Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0228(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0023/2007

Внесени текстове :

A6-0023/2007

Разисквания :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Гласувания :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0067

Приети текстове
PDF 607kWORD 277k
Сряда, 14 март 2007 г. - Страсбург
Европейска агенция за авиационна безопасност ***I
P6_TA(2007)0067A6-0023/2007
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (COM(2005)0579 – C6-0403/2006 – 2005/0228(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0579)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0403/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по бюджетите (A6-0023/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Счита, че индикативната сума, посочена в законодателното предложение трябва да бъде съвместима с тавана в рубрика 1а от финансовата рамка и с разпоредбите на точка 47 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(2),

3.  Призовава Комисията отново да отнесе въпроса до него, ако възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.
(2) OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2007 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност
P6_TC1-COD(2005)0228

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

Като взеха предвид предложението на Комисията,

Като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

След консултиране с Комитета на регионите,

В съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(2),

Като имат предвид, че:

(1)  Второто съображение от Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност(3) установява, наред с другото, че трябва да бъдат разработени подходящи съществени изисквания с цел да се уредят дейностите по лицензиране на въздухоплавателните средства и съответния екипаж, както и прилагането на цитирания регламент по отношение на въздухоплавателни средства на трети страни. Член 7 от посочения регламент изисква от Комисията във възможно най-кратък срок да внесе в Европейския парламент и Съвета предложения по отношение на основните принципи, приложимостта и съществените изисквания относно персонала и организацията, участващи в експлоатацията на въздухоплавателното средство.

(2)  Общността би следвало да определи, в съответствие със стандартите, установени от подписаната в Чикаго на 7 декември 1944 г. Конвенция за гражданско въздухоплаване (Чикагска конвенция), съществени изисквания, приложими за лица и организации, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства, както и за лица и продукти, свързани с обучението и медицинските прегледи на пилоти. Комисията следва да бъде оправомощена да разработи необходимите правила за изпълнение.

(3)  Комисията следва да разгледа степента, до която правомощия, свързани с контрола за спазването на общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване, следва в бъдеще също да бъдат прехвърлени на Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу Агенцията).

(4)  Европейските граждани следва да се ползват по всяко време с високо и еднакво ниво на защита. Следователно, въздухоплавателни средства на трети страни, експлоатирани на, в границите на или извън територията, където се прилага Договорът, следва да подлежат на съответен надзор на общностно равнище в рамките, установени от Чикагската конвенция.

(5)  Не би било уместно всички въздухоплавателни средства да бъдат подчинени на общи правила, по-специално въздухоплавателни средства, които имат обикновена конструкция или са в експлоатация главно в местен мащаб, както и такива, които са построени от любители или са особено редки, или съществуват само в малък брой; следователно такива въздухоплавателни средства следва да останат под нормативния контрол на държавите-членки. Въпреки това, следва да бъдат взети пропорционални мерки с цел цялостно повишаване на равнището на безопасност на малките въздухоплавателни средства.

(6)  Следва да се обърне особено внимание на самолети и хеликоптери с ниска максимална излетна маса, чиято изработка се увеличава, които могат да летят в цялата Общност и са промишлено производство, нормативният контрол върху които следователно би могъл да е по-добър на общностно равнище с цел осигуряване на необходимата единна степен на безопасност и екологична защита.

(7)  Приложното поле на общностните действия следва да бъде точно определено, за да могат физическите лица, организациите и продуктите, които са предмет на настоящия регламент и на правилата за неговото изпълнение, да бъдат недвусмислено определени. Цитираното приложно поле следва да бъде точно определено чрез позоваване на списък с въздухоплавателни средства, за които настоящият регламент не се прилага.

(8)  Въздухоплавателни продукти, части и оборудване, оператори, които участват в гражданския въздушен транспорт, както и пилоти, лица, продукти и организации, участващи в тяхното обучение и медицински прегледи, трябва да бъдат сертифицирани или лицензирани, след като се установи, че отговарят на съществените изисквания, които Общността следва да определи в съответствие с установените от Чикагската конвенция стандарти. Комисията следва да бъде оправомощена да разработи необходимите правила за изпълнение.

(9)  Оценяващите органи, одобрени по съответния ред, следва да бъдат оправомощени да издават лицензии на пилотите, участващи в експлоатацията на леки въздухоплавателни средства.

(10)  Агенцията следва да бъде оправомощена да издава сертификати или лицензии на лица, организации и продукти, които са предмет на настоящия регламент, когато централизираните действия са по-ефикасни от сертифицирането на равнище държава-членка. По същата причина на Агенцията следва да се позволи да взема необходимите мерки, свързани с експлоатацията на въздухоплавателните средства, с квалификацията на екипажа или с безопасността на въздухоплавателното средство на трета страна, когато това е най-добрият начин за осигуряване на еднакво равнище и за стимулиране на функционирането на вътрешния пазар.

(11)  Ефективното функциониране на общностна система за безопасност на гражданското въздухоплаване в областите, уредени от настоящия регламент, изисква засилено сътрудничество между Комисията, държавите-членки и Агенцията с цел откриване на опасни условия и вземане, по целесъобразност, на поправителни мерки.

(12)  Регламент (ЕО) № 2111/2005(4) възлага на Агенцията задължението да съобщава всяка информация, която би могла да бъде полезна за актуализирането на списъка на Общността на въздушни превозвачи, които по причини за безопасност са предмет на оперативна забрана в Общността. Ако Агенцията откаже да предостави сертификат на въздушен превозвач съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1592/2002, тя трябва да предаде цялата информация, на която се основава отказа, така че при необходимост името на превозвача да бъде вписано в този списък на Общността.

(13)  Стимулирането на култура на безопасност и правилното функциониране на нормативна система в областите, уредени от настоящия регламент, изискват доброволно подаване на информация за инциденти и произшествия от свидетели на последните. Подаването на информация би било стимулирано от създаването на недискриминационна среда, а държавите-членки следва да вземат съответните мерки, за да гарантират защитата на тази информация и на подаващите я.

(14)  Настоящият регламент установява подходяща и изчерпателна рамка за определянето и прилагането на общи технически изисквания и административни процедури в областта на гражданското въздухоплаване. Приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административни процедури в областта на гражданското въздухоплаване(5) и Директива 91/670/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на лицензии на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация(6), в нейната цялост, следователно трябва да бъдат отменени в подходящо време, без това да препятства сертифицирането или лицензирането на продукти, лица и организации, което вече е осъществено в съответствие с цитираните законодателни актове.

(15)  Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на становището, изразено от Агенцията(7) в съответствие с член 12, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1592/2002 и с член 14, параграф 1 от същия регламент.

(16)  Държавите-членки са призовани да гарантират, че бюджетите на националните органи и хонорарите и таксите, които те събират, са намалени в съответствие с прехвърлянето на отговорности на Агенцията.

(17)  Следователно Регламент (ЕО) № 1592/2002 трябва да бъде изменен съобразно с това,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОСНОВНИЯ РЕГЛАМЕНТ

Член 1

Регламент (ЕО) № 1592/2002 се изменя както следва:

1)  В член 2, параграф 2 се добавя буква е) както следва:

"
   е) да се осигурят равни условия за всички участници във вътрешния въздухоплавателен пазар.
"

2)  Член 3 се изменя, както следва:

   а) буква е) се заменя както следва:"
   е) "квалифициран орган" означава орган, който може да осъществява задачи, свързани със сертифициране под контрола и отговорността на Агенцията или национален орган по въздухоплаването;
"

б)   добавят се букви от з) до о), както следва:

"
   з) "оператор" означава всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или предлага да експлоатира едно или повече въздухоплавателни средства;
   и) "търговска операция" означава въздухоплавателна дейност, извършвана срещу заплащане, уредена с договор между оператор и клиент, когато клиентът не притежава, пряко или непряко, въздухоплавателното средство, използвано за целите на цитирания договор, а операторът не е пряк или непряк служител на клиента;
  й) "въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга" означава:
  i) самолет:
   с максимална сертифицирана излетна маса над 5700 кг или;
   с максимална разрешена пътниковместимост над 19 места или;
   сертифициран за експлоатация с минимален екипаж от най-малко двама пилоти или;
  ii) хеликоптер:
   с максимална сертифицирана излетна маса над 3175 кг или;
   с максимална разрешена пътниковместимост над 9 места или;
   сертифициран за експлоатация с минимален екипаж от най-малко двама пилоти; или
   iii) въздухоплавателно средство с накланящо се носещо витло;
   к) "леко въздухоплавателно средство" означава въздухоплавателно средство:
   с максимална излетна маса ненадвишаваща 2000 кг;
   с максимум 5 места за пътници.
"
   л) "операция с леко въздухоплавателно средство" означава всяка нетърговска операция с леко въздухоплавателно средство;
   м) "оценяващ орган" означава утвърден орган, който може да дава оценка дали юридическите или физическите лица отговарят на условията, установени, за да гарантират съответствие с определените в настоящия регламент съществени изисквания и да издава съответния сертификат;
   н) "летателен тренажор" означава всеки тип устройство, с което на земята се имитират условия на полет; тук се включват полетни симулатори, устройства за летателно обучение, тренажори за полетни и навигационни процедури и устройства за основна подготовка за полети по прибори;
   о) "квалификационен клас" означава изложение, включено в лицензията на пилота, което определя специални условия, привилегии или ограничения, свързани с такава лицензия.

3)  Член 4 се изменя, както следва:

  а) параграф 1 се изменя, както следва:
   i) буква б) се заменя със следния текст:"
   б) регистрирани в държава-членка, освен ако правомощието по нормативния надзор върху безопасността им е прехвърлено на трета страна и не се експлоатират от общностен оператор; или
"
   ii) буква в) се заменя със следния текст:"
   в) регистрирани в трета страна и се експлоатират от оператор, за който държава-членка осигурява надзор на експлоатацията или експлоатирани в, в границите на или извън Общността от оператор със седалище или местопребиваване в Общността; или
"
   iii) добавя се буква г), както следва:"
   г) регистрирани в трета страна или регистрирани в държава-членка, която е прехвърлила на трета страна правомощието по нормативния надзор върху безопасността им, и експлоатирани от оператор на трета страна в, в границите на или извън Общността.
"
   iv) в параграф 1 думите "освен ако техният регламентиран надзор за безопасност е бил делегиран на трета страна и те не се използват от оператор на Общността" се заличават.
   б) добавят се параграфи 1а и 1б, както следва:"
1а. Персонал, участващ в операциите на въздухоплавателни средства по параграф 1, буква б) или в), е подчинен на настоящия регламент.
1б. Операциите на въздухоплавателни средства по параграф 1, буква б), в) или г), са подчинени на настоящия регламент."
   в) параграф 2 се заменя, както следва:"
2.  Параграфи 1, 1а и 1б не се прилагат за въздухоплавателни средства, посочени в Приложение II."

4)  Член 5 се изменя, както следва:

  а) параграф 2 се изменя, както следва:
   i) в уводната част думите "регистрирано в държава-членка" се заменят с "посочено в член 4, параграф 1, буква б)";
   ii) в буква г) думите "проектирането, производството и поддръжката на продукти" се заменят с думите "поддръжката на продукти";
   iii) добавя се буква га), както следва:"
га) Организациите, отговорни за проектирането и производството на продукти, части и оборудване, доказват своята способност и средства за поемане на отговорностите, свързани с техните привилегии. Освен ако е прието друго, тези способности и средства се признават с издаването на разрешение на организацията. Привилегиите, предоставени на одобрените организации и обхватът на разрешението, се посочват в условията на разрешението."
   б) добавя се параграф 2а, както следва:"
2а. Въздухоплавателните средства, посочени в член 4, параграф 1, буква а), и монтирани на тях продукти, части и оборудване отговарят на разпоредбите на параграф 2, букви а), б) и га) от настоящия член."
  в) параграф 4 се изменя, както следва:
   i) в буква д) се добавят точки (iv), (v) и (vi), както следва:"
   iv) минималната програма за обучение на персонала, правоспособен да удостоверява поддръжката, за да се гарантира съответствие с параграф 2, буква д);
   v) минималната учебна програма за присвояване на квалификационен клас на пилот, за да се гарантира съответствие с член 6а;
   vi) базовия списък на минималното оборудване, по целесъобразност, и допълнителните спецификации за летателна годност за даден тип операция, за да се гарантира съответствие с член 6б.
"

ii)   буква е) се заменя както следва:

"
   е) условия за издаване, поддържане, изменяне, временно преустановяване на действието или отмяна на разрешения на организации, изисквани съгласно параграф 2, букви г), га) и е) и условия, при които такива разрешения не се изискват;
"
   iii) добавя се буква й) със следното съдържание:"
   й) ред и условия, при които посочените в член 4, параграф 1, букви в) и г) въздухоплавателни средства трябва да отговарят на съществените изисквания.
"
   г) в параграф 5 се добавя буква г), както следва:"
   г) не налагат на въздухоплавателните средства по член 4, параграф 1, букви в) и г) изисквания, които биха били несъвместими със задълженията на държавите-членки в рамките на ИКАО.
"

5)  След член 6 се добавят членове 6а и 6б, както следва:

"

Член 6a

Издаване на лицензии на пилоти

1.  Пилоти, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 4, параграф 1, букви б) и в) и организации, летателни тренажори и лица, участващи в обучението, изпитанието, проверката и медицинското освидетелстване на пилоти, отговарят на съществените изисквания, определени в Приложение III.

2.  Даден пилот може да експлоатира въздухоплавателно средство само ако притежава лицензия и медицинско свидетелство, съответстващи на изпълняваната операция.

На даден пилот се издава лицензия, когато се докаже, че той отговаря на правилата, установени с цел да гарантират съответствие със съществените изисквания за теоретична подготовка, практически умения и езикови познания. Тази лицензия може да бъде издадена от оценяващ орган, когато привилегиите, които тя предоставя, са ограничени до леки въздухоплавателни средства.

Медицинско свидетелство се издава на пилот, когато се докаже, че той отговаря на правилата, установени с цел да гарантират съответствие със съществените изисквания за медицинска пригодност. Цитираното медицинско свидетелство се издава от авиомедицински експерти или авиомедицински центрове; въпреки това, в случай на пилоти, участващи в операции на леки въздухоплавателни средства, свидетелството може да бъде издадено от общопрактикуващ лекар.

Предоставените на пилота привилегии и обхватът на лицензията и на медицинското свидетелство се посочват в тях.

Изискванията, посочени в алинеи втора и трета, могат да бъдат изпълнени чрез приемането на лицензии и медицински свидетелства, издадени от или от името на трета страна, доколкото се отнася до пилотите, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 4, параграф 1, буква в).

3.  Способността на оценяващите органи, на организациите за обучение на пилоти и на организациите, отговорни за освидетелстване на медицинската пригодност на пилоти, да изпълняват отговорностите, свързани с техните привилегии относно издаването на лицензии и медицински свидетелства, се признава чрез издаването на разрешение.

Разрешения на организации се издават, когато се докаже, че организацията отговаря на правилата, установени с цел да гарантират съответствие със съответните съществени изисквания, посочени в Приложение III.

Привилегиите, предоставени от разрешенията, се посочват в тях.

4.  Летателният тренажор, използван за обучението на пилоти, подлежи на сертифициране. Сертификат се издава, когато се докаже, че съоръжението отговаря на правилата, установени с цел да гарантират съответствие със съответните съществени изисквания, посочени в Приложение III.

5.  Лице, отговорно за обучението на пилоти или за оценяването на тяхната компетентност или медицинска пригодност, притежава съответен сертификат.

Цитираният сертификат се издава, когато се докаже, че кандидатът отговаря на правилата, установени с цел да гарантират съответствие със съответните съществени изисквания, посочени в Приложение III.

Привилегиите, предоставени от сертификата, се упоменават изрично в него.

6.  Комисията приема, в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 3, правилата за изпълнение на настоящия член. При това тя посочва по-специално:

   а) различните квалификационни класове на лицензиите на пилотите и медицинските свидетелства, съответстващи на различните видове изпълнявани дейности;
   б) условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно преустановяване на действието или отмяна на лицензии, квалификационни класове за лицензии, медицински свидетелства, разрешения за организации, оценяващи органи и сертификати на персонала;
   в) привилегиите и отговорностите на притежателите на лицензии, квалификационни класове за лицензии, медицински свидетелства, разрешения на организации и сертификати на персонала.

7.  Когато установява посочените в параграф 6 правила за изпълнение, Комисията специално следи те да отразяват съвременните технологии и най-добрите практики, и научния и технически прогрес в областта на обучението на пилоти и да позволяват да се реагира незабавно на доказани причини за аварии и сериозни инциденти.

Член 6б

Въздушни операции

1.  Експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 4, параграф 1, букви б), в) и г) отговаря на съществените изисквания, посочени в Приложение IV.

2.  Операторите, които участват в търговски операции, доказват своята способност и средства за поемане на отговорностите, свързани с техните привилегии.

Цитираните способности и средства се признават с издаването на сертификат.

Предоставените на оператора привилегии и обхватът на операциите се упоменават изрично в сертификата.

Изискването на настоящия параграф може да бъде изпълнено чрез приемането на сертификати, издадени от или от името на трета страна, доколкото става въпрос за оператори, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 4, параграф 1, буква г).

3.  Оператори, занимаващи се с нетърговската експлоатация на въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, представят декларация за своята способност и средства за поемане на отговорностите, свързани с експлоатацията на въздухоплавателното средство.

4.  Кабинният екипаж, участващ в експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 4, параграф 1, букви б) и в) отговаря на съществените изисквания, посочени в Приложение IV. Членовете му, участващи в търговски операции, притежават атестация, съгласно първоначалното описание в буква г) от OPS 1.1005, както е предвидено в Приложението към Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета*; по преценка на държавата-членка, такава атестация може да бъде издавана от одобрени оператори или организации за обучение.

5.  Комисията приема, в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 3, правилата за изпълнение на настоящия член. При това тя установява по-специално:

   а) условията за експлоатация на въздухоплавателно средство в съответствие със съществените изисквания, посочени в Приложение IV;
   б) условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно преустановяване на действието или отмяна на свидетелството на оператора по параграф 2;
   в) привилегиите и отговорностите на притежателите на свидетелства;
   г) съдържанието и начина на издаване на декларациите, които операторите по параграф 3 трябва да предоставят и условията и процедурите за надзор и инспекция във връзка със специфичните операции описани в декларацията;
   д) условията за издаване, взаимно признаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно преустановяване на действието или отмяна на атестацията на кабинния екипаж по параграф 4;
   е) условията, при които операциите се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността в съответствие с член 15б, параграф 2.

6.  Посочените в параграф 5 правила за изпълнение отразяват съвременните технологии и най-добрите практики в областта на летателната годност.

Правилата за изпълнение отчитат също и световния въздухоплавателен опит при услугите, както и научния и технически прогрес.

Те позволяват да се реагира незабавно на доказани причини за произшествия и сериозни инциденти.

Те не налагат на въздухоплавателните средства по член 4, параграф 1, букви в) и г) изисквания, които биха били несъвместими със задълженията на държавите-членки в рамките на Международната организация за гражданска авиация.

---------

* OВ L 377, 27.12.2006 г., стр. 1.

"

6)  Член 7 се заменя, както следва:

"

Член 7

Колективен надзор

1.  Държавите-членки и Агенцията си сътрудничат с цел гарантиране на действителното прилагане на разпоредбите на настоящия регламент и на правилата за изпълнението му - чрез съответно събиране, включително инспекции на перон, и обмен на информация.

2.  Ако държава-членка или Агенцията получи информация, доказваща че сертификат, издаден от друга държава-членка не е в съответствие с настоящия регламент или с разпоредбите за неговото изпълнение по начин, който би могъл сериозно да застраши безопасността, те незабавно съобщават на другите държави-членки и на Комисията за своите констатации.

3.  Комисията приема, в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 3, правилата за изпълнение на параграф 1, като посочва по-специално следните условия:

   а) условия за събиране, обмен и разпространение на информация;
   б) условия за провеждане на инспекции на перон, включително систематични;
   в) условия за забрана на полети на въздухоплавателни средства, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент и на правилата за изпълнението му.

"

7)  В член 8, параграф 2 се заменя, както следва:

"

2.  Комисията, по собствена инициатива или по искане на държава-членка или на национален орган по въздухоплаването, може да започне процедурата по член 54, параграф 4, за да реши дали сертификат, издаден в съответствие с настоящия регламент е действително съобразен с него и с правилата за неговото изпълнение.

В случай на несъответствие или на неефективно съответствие, Комисията изисква от издателя на сертификата да предприеме подходящи коригиращи действия и предпазни мерки, като ограничаване или временно спиране действието на сертификата. Освен това, разпоредбите на параграф 1 спират да се прилагат за сертификата от датата на нотифициране на държавите-членки за решението на Комисията.

3.  Когато Комисията има достатъчно доказателства, че издателят по параграф 2 е предприел подходящи коригиращи действия относно случая на несъответствие или на неефективно съответствие и че предпазните мерки вече не са необходими, тя решава разпоредбите на параграф 1 да се прилагат за съответния сертификат. Разпоредбите се прилагат от датата на нотифициране на държавите-членки за това решение.

4.  До приемането на правилата за изпълнение, посочени в член 5, параграф 4 и член 6а, параграф 6, и без да се засяга член 57, параграф 2, сертификати, които не могат да бъдат издадени в съответствие с настоящия регламент, могат да бъдат издадени въз основа на приложимите национални разпоредби.

5.  До приемането на правилата за изпълнение, посочени в член 6б, параграф 5, и без да засяга член 57, параграф 2, сертификати, които не могат да бъдат издадени в съответствие с настоящия регламент, могат да бъдат издадени въз основа на приложимите национални разпоредби или, когато е приложимо, въз основа на съответните изисквания на Регламент (ЕИО) № 3922/91.

6.  Разпоредбите на настоящия член не засягат Регламент (ЕО) № 2111/2005 и правилата за неговото изпълнение.

"

8)  Член 9, параграф 1 се заменя, както следва:

"

1.  Чрез дерогация от разпоредбите на настоящия регламент и правилата, приети за неговото изпълнение, Агенцията, в кръга на своите компетенции, издава сертификати въз основа на сертификати, издадени от въздухоплавателните администрации на трета страна, както е предвидено в споразумения за признаване между Общността и цитираната трета страна.

"

9)  След член 9 се вмъква член 9а, както следва:

"

Член 9a

Квалифицирани органи

При възлагане на конкретна задача по сертифициране на квалифициран орган, Агенцията или съответният национален орган по въздухоплаването гарантират, че този орган отговаря на критериите, посочени в Приложение V.

"

10)  Член 10 се заменя, както следва:

"

Член 10

Разпоредби за гъвкавост

1.  Разпоредбите на настоящия регламент и правилата, приети за неговото изпълнение не възпрепятстват държавите-членки да реагират незабавно при непредвиден проблем, свързан с безопасността, който засяга продукт, лице или организация, предмет на настоящия регламент.

Държавата-членка информира незабавно Агенцията, Комисията и другите държави-членки за предприетите мерки и причините за това.

2.  Съгласно член 16, параграф 3, в срок от един месец след уведомяването &igravecy; в съответствие с параграф 1, Агенцията определя дали проблемът, свързан с безопасността, може да бъде разрешен в рамките на настоящия регламент и правилата за неговото изпълнение, при условие че Комисията не е повдигнала възражения в същия срок. Агенцията взема съответното решение и изпраща копие от него на Комисията и другите държави-членки.

Ако, от друга страна, Агенцията установи, че проблемът, свързан с безопасността, се дължи на пропуски в настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение, или на недостатъчно ниво на безопасност, произтичащо от приложението на настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение, тя излиза със становище относно необходимостта от изменения в настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение, както и относно отмяната или оставането в сила на горепосочените мерки. В съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 3, Комисията може да вземе решение въз основа на това становище. В случай, че мерките трябва да останат в сила, те се прилагат от всички държави-членки, като за тях важат разпоредбите на член 8.

3.  Държавите-членки могат да допуснат изключения от основните изисквания, установени в настоящия регламент и правилата за неговото изпълнение, в случай на непредвидени спешни оперативни обстоятелства или експлоатационни нужди с ограничена продължителност, при условие че с това не се нарушава нивото на безопасност. Агенцията, Комисията и другите държави-членки се уведомяват за всяко такова изключение, от момента в който то придобие повтарящ се характер или се предоставя за срок от над два месеца.

4.  Съгласно член 16, параграф 3, Агенцията се произнася в срок от един месец след нейното уведомяване в съответствие с параграф 3 от настоящия член, дали цитираните изключения съответстват на общите цели за безопасност, установени от настоящия регламент или от всяка друга норма на общностното право. Агенцията излиза със становище пред Комисията.

Въз основа на това становище и в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 4, Комисията може да вземе решение за отмяна на цитираните изключения.

5.  Когато е възможно да се постигне с други средства ниво на защита, равностойно на нивото, произтичащо от изпълнението на правилата за изпълнение на настоящия регламент, държавите-членки могат да предоставят разрешение за изключение от горепосочените правила за изпълнение, без дискриминация по национален признак.

В такъв случай държавата-членка уведомява Агенцията и Комисията за намерението си да даде такова разрешение, като обосновава необходимостта да се направи изключение от съответното правило, както и установените условия с оглед осигуряване на равностойно ниво на защита.

6.  Съгласно член 16, параграф 3, в рамките на два месеца след като е уведомена от съответната държава-членка в съответствие с параграф 5 от настоящия член, Агенцията излиза със становище относно това дали предложеното разрешение отговоря на условията, установени в горепосочения параграф.

В рамките на един месец след като получи становището на Агенцията, Комисията може да започне процедурата по член 54, параграф 3, за да реши дали предложеното разрешение може да бъде прието или следва да бъде отхвърлено. Ако разрешението може да бъде дадено, Комисията уведомява за своето решение всички държави-членки, които също получават право да прилагат тази мярка. По отношение на въпросната мярка се прилагат разпоредбите на член 8.

"

11)  В член 11, параграф 4 се заменя, както следва:

"

4.  С оглед информиране на обществото за общото равнище на безопасност, Агенцията публикува всяка година доклад за безопасност. Считано от момента на влизане в сила на правилата за изпълнение, посочени в член 7, параграф 3, докладът за безопасността трябва да съдържа анализ на цялата получена информация в съответствие с член 7. Анализът следва да бъде на обикновен и достъпен език и да посочва дали съществува нараснал риск за безопасността на пътниците. В цитирания анализ източниците на информация не се разкриват.

"

12)  След член 11 се добавя член 11а, както следва:

"

Член 11а

Защита на източника на информация

1.  Когато информацията по член 11, параграф 1 е подадена до Комисията или Агенцията от физическо лице на доброволни начала, източникът на тази информация не се разкрива. Когато информацията е предоставена на национален орган, източникът на тази информация е защитен в съответствие с националното законодателство.

2.  Без да се накърнява действието на приложимите наказателноправни разпоредби, държавите-членки следва да се въздържат от откриването на производства във връзка с непредумишлени или неволни закононарушения, които им стават известни единствено защото за тях е подадена информация в съответствие с настоящия регламент и правилата за неговото изпълнение.

Това правило не се прилага в случаи на груба небрежност.

3.  Без да се накърняват приложимите наказателноправни норми и в съответствие с процедурите, установени от националните законодателства и практики, държавите-членки гарантират, че служителите, които подават информация в изпълнение на настоящия регламент и на правилата за неговото изпълнение, няма да бъдат подложени на действия в тяхна вреда от страна на техния работодател. Настоящото правило не се прилага в случаи на груба небрежност.

4.  Настоящият член се прилага, без да се накърнява действието на националните норми по отношение на достъпа до информация на съдебните власти.

"

13)  Член 13 се изменя, както следва:

   а) буква в) се заменя, както следва:"
   в) взема съответните решения с оглед приложението на членове 9a, 15, 15a, 15б и 46;
"
   б) добавя се буква г), както следва:"
   г) съставя докладите вследствие на инспекциите по стандартизация, проведени в съответствие с член 16, параграф 1 и член 45.
"

14)  В буква а) от член 14, параграф 2 думите "включително кодове за летателна годност" се заличават.

15)  Член 15 се изменя, както следва:

  а) параграф 1 се изменя, както следва:
   i) уводната част се заменя със следния текст:"
Когато е приложимо и съгласно условията на Чикагската конвенция или на приложенията към нея, по отношение на продукти, части и оборудване, посочени в член 4, параграф 1, букви а) и б), Агенцията изпълнява от името на държавите-членки функциите и задачите на държавата на проектиране, производство или регистрация, когато това е свързано с одобрение на проект. За тази цел, тя по-специално:"
   ii) буква д) се заменя както следва:"
   д) извършва, сама или посредством националните въздухоплавателни администрации или квалифицирани органи, технически проверки във връзка със сертифицирането на продукти, части и оборудване;
"
   iii) буква и) се заменя както следва:"
   и) изменя, временно преустановява действието или отменя съответния сертификат, когато условията, съгласно които последният е издаден от Агенцията, вече не са изпълнени или ако юридическото или физическото лице, притежател на сертификата, не изпълнява задълженията, наложени му от настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение;
"
   iv) добавят се букви к) и л), както следва:"
   к) за всяко въздухоплавателно средство, за което се изисква еднократно разрешение за полет, установява съответните ограничения;
   л) издава разрешения за полет за дадено въздухоплавателно средство, когато такива разрешения се изискват за извършването на серия от полети.
"
  б) параграф 2 се изменя, както следва:
   i) в буква б), точка (ii) се заменя както следва:"
   ii) организации за производство и поддръжка, разположени на територията на държавите-членки, ако това се изисква от съответната държава-членка; или
"
   ii) буква в) се заменя както следва:"
   в) изменя, временно преустановява действието или отменя съответните сертификати на организации, когато условията, съгласно които последните са издадени от Агенцията, вече не се изпълняват или ако съответната организация не изпълнява задълженията, наложени &igravecy; от настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение.
"

16)  След член 15 се вмъкват следните членове 15а и 15б:

"

Член 15а

Сертифициране на персонала

1.  По отношение на персонала и организациите, посочени в член 6а, параграф 1, Агенцията:

   а) извършва, сама или посредством националните въздухоплавателни администрации или квалифицирани органи, инспекции и одити на организациите и на оценяващите органи, на които издава сертификати;
  б) издава и подновява сертификатите на:
   i) организации за обучение на персонала и авиомедицински центрове, разположени на територията на държавите-членки, ако това се изисква от съответната държава-членка; или
   ii) организации за обучение на персонала и авиомедицински центрове, разположени извън територията на държавите-членки; или
   iii) оценяващи органи, по тяхно искане;
   в) изменя, ограничава, временно преустановява действието или отменя съответните сертификати на организациите, когато условията, съгласно които последните са издадени от Агенцията, вече не се изпълняват или ако юридическото или физическото лице, притежател на сертификата, не изпълнява задълженията, наложени му от настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение.

2.  По отношение на летателните тренажори, посочени в член 6а, параграф 1, Агенцията:

   а) извършва, сама или посредством националните въздухоплавателни администрации или квалифицирани органи, технически инспекции на уредите, за които издава сертификати;
  б) издава и подновява сертификатите за:
   i) летателните тренажори, използвани от организациите за обучение, които са сертифицирани от Агенцията; или
   ii) летателните тренажори, разположени на територията на държавите-членки, ако това бъде изискано от съответната държава-членка; или
   iii) летателни тренажори, разположени извън територията на държавите-членки;
   в) изменя, ограничава, временно преустановява действието или отменя съответните сертификати, когато условията, съгласно които последните са издадени от Агенцията, вече не се изпълняват или ако юридическото или физическото лице, притежател на сертификата, не изпълнява задълженията, наложени му от настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение.

Член 15б

Сертифициране на авиационни оператори

1.  По отношение на операторите, участващи в търговски операции, Агенцията:

   а) извършва, сама или посредством национални въздухоплавателни администрации или квалифицирани органи, инспекции и одити на операторите, на които издава сертификат;
  б) издава и подновява сертификатите на:
   i) оператори, разположени на територията на държавите-членки, ако това бъде поискано на съответната държава-членка; или
   ii) оператори, разположени извън територията на държавите-членки, освен ако дадена държава-членка изпълнява функциите и задачите на държавата на оператор за тези оператори;
   в) изменя, ограничава, временно преустановява действието или отменя съответните сертификати на операторите, когато условията, съгласно които последните са издадени от Агенцията, вече не се изпълняват или ако съответната организация не изпълнява задълженията, наложени й от настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение.

2.  Агенцията може да разпореди посредством експлоатационни инструкции дадена операция да бъде забранена, ограничена или подчинена на определени условия в интерес на безопасността на експлоатацията.

3.  По отношение на ограниченията на летателното време Агенцията:

   a) издава приложимите спецификации за сертифициране с цел осигуряване на съответствие със съществените изисквания и, при необходимост, със съответстващите правила за изпълнение. По специално, по отношение на търговските самолетни превози, до приемането на съответните правила за изпълнение, посочени в член 6б, параграф 5, Агенцията издава приложимите спецификации за сертифициране, за да се гарантира съответствие с подчаст Р от Приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91.
   б) одобрява индивидуалните норми за летателното време на операторите, когато тези норми не могат да бъдат одобрени съгласно приложими спецификации за сертифициране.

"

17)  В член 16, параграфи 1 и 2 се заменят както следва:

"

1.  Агенцията извършва инспекции по стандартизация в областите, за които се отнася член 1, параграф 1, с цел осъществяване на надзор върху приложението от компетентните национални администрации на настоящия регламент и правилата за неговото изпълнение, като докладва на Комисията.

2.  Агенцията извършва технически проверки на предприятия с цел осъществяване на надзор относно приложението на настоящия регламент и правилата за неговото изпълнение с оглед на целите, установени в член 2.

"

18)  Добавя се член 16а, както следва:

"

Член 16а

Глоби

1.  При вземане на решенията по член 13, буква в), Агенцията може:

   а) да налага глоби на лицата и предприятията, на които е издала сертификат, когато разпоредбите на настоящия регламент или на правилата за неговото изпълнение са били нарушени умишлено или поради небрежност;
   б) да налага на лицата и предприятията, на които е издала сертификат, периодични наказателни плащания, начислявани от датата, посочена в решението, с цел да ги принуди да се съобразят с разпоредбите на настоящия регламент или правилата за неговото изпълнение.

2.  Глобите и периодичните наказателни плащания по параграф 1 имат възпиращо действие и са пропорционални на сериозността на случая и на икономическия капацитет на притежателя на сертификата, като особено се взема под внимание степента, до която е била накърнена безопасността.

3.  Решенията, взети съгласно параграф 1 не са от наказателноправно естество.

4.  Общият размер на глобите и периодичните наказателни плащания, събрани от Агенцията, се изважда от вноската по член 48, параграф 1, буква а).

5.  Комисията приема, в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 3, правилата за изпълнение на настоящия член, като посочва по-конкретно:

   а) разпоредбите на правилата за изпълнение, чието нарушение води до налагане на глоба или периодично наказателно плащане;
   б) максималния размер на глобите и периодичните наказателни плащания;
   в) условията за налагане на глоби и периодични наказателни плащания, включително критериите за определяне на размера им.

6.  При установяване на критериите за определяне на размера на глобите и периодичните наказателни плащания, Комисията взема предвид приходите на лицата и предприятията, на които те се налагат.

"

19)  Към член 18, параграф 2 се добавя следната алинея:

"

Работните споразумения съответстват на общностното законодателство, като надлежно вземат под внимание външната политика на Общността по отношение на трети страни. Те следва предварително да бъдат одобрени от Комисията.

"

20)  В член 20 се вмъква параграф 1а, както следва:

"

1a. Член 12, параграф 2, буква д) и член 82, параграф 3, буква д) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности не се прилагат преди изтичането на 36 месеца от датата на назначаване на срочно наети служители и договорно наети служители.

"

21)  В член 24, параграф 2 се изменя, както следва:

   а) буква б) се заменя както следва:"
   б) приема годишния общ доклад относно дейността на Агенцията и го предава не по-късно от 15 юни на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите-членки; като действа от името на Агенцията, всяка година Управителният съвет предава на бюджетния орган всяка информация, свързана с резултатите от процедурите по оценка и по-специално информация във връзка с ефекта или последиците от промените в задачите, възложени на Агенцията;
"
   б) буква в) се заменя както следва:"
   c) всяка година преди 30 септември и след получаване на становището на Комисията, приема работната програма на Агенцията за следващата година и я препраща на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на държавите-членки; тази работна програма се приема без да засяга годишната бюджетна процедура на Общността и законодателната програма на Общността в съответните сфери на авиационна безопасност; становището на Комисията се прилага към приетата работна програма на Агенцията;
"
   в) буква г) се заменя както следва:"
   г) приема насоки относно възлагането на задачите по сертифициране на националните въздухоплавателни администрации и на квалифицираните органи в съгласие с Комисията;
"

22)  Член 25 се изменя, както следва:

   а) параграф 1 се заменя както следва:"
1.  Управителният съвет се състои от един представител на всяка държава-членка и един представител на Комисията, които се избират въз основа на техния признат опит в областта на гражданското въздухоплаване и на техните управленски способности. За тази цел Съветът след като се консултира с Европейския парламент, определя по един представител от всяка държава-членка, както и един заместник, който представлява съответния член в негово/нейно отсъствие и които не участват в изпълнението на настоящия регламент и на приетите правила за неговото изпълнение. Комисията също определя свой представител и негов заместник. Продължителността на мандата е пет години. Мандатът може да бъде подновен еднократно."
   б) добавя се параграф 3, както следва:"
3.  С оглед на прозрачността, в Управителния съвет участват четирима представители на заинтересовани страни в качеството на наблюдатели. Те се назначават от Комисията въз основа на списък, установен от консултативния орган, посочен в член 24, параграф 4, и осигуряват възможно най-широко представителство на различните страни, представени в цитирания консултативен орган. Продължителността на техния мандат е тридесет месеца, като той може да бъде подновен еднократно."

23)  Член 26, параграф 2 се заменя както следва:

"

2.  Мандатът на председателя и заместник-председателя изтича, когато се прекратява тяхното членство в управителния съвет. Съгласно настоящата разпоредба мандатът на председателя и на заместник-председателя е три години. Тези мандати могат да бъдат подновени еднократно.

"

24)  Член 28, параграф 2 се заменя както следва:

"

2.  Всеки член, определен съгласно член 25, параграф 1 има право на един глас. Общият брой гласове, на които има право представителят на Комисията, е равен на 25 % от броя на членовете, определени от Съвета. Представителите на заинтересованите страни и изпълнителният директор на Агенцията не гласуват. При отсъствие на даден член, неговият/нейният заместник е упълномощен да упражни неговото/нейното право на глас.

"

25)  Член 29, параграф 3 се изменя, както следва:

   а) буква а) се заменя както следва:"
   а) одобрява мерките на Агенцията, посочени в член 13, в рамките, установени от настоящия регламент, правилата за неговото изпълнение и приложимото законодателство;
"
   б) буква б) се заменя както следва"
   b) "б) организира инспекции и проверки, както е предвидено в членове 45 и 46;";
"
   в) добавят се букви к) и л), както следва:"
   к) подготвя и изпълнява годишната работна програма;
   л) отговаря на молбите за съдействие от страна на Комисията.
"

26)  Член 30 се изменя, както следва:

а)   параграф 1 се заменя както следва:

"

1.  Изпълнителният директор на Агенцията се назначава от Управителния съвет на основание на заслугите му и документираните му компетенции и опит в областта на гражданското въздухоплаване, или се уволнява от Управителния съвет по предложение на Комисията. Управителният съвет взема решение с мнозинство от три четвърти от членовете му. Преди да бъде назначен, избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде помолен да направи декларация пред компетентната комисия или комисии на Европейския парламент и да отговори на въпроси на членовете на въпросната комисия или комисии.

"

б)   Параграф 4 се заменя както следва:

"

4.  Изпълнителният директор и директорите имат петгодишен мандат. Той може да бъде подновен еднократно за не повече от пет години, по предложение на Комисията и след като се извърши оценка. Оценката на Комисията обхваща в частност:

   постигнатите по време на първия мандат резултати и начина на постигането им;
   задачите и изискванията на Агенцията през следващите години.

"

27)  В член 35, параграф 1 се заменя както следва:

"

1.  Решенията, взети от Агенцията на основание членове 9a, 15, 15a, 15б, 46 или 53, подлежат на обжалване.

"

28)  Член 41 се изменя, както следва:

а)   Параграф 1 се заменя както следва:

"

1.  Съдът на Европейските общности може да бъде сезиран с искове за отмяна на актове на Агенцията, които са правно обвързващи за трети страни, с жалби за бездействие и с искове за обезщетение за вреди, причинени от Агенцията в рамките на нейните дейности.

"

б)   Параграф 2 се заменя както следва:

"

2.  Искове за отмяна на решенията на Агенцията, взети на основание членове 9a, 15, 15a, 15б, 46 или 53, могат да се подават до Съда на Европейските общности само след изчерпване на вътрешните процедури за обжалване в Агенцията.

"

29)  В член 45, уводната част на параграф 1 се заменя както следва:

"

1.  Без това да вреди на изпълнителните правомощия, които Договорът възлага на Комисията, Агенцията подпомага Комисията при контрола на прилагането на настоящия регламент и на правилата за изпълнението му, като извършва проверки на стандартизацията в компетентните органи на държавите-членки съгласно член 16, параграф 1. Следователно оправомощените по силата на настоящия регламент длъжностни лица са овластени, след съгласуване с националните органи и в съответствие със законовите разпоредби на въпросната държава-членка:

"

30)  Член 46 се изменя, както следва:

   а) уводната част на параграф 1 се заменя както следва:"
1.  Във връзка с прилагането на членове 15, 15а и 15б, Агенцията може да извършва сама или да възлага на националните въздухоплавателни администрации или на квалифицирани органи всякакви необходими проверки в предприятията съгласно член 16, параграф 2. Разследванията се извършват в съответствие с правните разпоредби на държавите-членки, в които те следва да се предприемат. За тази цел оправомощените по силата на настоящия регламент лица имат право:"
   б) вмъква се параграф 1а както следва:"
1а. Във връзка с прилагането на член 9а, Агенцията може да извършва сама или да възлага на националните въздухоплавателни администрации всякакви необходими проверки на квалифицирани органи по член 16, параграф 2."

31)  След член 46 се добавят членове 46а и 46б както следва:

"

Член 46а

Годишна работна програма

Годишната работна програма се съобразява с целите, правомощията и задачите на Агенцията, така както са определени в настоящия регламент. Тя ясно указва кои правомощия и задачи на Агенцията са били добавени, променени или премахнати в сравнение с предходната година.

Структурата на годишната работна програма се основава на изготвената от Комисията методология в рамките на управлението по дейности.

Член 46б

Общ годишен доклад

Общият годишен доклад описва начина, по който Агенцията е изпълнила своята годишна работна програма. Той трябва ясно да описва всеки ефект или последици от промените в задачите, възложени на Агенцията.

Докладът съдържа резюме на извършените от Агенцията дейности и оценка на постигнатите резултати спрямо определените цели и график, рисковете, свързани с извършваните дейности, разходването на средствата и начина на работа на Агенцията като цяло.

"

32)  В член 47 се добавя параграф 6 както следва:

"

6.  Събираната от Агенцията информация въз основа на настоящия регламент подлежи на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни*.

--  ---------------------

*ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

"

33)  Член 48, параграф 1 се изменя, както следва:

а)   Параграф 1 се изменя със следния текст:

"

1.  Приходите на Агенцията се състоят от:

   а) вноска на Общността;
   б) вноска от всяка трета европейска страна, с която Общността е сключила споразумения по член 55;
   в) такси, плащани от заявители за и от притежатели на сертификати и разрешения, издавани от Агенцията;
   г) такси за публикации, обучение и всякакви други услуги, предоставяни от Агенцията.

Агенцията не може да получава никаква финансова подкрепа от държавите-членки, от трети държави или от други образувания.

"
   б) Вмъква се параграф 5а както следва:"
5а. Бюджетът за дейностите по регулиране и определените и събирани такси за сертификационни дейности, се определят и обработват отделно в бюджета на Агенцията."

34)  В член 53, параграфи от 2 до 4 се заменят както следва:

"

2.  Регламентът относно хонорарите и таксите определя по-специално случаите, в които се дължат хонорарите и таксите съгласно член 48, параграф 1, букви в) и г), размерът на хонорарите и таксите и начинът на плащане.

3.  Хонорари и такси се събират за:

   а) издаване и подновяване на сертификати, както и за свързаните функции по продължаващ надзор на организации, с изключение на поддържането на летателната годност на продуктите;
   б) предоставянето на услуги; те отразяват действителната стойност на всяка предоставена услуга;
   в) обработването на жалби.

Всички хонорари и такси се изразяват и заплащат в евро.

4.  Размерът на хонорарите и таксите се фиксира на такова равнище, което да гарантира, че приходите от тях са по принцип достатъчни, за покриване на пълната стойност на предоставените услуги.

35)  Член 56, параграф 3 се заменя както следва:

3а. Таксите за типово сертифициране и другите такси не трябва да са несъразмерно по-високи в сравнение с таксите преди създаването на Агенцията.

"

36)  Приложение ІІ се заменя с текста, посочен в точка 1 от приложението към настоящия регламент.

37)  Добавят се приложения ІІІ, ІV и V, съдържащи се в точка 2 от приложението към настоящия регламент.

ГЛАВА ІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 2

Отмяна

1.  Директива 91/670/ЕИО се отменя от момента на влизане в сила на правилата за изпълнение, посочени в член 6а, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1592/2002.

2.  Приложение ІІІ към Регламент (ЕИО) № 3922/91 се заличава от момента на влизане в сила на правилата за изпълнение, посочени в член 6б, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1592/2002.

3.  Разпоредбите на член 8 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 се прилагат по отношение на продукти, части, оборудване, организации и лица, които са сертифицирани или чието сертифициране е призната в съответствие с разпоредбите на Директива 91/670/ЕИО и Приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Изготвен в ,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

1)  Приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1592/2002 се заменя, както следва:

"

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Въздухоплавателни средства по член 4, параграф 2

Въздухоплавателни средства, за които не се прилага член 4, параграф 1, букви а) и б), са въздухоплавателните средства, отнасящи се към една или повече категории, определени в настоящото приложение, както следва:

  а) въздухоплавателни средства с историческа стойност, отговарящи на следните критерии:
  i) въздухоплавателни средства с опростена тяга:

или
   чийто първоначален проект е създаден преди 1.1.1955 г. и
   чието производство е спряно преди 1.1.1975 г.
  ii) въздухоплавателни средства с ясна историческа стойност поради:
   участие в забележително историческо събитие; или
   важна стъпка в развитието на въздухоплаването; или
   важна роля, изиграна във въоръжените сили на държава-членка.
   б) въздухоплавателни средства, специално проектирани или преработени за изследователски, експериментални или научни цели, които вероятно ще бъдат произведени в много ограничени количества;
   в) въздухоплавателни средства, най-малко 51 % от които са изработени от любител или от любителско сдружение с нестопанска цел, за тяхно лично ползване и без търговска цел;
   г) въздухоплавателни средства, които са били използвани от въоръжените сили, освен ако се отнася за въздухоплавателно средство от вид, отговарящ на приет от Агенцията стандарт за проектиране;
  д) самолети, хеликоптери и механизирани парашути с не повече от две места и чиято максимална излетна маса (МИМ), регистрирана от държавите-членки, не превишава:

и за самолети, чиято скорост на сриване или чиято минимална устойчива скорост в конфигурация за кацане не надвишава 35 възела калибрирана въздушна скорост (КВС);
   i) 300 кг за едноместен излитащ от земята самолет/хеликоптер; или
   ii) 450 кг за двуместен излитащ от земята самолет/хеликоптер; или
   iii) 330 кг за едноместен самолет/хеликоптер амфибия или хидроплан; или
   iv) 495 кг за двуместен самолет/хеликоптер амфибия или хидроплан, при условие че когато се ползва едновременно като хидроплан/хеликоптер и излитащ от земята самолет/хеликоптер, масата му не превишава нито една от двете граници на МИМ;
   v) 472,5 кг за двуместен излитащ от земята самолет, оборудван с парашутна система за пълно възстановяване на височината, монтирана върху корпуса;
   vi) 315 кг за едноместен излитащ от земята самолет, оборудван с парашутна система за пълно възстановяване на височината, монтирана върху корпуса;
   vii) 600 кг за много леки въздухоплавателни средства за нетърговки операции;
   е) едноместни и двуместни автожири, чиято максимална излетна маса не надвишава 560 кг;
   ж) планери с максимална структурна маса 80 кг - за едноместен вариант или 100 кг - за двуместен вариант, включително делтапланери;
   з) копия на въздухоплавателни средства, отговарящи на критериите на букви а) или г), чиято структурна схема е сходна на тази на оригиналното въздухоплавателно средство;
   и) безпилотни въздухоплавателни средства, чиято експлоатационна маса не надвишава 150 кг;
   й) всяко друго въздухоплавателно средство, чиято максимална структурна маса заедно с горивото не надвишава 70 кг.

"

2)  Към Регламент (ЕО) № 1592/2002 се добавят следните приложения ІІІ, ІV и V:

"

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Съществени изисквания за издаване на лицензии на пилоти съгласно член 6а

1.  Обучение

1.  а. Общи разпоредби

1.  а.1. Лице, което започва обучение за пилотиране на въздухоплавателно средство, трябва да притежава достатъчна образователна степен и достатъчна физическа и умствена зрелост, за да придобие, запамети и приложи необходимите теоретични знания и практически умения.

1.  б. Теоретични знания

1.  б.1. Пилотът трябва да придобие и поддържа ниво на знания, което да отговаря на функциите, изпълнявани на борда на въздухоплавателното средство и да бъде съразмерно на свързаните с този вид дейност рискове. Тези знания трябва да включват най-малко:

   i) въздушно право;
   ii) общо познаване на въздухоплавателното средство;
   iii) технически въпроси във връзка с категорията на въздухоплавателното средство;
   iv) летателни характеристики и планиране на полета;
   v) характеристики на поведението и възможности на човека;
   vi) метеорология;
   vii) навигация;
   viii) експлоатационни процедури, включително управление на ресурсите;
   ix) принципи на полета; и
   x) комуникации.

1.  в. Демонстриране и поддържане на теоретичните знания

1.  в.1. Придобиването и поддържането на теоретичните знания трябва да се покаже посредством непрекъснато оценяване по време на обучение и при необходимост чрез изпити.

1.  в.2. Необходимо е поддържане на подходящо ниво на теоретичните знания. Пригодността се доказва чрез редовно оценяване, изпити, тестове или проверки. Честотата на изпитите, тестовете или проверките трябва да бъде съразмерна на степента на рисковете, свързани с дейността.

1.  г. Практически умения

1.  г.1. Пилотът трябва да придобие и да поддържа необходимите практически умения за изпълнението на функциите си на борда на въздухоплавателното средство. Тези умения трябва да отговарят на рисковете, свързани с вида дейност и ако това е необходимо за изпълнението на функциите на борда на въздухоплавателното средство, да включват:

   i) дейности преди и по време на полета, включително функциониране на въздухоплавателното средство, определяне на масата и центровката, преглед и техническо обслужване на въздухоплавателното средство, разчет на горивото, метеорологична преценка, планиране на маршрута, ограничения на въздушното пространство и годност на пистата за излитане и кацане;
   ii) управление на самолета на земята и в района на летището;
   iii) ред за действия и предпазване от сблъскване;
   iv) управление на самолета визуално по външни ориентири;
   v) полетни маньоври, включително в критични ситуации и свързани с тях маньоври за избягване на вятъра, доколкото са технически осъществими;
   vi) излитане и кацане при нормални условия и при страничен вятър;
   vii) полет по прибори, в зависимост от вида дейност;
   viii) експлоатационни процедури, включително умения за работа в екип и управление на ресурси, в зависимост от това дали операцията е за еднопилотно или многопилотно въздухоплавателно средство;
   ix) навигация и прилагане на правилата за полети и на свързаните с тях процедури, като при необходимост се използват визуални ориентири или навигационни средства;
   x) действия при извънредни и аварийни ситуации, включително симулиране на неизправности на оборудването на въздухоплавателните средства;
   xi) спазване на процедурите по обслужване на въдушното движение и на комуникационните процедури;
   xii) специфични въпроси във връзка с вида или класа въздухоплавателно средство; и
   xiii) допълнително практическо обучение, което може да се изисква с оглед намаляване на рисковете, свързани с определени дейности.

1.  д. Демонстриране и поддържане на практическите умения

1.  д.1. Пилотът трябва да покаже, че е способен да изпълнява процедурите и маньоврите със степен на компетентност, отговаряща на функциите, които изпълнява на борда на въздухоплавателното средство, като:

   i) управлява въздухоплавателното средство в рамките на ограниченията му;
   ii) изпълнява всички маньоври плавно и точно;
   iii) оценява правилно обстановката и проявява качества на летец;
   iv) прилага авиационните си познания; и
   v) управлява самолета непрекъснато така, че да не възникват съмнения за успешното завършване на процедурите или маньоврите.

1.e.2.  1д.2. Необходимо е поддържане на подходящо ниво на практически умения. Пригодността се доказва чрез редовно оценяване, изпити, тестове или проверки. Честотата на изпитите, тестовете или проверките трябва да бъде съразмерна на степента на рисковете, свързани с дейността.

1.  е. Езикови познания

Освен когато рискът за безопасността може да бъде намален по друг начин, пилотът трябва да покаже владеене на английски език, включващо:

   i) способност да разбира документи с метеорологична информация;
   ii) използване на аеронавигационни карти за маршрута, за отлитане и за заход и свързаните с тях авиационни документи; и
   iii) способност да общува с останалите членове на екипажа и със службите за въздушна навигация на английски език през всички етапи на полета, включително при подготовката на полета.

1.  ж. Летателни тренажори

Когато се използва летателен тренажор за обучение или с цел доказване на придобиването или поддържането на практически познания, тренажорът трябва да бъде одобрен за определено ниво на натоварване в областите, свързани с изпълнението на съответната задача. В частност възпроизвеждането на конфигурацията, на пилотажните качества, на характеристиките на въздухоплавателното средство и на поведението на системите трябва да отговорая с точност на въздухоплавателното средство.

1.  з. Курс за обучение

1.  з.1. Обучението трябва да се осъществи посредством курс на обучение.

1.  з.2. Курсът за обучение трябва да отговаря на следните условия:

   i) за всеки вид курс трябва да бъде изготвена учебна програма; и
   ii) курсът за обучение трябва да включва едновременно теоретични познания и практическо обучение по пилотаж, включително при необходимост и обучение на тренажор.

1.  и. Инструктори

1.  и.1. Теоретично обучение.

Теоретичното обучение трябва да се осъществява от квалифицирани инструктори. Те трябва:

   i) да притежават необходимите познания в областта на инструктажа; и
   ii) да са в състояние да използват съответните техники за инструктаж.

1.  и.2. Обучение по време на полет и на тренажор.

Обучението по време на полет и на тренажор трябва да се осъществява от надлежно квалифицирани инструктори, притежаващи следните умения:

   i) да отговарят на изискванията за теоретични познания и опит, необходими за провеждания инструктаж;
   ii) да са в състояние да използват съответните техники за инструктаж.
   iii) да са прилагали техники за инструктаж относно летателните маньоври и процедури, във връзка с които трябва да провеждат летателен инструктаж;
   iv) да са показали способност за инструктаж в областите, в които се провежда летателен инструктаж, включително предполетен, следполетен и наземен инструктаж; и
   v) да участват редовно в опреснителни курсове, целящи да гарантират актуализирането на стандартите за инструктаж.

Летателните инструктори трябва също да имат правоспособност на командир на въздухоплавателното средство, за което се отнася инструктажът, освен при обучение на нови видове въздухоплавателни средства.

1.  й. Изпитващи

1.  й.1. Лицата, които отговарят за оценяването на уменията на пилотите, трябва:

   i) да отговарят или да са отговаряли на изискванията за летателни инструктори;
   ii) да бъдат способни да оценяват уменията за пилотиране и да провеждат летателни тестове и проверки.

2.  Организации за обучение

2.  а. Изисквания за организациите за обучение

2.  а.1. Организация за обучение, която предлага обучение за пилоти, трябва да отговаря на следните изисквания:

   i) да разполага с всички средства, необходими за изпълнението на всички свързани с дейността им задължения. Тези средства включват, но не се ограничават до следното: съоръжения, персонал, оборудване, инструменти и материали, документация относно задачите, отговорностите и процедурите, достъп до необходимите данни и водене на отчетност;
   ii) да въведе и поддържа система за управление, отнасяща се до безопасността и стандартите на обучението и да се стреми към постоянно подобряване на тази система; и
   iii) да сключва при необходимост споразумения с други компетентни организации, за да се гарантира спазването на горепосочените изисквания.

3.  Медицинска пригодност

3.  а. Медицински критерии

3.  а.1. Всички пилоти трябва периодично да доказват своята медицинска пригодност да изпълняват задоволително своите функции, като се взема предвид видът дейност. Пригодността трябва да се удостовери чрез съответно освидетелстване въз основа на най-добрата авиомедицинска практика, като се вземат предвид видът дейност и възможното намаляване на умствените и физическите способности с напредването на възрастта.

Медицинската пригодност, включваща физическа и умствена пригодност, означава, че пилотът не страда от никакво заболяване или увреждане, вследствие на които той би станал неспособен:

   i) да изпълнява необходимите задачи във връзка с управлението на въздухоплавателно средство; или
   ii) да изпълнява възложените му задачи по всяко време; или
   iii) да възприема правилно заобикалящата го среда.

3.  а.2. Когато медицинската пригодност не може да бъде доказана напълно, могат да се приложат коригиращи мерки, които гарантират равностойна безопасност на полета.

3.  б. Авиомедицински експерти

3.  б.1. Авиомедицинският експерт трябва:

   i) да притежава необходимата квалификация и правоспособност за упражняване на медицинска професия;
   ii) да е преминал през обучение по авиационна медицина и през редовни опреснителни курсове по авиационна медицина, целящи да гарантират поддържането на стандартите за освидетелстване;
   iii) да е придобил практически познания и опит относно условията, при които пилотите изпълняват задълженията си.
   3. в. Авиомедицински центрове

3.  в.1. Авиомедицинските центрове трябва да отговарят на следните условия:

   i) да притежават всички необходими средства за изпълнението на задълженията, свързани с техните привилегии. Тези средства включват, но не се ограничават до следното: съоръжения, персонал, оборудване, инструменти и материали, документация относно задачите, отговорностите и процедурите, достъп до необходимите данни и водене на отчетност;
   ii) да въведат и поддържат система за управление, отнасяща се до безопасността и стандартите на медицинското освидетелстване и да се стремят към постоянно подобряване на тази система;
   iii) да сключват при необходимост споразумения с други компетентни организации, за да се гарантира спазването на настоящите изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Съществени изисквания за въздушните операции, посочени в член 6б

1.  Общи

1.  а. Даден полет не бива да бъде извършен, ако членовете на екипажа и, при необходимост, целият останал персонал, участващ в операциите по подготовката и осъществяването на полета, не е запознат с приложимите закони, инструкции и процедури по изпълнението на техните задължения, отнасящи се до зоните, които ще бъдат пресечени, летищата, които е планирано да бъдат използвани и свързаните с тях съоръжения за въздушна навигация.

1.  б. Всеки полет трябва да се изпълнява при спазване на експлоатационните процедури за подготовка и осъществяване на полета, указани в Ръководството за полети или, в случай на необходимост, в Ръководството за експлоатация. За да се улесни това, трябва да има на разположение контролен списък, който се използва, когато е приложимо, от членовете на екипажа през всички фази на експлоатацията на въздухоплавателното средство в нормални и аварийни условия и ситуации. Трябва да бъдат установени процедури за всички логически предвидими аварийни ситуации.

1.  в. Преди всеки полет трябва да бъдат уточнени задачите и задълженията на всеки член на екипажа. Командирът на въздухоплавателното средство носи отговорност за експлоатацията и безопасността на въздухоплавателното средство и за безопасността на всички членове на екипажа, пътници и товар на борда.

1.  г. Предмети или вещества, които могат да създадат съществен риск за здравето, безопасността, собствеността или околната среда, като опасни стоки, оръжия и муниции, не трябва да бъдат превозвани на каквото и да е въздухоплавателно средство, освен ако са приложени специфични процедури и инструкции за безопасност с цел намаляване на съответните рискове.

1.  д. Всички данни, документи, записи и информация, необходими да се документира спазването на условията, определени в точка 5.в, трябва да са на разположение за всеки полет и да се съхраняват за съответния за типа експлоатация минимален период от време.

2.  Подготовка на полета

2.  а. Начало на полет не трябва да се дава, освен ако е било констатирано с всички налични разумни средства, че са спазени всички условия, както следва:

2.  а.1. Подходящите съоръжения, пряко необходими за полета и за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, включително съоръженията за комуникация и помощните навигационни средства, са на разположение за изпълнението на полета, като се взема предвид достъпната AIS документация.

2.a.2.  Екипажът трябва да бъде запознат, а пътниците - осведомени, за местонахождението и употребата на съответното за аварийни ситуации оборудване. На разположение на екипажа и пътниците трябва да има достатъчно информация с конкретни данни относно процедурите в аварийна ситуация и употребата на кабинното оборудване за безопасност.

2.  а.3. Командирът на въздухоплавателното средство трябва да се увери, че:

   i) въздухоплавателното средство е летателно годно, както е указано в точка 6;
   ii) въздухоплавателното средство е надлежно регистрирано, ако това е необходимо, и че съответните удостоверения за това са на борда;
   iii) указаните в точка 5 съоръжения и оборудване, необходими за осъществяването на полета, са инсталирани във въздухоплавателното средство и са функциониращи, освен ако са изключени от приложимия списък на минималното оборудване (MEL) или от равностоен документ;
   iv) масата и центърът на тежестта на въздухоплавателното средство са такива, че позволяват полетът да бъде осъществен в границите, предвидени в документацията за летателна годност;
   v) целият ръчен багаж, предаден багаж и товарът, е правилно подреден и обезопасен; и
   vi) експлоатационните ограничения на въздухоплавателното средство, посочени в точка 4, не се превишават нито веднъж по време на полета.

2.  а.4. Екипажът на полета трябва да разполага с информация относно метеорологичните условия на летището на излитане, летището на кацане и, при необходимост, на запасните летища, както и относно условията по маршрута на полета. Особено внимание трябва да се обърне на потенциално опасни атмосферни условия.

2.  а.5. В случай на полет при известни или очаквани условия за обледяване, въздухоплавателното средство трябва да е сертифицирано, оборудвано и/или подготвено да функционира безопасно при такива условия.

2.  а.6. За полети, изпълнявани по правилата за визуални полети, метеорологичните условия по маршрута трябва да са такива, че да позволяват спазването на цитираните правила за полета. За полети, изпълнявани по правилата за полети по прибори, трябва да се определят крайното местоназначение и, в случай на необходимост, запасното летище (летища), където въздухоплавателното средство може да кацне, като се вземат предвид по-специално прогнозите за метеорологичните условия, наличността на оборудване за въздушна навигация, наличността на наземни съоръжения и процедурите за полети по прибори, одобрени от държавата, в която е крайното местоназначение и/или запасното летище.

2.  а.7 Количеството гориво и масло на борда трябва да е достатъчно, за да осигури безопасното завършване на предвидения полет, като се отчитат метеорологичните условия, всички елементи, оказващи влияние върху функционирането на въздухоплавателното средство и евентуалните очаквани закъснения на полета. Освен това, на борда трябва да има резервно гориво за непредвидени случаи. Когато е необходимо, трябва да бъдат установени процедури за контрол на горивото по време на полет.

3.  Въздушни операции

3.  а. По отношение на въздушните операции, трябва да се спазват всички условия, както следва:

3.  а.1. Като се взема предвид типът въздухоплавателно средство, по време на излитане и кацане и когато командирът на въздухоплавателното средство счете това за необходимо от съображения за безопасност, всеки член на екипажа трябва да е седнал на мястото си и да използва предвидените предпазни средства, при отчитане на типа въздухоплавателно средство.

3.  а.2. Всички членове на летателния екипаж, чието служебно присъствие се налага в пилотската кабина по време на полет, трябва да останат на определените за тях места, със закопчани колани, освен поради физиологични или оперативни нужди.

3.  а.3. Вземайки предвид типа въздухоплавателно средство, преди излитане и кацане, по време на рулиране и от съображения за безопасност, командирът на въздухоплавателното средство трябва да се увери, че всеки пътник заема седалка или спално място и е с надлежно закопчан колан.

3.  а.4. Всеки полет трябва да бъде изпълнен, така че да се поддържа необходимото разстояние от други въздухоплавателни средства и да бъде осигурена достатъчна свободна от препятствия зона по време на всички фази на полета. Това разстояние трябва да бъде равно поне на разстоянието, определено в приложимите правила за полети.

3.  а.5. Даден полет трябва да бъде прекратен, освен ако известните условия продължават най-малко да съответстват на указаните в точка 2. Освен това, за полет, изпълняван по правилата за полет по прибори, подход за кацане не бива да се продължава под определени указани височини или извън определена позиция, ако предписаните критерии за видимост не са изпълнени.

3.  а.6. В аварийна ситуация, командирът на въздухоплавателното средство трябва да се увери, че всички пътници са инструктирани за действията, налагащи се според случая.

3.  а.7. Командирът на въздухоплавателното средство трябва да вземе всички необходими мерки, за да ограничи последствията върху полета от подривно поведение на пътник.

3.  а.8. Дадено въздухоплавателно средство на трябва да извършва рулиране по пистите на летище, нито роторът му да бъде включен, ако лицето, което го управлява, не е достатъчно квалифицирано.

3.  а.9. В случай на необходимост, трябва да бъдат приложени процедурите за контрол на горивото по време на полет.

4.  Функциониране на въздухоплавателното средство и експлоатационни ограничения

4.  а. Всяко въздухоплавателно средство трябва да се експлоатира в съответствие с неговата документация за летателната годност и с всички свързани експлоатационни процедури и ограничения, както е указано в утвърденото му Ръководство за полети или в равностойна документация, според случая. Ръководството за полети или равностойната документация трябва да е на разположение на екипажа и да се актуализира за всяко отделно въздухоплавателно средство.

4.  б. Въздухоплавателното средство трябва да бъде експлоатирано в съответствие с приложимата документация за околната среда.

4.  в. Даден полет не бива да се започва или продължава, освен ако предписаното функциониране на въздухоплавателното средство, при отчитане на всички фактори, които оказват съществено влияние върху функционирането му, позволява всички фази на полета да бъдат изпълнени в рамките на приложимите разстояния/зони и зони, свободни от препятствия за планираната експлоатационна маса. Факторите, които оказват значително влияние върху функционирането при излитане, полет и приземяване/кацане, са, по-специално:

   i) експлоатационни процедури;
   ii) надморско равнище и атмосферно налягане на летището;
   iii) температура;
   iv) вятър;
   v) размер, наклон и състояние на района на излитане/кацане; и
   vi) състоянието на корпуса, двигателя или на системите, като се взема предвид възможно влошаване.

4.  в.1. Тези фактори трябва да се вземат предвид директно като оперативни параметри или косвено, посредством допустими граници, които могат да се предвидят в планираните експлоатационни данни, в зависимост от типа експлоатация.

5.  Инструменти, данни и оборудване

5.  а. Всяко въздухоплавателно средство трябва да бъде снабдено с цялото навигационно, комуникационно и друго оборудване, необходимо за планирания полет, като се вземат предвид нормите за въздушното движение и правилата за полети, приложими по време на всяка фаза на полета.

5.  б. В съответните случаи въздухоплавателното средство трябва да бъде снабдено с цялото необходимо обезопасяващо, медицинско, евакуационно и животоспасяващо оборудване, като се вземат предвид рисковете, свързани със зоните на експлоатация, полетните маршрути, височината и продължителността на полета.

5.  в. Всички данни, необходими за изпълнението на полета от екипажа трябва да бъдат актуализирани и на разположение на борда на въздухоплавателното средство, като се вземат предвид приложимите норми за въздушното движение, правилата за полети, височините на полета и зоните, над които се прелита.

6.  Продължаваща летателна годност

6.  а. Въздухоплавателното средство не трябва да бъде експлоатирано, освен ако:

   i) въздухоплавателното средство е в състояние на летателна годност;
   ii) необходимото за функциониране и аварийното оборудване, необходимо за планирания полет, е годно за експлоатация;
   iii) сертификатът за летателна годност на въздухоплавателното средство е валиден; и
   iv) техническото поддържане на въздухоплавателното средство се извършва в съответствие с плана за техническата му поддръжка.

6.  б. Преди всеки полет въздухоплавателното средство трябва да бъде подложено на предполетен преглед, за да се определи дали е годно за планирания полет.

6.  в. Планът за поддръжка трябва да съдържа по-специално необходимите действия и времеви интервали, особено указаните като задължителни в инструкциите за поддържане на летателната годност.

6.  г. Въздухоплавателното средство може да се експлоатира единствено ако се поддържа и се пуска в експлоатация от лица или организации със съответната правоспособност. Подписаният документ за пускане в експлоатация трябва да съдържа, по-специално, основните данни за проведената поддръжка.

6.  д. Всички документи, доказващи летателната годност на въздухоплавателното средство, трябва да се съхраняват до момента, в който съдържащата се в тях информация бъде заменена от нова информация, равностойна по обхват и задълбоченост, но за период не по-малък от една година, когато става въпрос за подробни отчети за поддръжка. Когато дадено въздухоплавателно средство е изведено от експлоатация за постоянно, се прилага минимален срок от 90 дни. Когато въздухоплавателното средство е на лизинг, всички документи, доказващи летателната му годност, трябва да се съхраняват поне за срока на лизинга.

6.  е. Всички изменения и ремонти трябва да отговарят на съществените изисквания за летателна годност. Данните, привеждащи доказателства за спазване на изискванията за летателна годност на въздухоплавателното средство, трябва да се съхраняват.

7.  Членове на екипажа

7.  а. Броят и съставът на екипажа се определя, при отчитане на:

   i) сертификационните ограничения на въздухоплавателното средство, включващи, ако е приложимо, демонстрирането на евакуация в случай на аварийна ситуация;
   ii) конфигурацията на въздухоплавателното средство; и
   iii) типа и продължителността на операциите.

7.  б. Членовете на кабинния екипаж трябва:

   i) да бъдат обучени и редовно оценявани с цел придобиване и поддържане на необходимата степен на компетентност, за да изпълняват задълженията си, свързани с безопасността; и
   ii) периодично да бъдат освидетелствани за медицинска пригодност да изпълняват задълженията си, свързани с безопасността. Изпълнението на изискванията трябва да бъде доказано от подходящо освидетелстване въз основа на най-добрата авиомедицинска практика.

7.  в. Командирът на въздухоплавателното средство трябва да е упълномощен да издава всякакви заповеди и да предприема всички необходими действия с цел да гарантира функционирането и безопасността на въздухоплавателното средство и на превозваните в него лица и/или собственост.

7.  г. В аварийна ситуация, която застрашава функционирането или безопасността на въздухоплавателното средство и/или лицата на борда, командирът на въздухоплавателното средство е длъжен да предприеме всяко действие, което сметне за необходимо, с оглед на безопасността. Когато подобно действие включва нарушение на местни разпоредби или процедури, командирът на въздухоплавателното средство е длъжен да уведоми незабавно компетентните местни власти.

7.  д. Не трябва да бъдат симулирани извънредни аварийни ситуации, когато на борда има пътници или товар.

7.  е. Членовете на екипажа не бива да позволяват изпълнението на задълженията им и вземането на решения да се влошават до такава степен, че да заплашват сигурността на полета поради влияние на умора, натрупване на умора, лишаване от сън, брой пролетени сектори, нощни смени и т.н. Времето за почивка трябва да позволява на членовете на екипажа да превъзмогнат последиците от предишни смени и да бъдат добре отпочинали за началото на следващата смяна.

7.  ж. На член на екипажа е забранено да изпълнява поверените му служебни задължения на борда на въздухоплавателното средство под въздействие на психоактивни вещества или алкохол или когато е неспособен да ги изпълнява поради травма, умора, лечение, болест или други подобни причини.

8.  Допълнителни изисквания за изпълнение на търговски полети или на въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга.

8.  а. Търговските операции и операциите с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга не бива да бъдат изпълнявани, освен ако отговарят на следните условия:

   8. а.1. операторът е длъжен пряко или посредством договори, да разполага с необходимите средства, съобразени с мащабите и целта на операциите. Тези средства включват, но не се ограничават до следното: въздухоплавателни средства, съоръжения, персонал, оборудване, документация за задачите, отговорностите и процедурите, достъп до съответна информация и водене на отчетност.
   8. а.2. операторът е длъжен да използва единствено персонал с подходяща квалификация и обучение и да внедрява и поддържа програми за обучение и оценяване на членовете на екипажа и на съответния друг персонал.
  8. а.3. операторът е длъжен да установи Списък на минимално оборудване (MEL) или равностоен документ, като взема предвид следното:
   i) документът трябва да съдържа указания за експлоатацията на въздухоплавателното средство при конкретни условия, при които определени инструменти, части от оборудване или функционални елементи са нефункциониращи при започването на полета;
   ii) документът трябва да се изготвя за всяко отделно въздухоплавателно средство, като взема предвид съответните за оператора условия за експлоатация и поддържане; и
   (iii) Списъкът на минималното оборудване (MEL) трябва да се изготвя въз основа на Базовия списък на минималното оборудване (MMEL), при наличие на такъв, от който не трябва да бъде по-малко ограничителен;
   8. а.4. операторът е длъжен да внедри и поддържа система за управление, за да осигури спазването на настоящите съществени изисквания за експлоатация и да се стреми към постоянното подобряване на цитираната система; и
   8. а.5. операторът е длъжен да установи и поддържа програма за безопасност и предотвратяване на аварии, включваща програма за подаване на информация за произшествия, която трябва да се използва от системата за управление с цел постоянно подобрение на степента на безопасност на операциите.
  

8.  б. Търговските операции и операциите с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга трябва да се изпълняват единствено в съответствие с Ръководството за експлоатация на оператора. Това ръководство трябва да съдържа всички необходими инструкции, информация и процедури за всички експлоатирани въздухоплавателни средства, за да позволи на авиационния персонал да изпълнява задължения си. Трябва да бъдат посочени ограничения, касаещи продължителността на полетите, на работните смени и почивките на членовете на екипажа. Ръководството за експлоатация и редактираните му варианти трябва да съответстват на приетото Ръководство за полети и да бъдат променяни при необходимост.

  

8.  в. В случай на необходимост операторът е длъжен да установи процедури, така че да сведе до минимум последствията за безопасността на полетите от подривно поведение на пътник.

  

8.  г. Операторът е длъжен да разработи и поддържа програми за сигурност, адаптирани към въздухоплавателното средство и типа операция, които включват по-специално:

   i) сигурността на пилотската кабина;
   ii) контролен списък на процедурите за претърсване на въздухоплавателното средство;
   iii) програми за обучение;
   iv) защита на електронни и компютърни системи, с цел предотвратяване на умишлена намеса и повреда на системите; и
   v) подаване на информация за действия на противозаконна намеса.

  

Когато мерките за сигурност могат да окажат неблагоприятно влияние върху безопасното протичане на операциите, трябва да се оценят рисковете и да се установят съответни процедури за намаляване на рисковете за безопасността. Това може да създаде необходимост от употреба на специализирано оборудване.

  

8.  д. Операторът е длъжен да назначи един пилот от летателния екипаж за командир на въздухоплавателно средство.

  

8.  е. Предотвратяването на умората трябва да бъде управлявано чрез приемане на работен график. За даден полет или серия от полети такъв работен график трябва да отчита продължителността на полетите, продължителността на работните смени по време на полет, на работните смени и на адаптираното време за почивка. Ограниченията, установени в работния график, трябва да вземат предвид всички значими фактори, допринасящи за умората, като, по-специално, брой пролетени сектори, пресичане на часови зони, лишаване от сън, нарушаване на цикъла на смяна на деня и нощта, нощни смени, местоположение, общо натрупване на смени за дадени периоди от време, разделяне на задълженията между членове на екипажа, както и обезпечаване на увеличен по брой екипаж.

  

8.  ж. Задачите, определени в точка 6.а. и тези, описани в точки 6.г. и 6.д. трябва да бъдат под надзора на организация, отговорна за управление на продължаващата летателна годност, която трябва да отговаря, в допълнение към изискванията в Приложение I, точка 3.а., на следните условия:

   i) организацията трябва да има правомощия да оперира в сферата на поддръжката на резервни части на продукти и оборудване на своя отговорност или да е сключила договор с подобна компетентна организация за тези продукти, части и оборудване; и
   ii) организацията е длъжна да установи собствено ръководство, което е за ползване и инструктиране на засегнатия персонал и съдържа описание на всички процедури за поддържане на летателната годност на организацията, а в съответните случаи и описание на административните договорености между организацията и утвърдената организация за извършване на поддръжка.

  

8.  з. Правилата за изпълнение на изискванията по точки от 8.а до 8.е трябва да се основават на оценка на риска и трябва да бъдат пропорционални на мащаба и обхвата на операцията.

  

ПРИЛОЖЕНИЕ V

  

Критерии за квалифицираните органи, посочени в член 9а

  

1.  Организацията, нейният директор и персоналът, отговорен за контролите, не могат да участват, пряко или като оправомощени представители, в проектирането, производството, маркетинга или поддръжката на продуктите, частите, съоръженията, съставните елементи или системите или в техните операции, сервизна поддръжка или употреба. Това не изключва възможността за обмен на техническа информация между участващите организации и квалифицирания орган.

  

2.  Органът и персоналът, отговорни за издаване на сертификати, са длъжни да изпълняват задълженията си с възможно най-голям професионализъм и техническа компетентност и не трябва да бъдат излагани на какъвто и да е натиск или стимулиране, особено от финансов характер, които биха могли да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните проверки, особено от лица или групи лица, засегнати от резултатите от процедурата по издаване на сертификат.

  

3.  Органът трябва да разполага с достатъчно персонал и средства за съответно изпълнение на техническите и административни задачи, свързани с процедурата по издаване на сертификати; органът трябва също да има достъп до оборудването, необходимо за извънредни проверки.

  

4.  Персоналът, отговорен за проверките трябва да има:

   добро техническо и професионално образование;
   задоволителни познания за изискванията на задачите, свързани с издаването на сертификати, които извършва и съответен опит в такива процедури;
   способностите, необходими за съставянето на декларации, отчети и доклади, с цел доказване, че проверките са били извършени.

  

5.  Безпристрастността на персонала, който извършва проверки, трябва бъде гарантирана. Възнаграждението на персонала, който извършва проверки, не трябва да зависи от броя направени проверки, нито от резултатите от тези проверки.

  

6.  Органът е длъжен да сключи застраховка, която да покрива неговата отговорност, освен ако тази отговорност се поема от държава-членка, в съответствие с националното й законодателство.

  

7.  Персоналът на органа трябва да пази професионална тайна по отношение на цялата информация, получена в изпълнение на задачите му според настоящия регламент.

"

(1) OВ C 185, 8.8.2006 г., стр. 106.
(2) Позиция на Европейския парламент от 14 март 2007 г.
(3) OВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 5).
(4) Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15).
(5) OВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1900/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 377, 27.12.2006 г., стр. 176).
(6) OВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 21.
(7) Становище на Европейската агенция за авиационна безопасност № 3/2004.

Правна информация - Политика за поверителност