Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2212(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0467/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0467/2006

Συζήτηση :

PV 13/02/2007 - 13
CRE 13/02/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2007 - 5.10
CRE 14/02/2007 - 5.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0041

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 313kWORD 95k
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007 - Στρασβούργο
Διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα
P6_TA(2007)0041A6-0467/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα (2006/2212(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Μια αγοραστρεφής προσέγγιση για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2005)0400),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Μακρόπνοη πολιτική ραδιοφάσματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση: δεύτερη ετήσια έκθεση" (COM(2005)0411),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Προτεραιότητες της πολιτικής ραδιοφάσματος της ΕΕ για την ψηφιακή μετάβαση στο πλαίσιο της προσεχούς περιφερειακής διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών της ITU το 2006 (RRC-06)" (COM(2005)0461),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος)(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την αναθεώρηση του πλαισίου των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2006)0334),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πορεία εφαρμογής και προοπτικές" (COM(2004)0507),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας πολιτικής ραδιοφάσματος (RSPG) της 19ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με τη δευτερογενή εμπορία δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (RSPG04-54 αναθ.),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας) της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2004, για την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2005)0229) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την εκτεταμένη αξιολόγηση αντίκτυπου (SEC(2005)0717),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο)(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας)(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με μια ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση(6),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005 για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2005 σχετικά με τις ευρυζωνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω γραμμών ηλεκτρικής ισχύος(8),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2003, για την εναρμόνιση της παροχής δημόσιας πρόσβασης R-LAN σε δημόσια δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα(9),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Ηλεκτρονικές επικοινωνίες: προς μια οικονομία της γνώσης" (COM(2003)0065),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη: πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών" (COM(2004)0061),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους - Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002" (COM(2002)0263),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "i2010 - Πρώτη ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας" (COM(2006)0215),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Προέδρου Barroso σε συνεννόηση με τον Αντιπρόεδρο Verheugen προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2005 με τίτλο "Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας" (COM(2005)0024),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση - Τα επόμενα βήματα στην εφαρμογή της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας" (SEC(2005)0622),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας), της 1ης Δεκεμβρίου 2005, για την επίσπευση της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Τηλεπικοινωνιών 2003 (WRC-03)" (COM(2003)0707),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 2003 (WRC-03)" (COM(2003)0183),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας πολιτικής ραδιοφάσματος της 23ης Νοεμβρίου 2005 για την πολιτική ασύρματης πρόσβασης όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (WAPECS) (Μια πιο ευέλικτη προσέγγιση διαχείρισης του ραδιοφάσματος) (RSPG05-111),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την επίσπευση της μετάβασης από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές(10),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την επίσπευση της μετάβασης από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (COM(2005)0204),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας πολιτικής ραδιοφάσματος, της 19ης Νοεμβρίου 2004, για τις συνέπειες που θα έχει για το ραδιοφάσμα η μετάβαση στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (RSPG04-55 αναθ.),

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0467/2006),

A.   εκτιμώντας ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη παρατηρείται επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης, με αντικατάσταση των χάλκινων δικτύων από δίκτυα οπτικών ινών και αυξανόμενη χρήση των ασύρματων επικοινωνιών και των πολυμέσων,

B.   εκτιμώντας ότι η τεχνολογική σύγκλιση ωφελεί τους καταναλωτές καθώς προσφέρει περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις υποδομές και τις υπηρεσίες,

Γ.   εκτιμώντας ότι το ραδιοφάσμα είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή μεγάλου εύρους υπηρεσιών,

Δ.   εκτιμώντας ότι η έλλειψη ραδιοφάσματος δυσχεραίνει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών,

Ε.   έχοντας υπόψη ότι η επιτυχία των WiFi απέδειξε ότι είναι πλέον εφικτό να χρησιμοποιούνται οι χωρίς άδεια ζώνες συχνοτήτων με πιο αποτελεσματικό τρόπο απ" ό,τι στο παρελθόν,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση πρόσβασης στο ραδιοφάσμα των διαφόρων ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες, και συνιστά, συνεπώς, καίριο παράγοντα για την πρόοδο, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε συμφωνία με τη Στρατηγική της Λισαβόνας,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η αποτελεσματική και συνετή χρήση του ραδιοφάσματος υπηρετεί τους πολιτιστικούς στόχους των πολιτικών της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ και πρέπει να διευκολύνει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία καθώς και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης,

Η.   εκτιμώντας ότι η πρόσβαση στο ραδιοφάσμα προϋποθέτει κοινές τεχνικές παραμέτρους,

Θ.   εκτιμώντας ότι με τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση θα ελευθερωθούν εκατοντάδες MHz ραδιοφάσματος, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της αγοράς,

Ι.   εκτιμώντας ότι το νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες συνιστά βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτιμώντας, ωστόσο, ότι δεν έχουν μεταφέρει όλα τα κράτη μέλη εγκαίρως και ορθά τις συναφείς διατάξεις στο εθνικό τους δίκαιο,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι η θέση της Επιτροπής είναι ότι η ψηφιακή ηλεκτρονική επικοινωνία έχει θεμελιώδη σημασία για το σύνολο της οικονομίας, για το θεματολόγιο της Λισαβόνας και για την πρωτοβουλία i2010, και ότι γι' αυτόν τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης του ραδιοφάσματος·

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών παρέχουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεγάλες προοπτικές για πρόοδο και ανάπτυξη και μπορούν επιπλέον να συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι η πρόσβαση στο ραδιοφάσμα δύναται να διευκολύνει την ανάπτυξη αγορών που βασίζονται στην τεχνολογία,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή, στις διάφορες ανακοινώσεις για το ραδιοφάσμα που ενέκρινε το 2005 και το 2006, πρότεινε πιο ευέλικτη και αποτελεσματική προσέγγιση για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα εμπορίας του,

1.   θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά το ραδιοφάσμα, η οποία θα προωθεί τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, θα παρεμποδίζει την αποθησαύριση δικαιωμάτων σε συχνότητες και τη σύμπηξη μονοπωλίων και θα ωφελεί τους καταναλωτές, και ότι η εν λόγω προσέγγιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την τεχνολογική εξέλιξη καθώς και τις ανάγκες των παραγόντων της αγοράς και των πολιτών·

2.   τονίζει ότι η σημασία του ραδιοφάσματος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και ότι η ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας στηρίζεται και στην αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος·

3.   σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τους κανόνες εκχώρησης ραδιοφάσματος στους ενδιαφερομένους, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν πρόσθετες καθυστερήσεις και δαπάνες· θεωρεί, συνεπώς, ότι η ΕΕ θα χρειαστεί αποτελεσματικές και δεκτικές κατευθυντήριες γραμμές για κοινούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και ότι επιπλέον, με την ολοκλήρωση, την επέκταση και τη δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων EFIS, θα είναι αναγκαία η δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου·

4.   συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι τμήμα του μερίσματος φάσματος (spectrum dividend) θα πρέπει να διατεθεί για την τεχνική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

5.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την πραγματικότητα του μερίσματος φάσματος κατά τη θέσπιση των μελλοντικών κατευθύνσεων της πολιτικής σχετικά με το ραδιοφάσμα και να εξετάσει εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα φάσματος·

6.   τονίζει ότι η εφαρμογή των νέων όρων χρήσης του ραδιοφάσματος θα πρέπει να εγγυάται απεριόριστη δυνατότητα επιλογής της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιείται και της υπηρεσίας που θα παρέχεται σε δεδομένη ζώνη ραδιοφάσματος·

7.   χαιρετίζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ραδιοεπικοινωνιών που καθιστούν αποτελεσματική και ευέλικτη τη χρήση του ραδιοφάσματος και εφικτή τη διαλειτουργικότητα και τη συνύπαρξη·

8.   απορρίπτει το μονόπλευρο πρότυπο αγοράς για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος και ζητεί από την Επιτροπή την αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης του ραδιοφάσματος κατά τρόπο ώστε να καταστεί εφικτή η συνύπαρξη διαφόρων προτύπων χορήγησης αδειών, δηλαδή παραδοσιακή διαχείριση, χρήση χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς καθώς και νέες προσεγγίσεις με βάση την αγορά· τονίζει ότι στόχος πρέπει να είναι η προώθηση της οικονομικής και τεχνικής αποτελεσματικότητας καθώς και η κοινωνική ωφελιμότητα των πολύτιμων αυτών πόρων·

9.   εμμένει στην άποψη ότι, όσον αφορά τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, οι βασικές αρχές είναι η ουδετερότητα ως προς την τεχνολογία από κοινού με την ουδετερότητα ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να προωθείται ο ανταγωνισμός και η καινοτομία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας· επισημαίνει ότι η διαχείριση του ραδιοφάσματος πρέπει να είναι ευέλικτη και διαφανής, να προωθεί τόσο την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία όσο και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και να λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές ανάγκες όλων των κρατών μελών·

10.   υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της τεχνολογικής ουδετερότητας για την προώθηση της καινοτομίας και της διαλειτουργικότητας και ζητεί πιο ευέλικτη πολιτική, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το δημόσιο συμφέρον·

11.   θεωρεί ότι, με δεδομένη την τεχνολογική εξέλιξη, η προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά τη χρήση των συχνοτήτων πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας των πληροφοριών η οποία εξελίσσεται ταχύτατα, αλλά και να παρέχει εγγυήσεις για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη συναφή προστασία του καταναλωτή· εκτιμά ότι η διαχείριση του ραδιοφάσματος δεν πρέπει να έχει ως γνώμονα μόνο την αγορά, αλλά και να λαμβάνει επιπλέον υπόψη ευρύτερα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά ζητήματα·

12.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετήσει διαφοροποιημένα πρότυπα διαχείρισης φάσματος, συμπεριλαμβανομένου του προτ·υπου χωρίς άδεια που παρέχει πρόσθετη ευελιξία, καθώς επιτρέπει δωρεάν πρόσβαση με ορισμένους περιορισμούς τεχνικού χαρακτήρα· θεωρεί ότι η ανάπτυξη του κατάλληλου συνδυασμού των διάφορων μοντέλων χορήγησης αδείας θα αποβεί σημαντική για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ·

13.   συμφωνεί ότι το ραδιοφάσμα αποτελεί βασικό πόρο για πολλές δραστηριότητες και ότι είναι σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί της αγοράς πρέπει να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών· συμφωνεί επίσης ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές πτυχές, σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η οπτικοακουστική πολιτική, η προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης μπορούν να δικαιολογήσουν εξαιρέσεις από την αρχή της ουδετερότητας των υπηρεσιών·

14.   θεωρεί ότι η διοικητική μέθοδος εκχώρησης δικαιωμάτων ραδιοφάσματος θα μπορούσε να συμπληρωθεί με τη διάθεση σε επίπεδο κρατών μελών περισσότερων συχνοτήτων για χρήση χωρίς άδεια και, κατά συνέπεια, για πιθανώς κοινή χρήση, και με το να επιτραπεί η εμπορία ραδιοφάσματος, υπό τον όρο ότι αυτή η διάθεση συχνοτήτων δεν θα βλάψει τη συνέχεια και την ποιότητα των υπηρεσιών που συνδέονται με την ασφάλεια και την ενημέρωση του πληθυσμού· φρονεί ότι το φαινόμενο και οι κανονικές συνθήκες εμπορίας ραδιοφάσματος θα πρέπει να διευκρινιστούν·

15.   υπογραμμίζει τη σημασία των επικοινωνιών για τις αγροτικές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, στις οποίες η διάδοση ευρυζωνικών κινητών επικοινωνιών χαμηλότερων συχνοτήτων και νέων ασύρματων τεχνολογιών θα μπορούσε να προσφέρει αποδοτικές λύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί καθολική κάλυψη των 27 κρατών μελών της Ένωσης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών· πιστεύει ότι η κάλυψη του συνόλου των περιοχών δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεταφορά της επιβάρυνσης στις ενδιαφερόμενες περιοχές·

16.   τονίζει τον κίνδυνο έλλειψης συχνοτήτων και προβλημάτων παρεμβολών λόγω ταυτόχρονης αναλογικής και ψηφιακής μετάδοσης (simulcasting) μεταξύ των κρατών μελών και όμορων τρίτων χωρών, και τονίζει επίσης ότι όλες οι χώρες και οι περιφέρειες της ΕΕ θα πρέπει να ωφεληθούν από το ψηφιακό μέρισμα (digital dividend)·

17.   σημειώνει ότι, δεδομένης της σπανιότητας του πόρου, πρέπει να διατεθεί επαρκές εύρος ραδιοφάσματος για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και για τις υπηρεσίες δημόσιου και γενικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων· σημειώνει επίσης ότι πρέπει να θεσπισθεί ρήτρα ανακατανομής των συχνοτήτων σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν κατά τη διάθεση των συχνοτήτων·

18.   καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν τη στάση τους όσον αφορά το γεγονός ότι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος και των συχνοτήτων στρατηγικής σημασίας συνιστά προτεραιότητα, ως βασική αρχή στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των πολιτικών διαχείρισης του ραδιοφάσματος·

19.   αναγνωρίζει ότι η αποδοτική χρήση του φάσματος αποτελεί κοινό καθήκον των κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και του τομέα· επιμένει ότι είναι εξαιρετικά αναγκαίο να διασφαλίζεται η σταθερότητα και συνέχεια των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που παρέχουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, τονίζει όμως και τη σημασία του ανταγωνισμού με ίσους όρους για τους νεοεισερχομένους στον τομέα φορείς και για τις νέες τεχνολογίες· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα για δυνατότητες για καινοτομία προς το συμφέρον των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της απασχόλησης εν γένει· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις παρεμβολές και όρους εφαρμογών νέων κανόνων στα νέα κράτη μέλη και να προτείνει αρμόζουσες λύσεις·

20.   καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τα ηλεκτρονικά δίκτυα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνιών, να διασφαλίσει ότι λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η σημασία των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών για την ελεύθερη διαμόρφωση γνώμης, ιδιωτικής και δημόσιας, καθώς και η πολυφωνία κατά την κατανομή δικαιωμάτων μετάδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

21.   σημειώνει ότι οι υπηρεσίες δημόσιου και γενικού συμφέροντος θα πρέπει να προσαρμοστούν στην εξέλιξη της τεχνολογίας ώστε να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητά τους·

22.   σημειώνει ότι η πρόσβαση σε εναρμονισμένες ζώνες συχνοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων τύπων τεχνολογίας για ασύρματη μετάδοση, καθώς η βιομηχανία αναζητά κοινές συνθήκες χρήσης που παρέχουν αποδοτική χρήση του φάσματος και ευελιξία, προκειμένου να μην επιβραδυνθεί αισθητά εντός της ΕΕ η ανάπτυξη του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε περίπτωση μη κατανομής των συχνοτήτων που προορίζονταν για την κάλυψη των νέων αυτών αναγκών·

23.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να καθορίσει προσέγγιση για το φάσμα βασισμένη στην αγορά και αναγνωρίζει ότι το παραδοσιακό πρότυπο θα συνεχίσει να ισχύει, ιδίως όταν διακυβεύονται σημαντικά δημόσια συμφέροντα·

24.   θεωρεί ότι η εισαγωγή προσέγγισης για το ραδιοφάσμα βασισμένης στην αγορά θα είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική, εάν βασίζεται σε συναινετική συμφωνία υποστηριζόμενη από τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους λοιπούς παράγοντες· εφιστά, εν προκειμένω, την προσοχή στο έργο της ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών (ERG) και της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG)·

25.   ζητεί να εξεταστούν προσεκτικά οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση και την εμπορία του ραδιοφάσματος και να επιτευχθεί για την εφαρμογή τους κοινή συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο·

26.   σημειώνει ότι η ελευθέρωση ραδιοφάσματος εγείρει αρκετά ζητήματα για όσους το χρησιμοποιούν ήδη και ζητεί κατά συνέπεια τη διαμόρφωση σαφούς νομικού πλαισίου το οποίο θα προβλέπει λύσεις που θα βασίζονται στον ανταγωνισμό και θα προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους εισόδου και εξόδου, τη διατήρηση των δικαιωμάτων ραδιοφάσματος, τις ευθύνες όσον αφορά τις παρεμβολές και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

27.   προτείνει, με στόχο την επίτευξη τεχνολογικής εναρμόνισης, να διαμορφωθούν ελάχιστα κοινά τεχνικά και κανονιστικά πρότυπα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνύπαρξη από τεχνικής άποψης και να αποφεύγονται οι παρεμβολές, με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αποφευχθούν αρνητικοί αντίκτυποι στη χρησιμοποίηση των ήδη εκχωρημένων ζωνών συχνοτήτων και να διευθετούνται τα προβλήματα διασυνοριακής φύσεως·

28.   ζητεί ισορροπημένη και αποδοτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση του ραδιοφάσματος προκειμένου να αυξηθούν στο μέγιστο τα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τη χρήση του, να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να τονωθεί η ανάπτυξη σε συμφωνία με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και, τέλος, να αποκτήσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

29.   είναι πεπεισμένο ότι στο μέλλον θα υπάρξουν περισσότερο σύνθετα πακέτα προσφορών σε σχέση με τις σημερινές υφιστάμενες τριπλές προσφορές που αποτελούνται από σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής, σύνδεση πρόσβασης στο διαδίκτυο και τηλεόρασης (triple-play) και ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, τα όρια μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα είναι ακόμη λιγότερο ευδιάκριτα στο μέλλον·

30.   θεωρεί ότι, πέραν της προσέγγισης με βάση την αγορά, θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για να διασφαλισθεί η πρόσβαση όλων στην αγορά ραδιοφάσματος· σημειώνει ότι, για να διασφαλισθεί αυτή η πρόσβαση, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, γνώσεις και τεχνολογική υποδομή μέσω της εκπαίδευσης ή εναλλακτικών ευκαιριών κατάρτισης·

31.   επισημαίνει ότι τα καθεστώτα των κρατών μελών που διέπουν την κατανομή και την εκμετάλλευση ραδιοφάσματος παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις και ότι οι αποκλίσεις αυτές αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη μιας καλώς λειτουργούσας ενιαίας αγοράς·

32.   καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος αρχών, να εξετάσουν τομείς στους οποίους η κοινή κατανομή ραδιοφάσματος θα επιτρέψει την ανάδυση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να άρουν τις υπέρμετρα περιοριστικές κανονιστικές ρυθμίσεις·

33.   τονίζει την ανάγκη θέσπισης επαρκούς μεταβατικής περιόδου και ζητεί, ως εκ τούτου, σταδιακή προσέγγιση στον τομέα αυτόν· είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στα μικρότερα δίκτυα –ιδίως στα τοπικά ασύρματα δίκτυα– για τα οποία δεν ισχύουν επί του παρόντος απαιτήσεις χορήγησης αδείας και ότι θα πρέπει να προαχθεί η καθολική ευρυζωνική πρόσβαση, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

34.   τονίζει την δυνητική αξία του ραδιοφάσματος που αποδεσμεύεται με τη μετάβαση στην ψηφιακή μετάδοση (ψηφιακό μέρισμα), το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει την ευρεία διαθεσιμότητα προσιτής κινητής/ασύρματης πρόσβασης ευρείας ζώνης, μεταξύ άλλων και στις αγροτικές περιοχές·

35.   ζητεί να θεσπιστούν επειγόντως σαφείς ορισμοί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ώστε να προαχθεί η νομική ασφάλεια· υπογραμμίζει την σπουδαιότητα του διαχωρισμού μεταξύ παρόχων υποδομής και παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την σπουδαιότητα της αποφυγής της δημιουργίας μονοπωλίων·

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33.
(3) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51.
(4) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 21.
(5) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 7.
(6) ΕΕ C 291 Ε, 30.11.2006, σ. 133.
(7) ΕΕ L 344, 27.12.2005, σ. 38.
(8) ΕΕ L 93, 12.4.2005, σ. 42.
(9) ΕΕ L 78, 25.3.2003, σ. 12.
(10) EE C 280 E, 18.11.2006, σ. 115.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου