Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0184(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0013/2007

Pateikti tekstai :

A6-0013/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2007 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0033

Priimti tekstai
PDF 386kWORD 77k
Trečiadienis, 2007 m. vasario 14 d. - Strasbūras
Makrofinansinė pagalba Moldovai *
P6_TA(2007)0033A6-0013/2007

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos makrofinansinės pagalbos suteikimo Moldovai (COM(2006)0579 – C6-0342/2006 – 2006/0184(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0579)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0342/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0013/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jeigu ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jeigu ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a) Padniestrė turi didelę įtaką prekybai, kuri neseniai sustiprėjo dėl to, kad Rusija uždraudė importuoti Moldovoje pagamintą vyną, tačiau šis draudimas netaikomas Padnietrėje pagamintam vynui.
Pakeitimas 2
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(9b) Padniestrė muitų ir mokesčių forma gauna dideles pajamas iš prekybos, kurios nėra Moldovos valstybės biudžeto pajamomis.
Pakeitimas 3
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(9c) ES makrofinansinę pagalba turėtų ne tik papildyti esamas Bretton Woods institucijų programas ir išteklius, bet ir užtikrinti pridėtinę Bendrijos dalyvavimo vertę.
Pakeitimas 4
9 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(9d) Bendrija turėtų užtikrinti, kad ES makrofinansinė pagalba teisiškai ir iš esmės atitiktų įvairias išorės veiksmų sritis ir kitas atitinkamas Bendrijos politikos kryptis. Toks ryšys turėtų būti užtikrintas apibrėžiant politikos kryptis, įskaitant susitarimo memorandumą bei susitarimą dėl dotacijos, ir jas įgyvendinant.
Pakeitimas 5
9 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(9e) Bendrija turėtų užtikrinti, kad ES makrofinansinė pagalba būtų išskirtinė ir teikiama ribotą laiką, papildytų Bretton Woods institucijų, dvišalių paramos teikėjų ir Paryžiaus klubo paramą, taip pat būtų teikiama su sąlyga, kad bus įvykdyti aiškiai įvardyti reikalavimai, įskaitant išankstines politines sąlygas, bei būtų atidžiai stebima ir vertinama siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir finansiniams pažeidimams.
Pakeitimas 6
9 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(9f) Rusija paaiškino, kad draudimas importuoti vyną iš Moldovos buvo pradėtas taikyti dėl tam tikrų fitosanitarijos reikalavimų nesilaikymo.
Pakeitimas 7
9 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(9g) Bendrija turėtų suteikti Moldovai finansinę pagalbą, kad būtų gerinama kokybė ir maisto sauga vyno gamybos sektoriuje.
Pakeitimas 8
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Šios pagalbos dotacijos forma suteikimas nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos galių.
(10)  Šios pagalbos dotacijos forma suteikimas nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos galių. Ši finansinė pagalba turėtų būti teikiama patikrinus, ar sąlygos, dėl kurių bus susitarta su Moldovos institucijomis, patenkinamai įvykdytos. Į išskirtinei pagalbai skirtų dotacijos dalių išmokėjimo sąlygas, kurios turėtų būti įtvirtintos susitarimo memorandume ir susitarime dėl dotacijos, turėtų būti įtraukti konkretūs tikslai, kuriuos būtina pasiekti tokiose srityse: gerinant skaidrumą ir valstybės finansų tvarumą; taikant makroekonominius ir biudžeto prioritetus Tarptautinio valiutos fondo remiamos ekonominės programos pagal Ekonomikos augimo ir skurdo mažinimo strateginį dokumentą bei ES ir Moldovos Europos kaimynystės politikos veiksmų plane įvardytų reformų tinkamo įgyvendinimo pagrindu; visapusiškai laikantis tarptautinių demokratijos ir žmogaus teisių normų, įskaitant pagarbą mažumoms ir pagrindinius teisinės valstybės principus. Reali pažanga siekiant minėtų tikslų turėtų sudaryti šios pagalbos dalių išmokėjimo pagrindą.
Pakeitimas 9
1 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrija Moldovai suteikia iki 45 mln. EUR makrofinansinę pagalbą dotacijos forma, siekdama paremti Moldovos mokėjimų balansą ir taip prisidėti prie finansinių suvaržymų mažinimo įgyvendinant vyriausybės ekonominę programą.
1.  Kadangi labai pablogėjo Moldovos prekybos ir einamosios sąskaitos balansai, Bendrija Moldovai suteikia iki 45 mln. EUR išskirtinę makrofinansinę pagalbą dotacijos forma, siekdama paremti Moldovos mokėjimų balansą ir taip prisidėti prie finansinių suvaržymų mažinimo įgyvendinant vyriausybės ekonominę programą.
Pakeitimas 10
1 straipsnio 2 dalis
2.  Šią Bendrijos finansinę pagalbą valdo Komisija, konsultuodamasi su Ekonomikos ir finansų komitetu bei laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Moldovos sudarytų tarpusavio susitarimų.
2.  Šią Bendrijos finansinę pagalbą valdo Komisija, konsultuodamasi su Ekonomikos ir finansų komitetu bei laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Moldovos sudarytų tarpusavio susitarimų. Komisija nuolat praneša Europos Parlamentui apie Ekonomikos ir finansų komiteto procedūras ir pateikia reikiamus dokumentus.
Pakeitimas 11
1 straipsnio 3 dalis
3.  Bendrijos finansinė pagalba teikiama dvejus metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo pirmosios dienos. Tačiau, atsižvelgusi į aplinkybes ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų komitetu, Komisija gali nuspręsti pratęsti teikimo laikotarpį ne ilgiau kaip vieneriems metams.
3.  Bendrijos finansinė pagalba teikiama dvejus metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo pirmosios dienos.
Pakeitimas 12
2 straipsnio 1 dalis
1.  Pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų komitetu, Komisija turi įgaliojimus tartis su Moldovos valdžios institucijomis dėl su šia pagalba susijusių ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume ir susitarime dėl dotacijos. Šios sąlygos yra suderintos su 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais susitarimais.
1.  Pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų komitetu ir Europos Parlamentu, Komisija turi įgaliojimus susitarti su Moldovos valdžios institucijomis dėl su šia pagalba susijusių ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume ir susitarime dėl dotacijos. Šios sąlygos yra suderintos su 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais susitarimais. Susitarimo memorandumas ir susitarimas dėl dotacijos nedelsiant pateikiami Tarybai ir Europos Parlamentui. Šios sąlygos apima konkrečius tikslus tokiose srityse: gerinant skaidrumą ir valstybės finansų tvarumą; taikant makroekonominius ir biudžeto prioritetus Tarptautinio valiutos fondo remiamos ekonominės programos pagal Ekonomikos augimo ir skurdo mažinimo strateginį dokumentą bei ES ir Moldovos Europos kaimynystės politikos veiksmų plane įvardytų reformų tinkamo įgyvendinimo pagrindu; visapusiškai laikantis tarptautinių demokratijos ir žmogaus teisių normų, įskaitant pagarbą mažumoms ir pagrindinius teisinės valstybės principus. Reali pažanga siekiant minėtų tikslų sudaro šios pagalbos dalių išmokėjimo pagrindą. Siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitingumą, ES makrofinansinės pagalbos sąlygos skelbiamos viešai.
Pakeitimas 13
3 straipsnio 3 dalis
3.  Antra ir kitos dalys išmokamos atsižvelgus į tai, ar tinkamai įgyvendinama TVF remiama ekonominė programa pagal Skurdo mažinimo ir augimo programą bei ES ir Moldovos Europos kaimynystės politikos veiksmų planas bei visos kitos priemonės, dėl kurių susitarta su Komisija, kaip nustatyta 2 straipsnio 1 dalyje, tačiau ne anksčiau kaip per ketvirtį nuo ankstesnės dalies išmokėjimo.
3.  Antra ir kitos dalys išmokamos atsižvelgus į tai, ar tinkamai įgyvendinama TVF remiama ekonominė programa pagal Skurdo mažinimo ir augimo programą bei ES ir Moldovos Europos kaimynystės politikos veiksmų planas bei visos kitos priemonės, dėl kurių susitarta su Komisija, kaip nustatyta 2 straipsnio 1 dalyje, ypač ar padaryta pažangos siekiant 2 straipsnio 1 dalyje numatytame susitarimo memorandume išdėstytų tikslų, tačiau ne anksčiau kaip per ketvirtį nuo ankstesnės dalies išmokėjimo.
Pakeitimas 14
3 straipsnio 4 dalis
4.  Lėšos pervedamos į Moldovos nacionalinį banką. Galutinis lėšų gavėjas yra Moldovos finansų ministerija.
4.  Lėšos pervedamos į Moldovos nacionalinį banką ir įtraukiamos į kategoriją "Europos Sąjungos išskirtinė finansinė pagalba". Galutinis lėšų gavėjas yra Moldovos finansų ministerija.
Pakeitimas 15
4 straipsnis
Ši pagalba įgyvendinama pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomą Finansinį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles. Susitarimo memorandume ir susitarime dėl dotacijos, dėl kurių turi būti susitarta su Moldovos valdžios institucijomis, visų pirma numatomos atitinkamos priemonės, kurių imasi Moldova ir kurios yra susiję su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Jame taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), kontrolė ir teisė atlikti patikrinimus vietoje ir inspektavimus, Audito Rūmams – auditus, kurie prireikus atliekami vietoje.
Ši pagalba įgyvendinama pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomą Finansinį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles. Susitarimo memorandume ir susitarime dėl dotacijos, dėl kurių turi būti susitarta su Moldovos valdžios institucijomis, visų pirma numatomos specifinės priemonės, kurias turi įgyvendinti Moldova ir kurios yra susijusios su sukčiavimo, korupcijos ir kitų galimai su pagalba susijusių pažeidimų prevencija ir kova su jais. Siekiant užtikrinti didesnį lėšų valdymo ir paskirstymo skaidrumą, jame taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), kontrolė ir teisė atlikti patikrinimus vietoje ir inspektavimus bei Audito Rūmų teisė atlikti auditus, kurie prireikus atliekami vietoje.
Pakeitimas 16
5 straipsnis
Iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas šio sprendimo įgyvendinimo per praėjusius metus vertinimas.
Iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisija atitinkamiems Europos Parlamento komitetams ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas šio sprendimo praėjusių metų įgyvendinimo įvertinimas. Šioje ataskaitoje nurodomas 2 straipsnio 1 dalyje numatytų tikslų, Moldovos vykdomos ekonominės ir finansinės veiklos rezultatų ir Komisijos sprendimo išmokėti šios pagalbos dalis ryšys.
Pakeitimas 17
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo šiame sprendime numatytos pagalbos įgyvendinimo laikotarpio pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ex-post įvertinimo ataskaitą.

(1) Dar neskelbtas OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika