Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0051/2007

Keskustelut :

PV 15/02/2007 - 10.1
CRE 15/02/2007 - 10.1

Äänestykset :

PV 15/02/2007 - 11.1

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 38k
Torstai 15. helmikuuta 2007 - Strasbourg
Kiinan hallituksen ja Dalai Laman edustajien vuoropuhelu
P6_TA(2007)0055RC-B6-0051/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinan hallituksen ja Dalai Laman edustajien vuoropuhelusta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Tiibetistä 26. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon EU:n ja Kiinan suhteista 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 22. helmikuuta 2006 antaman julkilausuman, jossa todetaan, että Euroopan unioni kannattaa voimakkaasti Kiinan hallituksen ja Dalai Laman edustajien vuoropuhelua ja toivoo, että molemmat osapuolet pyrkivät suhtautumaan avoimesti asiakysymyksiin, jotta niissä voitaisiin löytää sellaisia käytännön ratkaisuja, jotka edistäisivät molempien osapuolten hyväksymän rauhanomaisen ja pysyvän ratkaisun saamista Tiibetin kysymykseen,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan Günter Verheugenin 15. joulukuuta 2005 ulkoasioista vastaavan komission jäsenen Benita Ferrero-Waldnerin puolesta antaman lausunnon, jonka mukaan komissio toivoo, että Tiibetin kysymykseen löydetään pian ratkaisu, joka sopii yhteen Kiinan täysivaltaisuuden kanssa ja kunnioittaa Tiibetin väestöä, ja että tämä lopullinen päämäärä voidaan saavuttaa vain rauhanomaisella prosessilla, joka perustuu avoimeen ja suoraan vuoropuheluun, jolle ei ole asetettu ennakkoehtoja,

–   ottaa huomioon syyskuussa 2002 käynnistettyjen Kiinan kansantasavallan hallituksen ja hänen pyhyytensä Dalai Laman edustajien neuvottelujen viisi aiempaa kierrosta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   pitää myönteisenä Kiinan kansantasavallan hallituksen ja hänen pyhyytensä Dalai Laman sitoutumista Tiibetin kysymyksen ratkaisemiseen neuvotteluteitse,

B.   ottaa huomioon, että asiakysymyksissä on näkemyseroja ja että erityisesti osapuolet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen Tiibetin ja Kiinan välisestä historiallisesta suhteesta,

C.   ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan hallituksen huolen Kiinan yhtenäisyydestä ja vakaudesta sekä Euroopan unionin sitoutumisen 'yhden Kiinan' politiikkaan,

D.   ottaa huomioon Dalai Laman johdonmukaiset lausunnot siitä, että hän ei aja Tiibetin itsenäisyyttä vaan todellista itsehallintoa,

E.   vahvistaa uudelleen, että Tiibetin kansan yhteistä etnistä, kielellistä, uskonnollista ja kulttuurista identiteettiä on kunnioitettava ja että Tiibetin kansan pyrkimystä yhtenäistettyyn hallintojärjestelmään on kannustettava,

F.   ottaa huomioon, että 17. tammikuuta 2007 Pekingissä aloitettiin virallisesti neuvottelut uudesta EU:n ja Kiinan kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimuksesta,

G.   ottaa huomioon, että Dalai Lama on ilmaissut halunsa tehdä pyhiinvaellusmatka Kiinaan ja että Tiibetin maanpaossa oleva parlamentti on pyytänyt Kiinan presidentin ja hänen pyhyytensä Dalai Laman välistä tapaamista, joka lisäisi luottamusta Tiibetin ja Kiinan kansojen välillä sekä kansainvälisen yhteisön piirissä,

1.   kehottaa painokkaasti Kiinan kansantasavallan hallitusta ja Dalai Lamaa eräistä asiakysymyksistä vallitsevista näkemyseroista huolimatta aloittamaan uudelleen vuoropuhelunsa ja jatkamaan sitä ilman ennakkoehtoja ja tulevaisuuteen katsoen niin, että saadaan aikaan käytännön ratkaisuja, jotka kunnioittavat Kiinan alueellista jakamattomuutta ja täyttävät Tiibetin kansan toiveet;

2.   pitää myönteisinä Kiinan kansantasavallan hallituksen antamia lakeja ja asetuksia alueellisesta etnisestä autonomiasta, mutta on huolestunut siitä, että monet näistä laeista sisältävät ehtoja, jotka estävät niiden täytäntöönpanon tai hankaloittavat sitä;

3.   kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti vuoropuhelun lujittamista ja, niin kauan kuin asiakysymyksissä ei ole saatu konkreettisia ratkaisuja, arvioimaan molempia osapuolia kuullen, miten Euroopan unioni voisi entisestään helpottaa Tiibetiä koskevan neuvotteluratkaisun aikaansaamista, esimerkiksi nimittämällä EU:n Tiibetin-erityisedustajan;

4.   kehottaa neuvoston korkeaa edustajaa/pääsihteeriä sisällyttämään parlamentille annettavaan vuosittaiseen selvitykseen YUTP:stä tiedot Kiinan kansantasavallan hallituksen ja hänen pyhyytensä Dalai Laman edustajien välisen vuoropuhelun kehittymisestä vuonna 2007 ja sen jälkeen;

5.   kehottaa komissiota ottamaan Tiibetin kysymyksen ja kahden osapuolen välisten neuvottelujen uudelleenkäynnistämisen esille uudesta EU:n ja Kiinan kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimuksesta käytävien neuvottelujen aikana ja antamaan Euroopan parlamentille selvityksen Kiinan kansantasavallan hallituksen ja hänen pyhyytensä Dalai Laman edustajien välisen vuoropuhelun kehittymisestä vuonna 2007 ja sen jälkeen;

6.   kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota antamaan julkilausuman siitä, kuinka EU voisi helpottaa rauhanomaisen neuvotteluratkaisun aikaansaamista Tiibetin kysymyksessä;

7.   kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioiden hallituksia toimimaan yhdessä Yhdysvaltain ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa pyrkimyksissä helpottaa Kiinan kansantasavallan ja Dalai Laman välistä vuoropuhelua;

8.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille ja hänen pyhyydelleen Dalai Lamalle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0465.
(2) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 219.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö