ο Gijs de Vries, δεδομένου ότι αυτός απέτυχε να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα ζητήματα που έθεσε η προσωρινή επιτροπή· φρονεί ότι στο προσεχές μέλλον πρέπει να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του καθώς και να αυξηθεί η διαφάνεια και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του από το Κοινοβούλιο, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του αγώνα κατά της τρομοκρατίας·

29.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol) Max-Peter Ratzel, αρνήθηκε να καταθέσει στην προσωρινή επιτροπή, τη στιγμή μάλιστα που αξιωματικοί-σύνδεσμοι, κυρίως από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ήταν αποσπασμένοι στη Europol· ζητεί από τον διευθυντή της Europol να παράσχει στο Κοινοβούλιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο των αξιωματικών-συνδέσμων, τα καθήκοντά τους, τα δεδομένα στα οποία είχαν πρόσβαση και τις προϋποθέσεις της εν λόγω πρόσβασης·

30.   ευχαριστεί τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Franco Frattini για τη συνεργασία του στο πλαίσιο των εργασιών της προσωρινής επιτροπής και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τη δράση της στο πλαίσιο της συνέχισης της αναζήτησης της αλήθειας και των μέσων που θα βοηθήσουν ώστε να μην επαναληφθούν τα γεγονότα που εξέτασε η προσωρινή επιτροπή·

31.   επικροτεί, ιδίως, την προσήλωση που επέδειξε ο αντιπρόεδρος Frattini για τη δημιουργία πλαισίου ευρωατλαντικής συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, με εναρμονισμένους κανόνες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

32.   ευχαριστεί τον Eurocontrol, και κυρίως τον διευθυντή του για την άριστη συνεργασία του και τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που διαβίβασε στην προσωρινή επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

33.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στενή συνεργασία που είχε η προσωρινή επιτροπή με το Συμβούλιο της Ευρώπης, και ιδίως με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση και τον γενικό γραμματέα της, και ενθαρρύνει την επιτροπή της νομικών θεμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων –και τον πρόεδρό της, τον γερουσιαστή Dick Marty– να συνεχίσουν τις εργασίες τους· τονίζει τη σύμπτωση στα πορίσματα των δύο επιτροπών μέχρι σήμερα· στηρίζει τις συστάσεις που απηύθυνε στην επιτροπή υπουργών ο γενικός γραμματέας, Terry Davis· υπογραμμίζει τη σύγκλιση των αποτελεσμάτων στα οποία έχουν καταλήξει έως σήμερα οι δύο επιτροπές·

34.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άρνηση του πρώην και του νυν γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, λόρδου Robertson και Jaap de Hoop Scheffer, να καταθέσουν στην προσωρινή επιτροπή, καθώς και την αρνητική απάντηση που έδωσε ο ίδιος οργανισμός στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να του εκχωρηθεί πρόσβαση στην απόφαση του Συμβουλίου του Βορείου Ατλαντικού, της 4ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 κατά των Ηνωμένων Πολιτειών· επαναλαμβάνει το αίτημά του για δημοσιοποίηση της απόφασης και τουλάχιστον την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενό της, την παρελθούσα και παρούσα εφαρμογή της, εάν παραμένει σε ισχύ και εάν έχουν πραγματοποιηθεί πτήσεις της CIA στο πλαίσιό της·

35.   ευχαριστεί τους ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, Manfred Nowak (για τα βασανιστήρια) και Martin Scheinin (για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας) για τη συνεισφορά τους στις εργασίες της προσωρινής επιτροπής, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να συναντηθεί με την ύπατο αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Louise Arbour· ευχαριστεί το ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως τον συντονιστή του, Olivier De Schutter, για τη συνεισφορά τους στις εργασίες της προσωρινής επιτροπής·

Πληροφορίες που ανέλυσε η προσωρινή επιτροπή
Οι κατ" εξαίρεση παραδόσεις και η κατάχρηση του εναερίου χώρου και των αερολιμένων

36.   υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα κατ" εξαίρεση παραδόσεων αποτελεί εξωδικαστική πρακτική η οποία αντιβαίνει στα καθιερωμένα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά την οποία ένα πρόσωπο ύποπτο για τρομοκρατική δράση απάγεται, συλλαμβάνεται ή/και παραδίδεται σε αμερικανούς αξιωματούχους για να τεθεί υπό κράτηση ή/και μεταφέρεται παρανόμως σε άλλη χώρα για να υποβληθεί σε ανάκριση, η οποία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, περιλαμβάνει κράτηση χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και βασανιστήρια·

37.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι οικογένειες των θυμάτων δεν έχουν απολύτως καμία ενημέρωση για την τύχη των συγγενών τους·

38.   υπογραμμίζει, παρά την εσκεμμένη σύγχυση που προκαλούν ορισμένοι εκπρόσωποι των ΗΠΑ σε ιδιωτικές και δημόσιες ομιλίες, ότι οι κατ" εξαίρεση παραδόσεις αποτελούν εντελώς διαφορετική πρακτική από την πρακτική που χρησιμοποιείται σπανίως από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή την κράτηση ή την προφυλάκιση σε τρίτες χώρες ατόμων που κατηγορούνται επισήμως για πολύ σοβαρά εγκλήματα, προκειμένου να μεταφερθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος όπου θα διωχθούν ποινικά ενώπιον δικαστηρίου με όλες τις νομικές εγγυήσεις του δικαστικού συστήματος·

39.   καταδικάζει τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις ως παράνομο μέσο που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας· καταδικάζει, επιπλέον, την αποδοχή και την απόκρυψη της πρακτικής αυτής, σε αρκετές περιπτώσεις, από τις μυστικές υπηρεσίες και τις κυβερνητικές αρχές ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών·

40.   καταδικάζει κάθε συμμετοχή στις ανακρίσεις των ατόμων που είναι θύματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων, επειδή αποτελεί καταδικαστέα νομιμοποίηση του είδους αυτού παράνομης διαδικασίας, ακόμη και όταν οι συμμετέχοντες στις ανακρίσεις δεν φέρουν άμεση ευθύνη για την απαγωγή, την κράτηση τον βασανισμό ή την κακομεταχείριση των θυμάτων·

41.   θεωρεί ότι η πρακτική των κατ" εξαίρεση παραδόσεων έχει αποδειχθεί αντιπαραγωγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι οι κατ" εξαίρεση παραδόσεις στην πραγματικότητα ζημιώνουν και υπονομεύουν τις νενομισμένες αστυνομικές και δικαστικές διαδικασίες κατά των υπόπτων για τρομοκρατική δράση·

42.   τονίζει ότι τουλάχιστον 1 245 πτήσεις που εκτελέστηκαν από τη CIA πέταξαν εντός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου ή πραγματοποίησαν στάσεις σε ευρωπαϊκούς αερολιμένες από τα τέλη του 2001 έως τα τέλη του 2005, στις οποίες πρέπει να προστεθεί απροσδιόριστος αριθμός στρατιωτικών πτήσεων για τους ίδιους σκοπούς· υπενθυμίζει ότι, αφενός, ενδεχομένως να πραγματοποιήθηκαν περισσότερες πτήσεις της CIA από αυτές που επιβεβαιώθηκαν από τις έρευνες που διεξήχθησαν από την προσωρινή επιτροπή, ενώ, αφετέρου, δεν χρησιμοποιήθηκαν όλες αυτές οι πτήσεις για κατ" εξαίρεση παραδόσεις·

43.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν απεμπολήσει τον έλεγχο του εναέριου χώρου και των αερολιμένων τους, εθελοτυφλώντας ή επιτρέποντας την είσοδο σε πτήσεις που εκτελούσε η CIA, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνταν για κατ" εξαίρεση παραδόσεις ή για την παράνομη μεταφορά κρατουμένων, και υπενθυμίζει τις θετικές υποχρεώσεις τους βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως επαναλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία διά του Δικαίου (Επιτροπή Βενετίας)·

44.   εκφράζει, ιδίως, την ανησυχία του για το ενδεχόμενο οι ανοικτές άδειες υπερπτήσης και στάσης που έχουν χορηγηθεί στα αεροσκάφη που χρησιμοποιούσε η CIA να βασίστηκαν, μεταξύ άλλων, στη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, η οποία εγκρίθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2001·

45.   σημειώνει ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία ζητεί το κλείσιμο της φυλακής του Γκουαντάναμο, ορίζει ότι η πλειονότητα των κρατουμένων στην κουβανέζικη βάση προέρχεται από το Αφγανιστάν και πρέπει κατά συνέπεια να μεταφέρθηκε μέσω Ευρώπης·

46.   υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 1 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (σύμβαση του Σικάγου) ορίζεται η αρχή ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία επί του εναέριου χώρου που βρίσκεται πάνω από το έδαφός του, και συνεπώς δεν θεσπίζει εξαίρεση από την πλήρη ευθύνη των κρατών για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί του εδάφους τους συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους·

47.   υπογραμμίζει ότι η CIA χρησιμοποιεί τους κανόνες της πολιτικής αεροπορίας για να παρακάμπτει τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τα κρατικά αεροσκάφη, περιλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιεί ο στρατός και η αστυνομία, όπως προβλέπει η σύμβαση του Σικάγου· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 4 της σύμβασης του Σικάγου προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν την πολιτική αεροπορία για σκοπούς ασύμβατους με τους στόχους της παρούσας σύμβασης·

48.   επιβεβαιώνει, λαμβανομένων υπόψη των συμπληρωματικών στοιχείων που ελήφθησαν κατά το δεύτερο μέρος των εργασιών της προσωρινής επιτροπής, ότι είναι απίθανο να μην είχαν γνώση κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις των δραστηριοτήτων που συνδέονταν με τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις που σημειώνονταν στο έδαφός τους·

49.   τονίζει ότι στα έγγραφα εργασίας αριθ. 7 και 8(8) της προσωρινής επιτροπής παρουσιάζονται πρόσθετες πληροφορίες για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις που ανέλυσε η επιτροπή, καθώς και για τις εταιρείες που συνδέονται με τη CIA, τα αεροσκάφη που χρησιμοποίησε η CIA και τις ευρωπαϊκές χώρες όπου πραγματοποίησαν στάσεις τα αεροσκάφη της CIA·

Ιταλία

50.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της σημερινής και της προηγούμενης ιταλικής κυβέρνησης, οι οποίοι είναι ή ήταν αρμόδιοι για τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες, αρνήθηκαν την πρόσκληση να καταθέσουν στην προσωρινή επιτροπή·

51.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση από τη CIA του αιγυπτίου κληρικού Abu Omar, στον οποίο είχε χορηγηθεί άσυλο στην Ιταλία και ο οποίος απήχθη στο Μιλάνο στις 17 Φεβρουαρίου 2003, μεταφέρθηκε οδικώς από το Μιλάνο στη στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στο Aviano και, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε αεροπορικώς μέσω της στρατιωτικής βάσης του ΝΑΤΟ στο Ramstein της Γερμανίας στην Αίγυπτο, όπου και κρατήθηκε χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια·

52.   καταδικάζει τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισαν ένας αξιωματικός της αστυνομίας και ορισμένοι αξιωματούχοι των ιταλικών στρατιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών (SISMI) στην απαγωγή του Abu Omar, όπως αποκαλύφθηκε από τη δικαστική έρευνα και τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε ο εισαγγελέας του Μιλάνου Armando Spataro·

53.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, όπως συμπεραίνει, ο στρατηγός Nicolò Pollari, πρώην διευθυντής της SISMI, απέκρυψε την αλήθεια κατά την κατάθεσή του στην προσωρινή επιτροπή στις 6 Μαρτίου 2006, στην οποία δήλωσε ότι στην απαγωγή που πραγματοποίησε η CIA δεν συμμετείχαν ιταλοί πράκτορες και ότι η SISMI δεν γνώριζε το σχέδιο απαγωγής του Abu Omar·

54.   θεωρεί πολύ πιθανό, δεδομένης της εμπλοκής της SISMI, ότι η ιταλική κυβέρνηση που βρισκόταν τότε στην εξουσία ήταν ενήμερη για την κατ" εξαίρεση παράδοση του Abu Omar που πραγματοποιήθηκε στο έδαφός της·

55.   ευχαριστεί τον εισαγγελέα Spataro για την κατάθεσή του στην προσωρινή επιτροπή, επιδοκιμάζει τις αποτελεσματικές και ανεξάρτητες έρευνες που διενέργησε προκειμένου να ρίξει φως στην υπόθεση της κατ" εξαίρεση παράδοσης του Abu Omar και συντάσσεται πλήρως με τα συμπεράσματά του και την απόφαση του ανακριτή (giudice dell" udienza preliminare) να παραπέμψει στη δικαιοσύνη 26 αμερικανούς πολίτες, πράκτορες της CIA, επτά ανώτερους αξιωματούχους της SISMI, έναν carabiniere του Raggruppamento Operativo Speciale (ROS, μονάδα ειδικών επιχειρήσεων) και τον βοηθό συντάκτη της ημερησίας εφημερίδας "Libero'·

56.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η απαγωγή του Abu Omar έθεσε σε κίνδυνο την έρευνα του εισαγγελέα Spataro για το τρομοκρατικό δίκτυο με το οποίο συνδεόταν ο Abu Omar· υπενθυμίζει ότι εάν ο Abu Omar δεν είχε συλληφθεί και μεταφερθεί παρανόμως σε άλλη χώρα, θα είχε δικαστεί στην Ιταλία στο πλαίσιο τακτικής και δίκαιης δίκης·

57.   σημειώνει ότι η κατάθεση του στρατηγού Pollari δεν συμφωνεί με σειρά εγγράφων που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στις εγκαταστάσεις της SISMI από την εισαγγελία του Μιλάνου· φρονεί ότι τα έγγραφα αυτά δείχνουν ότι η SISMI είχε τακτική ενημέρωση από τη CIA σχετικά με την κράτηση του Abu Omar στην Αίγυπτο·

58.   εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για τη συστηματική παραπλάνηση, μεταξύ άλλων, των εισαγγελέων του Μιλάνου από το συμβούλιο της SISMI, με στόχο την παρεμπόδιση της έρευνας για την κατ" εξαίρεση παράδοση του Abu Omar· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι το συμβούλιο του SISMI ενεργούσε παράλληλα κατά τα φαινόμενα, καθώς και για την έλλειψη κατάλληλων εσωτερικών και κυβερνητικών ελέγχων· ζητεί από την ιταλική κυβέρνηση να επανορθώσει επειγόντως την εν λόγω κατάσταση θεσπίζοντας ενισχυμένους κοινοβουλευτικούς και κυβερνητικούς ελέγχους·

59.   καταδικάζει την παράνομη δίωξη ιταλών δημοσιογράφων που ερεύνησαν την υπόθεση της κατ" εξαίρεση παράδοσης του Abu Omar και την υποκλοπή των τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων καθώς και την κατάσχεση των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών· τονίζει ότι οι καταθέσεις των εν λόγω δημοσιογράφων ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για το έργο της προσωρινής επιτροπής·

60.   επικρίνει την ιταλική κυβέρνηση για το μακρό χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να αποφασίσει την καθαίρεση και αντικατάσταση του στρατηγού Pollari·

61.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι έγγραφα σχετικά με την ιταλοαμερικανική αντιτρομοκρατική συνεργασία, τα οποία θα είχαν συμβάλει στην έρευνα για την κατ" εξαίρεση παράδοση του Abu Omar, είχαν χαρακτηριστεί απόρρητα από την προηγούμενη ιταλική κυβέρνηση, και ότι η σημερινή κυβέρνηση διατηρεί τον χαρακτηρισμό αυτόν·

62.   καλεί τον ιταλό υπουργό δικαιοσύνης να επεξεργαστεί, όσο το δυνατόν συντομότερα, τις αιτήσεις έκδοσης των προαναφερθέντων 26 αμερικανών πολιτών, προκειμένου να δικαστούν στην Ιταλία·

63.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση του ιταλού υπηκόου Abou Elkassim Britel, ο οποίος συνελήφθη στο Πακιστάν τον Μάρτιο του 2002 από την πακιστανική αστυνομία και ανακρίθηκε από αμερικανούς και πακιστανούς αξιωματούχους, για να παραδοθεί, στη συνέχεια, στις μαροκινές αρχές και να φυλακιστεί στο κέντρο κράτησης "Temara", όπου εξακολουθεί να κρατείται· υπογραμμίζει ότι οι ποινικές έρευνες που διενεργήθηκαν στην Ιταλία για τον Abou Elkassim Britel περατώθηκαν χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες·

64.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα έγγραφα που υπέβαλε στην προσωρινή επιτροπή ο δικηγόρος του Abou Elkassim Britel, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών βρισκόταν τότε "σε διαρκή συνεργασία" με ξένες μυστικές υπηρεσίες σχετικά με την υπόθεση του Abou Elkassim Britel μετά τη σύλληψή του στο Πακιστάν·

65.   καλεί την ιταλική κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση του Abou Elkassim Britel και ότι κάθε δικαστική δίωξη εναντίον του Abu Omar θα διεξαχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Μιλάνου·

66.   εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε από τη CIA ιταλικό έδαφος για την πραγματοποίηση στάσης κατά τη διάρκεια της πτήσης που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση της κατ" εξαίρεση παράδοσης του Maher Arar –ο οποίος κατέθεσε στην προσωρινή επιτροπή– από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συρία, μέσω Ρώμης·

67.   σημειώνει τις 46 στάσεις που πραγματοποίησαν σε ιταλικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων·

Ηνωμένο Βασίλειο

68.   χαιρετίζει τη συνάντηση με τον αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα βρετανό υπουργό στο Λονδίνο και το γεγονός ότι η βρετανική Κυβέρνηση υπέβαλε έγγραφα και εξηγήσεις· σημειώνει ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπόρεσαν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα που υπέβαλε η αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής στο Λονδίνο·

69.   λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Margaret Beckett, σε γραπτή της απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση, με τις οποίες παραδεχόταν ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ενημερωθεί για το μυστικό δίκτυο φυλακών της CΙΑ, πριν να αναγνωρίσει ο Πρόεδρος Bush την ύπαρξή του το Σεπτέμβριο του 2006· καλεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να δηλώσει αν έχει θέσει το ζήτημα στις αρχές των ΗΠΑ και αν έχει πληροφορήσει ή συζητήσει, και, αν ναι, πότε, για το ζήτημα αυτό με τις κυβερνήσεις των άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων·

70.   ευχαριστεί τη διακομματική κοινοβουλευτική ομάδα για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις (All-Party Parliamentary Group on Extraordinary Renditions - APPG), που απαρτίζεται από μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων, για το έργο της και για τα εξαιρετικά πολύτιμα έγγραφα που παρέδωσε στην αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής στο Λονδίνο·

71.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση του Bisher Al-Rawi, ιρακινού πολίτη και κατοίκου του Ηνωμένου Βασιλείου, και του Jamil El-Banna, ιορδανού πολίτη και κατοίκου του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές της Γκάμπια τον Νοέμβριο του 2002 στην Γκάμπια, παραδόθηκαν σε αμερικανούς πράκτορες και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια στο Γκουντάναμο, όπου εξακολουθούν να κρατούνται χωρίς δίκη ή οποιουδήποτε είδους νομική συνδρομή·

72.   τονίζει ότι τα τηλεγραφήματα της μυστικής υπηρεσίας Μ15 του Ηνωμένου Βασιλείου προς μη προσδιορισμένη ξένη κυβέρνηση, τα οποία εστάλησαν προς τον Andrew Tyrie, πρόεδρο της APPG, υποδηλώνουν ότι η απαγωγή των Bisher Al-Rawi και Jamil El-Banna πραγματοποιήθηκε βάσει εσφαλμένων εν μέρει πληροφοριών που παρέσχε η ΜΙ5·

73.   επικρίνει την απροθυμία της κυβέρνησης του ΗΚ να παράσχει προξενική συνδρομή στους Bisher Al-Rawi και Jamil El-Banna λόγω του ότι δεν είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου·

74.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση, δύο φορές, του Binyam Mohammed, αιθίοπα πολίτη και κατοίκου του Ηνωμένου Βασιλείου· επισημαίνει ότι ο Binyam Mohammed έχει κρατηθεί σε τουλάχιστον δύο μυστικά κέντρα κράτησης, καθώς επίσης και σε στρατιωτικές φυλακές·

75.   εκφράζει τη βαθιά ενόχλησή του από τη μαρτυρία του δικηγόρου του Binyam Mohammed, ο οποίος περιέγραψε στην επίσημη αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο τα φρικώδη βασανιστήρια στα οποία έχει υποβληθεί ο πελάτης του·

76.   υπογραμμίζει ότι ο βρετανός πρώην υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Jack Straw παραδέχτηκε τον Δεκέμβριο του 2005 ότι αξιωματούχοι της υπηρεσίας πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκαν με τον Binyam Mohammed, όταν βρισκόταν υπό κράτηση στο Πακιστάν· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι ορισμένες από τις ερωτήσεις που έθεσαν οι μαροκινοί αξιωματούχοι στον Binyam Mohammed φαίνεται πως βασίζονταν σε πληροφορίες που είχε παράσχει το Ηνωμένο Βασίλειο·

77.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση του βρετανού υπηκόου Martin Mubanga, ο οποίος συναντήθηκε με την επίσημη αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο· ο Martin Mubanga είχε συλληφθεί στη Ζάμπια τον Μάρτιο του 2002 και στη συνέχεια είχε μεταφερθεί αεροπορικώς στο Γκουντάναμο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Martin Mubanga ανακρίθηκε από αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου στο Γκουντάναμο όπου κρατήθηκε και βασανίστηκε επί τέσσερα έτη χωρίς δίκη ή κάποιου είδους νομική συνδρομή, για να αφεθεί ελεύθερος στη συνέχεια χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες·

78.   λαμβάνει υπόψη την κατάθεση του Craig Murray, πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ουζμπεκιστάν, στην προσωρινή επιτροπή σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών που αποσπάστηκαν κατά τη διάρκεια βασανιστηρίων καθώς και τη νομική γνωμοδότηση του Michael Wood, πρώην νομικού συμβούλου του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας·

79.   είναι εξοργισμένο με την νομική γνωμοδότηση του Michael Wood, σύμφωνα με την οποία η παραλαβή ή η κατοχή πληροφοριών που αποσπώνται κατά τη διάρκεια βασανιστηρίων, εφόσον δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή στα βασανιστήρια, δεν απαγορεύεται αυτή καθεαυτήν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· εκφράζει την αγανάκτησή του για οιαδήποτε απόπειρα απόσπασης πληροφοριών με τη χρήση βασανιστηρίων, ανεξαρτήτως των ατόμων που εμπλέκονται·

80.   σημειώνει τις 170 στάσεις που πραγματοποίησαν σε βρετανικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στάσεις που πραγματοποίησαν σε βρετανικούς αερολιμένες αεροσκάφη που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA, σε άλλες περιπτώσεις, για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις των Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar και Maher Arar και για την απέλαση των Ahmed Agiza και Mohammed El Zari·

Γερμανία

81.   αναγνωρίζει την καλή συνεργασία από μέρους της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία παρείχε εμπιστευτικά έγγραφα στον πρόεδρο και στον εισηγητή της προσωρινής επιτροπής· εκφράζει, αφετέρου, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κανένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δεν κατόρθωσε να καταθέσει στην προσωρινή επιτροπή·

82.   χαιρετίζει το άριστο έργο της εξεταστικής επιτροπής του γερμανικού Κοινοβουλίου και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στη συνέχιση του έργου της·

83.   ευχαριστεί τον εισαγγελέα του Μονάχου Martin Hofmann για την κατάθεσή του στην προσωρινή επιτροπή και επιδοκιμάζει όλες τις δικαστικές έρευνες που βρίσκονται σήμερα εν εξελίξει στη Γερμανία· σημειώνει και χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ειρηνοδικείο του Μονάχου εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά 13 υπόπτων για την απαγωγή του Khaled El-Masri και αναμένει από τη γερμανική κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, για να επιτύχει την έκδοση αυτών των προσώπων από τις ΗΠΑ·

84.   ευχαριστεί την εξεταστική επιτροπή του Γερμανικού Κοινοβουλίου για την εξέταση της υπόθεσης του Khaled El-Masri· σημειώνει ότι από τις μέχρι σήμερα διεξαχθείσες έρευνες της επιτροπής προκύπτει ότι δεν υπήρξε ανάμειξη των γερμανικών αρχών στην παράνομη απαγωγή· αναμένει τα τελικά συμπεράσματα της εξεταστικής επιτροπής του Γερμανικού Κοινοβουλίου επί του θέματος·

85.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση του Murat Kurnaz, τούρκου πολίτη που κατοικεί στη Γερμανία, ο οποίος κατέθεσε στην προσωρινή επιτροπή· ο Murat Kurnaz είχε συλληφθεί στο Πακιστάν τον Νοέμβριο του 2001, είχε παραδοθεί από την πακιστανική αστυνομία στις αμερικανικές μονάδες που βρίσκονταν στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Αφγανιστάν, χωρίς καμία νομική βάση και χωρίς να του παρασχεθεί καμία νομική συνδρομή, και, τέλος, είχε μεταφερθεί αεροπορικώς στο Γκουντάναμο στα τέλη Ιανουαρίου 2002, απ" όπου αφέθηκε ελεύθερος στις 24 Αυγούστου 2006 χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, έχοντας υποστεί βασανιστήρια σε όλες τις τοποθεσίες όπου είχε κρατηθεί·

86.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από επίσημες πηγές, του δικηγόρου του Murat Kurnaz και πληροφορίες των γερμανικών αρχών, υπήρξε προοπτική απελευθέρωσης του Murat Kurnaz από το Γκουαντάναμο το 2002, αλλά αυτό δεν το είχαν αποδεχθεί οι γερμανικές αρχές· επισημαίνει ότι, από το 2002, η γερμανική κυβέρνηση είχε διαμηνύσει επανειλημμένως στον δικηγόρο του Murat Kurnaz ότι δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για την απελευθέρωσή του, διότι ο Murat Kurnaz είναι τούρκος υπήκοος· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η επιτροπή, όλες οι έρευνες είχαν καταλήξει ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου 2002 στο συμπέρασμα ότι ο Murat Kurnaz δεν αποτελούσε τρομοκρατική απειλή· αναμένει από την εξεταστική επιτροπή του Γερμανικού Κοινοβουλίου να διευκρινίσει πλήρως όλες τις σχετικές ενέργειες ή παραλείψεις των γερμανικών αρχών και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχουν αρχίσει ήδη οι σχετικές έρευνες·

87.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Murat Kurnaz ανακρίθηκε δύο φορές, το 2002 και το 2004, από γερμανούς αξιωματούχους στο Γκουντάναμο, όπου βρισκόταν υπό κράτηση χωρίς να του έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες, χωρίς δίκη και χωρίς νομική συνδρομή· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι γερμανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να του παράσχουν οιαδήποτε βοήθεια και, αντίθετα, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να τον ανακρίνουν·

88.   στηρίζει πλήρως την έρευνα που ξεκίνησε ο εισαγγελέας του Potsdam κατά αγνώστων και η οποία στη συνέχεια μεταβιβάστηκε στον εισαγγελέα της Tübingen/Karlsruhe στις 25 Οκτωβρίου 2006, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν ο Murat Kurnaz υπέστη κακομεταχείριση στο Αφγανιστάν από γερμανούς στρατιώτες που ανήκαν στο Kommando Spezialkräfte (KSK), τις ειδικές επιχειρησιακές δυνάμεις του γερμανικού στρατού, προτού αποσταλεί στο Γκουντάναμο·

89.   σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής του Murat Kurnaz· σημειώνει ότι αυτό δημιουργεί την υποψία ότι ο Murat Kurnaz, πριν ακόμη αναχωρήσει από τη Γερμανία, τελούσε υπό παρακολούθηση τόσο στενή που θα μπορούσε να αναληφθεί μόνο από τις εγχώριες υπηρεσίες πληροφοριών·

90.   επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η γερμανική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2006 και η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση του Murat Kurnaz·

91.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση του γερμανού υπηκόου Mohammed Zammar, που συνελήφθη χωρίς να του απαγγελθούν επισήμως κατηγορίες στις 8 Δεκεμβρίου 2001 στον αερολιμένα της Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, και κρατήθηκε και βασανίστηκε στο Μαρόκο και στη Συρία·

92.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εμπιστευτική επίσημη πηγή, στις 26 Νοεμβρίου 2001, η γερμανική ομοσπονδιακή ποινική αστυνομία παρείχε στο αμερικανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) στοιχεία για την τοποθεσία όπου βρισκόταν ο Mohammed Zammar, τα οποία διευκόλυναν τη σύλληψή του·

93.   επισημαίνει ότι, κατόπιν συνάντησης μεταξύ των αξιωματούχων της γερμανικής ομοσπονδιακής καγκελαρίας και αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών της Συρίας τον Ιούλιο του 2002, οι γερμανοί εισαγγελείς έπαυσαν τις διώξεις κατά αρκετών σύριων πολιτών στη Γερμανία, ενώ οι αρχές της Συρίας επέτρεψαν σε γερμανούς αξιωματούχους να ανακρίνουν τον Mohammed Zammar στη φυλακή Far' Falastin της Συρίας, γεγονός που επιβεβαιώνει εμπιστευτική επίσημη πηγή· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Mohammed Zammar ανακρίθηκε από γερμανούς πράκτορες στην εν λόγω φυλακή·

94.   καλεί την πρώτη εξεταστική επιτροπή του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της επικείμενης διεύρυνσης του πεδίου αρμοδιότητάς του, να ερευνήσει την υπόθεση που ήλθε προσφάτως στο φως και η οποία αφορά την παράνομη παράδοση του αιγυπτίου πολίτη, από καιρού διαμένοντος στη Γερμανία, Abdel-Halim Khafagy· ο Abdel-Halim Khafagy συνελήφθη κατά πάσα πιθανότητα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον Σεπτέμβριο του 2001 με την υποψία τρομοκρατικής δράσης και απήχθη και μεταφέρθηκε σε φυλακή στην αμερικανική στρατιωτική βάση "Eagle Base" στην Τούζλα, όπου υπέστη σοβαρή κακοποίηση και κρατήθηκε υπό απάνθρωπες συνθήκες·

95.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μη απόρρητο έγγραφο το οποίο ετέθη στη διάθεση της προσωρινής επιτροπής και το οποίο δείχνει ότι η παράνομη έκδοση τουλάχιστον έξι αλγερινών από την Τούζλα μέσω Incirlik στο Γκουαντάναμο σχεδιάστηκε στην στρατιωτική βάση US European Command (USEUCOM) πλησίον της Στουτγάρδης· καλεί το γερμανικό κοινοβούλιο να ερευνήσει χωρίς καθυστέρηση εάν οι εικαζόμενες παραδόσεις περιελάμβαναν παραβιάσεις της συμφωνίας σχετικά με το νομικό καθεστώς των δυνάμεων ή άλλων συμφωνιών ή συνθηκών που συνήφθησαν με αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σε γερμανικό έδαφος, εάν σχεδιάστηκαν περαιτέρω παράνομες παραδόσεις από την USEUCOM και εάν εμπλέκονταν με οιονδήποτε τρόπο γερμανοί αξιωματικοί-σύνδεσμοι·

96.   σημειώνει τις 336 στάσεις που πραγματοποίησαν σε γερμανικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στάσεις που πραγματοποίησαν στη Γερμανία αεροσκάφη που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA, σε άλλες περιπτώσεις, για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις των Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar και Maher Arar καθώς και για την απέλαση των Ahmed Agiza και Mohammed El Zari· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι μία από τις προαναφερθείσες πτήσεις είχε ως προορισμό το Γκουντάναμο· ενθαρρύνει σθεναρά τις γερμανικές αρχές να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνες για την εν λόγω πτήση·

97.   σημειώνει τους ισχυρισμούς σχετικά με την προσωρινή κράτηση και κακοποίηση υπόπτων τρομοκρατών στην αμερικανική στρατιωτική φυλακή στο Mannheim-Blumenau· χαιρετίζει τις έρευνες που ξεκίνησε η ομοσπονδιακή εισαγγελία και ευελπιστεί ότι το γερμανικό Κοινοβούλιο ή/και η αρμόδια εξεταστική επιτροπή θα διερευνήσει προσεκτικότερα την υπόθεση·

Σουηδία

98.   λαμβάνει υπό σημείωση τη θέση της σουηδικής κυβέρνησης η οποία διατυπώθηκε στην επιστολή που διαβιβάστηκε στην προσωρινή επιτροπή από τον υπουργό Εξωτερικών της Carl Bildt· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κανένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν μπόρεσε να καταθέσει στην προσωρινή επιτροπή προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εν λόγω θέση της·

99.   καταδικάζει το γεγονός ότι η απέλαση των αιγυπτίων πολιτών αιτούντων άσυλο Mohammed El-Zari και Ahmed Agiza από τη Σουηδία τον Δεκέμβριο του 2001 βασίστηκε αποκλειστικά σε διπλωματικές διαβεβαιώσεις από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, η οποία δεν παρείχε ουσιαστικές εγγυήσεις κατά των βασανιστηρίων· αναγνωρίζει επίσης ότι η σουηδική κυβέρνηση τους παρεμπόδισε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή σύμβαση, καθώς δεν ενημέρωσε τους δικηγόρους τους παρά αφότου είχαν φτάσει στο Κάιρο· εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι οι σουηδικές αρχές δέχτηκαν την προσφορά των ΗΠΑ να τεθεί στη διάθεσή τους αεροσκάφος το οποίο τύγχανε ειδικής αδείας υπερπτήσεως προκειμένου να μεταφερθούν οι δύο άνδρες στην Αίγυπτο·

100.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας έχασε τον έλεγχο επιβολής του νόμου σε σχέση με την απέλαση του Ahmed Agiza και του Mohammed El-Zari στην Αίγυπτο, πέραν του κράτους δικαίου, καθώς παρέμεινε απαθής κατά τη διάρκεια ταπεινωτικής μεταχείρισης των ανδρών από αμερικανούς πράκτορες στον αερολιμένα της Bromma·

101.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απόφαση της απέλασης ελήφθη στο ανώτατο εκτελεστικό επίπεδο, στο οποίο δεν ήταν δυνατή η άσκηση έφεσης·

102.   συντάσσεται πλήρως με την απόφαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 6ης Νοεμβρίου 2006, σύμφωνα με την οποία η Σουηδία είχε παραβιάσει την αρχή της πλήρους απαγόρευσης των βασανιστηρίων· συντάσσεται παρομοίως με τη χωριστή απόφαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, της 20ής Μαΐου 2005, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Σουηδία είχε παραβιάσει τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και σημείωνε ότι η παροχή διπλωματικών διαβεβαιώσεων (από την Αίγυπτο), η οποία, επιπροσθέτως, δεν παρείχε κανέναν μηχανισμό για την εφαρμογή τους, δεν επαρκούσε ως προστασία από τον πρόδηλο αυτό κίνδυνο·

103.   ευχαριστεί τον επικεφαλής κοινοβουλευτικό διαμεσολαβητή της Σουηδίας Mats Melin για την κατάθεσή του στην προσωρινή επιτροπή και επιδοκιμάζει την έρευνά του, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σουηδικές υπηρεσίες ασφαλείας και η αστυνομία των αερολιμένων επέδειξαν εξαιρετικά ενδοτική στάση έναντι των αμερικανών αξιωματούχων και έχασαν τον έλεγχο της επιβολής του νόμου, με αποτέλεσμα την κακομεταχείριση των Ahmed Agiza και Mohammed El-Zari, περιλαμβανομένης της σωματικής κακοποίησης και της μεταχείρισής τους με άλλους ταπεινωτικούς τρόπους, στους χώρους του αερολιμένα, ακριβώς πριν από τη μεταφορά τους στο Κάιρο·

Αυστρία

104.   σημειώνει τις γραπτές εξηγήσεις που δόθηκαν εκ μέρους της αυστριακής κυβέρνησης, εκφράζει όμως τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η αυστριακή κυβέρνηση δεν έκρινε κατάλληλο το να καταθέσει στην προσωρινή επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη θέση της·

105.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω γραπτές εξηγήσεις, οι Massad Omer Behari και Gamal Menshawi, που μνημονεύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, είναι άτομα που διέμεναν στην Αυστρία και δεν είχαν αυστριακή ιθαγένεια και η ελευθερία κυκλοφορίας τους δεν περιορίστηκε· σημειώνει ότι οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν την Αυστρία εκουσίως και χωρίς να υποβληθούν σε ελέγχους από τις αυστριακές αρχές και ότι συνελήφθησαν από ξένες υπηρεσίες εκτός της αυστριακής επικράτειας και εκτός της περιοχής επιρροής των αυστριακών αρχών χωρίς αυστριακή συμμετοχή· επισημαίνει συνεπώς, ότι αυτές δεν αποτελούν υποθέσεις παράδοσης ατόμων σε ξένες αρχές·

106.   υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δικαιοδοσία όσον αφορά τους διαμένοντες εντός της επικράτειάς τους και, κατά συνέπεια, το καθήκον να τους προστατεύουν και να διερευνούν κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος τους·

107.   καταδικάζει το γεγονός ότι σουδανός υπήκοος και κάτοικος Αυστρίας από το 1989, Masaad Omer Behari απήχθη στον αερολιμένα του Αμμάν στις 12 Ιανουαρίου 2003 κατά την επιστροφή του στη Βιέννη από το Σουδάν·

108.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Masaad Omer Behari, στη συνέχεια, κρατήθηκε μυστικά και παράνομα σε φυλακή κοντά στο Αμμάν, που διατηρούσε η γενική υπηρεσία πληροφοριών της Ιορδανίας, χωρίς δίκη ή νομική συνδρομή, και εκεί υπέστη βασανιστήρια και κακομεταχείριση έως τις 8 Απριλίου 2003, οπότε αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες·

109.   καταδικάζει την απαγωγή του αιγυπτίου υπηκόου και κατοίκου Αυστρίας Gamal Menshawi, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2003 στον αερολιμένα του Αμμάν κατά τη μετάβασή του στη Μέκκα, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, όπου κρατήθηκε μυστικά έως το 2005 χωρίς δίκη ή νομική συνδρομή·

110.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τα σημειούμενα στις ανωτέρω παραγράφους, στην Αυστρία δεν διενεργήθηκε ούτε ειδική ούτε κοινοβουλευτική έρευνα σχετικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή των αυστριακών αρχών στις δύο προαναφερθείσες παραδόσεις· καλεί το αυστριακό κοινοβούλιο να κινήσει τις δέουσες έρευνες όσο το δυνατόν συντομότερα·

Ισπανία

111.   χαιρετίζει τη δήλωση καλής συνεργασίας της ισπανικής κυβέρνησης με την προσωρινή επιτροπή, ιδίως την κατάθεση του ισπανού υπουργού Εξωτερικών προς αυτήν· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση τελικά δεν επέτρεψε στον διευθυντή των ισπανικών υπηρεσιών πληροφοριών να καταθέσει στην προσωρινή επιτροπή αρκετούς μήνες αφότου του ζητήθηκε να το πράξει·

112.   ευχαριστεί τον προϊστάμενο εισαγγελέα Javier Zaragoza και τον εισαγγελέα Vicente González Mota της Audiencia Nacional για την κατάθεσή τους στη προσωρινή επιτροπή και επικροτεί τις έρευνές τους για τη χρήση ισπανικών αερολιμένων για τη διέλευση πτήσεων της CIA στο πλαίσιο του προγράμματος κατ" εξαίρεση παραδόσεων· ενθαρρύνει τους εισαγγελείς να ερευνήσουν περαιτέρω τις στάσεις που πραγματοποίησαν τα αεροσκάφη που εμπλέκονται στην κατ" εξαίρεση παράδοση του Khaled El-Masri· λαμβάνει υπόψη την απόφαση των ισπανικών αρχών, κατόπιν αιτήσεως του δικαστή της Audiencia National να αποχαρακτηρίσουν απόρρητα έγγραφα υπό την κατοχή των μυστικών υπηρεσιών, τα οποία αφορούν τη χρήση ισπανικών αεροδρομίων από αεροσκάφος της CΙΑ·

113.   επικροτεί τη δημοσιογραφική έρευνα του Diario de Mallorca, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της διέλευσης αεροσκαφών της CIA από τους αερολιμένες των Βαλεαρίδων Νήσων καθώς και της ταυτότητας των πληρωμάτων τους·

114.   υπενθυμίζει τη δήλωση του προϊσταμένου εισαγγελέα Zaragoza ότι δεν υπήρξε κανένα εμπόδιο, καμία ένσταση, καμία ενόχληση από την πλευρά της ισπανικής κυβέρνησης όσον αφορά τις έρευνες της Audiencia Nacional·

115.   καλεί τις ισπανικές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα επιτρέψουν στον ισπανό υπήκοο Mustafa Setmariam Nasarwho, που απήχθη στη Συρία τον Οκτώβριο του 2005 και παραδόθηκε σε αμερικανούς πράκτορες, να έχει μια δίκαιη δίκη ενώπιον αρμόδιων δικαστικών αρχών·

116.   σημειώνει τις 68 στάσεις που πραγματοποίησαν σε ισπανικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στάσεις που πραγματοποίησαν στην Ισπανία αεροσκάφη που έχει αποδειχθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από την CIA σε άλλες χώρες για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις των Ahmed Agiza, Mohammed El-Zari, Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar και Maher Arar, σύμφωνα με τις εν εξελίξει νομικές έρευνες στην Ισπανία και την Ιταλία· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι τρεις από τις προαναφερθείσες πτήσεις προέρχονταν από ή είχαν προορισμό το Γκουντάναμο· ενθαρρύνει σθεναρά τους ισπανούς εισαγγελείς να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνες για τις εν λόγω πτήσεις·

Πορτογαλία

117.   χαιρετίζει τη συνάντηση στη Λισαβόνα με τον πορτογάλο υπουργό εξωτερικών καθώς και το γεγονός ότι η πορτογαλική κυβέρνηση παρέσχε έγγραφα και εξηγήσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πορτογαλικές αρχές δεν μπόρεσαν να απαντήσουν σε όλε τις ερωτήσεις που έθεσε η αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής στην Πορτογαλία·

118.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2007 άρχισε η διεξαγωγή δικαστικών ερευνών από τις αρμόδιες αρχές της Πορτογαλίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πόσον χρησιμοποιήθηκε πορτογαλικό έδαφος για τη μεταφορά φυλακισμένων οι οποίοι βαρύνονταν με την υποψία τρομοκρατικής δράσης και είχαν υποστεί βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση·

119.   επισημαίνει, συγκεκριμένα, την υπόθεση του Abdurahman Khadr που μεταφέρθηκε ήδη με το αεροσκάφος Gulfstream IV N85M από του Γκουαντάναμο στην Τούζλα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 6 Νοεμβρίου 2003 με ενδιάμεσο σταθμό σε πορτογαλικό αεροδρόμιο στις 7 Νοεμβρίου 2003· καλεί, επίσης, τις αρχές να εξετάσουν και άλλες τυχόν υποθέσεις κρατουμένων που μεταφέρθηκαν μέσω Πορτογαλίας·

120.   χαιρετίζει τη σύσταση της διυπουργικής ομάδας εργασίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 και την έναρξη ισχύος, στις 13 Οκτωβρίου 2006, κανονισμού ο οποίος ορίζει ότι οι καταστάσεις ονομάτων των μελών του πληρώματος και των επιβατών ιδιωτικών πτήσεων πρέπει να υποβάλλονται στις πορτογαλικές συνοριακές αρχές·

121.   σημειώνει τις 91 στάσεις που πραγματοποίησαν σε πορτογαλικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα έκτακτων παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι τουλάχιστον τρεις από τις προαναφερθείσες πτήσεις προέρχονταν ή είχαν προορισμό το Γκουντάναμο· σημειώνει ότι τα αεροσκάφη που εμπλέκονται στις παραδόσεις του Maher Arar και του Abou Elkassim Britel πραγματοποίησαν στάσεις στην Πορτογαλία κατά τις πτήσεις της επιστροφής τους·

122.   εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσθετη κατάσταση που έχει στη διάθεσή της η προσωρινή επιτροπή, η οποία δείχνει ότι πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη αρκετών χωρών, μετακινούμενα προς ή από το Γκουαντάναμο στον πορτογαλικό εναέριο χώρο, μεταξύ της 11ης Ιανουαρίου 2002 και της 24ης Ιουνίου 2006, πραγματοποίησαν 14 επιπλέον στάσεις σε πορτογαλικούς αερολιμένες· σημειώνει ότι η Πορτογαλική Κυβέρνηση παρέσχε πληροφορίες σχετικά με 7 από τις στάσεις αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης "Διαρκής Ελευθερία'·

Ιρλανδία

123.   χαιρετίζει την κατάθεση στην οποία προέβη ο ιρλανδός υπουργός εξωτερικών για λογαριασμό της ιρλανδικής κυβέρνησης προς την προσωρινή επιτροπή καθώς και τις σφοδρές επικρίσεις του όσον αφορά τη διαδικασία της κατ" εξαίρεση παράδοσης· επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν κατόρθωσε να δώσει απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις σε σχέση με ανησυχίες ότι τα ιρλανδικά αεροδρόμια ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί από αεροσκάφη της CIA που κατευθύνθηκαν ή επέστρεψαν από αποστολές κατ" εξαίρεση παράδοσης (όπως στην περίπτωση του Abu Omar)·

124.   ευχαριστεί την ιρλανδική επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΙΗRC) για την κατάθεσή της στην προσωρινή επιτροπή και επικροτεί τις απόψεις της σύμφωνα με τις οποίες η αποδοχή από την ιρλανδική κυβέρνηση διπλωματικών διαβεβαιώσεων δεν συνιστά εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ιρλανδίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες επιβάλλουν στην κυβέρνηση την υποχρέωση να προσπαθήσει ενεργά να αποτρέψει τυχόν δράσεις που θα μπορούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να διευκολύνουν τα βασανιστήρια ή την κακομεταχείριση στην Ιρλανδία ή στο εξωτερικό· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της ιρλανδικής κυβέρνησης να μην ακολουθήσει μέχρι σήμερα τη συμβουλή της ΙΗRC επί του ζητήματος αυτού· σημειώνει ότι υπάρχει συνεχής διάλογος μεταξύ ΙΗRC και ιρλανδικής κυβέρνησης·

125.   σημειώνει τις 147 στάσεις που πραγματοποίησαν σε ιρλανδικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στάσεις που πραγματοποίησαν στην Ιρλανδία αεροσκάφη που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA, σε άλλες περιπτώσεις, για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις των Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar και Maher Arar·και για την απέλαση των Ahmed Agiza και Mohammed El Zari·

126.   σημειώνει την έλλειψη κοινοβουλευτικού ελέγχου είτε των ιρλανδικών είτε των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών από την πλευρά της Ιρλανδίας και τις δυνατότητες παράβασης που δημιουργούνται εξ αυτού·

127.   θεωρεί, ότι, ελλείψει συστήματος τυχαίων ερευνών, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση σε όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από τη CIA και προσγειώνονται στην Ιρλανδία·

128.   προτρέπει την ιρλανδική κυβέρνηση, λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της προσωρινής επιτροπής του ΕΚ, να συμφωνήσει να διεξαγάγει κοινοβουλευτική έρευνα για τη χρήση του ιρλανδικού εδάφους στο πλαίσιο του κυκλώματος παραδόσεων της CIA·

Ελλάδα

129.   σημειώνει τις 64 στάσεις που πραγματοποίησαν σε ελληνικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στάσεις που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα αεροσκάφη που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA, σε άλλες περιπτώσεις, για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις των Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed και Maher Arar και για την απέλαση των Ahmed Agiza και Mohammed El-Zari·

Κύπρος

130.   σημειώνει τις 57 στάσεις που πραγματοποίησαν σε κυπριακούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στάσεις που πραγματοποίησαν στην Κύπρο αεροσκάφη που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA, σε άλλες περιπτώσεις, για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις των Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed και Abu Omar και για την απέλαση των Ahmed Agiza και Mohammed El-Zari·

Δανία

131.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία των δανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν έκρινε σκόπιμο να καταθέσει στην προσωρινή επιτροπή·

Βέλγιο

132.   καλεί την κυβέρνηση του Βελγίου να αποκαλύψει τα αποτελέσματα όλων των ερευνών που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τη χρήση των βελγικών αερολιμένων και του βελγικού εναερίου χώρου από αεροπλάνα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα παραδόσεων ή τη μεταφορά κρατουμένων·

133.   σημειώνει τις δηλώσεις της Anne-Marie Lizin, προέδρου της βελγικής γερουσίας, η οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη συνεργασίας των βελγικών υπηρεσιών πληροφοριών και των βελγικών αρχών κατά την αρχή της έρευνας, παραπέμπει στα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης της βελγικής γερουσίας τα οποία μαρτυρούν τη βούληση του Βελγίου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει·

Τουρκία

134.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές δεν παρέσχον διπλωματική προστασία στον τούρκο πολίτη Murat Kurnaz και δεν προέβησαν σε κανένα απολύτως διάβημα για την εξασφάλιση της απελευθέρωσής του από τη φυλακή του Γκουντάναμο·

135.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αντιθέτως, οι τουρκικές αρχές χρησιμοποίησαν την παράνομη κράτηση του Murat Kurnaz για τον ανακρίνουν στο Γκουντάναμο·

136.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές τηρούν σιγήν σχετικά με τη χρήση του εδάφους τους για την πραγματοποίηση στάσης από αεροσκάφος που μετέφερε στο Γκουντάναμο τους έξι αλγερινής καταγωγής πολίτες ή κατοίκους της Βοσνίας που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

137.   τονίζει ότι τον Απρίλιο του 2006 αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής έγινε δεκτή στα Σκόπια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέλη της κυβέρνησης και αρκετούς αξιωματούχους και τους ευχαριστεί για τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν στην αντιπροσωπεία· επισημαίνει, ωστόσο, την απουσία ενδελεχούς έρευνας για την υπόθεση του Khaled El-Masri από τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας·

138.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση του γερμανού υπηκόου Khaled El-Masri, ο οποίος απήχθη στο σημείο συνοριακής διέλευσης Tabanovce στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στις 31 Δεκεμβρίου 2003, κρατήθηκε παράνομα στα Σκόπια από την 31η Δεκεμβρίου 2003 έως τις 23 Ιανουαρίου 2004 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αφγανιστάν στις 23-24 Ιανουαρίου 2004, όπου κρατήθηκε έως τον Μάιο του 2004 και υπέστη εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση·

139.   καλεί το Συμβούλιο και τον Ύπατο Εκπρόσωπό του για την ΚΕΠΠΑ να ρίξουν άπλετο φως στο γεγονός ότι η αστυνομική αποστολή της ΕΕ (PROXIMA) ενσωματώθηκε με το υπουργείο Εσωτερικών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ενεπλάκη στο έργο της υπηρεσίας ασφαλείας και αντικατασκοπείας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (DBK) την περίοδο που παραδόθηκε στη CIA ο Khaled El-Masri· επιθυμεί να μάθει εάν αληθεύει ότι το Συμβούλιο ανέκρινε το προσωπικό της ΕΕ που συμμετείχε στην αποστολή PROXIMA προκειμένου να αξιολογήσει το επίπεδο πληροφοριών που είχαν στην κατοχή τους όσον αφορά την υπόθεση του Khaled el Masri· εφόσον κριθεί απαραίτητο, ζητεί από το Συμβούλιο να παράσχει στο Κοινοβούλιο πλήρη στοιχεία για την έρευνα·

140.   συντάσσεται πλήρως με τα προκαταρκτικά πορίσματα του εισαγγελέα του Μονάχου, Martin Hofmann, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να διαψεύδουν τα γεγονότα όπως τα περιγράφει ο Khaled El-Masri·

141.   εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν έχουν προβεί σε κάποια ενέργεια βάσει των συστάσεων που διατύπωσε η προσωρινή επιτροπή στην ενδιάμεση έκθεσή της, της 6ης Ιουλίου 2006·

142.   επισημαίνει εκ νέου ότι οι αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα πρέπει να διενεργήσουν έρευνες· καλεί το νεοεκλεγέν εθνικό κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή όσο το δυνατόν συντομότερα για να εξετάσει την υπόθεση του Khaled El-Masri και να συνεργαστεί πλήρως με το γερμανικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνάς του·

Βοσνία - Ερζεγοβίνη

143.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι η μόνη ευρωπαϊκή κυβέρνηση που δεν αρνείται τη συμμετοχή της στην κατ" εξαίρεση παράδοση τεσσάρων υπηκόων και δύο κατοίκων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, οι οποίοι ήταν όλοι αλγερινής καταγωγής, και τονίζει ότι η κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι η μόνη ευρωπαϊκή κυβέρνηση που έχει αποδεχθεί επισήμως την ευθύνη των παράνομων πράξεών της· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν έχουν οδηγήσει ακόμη στην απελευθέρωση των έξι ανδρών από το Γκουντάναμο·

144.   καταδικάζει την κατ" εξαίρεση παράδοση των έξι αυτών ανδρών, που απήχθησαν στο Σεράγεβο στις 17 Ιανουαρίου 2002, παραδόθηκαν στους αμερικανούς στρατιώτες και, στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Γκουντάναμο, όπου εξακολουθούν να κρατούνται χωρίς δίκη και νομικές εγγυήσεις·

145.   σημειώνει τις καταθέσεις που έδωσαν στην προσωρινή επιτροπή ο Wolfgang Petritsch, πρώην ανώτατος εκπρόσωπος της διεθνούς κοινότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και η Michèle Picard, πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είχαν λάβει επαρκή προειδοποίηση της επικείμενης παράδοσης των έξι ανδρών στις αμερικανικές δυνάμεις προτού εκτυλιχθούν τα γεγονότα· καταδικάζει εν προκειμένω τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την αδράνεια που επέδειξαν·

146.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα, όπως εκπροσωπείτο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αγνόησε ηθελημένα τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με τις οποίες διατασσόταν να αφεθούν ελεύθεροι οι έξι κρατούμενοι·

147.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η προσωρινή επιτροπή από τους δικηγόρους των έξι ανδρών, στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ασκήθηκαν πρωτοφανείς πιέσεις από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία απείλησε να κλείσει την πρεσβεία της, να αποσύρει όλο το προσωπικό της και να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, εάν η κυβέρνησή της δεν συνελάμβανε αμέσως τους έξι άνδρες με την κατηγορία της τρομοκρατικής δράσης·

148.   σημειώνει ότι ο Wolfgang Petritsch επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν σημαντική πίεση στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να μην παρέμβουν στις παραδόσεις και ότι ο διοικητής της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ συγκεκριμένα αρνήθηκε να απαντήσει σε οιανδήποτε ερώτηση σχετικά με τις δραστηριότητές του εφόσον ενεργούσε υπό την ιδιότητά του ως αξιωματικού του στρατού των ΗΠΑ·

Αλλες Ευρωπαϊκές Χώρες

149.   σημειώνει τις στάσεις που πραγματοποίησαν αεροσκάφη που χρησιμοποιούσε η CIA σε αερολιμένες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· ενθαρρύνει τις αρχές των ευρωπαϊκών αυτών χωρών να κινήσουν τις δέουσες έρευνες σχετικά με το ζήτημα αυτό·

Μυστικά κέντρα κράτησης

150.   χαιρετίζει τις έρευνες που έχουν διενεργήσει το Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Washington Post και το American Broadcasting Company News (ABC News) σχετικά με την ύπαρξη μυστικών κέντρων κράτησης στην Ευρώπη·

151.   υπενθυμίζει ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι της Washington Post και του ABC News, όπως επιβεβαίωσαν στην προσωρινή επιτροπή, δέχθηκαν πιέσεις προκειμένου να μην κατονομάσουν τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και συγκεκριμένα την Πολωνία και τη Ρουμανία, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, υπήρχαν μυστικά κέντρα κράτησης·

152.   επισημαίνει ότι η έννοια του "μυστικού κέντρου κράτησης" δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο φυλακές, αλλά και όλους τους χώρους όπου κρατούνται πρόσωπα χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, όπως ιδιωτικά διαμερίσματα, αστυνομικά τμήματα ή δωμάτια ξενοδοχείων, όπως συνέβη στην περίπτωση του Khaled El-Masri στα Σκόπια·

153.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπήρξαν προσωρινά μυστικά κέντρα κράτησης σε στρατιωτικές βάσεις που διατηρούν οι ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές χώρες·

154.   ζητεί τη δέουσα εφαρμογή των διμερών συμφωνιών, των συμφωνιών σχετικά με το νομικό καθεστώς των δυνάμεων και των συμφωνιών για τις στρατιωτικές βάσεις (μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών) με στόχο τη διασφάλιση της παρακολούθησης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την αναθεώρηση και επαναδιαπραγμάτευση των εν λόγω συμφωνιών προς τον σκοπό αυτόν· τονίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή της Βενετίας, το νομικό πλαίσιο των ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν επαρκώς τις εξουσίες τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

155.   επισημαίνει εν προκειμένω τους ισχυρισμούς σχετικά με το αμερικανικό στρατόπεδο Coleman στο Mannheim, στη Γερμανία, και καλεί τόσο το δικαστικό σώμα όσο και την εξεταστική επιτροπή του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου (Bundestag) να διερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση αυτή·

156.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ενδεχόμενη έλλειψη ελέγχου επί των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων από μέρους των ευρωπαϊκών χωρών που τις φιλοξενούν· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΣΔΑ ορίζει ότι όλα τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να ασκούν τη δικαιοδοσία τους επί του συνόλου της επικρατείας τους, περιλαμβανομένων και τυχόν ξένων στρατιωτικών βάσεων·

157.   υπενθυμίζει ότι, η ΕΣΔΑ ορίζει επίσης ότι, κάθε κράτηση πρέπει να είναι νόμιμη και να προκύπτει από τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό ή διεθνές δίκαιο·

158.   υπενθυμίζει ότι η επιβολή ή η εκτέλεση μυστικών κρατήσεων, οι οποίες συνιστούν μεθόδους που έχουν ως αποτέλεσμα την "εξαφάνιση" ατόμων, αποτελούν αυτές καθεαυτές σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι όποιο ευρωπαϊκό κράτος συνεργάζεται ενεργητικά και παθητικά σε τέτοιες μυστικές και παράνομες κρατήσεις υπέχει ευθύνη βάσει της ΕΣΔΑ·

Ρουμανία

159.   χαιρετίζει την άριστη φιλοξενία και την καλή συνεργασία των ρουμανικών αρχών με την προσωρινή επιτροπή, περιλαμβανομένων των συναντήσεων με μέλη της κυβέρνησής της, καθώς και τη συγκρότηση ad hoc εξεταστικής επιτροπής στους κόλπους της Γερουσίας της Ρουμανίας·

160.   επισημαίνει, ωστόσο, την απροθυμία των αρμοδίων ρουμανικών αρχών να ερευνήσουν εις βάθος την ύπαρξη μυστικών κέντρων κράτησης στην επικράτειά τους·

161.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έκθεση που εξέδωσε η ρουμανική εξεταστική επιτροπή ήταν εξολοκλήρου μυστική εκτός των συμπερασμάτων της, που αρνούνται κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να φιλοξενούνται επί ρουμανικού εδάφους μυστικές εγκαταστάσεις κράτησης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ρουμανική εξεταστική επιτροπή δεν δέχτηκε καταθέσεις δημοσιογράφων, ΜΚΟ, ή υπαλλήλων εργαζόμενων σε αερολιμένες, και δεν έχει ακόμη υποβάλει στην προσωρινή επιτροπή του ΕΚ την έκθεση, παρά τη σχετική υποχρέωσή της · εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω στοιχεία, τα συμπεράσματα που αντλούνται από την έκθεση της ρουμανικής εξεταστικής επιτροπής φαίνεται πως είναι πρόωρα και επιφανειακά· σημειώνει, ωστόσο, την πρόθεση, που εξέφρασε η πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής στην προσωρινή επιτροπή, να θεωρηθούν προσωρινά τα συμπεράσματα αυτά·

162.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την παράλειψη ελέγχου του αεροσκάφους Gulfstream με αριθμό νηολόγησης N478GS που έπαθε ατύχημα στις 6 Δεκεμβρίου 2004 κατά την προσγείωσή του στο Βουκουρέστι· υπενθυμίζει ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση του Μπαγκράμ του Αφγανιστάν και ότι οι επτά επιβάτες του εξαφανίστηκαν μετά το ατύχημα· επιδοκιμάζει, ωστόσο, την καλή συνεργασία των ρουμανικών αρχών, οι οποίες διαβίβασαν στην προσωρινή επιτροπή την έκθεση για το ατύχημα·

163.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ρουμανικές αρχές δεν κίνησαν επίσημη διαδικασία έρευνας για την υπόθεση του επιβάτη του αεροσκάφους Gulfstream N478Gs, ο οποίος έφερε όπλο τύπου Beretta 9 χιλ. Parabellum με πυρομαχικά·

164.   σημειώνει τις 21 στάσεις που πραγματοποίησαν σε ρουμανικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και τη μεταφορά κρατουμένων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στάσεις που πραγματοποίησαν στη Ρουμανία αεροσκάφη που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA, σε άλλες περιπτώσεις, για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις των Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed και Abu Omar και για την απέλαση των Ahmed Agiza και Mohammed El Zari· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι δύο από τις προαναφερθείσες πτήσεις προέρχονταν από ή είχαν προορισμό το Γκουντάναμο· ενθαρρύνει σθεναρά τις ρουμανικές αρχές να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνες για τις εν λόγω πτήσεις·

165.   εκφράζει την ανησυχία του για τις αμφιβολίες που διατυπώνονται όσον αφορά τους ελέγχους που άσκησαν οι ρουμανικές αρχές ως προς τις αμερικανικές δραστηριότητες στον αερολιμένα Kogalniceanu·

166.   δεν μπορεί να αποκλείσει, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ρουμανικών αρχών στην αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής στη Ρουμανία, το ενδεχόμενο να λειτουργούσαν μυστικά στη Ρουμανία αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και δεν έχουν παρασχεθεί αποφασιστικά στοιχεία τα οποία να αντικρούουν κάποιον από τους ισχυρισμούς περί λειτουργίας μυστικού κέντρου κράτησης επί ρουμανικού εδάφους·

Πολωνία

167.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κατάφωρη έλλειψη συνεργασίας από μέρους της πολωνικής κυβέρνησης με την προσωρινή επιτροπή, όπως αποτυπώθηκε ιδίως στο γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής δεν έγινε δεκτή στο επίπεδο που άρμοζε· εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου της Πολωνίας που κλήθηκαν να συναντηθούν με την προσωρινή επιτροπή αρνήθηκαν να το πράξουν·

168.   πιστεύει ότι η στάση αυτή αντικατοπτρίζει τη γενική απόρριψη εκ μέρους της πολωνικής κυβέρνησης της προσωρινής επιτροπής και του στόχου της να εξετάσει τους ισχυρισμούς και να εξακριβώσει τα γεγονότα·

169.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί ειδική εξεταστική επιτροπή και ότι το πολωνικό κοινοβούλιο δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητη έρευνα·

170.   υπενθυμίζει ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2005, η επιτροπή ειδικών υπηρεσιών συναντήθηκε ιδιωτικά με τον υπουργό-συντονιστή των ειδικών υπηρεσιών και τους επικεφαλής των δύο υπηρεσιών πληροφοριών· υπογραμμίζει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εσπευσμένα και μυστικά, χωρίς ακρόαση ή κατάθεση και χωρίς κανέναν έλεγχο· τονίζει ότι η έρευνα αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ανεξάρτητη και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η επιτροπή δεν έδωσε στη δημοσιότητα άλλο έγγραφο πέραν της κοινής τελικής δήλωσης για το ζήτημα·

171.   σημειώνει τις 11 στάσεις που πραγματοποίησαν σε πολωνικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στάσεις που πραγματοποίησαν στη Πολωνία αεροσκάφη που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA, σε άλλες περιπτώσεις, για τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις των Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri και Binyam Mohammed και για την απέλαση των Ahmed Agiza και Mohammed El Zar·

172.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, μετά τις ακροάσεις που διενήργησε η αντιπροσωπεία της προσωρινής επιτροπής στην Πολωνία, υπήρξε σύγχυση και πραγματοποιήθηκαν αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τα προγράμματα πτήσεων για τις προαναφερθείσες πτήσεις της CIA· αρχικώς διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι δεν είχαν διατηρηθεί τα στοιχεία αυτά, στη συνέχεια ότι πιθανότατα είχαν αρχειοθετηθεί στον αερολιμένα και τέλος υποστηρίχθηκε ότι είχαν αποσταλεί από την πολωνική κυβέρνηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης· αναγνωρίζει ότι τον Νοέμβριο του 2006 η διοίκηση του αερολιμένα Szymany έδωσε στην προσωρινή επιτροπή αποσπασματικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα πτήσεων·

173.   ευχαριστεί τον πρώην διευθυντή του αερολιμένα Szymany, για την πολύτιμη κατάθεση στην προσωρινή επιτροπή· σημειώνει το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2006 ανακρίθηκε στο πλαίσιο καθυστερημένης έρευνας σχετικά με τις πτήσεις της CIA, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσής του·

174.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με διάφορες πηγές, αρκετοί κρατούμενοι υψηλής αξίας που είχαν κρατηθεί μυστικά στο Αφγανιστάν το 2003 μεταφέρθηκαν από τη χώρα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2003· επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι το Boeing 737 με αριθμό νηολόγησης N313P, που χρησιμοποιούσε η CIA για αποδεδειγμένες παραδόσεις, πραγματοποίησε πτήσεις από την Καμπούλ στον αερολιμένα του Szymany στις 22 Σεπτεμβρίου 2003 και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Γκουντάναμο·

175.   υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά την προσγείωση του εν λόγω αεροσκάφους στον αερολιμένα του Szymany, πέραν των επτά μελών του πληρώματος που βρίσκονταν επί του αεροσκάφους, επιβιβάστηκαν πέντε επιβάτες, στους οποίους δεν διενεργήθηκε τελωνειακός έλεγχος·

176.   σημειώνει τις δηλώσεις των εργαζομένων στον αερολιμένα του Szyman και κυρίως τον πρώην διευθυντή του, σύμφωνα με τις οποίες:

   το 2002, δύο αεριωθούμενα Gulfstream και, το 2003, τέσσερα αεριωθούμενα Gulfstream με πολιτικούς αριθμούς νηολόγησης στάθμευσαν στην άκρη του αερολιμένα και δεν εισήλθαν στον τελωνειακό έλεγχο·
   δόθηκαν εντολές απευθείας από την περιφερειακή συνοριοφυλακή σχετικά με τις αφίξεις των εν λόγω αεροσκαφών, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές του αερολιμένα δεν θα έπρεπε να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη και ότι μόνο στρατιωτικό προσωπικό και υπηρεσίες θα ασχολούνταν μαζί τους και θα ολοκλήρωναν τις τεχνικές εργασίες μόνο μετά την προσγείωση·
   σύμφωνα με έναν πρώην ανώτερο υπάλληλο του αερολιμένα, δεν επετράπη σε πολωνικό πολιτικό ή στρατιωτικό προσωπικό να προσεγγίσει το αεροσκάφος·
   υπερβολικά τέλη προσγείωσης καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς – συνήθως μεταξύ 2 000 και 4 000 ευρώ·
   ένα ή δύο οχήματα περίμεναν την άφιξη των εν λόγω αεροσκαφών·
   τα οχήματα είχαν στρατιωτικούς αριθμούς κυκλοφορίας που άρχιζαν με το γράμμα "H", το οποίο συνδέεται με το κέντρο εκπαίδευσης της υπηρεσίας πληροφοριών στο γειτονικό Stare Kiejkuty·
   σε μία περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ασθενοφόρο που ανήκε είτε στην αστυνομική ακαδημία είτε στη στρατιωτική βάση·
   υπάλληλος του αερολιμένα ανέφερε ότι μία φορά ακολούθησε τα οχήματα και τα είδε να κατευθύνονται προς το κέντρο εκπαίδευσης της υπηρεσίας πληροφοριών στο Stare Kiejkuty·

177.   αναγνωρίζει ότι λίγο αργότερα και σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου George W. Bush της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, δόθηκε στη δημοσιότητα κατάλογος των 14 κρατουμένων που είχαν μεταφερθεί από ένα μυστικό κέντρο κρατήσεων στο Γκουντάναμο· επισημαίνει ότι 7 από αυτούς τους 14 κρατουμένους αναφέρονταν σε άρθρο του ABC News που είχε δημοσιευθεί εννέα μήνες νωρίτερα, στις 5 Δεκεμβρίου 2005, αλλά είχε αποσυρθεί λίγο αργότερα από τον ιστότοπο του ABC, και στο οποίο αναφέρονταν τα ονόματα των 12 βασικότερων υπόπτων της Αλ Κάιντα που κρατούνταν στην Πολωνία·

178.   ενθαρρύνει το πολωνικό κοινοβούλιο να συγκροτήσει κανονική εξεταστική επιτροπή, ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και ικανή να διενεργήσει σοβαρές και ενδελεχείς έρευνες·

179.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πολωνικές ΜΚΟ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοσιογράφοι-ερευνητές βρίσκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους της κυβέρνησης και την άρνησή της να αποκαλύψει πληροφορίες·

180.   λαμβάνει υπό σημείωση τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν οι ανώτεροι εκπρόσωποι των πολωνικών αρχών ότι δεν υπήρχαν μυστικά κέντρα κράτησης στην Πολωνία· θεωρεί ωστόσο ότι, δεδομένων των προαναφερθεισών σοβαρών ενδείξεων, δεν είναι δυνατό ούτε να υπάρξει επιβεβαίωση αλλά ούτε και άρνηση της ύπαρξης μυστικών κέντρων κράτησης στην Πολωνία·

181.   σημειώνει με ανησυχία ότι η επίσημη απάντηση της 10ης Μαρτίου 2006 του υφυπουργού Εξωτερικών Witold Waszykowski στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Terry Davis υποδεικνύει την ύπαρξη μυστικών συμφωνιών συνεργασίας, που συνήφθησαν από τις ίδιες τις μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών, οι οποίες εξαιρούν τις δραστηριότητες ξένων μυστικών υπηρεσιών από τη δικαιοδοσία των πολωνικών δικαστικών φορέων·

Κοσσυφοπέδιο (καθεστωσ καθοριζομενο με το ψήφισμα αριθ. 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ)

182.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) απέκτησε πρόσβαση στα κέντρα κράτησης που διατηρεί το NATO στο Κοσσυφοπέδιο μόλις τον Ιούλιο του 2006·

183.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση του ΝΑΤΟ να παράσχει στοιχεία σχετικά με τους ισχυρισμούς περί παράνομης κράτησης υπόπτων για τρομοκρατία στη φυλακή που διατηρούν οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR) στο στρατόπεδο Bondsteel, το μόνο κέντρο κράτησης στην Ευρώπη όπου οι επιθεωρητές της CPT δεν είχαν απεριόριστη πρόσβαση έως πολύ πρόσφατα·

184.   επισημαίνει, εν προκειμένω, τη μαρτυρία του πρώην Διαμεσολαβητή για το Κοσσυφοπέδιο Marek Antoni Nowicki στην προσωρινή επιτροπή, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι, από τον Ιούλιο του 1999, κρατούνταν συχνά άτομα στο στρατόπεδο Bondsteel, μόνο βάσει απόφασης του διοικητή του KFOR και χωρίς δικαστική απόφαση ή οιανδήποτε μορφή άλλου εξωτερικού ελέγχου· υπενθυμίζει ότι από το 2000 έως το 2001, κρατήθηκαν επίσης αρκετά άτομα κατόπιν διοικητικών αποφάσεων του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ότι, σύμφωνα με διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, 23 άτομα φυλακίστηκαν στο στρατόπεδο Bondsteel για σύντομο χρονικό διάστημα από τον διοικητή του KFOR σε σχέση με βίαια γεγονότα στο Κοσσυφοπέδιο την άνοιξη του 2004·

Άλλες συναφείς πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την προσωρινή επιτροπή

185.   επισημαίνει ότι περιήλθαν στην κατοχή της προσωρινής επιτροπής πληροφορίες –συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μαρτυρίας του Murat Kurnaz– σχετικά με ανακρίσεις των κρατουμένων του Γκουαντάναμο που διενεργούνται από πράκτορες των κυβερνήσεων των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ανακρίσεις αποσκοπούσαν στη συλλογή πληροφοριών από άτομα που κρατούνταν παράνομα, γεγονός το οποίο βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με τη δημόσια καταδίκη του Γκουαντάναμο, όπως έχει εκφραστεί επανειλημμένως τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

186.   ενθαρρύνει τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να διενεργήσουν κατάλληλες έρευνες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα·

Συστάσεις
Πολιτικές συστάσεις

187.   θεωρεί απαραίτητο να διεκπεραιώσουν το ταχύτερο δυνατόν το έργο τους όσες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κινήσει έρευνες σε κυβερνητικό, κοινοβουλευτικό και/ή δικαστικό επίπεδο σχετικά με ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της προσωρινής επιτροπής και να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους·

188.   καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες έχουν διατυπωθεί σοβαροί ισχυρισμοί και οι οποίες δεν έχουν διενεργήσει κυβερνητικές, κοινοβουλευτικές και/ή δικαστικές έρευνες, να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες όσο το δυνατόν συντομότερα· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη έχουν θετική υποχρέωση να ερευνούν τους ισχυρισμούς περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παράβαση της ΕΣΔΑ και να επιβάλλουν κυρώσεις·

189.   ζητεί να κλείσει το Γκουντάναμο και οι ευρωπαϊκές χώρες να επιδιώξουν αμέσως την επιστροφή των πολιτών και των κατοίκων τους που κρατούνται παρανόμως από τις αμερικανικές αρχές·

190.   φρονεί ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που δεν το έχουν ήδη πράξει θα έπρεπε να κινήσουν ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις στάσεις που πραγματοποίησαν πολιτικά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις για τη CIA, τουλάχιστον για το διάστημα μετά το 2001, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων που έχει ήδη αναλύσει η προσωρινή επιτροπή·

191.   ευελπιστεί ότι θα τηρείται πλήρως ενήμερο για όλες τις εξελίξεις σχετικά με όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες·

192.   καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αποζημιώσουν τα αθώα θύματα κατ" εξαίρεση παραδόσεων και να μεριμνήσουν ώστε να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστική και ταχεία αποζημίωση, μεταξύ άλλων πρόσβαση σε προγράμματα αποκατάστασης, εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν όσα συνέβησαν, καθώς και δέουσα χρηματική αποζημίωση·

193.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του συνόλου των αντιτρομοκρατικών νόμων των κρατών μελών καθώς και των επίσημων και ανεπίσημων συμφωνιών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών και τρίτων χωρών, από την οπτική γωνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υποβάλει προτάσεις για την ανάληψη δράσης, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη των φαινομένων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της προσωρινής επιτροπής·

194.   θεωρεί απαραίτητο να αναθεωρηθούν βάσει οριοθέτησης και περιοριστικού προσδιορισμού οι εξαιρέσεις που απορρέουν από την έννοια του "κρατικού μυστικού", μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(9), καθώς και τη θέσπιση κοινών αρχών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά το χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθούν οι παραβάσεις και οι παρεκκλίσεις που καθίστανται όλο και πιο απαράδεκτες στα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη και αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί μηχανισμοί που θα επιτρέπουν την πρόσβαση των κοινοβουλίων και των δικαστών σε μυστικές πληροφορίες, καθώς και τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου·

195.   σημειώνει την πρόσφατη δημιουργία ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου αποτελούμενης από εκπροσώπους της Επιτροπής, του Συμβουλίου, και αμερικανούς κυβερνητικούς εκπροσώπους του υπουργείου Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας, που συνιστά το πολιτικό πλαίσιο για τον διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ επί ζητημάτων ασφαλείας, περιλαμβανομένων των διαφορών όσον αφορά την προσέγγιση της τρομοκρατίας, καθώς και των ανησυχιών που έχει εγείρει η προσωρινή επιτροπή· θεωρεί απαραίτητο να συνδέσει την εν λόγω ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Γερουσία των ΗΠΑ, καθώς επίσης και να δημοσιοποιήσει τις ημερήσιες διατάξεις, τα συνοπτικά πρακτικά, τα εξεταζόμενα έγγραφα και τις ληφθείσες αποφάσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει την αύξηση της δημοκρατικής νομιμότητας και διαφανείας της·

196.   ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες, όταν πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες:

   να διασφαλίζουν ότι τυχόν κέντρα κράτησης που δημιουργούνται από τις στρατιωτικές τους δυνάμεις θα τελούν υπό πολιτική και δικαστική εποπτεία και ότι δεν θα επιτρέπεται η κράτηση χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο·
   να λαμβάνουν ενεργά μέτρα προκειμένου να μην επιτρέπεται σε άλλες αρχές να δημιουργούν κέντρα κράτησης που δεν τελούν υπό πολιτική και δικαστική εποπτεία ή όπου επιτρέπεται η κράτηση χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο·

Νομικές συστάσεις

197.   θεωρεί ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν οι εξουσίες των προσωρινών εξεταστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου και να αναθεωρηθεί αντιστοίχως η διοργανική απόφαση για την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο·

198.   θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει επαρκώς κατά την έγκριση μέτρων από την Κοινότητα ή την Ένωση, τα οποία θίγουν τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες·

199.   ζητεί τη θέσπιση κατάλληλου και δομημένου συστήματος συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και των αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την εξέταση θεμάτων που άπτονται της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

200.   ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια με στόχο την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών στο δημόσιο τομέα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας·

201.   υπογραμμίζει τη σημασία του να δοθεί κοινός ορισμός της "τρομοκρατίας" και ζητεί να θεσπισθούν αποτελεσματικά νομικοί μηχανισμοί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου· πιστεύει ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο πλέον κατάλληλος οργανισμός για τον καθορισμό της εν λόγω έννοιας·

Μυστικές Υπηρεσίες

202.   επικροτεί πλήρως τα συμπεράσματα του Terry Devis, Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την έλλειψη μηχανισμών εποπτείας και δικαστικού ελέγχου όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφάλειας, όπως αυτό διατυπώθηκε στη συνέχεια που δόθηκε στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα βάσει του άρθρου 52 ΕΣΔΑ και αναμένει οι συστάσεις του να ληφθούν δεόντως υπόψη· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κατάλληλη και αποτελεσματική κοινοβουλευτική παρακολούθηση (συγκροτώντας επιτροπές εποπτείας με κατάλληλες εξουσίες πρόσβασης σε έγγραφα και δημοσιονομικές πληροφορίες) και νομικό έλεγχο πάνω στις μυστικές τους υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πληροφοριών και στα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα στα οποία συμμετέχουν·

203.   θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί η διάσκεψη των επιτροπών εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών, στην οποία πρέπει να συμμετέχει πλήρως το Κοινοβούλιο·

204.   θεωρεί ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαθέτουν ειδικούς εθνικούς νόμους για τη ρύθμιση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών στις εθνικές επικράτειές τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων για παράνομες ενέργειες ή δραστηριότητες, ιδίως όσες πραγματοποιούνται κατά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

205.   θεωρεί λίαν επιθυμητή τη συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφαλείας των κρατών μελών, είτε σε πολυμερή βάση, κατά προτίμηση εντός του κοινοτικού πλαισίου, είτε σε διμερή βάση, υπό την προϋπόθεση δημιουργίας προς τούτο του νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση πλήρους δημοκρατικού κοινοβουλευτικού και δικαστικού ελέγχου και διαρκούς σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

206.   καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατά προτεραιότητα σύστημα για τη δημοκρατική παρακολούθηση και έλεγχο των κοινών και συντονισμένων δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτείνει έναν σημαντικό ρόλο για το Κοινοβούλιο σε αυτό το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου·

Εναέρια Κυκλοφορία

207.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του άρθρου 3 της σύμβασης του Σικάγου, το οποίο εξαιρεί τα κρατικά αεροσκάφη από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, ώστε όλα τα στρατιωτικά ή/και αστυνομικά αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις ή προσγειώσεις σε έδαφος άλλου κράτους μόνον εφόσον έχουν λάβει προηγουμένως σχετική άδεια και, σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, να υπάρξει απαγόρευση ή να θεσπιστεί σύστημα επιθεωρήσεων για όλα τα αεροσκάφη τα οποία εκτελούν πτήσεις της CIA για τα οποία υπήρχαν αποδείξεις ή υποψίες ότι είχαν ανάμειξη σε υποθέσεις κατ" εξαίρεση παραδόσεως·

208.   καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν επαρκή μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι άδειες υπερπτήσεως για τα στρατιωτικά ή/και αστυνομικά αεροσκάφη θα χορηγούνται μόνον εφόσον συνοδεύονται από εγγυήσεις για τον σεβασμό και τον έλεγχο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

209.   θεωρεί απαραίτητο να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, η σύμβαση του Τόκιο περί παραβάσεων και άλλων τινών πράξεων τελουμένων επί αεροσκαφών, ώστε η άσκηση της δικαιοδοσίας να χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της τήρησης υποχρεώσεων που απορρέουν από πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι, όταν απαιτείται, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι επί των αεροσκαφών·

210.   καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις για την ασφάλεια των μεταφορών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ψήφισμα·

211.   υπενθυμίζει τις αρμοδιότητες της Κοινότητας στον τομέα των μεταφορών, και κυρίως στην ασφάλεια των μεταφορών· ζητεί από την Επιτροπή, συνεπώς, να αναλάβει αμέσως δράση προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή των συστάσεων του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και του Κοινοβουλίου·

212.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης κανόνων για τη χρήση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, για τη χρήση των αερολιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρακολούθηση της μη εμπορικής αεροπλοΐας·

Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες

213.   καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει, να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα την κύρωση της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ του 2003 σχετικά με τις εκδόσεις, λαμβάνοντας παράλληλα επαρκή μέτρα για την αποφυγή λανθασμένης ερμηνείας του άρθρου 12 της συμφωνίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι το πεδίο εφαρμογής της δεν θα υπερβαίνει τις επίσημες εκδόσεις και δεν θα νομιμοποιεί τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις·

214.   καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, η οποία εγκρίθηκε 20 Δεκεμβρίου 2006 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ·

215.   πιστεύει ότι, για την κατάλληλη ερμηνεία και επιβολή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο ορισμός που δίνουν στην έννοια των βασανιστηρίων είναι σύμφωνος με το άρθρο 1 της Σύμβασης και ότι, επιπλέον, οι υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την απαγόρευση των βασανιστηρίων εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις άλλων μορφών βάναυσης, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας περί των οποίων το άρθρο 16 της Σύμβασης· θεωρεί ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να μεριμνούν για τη δέουσα εφαρμογή του άρθρου 3 της Σύμβασης, ιδιαίτερα σε σχέση με τις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών τους·

216.   επισημαίνει ότι, καθόσον η προστασία κατά της επαναπροώθησης είναι ισχυρότερη στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ απ" ό,τι στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την προστασία που παρέχει η ΕΣΔΑ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης αναγνωρίζεται επίσης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

217.   καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να υπογράψουν και να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και να δημιουργήσουν ανεξάρτητους εθνικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των χώρων κράτησης· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συμβατές·

218.   φρονεί ότι πρέπει να δίδεται στη CPT άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κράτησης εντός των ευρωπαϊκών κρατών, περιλαμβανομένων των ξένων στρατιωτικών βάσεων, και να της παρέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις κρατήσεις· για τον σκοπό αυτόν, κάθε διμερής συμφωνία που περιορίζει την πρόσβαση της CPT θα πρέπει να αναθεωρηθεί·

219.   καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

220.   φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ενθαρρύνει όλες τις τρίτες χώρες να προσχωρήσουν στο προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις·

221.   καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να θεσπίσουν σαφείς κανόνες που θα προβλέπουν τη δυνατότητα άρσης της "κρατικής ασυλίας" σε περίπτωση παράνομων πράξεων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Διοικητικές συστάσεις (σε επίπεδο ΕΕ)

222.   φρονεί ότι όλες οι εσωτερικές υπηρεσίες του Συμβουλίου (μεταξύ άλλων, το τμήμα πολιτικής και το κοινό κέντρο αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων) και της Επιτροπής (μονάδα διαχείρισης κρίσεων και πρόληψης των συγκρούσεων της Γενικής Διεύθυνσης για τις Εξωτερικές Σχέσεις και συναφείς υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια) πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής ασφαλείας και της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ σε στενή συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη, και η συνεργασία μεταξύ τους, καθώς και με τα κράτη μέλη, να ρυθμιστεί σαφώς και να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στο ζήτημα αυτό, αναλαμβάνοντας εξουσίες εποπτείας ανάλογες με αυτές της εθνικής κοινοβουλευτικής επιτροπής εποπτείας και να χορηγηθεί αρμοδιότητα στο Δικαστήριο στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει ότι οι αρμοδιότητες της ΕΕ στο πεδίο καταπολέμησης της τρομοκρατίας θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά·

Σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες

223.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να τονίζει στις επαφές της με τις τρίτες χώρες ότι το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει τη διεθνή δράση κατά της τρομοκρατίας είναι το ποινικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

224.   τονίζει την ανάγκη πολιτικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με άλλους στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα ασφαλείας με στόχο την αποτελεσματική και με νόμιμα μέσα πάταξη της τρομοκρατίας·

225.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης εφαρμογή της "δημοκρατικής ρήτρας" έχει θεμελιώδη σημασία στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, ιδίως εκείνες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες· καλεί τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας και του Μαρόκου να αποσαφηνίσουν τον ρόλο τους στο πρόγραμμα κατ" εξαίρεση παραδόσεων·

226.   πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να προωθηθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ η θέσπιση κωδίκων συμπεριφοράς για όλες τις υπηρεσίες ασφάλειας και τις στρατιωτικές υπηρεσίες βάσει του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ανθρωπιστικού δικαίου και του δημοκρατικού πολιτικού ελέγχου, παρόμοιων με τον κώδικα συμπεριφοράς του 1994 σχετικά με τις πολιτικοστρατιωτικές πτυχές της ασφάλειας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη·

Τελικά συμπεράσματα

227.   υπογραμμίζει, δεδομένων των εξουσιών της και του χρόνου που της παραχωρήθηκε, ότι η προσωρινή επιτροπή δεν ήταν σε θέση να ερευνήσει σε βάθος όλα τα περιστατικά παραβάσεων και παραβιάσεων που αφορούν την εντολή της και ότι τα συμπεράσματά της δεν είναι, ως εκ τούτου, εξαντλητικά·

228.   υπενθυμίζει τις αρχές και τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες συναφείς διατάξεις των Συνθηκών και να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο βάσει των συμπερασμάτων των εργασιών της προσωρινής επιτροπής, των γεγονότων που οι έρευνες της αποκάλυψαν, καθώς και οιουδήποτε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να ανακύψει στο μέλλον· αναμένει από το Συμβούλιο να ασκήσει πίεση σε όλες τις ενεχόμενες κυβερνήσεις για να ενημερώσουν πλήρως και διεξοδικά τα Συμβούλιο και τη Επιτροπή και, εφόσον απαιτείται, να ξεκινήσει ακροάσεις και να αναθέσει τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας χωρίς καθυστέρηση·

229.   πιστεύει ότι η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που καθιερώνεται στις Συνθήκες –η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους βάσει των Συνθηκών, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή που απορρέουν από δράση αναληφθείσα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως η εξακρίβωση της αλήθειας για τις εικαζόμενες πτήσεις και φυλακές της CIA, και τη διευκόλυνση της επίτευξης των καθηκόντων και των στόχων της ΕΕ– δεν τηρήθηκε·

230.   υπενθυμίζει ότι, υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα κράτος φέρει ευθύνη για την ουσιαστική παραβίαση των διατάξεων της ΕΣΔΑ και συνεπώς και του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνον εάν μπορεί να αποδειχθεί η άμεση ευθύνη του πέραν πάσης αμφιβολίας, αλλά και λόγω της μη συμμόρφωσης με τη θετική υποχρέωσή του να διενεργήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα εύλογων ισχυρισμών για συναφείς παραβιάσεις·

231.   σημειώνει τις καταγγελίες από έγκριτα μέσα ενημέρωσης ότι συνεχίζονται οι κατ" εξαίρεση παραδόσεις, η παράνομη κράτηση και ο συστηματικός βασανισμός πολλών ατόμων, και λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της παρούσας κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις κατ" εξαίρεση παραδόσεις και τα μυστικά κέντρα κράτησης· ζητεί ως εκ τούτου να συγκληθεί αντιτρομοκρατική σύνοδος κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ, προκειμένου να τεθεί τέρμα σε αυτές τις απάνθρωπες και παράνομες πρακτικές, και να επιμείνει ώστε η συνεργασία σε σχέση με την αντιτρομοκρατία να συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνθήκη κατά των βασανιστηρίων·

232.   αναθέτει στην οικεία του Επιτροπή Πολιτικής Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία, εφόσον απαιτείται με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ιδίως την υποεπιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, να δώσει πολιτικά συνέχεια στις διαδικασίες της προσωρινής επιτροπής και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και ειδικότερα, σε περίπτωση που δεν αναληφθεί κατάλληλη δράση από το Συμβούλιο και/ή την Επιτροπή, να αποφανθεί εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αρχών και αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συστήσει στο Κοινοβούλιο τυχόν ψήφισμα, λαμβάνοντας ως βάση τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητα στο πλαίσιο αυτό·

233.   ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα του να δημοσιεύσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, όλα τα έγγραφα που παραλαμβάνονται, συντάσσονται και εξετάζονται, καθώς και τα πρακτικά των εργασιών της προσωρινής επιτροπής στο διαδίκτυο, καθώς και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς της προσωρινής επιτροπής μετά τη διάλυσή της·

o
o   o

234.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και των συνδεδεμένων χωρών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο ΝΑΤΟ, στα Ηνωμένα Έθνη και στην κυβέρνηση και στα δύο σώματα του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, και να τους ζητήσει να τηρούν το Κοινοβούλιο ενήμερο για οιανδήποτε εξέλιξη μπορεί να συμβεί στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της προσωρινής επιτροπής.

(1) ΕΕ C 286 Ε, 23.11.2006, σ. 509.
(2) ΕΕ C 287 Ε, 24.11.2006, σ. 159.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0316.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0525.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0254.
(6) ΕΕ C 324, 24.12.1990, σ. 201.
(7) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
(8) Αριθμοί αναφοράς: PE 380.593v04-00 και PE 380.984v02-00.
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου