Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2132(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0033/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0033/2007

Συζήτηση :

PV 12/03/2007 - 19
CRE 12/03/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2007 - 8.6
CRE 13/03/2007 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0063

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 407kWORD 117k
Τρίτη 13 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο
Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2020
P6_TA(2007)0063A6-0033/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 (2006/2132(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: "Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010" (COM(2006)0092),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2005)(1) και την από 15η Νοεμβρίου 2000 θέση του επί του ιδίου θέματος(2),

–   έχοντας υπόψη τα νομικά μέσα των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κυρίως των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως δε τη σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών καθώς και τα άλλα μέσα του ΟΗΕ όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, όπως είναι η διακήρυξη της Βιέννης και το πρόγραμμα δράσης, που εγκρίθηκαν στην παγκόσμια διάσκεψη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, της 14ης έως 25ης Ιουνίου 1993 στη Βιέννη, και το ψήφισμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, της 20ής Δεκεμβρίου 1993(3), το ψήφισμα για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, της 19ης Φεβρουαρίου 2004(4), το ψήφισμα για τα προς λήψη μέτρα με σκοπό την εξάλειψη των εγκλημάτων τιμής που διαπράττονται κατά των γυναικών, της 20ής Δεκεμβρίου 2004(5), και το ψήφισμα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης του εγκλήματος και ποινικής δικονομίας με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, της 2ας Φεβρουαρίου 1998(6),

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν κατά την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου(7) και της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο πρόγραμμα δράσης της τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο + 10)(8),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 6ης Ιουλίου 2006 με τίτλο "In-depth study on all forms of violence against women"(9) (Εμπεριστατωμένη μελέτη όλων των μορφών βίας εις βάρος των γυναικών),

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Μαρτίου του 2005 της 49ης συνόδου της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, γνωστό και ως "πρωτόκολλο του Μαπούτο", το οποίο ετέθη σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου 2005 και το οποίο, μεταξύ άλλων, απαγορεύει κάθε μορφή ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 31ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με "τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια"(10), στο οποίο ζητείται η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Μαΐου 2003 της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών, της Επιτροπής, για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης της 23ης και 24ης Μαρτίου 2001, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 και των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων των Βρυξελλών της 20ής και 21ης Μαρτίου 2003 και της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005 για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών(11),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με το μέλλον της Στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά τη διάσταση του φύλου(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον συνδυασμό της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής(13),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας (αναθεώρηση της οδηγίας 93/104/ΕΚ)(14),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και με ενδεχόμενες μελλοντικές ενέργειες(15),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και παιδιών ευάλωτων στη σεξουαλική εκμετάλλευση(16),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματός του της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη γυναικεία μετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(17),

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Διάσκεψης Υπουργών των αρμοδίων για τις πολιτικές σε θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών που εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005 στο Λουξεμβούργο,

–   έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 23-24 Μαρτίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2005-2015 που υιοθέτησε η Κοινοπολιτεία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0033/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη της Βιέννης, που εκδόθηκε κατά την παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 25 Ιουνίου 1993, επιβεβαιώνει ότι "τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών αποτελούν αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα των παγκόσμιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων" και ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι θεμελιώδες δικαίωμα και αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό τον τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά την πιο διαδεδομένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς γεωγραφικό, οικονομικό ή κοινωνικό όριο, και ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, ο αριθμός των γυναικών θυμάτων βίας είναι λίαν ανησυχητικός(18),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο "βία κατά των γυναικών" πρέπει να νοείται κάθε πράξη βίας που θίγει το γυναικείο φύλο και προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, περιλαμβανομένης της εκτόξευσης απειλών για τέτοιες πράξεις, του καταναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος της φτώχειας πλήττει σε μεγαλύτερο αριθμό τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται(19), και ιδίως τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, τις γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, τις έφηβες μητέρες και τις γυναίκες που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις, λόγω των συνεχών διακρίσεων και των ανισοτήτων στην κατάρτιση, στις υπηρεσίες προς τα άτομα, στην πρόσβαση στην απασχόληση, στις οικογενειακές ευθύνες, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και στη νομική προστασία σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, κυρίως για τις γυναίκες που είναι οικονομικά ανεξάρτητες,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των πολιτισμικών και κοινωνικών αρχών και αξιών που αποτελούν τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, δηλαδή η αξιοπρέπεια του ατόμου, η ισότητα, ο διάλογος, η αλληλεγγύη και η συμμετοχή, συνιστά την κληρονομιά όλων των πολιτών και κατοίκων της ΕE, η αφομοίωση των οποίων είναι προτεραιότητα για την Ένωση και παράγοντας που συμβάλλει στη χειραφέτηση και την ενσωμάτωση, κυρίως για τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν περιέλθει σε κατάσταση απομόνωσης λόγω γλωσσικών, πολιτισμικών ή θρησκευτικών φραγμών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να μελετηθεί περισσότερο η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς με στόχο την αποδοτική διαχείριση των πολιτικών ισότητας των ευκαιριών και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες επί του θέματος σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εφαρμογή της ήδη από τώρα στον προϋπολογισμό και στα κοινοτικά προγράμματα, κατά τη φάση της κατάρτισης, της υλοποίησης και της αξιολόγησής τους(20),

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2, και τα άρθρα 13 και 152 της Συνθήκης καθορίζουν τον ρόλο της Κοινότητας στην έμπρακτη εφαρμογή της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας της ανθρώπινης υγείας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας που αφορούν την απασχόληση των γυναικών απαιτεί περαιτέρω δράσεις στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, δράσεις που βασίζονται στις καλές πρακτικές που υφίστανται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας ιδίως την αλληλεξάρτηση μεταξύ των πολιτικών κατάρτισης και πρόσβασης στην απασχόληση, των πολιτικών συνδυασμού της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, των υπηρεσιών και της προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εκτιμώντας δε ότι, με αυτή την προοπτική, πρέπει να πραγματοποιηθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής συνοχής, ώστε να τεθεί τέρμα στο ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων και να προαχθεί ο ρόλος των γυναικών στις επιστήμες,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την κοινοτική νομοθεσία και τις εθνικές διατάξεις για την ισότητα των αμοιβών, το χάσμα των αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα διατηρείται σε μεγάλο ποσοστό, καθώς οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 15% λιγότερο από τους άνδρες, διαφορά η οποία μειώνεται με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τη διαφορά των ποσοστών απασχόλησης των δύο φύλων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν συχνά λιγότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε σχέση με τους άνδρες, είτε εξαιτίας των χαμηλότερων μισθών τους είτε εξαιτίας της μικρότερης και με διακοπές επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας λόγω των αυξημένων οικογενειακών τους υποχρεώσεων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνδυασμού της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής πρέπει να απευθύνονται τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες και ότι απαιτούν, συνεπώς, συνολική προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και θα θεωρεί τις νέες γενιές πλεονέκτημα για την κοινωνία στο σύνολό της,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 52% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά ότι αυτή η αναλογία δεν αντικατοπτρίζεται στους χώρους εξουσίας ούτε στο επίπεδο της πρόσβασης ούτε στο επίπεδο της συμμετοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνίας στο σύνολό της είναι στοιχείο που ενισχύει τη διακυβέρνηση και την καταλληλότητα των πολιτικών σε σχέση με τις προσδοκίες του πληθυσμού· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι υφίσταται ένα φάσμα λύσεων σε εθνικό επίπεδο (νόμοι, συμφωνίες ή πολιτικές πρωτοβουλίες) για να συγκεκριμενοποιηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στους χώρους λήψης αποφάσεων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατηγικό πλαίσιο "i2010" (ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας 2010) που προτάθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2005)0229) στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής χάρη στη συμμετοχή όλων στην κοινωνία της πληροφορίας,

1.   λαμβάνει υπό σημείωση τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει τη στρατηγική ίσων ευκαιριών με πολυετή προοπτική, στο μέτρο που παρέχει τη δυνατότητα να επιδιωχθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προαγωγή της ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει εν τούτοις ότι ο χάρτης πορείας δεν κατορθώνει να οριοθετήσει τις ευθύνες της Επιτροπής και των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την ενημέρωση των πολιτών ή τα κεφάλαια που θα διατεθούν για την υλοποίηση των συστάσεών του·

2.   αναγνωρίζει ότι η προώθηση των ίσων ευκαιριών έχει διττό χαρακτήρα στο μέτρο που η διάσταση της ισότητας πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, ενώ ταυτόχρονα θα εφαρμόζονται και οι ειδικές δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας·

3.   καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων εθνικών πολιτικών· ζητεί ειδικότερα την ενδελεχή αξιολόγηση της κοινοτικής στρατηγικής-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)(21), καθώς και ανάλυση της εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες, ιδίως των οδηγιών 86/613/ΕΟΚ(22), 89/391/ΕΟΚ(23), 92/85/ΕΟΚ(24) και 2003/41/ΕΚ(25), με σκοπό να καθορισθεί, μέσω αξιόπιστων δεδομένων και στατιστικών, ένας συνεκτικός κύκλος προγραμματισμού, εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης για τον παρόντα χάρτη πορείας· θεωρεί εν προκειμένω ότι η ταχεία δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων είναι απαραίτητη για τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου του χάρτη πορείας·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την πολιτική ισότητας των φύλων όχι μόνον ως προτεραιότητα για την ΕΕ, αλλά επίσης, και κατά κύριο λόγο, ως θεμελιώδη απαίτηση για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να μεταφραστεί σε προσπάθεια συντονισμού και ενίσχυσης των ευρωπαϊκών και εθνικών μέτρων νομικής προστασίας των γυναικών και των παιδιών, ιδίως:

και την καλεί:

ζητεί δε από τα κράτη μέλη:

   σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γυναίκες έχουν περιέλθει σε καθεστώς δουλείας ή σε περιπτώσεις εγκλημάτων που διαπράττονται για λόγους τιμής ή στο όνομα της παράδοσης, βιαιοπραγιών, εμπορίας, ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, αναγκαστικών γάμων, πολυγαμίας ή πράξεων που αποσκοπούν στη στέρηση της ταυτότητας (για παράδειγμα, η επιβολή της μπούρκα, του τσαντόρ ή καλύμματος του προσώπου), ο στόχος δε των μέτρων πρέπει να είναι η μηδενική ανοχή,
   να διεξάγει έρευνες για τα βαθύτερα αίτια της βίας για λόγους φύλου, αναπτύσσοντας δείκτες για τον αριθμό των θυμάτων και, εφόσον έχει καθοριστεί η νομική βάση, να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,
   να συλλέξει το συντομότερο δυνατό συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία για την εμπορία ανθρώπων με σκοπό να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων, καθώς και να πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με την αιτιώδη σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ νομοθεσίας για την πορνεία και της εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση, και να κοινοποιήσει τις καλύτερες πρακτικές μεταξύ των οποίων τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε ό,τι αφορά την πλευρά της ζήτησης για τέτοιες δραστηριότητες,
   να θεσπίσουν την υποχρεωτική καταχώριση των πράξεων ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων από μέλη του υγειονομικού προσωπικού και να ανακαλούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος των ιατρών που πραγματοποιούν τέτοιους ακρωτηριασμούς·

5.   ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έπραξαν ακόμη, να κυρώσουν χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο για την πρόληψη, την καταστολή και τη δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (ένα από τα "Πρωτόκολλα του Παλέρμο"), καθώς και τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, και να εφαρμόσουν την οδηγία αριθ. 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές(26)·

6.   θεωρεί ότι, στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των υποψηφίων χωρών, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών συνιστά θεμελιώδη απαίτηση, ισοβαρή προς τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να ελέγξει και να κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στατιστικές σχετικά με τις πράξεις διάκρισης και βίας, θύματα των οποίων πέφτουν οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες και να ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή των υπό ένταξη χωρών στα κοινοτικά προγράμματα PROGRESS και DAPHNE·

7.   τονίζει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτική γειτονίας, την εξωτερική πολιτική και τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ· υπό αυτό το πρίσμα:

   συνιστά, στο πλαίσιο των εν λόγω πολιτικών, να δεσμευθεί η ΕΕ σε μεγαλύτερο βαθμό σε ό,τι αφορά τον πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες και την οικονομική στήριξη για αναπτυξιακούς σκοπούς, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων,
   τονίζει τον ειδικό -συνεχώς και πιο γυναικείο- χαρακτήρα της φτώχειας και επιμένει ότι η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας πρέπει να είναι αλληλένδετη με την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες,
   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ΑΣΧ 2 και 3 και στην προώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στην εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ιδίως τη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ως μέσο καταπολέμησης της φτώχειας, βελτίωσης της υγείας και της ευημερίας καθώς και προώθησης της ουσιαστικής και βιώσιμης ανάπτυξης,
   ζητεί να αναληφθούν δράσεις για την αποτροπή της περιθωριοποίησης των γυναικών όσον αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα προσφέροντάς τους εγγυήσεις για την ισότιμη πρόσβασή τους στις αγορές εργασίας, σε σταθερές και καλύτερης ποιότητας θέσεις εργασίας και σε μέσα παραγωγής όπως η γη, η πίστωση και η τεχνολογία,
   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ως τμήμα των πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας τους, με σκοπό να ενθαρρύνουν την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών εξασφαλίζοντας τις ίδιες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες και ευνοώντας τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις και σε φορείς πολιτικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων,
   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων τους, να εξετάσουν μεθόδους πρόληψης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και την εμπορίας ανθρώπων με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους, να αποθαρρύνουν και να αποτρέψουν τη βία κατά των γυναικών και να παράσχουν ιατρική, κοινωνική, νομική και ψυχολογική συνδρομή τόσο σε γυναίκες που έχουν εκτοπισθεί ως συνέπεια συγκρούσεων όσο και σε γυναίκες μετανάστριες άλλων κατηγοριών·
   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των δαπανών και των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας στις τρίτες χώρες·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της αναπαραγωγικής υγείας· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης του HIV/AIDS, να διευρυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη σεξουαλική και γενετήσια υγεία, καθώς επίσης και στις υπηρεσίες υγείας·

9.   αναγνωρίζει ότι τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία και στις διακρίσεις και ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των κοριτσιών από όλες τις μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της αναγκαστικής στρατολόγησης στις ένοπλες δυνάμεις, και για την προώθηση πολιτικών και προγραμμάτων που στόχο έχουν την προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών σε περιόδους συγκρούσεων και σε μεταπολεμικές περιόδους·

10.   ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της και να δημοσιεύσει ανακοίνωση με αντικείμενο "ένα ευρωπαϊκό όραμα για την ισότητα των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία'·

11.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ίσων ευκαιριών και τα δικαιώματα των κοριτσιών· επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, περιφερειακούς ή/και διμερείς, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να εναρμονιστούν οι προσεγγίσεις όσον αφορά τη διάσταση του φύλου στους τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενισχύοντας ιδίως τη διασύνδεση του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου και του Προγράμματος Δράσης του Καΐρου, της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (CEDAW) και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της, καθώς επίσης και των ΑΣΧ·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές για την Αφρική και οι εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές των αφρικανικών χωρών προωθούν την κύρωση και την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Μαπούτο σε όλες τις αφρικανικές χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 5, το οποίο καταδικάζει και απαγορεύει κάθε μορφή ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων·

13.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει την εφαρμογή του προαναφερθέντος ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και να καταρτίσει, κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες κατάρτισης για τη διαχείριση κρίσεων·

14.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκρίνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη χειραφέτηση και την ένταξη των μεταναστριών, κυρίως στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος-πλαίσιο για την ένταξη των υπηκόων των τρίτων χωρών, υποστηρικτικές δράσεις για την εκμάθηση της γλώσσας, των δικαιωμάτων και των καθηκόντων που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο, τις διεθνείς συμβάσεις, τις αρχές και από την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής (όπως μεταξύ άλλων η απαγόρευση της πολυγαμίας στο πλαίσιο της επανένωσης των οικογενειών) και των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, θεσπίζοντας ειδικές πολιτικές κατάρτισης για την ισότητα των ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και τις παρεμβάσεις από την οπτική γωνία του φύλου, καταρτίζοντας προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων τόσο σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση όσο και στον χώρο εργασίας, και στηρίζοντας επιχειρηματικά σχέδια μεταναστριών που προωθούν τη διατήρηση και τη διάδοση του πολιτιστικού πλούτου των χωρών προέλευσής τους, καθώς και τη δημιουργία και στήριξη δημόσιων φόρουμ για τις μετανάστριες, στα οποία εκπροσωπούνται ενεργά·

15.   συνιστά στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να προβλέψουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενημέρωσης στις χώρες προέλευσης σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μετανάστες για την έλευση και τη διαμονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και για τους κινδύνους που συνεπάγεται η παράνομη μετανάστευση·

16.   ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κοινοτικά προγράμματα, ιδίως στα διαρθρωτικά ταμεία, το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για τις κοινοτικές δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013), το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών (2007-2013) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008)· θεωρεί ότι αυτά τα πιλοτικά προγράμματα πρέπει να εξετάσουν τον αντίκτυπο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης στην ισότητα των φύλων (οριζόντια προσέγγιση), την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων προκαθορισμένων θέσεων για τις γυναίκες ή προγράμματα που προτείνουν γυναίκες και να προβούν σε ανάλυση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα (ειδική προσέγγιση)·

17.   ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν ή να ενισχύσουν στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, μέτρα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας επί ίσοις όροις και στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και στην επισήμανση και την προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως στον υγειονομικό και κοινωνικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών προς άτομα και οικογένειες, στους οποίους το εργατικό δυναμικό αποτελείται κατά βάση από γυναίκες, υπογραμμίζοντας έτσι την οικονομική και κοινωνική αξία αυτών των υπηρεσιών και την αξιοπρέπεια αυτών που τις παρέχουν· θεωρεί ότι λόγω της δυσμενούς θέσης των γυναικών στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, που χαρακτηρίζεται από υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και χαμηλότερους μισθούς από τους άνδρες, οι γυναίκες υφίστανται μεγαλύτερο κίνδυνο εκμετάλλευσης·

18.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και μέτρα διευκόλυνσης της πρόσβασης των γυναικών επιχειρηματιών στις τραπεζικές πιστώσεις και υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τη μικροχρηματοδότηση, και μέτρα για τη στήριξη των γυναικείων επιχειρηματικών δικτύων·

19.   παρατηρεί ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ στον τομέα της ισότητας των φύλων αυξάνονται ως αποτέλεσμα του εντεινόμενου παγκοσμίου οικονομικού ανταγωνισμού και της συνακόλουθης ζήτησης για όλο και περισσότερο ευέλικτο και κινητικό, εργατικό δυναμικό· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι θύματα κοινωνικών, επαγγελματικών και άλλων διακρίσεων και ότι οι αναφερθείσες απαιτήσεις επηρεάζουν γενικά περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες· φρονεί ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί να υπονομευθεί, λόγω αυτής της κατάστασης, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και το δικαίωμα των γυναικών στην αναπαραγωγική αυτοδιάθεση·

20.   ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν, σε εθνικό επίπεδο, υπεύθυνη για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας, επιφορτισμένη με τη συμμετοχή στην κατάρτιση και την αναθεώρηση των διαφόρων εθνικών σχεδίων και με τον έλεγχο της εφαρμογής τους προκειμένου να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και στον προϋπολογισμό σε σχέση με τις πολιτικές και τους στόχους που θέτουν αυτά τα σχέδια·

21.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να ανέρχεται στο 15%· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει κατά προτεραιότητα την οδηγία 75/117/ΕΟΚ(27), σε ό,τι αφορά κυρίως τα στοιχεία που συνδέονται με τις επιθεωρήσεις εργασίας και τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε περίπτωση διακρίσεων· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η οδηγία σχετικά με την ισότητα των αμοιβών γυναικών και ανδρών εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε οι γυναίκες δεν τυγχάνουν διακριτικής μεταχείρισης λόγω της βραχύτερης επαγγελματικής τους εμπειρίας εξαιτίας της μητρότητας·

22.   ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, να δώσουν ώθηση στη χάραξη πολιτικών συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

   διασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες της μητρότητας και της πατρότητας καλύπτονται από το κοινωνικό σύνολο, ώστε να εξαλειφθούν συμπεριφορές δυσμενών διακρίσεων στον χώρο εργασίας και να υποστηριχθεί η δημογραφική ανάκαμψη και να διευκολυνθεί η απασχόληση των γυναικών,
   πραγματοποιώντας εκστρατεία ευαισθητοποίησης και θεσπίζοντας πιλοτικά έργα για τη διευκόλυνση της ισορροπημένης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στην επαγγελματική και στην οικογενειακή ζωή,
   βελτιώνοντας, στο πλαίσιο των στόχων της Βαρκελώνης, την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες φύλαξης και αρωγής στα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (παιδιά, άτομα με αναπηρία ή χρόνιες ασθένειες και ηλικιωμένοι) και την ευελιξία αυτών των υπηρεσιών καθορίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις περίθαλψης και αρωγής, μεταξύ άλλων τις διευκολύνσεις που προσφέρονται στη διάρκεια της νύχτας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την εργασία και την οικογενειακή ζωή,
   ενθαρρύνοντας ενεργά τους πατέρες και τους συντρόφους να κάνουν χρήση των υφισταμένων ευέλικτων ωραρίων εργασίας και να ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, θεσπίζοντας παραδείγματος χάρη μια πρώτη μορφή άδειας πατρότητας και αρχίζοντας την αναμενόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου(28),
   προσδιορίζοντας εναλλακτικές μεθόδους εξασφάλισης των γυναικείων συντάξεων στις περιπτώσεις που η επαγγελματική τους σταδιοδρομία δεν παρέχει επαρκή συνταξιοδότηση, επειδή συντομεύθηκε ή διεκόπη λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων,

23.   ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ανάλυση του αντικτύπου στην ισότητα των φύλων θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη όταν αναθεωρούνται ή συντάσσονται τα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα, όπως η οδηγία 93/104/ΕΚ, και να ενεργεί με τον κατάλληλο τρόπο όταν είναι πιθανό να προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις, όπως στην περίπτωση αυτής της οδηγίας· καλεί το Συμβούλιο να θέσει τέρμα στη δυνατότητα εξαιρέσεων από την εν λόγω οδηγία, δεδομένου ότι είναι περισσότερο επιζήμιες για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες, και δυσχεραίνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

24.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα της διάσκεψης για τους άνδρες και την ισότητα των φύλων, που οργάνωσε η φινλανδική προεδρία της Ένωσης, καθώς και τον ρόλο των ανδρών στην επίτευξη της ισότητας των φύλων·

25.   ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και με βάση την πρόοδο που καταγράφεται στη βάση δεδομένων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων(29), να αξιολογήσει τις καλές πρακτικές σε διεθνές, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας στις γυναίκες να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να προωθούν τη διάδοση και την υιοθέτηση αυτών των αποφάσεων, υποστηρίζοντας ιδίως ένα δίκτυο γυναικών που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων·

26.   προτρέπει επισταμένως τα κράτη μέλη να καθιερώσουν και να υλοποιήσουν σαφείς στόχους και προθεσμίες για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις μορφές λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική ζωή·

27.   θεωρεί πως είναι σημαντικό να προαχθεί η συμμετοχή των γυναικών στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την έρευνα· θεωρεί ότι για τον σκοπό αυτό απαιτούνται πολιτικές και μέσα που θα διασφαλίζουν από κοινού την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και την αριστεία στα επαγγέλματα αυτά·

28.   θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η παρουσία των γυναικών στον επιστημονικό χώρο επίσης προβλέποντας συμβατικές λύσεις, όπως τα επιδόματα σπουδών ή τα επιδόματα μερικής απασχόλησης με σκοπό τη διευκόλυνση του συνδυασμού της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής·

29.   πιστεύει ότι η διάδοση, χάρη στα μέσα ενημέρωσης, θετικών παραδειγμάτων σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και τα επιτεύγματά τους σε όλους τους τομείς, τα οποία πρέπει να προβάλλονται για τη διαμόρφωση θετικής εικόνας των γυναικών και την ενθάρρυνση άλλων γυναικών και ανδρών στην υλοποίηση της ισότητας των φύλων και στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συνιστά αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα, στο πλαίσιο του προγράμματος Media 2007, με στόχο, λόγου χάρη, την ευαισθητοποίηση των μέσων ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας π.χ. μόνιμων φόρουμ διαβούλευσης με τα μέλη του εν λόγω κλάδου για τα στερεότυπα τα οποία αναπαράγουν και την προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών, ιδίως με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νέων ανδρών και γυναικών·

30.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη των στερεοτύπων που σχετίζονται με το φύλο, ιδίως στην αγορά εργασίας, και να προωθήσουν την παρουσία των ανδρών σε τομείς και θέσεις που καταλαμβάνουν κυρίως γυναίκες, όπως είναι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ο τομέας της μέριμνας·

31.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον χάρτη πορείας τα δικαιώματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρανσεξουαλικοί, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

32.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει προγράμματα κατάρτισης σε θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων, τα οποία θα απευθύνονται στους Επιτρόπους και στους ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους και να τα ενσωματώσει σε όλα τα προγράμματα διοικητικής κατάρτισης των ευρωπαίων δημοσίων υπαλλήλων·

33.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε όλα τα επίσημα έγγραφα της ΕΕ και για τις ανάγκες της διερμηνείας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ορολογία απαλλαγμένη από διακρίσεις λόγω φύλου και ικανή να προσεγγίσει όλες τις υφιστάμενες κουλτούρες·

34.   καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να προωθήσουν την ισότητα των φύλων σε διοικητικό επίπεδο και να επιδιώκουν την ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε προσλήψεις και διορισμούς, κυρίως σε θέσεις υψηλού επιπέδου·

35.   καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει ένα κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης για την ισότητα των ευκαιριών γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον Χάρτη πορείας, και να παρουσιάζει στο κεφάλαιο αυτό την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τον Χάρτη Πορείας·

36.   ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την/τις αρμόδια/ες επιτροπή/ές του Κοινοβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου του χάρτη πορείας, ιδίως δε μέσω δημόσιων για κάθε χώρα εκθέσεων·

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στα εκτελεστικά και εκλεγμένα όργανα, που είναι αρμόδια για θέματα ίσων ευκαιριών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

(1) ΕΕ L 17, 19.1.2001, σ. 22.
(2) ΕΕ C 223, 8.8.2001, σ. 149.
(3) Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/48/104.
(4) Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/58/147.
(5) Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/59/165.
(6) Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/52/86.
(7) ΕΕ C 59, 23.2.2001, σ. 258.
(8) ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 247.
(9) A/61/122/Add. 1.
(10) Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325(2000).
(11) ΕΕ L 205, 6.8.2005, σ. 21.
(12) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 323.
(13) ΕΕ C 102 E, 28.4.2004, σ. 492.
(14) ΕΕ C 97 E, 22.4.2004, σ. 566.
(15) ΕΕ C 288 E, 25.11.2006, σ. 66.
(16) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 75.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0437.
(18) Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα (UNIFEM), τουλάχιστον μία γυναίκα στις τρεις υπέστη κάποια μορφή βίας στη διάρκεια της ζωής της.
(19) Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι στο 85% των περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, αρχηγός της οικογένειας είναι γυναίκα.
(20) Πβ. μεταξύ άλλων, εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), του UNIFEM, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Γραμματείας της Κοινοπολιτείας για την ισότητα των ευκαιριών, καθώς και τις μελέτες και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Συμβούλιο Υπουργών των Βορείων Χωρών ή το υπουργείο απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων των Κάτω Χωρών.
(21) Απόφαση 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος κοινής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2005) (ΕΕ L 17, 19.1.2001, σ. 22).
(22) Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας (ΕΕ L 359, 19.12.1986, σ. 56).
(23) Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1).
(24) Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (ΕΕ L 348, 28.11.1992, σ. 1).
(25) Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235, 23.9.2003, σ. 10).
(26) ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 19.
(27) Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών (ΕΕ L 45, 19.12.1975, σ. 19).
(28) Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES (ΕΕ L 145, 19.6.1996, σ. 4).
(29) Πρόγραμμα της ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Επιτροπής, που συγκεντρώνει και αναλύει τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (πολιτικοί θεσμοί, δημόσιες διοικήσεις, κοινωνικοί εταίροι και κύριες μη κυβερνητικές οργανώσεις).Διεύθυνση url: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου